Загрузил Орел Валерий

Binder1

Реклама
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
ЗБІРНИК
ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ДО ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З ГІГІЄНИ, СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
За редакцією
академіка НАМН України,
професора В. Ф. Москаленка,
члена-кореспондента НАМН України,
професора В. Г. Бардова,
члена-кореспондента НАМН України,
професора О. П. Яворовського
Вінниця
Нова Книга
2012
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА,
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
1
1. За даними про роботу за рік керівником об єднаної лікарні підготовлена
доповідь на нараду про стан здоров я населення підпорядкованої те­
1
риторії. Які медичні показники здоров я населення необхідно вико­
1
ристати при цьому?
А. *Захворюваність, інвалідність, демографічні показники, фізичний розвиток.
В.
Соціальний добробут, задоволеність якістю життя.
С. Спосіб життя, забруднення довкілля.
D.
Середня тривалість лікування, питома вага ускладнень.
Е.
Середня тривалість життя.
2. За даними звернень населення до районної полікл1н1ки було виявлено:
в січні - 256 випадків грипу; лютому - 22З; березні - 211; квітні - 82;
травні - 25; червні - 5; липні - 4; серпні - 8; вересні - 19; жовтні - 28;
листопаді - 48; грудні -15З. Необхідно наочно показати сезонність ко­
ливань рівня захворюваності на грип. Який метод графічного зобра ­
ження найбільш доцільний у даному випадку?
А. *Радіальна діаграма.
В.
Секторна діаграма.
С. Стовпчикова діаграма.
D.
Картограма.
Е.
Картодіаграма.
з. Серед усієї суми зареєстрованих захворювань населення міста К. хвороби системи кровообігу склали 24 % . Який статистичний показник наведено?
А. *Екстенсивний.
В.
Інтенсивний .
С. Наочності.
D.
Співвідношення.
Е.
Середня величина.
144
'_____
~
4. Серед причин смерті населення у лікаря загальної практики А. у поточному році
перше місце займають хвороби системи кровообігу (6З %), друге - ново­
утворення (16 %), третє-травми (10,З %) тощо. За допомогою яких діаграм
лікар найбільш наочно може ілюструвати структуру явищ, що вивчаються?
А. *Секторна.
В.
Картограма.
С. Лінійна.
D.
Радіальна.
Е.
Стовпчикова.
5. З метою аналізу стану здоров'я населення та рівня медичної допомоги в карді­
ологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної
захворюваності хворобами системи кровообігу- 6З %о; рівень загальної
захворюваності хворобами системи кровообігу- 48З,55 %о; рівень смерт­
ності від хвороб системи кровообігу-10,9 %о; питома вага випадків смер­
ті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті - 65,0 %; рівень
первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу-16,2 на 10 тис. на­
селення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?
А. *Питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх
В.
С.
D.
Е.
причин смерті.
Рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу.
Рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу.
Рівень первинної інвалідності від хвороб хвороб системи кровообігу.
Рівень смертності від хвороб системи кровообігу.
6. Була вивчена структура первинної захворюваності населення по 15 класах
захворювань. За допомогою якого типу діаграми мають бути графічно
відображені висновки даного дослідження?
А. *Секторна.
В.
Стовпчикова.
С.
Радіальна.
D.
Лінійна.
Е.
Картограма.
7. В результаті впровадження нової методики лікування середня тривалість
госпіталізації в дослідній групі хворих склала 12,З ± 0,2 дні порівняно
з 15,4 ± 0,4 днями в контрольній групі хворих, яких лікували за тра­
диційною схемою. Обчисленням якого коефіцієнта (критерію) можна
оцінити суттєвість різниці цих результатів?
145
А. *Критерій імовірності
В.
(t -
критерій Ст'юдента).
Критерій знаків.
С. Критерій відповідності (хі-квадрат).
8.
D.
Критерій Вілкоксона.
Е.
Критерій Колмогорова
-
Смирнова.
За даними звіту про роботу поліклініки одержані дані про розподіл захво­
рювань за класами хвороб, питому вагу та рівні окремих захворювань,
а також про зниження загальної захворюваності на
5 %.
Які з наведе­
них показників є інтенсивними?
А. *Рівні окремих захворювань.
В.
Розподіл захворювань за класами хвороб.
С. Зниження загальної захворюваності на
D.
Питома вага окремих захворювань.
Е.
Структура захворюваності.
5 %.
9. Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного
препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметрич­
ний критерій (коефіцієнт) може бути використано для оцінки імовір­
ності результатів?
А. *Критерій Ст'юдента
В.
(t).
Критерій знаків .
С. Критерій відповідності (хі-квадрат) .
D.
Критерій Вілкоксона.
Е.
Критерій Колмогорова
-
Смирнова.
10. У місті Л. при порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на туберкульоз збільшився на
12 %.
Який показник використано для аналізу?
А. *Наочності.
В.
Інтенсивний.
С. Екстенсивний.
D.
Співвідношення .
Е.
Стандартизований.
11. При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані
про соціально-економічні умови життя та шкідливі звички хворих.
Обчислення якого з нижчеперелічених показників дозволяє оцінити
зв'язок між зазначеними чинниками та захворюваністю на туберку­
льоз?
146
А. *Коефіцієнт кореляції.
В.
Коефіцієнт відповідності.
С. Коефіцієнт регресії.
D.
Стандартизований показник.
Е.
Коефіцієнт імовірності.
12. Лікар первинної ланки вирішив визначити, які фактори впливають на ви­
сокий рівень смертності від хвороб системи кровообігу серед пацієн­
тів працездатного віку, що обслуговуються на його дільниці. Під час
складання плану та програми дослідження статеві групи (чоловіки та
жінки) він розподілив на вікові групи. Яке групування статистичного
матеріалу використав у даному випадку лікар?
А. *Комбінаційне.
В.
13.
Варіаційне.
С.
Кількісне.
D.
Атрибутивне .
Е.
Якісне.
Під час аналізу результатів статистичного дослідження смертності в регі­
оні Д., на підставі даних, що в
2000
році питома вага хвороб системи
кровообігу у структурі смертності складала
60 %,
а в
2005
році
- 63 %,
лікарем-дослідником було зроблено висновок, що смертність від хво­
роб системи кровообігу за пять років зросла на З
%.
Яку помилку ста ­
тистичного аналізу зробив дослідник?
А. * Невірно оцінені статистичні величини.
В.
Не враховані якісні характеристики явища.
С. Не враховані зв' язки між явищами .
D.
Неправильно згруповані облікові ознаки.
Е.
Неправильно визначено одиницю спостереження.
14. При складанні плану та програми статистичного дослідження захворюва ­
ності на гіпертонічну хворобу в місті М . з метою визначення результатів
впровадження програми "артеріальна гіпертензія", було заплановано
проводити збір матеріалу протягом останнього місяця року кожного з
Іі
п'яти років . До якого виду, за часом проведення, відноситься заплано­
(.
ване дослідження?
и
А. *Періодичне.
І-
В.
Поточне.
С. Несуцільне .
147
D.
Одночасне.
Е.
Безпосереднє.
15.Дільничний лікар встановив, що порівняно з минулим роком рівень захво­
рюваності на грип збільшився на ЗО%. Яким показником він скористав­
ся в даному випадку?
А. *Наочності.
В.
Співвідношення.
С. Відносної інтенсивності.
D.
Інтенсивним.
Е.
Екстенсивним.
16.Для оцінки стану здоров' я населення складено та проаналізовано звіт про
захворювання, зареєстровані у населення району обслуговування л і ­
кувально-профілактичного закладу. Який показник можна визначити
на основі цього звіту?
А. *Загальної захворюваності.
В.
Захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.
С. Захворюваності госпіталізованих хворих.
17.
D.
Патологічної ураженості.
Е.
Основної неепідемічної захворюваності.
Хлопчик
12
хворів
років має гармонійний фізичний розвиток. За минулий рік
гострим
респіраторним
захворюванням.
На
поглибленому
медичному огляді виявлено анемію та міопію З,5 Д . До якої групи
здоров'я слід віднести дитину?
А. *Третя.
В.
18.
Друга.
С.
Перша.
D.
Четверта.
Е.
П'ята.
Вивчення інфекційної захворюваності базується на спеціальному обліку
відповідних захворювань, пов'язаному з необхідністю оперативно­
го проведення протиепідемічних заходів. Який з облікових медич­
них документів використовується для реєстрації захворюваності на
дизентерію?
А. *Екстрене повідомлення.
В.
148
Журн ал обліку інфекційних захворювань .
С. Карта обліку диспансеризації.
D.
Листок непрацездатності.
Е.
Статистична картка вибулого зі стаціонару.
19.Двадцятип'ятирічна громадянка М. має в анамнезі часті гострі респіраторні
захворювання (ГРЗ). За 10 місяців поточного року перехвор і ла ГРЗ чо­
тири рази, після чого різко погіршилося самопочуття. До якої групи
здоров'я повинен віднести її лікар, який розробляє індивідуальний
план лікувально-оздоровчих заходів?
А. *До третьої.
В.
До четвертої.
С. До п'ятої.
)
D.
До першої.
Е.
До другої.
20.Дівчинка
10
років має середній фізичний розвиток за морфологічними по­
казниками. Хронічні захворювання відсутні . При офтальмологічному
обстеженні виявлена міопія слабкого ступеня {1,0 D). За останній рік
2
рази хворіла на респіраторні захворювання. До якої групи здоров'я
можна віднести цю дитину?
А. *До другої.
В.
До першої.
к
С.
До третьої.
у
D.
До четвертої.
и
Е.
До п'ятої.
21. У населеному пункті проживає х чоловік, серед яких у даному році було
виявлено у випадків захворювань. Назвіть показник(и), який(і) можна
розрахувати з наведеної умови.
А. *Інтенсивний.
В.
Екстенсивний.
С.
Співвідношення .
у
D.
Наочності.
)-
Е.
Відносної інтенсивності .
І­
а
22. Хлопчик 12 років має деякі функціональні та морфологічн і відхилення
(міопія О,SД)
і
знижений
відсутні. За останній рік
опір організму. Хронічні
захворювання
5 раз хворів на респіраторні захворювання. До
якої групи здоров'я можна віднести цього хлопчика?
149
А. *До другої.
В.
До четвертої.
С. До третьої.
D.
До п'ятої.
Е.
До першої.
23. У місті
Н. з населенням
смерті,
500 тисяч осіб у 2008 р . зареєстровано 5800 випадків
в тому числі 3300 випадків від хвороби системи кровообігу, 730
випадків від новоутворень. Який з нижчеперелічених показників до­
зволить охарактеризувати питому вагу хвороб системи кровообігу се­
ред усіх причин смерті в місті Н?
А. *Екстенсивний.
В.
Відносної інтенсивності.
С.
Наочності.
D.
Співвідношення.
Е.
Інтенсивний .
24. У районному центрі К. з населенням 10900 мешканців у 2008 році було
зареєстровано
12
тисяч первинних звертань по медичну допомогу
з приводу хвороб і госпіталізовано
1440
хворих. За допомогою яких
із нижчеперелічених показників можна охарактеризувати загальну та
госпітальну захворюваність?
А. *Інтенсивних.
В.
Співвідношення.
С. Екстенсивних.
D.
Наочності.
Е.
Відносної інтенсивності.
25. В результаті масового профілактичного огляду (скринінгу) практично
здорових
6000
жінок було виявлено
25
хворих на рак молочної зало­
зи. Протягом наступних двох років ще у
нові
випадки
раку
молочної залози.
10 жінок з
Який
з
цієї групи виявлені
нижчеперелічених
показників дозволить охарактеризувати захворюваність на рак мо­
лочної залози?
А. *Інтенсивний.
В.
Наочності.
С.
Співвідношення.
D.
Екстенсивний.
Е.
Відносної інтенсивності.
150
26. Оцінюючи стан здоров'я випускників загальноосвітньої середньої школи,
лікар установив у одного з учнів гіпертрофію мигдаликів ІІІ ступеня,
хронічний риніт і вегетосудинну дистонію. Функціональні можливості
організму знижені. За станом здоров'я цей учень належить до:
А. *Третьої групи.
В.
Другої групи.
С. Першої групи.
D.
Четвертоїгрупи.
Е.
П'ятої групи .
27. За результатами п'ятирічного моніторингу одержані дані про вплив за­
бруднення атмосферного повітря на захворюваність населення вели­
кого міста хворобами органів дихання. За допомогою якого методу
статистичної обробки даних можна встановити зв'язок між вказаними
ознаками?
А. *Кореляційний аналіз.
В.
Метод стандартизації.
С. Розрахунок довірчого коефіцієнта Ст'юдента.
{
D.
Регресійний аналіз.
(
Е.
Розрахунок середніх величин .
28. Яка
вихідна інформація необхідна для проведення оцінки імовірності ре­
зультатів дослідження на прикладі вивчення ефективності щеплення
проти грипу в робітників?
100 робітників, яким були зроблені
кількість захворювань на 100 робітників,
А. *Кількість випадків захворювань на
щеплення проти грипу, та
яким не було зроблено щеплень проти грипу.
В.
)
Кількість робітників, яким не було зроблено щеплень.
С. Кількість робітників, яким були зроблені щеплення .
D.
Кількість ускладнень внаслідок щеплень.
Е.
Кількість захворювань на
100
робітників, яким були зроблені ще­
плення проти грипу, та кількість захворювань на
100
робітників,
яким не було зроблено щеплень проти грипу, загальна кількість ро­
бітників.
29. Добова
летальність у хірургічному відділенні міської лікарні №1 у
становила
0,1 %,
ня летальності в
у 2004 р. 0,5 %. За
2004 р. може бути
2003
р.
припущенням, причиною зростан­
несвоєчасність госпіталізації як ре­
зультат роботи швидкої допомоги. Показники, розраховані при умові
151
однакового розподілу хворих за термінами госпіталізації, становили
в 200З р.
15,0, у 2004
р.
11,0.
Який метод використано для розрахунку
цих "умовних" показників?
А. *Стандартизація.
В.
Кореляція.
С. Розрахунок середніх величин.
D.
Розрахунок відносних величин.
Е.
Аналіз динамічних рядів.
зо. Лікарю доручено вивчити інфекційну захворюваність у місті. Який основ­
ний обліковий документ існує для реєстрації і вивчення інфекці йних
захворювань?
А. *Екстрене повідомлення.
В.
Медична картка амбулаторного хворого.
С. Картка обліку щеплень.
D.
Талон реєстрації заключних діагнозів.
Е.
Картка хворого, що вибув зі стаціонару.
31. Серед населення міста зареєстровано 500 випадків сечокам'яної хвороби
на
10
ООО населення. За допомогою якого показника можна відобра­
зити захворюваність населення сечокам'яною хворобою?
А. *Інтенсивний.
В.
Співвідношення.
С. Наочності.
D.
Екстенсивний.
Е.
Відносної інтенсивності.
32. Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами
поліклініки № 1 у місті А. в 2008 р. показало, що на підготовку й озна­
йомлення з медичною документацією витрачається 10,6 %, на опиту­
вання хворого - 15,1 %, на огляд і обстежения - З5,9 %, на інші еле­
менти роботи - З8,4 % загального часу прийому одного хворого. За
допомогою якого вигляду діаграм можна наочно проілюструвати ре­
зультати дослідження?
А. *Секторна.
В.
Картодіаграма.
С. Лінійна.
D.
Радіальна.
Е.
Стовпчикова.
152
33. У лікувально-профілактичному закладі вивчалася терапевтична ефективність
нового
методу
лікування
В експериментальній групі
становила
респіраторно-вірусної
гостро"і
інфекції.
чоловік) середня тривалість лікування
(10
5 днів, у контрольній групі (10 чоловік) - 7 днів. Назвіть
найбільш імовірну причину того, що отримані відмінності після розра­
хунку середніх величин виявилися статистично невірогідними (Р>О,05).
А. *Мале число спостережень.
Невелика тривалість лікування.
В.
С. Незначна абсолютна різниця показників.
D.
Незначна відносна різниця показників.
Е.
Неоднорідні групи.
34. У структурі населення М-ськоrо регіону питома вага осіб у віці 0-14 років
склала
15 %,
а rіитома вага осіб у віці
50
років і старше склала ЗО
%.
Оцініть склад населення, що найбільш правильно характеризує дану
демографічну ситуацію.
А. *Регресивний.
Стаціонарний.
В.
С. Прогресивний.
D.
Прискорений.
Е.
Уповільнений.
35. Показник загальної смертності в районі А. становить 12 %0, а в районі
Б.
- 16%0.
У віковій структурі населення району А. частка осіб
і старше складає ЗО
%,
а в районі Б.
- 40 %.
50
років
Необхідно перевірити, чи
вплинула на різницю показників загальної смертності неоднорідність
вікової структури населення. Яким методом медичної статистики
найдоречніше скористатися в цьому випадку?
А. *Розрахунок стандартизованих показників.
В.
Розрахунок коефіцієнта кореляції.
С. Розрахунок довірчого коефіцієнта Ст'юдента.
D.
Розрахунок середніх величин.
Е.
Розрахунок відносних величин.
36. У
15 до 49
осіб 50 років
структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб у віці від
років склала
50 %,
а питома вага дітей у віці
0-14
років та
і старше виявилися приблизно однаковими. Оцініть тип вікової струк­
тури населення Н-ського району
А. *Стаціонарний.
153
В.
Уповільнений.
С.
Прискорений.
D.
Регресивний.
Е.
Прогресивний.
37. Дільничному
педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що
він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?
А. *Дитину, що померла у віці до
В.
1 року.
Дитину, що померла на першому місяці життя.
28 днів життя .
7 днів.
С.
Дитину, що померла після
D.
Дитину, що померла в перші
Е.
Дитину, що померла під час пологів.
38. Районним педіатром проведено аналіз смертності немовлят на підпорядкованій території. Які показники ним були використані?
А. *Смертність дітей до
В.
Смертність дітей до
1 року за віком, статтю, причинами.
1 року, мертвонароджуваність.
С. Летальність дітей за віком, у стаціонарах.
D.
Смертність підлітків у районі.
Е.
Смертність немовлят у районі.
39. Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було ЗО
передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, на
5 передчасних.
100 пологів
було
Який метод статистичної обробки даних оптимально вико­
ристати лікарю, щоб оцінити сутність розбіжностей у порівнюваних групах?
А. *Розрахунок критерію Ст'юдента.
40.
В.
Розрахунок середніх величин.
С.
Розрахунок відносних величин.
D.
Метод стандартизації.
Е.
Кореляційний аналіз.
На педіатричній дільниці поповнення
-
народилася дитина . Про це пові­
домила лікаря дільнична медична сестра . Коли вперше лікар-педіатр
повинен знайомитись зі своїм пацієнтом?
А. *У перші З дні після виписки з пологового будинку.
В.
У перші
15 днів
після пологів.
С. У перший місяць після пологів.
D.
Напередодні виписки з пологового будинку.
Е.
При першому звертанні до лікаря.
41. На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дав їй направлення на кон­
сультацію до інших лікарів-спеціалістів. У яких спеціалістів вона має
обов'язково пройти огляд?
А. *Терапевт, стоматолог.
В.
Терапевт, невролог.
С. Стоматолог, фтизіатр.
D.
Оториноларинголог, окуліст.
Е.
Стоматолог, кардіолог.
42. Вагітна жінка стала на облік у жіноч1и консультації в строк вагітності
11 тижнів і перебувала під наглядом протягом усього терміну при
нормальному перебігу вагітності . Який
із наведених документів
обов'язково повинен видати лікар вагітній для госпіталізації до по­
логового будинку?
А. *Обмінна картка.
В.
Направлещ1я на госпіталізацію.
С. Індивідуальна картка вагітної.
D.
Листок непрацездатності.
Е.
Довідка з санепідстанції.
43. Жінка стала на облік у жіночій консультації в терміні вагітності 11 тижнів
і перебувала під наглядом протягом усього строку при нормальному
перебігу вагітності. Який строк вагітності є оптимальним у цьому ви­
падку для видачі лікарем обмінної картки вагітності?
*32 тижні.
28 тижнів .
С. 30 тижнів.
D. 34 тижні.
Е. 36 тижнів.
А.
В.
44. Працівниця М. перебувала під спостереженням акушера-гінеколога жіно­
чої консультації з приводу вагітності, яка закінчилась фізіологічними
пологами. На який термін повинні видати листок непрацездатності цій
жінці за місцем проживання?
А. *На
126 календарних днів.
В. На 140 календарних днів.
С. На 90 календарних днів.
D. На 70 календарних днів.
Е. На 56 календарних днів.
155
Жінка народила дитину в міському пологовому будинку. На четвертий
день після пологів жінка з дитиною була виписана додому. На підставі
якого документу дитина буде зареєстрована в органах реєстрації актів
45.
громадянського стану?
А. *Медичного свідоцтва про народження.
В.
Виписки з історії розвитку новонародженого.
С. Виписки з історії пологів.
D.
Е.
Статистичної картки хворого, що вибув зі стаціонару.
Обмінної картки; відомостей пологового будинку про новонародженого.
46.До пологового будинку поступила вагітна жінка. В результаті ускладнених
пологів народилась дитина, яка померла на 9 добу життя. В який по­
казник смертності немовлят увійде цей випадок?
А. *Неонатальна.
В.
Перинатальна.
С. Постнеонатальна.
D.
Рання неонатальна.
Е.
Інтранатальна.
47. До
пологового будинку поступила вагітна жінка. В результаті пологів на­
родилась мертва дитина. В який показник смертності немовлят увійде
цей випадок?
А. *Перинатальна.
В.
Постнеонатальна.
С. Рання неонатальна.
D.
Неонатальна.
Е.
Інтранатальна.
48. В
результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка по­
мерла на
35
добу життя. В який показник смертності немовлят увійде
цей випадок?
А. *Постнеонатальна.
В.
Неонатальна.
С. Перинатальна.
D.
Рання неонатальна.
Е.
Інтранатальна.
49. Жінка
К. без надання медичної допомоги народила дитину вдома. Сімей­
ний лікар сільської лікарської амбулаторії за викликом родичів засвід-
156
чив факт народження дитини. Який документ повинен оформити сі­
мейний лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження
дитини?
А. *Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.
В.
Медичне свідоцтво про народження.
С.
Свідоцтво про народження.
D.
Довідка про народження.
Е.
Медична довідка про народження.
50. Сімейний лікар під час виклику діагностував смерть дитини віком 26 днів.
Який вид смертності немовлят діагностував сімейний лікар?
А. *Неонатальна.
В.
Перинатальна.
С.
Постнеонатальна.
D.
Рання неонатальна.
Е.
Інтранатальна.
51. Сімейний лікар під час виклику діагностував смерть дитини віком 2 місяці.
Який вид смертності немовлят діагностував сімейний лікар?
А. *Постнеонатальна.
В.
Рання неонатальна.
С.
Неонатальна.
D.
Перинатальна.
Е.
Інтранатальна.
52. Сімейний лікар сільської лікарської амбулаторії прийняв фізіологічні по­
логи в громадянки, жительки сусіднього села, вдома. Який документ
повинен оформити сімейний лікар для того, щоб зареєструвати цей
випадок народження дитини?
А. *Медичне свідоцтво про народження.
В.
Медична довідка про народження.
С. Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального
закладу.
53.
D.
Свідоцтво про народження .
Е.
Довідка про народження .
Громадянка Р. народила в міському пологовому будинку мертву дитину.
Згідно із чинним законодавством України випадок мертвонародження
157
•
необхідно зареєструвати в органах РАГСу. На підставі якого документу
реєструється цей випадок смерті та в який максимальний термін?
А. *Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть . Термін
В.
Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть.
С. Лікарське свідоцтво про смерть. Термін
D.
Лікарське свідоцтво про смерть. Термін
Е.
Лікарське свідоцтво про смерть. Термін
54. На
- З доби.
Термін - 6 діб.
- 6 діб.
- 1 місяць.
- 3 доби.
сільській лікарській дільниці померла дитина на першому місяці життя.
З метою аналізу цієї ситуації здійснили експертну оцінку медичної до­
кументації. Записи в якому медичному документі оцінювались у пер­
шу чергу?
А. *Історія розвитку дитини.
В.
Медична картка дитини.
С.
Історія розвитку новонародженого.
D.
Картка профілактичних щеплень.
Е.
Медична картка амбулаторного хворого.
55. У
жінки вагітність перебігала з вираженим гестозом, у результаті чого по­
логи відбулися на ЗО тижні вагітності. Народилась мертва недоношена
дитина. Жінка звернулась до суду з позовом на лікаря жіночої консуль­
тації, який, на її думку, недостатньо уваги приділяв їй під час вагітності.
Яка медична документація буде піддана експертній оцінці в цьому ви­
падку?
А. *Індивідуальна картка вагітної та породіллі.
В.
Обмінна картка.
С. Медична картка амбулаторного хворого.
56.
D.
Історія пологів .
Е.
Контрольна картка диспансерного спостереження.
Управлінню охорони здоров'я
необхідно оцінити соціальну ефектив­
ність від впровадження програм з охорони материнства та дитинства
в області. Рівень яког0 інтегрального показника найдоцільніше вико­
ристати для такого аналізу?
А. *Смертність немовлят.
В.
Захворюваність дітей.
С. Інвалідність дітей .
D.
Перинатальна смертність.
Е.
Фізичний розвиток.
158
відцілення жіночої консультації хоче провести експертну оцінку
виконання лікарями медико-технологічних стандартів спостереження
57. Завідувач
вагітних . Яку документацію він повинен перевірити з цією метою?
А. *Індивідуальні картки вагітних і породіль.
В.
Історії пологів .
С. Історії розвитку новонароджених.
D.
Обмінні картки.
Е.
Медичні картки амбулаторних хворих.
58. Для оцінки здоров'я дитячого населення використовувались наступні по­
казники: поширеність хвороб, первинна захворюваність, структура
цих
захворюваності, патологічна ураженість та інвалідність. Який з
показників відображає рівень захворюваності дітей хронічними захво­
рюваннями та морфофункціональними відхиленнями?
А. *Патологічна ураженість.
В.
Інвалідність .
С. Первинна захворюваність.
D.
Поширеність хвороб .
Е.
Первинна захворюваність.
59. Закладами, що беруть участь у проведенні медичних експертиз, можуть
бути лікувально-профілактичні заклади, медичні комісії Міністерств
оборони, внутрішніх справ, медико-соціальні експертні комісії, бюро
ть
судово-медичної експертизи тощо. Визначте заклади, що здійснюю
медико-соціальну експертизу тимчасової непрацездатності.
А. *Лікувально- профілактичні.
В.
Санітарно-профілактичні.
С. Медичні комісії Міністерства оборони.
Медико-соціальні експертні комісії.
D.
,.
Е.
Медичні комісії Міністерства внутрішніх справ .
бо.Хворий на виразку дванадцятипалої кишки безперервно протягом 4 місяців
одержував листок непрацездатності . Хто має право встановити групу
інвалідності?
А. *Медико-соціальна експертна комісія .
В.
Дільничний терапевт.
С. Завідувач терапевтичного відділення.
D.
Головний лікар .
Е.
Лікарсько-консультативна комісія .
159
r
61. На поліклінічному прийомі до лікаря звернувся робітник з гострим рес­
піраторним захворюванням. Виконувати свої професійні обов'язки не
може. Весь термін непрацездатності лікувався амбулаторно. На який
термін лікуючий лікар може одноосібно видати робітникові листок не­
працездатності?
10 календарних днів.
5 календарних днів.
С. На 14 календарних днів.
D. На 30 календарних днів.
А. *На
62.
В.
На
Е.
На весь період тимчасової непрацездатності.
Медико-соціальна комісія проводить огляд хворого, в якого ампутовані
обидві ноги . Хворий не може себе обслуговувати, потребує сторонньої
допомоги та догляду. Критеріям якої групи інвалідності відповідають
показники здоров'я даного хворого?
А. *І А група.
63.
В.
П група.
С.
ІІІ група.
D.
І група.
Е.
І Б група.
Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано
випадків
непрацездатності та
12 ООО
днів
непрацездатності.
1200
Який
показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід
розрахувати на підставі цих даних?
А. *Середня тривалість одного випадку.
В.
Кількість випадків непрацездатності на
С. Кількість днів непрацездатності на
100 працюючих.
100 працюючих.
D.
Питома вага робітників, які ні разу не хворіли протягом року.
Е.
Питома вага осіб, які тривало та часто хворіли.
64. Дільничним
лікарем після тривалого диспансерного спостереження при­
йнято рішення щодо переведення хворого на інвалідність. Хто буде
направляти хворого на медико-соціальну експертну комісію?
А. *Лікарсько-консультативна комісія.
В.
Дільничний лікар.
С. Лікар вузької спеціальності.
D.
Завідувач відділення поліклініки.
Е.
Завідувач стаціонарного відділення .
160
-
-----~
65. Хворий три місяці перебував на стаціонарному лікуванні з приводу інфек­
ційного міокардиту. На який максимальний термін може надаватися
листок непрацездатносгі хворому при безперервному лікуванні в ліку­
вально-профілактичному закладі?
*4 місяці.
1 місяць.
С. 2 місяці.
D. 3 місяці.
Е. 5 місяців.
А.
В.
66. При вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності праців­
ників машинобудівного заводу середня тривалість одного випадку стано­
вила 20 днів. Як і захворювання вплинули на величину цього показника?
А. *Хронічні.
В.
Гострі.
С. З підгострим перебігом .
D.
Преморбідні форми захворювань.
Е.
Ті, які важко визначити.
67. На прийом до лікаря звернувся пацієнт з гострою респіраторно-вірусною
інфекцією. Хворий визнаний непрацездатним. На скільки днів макси­
мально лікар може оформити листок непрацездатності?
10 днів.
В. На 8 днів .
С. На 7 днів .
D. На 5 днів.
Е. На 6 днів.
А. *На
68.
На який максимальний термін медико-соціальна експертна комісія може
рекомендувати хворому після перенесеного гострого інфаркту міокар­
да доліковування з відкритим лікарняним листком?
*4 місяці.
В. 1 місяць.
С. 2 місяці.
D. 3 місяці.
А.
Е.
На весь термін лікування.
69. Хворий внаслідок виробничої травми, яка зумовила значну втрату зору,
переніс операцію на очах і потребує підготовки для іншої виробничої
161
діяльності. Який вид реабілітації в першу чергу доцільно застосувати
лікарю в даному випадку?
А. *Професійна реабілітація.
В.
Соціальна реабілітація.
С. Психологічна реабілітація.
D. Медична реабілітація.
Е.
Повна реабілітація.
70. Медична сестра Т. перебувала на обліку в жіночій консультації з приводу
вагітності. Під час пологів мало місце ускладнення, що потребувало
хірургічного втручання . Є довідка з акушерського відділення. Яка три­
валість допологової та післяпологової відпустки має бути в цьому ви­
падку?
*70 днів до пологів і 70 днів після пологів.
В. 70 днів до пологів і 56 днів після пологів.
С. 56 днів до пологів і 70 днів після пологів.
D. 56 днів до пологів і 56 днів після пологів.
Е. 90 днів до пологів і 90 днів після пологів.
А.
71. Громадянин Н. по дорозі до роботи підвернув ногу. При звертанні по ме­
дичну допомогу було діагностовано розрив зв'язок правого гомілково­
стопного суглоба. Лікувався амбулаторно 18 днів. Як оформити непра­
цездатність у цьому випадку?
А. *Видається листок непрацездатності з першого дня на весь період лікування.
5 днів довідка, з 6-го дня - листок непрацездатності.
С. Видається на 10 днів довідка, з 11 дня - листок непрацездатності.
D. Видається листок непрацездатності на 10 днів.
Е. Видається листок непрацездатності на 14 днів.
В.
Видається на
72. У працівниці захворіла на вітряну віспу 5-річна дитина. Хвороба тривала
днів. Лікування здійснювалось амбулаторно під доглядом матері
дитини. Як оформити непрацездатність працівниці в даному випадку?
17
А. *Видається листок непрацездатності максимально на
3 дні В.
14
днів, на решту
7
днів, на решту
довідка довільної форми.
Видається листок непрацездатності максимально на
10 днів -
162
на решту
довідка встановленої форми.
Видається листок непрацездатності максимально на
3 дні С.
14 днів,
довідка встановленої форми.
D.
Видається листок непрацездатності на весь час хвороби дитини.
Е.
Видається довідка встановленої форми на весь час хвороби дитини.
73. У терапевтичному
рих, 400 з них
відділенні стаціонару перебувало на лікуванні
500
хво­
працюють . Перед випискою зі стаціонару працюючим
видавались листки непрацездатності. Хто має право підписувати лист­
ки непрацездатності?
А. *Лікуючий лікар, завідувач відділення.
В.
Завідувач віділення, заступник головного лікаря з медичної частини.
С. Головний лікар, лікуючий лікар.
D.
Головний лікар, завідувач віділення.
Е.
Завідувач відділення, заступник головного лікаря з експертизи праце­
здатності.
74.
Жінка народила дитину на
29
тижні вагітності і виписалась зі стаціонару
з живою дитиною. Чи буде видано листок непрацездатності? Якщо так,
то на який термін?
140 днів.
В. Так, на термін 126 днів.
С. Так, на термін 180 днів.
D. Так, на термін 70 днів.
А. *Так, на термін
Е.
Листок непрацездатності не видається.
75. В результаті передчасних пологів (на ЗО тижні вагітності) жінка , робітниця
ткацької фабрики, народила мертву дитину. Чи буде видано їй листок
непрацездатності? Якщо буде видано, то на який термін?
70 днів.
на 126 днів.
на 140 днів.
на 56 днів.
А. *Так, на
В.
Так,
С. Так,
D.
Так,
Е.
Листок непрацездатності не видається.
76. Мати, що перебуває у частково оплачуваній відпустці по догляду за ди­
тиною до 3-х років, захворіла та була госпіталізована. Який документ
буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який доглядати­
ме дитину під час хвороби?
А. *Листок непрацездатності .
В.
Довідка про хворобу матері.
С. Довідка про необхідність догляду за дитиною.
163
77.
D.
Витяг з медичної картки стаціонарного хворого.
Е.
Витяг з медичної картки амбулаторного хворого.
Серед основних завдань медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)
є виявлення причин, встановлення груп інвалідності, надання трудо­
вих рекомендацій інвалідам. Яке завдання покладається на МСЕК,
пов'язане з експертизою тимчасової втрати працездатності?
А. *Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування.
В.
Виявлення причини та встановлення групи інвалідності.
С. Трудові рекомендації інвалідам.
78.
D.
Встановлення права на отримання соціальної допомоги.
Е.
Рекомендації про переведення на іншу роботу.
Чоловік, знаходячись дома, отримав перелом плечової кістки і був до­
ставлений до травмпункту поліклініки. При оформленні тимчасової
непрацездатності потерпілому треба видати".
А. *Листок непрацездатності з першого дня на весь період хвороби.
В.
Довідка встановленої форми на
5 днів,
аз
6- го
дня
-
листок
непрацездатності.
С. Довідка довільної форми.
79.
D.
Листок непрацездатності за підписом головного лікаря.
Е.
Листок непрацездатності на
6 днів
і довідка довільної форми.
Як оформити непрацездатність, якщо вона настала в період чергової відпустки?
А. *Видати лікарняний лист на весь термін хвороби.
80.
В.
Не видається ніякий документ.
С.
Видати лікарняний лист на перших
D.
Видати довідку на весь термін хвороби.
5 днів,
потім довідку.
Е.
Направити для вирішення питання на ЛКК.
Хлопчикові п'яти років після перенесеної черепно-мозкової травми було
встановлено статус дитини-інваліда. Коли такій дитині буде призначе­
на група інвалідності?
А. *Після досягнення повноліття.
В.
Група інвалідності не В(
шовлюється.
С.
Одночасно зі встановле
D.
Через рік після встановлення статусу дитини-інваліда.
164
ям статусу дитини - інваліда.
Е.
У випадку значного погіршення стану здоров 'я після встановлення
статусу дитини - інваліда.
81.Долікаря-травматолога звернувся працівникзаводуЗS років.Діагностовано
перелом правого передпліччя. Травма сталась під час ремонту кварти­
ри. Як оформити непрацездатність потерпілому?
А. *Листок непрацездатності з першого дня.
В.
Довідка встановленої форми на
5
днів, листок непрацездатності
-
з З-го
дня.
5 днів, листок непрацездатності - з 6- го дня .
форми на 10 днів, листок непрацездатності -
С. Довідка довільної форми на
D.
Довідка встановленої
Е.
Довідка довільної форми на
з 11-го дня.
10 днів, листок непрацездатності -
з 11-го дня.
Р. перебував у в ідпустці в іншому місті, де захворів і був госпі­
талізований до стаціонару міської лікарні. Яким у даному випадку має
82. Службовець
бути порядок видачі листка непрацездатності ?
А . *З дозволу головного лікаря міської лікарні.
В. З дозволу заступника головного лікаря з експертизи втрати працездатності.
С. З дозволу заступника головного лікаря з медичної частини.
83.
D.
З дозволу завідувача відділення стаціонару.
Е.
Особисто лікуючим лікарем .
Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним
протягом 17 днів . Лікувався амбулаторно під спостереженням дільнич­
ного лікаря. На який термін лікуючий лікар мав право видати листок
непрацездатності особисто?
А. *До
В.
До
10 календарних днів .
5 календарних днів.
С. До ЗО календарних днів.
D.
Е.
84.
14 календарних днів.
На 17 календарних днів.
До
років з приводу гломерулонефриту знаходився на лікуванні
в стаціонарі дитячої лікарні 28 днів. Догляд за ним у цей час здійсню­
вала мати - працівниця одного з підприємств . На який термін повинні
Хлопчик
11
видати листок непрацездатності матері дитини?
А. * На весь період перебування в ст аціонарі з дитиною.
165
В.
Максимально до
С. Максимально до
14 днів,
10 днів,
на решту днів
на решту днів
-
довідка.
довідка.
D.
Листок непрацездатності не видається.
Е.
Довідка на весь час перебування в стаціонарі з дитиною.
Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії
85.
днів. Хто і на який термін видає листок непрацездатності в цьому
випадку?
16
А. *Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення на весь період лікування.
В. Лікуючий лікар з першого дня перебування в стаціонарі максимально
до
5 днів.
С. Лікуючий лікар з першого дня перебування в стаціонарі максимально
до
10 днів.
D. Лікуючий лікар з першого дня перебування в стаціонарі максимально
до
Е.
14 днів.
Завідувач відділення на весь період лікування.
86. О 14
годині до міської станції швидкої та невідкладної допомоги представ­
ники адміністрації закладу привезли пацієнта, що знаходився в нетве­
резому стані на робочому місці. Вони зажадали від лікарів проведення
експертизи стосовно факту алкогольного сп'яніння. Чи проводить цей
заклад таку експертизу?
А.*Ні.
В.
Іноді.
С. Так.
D.
За особливих умов.
87. У робітниці М. захворіла 1,5-річна дитина, хворіла 14 днів. Дитина вихову­
ється в повній сім'ї, у сім'ї є непрацююча бабуся. Провести експертизу
працездатності по догляду за хворою дитиною .
А. *Матері видається листок непрацездатності на весь період.
В.
Матері видається довідка по догляду за хворою дитиною.
С. Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною матері не ви­
дається.
88.
D.
Матері видається листок непрацездатності на
Е.
Матері видається листок непрацездатності на
7 днів, довідка на 7 днів.
10 днів, довідка на 4 дні.
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності (ТВП) в цеху №
машинобудівного заводу знизилася зі
166
1
120 випадків до ЗО випадків на
100
працюючих. При цьому економічні втрати у днях в обох випадках
залишилися тими ж
- 600
на
100
працюючих. Чи покращало здоров'я
робітників?
А. *Ні, йде процес формування групи часто і тривало хворіючих.
В.
Ні, висока частота днів з ТВП.
С. Так, захворюваність знизилася в
D.
Ситуація стабілізувалася.
Е.
Важко визначити.
89. Іноземець
4 рази.
під час перебування у відпустці в Україні захворів на загострен­
ня виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Звернувся по медичну
допомогу. Лікувався в стаціонарі лікарні. Які документи щодо факту
непрацездатності мають бути видані при виписці зі стаціонару?
А. *Витяг із медичної картки стаціонарного хворого .
В.
Довідка про перебування хворого в стаціонарі .
С.
Витяг із медичної картки стаціонарного хворого та листок непраце­
D.
Довідка про перебування хворого в стаціонарі та листок непраце­
здатності.
здатності.
Е.
Листок непрацездатності.
90. Хворий
М. з приводу крупновогнищевого інфаркту міокарда, серцевої не­
достатності
11 ступеня лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) був
направлений до медико-соціальної експертної комісїї (МСЕК), в ре­
зультаті чого йому встановлено інвалідність
11
групи . З якого часу хво­
рий почне отримувати пенсію по інвалідності?
А. *З дати надходження документів до МСЕК.
В.
З дати огляду на МСЕК.
С. З дати направлення хворого до МСЕК.
91.
D.
З дати звернення до пенсійного фонду.
Е.
З дати засідання ЛКК.
На який строк має право продовжувати листок непрацездатності ЛКК пен-
сіонеров і , який працює?
4 місяців.
2 місяців .
С. До 3 місяців.
D. До 30 днів.
А. *До
В.
До
Е.
Протягом року.
167
92. На який строк має право ЛКК видавати листок непрацездатності інвалідові
ІІІ групи, якщо він працює та захворів, протягом року з метою прове­
дення реабілітаційних заходів?
А. *З місяці.
В.
2 місяці.
4 місяці.
D. 5 місяців.
С.
Е.
На увесь час хвороби.
93. У жінки, яка працює, захворіла дитина 5 років. Діагноз: пневмонія. Дитина
не госпіталізована. На який максимальний термін у дитячій поліклініці
може видаватись листок непрацездатності по догляду за хворою ди­
тиною?
А. *До
14 днів.
5 днів.
С. До 10 днів.
D. До 30 днів.
В.
До
Е.
На весь час хвороби дитини.
94. Хворий одержував листок непрацездатності 4 місяці безперервно з при­
воду травми. Лікування триватиме ще 1-2 місяці. Хто має право про­
довжити хворому листок непрацездатності?
А. *Лікарсько-консультативна комісія після рішення медико-соціальної
експертної комісії.
В.
Головний лікар медичного закладу.
С. Лікарсько-консультативна комісія після лікування хворого в стаціонарі.
D.
Дільничний лікар після узгодження з завідувачем відділення.
Е.
Медико-соціальна експертна комісія.
95. Працівнику,
який перебуває під диспансерним спостереженням з приводу
виразкової хвороби 12-палої кишки, на підприємстві виділили путівку
для санаторно-курортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної
основної відпустки працівника складає 24 календарних дні, на проїзд
до санаторію і назад необхідно витратити 4 дні. Який порядок оформ­
ления тимчасової непрацездатності в цьому випадку?
А. *Лікарсько-консультативна комісія видає листок непрацездатності на 4 дні.
В. Лікарсько-консультативна комісія видає листок непрацездатності на 28
днів.
С. Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на
168
4 дні.
D.
Лікуючий лікар видає довідку і санаторно-курортну картку на
Е.
Лікарсько-консультативна комісія видає довідку на
28
днів.
4 дні.
96. Службовець К., перебуваючи під час відпустки в іншому місті, захворів
і з приводу гострого апендициту був госпіталізований до стаціонару місь­
кої лікарні. Чи буде в цьому випадку видаватися листок непрацездатності?
А. *Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря міської
лікарні.
В.
Листок непрацездатності видається з дозволу завідувача відділення
стаціонару.
С. Видається довідка встановленої форми на весь термін госпіталізації.
D.
Листок непрацездатності не видається.
Е.
Видається довідка довільної форми на весь термін госпіталізації.
97. Вчительці середньої школи, що має страховий стаж 5 років, видано листок
непрацездатності у зв'язку з відпусткою по вагітності та пологах. Який
розмір допомоги з тимчасової непрацездатності буде передбачено
в цьому випадку?
*100 % середньої заробітної плати.
В. 60 % середньої заробітної плати.
С. 70 % середньої заробітної плати.
D. 80 % середньої заробітної плати.
Е. 50 % середньої заробітної плати.
А.
98. Районне територіальне медичне об'єднання підготувало план проведен­
ня комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на
підпорядкованій території. Які заходи щодо первинної профілактики
необхідно внести в цей план?
А. *Попередження виникнення захворювань.
В.
Направлення хворих на санаторне лікування.
С.
Заходи з підвищення якості життя.
D.
Заходи з покращення умов життя.
Е.
Попередження ускладнень хвороби.
99. У медико-санітарній частині великого металургійного комбіната на диспан­
серному обліку перебувають
1000 працівників із захворюваннями орга­
500 чоловік незадово­
нів травлення. При їх опитуванні з'ясувалося, що
лені результатами диспансеризації. Визначте відповідну даній ситуації
величину коефіцієнта соціальної ефективності (К с ) диспансеризації.
169
А. *О,50 .
0,20.
с. 0,80.
D. 0,10.
Е. 1,00.
в.
100. У медико-санітарній частині машинобудівного заводу на диспансерному
обліку протягом року перебували
500
працівників із захворюваннями
серцево-судинної системи, при цьому запланований медичний резуль­
тат був досягнутий у кожного з них. Визначте відповідну даній ситуації
величину коефіцієнта медичної ефективності (К
м
) диспансеризації.
А.
*1,00.
0,40.
с. 0,60.
D. 0,80.
Е. 0,20.
в.
101. Зберігання медичних карток населення району здійснюється реєстрату­
рою поліклініки шляхом зазначення номера та першої літери прізвища
пацієнта . Яка система зберігання медичних карток використовується
в даній поліклініці?
А. *Алфавітно-номерна.
В.
Адресна.
С. Самозбереження.
D.
Індексна.
Е.
Змішана.
102. У 12-ти пацієнтів сімейний лікар визначив високий рівень цукру у крові та
призначив їм відповідне лікування. Кого з членів родини цих пацієнтів
лікарю найбільш доцільно негайно перевірити на рівень цукру в крові,
щоб заздалегідь провести профілактичні заходи?
А. *Усіх членів родини.
В.
Осіб до 15-ти років.
С. Осіб старше 60-ти років.
D.
Членів родин, де хворий батько.
Е.
Членів родин, де хвора мати.
103. Дільничний терапевт міської лікарні після обстеження хворого 37 років,
робітника їдальні промислового підприємства, встановив діагноз "ди-
170
зентерія". Які дії в даній ситуації у першу чергу повинен виконати діль­
ничний лікар?
А. *Госпіталізація хворого до лікарні.
В.
Надання листка непрацездатності на всі дні хвороби.
С. Тимчасове усунення хворого від роботи.
D.
Бактеріологічне обстеження.
Е.
Проведення профілактичних щеплень.
104. Дільничний терапевт на амбулаторному прийомі поставив хворому
діагноз "гострий бронхіт" . Який обліковий документ лікар повинен
заповнити для реєстрації даного захворювання?
А. *Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу.
В.
Історія хвороби.
С. Листок непрацездатності.
D. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару.
Е.
Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання.
105. Хворий, що перебуває під диспансерним спостереженням з приводу
виразкової хвороби шлунка, протягом календарного року тричі звер­
тався з лікувально-діагностичною метою та двічі з приводу диспансе­
ризації. Який випадок поліклінічного обслуговування буде вважатися
первинним?
А. *Перше звертання в календарному році з даною метою.
В.
Перше звертання в календарному місяці.
С. Перше звертання в календарному році.
D.
Перше звертання в календарному році з діагнозом, зареєстрованим
раніше.
Е.
Перше звертання протягом останніх
12
місяців.
106. Для організації медичної допомоги сільському населенню характерні
значна питома вага долікарської допомоги, етапність, наявність пере­
сувних форм лікувально-профілактичної допомоги тощо. Вкажіть, що є
основною особливістю організації медичної допомоги сільському на­
селенню?
А. *Етапність .
В.
Наявність спеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.
С.
Значна питома вага долікарської допомоги.
D.
Відсутність дільничності.
Е.
Наявність пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги.
171
107. Вивчали захворюваність гінекологічними захворюваннями серед дівчат
середньо'і школи за даними медичного профілактичного огляду. Який
вид профілактичного огляду використали в даній ситуації?
А. *Цільовий.
В.
Комплексний.
С. Плановий.
D.
Періодичний.
Е.
Попередній.
108. До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарно­
го року (в березні та в листопаді) звертався пацієнт. У двох випадках
у нього було діагностовано одне й те ж захворювання
-
гостра респі­
раторно-вірусна інфекція . Які документи слід заповнити для реєстрації
цих захворювань?
А. *На кожен випадок окремо статистичний талон з позначкою"+':
В.
На кожен випадок окремо статистичний талон з позначкою"-".
С. На перший випадок статистичний талон з позначкою"+", на другий
-
з
На перший випадок статистичний талон з позначкою"+", на другий
-
позначкою
D.
''"
- .
не заповнюється.
Е.
На жоден з випадків статистичний талон не заповнюється.
109. На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки
матки. Прийнято рішення здійснити планове обстеження жінок. Який
вид медичних оглядів буде проведено?
А. *Цільовий.
В.
Попередній.
С.
Поточний.
D.
Комплексний.
Е.
Скринінговий.
110. Робітник К . оформлюється на роботу, пройшов медичний профілактич­
ний огляд. Визнаний придатним до роботи в умовах даного виробни­
цтва. Який вид медичного профілактичного огляду пройшов робітник?
А. *Попередній.
В.
Плановий.
С.
Періодичний.
D.
Цільовий .
Е.
Комплексний.
172
111. Під час надання екстреної допомоги бригадою станції швидко'і та невідклад­
ної допомоги хворий помер . Родичі померлого стали вимагати видачі "Лі­
карського свідоцтва про смерть". Чи видає цей заклад такий документ?
А. *Ні.
В.
За особливих умов.
С. Так.
D.
Інколи.
112. Чоловік 45 років, житель пунктового села, захворів на грип, тимчасово не­
працездатний і потребує амбулаторно-поліклінічної допомоги. Куди
він повинен звернутися для її отримання?
А. *До сільської лікарської амбулаторії.
В.
До районної поліклініки.
С. До міської поліклініки.
D.
До центральної районної лікарні.
Е.
До обласної лікарні.
113.Лікар, який закінчив вищий медичний заклад за спеціалізацією "загальна
практика", має намір відкрити приватну амбулаторію сімейної меди­
цини в одному з центральних районів міста. За якої умови він має на
це право?
А. *Якщо він має ліцензію МОЗ України та амбулаторія пройшла акредитацію.
В.
Має право за дозволом адміністрації району.
С.
Якщо він має спеціалізацію з сімейної медицини .
D.
Якщо в нього є диплом лікаря та він пройшов інтернатуру з терапії чи
педіатрії.
Е.
Якщо він пройшов інтернатуру з сімейної медицини.
114. У районі N. організується сільська лікарська амбулаторія з надання ліку­
вально-профілактичної допомоги на 1-му етапі. Які лікарі-фахівці здій­
снюватимуть прийом хворих?
А. *Терапевт, стоматолог, педіатр, акушер-гінеколог.
В.
Педіатр, акушер-гінеколог, офтальмолог.
С. Педіатр, терапевт, офтальмолог.
D.
Акушер-гінеколог, терапевт.
Е.
Терапевт, педіатр, невропатолог.
115. Хворому Д., що проживає в сільській місцевості, був поставлений діагноз:
хронічний
поверхневий
бронхіт зі зниженою секретоутворюючою
173
функцією, фаза загострення. В якому закладі він повинен отримати
спеціалізовану медичну допомогу?
А. *Центральна районна лікарня.
В.
Обласна лікарня.
С. Диспансер.
D.
Сільська амбулаторія .
Е.
Фельдшерсько-акушерський пункт.
116. При виклику дільничного терапевта до хворого Д. додому було діагносто­
вано черевний тиф. Куди необхідно звернутися дільничному лікареві
для госпіталізації цього пацієнта?
А. *До дезстанції (дезвідділу СЕС).
В.
До санітарно-гігієнічного відділу СЕС.
С. До станції швидкої допомоги.
D. До інфекційного відділення лікарні.
Е.
До служби невідкладної допомоги поліклініки даної лікарні.
117. Лікар первинно·і ланки вирішив визначити, які фактори впливають на ви­
сокий рівень смертності від серцево-судинних захворювань у пацієн­
тів працездатного віку, що обслуговуються на його дільниці. Під час
складання плану та програми дослідження статеві групи (чоловіки та
жінки) він розподілив на вікові підгрупи. Яке групування статистичного
матеріалу використав лікар у даному випадку?
А. *Комбінаційне.
В.
Варіаційне.
С.
Кількісне.
D.
Атрибутивне.
Е.
Якісне.
118.Лікарями поліклініки проводився аналіз результатів статистичного дослід­
ження щодо результатів захворювань пацієнтів, які перебувають на
диспансерному обліку, залежно від віку, статі, рівня гігієнічної культури
та повноти охоплення диспансерним спостереженням. Який вид ста­
тистичних таблиць найдоцільніше використати для поглибленого ана­
лізу та вивчення залежності між наведеними ознаками?
А. *Комбінаційні.
В.
Групові.
С. Розробні.
D.
174
Аналітичні.
Е.
Прості.
119. На сільській лікарській дільниці у зв'язку з неукомплектованістю медич­
ним персоналом і недостатньою зайнятістю ліжок виникла необхід­
до­
ність у реорганізації дільничної лікарні у відділення сестринського
гляду. Хто має прийняти відповідне рішення?
теА. *Головний лікар центральної районної лікарні (керівник районного
риторіального медичного об'єднання).
Начальник управління МОЗ України .
С. Головний лікар сільської дільничної лікарні.
В.
D.
Е.
Завідувач сільської амбулаторії.
Головний лікар обласної лікарні.
120. На дільниці лікаря загальної практики протягом року було виявлено два
випадки кавернозного туберкульозу легень. Показник первинної за­
хворюваності населення дільниці на туберкульоз легень є нижчим, ніж
обласний показник. Яке управлінське рішення в цій ситуації повинен
прийняти лікар?
А. *Організувати та провести цільові медичні огляди населення.
В. Організувати та провести тотальні медичні огляди населення.
С. Організувати та провести періодичні медичні огляди населення.
D. Організувати та провести попередні медичні огляди населення.
Е.
Організувати та провести комплексні медичні огляди населення.
121. На сільській лікарській дільниці первинна захворюваність населення
складає
350,6
випадків на
1000
мешканців. Яке управлінське рішення
в цій ситуації повинен прийняти головний лікар амбулаторії?
А. *Організувати і проводити медичні огляди населення.
В. Організувати і проводити щеплення серед населення.
С. Посилити заходи первинної профілактики серед населення.
D. Посилити заходи вторинної профілактики серед диспансерних груп.
Е.
Організувати і проводити цільові медичні огляди населення.
122. На сільській лікарській дільниці спалах паротиту серед школярів. З метою
аналізу цієї ситуації поряд з іншим здійснили експертну оцінку медич­
ись
ної документації. Записи в яких медичних документах оцінювал
у першу чергу?
А. *Історія розвитку дитини.
В.
Медична картка дитини.
175
С.
Звіт про медичну допомогу дітям.
D.
Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання.
Е.
Медична картка стаціонарного хворого.
123.
Завідувач відділення поліклініки хоче провести експертну оцінку вико­
нання лікарями медико-технологічних стандартів обслуговування па­
цієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою?
А. *Медичні картки амбулаторних хворих.
В.
Талони амбулаторних пацієнтів.
С.
Контрольні картки диспансерного спостереження.
D.
Статистичні талони заключних (уточнених) діагнозів.
Е.
Щоденники роботи лікарів поліклініки.
124. На засіданні територіального медичного об'єднання передбачено оціни­
ти організацію диспансерного нагляду на підпорядкованій території
міського району. Які показники слід використати при цьому?
А. *Повнота охоплення та своєчасність взяття під диспансерний нагляд,
повнота і своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів.
В.
Динаміка показників утрати працездатності серед осіб, що перебува­
ють під диспансерним наглядом; первинна інвалідність серед диспан­
серних хворих.
С. Своєчасність взяття під диспансерний нагляд; летальність серед осіб,
що перебувають під диспансерним наглядом.
D.
Повнота охоплення диспансерним наглядом; летальність серед осіб,
Е.
Частота рецидивів у хворих, що перебувають під диспансерним нагля­
що перебувають під диспансерним наглядом.
дом; переведення з однієї групи здоров' я до іншої.
125. До моделі оцінки якості амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому
населенню включені наступні показники: рівень якості лікування; рі­
вень якості диспансеризації; летальність серед осіб, що перебувають
під диспансерним наглядом; первинний вихід на інвалідність; середня
тривалість терміну втрати працездатності. Який із вищенаведених по­
казників є показником дефектів?
А. *Летальність серед осіб, що перебувають під диспансерним наглядом.
В.
Рівень якості лікування.
С. Первинний вихід на інвалідність.
D.
Рівень якості диспансеризації.
Е.
Середня тривалість терміну втрати працездатності.
176
126.
Головний
лікар
створення
поліклініки,
денного
реалізуючи
стаціонару,
управлінське
самостійно
рішення
займається
про
підбором
персоналу; проведення ремонту приміщень і придбання обладнання
доручив своїм заступникам. Який із засобів управління був задіяний?
А. *Поєднання прямого та опосередкованого.
В.
Адміністративний.
С.
Циклічний.
D.
Опосередкований.
Е.
Демократичний.
127.Диспансеризація хворих, здійснювана поліклінікою, оцінена за допомо­
гою коефіцієнтів медичної ефективності (Км), соціальної ефективнос­
ті (Кс) і коефіцієнта співвідношення витрат (Кс/в). При цьому кожний
із зазначених коефіцієнтів виявився рівним одиниці. Визначте відпо­
відну даній ситуації величину інтегрального коефіцієнта ефективнос­
ті (Кі).
А.
*1,00.
в. 3,00.
с. 0,10.
D. 0,50.
Е. 2,00.
128. Під час
медичного огляду населення виявляли та реєстрували хронічні за­
хворювання та різні патологічні стани, відхилення. Який показник до­
цільно вивчати у даній ситуації?
А. *Патологічна ураженість.
В.
Розповсюдженість.
С. Загальна захворюваність.
D.
Первинна захворюваність.
Е.
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.
129. Головний
лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити
захворюваність п-ю хворобою на дільниці. За яким документом визна­
чається первинна захворюваність населення на дільниці?
А. *Статистичні талони зі знаком"+':
В.
Статистичні талони зі знаками"+" і"-''.
С. Журнал профоглядів .
D. Медична картка амбулаторного хворого.
Е.
Талон на прийом до лікаря.
177
130. Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити
поширеність п-їхвороби на дільниці. За яким документом визначається
поширеність (розповсюдженість) хвороб на л і карській дільниці ?
А. *Статистичні талони зі знаками"+" і"-':
В.
Статистичні талони зі знаком"-".
С. Картка хворого, що вибув зі стаціонару.
D.
Талон на прийом до лікаря.
Е.
Журнал профоглядів.
131. Протягом трьох років хворий М. перебуває на диспансерному обліку в по­
ліклініці з приводу хронічного бронхіту. В поточному році він тричі звер­
тався по медичну допомогу з приводу цього захворювання . Які статис­
тичні документи необхідно заповнити для обліку даного захворювання?
А. *Заповнюється один статистичний талон з позначкою
на первинне
(-)
звернення.
В.
На всі три звернення заповнюються статистичні талони зі знаком
С. На всі три звернення заповнюються статистичні талони зі знаком
D.
Заповнюється один статистичний талон з позначкою
(+).
(- ).
на первинне
(+)
звернення.
Е.
Заповнюються один статистичний талон зі знаком
звернення і зі знаком
(+)
на первинне
(-) на повторні звертання.
132. У хворого пневмонія. При рентгенобстеженні органів грудної клітки вста­
новлено діагноз "туберкульоз" . Визначте дії дільничного лікаря з об­
ліку даної патології.
А. *Обліку не підлягає, хворого необхідно направити до фахівця.
В.
Дати направлення на госпіталізацію до тубдиспансеру.
С. Заповнити повідомлення на даний випадок туберкульозу.
D.
Заповнити екстрене повідомлення та направити до СЕС.
Е.
Заповнити статистичний талон.
132. За умов обмеженого фінансування ЦРЛ 80 % цих коштів поглинає стаціо­
нарна допомога. При цьому під час перевірки головний лікар встано­
вив, що на вихідні дні в терапевтичному відділенні залишалось лише
ЗО% хворих, а в хірургічному-
70 %. Яке
управлінське рішення в цьому
випадку буде найоптимальнішим?
А. *Скоротити ліжка та розгорнути денний стаціонар.
В.
Оголосити догану завідувачам відділень.
С.
Скоротити ліжка в терапевтичному відділенні.
178
D.
Е.
Скоротити ліжка в обох відділеннях пропорційно .
Оголосити догану заступнику з лікувальної роботи .
Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку вико­
нання лікарями-ординаторами медико-технологічних стандартів об­
134.
слуговування
пацієнтів. Яку документацію він повинен
перевірити
з цією метою?
А. *Медичні картки стаціонарних хворих.
В.
Журнал обліку оперативних втручань.
С. Річний звіт лікувально-профілактичного закладу.
?
е
D.
Картки лікарських призначень .
Е.
Статистичні картки пацієнтів, що вибули зі стаціонару.
135. Районне територіальне медичне об'єднання підготувало план проведен­
ня комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на
підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики
захворювань необхідно внести у цей план?
е
А. *Попередження ускладнення хвороб.
В.
е
Попередження виникнення захворювань.
С. Усунення чинників виникнення хвороб.
D.
Покращення умов життя населення.
Е.
Проведення реабілітаційних заходів.
136.
У стаціонарі гінекологічного відділення протягом року лікувалось
жінок, які провели там
102
5000
тисячі ліжко-днів . Який показник діяльності
гінекологічного відділення можна розрахувати за цими даними?
А. *Середню тривалість перебування хворої в стаціонарі.
В. Планове число роботи ліжка за рік.
С. Середнє число роботи ліжка за рік.
,_
,_
D.
Обіг ліжок.
Е.
Кількість ліжок у відділеннях.
137. За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про
фактичну кількість ліжко-днів і кількість пролікованих протягом року
хворих. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати на
е
у
підставі цих даних?
тривалість перебування хворого в стаціонарі.
*Середня
А.
В.
Обіг ліжка.
С. Летальність .
179
D.
Ефективність використання ліжкового фонду.
Е.
Середня зайнятість ліжка.
138. За
даними звіту стаціонару міської лікарні отримана інформація про кіль­
кість оперованих хворих, у тому числі про кількість померлих після
операції. Який показник, що характеризує роботу стаціонару, можна
розрахувати на підставі цих даних?
А. *Післяопераційна летальність.
В.
Стандартизована летальність.
С. Післяопераційна смертність.
D.
Летальність загальна.
Е.
Показник пізньої госпіталізації від початку захворювання.
139. В кінці року в стаціонарі лікарні були отримані кінцеві дані про кількість
хворих, пролікованих протягом року, та середньорічну кількість ліжок,
використаних для їх лікування. Який з показників роботи стаціонару
можна розрахувати за наведеними даними?
А. *Обіг ліжка.
В.
Ліжковий фонд стаціонару.
С.
Середньорічна зайнятість ліжка.
D.
Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі.
Е.
Середня тривалість простою ліжка.
140. Лікар
терапевтичного стаціонару готується до атестаційного звіту; які по-
казники він повинен оцінити з цією метою?
А. *Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування.
В.
Повнота використання ліжкового фонду, обіг ліжка.
С. Середня зайнятість ліжка, повнота використання ліжкового фонду.
Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих.
D.
Е.
141. У
Виконання плану ліжко-днів, навантаженість лікаря-ординатора.
кардіологічне відділення міської лікарні госпіталізовано серед інших
80
хворих гіпертонічною та ішемічною хворобою серця, з яких
20
-
хво­
рим при виписці доцільне подальше оздоровлення. Де найбільш
доцільно рекомендувати хворим подальше оздоровлення?
А. *Відділення реабілітації.
В.
Стаціонар вдома.
С.
Санаторій.
D.
Денний стаціонар.
180
Е.
Профілакторій.
142. До приймального вімілення лікарні швидкої медичної допомоги в тяж­
кому стані доставлено чоловіка
43
років. Черговий лікар встановив діа­
гноз: "гострий інфаркт міокарда". Незважаючи на проведені лікувальні
заходи, через
2
години хворий помер. Якому фахівцю найбільш до­
цільно в даній ситуації доручити встановити основну причину смерті?
А. *Судово-медичному експерту.
В.
Лікарю-експерту.
С. Черговому лікарю .
D.
Лікарю швидкої допомоги.
Е.
Лікарю-патологоанатому.
143. Мешканець пунктового села, чоловік 50 років, після отримано·і амбула­
торно-поліклінічної допомоги в сільській лікарській амбулаторії з при­
воду пневмонії не одужав, а навпаки
-
хвороба ускладнилась ексу­
дативним плевритом. До якого закладу повинен бути направлений
хворий сімейним лікарем для продовження надання допомоги?
А. *До центральної районної лікарні.
В.
До міської лікарні.
С. До протитуберкульозного диспансеру.
D.
До обласної лікарні.
Е.
До фтизіопульмонологічного диспансеру.
144. Хворого, що був госпіталізований до терапевтичного вімілення, на третій
день переведено до спеціалізованого гастроентерологічного вімілен­
ня цієї ж лікарні. Хто має прийняти рішення про переведення хворого?
А. *Завідувач терапевтичного відділення.
В.
Лікуючий лікар терапевтичного відділення.
С. Лікуючий лікар гастроентерологічного відділення.
D.
Завідувач гастроентерологічного відділення.
Е.
Заступник головного лікаря міської лікарні з медичної частини.
145. Хворому Д., що проживає в сільській місцевості, було встановлено діа­
гноз: хронічний поверхневий бронхіт із зниженою секретоутворюю­
чою функцією, фаза загострення. В якому закладі він повинен отрима­
ти спеціалізовану медичну допомогу?
А. *У центральній районній лікарні.
В.
В обласній лікарні.
181
С. У диспансері.
D.
У сільській амбулаторії.
Е.
У фельдшерсько-акушерському пункті.
146. На підприємстві з виробництва органічних розчинників внаслідок розгер­
метизації реактора відбувся випадок гострої інтоксикації робітника.
Вкажіть, який документ повинен складати та направляти до СЕС лікар,
що надавав потерпілому медичну допомогу.
А. *Екстрене повідомлення.
В.
Акт розслідування аварійної ситуації.
С. Акт реєстрації випадку отруєння.
D.
Акт обстеження умов праці.
Е.
Листок медичного огляду потерпілого.
147. Хворий на дифтерію госпіталізований до стаціонару. Він проживає в ізо­
льованій квартирі з усіма зручностями. Який захід необхідно організу­
вати у квартирі для попередження захворювання контактних осіб?
А. *Заключну осередкову дезінфекцію.
В.
Поточну осередкову дезінфекцію.
С. Профілактичну дезінфекцію.
D.
Дезінсекцію.
Е.
Дератизацію.
148. На дільниці лікаря загальної практики протягом року було виявлено два
випадки кавернозного туберкульозу легень. Показник первинної за­
хворюваності на туберкульоз легень населення дільниці є нижчим, ніж
обласний показник. Яке управлінське рішення в цій ситуації буде най­
більш оптимальним?
А. *Організувати та провести цільові медичні огляди населення.
В.
Організувати та провести тотальні медичні огляди населення.
С.
Організувати та провести періодичні медичні огляди населення.
D.
Організувати та провести попередні медичні огляди населення .
Е.
Організувати та провести комплексні медичні огляди населення.
149. В районі С. ЗО% випадків раку молочної залози та 26 % раку шийки матки
виявляються в
IV
стадії. Яке управлінське рішення в цій ситуації слід
прийняти?
А. *Організувати та провести цільові медичні огляди жінок.
В.
182
Організувати та провести попередні медичні огляди жінок.
С.
Організувати та провести періодичні медичні огляди жінок.
D.
Організувати та провести комплексні медичні огляди жінок.
Е.
Організувати та провести тотальні медичні огляди жінок.
150. В районі обслуговування центральної районної лікарні (ЦРЛ) за останній
рік зріс показник захворюваності на геморагічні інсульти. При цьому
захворюваність на гіпертонічну хворобу залишалась без змін і була
нижчою, ніж середньообласні показники. Яке управлінське рішення
слід прийняти в цьому випадку?
А. *Організувати та провести заходи з раннього виявлення артеріальної
гіпертензії.
В.
Організувати
та провести
заходи щодо
вторинної профілактики
ускладнень гіпертензії.
С. Організувати та провести заходи щодо первинної профілактики гіпер­
тонічної хвороби.
D.
Організувати та провести заходи з підвищення кваліфікації медичних
працівників.
Е.
Організувати та провести заходи з покращення ефективності диспан­
серизації хворих на гіпертонічну хворобу.
151. В об'єднаній міській лікарні, за даними патологоанатомічної експертизи,
у 3-х із
11
померлих від ішемічної хвороби серця діагноз не підтвер­
дився. Які організаційні заходи слід задіяти для поліпшення ситуації?
А. *Аналіз допущених помилок.
В.
Підвищення кваліфікації персоналу.
С. Удосконалення діагностичної бази.
D.
Е.
Перегляд стандартів оцінки якості.
Підвищення ефективності диспансерного спостереження в амбула­
торно-поліклінічних закладах.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О. Богомольця
Кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
для студентів стоматологічного факультету
вищих медичних навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації
8а редакцією
члена-кореспондента АМН України,
11рофесорз В.Ф.Москаленка
Київ•
2006
з
2
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ЯК НАУКА
ПРО СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони
здоров'я для студентів стоматологічних факультетів. За редакцією члена-кореспон­
дента АМН України, професора В.Ф.Москаленка.
-
К.: Книга плюс,
2006. - 100 с.
1.
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК НАУКА ТА ПРЕДМЕТ
ВИКЛАдАННЯ:
*вивчає вплив соціальних чинників на здоров'я населення
Авторський колектив:
В.Ф.Москаленко, доктор мед. наук, професор, член-кор. АМН України; професо­
ри, д.м.н.: Т.С.Грузєва, О.П. Гульчій; доценти, к.м.н.: Г.В. Кухленко, Л.О.Литвинова,
О.Г. Назарова, Л.О. Прус, О.А. Полянський, В.В.Таран, О.Б. Тонковид, А.П. Чуйко,
ст. викладач С.М. Зоріна; асистенти: С.В.Власенко, В.А.Дядечко, к.м.н. Н.М. Захарова,
к.м.н. В.Б. Замкевич
-
вивчає вплив біологічних чинників на стан здоров'я окремої людини
* розробляє методи соціальної профілактики захворювань
- розробляє біологічні методи профілактики захворювань
* обгрунтовує оптимальні форми організації медичної допомоги
- розробляє методи лікування найбільш поширених серед населення
захворювань
Посібник містить тестові питання та відповіді по соціальній медицині та організаціі
охорони здоров'я, розроблені колективом відповідної кафедри Національного медич­
ного університету ім. О.О.Богомольця згідно з програмою викладання даної дисципліни
у вищих медичних закладах освіти
варіант попереднього видання
III-IV рівня акредитації. Це скорочений адаптований
посібнику (2001 р.), пристосований для студентів стома­
2. ДЕ І КИМ БУЛА СТВОРЕНА ПЕРША КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОТ ГІГІЄНИ В ЄВРОПІ:
*у Берлінському університеті проф. А.Гротьяном
-
на медичному факультеті Московського університету проф. М.О.Се­
машком
тологічного факультету.
Тестові питання можуть бути використані студентами при підготовці до практичних
занять, диференційованих заліків та іспитів.
Для підготовки студентів до практичних занять доцільно використовувати граф­
логічні схеми, які підібрано дn 11.ожної теми заняття і містяться в даному посібнику.
Тестові питання та завдання можуть бути покладені в основу комп'ютерних тесту­
ючих програм, одна з яких розроблена, апробована і впроваджена в Національному ме­
дичному університеті.
-
у Київському медичному інституті проф. С.С.Каганом
З. ДЕ БУЛА ~ТВОРЕНА ПЕРША КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОІ ГІГІЄНИ В УКРАІНІ:
- у Київському медичному інституті
* у Харківському медичному інституті
- у Львівському медичному інституті
4. РОЗДІЛИ ПРЕДМЕТУ "СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я":
- первинна профілактика захворювань
* система охорони здоров'я
* медична статистика
-
вторинна профілактика захворювань
-
параметри навколишнього середовища
* здоров'я населення
Підписано до друку 22.05.2006. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Ум. друк. листів 6,75. Друк офсетний. Наклад 500 прим. Гарніrура "NewtonC''.
5. ОСНОВНІ МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОJ МЕДИЦИНИ:
Видавництво "Книга плюс"
* статистичний
* соціологічний
01001, м. Київ, Головна пошта, а/с.;222
Свідоцтво ДК № 1280
··
* історичний
* економічний
Надруковано в типографії ТОВ "Четверта хвиля"
01030,
Київ, вул. Володимирська,
57
©
В.Ф.Москаленко, Т.С.Грузєва, О.П. Гульчій, Г.В.
Кухленко, Л.О.Литвинова, О.Г. Назарова, Л.О.
* експертних оцінок
Прус, О.А. Полянський, В.В.Таран, О.Б. Тонковид,
-
АЛ. Чуйко, С.М. Зоріна; С.В.Власенко, В.А.Дя­
ISBN 966-7619·75·3
- санітарного спостереження
* експерименту
- лабораторного аналізу
* епідеміологічний
дечко, Н.М.Захарова, В.Б. Замкевич,
2006
інструментальний
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕАИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗАОРОВ'Я
4
7. РОЗДІЛИ МЕДИЧНОІ СТАТИСТИКИ:
- визначення похідних величин
* статистика здоров'я населення
* статистика системи охорони здоров'я
- аналіз динаміки явищ
* методи статистичної оцінки медико-біологічних даних
8. ВИМОГИ ДО СТАТИСТИЧНОІ ІНФОРМАЦІІ:
* якісна однорідність даних
- поточна реєстрація подій
* повнота даних
* вірогідність
- збирання тільки шляхом переписів
- збирання шляхом анкетування
* своєчасність надходження матеріалів
9. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТАТИСТИНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ:
* звіти закладів охорони здоров'я
- матеріали паспортизації закладів охорони здоров'я
* звіти органів статистики
* дані анкетування населення
- матеріали експертних оцінок діяльності закладів охорони здоров'я
* дані лікарських оглядів
10. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІІ ДЛЯ СТАТИСТИКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:
* звіти закладів та органів охорони здоров'я
- матеріали перепису населення
* матеріали паспортизації закладів охорони здоров'я
- дані лікарських оглядів
* звіти органів статистики
11. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я - ЦЕ:
* система заходів, спрямованих на забезпечення, збереження та розви­
ток фізіологічних і психологічних функцій, соціально] активності та
оптимальної працездатності людини
-
система закладів, які забезпечують охорону здоров'я населення
система управління охороною здоров'я населення
12. СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В КРАЇНІ МОЖЕ БУТИ:
*державною
*приватною
-
кооперативною
*страховою
*змішаною
-
відомчою
СОЦІАЛЬНА МЕАИЦИНА ЯН НАУКА ПРО СУСПІЛЬНЕ ЗАОРОВ'R ТА ОХОРОНУ ЗАОРОВ'Я
5
13. ПРИНЦИПАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАІНІ Є :
- централізація управління охороною здоров'я
* безкоштовність первинної медико-санітарної допомоги
* децентралізація управління охороною здоров'я
* пріоритетність діяльності держави та суспільства щодо
охорони здо-
ров'я
- пріоритетність відпові.дальності індивіда за власне здоров'я
* профілактичний характер охорони здоров'я
* наукова обгрунтованість охорони здоров'я
* багатоукладність системи надання медичних послуг багатока­
нальність їх фінансування
-
централізованість фінансування охорони здоров'я
14. ПЕРВИННА
ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ВКЛЮЧАЄ:
- попередження подальшого розвитку хвороби
- заходи по попередженню ускладнень хвороби
* попередження виникнення захворювань
* попередження впливу факторів ризику
* формування здорового способу життя
* поліпшення соціально-економічних умов
15. ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ВКЛЮЧАЄ:
* попередження подальшого розвитку хвороби
* заходи по попередженню ускладнень хвороби
-
попередження виникнення захворювань
попередження впливу факторів ризику
оптимізація способу життя
16. ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ГРУНТУЄТЬСЯ НА:
* Законодавстві України про охорону здоров'я
* Конституції України
- Законі про реrулюванння медичної діяльності
17. ЗАКЛАдАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Є:
* підприємства,
заклади та організації, які забезпечують різноманітні
потреби населення в галузі охорони здоров'я
-
установи, які забезпечують управління охороною здоров'я
* заклади, якими надається медична допомога населенню
18. ОРГАНАМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Є:
* установи, які забезпечують управління охороною здоров'я
-
підприємства, заклади та організації, які забезпечують різноманітні
потреби населення в галузі охорони здоров'я
-
заклади, якими надається медична допомога населенню
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
6
СОЦІАЛЬНА МЕДІІЦІІНА ЯН НАУКА ПРО СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
19. ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАІНИ:
лексом демографічних показників, захворюваності, фізичного розвит­
ку, інвалідності та частоти донозотrогічних станів
*лікувально-профілактична справа
-
-
спеціалізована медична допомога
- санаторно-курортна справа
* охорона матері та дитини
* підготовка медичних кадрів
* медична наука
* матеріально-технічне забезпечення
23.
*інвалідності
-
та аптечна справа
-
стан організму людини, коли всі його функції врівноважені з навко­
*частоти донозологічних (преморбідних) стаців
24. ПРОВІДНІ
умовне
статистичне
поняття,
яке
досить
повно
характеризується
-
розвитку, інвалідності та частоти донозологічних станів
інтервал, у .межах якого коливання біологічних процесів утримують
організм на рівні функціонального оптимуму.
- етнічні фактори
25. РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
ти свої біологічні та соціальні функції
стан організму людини, коли всі його функції врівноважені з навко­
чя людини (одночасно із відсутністю хвороби чи фізичних дефектів)
-
умовне
статистичне
поняття,
яке
досить
повно
характеризується
комплексом демографічних показників, захворюваності, фізичного
розвитку, інвалідності та частоти донозологічних станів
-
інтервал, у межах якого коливання біологічних процесів утримують
організм на рівні функціонального оптимуму
22. ПІ'\НЯПЯ "ЗДОРОВ'Я" З ТОЧКИ ЗОРУ ПОПУЛЯЦІЙНОГО ПІДХОДУ:
- стан організму людини, при якому вона здатна повноцінно виконува­
ти свої біологічні та соціальні функції
-
стан організму людини, коли всі його функції врівноважені з навко­
лишнім середовищем
-
стан повноrо соціального, біологічного та психологічного благопо­
луччя людини (поряд із відсутністю хвороби чи фізичних дефектів)
*
умовне статистичне поняття, яке досить повно характеризується комп-
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПОСОБУ ЖИТТЯ (%):
-25-34
-35-44
* 45-54
- 55-64
*стан організму людини, при якому вона здатна повноцінно 1тконува­
стан Повного соціального, біологічного та психологічного благополуч­
освіта
* медико-біологічні фактори
ПОНЯТТЯ "ЗДОf)ОВ'Я" З ТОЧКИ ЗОРУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРАКТИЧНОГО ПІДХОДУ:
лишнім середовищем
ГРУПИ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ:
* стан довкілля
* спосіб життя
* обсяг та якість медичної допомоги
комплексом демографічних показників, захворюваності, фізичного
-
соціального добробуту
* фізич,ного розвитку
чя людини (одночасно з відсутністю хвороби •ш фізичних дефектів)
-
способу життя
ти свої біологічні та соціальні функції
лишнім середовищем
21.
летальності
*захворюваності
*стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуч­
-
МЕДИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ:
* демографічні
20. ПОНЯТТЯ "ЗДОРОВ'Я" З ТОЧКИ ЗОРУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕОРЕТИЧНОГО ПІДХОДУ:
- стан організму людини, при якому вона здатна повноцінно виконува­
-
інтервал, у межах якого коливання біологічних процесів утримують
організм на рівні функціонального оптимуму
* санітарна справа
-
7
26. РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ (%):
- 12-17
* 18-23
- 24-30
27.
РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТАНУ ДОВКІЛЛЯ(%):
- 15-17
* 18-20
- 21-23
-24-26
28. РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБСЯГУ ТА ЯКОСТІ МЕДИЧНОІ
ДОПОМОГИ (В
-5-7
* 8-10
- 11-13
- 14-16
%):
ПРОfРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ J СОЦІАЛЬНО/ МЕАИЦИНИ ТА ОРfАНІJАЦІІ ОХОРОНИ JАОРОВ'Я
8
ОРfАНІJАЦІЯ ТА ПРОІЕАЕННЯ tтАТИСТИЧноrо АОСJІІАІНЕННЯ. моrо ЕТАПИ
4.
29. ГРУПИ ЗДОРОВ'Я:
* випадок окремого явища
-
- вибір об'єкта та одиниці спостереження
* складання плану статистичного дослідження та розробка його програми
* реєстрація та збирання статистичного матеріалу
* розробка та зведення даних
- розрахунок похідних величин
* статистичний аналіз
- вибір методу дослідження
- шифрування матеріалу
2.
* формулювання завдань дослідження
* вибір місця та терміну дослідження
- вибір ознак, що підлягають реєстрації
* вибір джерел отримання інформації
* вибір методів статистичного дослідження
3.
6.
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ МЕТА СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
*
визначення притаманних явищу закономірностей та зв'язків цього
явища з іншими
оцінка вірогідності результатів
*
розробку заходів по зниженню впливу несприятливих чинників на
*
розробку заходів по впровадженню результатів роботи до практики
здоров'я
охорони здоров'я
- шляхи реалізації завдань, що поставлені перед розробником
* розробку заходів щодо покращання медичної допомоги
ЩО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЯК ЗАВДДННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
-
обгрунтування необхідності організації денних стаціонарів
* . .
р1вн1 та структуру явища, що вивчають, в конкретних групах населення
*
частота явищ у групах, на які впливають різні чинники (довкілля,
біологічні, соціальні)
*обсяг і якість медичної допомоги, що надається окремим групам населення
7.
сукупність досліджуваних осіб або явищ
МЕТОДИ (ВИДИ) СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА СТУПЕНЕМ ОХОПЛЕННЯ:
*суцільні
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАНУ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
* формулювання мети дослідження
- групування ознак
* вибір об'єкту та одиниці спостереження
- складання макетів таблиць
СПОСТЕРЕЖЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ:
* сукупність осіб чи явищ
- окремий метод дослідження
- окрема особа
- окреме явище
* певні явища, предмети
ДОСЛІДЖЕННЯ. ЙОГО ЕТАПИ
ЕТАПИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ;
певні предмети, явища
5. ОБ'ЄКТАМИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО
1.
ОДИНИЦЯМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ:
- певні контингенти осіб
- окремий метод дослідження
- сукупнісrь осіб чи явищ, що досліджуються
* окрема особа
*здорові
* практично здорові
- хворі на гострі захворювання
* хворі на хронічні захворювання в компенсованому стані
* хворі на хронічні захворювання в декомпенсованому стані
* хворі на хронічні захворювання в субкомпенсованому стані
- часто хворіючі
- що знаходяться під диспансерним спостереженням
9
- індивідуальні
- систематичні
* несуцільні
-множинні
8.
МЕТОДИ (види) СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ЧАСОМ:
*поточні
-суцільні
-
вибіркові
гніздові
*одночасні
-
не суцільні
9. СПОСОБИ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦ/І:
* викопіювання
- суцільний
* безпосередня реєстрація
* опитування
- вибірковий
* анкетування
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПМТАННR 3 [0ЦІАЛЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ 3ДОРОВ'И
10
10. ВИДИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННИ [ТАТИ[ТИЧНОГО ДО[ЛІАІІІЕННЯ. НОГО ЕТАПИ
ВИБІРКИ:
-
кореляційні
*випадкова
-динамічні
* типологічна
- стандартизована
- кореляційна
17.
-
*звіт
-
18. ДО ЯКІСНИХ
-
*діагноз
*аналізу
(зІІирання даних) ЯВЛЯЄ СОБОЮ:
*стать
-вік
* перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження
перелік шифрів за обліковими ознаками
-
* розробні таблиці (макети)
- перелік похідних величин
- перелік кодів згідно групування
- перелік ознак, що підлягають обліку
15. ПІД СТАТИСТИЧНИМ ГРУПУВАННЯМ РОЗУМІЮТЬ:
- складання переліку ознак, що підлягають обліку
- складання переліку кодів
* вибір (визначення) груп за обліковими ознаками
СТАТИСТИЧНИХ ТАБЛИЦЬ:
*проста
* комбінаційна
-змішана
*групова
-
підсумкова
20. СКЛДДОВІ ЧАСТИНИ ТАБЛИЦІ ТА ВИМОГИ ДО П ЗАПОВНЕННЯ:
*назва таблиці зі вказівкою щодо одиниці вимірювання, часу та місця,
·до яких належать цифрові дані
*назва граф і рядків (з одиницями вимірювання)
на основі якісного
* цифрові дані
- одиниці вимірювання в графах і рядках (у графоклітинах)
* підсумки по горизонталі та вертикалі
* при відсутності даних про ознаку в графоклітині повинні
аналізу
вибір (визначення) групи похідних величин у відповідності з ознака­
ми, що підлягають обліку
одиниць сукупності на однорідні групи за обліковими озна­
16. ВИДИ ГРУПУВАННЯ ОЗНАК:
* варіаційні
- системні
* типологічні (якісні)
частота пульсу
19. ВИДИ
14. ПРОГРАМА СТАТИСТИЧНОІ РОЗРОБКИ (зведення) ЯВЛЯЄ СОБОЮ:
ками
(атриІІутивних) ОЗНАК ДЛЯ ГРУПУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ:
потужність лікарень
* вид оперативного втручання
- термін лікування
* тип медичного закладу
викопіювання
* розподіл
стать
* частота пульсу
ПРОГРАМИ СКЛАдАЮТЬ НА І ЕТАПІ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
13. ПРОГРАМА СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
- перелік розробних таблиць
- перелік аналітичних таблиць
тип медичного закладу
*вік
*статистичного спостереження
-
вид оперативного втручання
-діагноз
* розробки та зведення
-
ДО КІЛЬКІСНИХ (варІацІАНИХ) ОЗНАК для ГРУПУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ:
* термін лікування
* методичні рекомендації
* стаття в журналі, збірнику
* монографія
- розробні таблиці
- аналітичні таблиці
-
комбінаційні
* потужність лікарень
11. ФОРМИ ПРАКТИЧНОІ РЕАЛІЗАЦІІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ:
12. ЯКІ
11
бути такі
позначки: О або риска, або "даних нема"
21.
ЩО МОЖНА ВЗЯТИ ЗА ОБ'ЄКТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДДТНОСТІ РОБІТНИКІВ ЦЕХУ №1 ЗАВОДУ
"ХІМВОЛОКНО":
* всі робітники цеху № 1
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННІ! З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
12
ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ. ГРАФІЧНІ 306РАЖЕННR СТАТИСТИЧНИХ ПОНАЗНИНІВ
- всі робітники заводу
* робітники цеху № 1, які
отримали листки непрацездатності в зв'язку з
- розрахунок похідних величин
- уточнення програми статистичного спостереження
- впровадження результатів дослідження в практику
* аналіз отриманих даних
* формулювання висновків
* розробка практичних рекомендацій
робітники цеху № 1, які отримали листки непрацездатності в зв'язку
із карантином
-
робітники цеху № 1, які отримали листки непрацездатності для сана­
торно-курортного лікування
ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАБРУДНЕНОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИдАМИ ПРОМИСЛО­
22.
ЗМІСТ ЧЕТВЕРТОГО ЕТАПУ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
27.
хворобою
-
ВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОБ'ЄКТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МОЖНА ВЗЯТИ:
* підприємства зі шкідливими викидами
- працюючих на підприємствах зі шкідливими викидами
- працюючих, що знаходяться під диспансерним спостереженням
23. ПРИ
ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ.
ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ВИВЧЕННІ ЗАБРУДНЕНОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИдАМИ ПРОМИСЛО­
-
непрацездатності в зв'язку з захво­
НОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗдАТНОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ НА ЗАВОДІ
"ХІМВОЛОКНО":
працівника заводу
* працівника заводу, який отримав листок непрацездатності
в зв'язку із
захворюванням
- працівника заводу , госпіталізованого до стаціонару
* випадок втрати працездатності в зв'язку із захворюванням у працівників
- випадок втрати працездатності в зв'язку з карантином
- випадок втрати працездатності в зв'язку з абортом
25.
типологічні
*середні
ЩО МОЖНА ВЗЯТИ ЗА ОДИНИЦЮ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАХВОРЮВА­
-
варіаційні
*відносні
рюванням
24.
ВИДИ ПОХІДНИХ ВЕЛИЧИН:
1.
ВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОДИНИЦЮ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МОЖНА ВЗЯТИ:
- випадок втрати працездатності
* пробу атмосферного повітря
- робітника, що отримував листки
13
ЗМІСТ ДРУГОГО ЕТАПУ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
ВИДИ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН:
2.
- інвалідності
* інтенсивності
* екстенсивності
* відносної інтенсивності
* співвідношення
*наочності
-
захворюваності
смертності
3. ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ ПОКАЗНИК ІНТЕНСИВНОСТІ:
* поширеність явища
- питому вагу
*частоту
*збирання матеріалу (заповнення облікових документів)
-
* поточний контроль реєстрації
- вибір об'єкта та одиниці дослідження
- складання переліку облікових ознак
-розподіл
26. ЗМІСТ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ ПАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
- збирання матеріалу, контроль реєстрації
* шифрування (кодування) матеріалу згідно ознак, що підлягають обліку
* розподіл всіх спостережень на однорідні групи
* підрахунок по групах і зведення в таблиці
* розрахунок похідних величин
- формування висновків
структуру
*рівень
4. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕНСИВНОГО ПОКАЗНИКА ПОТРІБНІ ТАКІ дАНІ:
* середовище
*явище
-
частина явища
частка явища(%)
5. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНТЕНСИВНИХ
- середовище
- все явище
ПОКАЗНИКІВ ПОТРІБНІ ТАКІ дАНІ:
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО( МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
14
* рівень дитячого травматизму
* частина середовища
* частина явища
- частка явища(%)
6.
* частота викликів швидкої допомоги до травмованих дітей
(ХСК) У НАСЕЛЕННЯ
явищ
-
середовище
*ціле явище
-
9.
частка явища(%)
14. ЯКІ
-
* інтенсивні
- екстенсивні
*середні
* співвідношення
- стандартизовані
* абсолютні числа
на виразкову хворобу шлунка серед усіх госпіталізова­
рівень забезпеченості населення ліжками гастроентерологічного
15. ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ Е ПОКАЗНИКАМИ СПІВВІДНОШЕННЯ:
* число лабораторних досліджень на 1ОО відвідувань
* число функціональних досліджень по відношенню до
відвідувань
поліклініки
- охоплення населення профілактичними щепленнями
- частота післяопераційних ускладнень
- рівень госпіталізації населення
* відношення числа абортів до числа пологів (%)
16. ЯКІ дАНІ ПОТРІБНО МАТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РАЙОНУ ЛІКАРЯМИ
ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕИ:
* чисельність населення району
*наочності
-
З НАВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ Е ІНТЕНСИВНИМИ:
чисельність всіх лікарів району
*чисельність лікарів окремих спеціальностей
* рівень смертності дітей від травм
- зниження смертності на 10 %
* рівень летальності дітей від травм
- питома вага травм у структурі загальної смертності
30-50 років
13 %
.
профілю
ЯКІ ВИДИ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ
11. ЯКІ
з_ниження захворюваності на виразкову хворобу на
* розподіл хворих на виразкову хворобу по строках госпіталізації
-
ЯВИЩ У ДИНАМІЦІ, ПО ТЕРИТОРІЯХ, ЗАКЛАдАХ:
* співвідношення
- екстенсивні
З НАВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ Е ЕКСТЕНСИВНИМИ:
них до терапевтичного відділення
ЯКІ ПОКАЗНИКИ ТА ВЕЛИЧИНИ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ
* інтенсивні
7 років
частота виразкової хвороби шлунка у чоловіків у віці
* частка хворих
рівня,
ПОКАЗНИКІВ НАОЧНОСТІ:
10.
7 років
віком до 7 років
* число всіх зареєстрованих випадків дифтерії у дітей віком до 7 років
- число зареєстрованих випадків дифтерії у дітей різних вікових груп
СУТЬ ПОКАЗНИКІВ СПІВВІДНОШЕННЯ:
- розподіл сукупності на її складові частини
- частота явища в середовищі, в якому воно відбувається
* відношення між різнорідними величинами
- відношення кожної із порівнюваних величин до вихідного
прийнятого за І чи І 00%
чисельність дитячого населення у віці до
число всіх зареєстрованих випадків захворювань у дітей віком до
* число всіх зареєстрованих випадків інфекційних захворювань у дітей
* частина явища
8.
БІЛЬШЕ РОКІВ:
13. ЯКІ дАНІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ ДИФТЕРІІ СЕРЕД УСІХ ІНФЕКЦІИНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕИ ВІКОМ ДО 1 РОКІВ:
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕКСТЕНСИВНОГО ПОКАЗНИКА ПОТРІБНІ ТАКІ дАНІ:
-
60 І
- чисельність всього населення
- число випадків хек серед всього населення
* чисельність населення 60 і більше років
* число випадків хек серед людей у віці 60 і більше років
* розподіл явища
* склад явища
7.
ЯКІ дАНІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТИ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
12.
ПОКАЗНИК ЕКСТЕНСИВНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ:
- поширеність явища
- рівень явища
* питому вагу окремих частин
* структуру явища
15
ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ. ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
17.
розподіл лікарів за окремими спсціню,ностнми
(%)
ПРИ ПОРІВНЯННІ З МИНУЛИМ РОКОМ РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП ЗБІЛЬ­
ШИВСЯ НА 30%. ЯКИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАНИЙ ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІJ:
ПРОГРАМНІ ТЕtтОВІ ПИТАННЯ J tОЦІАЛЬНОІ МЕАИЦИНИ ТА ОРГАНІJАЦІІ ОХОРОНИ !АОРОВ'И
16
17
tЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ
-
інтенсивний
екстенсивний
співвідношення
відносної інтенсивності
*наочності
18.
ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У СТАТИСТИЦІ:
- правильне обчислення показників, які зображуються
* вибір адекватного виду графіка
* наявність повної назви
- наявність підсумкового рядка з одиницями вимірювання
* дотримування масштабності
* наявність умовних позначень
19. ЯКІ
ВИДИ ГРАФІКІВ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗОБРАЖЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ
ПОКАЗНИКІВ:
* стовпчикова діаграма
- внутрішньостовпчикова діаграма
* лінійна діаграма
- секторна діаграма
* картограма
* картодіаграма
20.
ЯКІ ВИДИ ГРАФІКІВ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗОБРАЖЕННЯ ЕКСТЕНСИВ·
НИХ ПОКАЗНИКІВ:
- стовпчикова діаграма
* внутрішньостовпчикова діаграма
* лінійна діаграма секторна діаграма
- картограма
* картодіаграма
21. СЕКТОРНА ДІАГРАМА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЯВИЩА:
СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ
1. ОБЛАСТІ
ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН:
*для характеристики організації роботи закладів охорони здоров'я
-
для характеристики якісних ознак
* для характеристики фізичного розвитку
- для характеристики рівня захворюваності
* для визначення медико-фізіологічних показників організму
- для порівняння абсолютних даних
*
для
оцінки
РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН:
-
наявність "нульової" гіпотези
* якісно однорідна сукупність
-
відсутність коливання ознаки, що вивчається
наявність групування ознаки
З. ВИДИ ВАРІАЦІЙНИХ РЯДІВ:
*простий
- складний
* рангований
* інкретний
* згрупований
* лінійна діаграма
- картограма
* стовпчикова діаграма
- секторна діаграма
- внутрішньостовпчикова діаграма
ЯКІ ВИДИ ГРАФІКІВ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ ЗОБРАЖЕННЯ РІВНЯ НАРОДЖУ·
ВАНОСТІ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ:
і
* достат.нє число спостережень
* дискретний
НАМІКИ РІВНЯ ПОКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОІ СМЕРТНОСТІ:
медико-соціальних
санітарно-гігієнічних
2. ЯКИМ ВИМОГАМ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ПЕРВИННИЙ СТАТИСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ
-ні
ВИДИ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ ЗОБРАЖЕННЯ ДИ·
даних
досліджень
*так
22. ЯКІ
23.
- лінійна діаграма
- секторна діаграма
- радіальна діаграма
* картограма
* картодіаграма
* стовпчикова діаграма
-моментний
-
динамічний
* нерангований
4. СКЛАдОВІ ЕЛЕМЕНТИ ВАРІАЦІЙНОГО РЯДУ:
-
сукупність якісних ознак
амплітуда ряду
відхилення кожної варіанти від середнм>Ї
* числове значення варіанти
* частота,
з якою зустрічається кожна варіа~1п1
Ltt"t.Дnl ІІtІІІІЧІІnІ
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
18
5.
3 tОЦІАЛЬНОІ ІІЕJІИЦИНИ ТА ОРГАНІІАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ВИДИ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИКО­
БІОЛОПЧНИХ ДАНИХ:
* середня арифметична
* середня гармонійна
- середня похибка середньої величини
- середнє квадратичне відхилення ·
*середня геометрична
19
10. ЯКИМ Є НИЖЧЕНАВЕДЕНИЙ ВАРІАЦІАНИА РЯД
(термІн перебування в стацІонарІ в днях):
f
х
з
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
6
15
4
2
*мода
6.
рівень ряду
амплітуда ряду
*медіана
* інтервальний
ОСОБЛИВОСТІ РАНГОВАНОГО РЯДУ:
* дискретний
- інкретний
-
об'єднання в групи варіант, однакових за числовим значенням
* розміщення варіант у порядку збільшення їх числового значення
* розміщення варіант у порядку зменшення їх числового значення
7.
-простий
* рангований
ОСОБЛИВОСТІ ДИСКРЕТНОГО РЯДУ:
-
об'єднання в групи варіант, однакових за числовим значенням
* варіанти представлені тільки цілими числами
-
варіанти представлені цілими та дробовими числами
варіанти отримані в результаті виміру
* варіанти отримані в результаті підрахунку
8. ОСОБЛИВОСТІ
ІНКРЕТНОГО РЯДУ:
* варіанти отримані в результаті виміру
-
об'єднання в групи варіант, однакових за числовою ознакою
варіанти представлені тільки цілими числами
* варіанти представлені цілими та дробщшми числами
-
варіанти отримані в результаті підрахунку
9. ЯКИМ Є НИЖЧЕНАВЕдЕНИА ВАРІАЦІАНИА РЯД (маса тІnа в КГ):
f х
5
8
7
4
20,0-21,9
22-23,9
24-25,9
26-27,9
* згрупований
11. ПАРАМЕТРИ ВАРІАЦІЙНОГО РЯДУ:
* середня величина
- число спостережень
* амплітуда ряду
* коефіцієнт варіації
* середнє квадратичне відхилення
- частота варіанти
* середня похибка середньої величини
- відхилення варіанти від середньої
12. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕдНЬОІ АРИФМЕТИЧНО{ ПРОСТОІ:
* числове значення варіанти
- частота варіанти
* число спостережень
- амплітуда ряду
13. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОІ АРИФМЕТИЧНОТ
ЗВАЖЕНОІ:
* частота варіант
- амплітуда ряду
* числове значення варіанти
* число спостережень
-
-простий
* рангований
-
дискретний
* інтервальний
* інкретний
* згрупований
медіана
-мода
14. ДЛЯ якоІ МЕТИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СЕРЕДНЄ КВАдРАТИЧНЕ ВІДХИЛЕННЯ (Сі):
* визначення амплітуди (розмаху) рнду
*визначення ймовірного числа спостсрсжс~1ь в певних інтервалах значень
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З [ОЦІАJІЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІ/ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
20
-
визначення довірчих меж середніх величин
21. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОІ ПОХИБКИ СЕРЕДНЬОІ
* відновлення крайніх значень варіаційного ряду
-
АРИФМЕТИЧНОІ ПРОСТОІ:
оцінка вірогідності різниці результатів спостережень
- середня величина
* число спостережень
- відхилення варіанти від середньої
* середнє квадратичне відхилення
15. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КВАдРАТИЧНОГО ВІДХИ­
ЛЕННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОТ АРИФМЕТИЧНОІ ПРОСТОІ:
-
добуток варіант на їх частоти
* число спостережень
-
-
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КВАдРАТИЧНОГО
-
* частота варіант
23. ОБЛАСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВАРІАЦІІ В МЕДИЦИНІ:
* для оцінки міри варіабельності ознаки
- для оцінки амплітуди ряду
- для визначення взаємозв'язку явищ
коефіцієнт варіації
-мода
-медіана
* число спостережень
*для порівняння відмінностей двох середніх величин, які характеризу­
* відхилення варіанти від середньої
ють різні явища
МІНІМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ВАРІАНТ МОЖУТЬ БУТИ В МЕЖАХ:
ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
-Х±Іб
-Х±2б
1.
*Х±Зб
18. ЯКА ПИТОМА ВАГА (у вІдсотиах) ВАРІАНТ ПРИ ТХ НОРМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛІ
ЗНАХОДИТЬСЯ В МЕЖАХ:
-
між числовими
характеристиками
генеральної та
між числовими характеристиками даної та аналогічних
рівня відносної величини
наявності зв'язку між двома відносними чи середніми величинами
*вірогідності (суттєвості) похідних величин (середніх і відносних)
ДОСЛІДЖЕНЬ:
* амплітуда ряду менша
значення середнього квадратичного відхилення більше
* значення середнього квадратичного відхилення менше
СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ ПРИ ДАНОМУ ЗАХВОРЮ­
ВАННІ СТАНОВИЛА В ЛІКАРНІ Ко
-
2. ПАРАМЕТРИЧНІ КРИТЕРІІ (иоефІцІєнти) ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ
амплітуда ряду більша
19,2 ДНЯ ПРИ d = 2,3
* в лікарні No l
- в лікарні № 2
відмінностей
* вірогідності різниці між двома середніми чи відносними величинами
СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН БІЛЬШ ТИПОВОЮ БУДЕ СЕРЕДНЯ ЗА ТАКИХ УМОВ:
20.
*
вибіркових сукупностей
19. ПРИ НАЯВНОСТІ ОДНАКОВИХ АБО БЛИЗЬКИХ ЗА ЧИСЛОВИМ ЗНАЧЕННЯМ КІЛЬКОХ
-
ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ:
* відмінностей
Х±2б =
68,3%
* Х±Зб = 99,7%
- Х±lб = 95,5%
- Х±Зб = 95,5%
-
ОЦІНКА ВІРОПДНОСТІ (супєвостІ) РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
вибіркової сукупностей
* Х±2б = 95,5%
-
число спостережень
* середнє квадратичне відхилення
амплітуда ряду
17. МАКСИМАЛЬНІ ТА
відхилення варіанти від середньої величини
частота, з якою зустрічаються варіанти
* середня арифметична
ВІДХИЛЕННЯ (d) ПРИ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОІ АРИФМЕТИЧНОІ ЗВАЖЕНОІ:
-
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВАРІАЦІІ:
22.
числове значення варіант
* сума квадратів відхилень варіант від середньої
16.
21
ОЦІННА ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДО[ЛІДИІЕНЬ
119 ДНІВ
ПРИ
d = 1,2 ДНЯ,
ДНЯ. ЯКА СЕРЕДНЯ БІЛЬШ ТИПОВА:
В ЛІКАРНІ №
2-
* коефіцієнт Ст'юдента (t)
- критерій знаків
- коефіцієнт відповідності
- коефіцієнт співвідношення
- Т-критерій Вілкоксона
- критерій Колмогорова-Смирнова
3. ПАРАМЕТРИЧНІ КРИТЕРІТ ОЦІНКИ ВІРОПДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСТО­
СОВУЮТЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ:
22
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННИ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІf ОХОРОНИ ЗДОРОВ'И
23
ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНІЕНЬ
- розподілу ознаки статистичної сукупності
- наявності зв'язку між похідними величинами
* вірогідності різниці між двома середніми чи відносними
10. ЕТАПИ РОЗРАХУНКУ ДОВІРЧИХ МЕЖ ВІДНОСНОІ ВЕЛИЧИНИ (Р):
* обчислення середньої похибки (m) відносної величини (Р)
- визначення середньої похибки (m) різниці відносних величин
величинами
*вірогідності (суттєвості) похідних величин (середніх і відносних)
-
*
рівня відносної величини у вибірці
ймовірності підтвердження результату
4. ЯКІ ВЕЛИЧИНИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА ВРАХОВУВАТИ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧНОІ
- середнє квадратичне відхилення
- коефіцієнт варіації
* середні похибки середніх і відносних величин
* число спостережень
5. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОJ ПОХИБКИ (m) ВІДНОСНОІ ВЕЛИЧИНИ (Р) НЕОБХІДНІ
-
* число спостережень
-
-
відхилення кожної варіанти від середньої
В. ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ЯВЛЯЄ СОБОЮ:
* інтервал,
9.
у межах якого при заданому рівні ймовірності знаходиться
(68,3%, 95,5%, 99,7%)
при да­
обчислення середньої похибки
(m) різниці
середніх величин
обчислення коефіцієнту варіації
ЙМОВІРНОСТІ:
- 68,3%
* 95,5%
- 99,7%
13. ВИЗНАЧЕНИЙ ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ПОКАЗНИКА В МЕЖАХ Р±Зm. ЦЕ ВІДПОВІДАЄ
ЙМОВІРНОСТІ:
-68,3%
-95,5%
* 99,7%
7. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОJ ПОХИБКИ (m) СЕРЕДНЬОJ ВЕЛИЧИНИ (Х)
* середнє квадратичне відхилення
визначення довірчих меж середньої величини з різним ступенем
12. ВИЗНАЧЕНИЙ ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ПОКАЗНИКА В МЕЖАХ P:t2m. ЦЕ ВІДПОВІДАЄ
наочності
- середня арифметична
- сума варіант
* число спостережень
*
-
показник наочності
НЕОБХІДНІ ТАКІ ДАНІ:
середньої величини (Х)
визначення достатнього числа спостережень
ному числі спостережень
* інтенсивності
-
(m)
-
ймовірності підтвердження результату
6. СЕРЕДНЯ ПОХИБКА (m) ВІДНОСНОІ ВЕЛИЧИНИ (Р) ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ ДЛЯ
ПОКАЗНИКІВ:
вибір стандарту
*обчислення середньої похибки
медіана
* співвідношення
* екстенсивності
при да­
11. ЕТАПИ РОЗРАХУНКУ ДОВІРЧИХ МЕЖ СЕРЕДНЬОІ АРИФМЕТИЧНОІ ВЕЛИЧИНИ:
ТАКІДДНІ:
* показник інтенсивності
* показник екстенсивності
(68,3%, 95,5%, 99,7%)
ному числі спостережень
ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ:
*похідні величини (середні та відносні)
визначення довірчих меж відносної величини з різним ступенем
14.
СЕРЕДНЯ МАСА ТІЛА В ГРУПІ П'ЯТИРІЧНИХ ХЛОПЧИКІВ СТАНОВИЛА
20±1,5
кг. В
ЯКИХ МЕЖАХ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЬ СЕРЕДНЯ МАСА З ЙМОВІРНІСТЮ 99,7%:
- 18,5-21,5 кг
- 17 ,0-23,0 кг
* 15,5-24,5 кг
15. ТАБЛИЦЯ
СТ'ЮДЕНТА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ:
- довірчих меж відносної величини при великому числі спостережень
* довірчих меж відносної величини при малому числі спостережень
значення похідної величини
*довірчих меж середньої величини при малому числі спостережень
різниця між максимальною та мінімальною варіантами
-
різниця між двома порівнюваними похідними величинами
ДОВІРЧІ МЕЖІ ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ:
* крайні значення довірчого інтервалу з заданим рівнем ймовірності
- середні значення довірчого інтервалу
вірогідності різниці відносних величин при великому числі спостере­
жень
* вірогідності різниці відносних величин при малому числі спостережень
- вірогідності різниці середніх величин при великому числі спостере­
жень
* вірогідності різниці середніх величин
при малому числі спостережень
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
24
16.
ВІРОПДНОСТІ
ЧИ
ВІДНОСНИМИ
ДВОМА
СЕРЕДНІМИ
t ПРИ ВЕЛИКОМУ ЧИСЛІ
ВЕЛИЧИНАМИ
ЗА
КРИТЕРІЄМ
* t>2 -
різниця вірогідна (сутгєва) з ймовірністю >О,95 (р<О,05)
- t<2 * t>3 - t<3 -
різниця вірогідна з ймовірністю >О,99 (р<О,01)
різниця вірогідна з ймовірністю >О,95 (р<О,05)
ДЕМОГРАФІЯ
різниця вірогідна з ймовірністю >О,99 (р<О,01)
ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ (сrпевостІ) РІЗНИЦІ
t ПРИ МАЛОМУ
- t<2 - різниця вірогідна з ймовірністю >О,95 (р<О,05)
- одержаний t нижче t05 табличного - різниця вірогідна з ймовірністю
>О,95 (р<О,05)
* одержаний t більше tos табличного -
різниця вірогідна з ймовірністю
>О,95 (р<О,05)
18. РІЗНИЦЯ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ у ВЕЛИКИХ ВИБІРКАХ сmєвА, ЯКЩО КРИТЕРІЙ t
СТ'ЮДЕНТА ДОРІВНЮЄ:
* 2,25
* 2,05
* природний рух
* механічний рух
- летальність
- інвалідність
2. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ:
* оцінка стану здоров'я населення
* планування заходів з охорони здоров'я
оцінка рівня санітарної культури
*народжуваності
* смертності немовлят
tДОРІВНЮЄ:
-2,25
-2,05
* 1,95
- 3,12
* 1,68
* загальної смертності
- захворюваності
- летальності
- інвалідності
* природного приросту
КА МІНІМАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПОТРІБНА ДЛЯ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РІЗНИЦІ РЕ­
ЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРИКЛАдІ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЩЕПЛЕНЬ
ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ:
число ускладнень внаслідок щеплень
* число дітей, яким були зроблені щеплення
- процент дітей, яким були зроблені щеплення
*число захворювань серед дітей, яким були зроблені щеплення
* число захворювань серед дітей, яким не робилися ніеш1ен ня
СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЛІКУВАННЯ
22
ДНІ ПРИ б=
3,6
81 ХВОРОГО
.
4. ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПОКАЗНИКИ:
- міrраційної активності
- маятникової міграції
* природного приросту
-
середньої очікуваної тривалості життя
* народжуваності
* число дітей, яким не були зроблені щеплення
СТАНОВИЛА
* чисельність і склад населення
- захворюваність населення
-
19. РІЗНИЦЯ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ у ВЕЛИКИХ ВИБІРКАХ НЕ сmєвА, якщо КРИТЕРІЙ
21.
ДЕМОГРАФІЯ ВИВЧАЄ:
1.
3. ДО ДЕМОГРАФІЧНИХ НАЛЕЖАТЬ ПОКАЗНИКИ:
- 1,95
* 3,12
-1,68
-
Від
*Від
ЧИСЛІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ:
20.
14,6 ДО 29,2 ДНЯ
21,2 ДО 22,8 ДНЯ
- від 18,4 ДО 25,6 ДНЯ
- Від 21,6 ДО 22,4 ДНЯ
-
СПОСТЕРЕЖЕНЬ:
МІЖ ДВОМА СЕРЕДНІМИ ВЕЛИЧИНИМИ ЗА КРИТЕРІЄМ ВІРОПДНОСТІ
25
ЗУЛЬТАТ З ЙМОВІРНІСТЮ 95,5%:
ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІРОПДНОСТІ (сrпrвостІ) РІЗНИЦІ
МІЖ
17.
ДЕМОГРАФІЯ
НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКУ
ДНЯ. В ЯКИХ МЕЖАХ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЬ РЕ-
-
інвалідності
*смертності
S. ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО РУХУ:
-
довідка про народження
висновок судово-медичної експертизи
* лікарське свідоцтво про смерть
* лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
ДЕМОГРАФІЯ
26
* природний приріст негативний
- природний приріст позитивний
* медичне свідоцтво про народження
- свідоцтво про шлюб
- свідоцтво про розлучення
* фельдшерська довідка про смерть
6.
12. ТЕНДЕНЦІІ, ЩО СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ У ЗМІНАХ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАдУ НАСЕЛЕН­
НЯ УКРАІНИ:
* зменшення чисельності населення
- зростання чисельності населення
* постаріння населення
* зменшення чисельності сільського населення
- у віковій групі до 30 років значна перевага жінок
ІНФОРМАЦІЯ, НЕО6ХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА НАРОД­
ЖУВАНОСТІ:
*число дітей, що народилися живими
- число дітей, що народилися мертвими
- число жінок фертильного віку
* середньорічна чисельність населення
- число жінок, у яких вагітність закінчилась пологами
1.
13. ЗМІНИ, ЩО ВІД6УВАЮТЬСЯ У ВІКОВІА СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ УКРАІНИ ЗА ОС­
ТАННІ
в стаціонарах
14. ТИПИ ВІКОВОІ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ:
-прискорений
ПОКАЗНИК ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ ЯВЛЯЄ СО60Ю:
* прогресивний
* регресивний
* стаціонарний
- уповільнений
* різницю між рівнями загальної народжуваності та загальної смертності
- різницю між числом, що народилися (живими та мертвими) та чис­
лом померлих
* р1зницю
.
.
м1ж
числом, що народилися живими, та числом померлих,
віднесену до середньорічної чисельності населення
9.
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ НЕО6ХІДНІ ПОКАЗНИКИ:
-
15. ДЛЯ СТАЦІОНАРНОГО ТИПУ ВІКОВОІ СТРУКТУРИ ХАРАКТЕРНІ:
- чисельність дітей (0-14 років) перевищує чисельність
-
вікової структури населення
РАКТЕРНІ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ ~КРАТНИ:
- народжуваність вища ніж смертність
* смертність вища, ніж народжуваність
- народжуваність дорівнює смертності
50
пит?ма вага населення у віці
50 років і старше
перевищує питому ва­
гу д1тей
*загальної смертності
10. ЯКИА ТИП ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ Е ХАРАКТЕРНИМ ДЛЯ УКРАІНИ:
- позитивний
- прогресивний
* негативний (від'ємний)
- регресивний
- стаціонарний
11. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО 61ЛЬШ ХА­
осіб у віці
років і старше
смертності в працездатному віці
* народжуваності
- летальності
- смертності немовлят
10 РОКІВ:
- зростання питомої ваги дітей
* зростання питомої ваги осіб, віком старших за 60 років
- зростання частки осіб працездатного віку
* зменшення частки дітей
ІНФОРМАЦІЯ, НЕО6ХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СМЕРТНОСТІ:
* число померлих за рік
- число мертвонароджених
- число померлих серед тих, що лікувалися
* середньорічна чисельність населення
8.
27
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕАИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗАОРОВ'Я
* частки дітей та осіб старших за 50 років приблизно однакові
16.
ІНФОРМАЦІЯ, НЕО6ХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА НАРОД­
ЖУВАНОСТІ:
-
чисельність населення
чисельність жіночого населення
*число жінок фертильного віку
(15-49 років)
*чисельність дітей, що народилися живими за рік
17.
число жінок, у яких вагітність закінчилась пологами
ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВМИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ НАРОДЖУВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ:
- забезпеченість населення лікарями
* зайнятість жінок суспільною працею
*співвідношення жінок і чоловіків у структурі населення
* економічна ситуація в країні
- загальна чисельність населення
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
28
* національні традиції та релігія
- захворюваність із тимчасовою
втратою працездатності
18. ТЕНДЕНЦІІ, ЩО ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПОКАЗНИКІВ НАРОДЖУВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В
УКРАІНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ:
- зростання рівня загального показника
* зниження рівня загального показника
- зростання рівня спеціального показника (плодючості)
* зниження рівня спеціального показника
* зростання народжуваності серед жінок у віці до 17 років
19. НАСЛІДКИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ НАРОДЖУВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ:
- зниження захворюваності
* зменшення частки дітей у структурі населення
- зниження економічного навантаження на працездатний вік
* зростання частки осіб старших вікових груп
* зростання економічного навантаження на працездатний вік
- формування прогресивного типу вікової структури населення
ДЕМОГРАФІЯ
23. ТЕНДЕНЦІІ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПОКАЗНИКІВ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ:
* загальний рівень смертності зростає
- загальний рівень смертності знижується
* смертність чоловіків вища за смертність жінок
-
-
*нещасні випадки, отруєння, травми
* хвороби нервової системи та органів чуття
- інфекційні та паразитарні захворювання
- хвороби органів травлення
* хвороби органів дихання
- новоутворення
* вроджені аномалії
ності населення
26.
ЛЕННЯ В УКРАІНІ:
27.
* хвороби органів дихання
22. ОБСТАВИНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ЗАГАЛЬНО] СМЕРТНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ:
- загальна чисельність населення
* віково-статевий склад населення
* якість медичної допомоги
* умови навколишнього середовища
* спосіб життя
- рівень госпіталізації населення
- захворюваність із тимчасовою втратою працездатності
РІВЕНЬ СМЕРТНОСТІ ВИЩЕ СЕРЕд:
-жінок
хвороби органів травлення
ендокринні захворювання
міського
* сільського
хвороби крові та кровоутворюючих органів
* новоутворення
РІВЕНЬ СМЕРТНОСТІ ВИЩЕ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ:
-
* нещасні випадки, отруєння та травми
-
0-14
РОКІВ:
датного населення
-
ВКАЖІТЬ ПЕРШІ ЧОТИРИ РАНГОВИХ МІСЦЯ В СТРУКТУРІ СМЕРТНОСТІ ДІТЕЙ
25.
- відношення числа дітей та осіб пенсійного віку до загальної чисель­
* хвороби системи кровообігу
летальність від окремих причин
- загальна смертність
* смертність у окремих вікових групах
відношення числа дітей до осіб старше працездатного віку
КЛАСИ ХВОРОБ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ПРОВІДНІ ЧОТИРИ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ НАСЕ­
СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ:
* смертність від окремих причин
* смертність серед чоловіків і жінок
* відношення числа дітей та осіб пенсійного віку до чисельності працез­
21.
у структурі смертності переважають травми
у структурі смертності переважають хвороби органів дихання
* у структурі смертності переважають хвороби системи кровообігу
24.
20. ПІД ПОКАЗНИКОМ "ДЕМОГРАФІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ" РОЗУМІЮТЬ:
-
29
*чоловіків
28.
ПІД СЕРЕДНЬОЮ ОЧІКУВАНОЮ ТРИВАЛІСТЮ НАЛЕЖНОГО ЖИТТЯ РОЗУМІЮТЬ:
-
*
середній вік померлих
число осіб із покоління, що народилося, які дожили до певного віку
число років, що належить прожити поколінню, яке народилося (ро­
весники певного віку), якщо протягом наступного життя вікові по­
казники смертності будуть такими ж, як і в роки, коли складалися
таблиці смертності
29. СЕРЕдНЯ ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАІНІ ЗНАХОДИТЬСЯ В
МЕЖАХ (ронІв):
-64-66
* 67-69
- 70-73
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
30
ДЕМОГРАФІЯ
31
30. ПОКАЗНИК СЕРЕДНЬО І ОЧІКУВАНО І ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЧОЛОВІКІВ В УКРАЇНІ ЗНА·
- число померлих на першому році життя від окремих причин
* число дітей, що народилися живими у поточному році
* число дітей, що народилися живими в минулому році
- число померлих до 14 років
* число дітей, що померли на першому році життя з покоління минуло­
ХОДИТЬСЯ В МЕЖАХ (роиІв):
* 62-64
- 65-67
- 6g-10
31. ПОКАЗНИК СЕРЕДНЬОІ ОЧІКУВАНОІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЖІНОК В УКРАІНІ ЗНАХО·
ДИТЬСЯ В МЕЖАХ (років):
- 70-72
* 73-75
- 76-78
го року
4. КРИТЕРІІ ЖИВОНАРОДЖЕНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ ВООЗ:
*вдих
- термін вагітності не менше 28 тижнів
* серцебиття
* пульсація пуповини
- маса тіла не менше 1000 г
* будь-які прояви житгя незалежно від терміну вагітності
- довжина тіла не менше 35 см
32. ДЛЯ СУЧАСНОІ ДЕМОГРАФІЧНОІ СИТУАЦІІ В УКРАІНІ ХАРАКТЕРНІ:
* урбанізація
- збільшення середнього зросту підлітків
* постаріння населення
* підвищення показника загальної смертності
* вирівнювання статевої диспропорції
- зниження смертності
* зниження показника народжуваності
* депопуляція
5. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОІ ОЦІНКИ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ:
* історія розвитку дитини
* медична карта амбулаторного хворого
- талон амбулаторного хворого
* медична карта стаціонарного хворого
- контрольна карта диспансерного спостереження
* історія пологів
- медична карта переривання вагітності
* історія розвитку новонародженого
- журнал запису пологів в стаціонарі
* протокол патолого-анатомічного дослідження
- статистична карта вибулого із стаціонару
* індивідуальна карта вагітної та породіллі
* обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні
СМЕРТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ (МАЛЮКОВА СМЕРТНІСТЬ!
1. ДО якоІ ВІКОВОТ КАТЕГОРІІ НАЛЕЖИТЬ поняття "СМЕРТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ":
- 0-2 роки
- 0-14 років
*до l року
- 3-14 років
2.
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ В ПРОГРАМУ СТАТИСТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНО ВНЕСТИ ТАКІ ПИТАННЯ:
*вік дитини
6. ПРОВІДНІ ТРИ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ В УКРАІНІ:
- ендокринні захворювання
* стани, що виникли в перинатальному періоді
* захворювання органів дихання
- захворювання органів травлення
* вроджені аномалії
* аборти
7.
* маса тіла дитини при народженні
- рівень екстрагенітальної патології
* характер годування
- число померлих породіль
* стать дитини
в анамнезі
3. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ
НЕОБХІДНІ ТАКІ ДАНІ:
-
число дітей, що народилися мертвими
*число дітей, що померли на першому році життя з покоління поточно­
го року
ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ ВІДНОСЯТЬСЯ:
* постнеонатальна смертність
- перинатальна смертність
* рання неонатальна смертність
* неонатальна смертність
*смертність дітей, що померли на першому році життя від окремих при­
чин
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 3 СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
32
-
* аборти в анамнезі
летальність дітей першого року життя від окремих причин (захворю­
-
вань)
-
показник рівня мертвонароджуваності
14.
-
число дітей, що померли на першому році життя
* число дітей, що народилися живими
число дітей, що померли на першому тижні життя
*число дітей, що померли протягом перших семи днів
*число дітей, що народилися живими в поточному календарному році
-
число дітей, що народилися живими в попередньому календарному
році
СМЕРТНОСТІ:
1.
*число дітей, що народилися живими
* число дітей, що померли протягом перших семи діб життя
- число дітей, що померли на першому році життя
ЯКЩО ПИТОМА ВАГА НЕОНАТАЛЬ­
НОІ СМЕРТНОСТІ В П СТРУКТУРІ СКЛАДАЄ (%):
2.
-до ЗО
-
НЕМОВЛЯТ НАЛЕЖИТЬ ДО ТИПУ В, ЯКЩО ПИТОМА ВАГА НЕОНАТАЛЬ­
- співвідношенням дітей, що народилися живими та мертвими
* провідною роллю в тимчасовій та стійкій втраті працездатності
* економічними витратами суспільства
* негативним впливом на здоров'я майбутніх поколінь
* потребами в забезпеченні населення медичною допомогою
- відповідністю до структури причин смерті
-до ЗО
* 30-49
ЯКЩО ПИТОМА ВАГА НЕОНАТАЛЬ·
ноІ СМЕРТНОСТІ в п СТРУКТУРІ СКЛАДАЄ (%):
*до зо
3.
ОСНОВНІ ОБСТАВИНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ РІВНЯ
* опитування населення
* медичні огляди
СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ:
-
співвідношення дітей, що народилися живими та мертвими
* причини смерті
- перепис населення
* стать і вік дитини
- структура населення за віком
* умови навколишнього середовища
* стан здоров'я батьків
* спосіб життя батьків
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ:
- перепис хворих
* звертання по медичну допомогу
- антропометричні вимірювання
- 30-49
- 50 і більше
13.
витратами на медико-гігієнічне навчання населення
*провідною роллю в смертності
НОІ СМЕРТНОСТІ В П СТРУКТУРІ СКЛАДАЄ (%):
- 50 і більше
12. СМЕРТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ НАЛЕЖИТЬ ДО ТИПУ С,
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЯК ПОКАЗНИКА ЗДОРОВ'Я ВИЗ­
НАЧАЄТЬСЯ:
- 30-49
* 50 і більше
11. СМЕРТНІСТЬ
МЕТА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ:
- оцінка стану здоров'я пацієнта
* характеристика стану здоров'я населення
* планування медичних служб
- оцінка рівня санітарної культури населення
* розробка заходів профілактики
* оцінка ефективності проведення оздоровчих заходів
число дітей, що померли на першому місяці життя
10. СМЕРТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ НАЛЕЖИТЬ ДО ТИПУ А,
(168 годин життя)
число дітей, що померли на першому місяці життя
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
9. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РАННЬОІ НЕОНАТАЛЬНОІ
-
число дітей, що померли на першому році життя
*число дітей, що народилися мертвими
*число дітей, що померли на першому місяці життя
-
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОКАЗНИКА ПЕРИНАТАЛЬ­
НОІ СМЕРТНОСТІ:
СМЕРТНОСТІ:
-
загальне число дітей, що народилися
*якість акушерсько-гінекологічної та педіатричної допомоги
8. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОКАЗНИКА НЕОНАТАЛЬНОІ
-
33
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ !АХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
* спеціальні вибіркові дослідження
4.
ПРОВІДНІ ВИДИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ:
-
захворюваність на хронічні хвороби
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННR З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'R
34
* загальна захворюваність
- захворюваність на хвороби
МЕТОДИКА ВИВЧЕККR ЗАХВОРЮВАНОСТІ
*локально-патогенетичний
* госпіталізована захворюваність
* спільний патогенез
- захворюваність на гострі захворювання
* інфекційна захворюваність
* захворюваність на найважливіші неепідемічні хвороби
* локально-етіологічний
- фізіологічний
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВНОТУ ДАНИХ ПРО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЗА
ЗВЕРТАННЯМИ ПО МЕJ1ИЧНУ ДОПОМОГУ:
10. ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІі І ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ:
- історія розвитку дитини
- медична карта амбулаторного хворого
*доступність медичної допомоги
* статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу
* обсяг і якість медичної допомоги
- статистична карта хворого, що
* талон амбулаторного пацієнта
-
використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-
-
використання клінічних класифікацій
ДЕКІЛЬКОХ РОКІВ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ПРИІХАВ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИ­
* рівень санітарної культури населення
* обов'язкова реєстрація
ВАННЯ З ІНШОГО МІСТА:
виявлених зах11орювань
* медична карта амбулаторного хворого
- персональна карта робітника
- статистичний талон з позначкою "+"або талон амбулаторного хворого з відміткою "2" (в пункті "діагноз")
&. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВНОТУ ДАНИХ ПРО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЗА РЕ­
ЗУЛЬ ТАТАМИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ:
-
використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-
*статистичний талон з позначкою"-" або талон амбулаторного хворо­
10
- використання клінічних кл(,lсифікацій
* систематичне проведення оглядів
* участь лікарів необхідних спеціальностей
* контроль своєчасності та повноти оглядів
* достатнє діагностичне забезпечення оглядів
- частота звертань по медичну допомогу
го з відміткою "3" (в пункті "діагноз")
* контрольна карта диспансерного спостереження
12. З ПРИВОДУ ГОСТРОГО ТРАХЕІТУ ХВОРИЙ ЗВЕРТАВСЯ ДО ПОЛІКЛІНІКИ 10.03, 12.03
І 14.05. ПРИ ЦЬОМУ НАЛЕЖИТЬ ВИПИСАТИ:
-
- медичні огляди
* звертання по медичну допомогу
- переписи хворих
- опитування населення
*два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з познач­
кою"+"
-
9. ПРИНЦИПИ, НА ЯКИХ ПОБУДОВАНА МІЖНАРОДНА СТАТИСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
МКХ-10:
два статистичних талони .пля реєстрації уточненого діагнозу з познач­
кою"+" і один талон з позначкою"-"
13.
ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗАГАЛЬНУ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ:
- частота госпіталізації
* поширеність захворювань (загальна захворюваність)
* первинна захворюваність
* структура поширеності та первинної захворюваності
- частота ускладнень
ВКАЖІТЬ, ЯКИЙ З МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
НАЙБІЛЬШ ПОВНИА ОБЛІК "ХРОНІЧНИХ" ЗАХВОРЮВАНЬ:
- звертання по медичну допомогу
- опитування населення
- переписи хворих
* медичні огляди
- причини смерті
три статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з познач­
кою"+"
ВНАЖІТЬ, ЯКИЙ З МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
НАЙБІЛЬШ ПОВНИА ОБЛІК "ГОСТРИХ" ЗАХВОРЮВАНЬ:
8.
вибув із стаціонару
11. ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАПОВНЮЮТЬСЯ НА ПАWЄНТА, ЯКИЙ ХВОРІЄ ПРОТЯГОМ
10
7.
35
* спільна етіологія
- функціональний
системи кровообігу
* захворюваність із тимчасовою втратою працездатності
5.
KACEnEHHR
14.
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКА ПОШИРЕНОСТІ
ЗАХВОРЮВАНЬ:
- абсолютне число захворювань, що виявлені при огляді
* кількість усіх зареєстрованих протягом року захворювань
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО( МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
36
МЕДИНО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОКРЕМИХ НАИВАЖЛМВІWИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
* структура госпіталізованої захворюваності
- чисельність оглянутих осіб
* середньорічна чисельність населення
* середня тривалість лікування
15. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕРВИННОІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ:
- чисельність оглянутих осіб
- кількість усіх зареєстрованих протягом року захворювань
* кількість захворювань, які вперше зареєстровані в даному році
* середньорічна чисельність населення
16. ЩО СУТТЄВО ВПЛИВАЄ НА РОЗБІЖНОСТІ В РІВНЯХ ЗАГАЛЬНОТ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
21. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ:
- число відмовлень у госпіталізації
- число ускладнень захворювань
* число випадків госпіталізаціії по окремих захворюваннях
- число випадків повторної госпіталізації
*чисельність населення
НАСЕЛЕННЯ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАІНИ:
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
- впровадження сучасних методів діагностики
* склад населення за віком та статтю
* повнота реєстрації захворюваності
* поєднаний вплив різних факторів навколишнього середовища
- рівень кваліфікації медичного персоналу
17. У СТРУКТУРІ ПОШИРЕНОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАІНІ ПЕРШІ ТРИ
МІСЦЯ ПОСІдАЮТЬ:
* хвороби органів дихання
- онкологічні захворювання
- ендокринні захворювання
* хвороби системи кровообігу
* хвороби органів трав.лення
18.
ВКАЖІТЬ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ІЗ ТИМЧАСОВОЮ
ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗдАТНОСТІ:
-
первинна захворюваність
поширеність захворювань
*число випадків тимчасової працездатності на
100 працюючих
100 працюючих
*число днів тимчасової втрати працездатності на
*середня тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності
19. ВКАЖІТЬ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТ!)СЯ ПРИ ПОГЛИБЛЕНОМУ ВИВЧЕННІ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРА1ОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ:
* відсоток осіб,
37
які хворіли протягом календарного року
*відсоток осіб, які не хворіли протяго\1 календарного року
- число випадків і днів непрацездатності залежно від статі
- число випадків і днів непрацездатності залежно від віку
* частка осіб, які тривало та часто хворіли
20. ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ГОСПІТАЛІЗОВАНУ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ:
- поширеність захворювань
- первинна захворюваність
* рівень госпіталізації (загальний та в різних групах населення)
ОКРЕМИХ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
1. ДО НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАЛЕЖАТЬ ХВОРОБИ:
* алкоголізм та наркоманія
* психічні розлади
- нервової системи
* системи кровообігу
* злоякісні новоутворення
- шкіри та підшкірної юНтковини
* інфекційні та паразитарні
2. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ХВОРОБ ВИЗНАЧАЮТЬ:
* значні рівні госпіталізації
- витрати на медико-гігієнічне навчання населення
* високі рівні інвалідизації
* значна частота смертності
* великі потреби в спеціалізованій медичній допомозі
* значні економічні витрати суспільства
-
рівномірність поширеності по окремих регіонах країнах
З. СЕРЕД ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (ХСК) НАЙБІЛЬШЕ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНА·
ЧЕННЯ МАЮТЬ:
* системи кровообігу
- хвороби артерій, артеріол і
* гіпертонічна хвороба
* ішемічна хвороба серця
- хвороби вен і лімфосудин
капілярів
* цереброваскулярні захворювання
4. ПРОВІДНІ
ФАКТОРИ РИЗИКУ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ:
*паління
-етнічні
* артеріальна гіпертензія
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СІЩІАІІЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
38
МЕДИНО-СОЦІАІІЬНІ АСПЕНТИ ОНРЕМИХ НАІВАЖЛИВІШИ:: ЗАХВОРЮВАНЬ
* порушення обміну ліпідів
-
вживання алкоголю
5. ДО СИСТЕМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОІ ДОПОМОГИ ХІВОРИМ НА ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВО­
ОБІГУ НАЛЕЖАТЬ:
* кардіологічні кабінети поліклініки
* профільні бригади швидкої медичної допомоги
-
дільничні лікарні
* медичні центри
-
медико-санітарні частини
* кардіологічні відділення багатопрофільних лікарень
-
санаторії-профілакторії
* спеціалізовані санаторії
6. СУЧАСНІ ЗАХОДИ, ЯКІ МАЮТЬ ВПЛИНУТИ НА СВОЄЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ ХСК:
- збільшення рівня госпіталізації
* своєчасна, рання, діагностика
* підвищення
рівня санітарної культури населення
* систематичне проведення профілактичних оглядів
7. ДО КОМПЛЕКСНОІ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКlИКИ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
ПОВИННІ ВХОДИТИ ЗАХОДИ:
* соціально-економічні
*санітарно-гігієнічні
* з оптимізації способу життя
- демографічні
* санітарно-освітні
8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ:
-
*
зниження демографічного навантаження
зниження соціального статусу, суспільної активності, міжособистих
контактів, якості життя хворого
*зниження доходу сім'ї, сирітство, удівство
-
зниження інвалідності
* зміна соціально-біологічних показників суспільства
* економічні втрати суспільства
9. ОСНОВНІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ:
- зниження захворюваності та смертності
* зростання захворюваності та смертності, особливо серед чоловіків
* "омолодження" контингентів хворих
- "постаріння" контингентів хворих
10. ПРОВІДНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ:
* генетичні (успадкованої схильності)
* канцерогенні
11.
гіподинамія
ПРОВІДНІ ЗАКЛАдИ, ЩО НАдАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ХВОРИМ НА ЗЛОЯКІСН
НОВОУТВОРЕННЯ:
- багатопрофільні міські лікарні
- центральні районні лікарні
* онкологічні диспансери
- медико-санітарні частини
* спеціалізовані центри
12. ОСНОВНІ
ЗАВДДННЯ ОНКОЛОПЧНОГО ДИСПАНСЕРУ:
- надання всіх медичних послуг
* первинна профілактика
* рання діагностика, диспансерне спостереження
- надання медико-соціальної цопомоги невиліковним хворим
* лікування хворих
*організаційно-методичне кеr·івництво лпз
13. ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУНІТЬ ІНФЕКЦІЙНУ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ:
- число інфекційних захворю:щнь, виявлених на 100 оглянутих осіб
* рівень інфекційної захворюваності
* структура інфекційної захвоr юваності
- відсоток осіб, які часто хворіли
* своєчасність госпіталізації
* частота госпіталізації при інфекційних хворобах
*сезонність
14. ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЛИ ПОНОВЛЕННЮ ЕПІДЕМІІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В СВІТІ
НАПРИКІНЦІ ХХ СТ.:
- формування стаціонарного типу вікової структури
* пристосування збудника до а~питуберкульозних препаратів
* зниження захисних сил лю;~ського організму внаслідок поширення
імунодефіцитних станів
-
недостатнє фінансування антитуберкульозних програм·
15. ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ ВІД УСІХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ПРО­
ТЯГОМ ОСТАННІХ 10 РОКІВ:
- рівні захворюваності стабільні
- захворюваність знижується
- рівні смертності стабільні
- смертність знижується
* смертність зростає
* захворюваність зростає
16. ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗПОВ 1 С.ЮДЖЕННЮ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАІНІ:
- формування стаціонарного типу вікової структури
ПРОГРАМНІ ТЕПОВІ ПИТАННR 3 СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІ3АЦІІ ОХОРОНИ JДOPOB'R
40
ОРГАНІ3АЦІR ЛІНУВАЛЬНО-ПРОФІЛАНТИЧНОІ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ
*санітарно-профілактичні
* збільшення чисельності груп ризику
*фармацевтичні (аптечні)
* постаріння населення
* недостатня
* медико-соціального захисту
увага лікарів загальної мережі до раннього виявлення та
-лікарняні
профілактики хвороби
* несприятлива екологічна ситуація та зниження імунітету
* погіршення матеріального стану населення
·-
зменшення демографічного навантаження
4.
* переливання крові,
- санітарно-профілактичні
* диспансери
переважного обслуговування контингентів працюючих
*амбулаторно-поліклінічні
* протитуберкульозні диспансери
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ. НАСЕЛЕННЮ
1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОІ ДОПОМОГИ:
* дільнично-територіальний (на засадах сімейної медицини)
-
вивчення факторів ризику
лікування вдома
участь населення в оздоровчих програмах
* єдність лікувальної та
* забезпечення
профілактичної допомоги
гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікова­
ної медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі
* етапність спеціалізованого медичного забезпечення
2. ВИДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАИТИЧНОІ ДОПОМОГИ:
* амбулаторно-поліклінічна
* стаціонарна
*санаторно-курортна
-
* санаторно-курортні
- будинки дитини
медичні центри
* спеціалізовані туберкульозні лікарні
санітарно-профілактична
дезінфекційна
*швидка
З. ТИПИ ЗАКЛДДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, В ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
* лікувально-профілактичні
-медичні центри
швидкої та екстреної медичної допомоги
*лікувально-профілактичні особливого типу
18. ПРОВІДНІ ЗАКЛАДИ МЕДИЧНОІ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ:
діагностичні центри
центри здоров'я
*лікарняні (багатопрофільні та спеціалізовані)
* хіміопрофілактики
* вакцинації
* санітарно-оздоровчими заходами
* соціальної профілактики
-
ГРУПИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛДДІВ (ЛПЗ):
-
17. ПРОФІЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:
-
амбулаторно-поліклінічні
*інші (патологоанатомічні, судмедекспертизи, статистичні та ін.)
5.
АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ У:
* фельдшерсько--акушерських пунктах
* консультативно-діагностичних центрах
- станціях швидкої допомоги
- пологових будинках
* здоровпунктах
- санаторіях
* амбулаторіях
* поліклініках
* консультаціях
* диспансерах
6. СТАЦІОНАРНУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ У:
* лікарнях загального профілю
* спеціалізованих лікарнях
* медичних центрах
- санаторіях
- центрах здоров'я
* диспансерах
7. ДІАПАЗОН І ЯКІСТЬ МЕдИЧНОІ допомоги~ТА ПОСЛУГ ВИЗНАЧАЮТЬ:
* професіоналізм і кваліфікація лікарів
* психолоrічна готовність населення піклуватися про стан свого здоров'я
- зростання фонду лікарняних ліжок
* достатня технічна забезпеченість закладів охорони здоров'я
- потреба в кадрах
41
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПМТАННЯ J СОЦІАЛЬНО! МЕДМЦМНИ ТА ОРГАНІJАЦІІ ОХОРОНИ JДОРОВ'Я
42
ОРГАНІJАЦІЯ JІІНУВАЛЬНО·ПРОФІПАІІТИЧНОІ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ
*компетентність керівників закладів охорони здоров'я в питаннях ме­
неджменту
*
проведення ліцензування та акредитації лікувально-профілактичних
закладів
8. ОСНОВНИМИ ЗАВдАННЯМИ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІІ Є:
*визначення можливостей і підтвердження права лікувально-профілак­
тичного закладу чи фізичної особи надавати медичну допомогу в об­
сязі та якості не нижче встановлених стандартів
- визначення вартості медичної допомоги та послуг, що надаються
* захист інтересів споживача медичної допомоги та послуг на державно­
му рівні
*забезпечення управління діяльністю лікувально-профілактичних зак­
- територіальна хірургічна
* акушерсько-гінекологічна
* цехова терапевтична
- змішана
- територіальна неврологічна
* сільська лікарська
13. ПІД ВТОРИННОЮ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ РОЗУМІЮТЬ:
* кваліфіковане консультування, діагностику та лікування лікарями­
спеціалістами
-
9.
ПОНЯТТЯ "СТАНдАРТ" У ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я ВКЛЮЧАЄ:
* затверджений
повний перелік умов, котрих необхідно дотримуватись
у процесі роботи з метою досягнення відповідного кінцевого резуль­
ГРУПОЮ ЛІКАРІВ, ЩО МАЮТЬ ПІДГОТОВКУ В ГАЛУЗІ:
* складних щодо діагностики і лікування хвороб
- проведення профілактичних оглядів
* хвороб, що рідко зустрічаються
- проведення диспансеризації
15. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:
- підвищення рівня госпіталізації
тату
-
перелік відповідного обладнання
10. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ СКЛАдНОСТІ П
*пріоритетний розвиток ПМСД з переходом до надання медичної до­
помоги на засадах сімейного лікаря
НАдАННЯ МОЖЕ 6УТИ:
* створення системи соціальних гарантій щодо забезпечення ліками
*первинною
-
соціально-незахищених верств населення та хворих на окремі захво­
профілактичною
рювання
-змішаною
*вторинною (спеціалізованою)
*третинною (вузькоспеціалізованою)
11. ПЕРВИННА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА ЯК СКЛАдОВА ЧАСТИНА ПЕР·
ВИННОІ МЕДИКО·САНІТАРНОІ ДОПОМОГИ (ПМСД) ПЕРЕДБАЧАЄ :
*консультацію лікаря загальної практики (сімейного)
-
лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень
*діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань
* проведення профілактичних заходів
* направлення хворого для надання
коспеціалізованої допомоги
* просту діагностику
* надання невідкладної допомоги
- лікування в диспансерах
12. ВИДИ ЛІКАРСЬКИХ ДІЛЬНИЦЬ:
* територіальна терапевтична
* територіальна педіатрична
лікування основних найбільш поширених захворювань
14. ТРЕТИННА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА НАдАЕТЬСЯ ЛІКАРЯМИ АБО
ладів незалежно від форм власності, перш за все щодо якості медич­
ної допомоги
43
спеціалізованої
та
* підвищення якості підготовки фахівців
- значне зростання обсягу швидкої медичної допомоги
* відновлення системи загальної диспансеризації населення
16. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:
* пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги
- суттєве зростання рівня госпіталізації
* створення єдиного медичного простору медичних послуг
*запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
висо-
-
значне збільшення обсягу швидкої медичної допомоги
ОРГАНІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОТ
ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
1. КАТЕГОРІЙНІСТЬ ПОЛІКЛІНІКИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:
- числом структурних підрозділів
- чисельністю медичного персоналу
* числом відвідувань у зміну
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
44
2. ЗАВДАННЯ МІСЬКОІ ПОЛІКЛІНІКИ:
* надання первинної спеціалізованої
* проведення профілактичних заходів, у т.ч.
- надання соціально-правової допомоги
протиепідемічних
*медико-гігієнічне навчання населення
* проведення диспансерного спостереження за різними контингентами
- працевлаштування осіб, які підлягають диспансерному спостереженню
- оздоровлення навколишнього середовища району обслуговування
* проведення лікарської експертизи працездатності
3. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ МІСЬКОі ПОЛІКЛІНІКИ:
*лікувально-профілактичні підрозділи (відділення чи кабінети)
* відділення профілактики
* діагностичні підрозділи
* реєстратура
* кабінет невідкладної допомоги
- відділення швидкої допомоги
- дезінфекційне відділення
* кабінет обліку та медичної статистики
- профілакторій
* денний стаціонар
*лікувально-допоміжні відділення (кабінети)
ГРАФІКИ РОБОТИ ЛІКАРІВ ПОЛІКЛІНІКИ ПОВИННІ БУТИ:
* сталими
за початком прийому
*динамічними за тривалістю прийому
-
вільними
"':JМЇІІІІИМИ
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНІИ ТЕРАПЕВТИЧНІИ
45
ОСНОВНІ РОЗДІЛИ РОБОТИ ЛІКАРЯ· ТЕРАПЕВТА ДІЛЬНИЧНОГО:
7.
кваліфікованої допомоги амбула-
торно та вдома)
4.
ОРГАНІЗАЦІЯ АМ&УЛАТОРНО·ПОЛІНЛІНІЧНОІ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
* лікування хворих
- працевлаштування хворих
* проведення профілактичних заходів
-участь у роботі МСЕК
* протиепідемічна робота
- лікувально-профілактична допомога за місцем
- проведення профілактичних щеплень
* організаційно-методична робота
роботи
В. ОСНОВНИИ ЗМІСТ ЛІКУВАЛЬНОJ РОБОТИ ЛІКАРЯ·ТЕРАПЕВТА ДІЛЬНИЧНОГО:
* лікування хворих у поліклініці та вдома
* організація стаціонару вдома
- організація заключної дезінфекції
* призначення хворому режиму
*організація консультацій лікарів, лабораторних досліджень і виконання призначень лікаря
- організація та проведення профілактичних оглядів
- медико-гігієнічне навчання та виховання населення
- вивчення захворюваності населення дільниці
* направлення хворих на стаціонарне лікування
* експертиза тимчасової непрацездатності
9. ОСНОВНИИ ЗМІСТ ПРОФІЛАКТИЧНОJ РОБОТИ ЛІКАРЯ·ТЕРАПЕВТА ДІЛЬНИЧНОГО:
- вивчення смертності населення дільниці
* диспансерне спостереження за хворими, здоровими та особами
-
лікування хворих удома
*медико-гігієнічне навчання населення
- 1500
* організація та проведення прьфілактичних оглядів
- направлення хворих на стаціонарне лікування
- експертиза тимчасової непрацездатності
* 1700
10. ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА ЛІКАРЯ· ТЕРАПЕВТА ДІЛЬНИЧНОГО:
ДІЛЬНИЦІ:
-2000
- 2500
6. СУТЬ ДІЛЬНИЧНО·ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ:
* спостереження за постійними контингентами
- обслуговування тільки працюючих
* динамічне спостереження за хворими
*
зв'язок зі стаціонаром
ознайомлення з умовами життя та праці населення (за словами
відвідувачів)
з
підвищеним ризиком захворювань
-
повідомлення про інфекційного хворого на станцію швидкої медичної допомоги
* організація ізоляції хворих
* своєчасне виявлення інфекційних захворювань
* своєчасне повідомлення про інфекційного хворого
в санітарно­
епідеміолоrічну станцію та кабінет інфекційних захворювань район­
ної поліклініки
- обов'язкова госпіталізація хворого
* спостереження за контактними
* диспансерне спостереження за одужуючими
46
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННR
J СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІ!АЦІІ ОХОРОНИ JAOPOB'R
- організація та проведення профілактичних ОІ'JІSІJІіІІ
* організація поточної дезінфекції
- проведення заключної дезінфекції
СПОСТЕРЕЖЕННЮ ЗА МЕДИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ:
- працюючі в шкідливих і небезпечних умовах праці
* ті, що мають фактори ризику
* хворі на окремі хронічні захворювання
* часто та тривало хворіючі
- працівники харчових, комунальних і дитячих закладів
- вчителі загальноосвітніх шкіл
* медична карта амбулаторного хворого
звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які мешкають у
районі обслуговування лікувально-профілакгичного закладу
*талон амбулаторного пацієнта
* екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
* контрольна карта диспансерного спостереження
- книга реєстрації листків непрацездатності
* листок непрацездатності
* статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
- журнал обліку інфекційних захворювань
* повідомлення про хворого з встановленим діагнозом активного тубер­
кульозу, венеричного захворювання, трихофітії, мікроспорії, корос­
ти, трахоми, психічного захворювання, раку чи іншого злоякісного
новоутворення
*довідки про тимчасову непрацездатність
-
журнал щоденних призначень лікаря
12. ЗАВДДННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІСЬКОІ ПОЛІКЛІНІКИ:
* раннє виявлення хворих та осіб з високим ризиком захворювання
* проведення профілактичних медичних оглядів
- видача направлень відвідувачам на лабораторні та інші дослідження
* організація, облік і контроль за проведенням диспансеризації
*участь у розробці плану заходів по первинній та вторинній профілактиці
* медико-гігієнічне навчання населення
- заповнення талону амбулаторного пацієнта
- направлення на госпіталізацію осіб, що її потребують
13.
СУТНІСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО МЕТОДУ:
- оздоровлення умов праці та побуту
* динамічне спостереження за здоров'ям диспансеризованих
*активне виявлення контингентів, які підлягають диспансеризації
* розробка
та проведення заходів по профілактиці захворювань і попе-
редженню ускладнень
* активне лікування диспансеризованих
* надання рекомендацій щодо працевлаштування
- забезпечення працевлаштування
- експертиза стійкої втрати працездатності
* повне комплексне обстеження осіб, які цього потребують
КОНТИНГЕНТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДИСПАНСЕРНОМУ
14.
11.ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА ДІЛЬНИЧНОГО:
-
47
ОРГАНІJАЦІR АМ&УІІАТОРНО-ПО/ІІНІІІИІЧНОІ АОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕІІЕНКЮ
КОНТИНГЕНТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДИСПАНСЕРНОМУ
15.
СПОСТЕРЕЖЕННЮ ЗА СОЦІАЛЬНИМИ ПОКАЗАННЯМИ:
* ті, що мають фактори ризику
- хворі на окремі хронічні захворювання
- часто та тривало хворіючі
* постраждалі від Чорнобильської катастрофи
*працюючі в шкідливих і небезпечних умовах праці
* працівники харчових, комунальних і
* вчителі загальноосвітніх шкіл
16. МЕТОДИ
дитячих закладів
ВІДБОРУ КОНТИНГЕНТІВ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ:
* профілактичні огляди
- паспортизація лікувально-профілактичних закладів
*звертання в лікушmьно-профілактичні заклади
*обстеження контактних з інфекційними-захворюваннями
-
перепис населення
анамнестичний
17. ЦІЛЬОВІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРОВОДЯТЬСЯ ДЛЯ:
- обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу
* виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, ново­
утворень тощо)
-
періодичного обстеження певних контингентів працівників
18. ПОПЕРЕДНІ МЕДИЧНІ ОГЛJІДИ ПРОВОДЯТЬСЯ ДЛЯ:
* обстеження певних контингентів населення
при прийомі на роботу,
навчання
-
виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, ново­
утворень тощо)
-
періодичного обстеження певних контингентів працівників
19. ПЕРІОДИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРОВОДЯТЬСЯ ДЛЯ:
-
обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу
виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень тощо)
* періодичного обстеження
певних контингентів працівників
ПРОfРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ J СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРfАНІJАЦІІ ОХОРОНИ JАОРОВ'Я
48
20. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЕРІОДИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРОВОДЯТЬСЯ СЕРЕД КОНТИНГЕНТІВ:
* працюючих в шкідливих і небезпечних умовах праці
* водіїв індивідуальних транспортних засобів
* працівників системи громадського харчування
* працівників системи побутового обслуговування
- викладачів вузів
* вчителів шкіл і працівників дошкільних установ
- службовців різних установ
* постраждалих від Чорнобильської катастрофи
- осіб пенсійного віку
- недекретованих груп населення
21. ЕТАПИ ДИСПАНСЕРИЗАЦІІ:
* виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження
* повне обстеження диспансеризованих
- працевлаштування осіб, які підлягають диспансерному спостереженню
*диспансерне спостереження та лікування відповідних контингентів
- направлення на МСЕК
* оцінка ефективності диспансеризації
ВИДИ РЕАБІЛІТАЦІІ (ВІДНОВЛ'°ВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ) ХВОРИХ І РЕКОНВАЛЕС­
22.
ЦЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:
-
освітня
*медична
-
ОРfАНІJАЦІЯ СТАЦІОНАРНО! допомоrи М.ІСЬИОМУ НАСЕЛЕНИЮ
25. СУЧАСНІ ФОРМИ СТАЦІОНАРОЗАМІНЮЮЧОІ ПОЗАЛІКАРНЯНОІ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ:
*денні стаціонари в поліклініках (амбулаторіях)
- пункти невідкладної допомоги в поліклініках
* стаціонари вдома
* відділення хірургії одного дня
- відділення сестринського догляду
ЗАВдАННЯ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ:
26.
- проведення первинної профілактики
* більш повне задоволення потреб населення в стаціонарній допомозі
* інтенсифікація роботи поліклініки в умовах впровадження економічних методів управління охороною здоров'я
* раціональне використання ліжкового фонду
- диспансерне спостереження за окремими контингентами
- обстеження контингентів, що працюють
27. ЗАВдАННЯ КАБІНЕТУ ОБЛІКУ ТА МЕДИЧНОІ СТАТИСТИКИ:
*
23.
організація медичних оглядів населення
організація первинного обліку, контролю якості заповнення статис­
тичної облікової документації
* розробка
* участь у вивченні здоров'я населення, яке обслуговується поліклінікою
- облік інфекційних захворювань
* розрахунок і аналіз показників, що характеризують діяльність медич­
ного персоналу та структурних підрозділів лікувально-профілактич­
правова
ного закладу
-
планування роботи лікарів поліклініки, складання графіку роботи
ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ:
* своєчасний початок
- визначення групи інвалідності
* безперервність
* комплексність
- дільничність
- лікування вдома
24.МЕТОДИ МЕДИЧНОІ РЕАБІЛІТАЦІІ:
- допомога у виборі нової професії
- адаптація до звичного способу життя
* трудотерапія
*лікувальна фізкультура (ЛФК)
* механотерапія
* фізіотерапія
* психотерапія
первинних документів, участь у складанні звіту лікувально-
профілактичного закладу
*соціальна
* професійна
49
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ
МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
1. ФУНКЦІІ СУЧАСНОІ ЛІКАРНІ:
* лікувально-відновлювальні
* профілактичні
- надання соціально-правової допомоги
*навчальні
* науково-дослідні
- диспансеризація окремих контингентів
2. ОСНОВНІ
ЗАВДАННЯ СТАЦІОНАРУ:
* надання спеціалізованої цілодобової допомоги
- диспансеризація окремих контингентів
* комплексне відновлювальне лікування
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
50
* експертиза працездатності
- соціально-правова допомога
* раціональне використання ліжкового фонду
- повне задоволення потреби населення в стаціонарній допомозі
3. КАТЕГОРІЙНІСТЬ СТАЦІОНАРУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:
- чисельністю лікарів
* числом лікарняних ліжок
- числом структурних підрозділів
- чисельністю медичного персоналу
4. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ СТАЦІОНАРУ МІСЬКОІ ЛІКАРНІ:
* спеціалізовані лікувальні відділення
* приймальне відділення
- кабінет долікарського прийому
- анамнестичний кабінет
*лікувально-допоміжні та діагностичні відділення
*адміністративно-господарча частина
*інші підрозділи (ар)(ів, кухня та інші)
-
дезінфекційний відділ
5. МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ОСНОВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ &АГАТОП­
РОФІЛЬНОІ ЛІКАРНІ (ЧИСЛО пІжон):
* 25-30
- ЗІ-40
- 41-60
7. ГРУПИ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОТРЕБУ НАСЕЛЕННЯ В СТАЦІОНАРНІЙ МЕ­
ДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ:
- рівень фінансування охорони здоров'я
- принципи фінансування охорони здоров'я
* медико-організаційні
-політичні
*медико-демографічні
* соціально-економічні
- законодавчі акти
* медико-соціальні
8. ОСНОВНІ МЕДИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОТРЕ&У НАСЕ·
ЛЕННЯ В ГОСПІТАЛІЗАЦІІ:
* обсяг і якість лікування в амбулаторних умовах
- радіус обслуговування
* розвиток стаціонарозамінюючої допомоги
*забезпеченість населення лікарями в амбулаторно-поліклінічній ланці
-
повнота обстежень у поліклініці
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЦІОНАРНО! ДОПОМОГИ МІСЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ
9.
51
ОСНОВНІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОТРЕ&У НАСЕЛЕННЯ
В ГОСПІТАЛІЗАЦІІ:
- чисельність населення регіону
* рівень захворюваності населення
* спосіб життя населення
- обсяг і якість медичної допомоги
* ступінь розвитку соціальних служб
* рівень санітарної культури населення
- принципи фінансування закладів охорони
здоров'я
10. ЗАВдАННЯ ОРДИНАТОРА СТАЦІОНАРУ МІСЬКОІ ЛІКАРНІ:
* обхід, огляд хворих
* призначення лікування та діагностичних досліджень
- направлення хворих на стаціонарне лікування в інші
лікувально-
профілактичні заклади (відділення)
* контроль виконання середнім медичним персоналом призначень
* ведення медичної документації стаціонарного хворого
- аналіз ефективності роботи відділення
- розрахунок вартості лікування стаціонарного хворого
* участь у експертизі працездатності
11. ЗАВдАННЯ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛЕННЯ СТАЦІОНАРУ МІСЬКОІ ЛІКАРНІ:
* контроль за своєчасністю та всебічністю обстеження та лікування хворих
*організація праці персоналу відділення, проведення заходів по підвищенню кваліфікації медичного персоналу
* аналіз ефективності роботи відділення та лікарів спеціалістів
* участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності
- консультація хворих удома
- розподіл хворих, що поступають, по відділеннях
* вирішення питань прийому, переводу та виписки хворих з відділення
* організація консультацій лікарів різних спеціальностей
- розрахунок вартості стаціонарного лікування хворого
* проведення огляду хворих, що поступають до відділення стаціонару
- організація денного стаціонару
*участь у патологоанатомічних конференціях
12. 06J1ІКОВІ ДОКУМЕНТИ СТАЦІОНАРУ ЛІКАРНІ:
* медична карта стаціонарного хворого
- контрольна карта диспансерного спостереження
* статистична карта хворого, який вибув зі стаціонару
* журнали обліку прийому та відмовлень у прийомі до стаціонару
* лікарське свідоцтво про смерть
- звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які мешкають у
районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО( МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІ( ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
52
-
* довідка про тимчасову непрацездатність
* листок непрацездатності
ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ ЛІЖКОВОГО ФОНДУ:
18.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
*склад хворих за віком, місцем проживання, тяжкістю захворювання
1.
-
* рівень захворюваності та інвалідності
* спосіб життя
своєчасність обстеження та встановлення клінічного діагнозу
контроль лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі
-
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЕРМІНИ ЛІКУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ ТА ЗАЛЕЖАТЬ
склад хворих за віком, місцем проживання, тяжкістю захворювання
* впровадження сучасних технологій обстеження та лікування
- обсяr і якість лікувально-профіліктичної допомоги на догоспітально­
му етапі
* своєчасність обстеження та встановлення клінічного діагнозу
* контроль лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі
16. НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СТАЦІОНАРУ ВПЛИВАЮТЬ:
- чисельність лікарів, що працюють у стаціонарі
2.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧ·
НОІ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ:
* щільність розселення мешканців
-
різні форми власності
* специфіка сільськогосподарської праці
* стан шляхів сполучення у сільському районі
- комунально-житлові умови
МЕДИЧНОІ ДОПОМОГИ СІЛЬСКОМУ НАСЕЛЕННЮ:
лікарні та відділу
госпіталізації станції швидкої медичної допомоги
* інтеграція діяльності лікувальних відділень і допоміжних служб
* наявність належної матеріально-технічної бази
* впровадження нових методів діагностики та лікування
відділенні
принципи фінансування охорони здороn'я
* ступінь розвитку соціальних служб
З. МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
* компетентність та рівень кваліфікації спеціалістів
* обгрунтування, відбір хворих на лікування
* спадкоємність у роботі поліклініки та стаціонару
* удосконалення роботи приймального відділення
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ:
му етапі
ВІД ЙОГО РОБОТИ:
повне задоволення потреби населення в спеціалізованій стаціонарній
допомозі
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЕРМІНИ ЛІКУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ ТА ЯКІ НЕ
15. ФАКТОРИ,
інтенсивне лікування хворих
* підтримуюча терапія при довготривалому перебігу хвороби
-
ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЙОГО РОБОТИ:
-
травмпункт
ЗАВдАННЯ ВІДДІЛЕННЯ СЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ:
-
призначених консультацій та досліджень
на догоспітально­
стаціонари вдома
* догляд, побутова реабілітація хворих похилого віку, самотніх людей
* інтенсифікація діагностичного та лікувального процесів
* впровадження комплексної системи контролю якості роботи
* порядок поступлення хворих до стаціонару
* обсяг і якість лікувально-профілактичної допомоги
ФОРМИ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В ЛІКАРНЯХ
* відділення сестринського догляду
ються у стаціонарі
- збільшення потужності стаціонару
* організація денного стаціонару та стаціонарів удома
* всебічне діагностичне обстеження хворого в поліклініці
- якісне проведення експертизи тимчасової непрацездатності
14.
організація денних стаціонарів у поліклініці
* відділення (палати) денного перебування
*рівномірна протягом тижня госпіталізація та виписка хворих, що ліку-
* своєчасне виконання
53
розширення платних послуг
17. НОВІ
*листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару
13. ЗАХОДИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІНУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТМЧНОІ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
в кожному
- специфіка сільськогосподарської праці
* особливості вікового та статевого складу жителів
- стан шляхів сполучення у сільському районі
* рівень демографічного "навантаження"
4. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІІ МЕДИЧНОІ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ
НАСЕЛЕННЮ:
-
наявність спеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці
*етапність
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
54
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІНУВАЛЬНО·ПРОФІЛАНТИЧНОІ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ
* значна питома вага долікарської допомоги
- відсутність дільничності
* створення пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги
- централізація терапевтичної допомоги на І етапі
5. ЕТАПИ В ОРГАНІЗАЦІІ МЕДИЧНОІ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ:
* обласні медичні заклади
- долікарняні заклади
* районні медичні заклади
- диспансери
* сільська лікарська дільниця
- сільська дільнична лікарня
* міжобласні та державні спеціалізовані центри
6. ЗАКЛАДИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СІЛЬСЬКОІ ЛІКАРСЬКОІ ДІЛЬНИЦІ:
-
районна лікарня
*дільнична лікарня
-диспансер
* лікарська амбулаторія
*фельдшерсько-акушерські пункти (фельдшерські, акушерські)
-
жіноча консультація
. 7. ЗАВДДННЯ СІЛЬСЬКОІ ДІЛЬНИЧНОІ ЛІКАРНІ:
*здійснення лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів з охорони здоров'я матері та дитини
* своєчасне виявлення захворювань
* надщшя стаціонарної та амбулаторної допомоги населенню
* проведення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності
та травматизму
- надання спеціалізованої стаціонарної допомоги
- організаційно-методична робота
- запобіжний санітарний нагляд
* диспансерне спостереження за відповідними контингентами
* експертиза працездатності
8. СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОІ ДІЛЬНИЧНОТ ЛІКАРНІ:
* амбулаторія
* клінічна лабораторія
*стаціонар
-
відділення швидкої допомоги
*рентгенографічний (флюорографічний) кабінет
* кабінет функціональної діагностики
- патологоанатомічне відділення
- кабінет обліку та медичної статистики
* фізіотерапевтичний кабінет
55
9. СТРУКТУРА САМОСТІЙНОТ СІЛЬСЬКОJ ЛІКАРСЬКОІ АМБУЛАТОРІІ:
* кабінети лікарів
- долікарський кабінет
* реєстратура
* рентген-кабінет
* фізіотерапевтичний кабінет
* клінічна лабораторія
* маніпуляційний кабінет
- відділення профілактики
- кабінет обліку та медичної статистики
10. МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ У СІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРСЬКІЙ АМБУЛАТОРІІ МОЖУТЬ
НДДАВАТИ ШТАТНІ СПЕЦІАЛІСТИ:
* стоматолог
* акушер-гінеколог
- отоларинголог
*педіатр
- офтальмолог
* терапевт (сімейний лікар)
- невропатолог
11. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА, ЯКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ФАПом:
* виконання призначень лікаря
- організаційно-методична робота
* амбулаторний прийом хворих та надання допомоги вдома
* участь в диспансеризації
* патронаж вагітних та дітей
- здійснення поточного санітарного нагляду за окремими об'є~сrами
- організація та проведення поточної дезінфекції
12. САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТСЯ ФАПом:
- амбулаторний прийом хворих та надання допомоги вдома
* проведення профілактичних щеплень
* виявлення інфекційних хворих та спостереження за контактними
- патронаж вагітних і дітей
* здійснення поточного санітарного нагляду за окремими об'єктами
* організація та проведення поточної дезінфекції
- участь в диспансеризації
13. ФОРМИ НАБЛИЖЕННЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОІ ДОПОМОГИ ДО СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ:
*
виїзди лікарів дільничної лікарні (амбулаторії) для проведення
прийомів населення у фельдшерсько-акушерських пунктах
*виїзди лікарів різних спеціальностей з центральної районної лікарні на
сільські лікарські дільниці (згідно з графіком)
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
56
-
J СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІ!АЦІІ ОХОРОНИ !ДОРОВ'Я
виїзди лікарів різних спеціальностей з центральної районної лікарні
для проведення амбулаторного прийому
* організація лікарських пересувних амбулаторій
* організація пересувних стоматологічних кабінетів
- організація пунктів невідкладної допомоги
14. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО·ПРОФІЛАКТИЧНОІ ДОПОМОГИ НА
СІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ДІЛЬНИЦІ:
- розвиток долікарської допомоги
* розширення мережі лікарських амбулаторій
* наближення амбулаторної лікарської допомоги
до населення (виїзні,
пмсд
*районна санітарно-епідеміологічна станція (СЕС)
* центральна районна лікарня
* центральна районна аптека
16. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОІ РАЙОННОІ ЛІКАРНІ:
надання амбулаторної та стаціонарної спеціалізованої лікувальнопрофілактичної допомоги
*організаційно-методичне керівництво роботою всіх ЛПЗ району
* надання швидкої медичної допомоги
- надання соціальної допомоги різним контингентам населення
- проведення санітарно-технічних заходів у районі
* планування та фінансування закладів охорони здоров's1 району
- проведення поточної дезінфекції.
- проведення заключної дезінфекції
* здійснення консультативної допомоги
-
профілакторій
57
* патологоанатомічний
- здоровпункт
відділ
*лікувально-допоміжні та діагностичні підрозділи
-
станція переливання крові
*адміністративно-господарча частина
* відділення швидкої та
невідкладної допомоги
організаційно-методичний
кабінет
(інформаційно-аналітичне
відділення)
15. ЗАКЛАДИ ДРУГОГО ЕТАПУ НАДАННЯ МЕДИЧНОІ допомоrи СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ:
- сільська лікарська дільниця
- бюро судмедекспертизи
- фельдшерсько-акушерський пункт
* районна лікарня
- сільська дільнична лікарня
* поліклініка
КАСЕІІЕККЮ
*стаціонар
*
* підвищення оснащеності сільських дільничних лікарень
- збільшення сільських лікарських дільниць до 12-15 тис. населення
- організація диспансерів
* створення відділень сестринського догляду на базі дільничних лікарень
* поступовий перехід від фельдшерської до лікарської моделі надання
17. СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОТ РАЙОННОІ ЛІКАРНІ (ЦРЛ):
- амбулаторія
tlllbtbKOMY
*інші підрозділи (архів, кухня тощо)
пересувні форми)
*
DРГАНІ!АЦІЯ ІІІНУВАІІЬНО·ПРОФІІІАНТИЧНОІ ДОПОМОГИ
18.МІНІМАЛЬНИЙ НАБІР ПРОФІЛЬНИХ (ОСНОВНИХ) ЛІКУВАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ У
СТАЦІОНАРАХ ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙОННИХ ЛІКАРЕНЬ:
* гінекологічне
- гематологічне
- гастроентерологічне
* терапевтичне
- кардіологічне
* хірургічне
* інфекційне
* неврологічне
*дитяче
* акушерське
19. ПРИ ПІДВИЩЕННІ ПОТУЖНОСТІ СТАЦІОНАРУ ЦЕНТРАЛЬНОІ РАЙОННОІ ЛІКАРНІ
ДОЦІЛЬНО ДОДАТКОВО ОРГАНІЗУВАТИ ТАКІ ВІДДІЛЕННЯ:
* кардіологічне
* отоларингологічне
- гематологічне
* гастроентерологічне
- нейрохірургічне
* офтальмологічне
* травматологічне
- психіатричне
20. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО·МЕТОДИЧНОІ РОБОТИ ЦЕНТРАЛЬНОІ РАЙОННОТ
ЛІКАРНІ:
* організація планових виїздів лікарів-спеціалістів
* аналіз показників роботи
медичних закладів району
* планування та організація підвищення фахової кваліфікації лікарів та
середніх медичних працівників
- протиепідемічна робота
- надання швидкої медичної допомоги
* вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи
лікувально-
ПРОГРАМНІ ПСТОВІ ПИТАННЯ J СОЦІАЛЬНО! МЕАИЦИНИ ТА ОРГАНІJАЦІІ ОХОРОНИ ЗАОРОВ'Я
58
ОРГАНІJАЦІЯ АНУWЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОІ ДОПОМОГИ
* міжрайонними відділеннями районних лікарень
"' обласними диспансерами
* спеціалізованими відділеннями районних, міських,
профілактичних закладів
- проведення профілактичних оглядів
* аналіз показників здоров'я населення
* розробка заходів щодо покращання медичного забезпечення населення
21. ЗАКЛАДИ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ НАдАННЯ МЕДИЧНОІ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ
НАСЕЛЕННЮ:
ДОСИТЬ ЗНАЧНІ РІВНІ ГОСПІТАІІІЗАЦІІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ
25.
-
* станція переливання крові
МЕДИЧНИМИ ФАКТОРАМИ:
районна лікарня
* обласна лікарня
* тяжкістю захворювання
* недостатньою забезпеченістю амбулаторно-поліклінічною допомогою
- складністю забезпечення догляду за хворим у домашніх умовах
* низькою якістю амбулаторно-поліклінічного лікування
- міська лікарня
22. ЗАВдАННЯ ОБЛАСНОІ ЛІКАРНІ:
* консультативна поліклінічна допомога
- проведення профілактичних оглядів
"' вузькоспеціалізована стаціонарна допомога
- організація та проведення оздоровчих заходів
* необхідністю прощщення складних досліджень
-
високою зайнятістю населення
НАПРЯМКИ
27.
РЕФОРМУВАННЯ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОІ
"' підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу
розширення спеціалізованої допомоги на першому етапі
протиепідемічна робота
-
поточний санітарний нагляд у лікувально-профілактичних закладах
* переорієнтація стаціонарної допомоги
* розробка заходів щодо підвищення якості медичного забезпечення
23.СТРУКТУРА ОБЛАСНОІ ЛІКАРНІ:
*
на другому етапі з одночасним
збереження
оптимальної
забезпеченості
сільського
населення
* збільшення обсягу та наближення лікарської амбулаторної допомоги за
диспансерне відділення
умови поступової заміни фельдшерських закладів лікарськими
*пансіонат
* використання ліжок дільничних лікарень дЛЯ відділень сестринського
* адміністративно-господарча частина
- санаторій-профілакторій
догляду або як медико-соціальних
*організаційно-методичний відділ (центр медичної статистики)
ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОТ ДОПОМОГИ
бюро судмедекспертизи
*лікувально-допоміжні та діагностичні підрозділи
відділеннями дільничних лікарень
суттєве збільшення забезпеченості ліжками
стаціонарною допомогою
*стаціонар
дАЄТЬСЯ:
збільшення числа ФАПів
розвитком форм стаціонарозамінюючої допомоги на першому етапі
* консультативна поліклініка
- відділення профілактики
* відділення екстреної та планово-консультативної допомоги
* інші підрозділи
24. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПАЦІОНАРНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
ДОПОМОГИ
СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ:
*організаційно-методична робота
-
низькою якістю амбулаторно-поліклінічної допомоги
* складністю забезпечення догляду за хворим у домашніх умовах
26. ЗНАЧНІ РІВНІ ГОСПІТАЛІЗАЦІІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ТАКИМИ
*диспансери.
-
тяжкістю захворювань
* переконаністю населення у високій якості лікування в стаціонарі
-міська СЕС
-
відділеннями сільської лікарської амбулаторії
-
ТАКИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ:
* обласна СЕС
-
обласних ліку­
вально-профілактичних закладів
- центральна районна лікарня
* бюро судмедекспертизи
-
59
1. ЗАКЛАдИ,
ЯКІ НАдАЮТЬ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ:
* пологовий будинок
*лікарня
НА­
*меч (медико-санітарні частини)
-
диспансери
* консультація "Шлюб та сім'я"
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПМТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
60
* поліклініка
- центри здоров'я
*ФАПи
* перинатальні центри
* центри реабілітації репродуктивної функції жінок
2. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ЖІНОЧОІ КОНСУЛЬТАЦІІ:
*кабінети акушерів-гінекологів та інших лікарів
* реєстратура
* маніпуляційний кабінет
- відцілення профілактики
* операційна
* фізіотерапевтичний кабінет
* кабінет УЗД
* денний стаціонар
- анамнестичний кабінет
- відцілення профоглядів
З. ЗАВДАННЯ ЖІНОЧОІ КОНСУЛЬТАЦІІ:
* надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги
* проведення заходів з профілактики ускладнень вагітності, пологів,
післяпологового періоду та гінекологічних захворювань
*
працевлаштування ваrітних жінок, які мають шкідливі умови праці
впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування
* профілактика та лікування безпліддя
* надання соціально-правової допомоги
- проведення оздоровчих заходів на підприємствах
- аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
*медико-гігієнічне навчання
* проведення
роботи з питань контрацепції та профілактики абортів
4. РЕКОМЕНДОВАНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЖІНОК НА АКУШЕРСЬКІЙ ДІЛЬНИЦІ:
- 2500
-3000
* 3300
-4000
5.
ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОВОДЯТЬ ЛІКАРІ:
* акушер-гінеколог
- невропатолог
* отоларинголог
*терапевт
-хірург
* стоматолог
ОРГАНІЗАЦІЯ АНУWЕРСЬНО·ГІНЕКОЛОГІЧКОІ ДОПОМОГМ
61
6. ОПТИМАЛЬНЕ ЧИСЛО ВІДВІДУВАНЬ ЖІНОЧОJ КОНСУЛЬТАЦІІ ВАГІТНОЮ ЖІНКОЮ,
ЯКА НЕ МАЄ УСКЛАдНЕНЬ ВАПТНОСТІ:
-7-10
- 12-13
* 15-16
7. ОБОВ'ЯЗКОВІ ЛАБОРАТОРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАГІТНОІ ЖІНКИ:
- аналіз на ВІЛ-інфекцію
* аналіз крові
* аналіз сечі
*визначення групи крові та резус-належності
* реакція Васермана
-
біохімічні дослідження
*УЗД
8. ЖІНКИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДИСПАНСЕРНОМУ СПОСТЕРЕЖЕННЮ АКУШЕРА-ГІНЕКОЛО­
ГА (акушерськиА профІль):
- жінки, які мали в анамнезі багатоплідну вагітність
* здорові вагітні жінки та жінки в післяпологовому періоді
* вагітні жінки з акушерською патологією та жінки з післяпологовими
ускладненнями
* вагітні з екстрагенітальною патологією
- жінки, які хворіють на безпліщ1ість
- жінки, які мали в анамнезі аборт
9. ЖІНКИ,
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДИСПАНСЕРНОМУ СПОСТЕРЕЖЕННЮ АКУШЕРА-ПНЕКОЛО­
ГА (rІнеколоrІчниА профІль):
- вагітні з екстрагенітальною патологією
* тривало та часто хворіючі на запальні процеси матки та придатків
* хворі на порушення менструального циклу
* хворі на ерозії та поліпи шийки матки
* після перенесених операцій на матці та придатках з приводу пухлин
* при наявності пухлин жіночої статевої сфери
-жінки, що мають у анамнезі аборт
* хворі на безплідність
- ті, що мали в анамнезі багатоплідну вагітність
10. ФYHKJ.UI, ЯКІ ВИКОНУЄ ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАІ.UЯ З АНТЕНАТАЛЬНОІ ОХОРОНИ ПЛОДУ:
* своєчасне взяття вагітних на спостереження
* комплексне обстеження вагітних
* вивчення умов праці вагітних
- проведення заходів щодо поліпшення умов праці жінок
* виявлення та спостереження жінок із факторами ризику
- працевлаштування жінок з факторами ризику
* рекомендації по працевлаштуванню жінок із факторами ризику
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 3 СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІJАЦІІ ОХОРОНИ JДОРОВ'Я
62
11.ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЖІНОЧОІ КОНСУЛЬТАЦІІ:
* індивідуальна карта вагітної та породіллі
- протокол патологоанатомічних розтинів
* обмінна карта пологового будинку, пологового
відділення лікарні
карта амбулаторного хворого
*кровотечі
* контрольна карта диспансерного спостереження
- медична карта переривання вагітності
- карта профілактичних щеплень
-
12. ВИДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОІ АКУWЕРСЬКО-ПНЕКОЛОГІЧНОІ ДОПОМОГИ В АМБУЛАТОР­
НО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ:
у вагітних
консультування
* онкогінекологія
-
психотерапія
АМБУЛАТОРНА АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕН­
НЮ МОЖЕ НАдАВАТИСЬ У:
*сільських лікарських амбулаторіях
-МСЧ
- оздоровчих пунктах
* жіночих консультаціях
ЦРЛ і районних лікарнях
* ФАПах
* базових жіночих консультаціях
- диспансерах
обласних лікарень
* виїзних лікарських амбулаторіях
14.
СТРУКТУРА СТАЦІОНАРУ ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ:
-
пологовий сепсис
- захворювання сечостатевої системи
* захворювання системи кровообігу
- захворювання нервової системи та органів чуття
*анемії
ендокринні порушення
17. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ МАТЕРИНСЬКОІ
* патологія клімаксу
* невиношування вагітності
13.
ПЕРІОДУ ПЕРЕВАЖАЮТЬ:
16. СЕРЕД ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВАГІТНИХ І ПОРОДІЛЬ ПЕРЕВАЖАЮТЬ:
-
* гінекологічна ендокринологія
* медико-генетичне
вагітної
15. СЕРЕД УСКЛАдНЕНЬ ПОЛОГІВ І ПІСЛЯПОЛОГОВОГО
- розриви промежини III-IV ступеня
* пізні токсикози
- розриви матки
*лікарський висновок про переведення вагітної жінки на іншу роботу
- екстрагенітальна патологія
* гінекологія дитячого віку
* безплідність
63
* гінекологічне відділення
- відділення для денного перебування
* відомості жіночої консультації про вагітну
* медична
ОРГАНІJАЦІЯ АКУWЕРСЬКО-ГІКЕКОЛОГІЧКОІ ДОПОМОГИ
відділення профілактики
*приймально-пропускний блок
* фізіологічне акушерське відділення
* обсерваційне акушерське відділення
* відділення патології вагітних
- відділення реабілітації
* відділення для новонароджених
- відділення для молодшого дитинства
СМЕРТНОСТІ:
* якість медичної допомоги
* робота служб планування сім'ї
* умови праці та побуту вагітної
- заборона абортів
* екологічна ситуація
- допомога по вагітності
18. ДО ПРОВІДНИХ ТРЬОХ ПРИЧИН МАТЕРИНСЬКО1 СМЕРТНОСТІ В УКРАІНІ НАЛЕЖАТЬ:
* акушерська кровотеча
- пневмонії
* пізні токсикози вагітних
*сепсис
-
ендокринні порушення
19. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ,
ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я НО­
ВОНАРОДЖЕНИХ:
- дислокація лікувальних закладів
* несприятливі психо-емоційні умови в сім'ях, де чекають дитину
* безробіття
* низький рівень матеріального забезпечення сім'ї
* складність у придбанні дитячого харчування
- недостатній розвиток інфраструктури населеного пункту
20. ПРОВІДНІ ДВІ ПРИЧИНИ ВАД РОЗВИТКУ ПЛОДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:
* хромосомні та генетичні порушення
- токсикози вагітних
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННR З СОЦІАІІЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'R
64
* вплив несприятливих чинників довкілля
- пізня вагітність
- екстрагенітальна патологія вагітних
- багатоплідна вагітність
21. ПРОВІДНІ ТРИ ПРИЧИНИ ПЕРИНАТАЛЬНОІ СМЕРТНОСТІ В УКРАІНІ:
- гемолітична хвороба
* респіраторні порушення
* природжені аномалії
- інфекційні захворювання
* пологові травми
ІІІКУВАІІЬНО-ПРОФІІІАКТИЧНА ДОПОМОГА ДІТRМ
- забезпечення протизаплідними засобами
* навчання жінок методиці використання протизаплідних засобів
26. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІІ, ПРИТАМАННІ ПОКАЗНИКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я
ЖІНОК В ОСТАННІ РОКИ:
* зменшення частки нормальних пологів і збільшення частоти ускладнень
- показники материнської смертності відповідають таким у розвинутих
країнах
*підвищення рівня абортів серед молоді, в т.ч. при першій вагітності
* зростання
- 1ІІИЖСННЯ імунітету
*підвищення ризику народження дитини з аномаліями розвитку
* недоношеність (при наступних вагітностях)
* підвищення частоти запальних захворювань жіночих статевих органів
- підвищення частоти екстрагенітальних захворювань
* прискорене старіння жінок
24.
ПРОВІДНІ ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БЕЗПЛІДДЮ ЖІНОК:
- хвороби системи кровообігу
* ендокринні розлади
* запальні захворювання статевих органів
- хвороби нервової системи
* штучне переривання вагітності
25. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧОІ КОНСУЛЬТАЦІІ З ПРОФІЛАКТИКИ
АБОРТІВ:
частоти екстрагенітальної патології у вагітних
*зростання частоти невиношувань вагітності (передчасних пологів і ви­
киднів)
-диспепсія
22. ПРИЧИНИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ВИСОКОМУ РІВНЮ АБОРТІВ В УКРАІНІ:
- значна частина жінок дітородного віку в структурі населення
* погана обізнаність про наявність і можливості контрацептивів
* низька культура статевого життя
* соціально-економічна ситуація в країні
- підвищення частки віруючого населення
* недостатній розвиток служб планування сім'ї
23. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАПТНОСТІ:
* вторинне безпліддя
- зменшення частоти екстрагенітальної патології у вагітних
* зростання рівня безпліддя
27. ПОКРАЩАННЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я
* запобігання небажаній вагітності
* зниження рівня абортів
- зменшення рівня безпліддя чоловіків
допомогу
* покращання поінформованості жінок про репродуктивне здоров'я
- відсутність належних засобів профілактики патології у жінок
* впровадження системи заходів щодо планування сім'ї
28. МЕТА ПЛАНУВАННЯ СІМ'І:
*запобігання небажаній вагітності
* можливість регулювати кількість дітей та час народження їх
- зменшення частоти екстрагенітальної патології
* профілактика захворювань, які передаються статевим шляхом
* проведення заходів щодо підготовки молоді з питань сексуальної
-
надання жінкам пільг щодо догляду за дітьми
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ
1. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЯКІ входять ДО СКЛАДУ ОБ'ЕДНАНОІ дитячоJ
ЛІКАРНІ:
*підвищення рівня медико-гігієнічного навчання жінок
- сприяння наданню жінкам-матерям пільг у вирішенні питань, що
-
проведення соціально-економічних заходів
та
репродуктивної поведінки
* діагностичні підрозділи
-
ЖІНОК БУДЕ СПРИЯТИ:
*ранні звертання вагітних і хворих жінок по акушерсько-гінекологічну
* покращання роботи кабінетів профілактики абортів
- зміцнення здоров'я жінок
стосуються робочого часу
65
*адміністративно-господарча частина
дезінфекційний відділ
*лікувально-допоміжні підрозділи
*стаціонар
-диспансер
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З [ОЦІАЛЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
* поліклініка
- профілакторій
*
*лікувально-профілактичні кабінети (відділення)
* відділення відновлювального лікування
- відділення профілактики
- приймальне відділення
3. ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА В РАЙОНІ СВОЄІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
* організацію та проведення профілактичних заходів
- формування ціни медичних послуг дітям
*лікувально-консультативну допомогу в поліклініці та вдома
"'лікувально-консультативну допомогу в дошкільних закладах і школах
* 11ротиепідемічні заходи
- санаторно-курортне лікування
- швидку медичну допомогу дітям
- вивчення гігієнічних умов виховання та навчання дітей
4. ЯКІСТЬ РОБОТИ ДИТЯЧОІ ПОЛІКЛІНІКИ ВПЛИВАЄ НА:
* частоту госпіталізації
* тривалість перебування в стаціонарі
* рівень смертності немовлят
* раціональне використання ліжок
- тривалість санаторно-курортного лікування
* частоту викликів швидкої медичної допомоги
- рівень народжуваності
* результат лікування
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПЕДІАТРИЧНІЙ
ДІЛЬНИЦІ:
ОСНОВНІ РОЗДІЛИ РОБОТИ ДІЛЬНИЧНОГО ЛІКАРЯ-ПЕд/АТРА:
* надання
вдома
-
розробка нормативних документів
проведення експертної оцінки якості надання медичної допомоги
дітям
* організація та проведення протиепідемічних заходів на дільниці
* підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та школи
7.
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ У:
* кабінетах щеплень при дитячих поліклініках
*лікувально-профілактичних закладах сільських лікарських дільниць
* поліклінічних відділеннях районних лікарень
* дитячих дошкільних закладах і школах
- долікарських кабінетах
- відділеннях профілактики
В. ЗМІСТ РОБОТИ КАБІНЕТУ ЩЕПЛЕНЬ ДИТЯЧО] ПОЛІКЛІНІКИ:
*
розробка спільно з дільничним педіатром планів профілактичних
щеплень на території обслуговування
* організація та проведення запланованих профілактичних щеплень
- проведення антропометричних досліджень
* ведення карти профілактичних щеплень
- взяття мазка з зіву для бактеріологічних досліджень
* організація обліку дітей, що підлягають щепленням і відбір дітей
кваліфікованої педіатричної допомоги дітям в поліклініці та
для
щеплень
відвідування немовлят у перші дні після виписки з пологового будинку
*
контроль за організацією та проведенням щеплень дітям у дитячих
*
проведення санітарно-освітньої роботи серед населення з питань
закладах району обслуговування
профілактики інфекційних захворювань
-
заповнення карти епідобстеження вогнища інфекційного захворю­
вання
* вирішення
спільно з педіатром питань про терміни проведення щеп­
лень дітям, які мають медичні протипоказання
* вивчення ефективності щеплень та аналіз захворюваності відповідно з
даними про вакцинацію
9. ЗАВДАННЯ КАБІНЕТУ (ВІдАІnення) ЗДОРОВОІ дитини дитячоІ ПОЛІКЛІНІКИ:
- вивчення захворюваності серед дитячого населення
* медико-гігієнічне навчання батьків
- 500
* 800
- 1000
6.
організація та проведення профілактичних заходів серед дітей своєї
дільниці
*архів
2. У СТРУКТУРІ ДИТЯЧОІ ПОЛІКЛІНІКИ Є ПІДРОЗДІЛИ (набІнети):
* реєстратура
* долікарський кабінет
- анамнестичний кабінет
* фільтр з боксами та ізолятор
* кабінет (відділення) по вихованню здорової дитини
* лікувально-допоміжні та діагностичні підрозділи
67
ЛІНУВАЛЬНО·ПРОФІЛАНТМЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ
*контроль за нервово-психічним розвитком дітей
- вивчення ефективності проведення щеплень
* оцінка рівня фізичного розвитку дітей
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕАИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗАОРОВ'Я
68
10. ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ВКЛЮЧАЄ:
- визначення рівня функціонального стану основних систем організму
*періодичні профілактичні огляди груп здорових дітей, об'єднаних за­
гальними віково-фізіологічними ознаками
* активне динамічне спостереження за хворими
* своєчасне та комплексне проведення необхідних лікувально-оздоров­
ПОКАЗНИКИ АІЯЛЬНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО·ПРОФІЛАКТИЧКИХ ЗАКЛААІВ
15. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА дАНИМИ:
* функціонального стану органів і систем
- патронажу дітей першого року життя
* резистентності (опірності) та реактивності організму
*рівня та гармонійності фізичного та нервово-психічного розвитку
- антенатальної охорони плоду
* наявності хронічної (в тому числі
чих заходів
-
визначення ступеня опірності організму шкідливому впливу
11. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДІТЯМ МОЖЕ НАдАВАТИСЯ В:
*лікарнях
- станціях швидкої допомоги
* диспансерах
* медичних центрах
- діагностичних центрах
12. у СТРУКТУРІ СТАЦІОНАРУ дитячоІ ЛІКАРНІ Е ПІДРОЗДІЛИ:
- долікарський кабінет
* приймальне відділення
* ізоляційно-діагностичне відділення
- кабінет санітарної просвіти
13.
*достатня фізична активність
*
* антенатальну охорону плоду
- визначення функціонального стану органів та систем
* патронаж новонароджених
* патронаж дітей першого року життя
*диспансеризацію дітей дошкільного віку
- визначення опірності та реактивності організму
* диспансеризацію школярів
активне формування зусиллями сім'ї, педагогів і медиків у дітей та
підлітків основ здорового способу життя
* формування навичок і вмінь самоконтролю за станом здоров'я
* виховання в дітей правильного ставлення до свого здоров'я
- забезпечення всіх школярів безкоштовними обідами
- повсюдне створення системи оздоровчих центрів для дітей
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАдИ, ЩО НАдАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
ДІТЯМ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ:
14. ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ:
РІВНЯ ЗДОРОВ'Я
ДІТЕЙ:
відділення
* районні заклади
- центри здоров'я
* заклади сільської лікарської дільниці
* обласні лікарні
* диспансери
- санаторій-профілакторій
- бальнеологічна лікарня
природженої) патології
16. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НИЗЬКОГО РІВНЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ:
* несприятливе економічне оточення
- неповне виявлення захворювань
* нераціональне, недостатнє харчування
- низький рівень госпіталізації школярів
* психологічний дисбаланс в школі та сім'ї
* гіпокінезія
* низький рівень санітарної культури
* шкідливі звички з раннього віку
17. ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО МОЖУТЬ ВПЛИВАЮТИ НА ПІДВИЩЕННЯ
*лікувально-допоміжні та діагностичні відділення
- кабінет голкорефлексотерапії
* лікувальні, соматичні та спеціалізовані
* інші підрозділи (архів, кухня)
69
ПОКА~НИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
1.
ПОКАЗНИКИ,
ЩО
ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
ПРОФІЛАКТИЧНУ
РОБОТУ
ЛІКАРІВ
ПОЛІКЛІНІКИ:
* повнота охоплення населення профілактичними оглядами
* питома вага профілактичних відвідувань серед загального числа амбу­
латорно-поліклінічних відвідувань лікаря
-
питома
вага
населення,
яке
жодного
разу
не
зверталося
до
поліклініки
* повнота охоплення диспансеризацією
* своєчасніть охоплення диспансеризацією
- середнє число відвідин на один випадок
вання
2. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСПАНСЕРИЗАЦІТ:
поліклінічного обслугову­
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННR З СОЦІАJІЬНОJ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'R
70
* летальність осіб, що знаходяться
* частота рецидивів захворювань
на диспансерному спостереженні
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕАИЧНОІ ЕКСПЕРТИЗИ
8.
-
- повнота охоплення диспансеризацією
* переведення з однієї групи здоров'я до іншої
* первинна інвалідність (інвалідизація)
- своєчасність взяття на диспансерний облік
* медико-соц~альна
.
експертиза втрати працездатності
-
* середня тривалість перебування хворого у стаціонарі
- летальність
- питома вага хворих,які лікувалися у стаціонарі менше
-часткова
* військово-лікарська
З днів
ЛІЖКА ЗА РІК:
-змішана
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ
ВІДНОСНО НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ:
*кількість ліжко-днів, фактично проведених хворими в стаціонарі
середні строки лікування в стаціонарі
планове число днів роботи ліжка за рік
5. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОІ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕБУВАН­
НЯ ХВОРОГО В СТАЦІОНАРІ:
-
часткової
-змішаної
* тимчасової
- професійної
*стійкої
З. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ТИМЧАСОВОІ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ:
*лікуючими лікарями (фельдшерами) та лікарсько-консультативними
в стаціонарі
ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБІГУ ЛІЖКА:
- кількість хворих, які поступили до стаціонару
* кількість хворих, які пройшли лікування в стаціонарі
* кількість середньорічних ліжок
- планове число днів роботи ліжка за рік
ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЯКІСТЬ РОБОТИ СТАЦІОНАРУ:
розподіл хворих за термінами перебування в стаціонарі
*летальність
*летальність протягом доби з моменту госпіталізації
перебування хворого у стаціонарі
* частота збігу діагнозів при
* патолого-анатомічна
2.
- кількість хворих, які лікувались у стаціонарі
* кількість середньорічних ліжок
- середня тривалість
* частота ускладнень
етико-деонтологічна
*судово-медична та судово-психіатрична
ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧИСЛА ДНІВ РОБОТИ
-
кількість хворих на кінець року
1. ВИДИ МЕДИЧНОІ ЕКСПЕРТИЗИ:
*обіг ліжок
7.
кількість хворих на початок року
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
* середнє число днів роботи ліжка за рік
- число ліжок по відділеннях
6.
В
* КІЛЬКІСТЬ
. . хворих, ЯКІ. вибули зі стаціонару
З. ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ЛІЖОК СТАЦІОНАРУ:
* кількість хворих, які вибули зі стаціонару
- кількість середньорічних ліжок
* кількість ліжко-днів, фактично проведених хворими
- планове число днів роботи ліжка за рік
ПОКАЗНИКА ЛЕТАЛЬНОСТІ
* КІЛьк1сть
. . померлих у стаціонарі
ся на диспансерному спостереженні
-
НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
СТАЦІОНАРІ:
* динам1ка
. показниКІв
. утрати працездатності серед осіб, що знаходять-
4.
ІНФОРМАЦІЯ,
71
поступленні та виписуванні хворого
комісіями (ЛКК)
-
санітарно-профілактичними закладами
медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК)
4. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА СТІЙКОІ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ:
-
лікуючими лікарями та лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК)
санітарно-профілактичними закладами
*медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК)
5. ЯКІСТЬ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОІ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:
* кваліфікації лікарів,
що проводили експертизу
* узгоджених ДІИ шкарсько-консультативних
.
і
·~
медико-соціальних екс-
пертних комісій
*достатності інформації про хворого, поданої з лікувально профілак­
тичного закладу до медико-соціальної експертної комісії
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
72
*
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОІ ЕКСПЕРТИЗИ
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
конкретності рекомендацій медико-соціальної експертної комісії з
професійних захворювань України
медико-соціальної реабілітації
* тривалості тимчасової непрацездатності
-
використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-1 О
ЕКСПЕРТИЗИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДДТНОСТІ:
* експертиза тимчасової непрацездатності
-
експертиза стійкої непрацездатності
* виявлення стійкої непрацездатності та направлення хворого на меди­
ко-соціальну експертну комісію
"'
визначення та надання різних видів соціальної допомоги
рекомендації по працевлаштуванню працівників, що не мають ознак
інщ1лідності
*аналіз причин виходу на інвалідність
- встановлення та виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності
* аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
7.
ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ПРОВЕдЕННІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬ­
НОІ ЕКСПЕРТИЗИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДДПfОСТІ:
* листок непрацездатності
- статистичний талон для реєстрації уточненого (заключного) діагнозу
* довідки про непрацездатність
- статистична карта хворого, що вибув із стаціонару
*журнал для запису висновків лікарсько-консультативної комісії
* книга реєстрації листків непрацездатності
*направлення хворого на МСЕК
*акт огляду у МСЕК
8.
ВИДАВАТИ ЛИСТКИ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ МАЮТЬ ПРАВО ЛІКУЮЧІ ЛІКАРІ:
*державних і комунальних закладів охорони здоров'я системи МОЗ Ук­
раїни, Академії медичних наук України, "Укрзалізниці"
-
9.
НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВИДДВАТИ ЛИСТКИ НЕПРАЦЕЗДДТНОСТІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ:
-
вікової та статевої структури населення
&. ЗАВДДННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ З МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОІ
станцій швидкої медичної допомоги та переливання крові
*ЛПЗ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони
України, Служби безпеки України закріпленим за цими закладами
контингентам населення
-
зубопротезних поліклінік
*
стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства
праці та соціальної політики України
* туберкульозних санаторіїв
* сімейні лікарі, які здійснюють медичну практику поза ЛПЗ і отримали
на це відповідний дозвіл МОЗ України та Фонду соціального страху­
вання України з тимчасової непрацездатності, а також Фонду
73
стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства
праці та соціальної політики
*станцій (відділень) швидкої медичної допомоги та переливання крові
- туберкульозних санаторіїв
* закладів судово-медичної експертизи
* б~ьнеоrрязелікувальних лікарень і курортних
поліклінік, будинків
вщпочинку, туристичних баз
* косметологічних лікарень
- лікарі ЛПЗ усіх форм власності
при косметологічних втручаннях без
медичних показань
* зубопротезних поліклінік
(відділення)
*санітарно-профілактичних закладів
*
. .
.
.
.
u
приватю ткар1, ЯКІ здшснюють медичну практику поза ЛПЗ (крім
сімейних, які отримали на це відповідний дозвіл)
10. ПРИ ПРОВЕдЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВО{ НЕПРАЦЕЗДДТНОСТІ ЛІКУЮЧИЙ ЛІКАР
САМОСТІЙНО:
* встановлює факт непрацездатності
*видає листок непрацездатності максимально на
5 днів одночасно та
на
1О днів взагалі
-
видає листок непрацездатності до
4 днів одночасно та до 6 днів
11:заr'ш1і
*направляє хворого на консультацію до лікарів-спеціалістів
-
видає листок непрацездатності на санаторно-курортне лікування
видає листок непрацездатності в разі необхідності переведення на
іншу роботу при професійному захворюванні
11. ПРАВО
ПРОДОВЖЕННЯ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДДПfОСТІ РАЗОМ З ЛІКУЮЧИМ ЛІКАРЕМ
НАдАЕТЬСЯ:
*головному лікарю (заступнику головного лікаря з експертизи працездатності)
- завідувачу кабінету обліку та медичної статистики
- старшій медичній сестрі лікарні
* завідувачу відділення
*лікарсько-консультативній комісії (ЛКК)
12. У ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ОДНИМ ЛІКАРЕМ ЙОМУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИДА­
ВАТИ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДДТНОСТІ ОСОБИСТО НА ТЕРМІН:
- на весь час захворювання
- не більш ніж на 5 днів
* на 5 днів одночасно з подальшим
*максимально на 14 днів
продовженням
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
74
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОІ ЕНСПЕРТИЗИ
13. СКЛАД ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНОJ КОМІСІJ (ЛКК):
*лікуючий лікар
- завідувач кабінету обліку та медичної статистики
* завідувач відділення
* головний лікар (заступник головного лікаря з експертизи
тимчасової
непрацездатності)
-
видача листка непрацездатності на перші
* консультації та
5 днів
10 днів)
вирішення спірних питань
*видача листка непрацездатності на санаторно-курортне лікування
* видача листка непрацездатності при
переведенні на іншу роботу при ту­
беркульозі, професійних захворюваннях, виробничих травмах
-
видача листка непрацездатності при переведенні на іншу роботу після
побутової травми та перенесеного інфаркту міокарда
* направлення
на медико-соціальну експертну комісію
15. ЯКІ ВИДИ (ПРИЧИНИ) ТИМЧАСОВО[ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ:
* захворювання (травма)
- інвалідність
* догляд за хворим членом
сім'ї, здоровою дитиною та дитиною
*санаторно-курортне лікування
* вагітність, полс1ги
- переведення на іншу роботу при нещасних випадках
* переведення на іншу роботу при туберкульозі, при професійних захво­
рюваннях і виробничих травмах
протезування з перебуванням у стаціонарі протезно-ортопедичного
підприємства системи Міністерства праці та соціальної політики
-
часткова втрата працездатності
*карантин
-
19. НА ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН (у дних) ЛІКАР МАЄ ПРАВО ВИДАТИ ЛИСТОК
НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ В АМБУ­
ЛАТОРНИХ УМОВАХ:
-6
-10
* 14
20. ДО ЯКОГО ВІКУ ДИТИНИ (роиІв) МОЖНА ВИДАВАТИ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПО ДОГЛЯДУ ЗА НЕЮ У РАЗІ ХВОРОБИ:
-6
-10
* 14
інвалідом
*
18. НА ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН (у дних) ЛІКУЮЧИЙ ЛІКАР МАЄ ПРАВО ОСОБИС­
-5
-8
* 10
експертиза стійкої втрати працездатності
*продовження листка непрацездатності до одужання (після
-3
-4
*5
-6
ТО ВИДАТИ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ:
заступник головного лікаря з медичної частини
14. ЗАВДАННЯ ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНОІ КОМІСІІ (ЛКК):
-
75
повна втрата працездатності
16. НА ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН (у мІсицях) МОЖЕ БУТИ ВИДАНО ЛИСТОК
НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИ БЕЗПЕРЕВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ:
-2
-3
*4
-5
17. НА ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН (у дних) ЛІКУЮЧИЙ ЛІКАР МАЄ ПРАВО ОДНОЧАС·
НО ВИДАТИ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ:
21. ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ ПРИ ПЕР~БУВАННІ П НА СТАЦІОНАРНОМУ
ЛІКУВАННІ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ МОЖНА ВИДАВАТИ ТІЛЬКИ В ВІЦІ ДИТИ­
НИ ДО РОКІВ:
-3
*6
* тяжкохворим
після
6
22. ПОЧИНАЮЧИ З ЯКОГО ТЕРМІНУ ВАГІТНОСТІ ВИДАЄТЬСЯ ПОЛОГОВА ВІДПУСТКА:
-20
-27
* 30
-32
23. ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕдЕННІ ХВОРОГО НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, ПРО­
ФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА З ВИРОБНИЧОЮ ТРАВМОЮ НА ІНШУ РОБОТУ ВИ­
ДАЄТЬСЯ:
- лікуючим лікарем
- завідувачем відділення
- лікуючим лікарем разом із завідувачем відділення
*лікарсько-консультативною комісією
- заступником головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездат­
ності
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАПЬНОІ МЕАИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗАОРОВ'Я
76
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕАИЧНОІ ЕКСПЕРТИЗИ
24. ЧИ МОЖНА ВидАТИ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ НА ЧАС ПРО­
* лікар-реабілітолог
*психолог
ТЕЗУВАННЯ ЗУБІВ У АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
ЗАВДАННЯ МСЕК:
31.
-так
*ні
*
25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПО ЕКСПЕР­
шенні лікування в ЛПЗ
-договірна
*дисциплінарна
СТІЙКОТ Є:
- тривалість перебування на листку непрацездатності
- часте перебування на листку непрацездатності
- сприятливий прогноз для праці
* ступінь функціональних порушень
- с11риятливий кліні<1ний прогноз
27. ПЕРШИМ ЗАВДАННЯМ ЛІКАРЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ
ЕКСПЕРТИЗІ СТІЙКОІ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ Є:
- вибір оптимального терміну для встановлення групи інвалідності
- подання на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) точних
клінічних даних про хворого
* своєчасне виявлення ознак інвалідності
- динамічне спостереження за хворим
28. ЕКСПЕРТИЗУ СТІЙКОТ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗДІЙСНЮЮТЬ:
-
лікуючі лікарі
*МСЕК
* обласні бюро (центри) медико-соціальної експертизи
29. ЗА СВОТМ ПРОФІЛЕМ МСЕК БУВАЮТЬ:
*загальні
* спеціалізовані - для освідчення ветеранів війни
* спеціальні для постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи
30. СКЛАД МСЕК ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ (мІсьиих, мІжрайонних, районних):
-
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ІНВАЛІДНОСТІ СЕРЕД ДОРОСЛОГО ТА ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕ­
32.
ЛЕННЯ В УКРАІНІ:
*хвороби системи кровообігу
- хвороби сечостатевої системи
* злоякісні новоутворення
- хвороби органів дихання
- психічні розлади
*травми
33. ОСНОВНА ФУНКЦІЯ МСЕК З ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОJ НЕПРАЦЕЗДДТНОСП:
- виявлення та встановлення групи інвалідності
- трудові рекомендації
- встановлення права на отримання соціальної допомоги
*санкціонування продовження листка непрацездатності для завершен­
ня лікування
-
34. ЯКІ
ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ПРИ НАПРАВЛЕННІ ХВОРОГО НА МСЕК:
терапевт, хірург, невропатолог
* документ, що посвідчує
- довідка з місця роботи
З лікаря: терапевт, травматолог, невропатолог
терапевт, хірург
особу
* листок непрацездатності
-
амбулаторна карта хворого
виписка з медичної карти стаціонарного хворого
заява хворого
35. КРИТЕРІТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРШОІ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ:
* наявність повної постійної чи тривалої втрати працездатності
* потреба постійного стороннього догляду
-
З лікаря: терапевт, хірург, акушер-гінеколог
- 2 лікаря:
продовження листка непрацездатності
аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
*направлення на МСЕК
-ЛКК
* З лікаря-експерта:
санкціонування продовження листка непрацездатності при завер-
* виявлення причин інвалідності
* встановлення груп інвалідності
* трудові рекомендації інвалідам
- продовження листка н·епрацездатності
ТИЗІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ:
- колективна
* матеріальна
* кримінальна
26. ПРОВІДНИМ КРИТЕРІЄМ ДЛЯ ВІДМІННОСТІ ТИМЧАСОВОІ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВІД
77
наявність значних функціональних порушень і практично повної
непрацездатності без потреби сторонньої допомоги
-
зниження обсягу виробничої діяльності та кваліфікації
ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОПОГІЧНОІ аопомоги НАСЕПЕННІО
*
ЗБ. КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ДРУГОІ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ:
-
-
потреба постійного стороннього догляду
* раннє
* надання
37. КРИТЕРІІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТРЕТЬОТ ГРУПИ:
- соціально-правова допомога відповідним
* експертиза працездатності
непрацездатності
*наявність обмеженої працездатності (значне зниження обсягу вироб­
ничої діяльності чи кваліфікації)
ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОТ ДОПОМОГИ
НАСЕЛЕННЮ
ТА ПІДРОЗДІЛИ, ЩО НАДАЮТЬ КВАЛІФІКОВАНУ СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПО·
МОГУ НАСЕЛЕННЮ:
* самостійні стоматологічні поліклініки для дітей і дорослих
* стоматологічні відділення у ЦРЛ, обласних лікарнях, міських
лікар­
нях, медико-санітарних частинах (МСЧ)
у стаціонарах лікарень, поліклініках, амбула-
торіях, меч, жіночих консультаціях, диспансерах, школах
* госпрозрахункові стоматологічні поліклініки, відділення,
* стоматологічні відділення (ліжка) стаціонарів
* кабінети приватно практикуючих лікарів-стоматологів
·
- фельдшерсько-акушерські пункти
- консультативно-діагностичні центри
кабінети
* особам до 18 років (у повному обсязі)
* студентам та учням денних форм навчання
- допомога з хірургічної стоматології
* інвалідам та пенсіонерам
* вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей до 3-х років
* допомога хворим до виведення їх із гострого стану
* при лікуванні ускладнених форм карієсу, захворювань слизової
при лікуванні неускладненого карієсу
* при
новоутвореннях щелепно-лицевої області
З. ОСНОВНІ ЗАВдАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОІ ПОЛІКЛІНІКИ:
4.
контингентам
СЕРЕДНЯ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ НА ОДНІЙ ДІЛЬНИЦІ ЛІКАРЯСТОМАТОЛОГА СКЛАДАЄ В МІСТАХ:
-1700
-2000
* 2500
-3000
5. ЯКІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧноr допомоги ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:
* розвитку матеріально-технічної бази
* організації медичної допомоги
- складу населення за віком і статтю
- типу вікової структури населення
(прогресивний, регресивний,
стаціонарний)
* рівня підготовки та укомплектованості медичних кадрів
- умов праці та професійних шкідливостей працюючого населення
Б. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ (ВІддІлення) МІСЬКОІ СТОМАТОЛОГІЧНОJ ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ
ДОРОСЛИХ:
- кабінет долікарського прийому
* терапевтичної стоматології
* ортопедичної стоматології
ГАРАНТОВАНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА НАДАЄТЬСЯ:
лонки ротової порожнини
кваліфікованої амбулаторної стоматологічної допомоги хво­
рим даного профілю
наявність значних функціональних порушень і практично повної
- медичні центри
* стоматологічні кабінети
виявлення хворих із захвоwваннями зубів і слизової оболонки
ротової порожнини та своєчасне їх лікування
* зниження обсягу виробничої діяльності та кваліфікації
1. ЗАКЛАДИ
працевлаштування хворих після перенесених щелепно-лицьових
операцій
рацездатності без потреби сторонньої допомоги
-
проведення заходів по профілактиці захворювань зубів та слизової
оболонки ротової порожнини
наявність повної постійної чи тривалої втрати працездатності
*наявність значних функціональних порушень і практично повної неп­
2.
79
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З tОІІІАЛЬНОІ МЕА~ІІИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗАОРОВ'Я
78
*організаційно-методичний кабінет (відділення)
- реабілітації
* профілактики стоматологічних захворювань
* спеціалізоване відділення терапевтичної стоматології
(для лікування
захворювань пародонту та слизової оболонки ротової порожнини)
* хірургічної стоматології
обо­
7. ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ (каІ!Інети) МІСЬКОІ СТОМАТОЛОГІЧНОІ ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ
ДОРОСЛИХ:
* фізіотерапевтичний кабінет
- кабінет голкотерапії
- логопедичний кабінет
*рентген-кабінет
tsl
ОРГАНІЗАЦІН ПОМАТОЛОПЧНОІ ДОПОМОГR НА[ЕЛЕННІО
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
80
J
СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
8. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ (ВІддІпення) СТОМАТОЛОГІЧНОІ ПОЛІКЛІНІКИ для ДІТЕЙ:
* терапевтичної стоматології
- функціональної діагностики
12. ТРЕТИННА ПРОФІЛАКТИКА В СТОМАТОЛОГІІ ЦЕ:
- комплекс методів лікування карієсу зубів та
*
*логопедичний кабінет
*
спеціалізований кабінет терапевтичної стоматології (по лікуванню
захворювань пародонту та слизової оболонки ротової порожнини)
* ортопедичної та ортодонтичної стоматології
*організаційно-методичне відділення (кабінет)
структивних операцій на обличчі та щелепах
13. 060В'ЯЗКИ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА ПО ПРОВЕДЕННЮ ПРОФІЛАКТИЧНОІ РО60ТИ:
- діагностика, лікування карієсу
* проведення профілактичних оглядів населення
* диспансерне спостереження за відповідними контингентами хворих
при окремих захворюваннях зубів і слизової оболонки ротової по­
колективах та подальше ліку­
рожнини
вання хворих
* санація
*специфічна профілактика стоматологічних захворювань (призначен­
ротової порожнини особам, що звернулися до поліклініки з
ня фторовміщуючих препаратів, покриття фторлаком, зняття зубних
питань надання стоматологічної допомоги
*
напластувань та ін.)
санітарно-оздоровчі заходи на підприємствах
надання екстреної допомоги хворим при гострих захворюваннях та
травмах щелепно-лицьової області
-
РО60ТИ:
-
логічного профілю
- соціально-правова допомога
* експертиза тимчасової непрацездатності
- експертиза стійкої непрацездатності
* протезування зубів та ортопедичне лікування
* аналіз стоматологічної захворюваності та
за
хворими
при
окремих
стомато-
* діагностика, лікування захворювань пародонту та захворювань слизо­
вої оболонки ротової порожнини
показників діяльності
* діаrностика, лікування запальних захворювань щелеп і навколощелеп­
комплекс загальних заходів по зміцненню здоров'я людини та віднов­
ленню втрачених функцій зубощелепної системи внаслідок втрати
них тканин
-
ДОПОМОГУ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ:
-
соціальних і медичних заходів по зміцненню здо­
* лікарська амбулаторія
* пересувний, виїзний стоматологічний кабінет
його ускладнень, зах&орювань пародонту та зубощелепної аномалії
11. ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА В СТОМАТОЛОПІ ЦЕ:
ню карієсу зубів, захворювань пародонту, наявних зубощелепних
аномалій
відновлення втрачених функцій зубощелепної системи внаслідок
карієсу зубів або захворювань, ЩО обуМОВИЛИ реконструктивні опе­
рації на обличчі та щелепах
*комплекс методів лікування карієсу зубів та його ускладнень, захворю­
вань пародонту та наявних зубощелепних аномалій
фелЬдшерсько-акушерський пункт
* дільнична лікарня
ров'я людини у поєднанні з заходами по запобіганню карієсу зубів та
комплекс загальних і спеціальних заходів по запобіганню та лікуван­
проведення оглядів організованих колективів
ЗАКЛАдИ ПЕРШОГО ЕТАПУ, ЯКІ НАдАЮТЬ КВАЛІФІКОВАНУ СТОМАТОЛОГІЧНУ
15.
зубів
-
спостереження
* діагностика, лікування карієсу
* видалення зубів
10. ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА В СТОМАТОЛОПІ ЦЕ:
-
диспансерне
логічних захворюваннях
поліклініки
* система державних,
видалення зубів
14. 060В'ЯЗКИ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА ПОЛІКЛІНІКИ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЛІКУВАЛЬНОІ
*диспансерне спостереження за відповідними контингентами стомато-
-
відновлення втрачених функцій зубощелепної системи внаслідок
втрати зубів або захворювань, що призводять до складних рекон­
хірургічної стоматології
9. ЗМІСТ РО60ТИ СТОМАТОЛОПЧНОІ ПОЛІКЛІНІКИ:
* профілактичні огляди в організованих
його ускладнень, захво­
рювань пародонту та наявних зубощелепних аномалій
-
поліклініка районної лікарні
ЗАКЛАдИ ДРУГОГО ЕТАПУ, ЯКІ НАдАЮТЬ КВАЛІФІКОВАНУ СТОМАТОЛОГІЧНУ
16.
ДОПОМОГУ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ:
-
лікарська амбулаторія
дільнична лікарня
поліклініка міської лікарні
пересувний стоматологічний кабінет
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІJАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
82
* відділення (кабінет)центральної районної лікарні
* самостійна районна стоматологічна поліклініка
17.
ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОІ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
*
ЗАКЛАДИ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ, ЯКІ НАДАЮТЬ СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ СІЛЬСЬ­
КОМУ НАСЕЛЕННЮ:
- медико-санітарна частина
* обласна стоматологічна поліклініка
* госпрозрахункова стоматологічна поліклініка
- міська поліклініка
- центральна районна лікарня
* спеціалізоване відділення стаціонару обласної лікарні
18. ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ СТОМАТОЛОПЧНО1 ПОЛІНЛІНІНИ (ВІддІпення. кабІнету):
* листок щоденного обліку роботи лікарів-стоматолологів (стомато­
відвідуваннями
РОБОЧОМУ ТИЖНІ (число УОП):
-19
* 21
-23
-25
23. НОРМАТИВНЕ
- 21
-23
• 25
щоденники обліку роботи лікарів-стоматологів (стоматологічної
-
-27
медична карта стоматологічного хворого
розділ "Про стоматологічне обслуговування населення"." звіту ліку­
24. ПОШИРЕНІСТЬ КАРІЄСУ ЦЕ:
вально-профілактичного закладу за рік
*частота виявленого каріозного ураження зубів серед обстежених (у
звіт ортопедичного та ортодонтичного (зуболікувального) кабінету
-
*журнал обліку профілактичних оглядів лікаря-стоматолога
19. ДЛЯ ОБЛІКУ РОБОТИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОПВ ЗАСТОСОВУЮТЬ КРИТЕРІІ
25.
(иІпьиІсть у день, мІсяць):
-
санованих хворих
невому карієсі
*обсяг роботи лікаря, необхідний для накладання пломби при серед­
ньому карієсі
-
обсяг роботи лікаря при глибокому карієсі
ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ РОБОТИ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІВ В УМОВНИХ ОДИНИЦЯХ
(УОП) ПРИЗВОДИТЬ ДО:
- зниження обсягу заходів по диспансеризації хворих
* упорядкування системи обліку праці
• орієнтації праці на кінцеві результати
частка каріозно-уражених зубів у одного обстеженого
* середня кількість уражених карієсом зубів на одного обстеженого
- частка каріозна-уражених зубів у одного обстеженого
- частота виявлення каріозного ураження на певне число обстежених
відвідувань
- поставлених пломб
- видалених зубів
- виготовлених протезів
20. ЗА УМОВНУ ОДИНИЦЮ ПРАЦЕЄМКОСТІ (УОП) ПРИИМАЮТЬ:
- обсяг роботи лікаря, необхідний для накладання пломби при поверх­
%)
кількість уражених карієсом зубів у одного обстеженого
ІНТЕНСИВНІСТЬ КАРІЄСУ (КПВ) ЦЕ:
(у%)
*УОП (умовних одиниць працеємкості)
21.
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА ПРИ 5-АЕННОМУ
РОБОЧОМУ ТИЖНІ (число УОП):
поліклініки, відділення, кабінету)
•
-
зменшення непродуктивних затрат часу у зв'язку з повторними
НОРМАТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА ПРИ 6-ДЕННОМУ
22.
логічної поліклініки, відділення, кабінету)
*
83
26. БІЛЬШ ВИСОКИИ РІВЕНЬ УРАЖЕННЯ ЗУ6ІВ КАРІЄСОМ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ:
* серед жінок
- серед чоловіків
27.
ІНТЕНСИВНІСТЬ КАРІЄСУ ЗУ6ІВ ВИЩА:
* серед жінок
- серед чоловіків
28. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТОМАТОЛОПЧНОІ ПОЛІКЛІНІКИ:
* співвідношення кількості вилікуваних та видалених зубів
- середня чисельність санованих на одній дільниці
* питома вага санованих з числа потребуючих санації
*питома вага санованих у загальній чисельності первинних хворих
-
кількість УОП, виконаних за день
питома вага санованих робітників виробничих підприємств серед усіх
санованих
29. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА· ТЕРАПЕВТА:
* середня кількість запломбованих зубів за день на лікаря
*
-
карієсом до кількості запломбованих зубів з ускладненим карієсом
ПЕРЕВАГА КІЛЬКОСТІ ПЛОМБ, ЩО НАКЛАДЕНІ ПРИ НЕУСКЛАДНЕНОМУ
КАРІЄСІ, НАД КІЛЬКІСТЮ ПЛОМБ, ЩО НАКЛАДЕНІ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ПУЛЬПІТІВ ТА
ПЕРІОДОНТИТІВ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ДІТЕЙ ПОВИННА БУТИ НЕ МЕНША, НІЖ
співвідношення вилікуваних і видалених зубів
(у." разІв):
співвідношення кількості запломбованих зубів з неускладненим
* середня кількість проведених санацій за день на лікаря
-
ураженість населення карієсом
* середня кількість УО Пів за день на лікаря
СПІВВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВИЛІКУВАНИХ ЗУБІВ З НЕУСКЛАДНЕНИМ
30.
КАРІЄСОМ ДО КІЛЬКОСТІ ВИЛІКУВАНИХ ЗУБІВ ІЗ УСКЛАдНЕНИМ КАРІЄСОМ ПОВИН­
НО БУТИ:
- 5:1
* 6:1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА-ХІРУРГА:
-
співвідношення видалених і нелікуваних зубів
співвідношення вилікуваних і видалених зубів
*середня кількість УОП, виконаних за день
* середня
32.
кількість проведених оперативних втручань за день
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА:
* число перероблених зубних протезів із кількості виготовлених
- частка бракованих зубних протезів із кількості виготовлених
* частка зубних протезів, виготовлених за сучасними методиками у загальному числі виготовлених протезів
-
частка осіб, що отримали ортопедичне лікування
* середня кількість УОП, виконаних за день
* кількість осіб, що отримали протези за звітний
період
ПЕРЕВАГА КІЛЬКОСТІ ПЛОМБ, ЩО НАКЛАдЕНІ ПРИ НЕУСКЛАдНЕНОМУ КАРІЄСІ,
НАд КІЛЬКІСТЮ ПЛОМБ, ЩО НАКЛАДЕНІ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ПУЛЬПІТІВ ТА
ПЕРІОДОНТИТІВ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ПОВИННА БУТИ НЕ
МЕНША, НІЖ (у
*2
-3
-4
-6
-7
*8
35. СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАНЬ ПРИ ЗАВЕРШЕННІ ЛІКУВАННЯ ПОСТІЙНОЮ
ПЛОМБОЮ ПОВИННА БУТИ НЕ БІЛЬША:
36. ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАКЛАДЕНИХ ПОСТІЙНИХ ПЛОМБ ПРИ КАРІЄСІ ПОВИН­
- 7:1
31.
34.
*2
-3
-4
-4:1
33.
85
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 3 СОЦІАЛЬНО! МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
84
".
разІв):
НА БУТИ НЕ МЕНШЕ (роиІв):
-1
*2
-3
-4
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З tОЦІАJІЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
86
ОРГАНІЗАЦІЯ tтОМАТОJІОГІЧНОІ ДОПОМОГИ
HAtEJIEHHIO
87
Логічна структура теми: Організація статистичного дослідження
~тап. Складання плану та розробка програми дослідження (підготовчий)
Визначення притаманних явищу закономірностей та зв'язків цього
,
І
І
МЕТА
СТАТИСТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
передбачає
явища з іншими
Розробку заходів по зниженню впливу несприятливих чинників на 1
здоров'я
.
Розробку захо~1в
впровадженню результатів роботи
по
в
практику
охорони здоров я
І_.
Розробку заходів щодо оптимізації медичноі допомоги
Перелік
ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
досліджень,
конкретних
результати
сприятимуть і
яких
досягненню мети (визначення рівня та структури явищ, що вивчаються в
конкретних групах населення, визначення впливу різних чинників на ці
явища, визначення обсяrу та якості медичноі допомоги)
ОБ'ЄКТ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ОДИНИЦЯ
Сукупність осіб чи явищ, носіїв необхідної інформації
Окрема особа, окреме явище
елементи об'єкту,
-
яким притаманні
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ознаки, що підлягають обліку (вік, стать, стаж, діагноз тощо)
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ЕЛЕМЕНТИ
Фінансування, терміни виконання, виконавці тощо
ЗА ЧАСОМ
МЕТОДИ (ВИДИ)
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗА СПОСОБОМ ЗБОРУ
:::;
ОХОПЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ
....
"'
поточне
одночасне
СТАТИСТИЧНОГО
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ПРОГРАМА
ДОСЛІДЖЕННЯ
ІІетап
РОЗРОБКИ ТА
ння,анкетування
Q.
....
ознаки, які внесені (або можуть бути внесені)
облікові документи (картки, анкети, журнали)
макети таблиць:
проста
()
'j
Групування ознак
Шифрування
о
Підрахунок
по групах
типологічне (описові, якісні ознаки)
варіаційне (кількісні ознаки)
Зведення
Обчислення
(заповнення
похідних
таблиць)
величин
порівняння даних
І
Розподіл
за групами
-
-
·;:
·;:
'"
·;;;
стать,
діагноз і т.д.
2)
Інтерпретування та
І
вік, зріст і т.д.
Графічне зображення
з нормативами, стандартами,
середніми рівнями,
даними інших закладів, регіонів
-;т
s
Формулювання висновків
Літературне оформлення результатів
Пропозиції для впровадження в практику
І:<
:r:
s
у динаміці
-·---
с
i::;
Поточний контроль реєстрації
1)
розробка даних
аналіз
-;т
комбінаційна
та методик обробки даних
Контроль
Статистичний
"'
:r:
групова
АНАЛІЗУ
документів
ІVетап
(вибіркове)
Q.
~
>-
Заповнення
облікових
!
безпосередня
реєстрація,викопіювання,опитува
вибір похідних величин
документів
Зведення і
суцільне
СТАТИСТИЧНОГО
даних
ІІІ етап
ф
не суцільне
ЗВЕдЕННЯ
Реєстрація (збір)
-·
s
ЗА СТУПЕНЕМ
@
·=j
ID
~
s
CD
:r:
:r:
"'
""Q
s
<а
ID
~
:r:
-;т
:&
.lJ
s
о
....
s
ф -;т
"':r:
Q. ф
L. ~
s Q.
t:r ІО
:::?.:
CD <'>
с:;
§ ()
'8
89
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ J СОЦІАJІЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІJАЦІf ОХОРОНИ JДОРОВ'Я
88
Логічна структура теми:
'3"
s
ж
.!'J
І
а.
Середні величини
•t;
о
ж
Область
застосування
Вивчення
Вивчен-
Характеристика
Оцінка даних
діяльності
медико-
закладів охорони
соціальних
здоров'я
досліджень
медико-
ІіЯ фізич-
фізіологічних
ного
показників
розвитку
організму
-~
о
-
Варіанта (х)
Частота
-
"'Q)
значення ознаки
ознаки
І
~
Ч Нерангований
....,
-
І
Згрупований
х
f.·I
Інкретний
Інтервальний
·~
Визначення
Розподіл
величини
меж і середини
варіант по
інтервалу
інтервалу
групах
~
ж
'3"
І
Похибка
Середня
квадратичне
середньої
Коефіцієнт
Амплітуда
величина
відхилення
величини
варіації
ряду
(cr)
(m)
І
Іх
І
І
І
І
Ди-
Визна-
Обчислення
Визначення
Оцінка
вись
чення
коефіцієнту
довірчого
відносної
об-
ампліту
варіації та по-
інтервалу,
міри ко-
ла сть
ди ряду.
зас-
~
%
І
І
f'
Іх
-
v1-
ІЗНИця
край-
хибки се-
тобто меж,
ливань
ніх
редньоівели-
у яких може
ознаки.
зна-
тосу-
Відно в-
чини.Визна-
знаходи-
Порівнян-
чень
вання
лення
чення
тись дійсне
ня відмін-
ряду
крайніх
ймовірного
значення
ностей
s
значень
числа спосте-
середньої
середніх
:i:
режень у пев-
величини з
величин,
них інтервалах
певною
що харак-
ймовір-
теризують
ністю
різні яви-
~
Х
± 1о-68,3% частот
± 2о-95,5% частот
·х ± Зо-99,7% частот
·х
s
+І
о
Середнє
__J_
-
g_
·а;
Визначення
числа груп
Е
-~
-
І
І
І
Визначення
....
Дискретний ~ Інеінтервальний І
Н Рангований І
І
параметрів
11
І
!
Іх І є"
спостережень (п)
І
Простий
І
Використання
Число
(f) -
число випадків
рядів
Параметри ряду
ж
7
ж
<D :іі
'--
Достатність числа
числове
Види варіаційних
ряду
о:
ж"'
Якісна
варіаційного ряду
інтервального
"'"':s;
ж
~ -~
сукупності
Етапи складання
.о. :іі
g! ~
Вимоги до
Елементи
s
""
·3
о
s
§
8
ЩО
-~
-
s
+І
~
Q_
11
~
Q_
Логічна структура теми
"'
о
Методика вивчення демографічних nроцесів
Завдання
Статика
Динаміка населення
населення
Складові частини
Чисельність
демографії
Механічний рух
Склад за віком,
Зовнішня
Внутрішня
міграція
міграція
статтю,
професією
еміграція
Природний рух
і
;!;
j;1
Природний
приріст
Смертність
Народжуваність
постійна
іміграція
~
;;!
!!
"'~
І загальна І
загальна
:z:
і:
в т.ч. смертність
...
"
~...
w
немовлят
сезонна
(дитяча, малюкова)
по вікова
~
3
'маятникова'
~
за
статтю
нетто
неонатальна
пост­
(рання, пізня)
неона­
коефіцієнти
"
:z:
";:
..."
~
тальна
відтворення
~
населення
;;;
~
Лікарське
Джерела інформації
Медичне свідоцтво
Переписний бланк
свідоцтво
про народження
свідоцтво про
смерть
перинатальну
про смерть
s
i;:
..."
:z:
Лікарське
Фельдшерська
довідка про
"
"
..."
смерть
~
а
,.;
Логічна структура теми
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
І
Методи вивчення
Дані медичних оглядів
допомогу
І
І
Доступність
Переваги
Виявлення захворювань у
початковій стадії
Динамічність спостереження за станом здоров'я
захворювань
І
що призвели
до раптової смерті
l
захворювань
захворювань
Охоплення не всіх груп
Не враховуються початкові
населення
І
частина захворювань
Найважливіша І
неепідемічна
(додатковий метод)
І
І Відносна простота І
І
І Суб'єк:гивність у
ВІДПОВІДЯХ
на запитання
З тимчасовою
непрацездатністю
І
Дані інтерв'ю
Висока вартість
Малий ліміт часу для огляду
стадії захворювання
Інфекційна
1І
І Реєструється незначна І
Неможливий облік rострих
Неповний облік хронічних
Загаnьна
І Виявлення захворювань,
І
Відносно низька вартість
Види
І
хронічних захворювань
Облік майже всіх гострих
захворюваності
І
І
Дані про причини смерті
Достатньо повний облік
Оперативність обліку
Недоліки
1·
І
Звертання по медичну
НАСЕЛЕННЯ
І
І госпіталізована І Захворювані~ заt rпf'ворюваність з .
даними огляд~в
причинами смерт1
І
Джерела вивчення
(облікові
документи
Стат. тапон для
реєстраа.Uі зак-
Е~стрене
nовщомлення
Повідомлення
про
найважливіші
неепідемічні
лючних(уrочнених) діаrнозів
рюваність (поширеність захво
рюванt.- Preva-
Перви+еrа захво-
(lnce-
СтруКlУРа
смерть
Фельдшерська
довідка про
100
смерть
Середня тривалість одного
(всього та по
Частота
100
працюючих
захворювань
групах)
Лікарське
свідоцтво про
смерть
~~~~~т~~ про
Число днів на
ЄКЦІИНИХ
госпіталізова-
рюванісrь
Список оглянутих
стаціонару
працюючих
~тфуктура
ІН
lence)
dence)
Статистична
карта вибулого зі
перинатальну
Число виnадків на
Частота,
Загальна захво-
персональна карта обліку
(додаткове джерело)
захворювання
І
Талон ..,булатарного пацієнте
Показники
Листок непрацездатності,
Частота,
структура
на.йважливі-
них з приводу
ших нееnіде-
інфекційних
мічних захво
захворювань
рювань
випадку
~~~·=~~~~~~іднів)
При поглибленому
вивченні: індекс здоров'я,
част~:са часто та тривало
ХВОРІЮЧИХ
Частота та
с1руктур~ГОСПІТЗЛJЗа.ЦlІ при
окремих
захворюваннях
(по вікових групах
Патологічна
ураженість, ут. ч.
захворювання,
вперше виявлені
під час огляду
тощо)
.....
Логічна структура теми
І
Структура
Проведення
та спеціалізованої
профілактичних
допомоги
заходів
І
відцілення
(кабінети)
оералевта
здорового
працездатності
способу життя
Відділення
І
статистики
І
І Лікувально-профілактичні підрозділи
(відділення, кабінети)
стаціонар
невідкладно і
ДОПОМОГИ
Оцінка стану здоров'я
та динамічне
Проведення комплексу
лікувальних і профілактичних
за показаннями
спостереження
(у т.ч. оздоровчих) заходів
Н Профілактична
І
і
""'
Оцінка ефективності
диспансеризації
"
о
.е
~
О"
"
!::
Організація
консультації лікарів,
Направлення хворих
лабораторних
досліджень
лікування
вдома
І
~
!!!
=
"'
!:!.
Медична допомога
в поліклініці та
І
"'
ш
соціальними І
Н Лікувальна
о
~
;;І
Пункт (кабінет)
вдома
вання контингентів
І
...=
"
Стаціонар І
Денний І
Активне виявлення та форму-
дільничного
сз'іхзміст
Формування
експертиза втрати
профілактики
Кабінет обліку
тамед>1чної
допоміжні
медичними 11
роботи
І
Лікувально-
І
І
населення
Реєстратура
ризації
Розділи
І
Медико-соціальна
Диспансеризація
Управлінсько-господарча частина
підрозділи
диспансе­
І
І
Надання первинної
ДіаrноСТVІЧНі
Задачі з
N
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ, ОБЛІК І АНАЛІЗ П ДІЯЛЬНОСТІ
І
Завдання
"'
Експертиза
тимчасової
на стаціонарне
І
Формування здорового способу життя
Організація
непрацездат-
ності
стаціонару
вдома
Організація профілактични~ І
Виявлення та ізоляція
інфекційних хворих
щеплень
1дегельм1нтизац~1
...
о
::.
о
~
Своєчасне повідомлення про випадок
Протиепідемічна
""'~
:=
І
Диспансеризація
""""
інфекційного захворювання в СЕС і
реєстрація в кабінеті інфекційних
захворювань поліклініки
;!
""'
ш
~
;!
"'
:О
Продовження логічної структури теми ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ, ОБЛІК І АНАЛІЗ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОТИ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІКЛІНІКИ
І. РЕЄСТРА'ІУРА
Завдання
Довідково ~інформаційне
11 запис на пр~йом до лікаря
забезпечення
та виклик1в додому
11 .
Завдання
Проведення
профілактични~ медичних
ОГЛЯДІВ
Структура
(кабінети)
звернулися до nол1кл1н1ки
медично~ документац11
Організація, облік і контроль за
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ
Фізіотерапевтичний
Кабінет здорового
сnоеобу життя
(РЕАБІЛІТАЦІІ)
Консультативна допомога
Залучення спеціалістів
поліклініки до консультацій у
відд.іленнях реабілітації
Експертиза тимчасової
непрацездатності та
направлення на МСЕК
Трудової та
побутової
реабілітації
Механотерапії
ЛФК і мануальної
терапії
(кабінети)
навчання
профілактики
діагностики
л1карям поліклініки з питань
реабілітації
Структура
Медико гігієнічне
плану заходів з
Взяття матеріалу дпя ексnрес­
досліджень
Складання та корекція
лікарів
Участь у розробці
проведенням дислансеризаціі
ФункціональнО.:ТнСтру-ментальних методів
Анамнестичний
Підбір і подача медичноі
документації до кабінетів
ВІДДІЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ
Раннє вияВ11ення хворих і осіб~
підвищеним ризиком захворювання
ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ
Завдання
Регулювання потоку ~сі.б~ що 11 Оформлен~я та зберіга~ня
IV дЕННИЙ СТАЦІОНАР
Завдання
Структура
Більш повне задоволення потреб
населення у стаціонарній допомозі
Кабінет лікаря
Завдання
есОНО..ОЧких методів управління охороною здоров'я
Папатм Ц'5" nеребування
Процедурний кгбінет
І
Організація обліку роботи та контролю
якості заповнення статистичноі
документації
Раціональне використання
!~я роботи поліклініки в умовах впровадження
V.
Кабінет психологічного відпочинку
ХЗОіР'<Х
хворих
КАБІНЕ""ОS-~ХУТАМЕдИЧНОІСТАТИСТИКИ
І
-
ліжкового фонду
~~~облікових ~l
Д~~ у~.;;з::-::.}'~ніЗВІТіВ
·
Кімната для прийому іжі
І
Участь у вивченні
здоров'я населення
Обчислення та аналіз
nоказників діяльності заклад
"'w
Логічна структура теми
~
ОРГАНІЗАЦІЯТАЗМІСТ РОБОТИ СТАЦІОНАРУ, ОБЛІК І АНАЛІЗ йОГОДІЯЛЬНОСТІ
Чинники, що
І
впливають на
потребу в
І І
Медико-організаційні
стаціонарній
І
Соціально-економічні
І
І
Соціально-психологічні
І Медико-демографічні
І
допомозі
Надання
Проведення
спеціалізованої
Завдання
стаціонару
впровадження сучасних
відновлювального
ДОПОМОГИ
лікування
методів діагностики та
лікування
І
І
Управління
І П~иймальне
І
І
ВІДДІЛВННЯ
Господарча
Структура
частина
Наявності
допомогу
лікувальні
І
Лі~вально-до~:~оміжн.і та 11
І
І
І
Архів
Патологоанатомічне
відділення
І
лікарського нагляду та
інтенсивної терапії
лікування
Відсутності
належних соціальнопобутових умов для
лікування вдома
у випадках
За направлення~ бригад швидкої І
Порядок
За направленням
Переведення з інших
поліклінік
лікарень (відділень)
медично~ допомоги
надходження
І
І
Самостійно
Функції
Організація
Огляд хворих, що
роботи
поступають до
Контроль за
обстеженням
відцілення чи
персоналу
завідувача
виписуються з нього,
відділення
або знаходяться в
та лікуванням
хворих
Вирішення
лікарів та
тимчасової
спеціаль-
ві.Оділення
непраце-
ностей
хворих
ності роботи
експертизи
лікарів різних
виписки
Аналіз ефектив-
проведенні
консультацій
переводу та
тяжкому стані
Участь у
Організація
питань
прийому,
:!!
~
!!!
"'w
..."'
і...
"'
!:!.
~
і
~
~
"'w
s"
здатності
Основні
"
=
""'
w
елементи
роботи
:z
""'~
хворих до
стаціонару
"'
!1!
;:
'"'і"'
І
Необхідності постійного
спеціальних чи складних
методів обстеження та
лікування
навчання
відцілення
показань
І
Медикогігієнічне
д1агностичн1 пщрозд~ли
Необхідності використання
амбулаторного
або екстрених
І
Експертиза
працездатності
І
Неефективності
невідкладних
~
доцільно
забезпечувати
/І
Спеціалізовані
І
Стаціонарну
І
Апробація та
комплексного
стаціонарної
Призна4ення досліджень
Огляд хворих
та лікування
ординатора
Контроль виконання призначень
Експертиза
середнім медичним персоналом
працездатності
>g
.,,
"'",,;
Логічна структура теми
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНО! ДОПОМОГИ (ЛПД) СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
Умови, що впливають
Н~ організацію ЛПД
СІЛЬСЬКОМУ населенню
Особливості
І
.
Низька щільність Р?зселення
мешканшв
] J
Великі в~с~~~~і= населеними 11 Незадовільний стан шляхів І
- ----~~у==~----~
f Специфіка умов праці
L.
Значна питома вага долікарської допомоги
Етапність
організаціі ЛПД
сільському населенню
Етапи надання ЛПД
Заклади етапів
І
Сільська лікарська дільницяі
(СЛД)
Дільнична лікарня,
амбулаторія, фельдшерська~
акушерські пункти
Завдання
окремих закладів
11
Райоііні {мЬкрайонні) заклади
охорони здоров'я
Центральна районна лікарня,
районна лікарня,
дитяча районна лікарня
Надання спеціалізованоі
амбулаторно­
Надання населенню
амбулаторної та
стаціонарної допомоги
Проведення заходів з
охорони здоров'я матері
та дитини
ІІІ
IV
Обласні заклади охорони
nоліклінічноі та
стаціонарної допомоги
населенню район
Забезпечення швидкою
здоров'я
Міжобласні та державні спеціалізовані
закладиохорони здоров'я
Обласна лікарня, спеціалізовані лікарні,
обласні диспансери,обласна станція переливання
крові, обласний спеціалізований диспансер
Спеціалізовані
центри, лікарні
радіаційного захисту населення
Забезлечення населення області
високоспеціалізованою стаціонарною
та консу11ьтативною поліклінічною допомогою
Організація та надання екстреної та консультативної
допомоги на території області
та невідкладною
медичною допомогою
населення району
Проведення
профілактичних, ут.ч.
протиепідемічних заходів
Організаційно·методичн
керівництво роботою
всіх ЛПЗ району
Планування, фінансування та організація
матеріально-технічного забезпечення
закладів охорони здоров'я району
Підвищення кваліфікацП медичних працівників області
Розробка заходів, спрямованих на підвищення якості медичного
забезпечення та на покращання здоров'я населення
Організація, керівництво та контроль за статистичним обліком
і звітністю лікувально-профілактичних закладів області
\О
tл
Логічна структура теми
"'"'
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОТ КОНСУЛЬТАЦІЇТА ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ, ЗМІСТ РОБОТИ, ОБЛІК І АНАЛІЗ ІХ ДІЯЛЬНОСТІ
Завдання жіночоі
консультації
профілактики ускладнень
вагітності, пологів і
післяпологового періоду
періоду життя жінки
Структурні
Кабінети акушерівІ
гінекологів і інших лікарів
Реєстратура
підрозділи
Впровадження сучасних
методів профілактики,
діагностики та
Проведення заходів з
Надання кваліфікованої
акушерсько-гінекологічної
допомоги протягом всьоrо
І
Проведення заходів з
антенатальної охорони
Надання
соціально­
nравовоі
лікування
моду, зниження
недоношуваності,
перинатальної смертності
допомоги
Лікувально-допоміжні та
діагностичні кабінети (підрозділи)
Кабінет перинатальної
...=
діагностики
і
жіночоі
консультації
ФУНКЦІ! РІЗНИХ ЗАКЛАДІВ З АНТЕНАТАЛЬНОТ ОХОРОНИ ПЛОДУ
Своєчасне
Жіноча
Комплексне
консультація
вагітних
Дитяча
Виявлення та спостереження за
З'ясування умов
праці вагітних
обстеження
взяття
вагітних
під нагляд
Розробка та проведення заходів з
Вивчення умов
перебігом вагітності
Підготовка сім'і до
Систематичне підвищення рівня знань
педіатрів в галузі перинатальної смертності
законодавства з охорони праці жі.,.ок
СІ
!!!
=
~
""....
народження дитини
Контроль за дотриманням санітарного
оздоровлення умов праці жінок
праці жінок
лікування вагітних з патологічним
рекомендац.ії з іх працевлаштування
харчування, способу життя
СЕС
Своєчасне проведення кваліфікованого
жінками з факторами ризику і
Надання порад з режиму
поліклініка
==
а
Контроль за диспансерним спостереженням
за вагітними з факторами ризику
"
~
".,."
2,
і!\
':
~
"'"'
СТАЦІОНАР ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ
~
Завдання
стаціонару
Надання сnеціалізованоі допомоги жінкам під час
Надання допомоги
вагітності, пологів і післяпологового періоду
новонародженим
L:=-1' Фізіол~гіч!'fеІ акушерське 11
''
Структура
Приймально·
роnускний блок
ВІДДІЛЄННЯ
Обсерваційн~
Лікування жінок з гінекологічними
";;;
захворюваннями
Відділення патології
вагітних
акушерське ВІДДІЛЄННЯ
...":;1
!
..."""
Гінекологічне
Відділення для
еіJJділення
новонароджених
"і
Завдання прий­
мально-пропуск­
ного блоку поло­
гового будинку
Своєчасне виявлення вагітних з підозрою на
озподіл вагітних
по різних
інфекційне захворювання з наступною
відділеннях
госпіталізацією в обсерваціне відд.ілення
в2~~~~~~~~~~~аьн~~аh~=к~~~~~~х
;:
..."
Інформаційно­
довідкове
хворих, які поступають до стаціонару
"::ІЇ"
забезпечення
Логічна структура теми
І
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА
І
Завдання
НадаНня кваліфікованої
Надання лікувально-
лікувально-
консультативної
консультативноі допомоги
Реєстратура
І
боксами
Лікувально-
дитини
правилам
Навчання батьків
догляду за
І методиці
дітьми .
штучного
вигодову-
оаннього вікv
вання
І
проведенню
.
пмнас- І масажу
І
Лікувально-допоміжні
соціально-
способу
Кабінет
та діагностичні
здорово і
.
Каб1нет
підрозділи
дитини
щеплень
І
Забезпечення
батьків ме!одичними
11
матер1алами
правової
жипя
допомоги
І
Дошкільно-шкІльне
відцілення
І
Контроль за
Оцінка рівня І
нервово-психічним
фізичного
розвитком дітей
розвитку
І
Пропаганда
здорового
І
способу життя
тики
І
І
Зміст
роботи
кабінету
~озробка спі.льно з
Організація та
Ведення
С~адання .
дmьнични~ ткарем
~лан1в
проведення
запМ:нованих
карти
профілак·
тичних
про виконання
щеплень
щеплень на
них щеплень
щеплень
щеплень
проф1лактичних
Організація
здорового
заходів
11
профілактичні
Формування
проведення
профілактичних
підрозділи
Завдання
кабінету
здорово і
Організація та
закладах та школах
Фільтр з
11
Диспансеризація
дитячого населення
допомоги в дошкільних
в поліклініці та вдома
Структура
І
І
проф1лактич-
І
щом1сячних t
річних звітів
Вивчення
Контроль за організацією
Облік дітей,
ефективності
та проведенням щеплень
дітям у дитячих закладах
яким протипоказані
щеплень
району обслуговування
щемення
території
обслуговування
Завдання
дошкільно­
шкільного
відділення
Обстеження дітей,
які поступили вДЦЗ
І Контроль за режимом та
організацією харчування
чи школу
11 Надання невідкладної
медичної допомоги
І
дітей
Участь в
Аналіз
диспансеризації та
лікуванні хворих
І
р~зультатів
щор1чних медичних
ОГЛЯДІВ
Розробка заходів
профілактики та .
оздоровчих заход1в
'"
І
Медичний контроль
за станом здо~ов'я
сnортсмен1в
11
Проведення
літн1х оздо~овчих
заход1в
І
Медико-гігієн1чне
навчання дітей, батьків і
педагог1в
"'-.!
Логічна струкrура теми;
г
МЕдИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
І
Тимчасова
І
За ступенем втрати
І
працездатност1
І
Повна
І
Основні
документи, що
І
Листок
і 11
непрацездатності
Завдання.лік.-проф.
тизи тимчасової
непрацездатності
Види тимчасової
непрацездатності
І
І
Встановлення 11
факту втрати
працездатності
І
ступеню втрати
працездатності
вання
хворим
(травма)
-
Направлення
хворого на МСЕК
І
Призначення хворому
що викликала втрату
режиму. що сприяє
працездатності
одужанню або
поверненню до праці
Протезування з
перебуванням у
стаціонарі nротезноортопедичного підприємства
на іншу роботу при
профзахворюванні
І
Акт
освідчення
Визначення рекомендацій
відповідно до умов праці з
урахуванням фаху
Розробка
життєдіяльності людини, групи,
продовження
індиві-
причини та часу настання
листка
інвалідності, а також ступеню втрати
непраце-
професійної працездатності (в%)
здатності
працівників, які одержали каліцтво чи
інше ушкодження здоров'я, пов'язане
після освідчення
МСЕК
Відпустка у
зв'язкуз
Карантин
ваrh'ністю
та пологами
Причини
інвалідності
І
Загальне
Трудове
захворювання
'Каліцтво
дуальних
інвалідів у
програм
соціальній
реабілітації
допомозі
11
Встановлення
звязку
службовців
І
У колишніх вій'?ьково
службовц~в
здороЕЯ
населення,
прогнозу-
вання
динаміки
первинної
інвалідності
І
І Інвалідність з І
У зв'язку з
аварією на ЧАЕС
дитинства
і
"'..."'
.,.~
"'
S!.
z
е
§
"'
Оцінка стану
причинного
інвалідності у
колишніх
військово-
І
І
Професійне І І
.)
захворювання
Встановлення
потреб
та адаптації
інвалідів
з виконанням своіх трудових обов'язків
:!!
..."
І
Визначення ступеню обмеження
Санкціонування
:!!
с:
!!
МСЕК
І
ФункцііМСЕК
'і
~
:z
::І
Встановлення причини~l
туберкульозі та
лікування
І
непрацездатності
І
І
І
Книга реєстраціі
листків
Тимчасове переведення
-курортне
членом сім'ї
І
Часткова
Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК)
І
Встановлення
Захворю-11 Догляд за · І І Санаторно І
І
І
Журнал
запису 11
висновків ЛКК
Довідка про '1
непрацездатність
використовуються
закладів з експер­
Повна
11 Лікарсько-консультативні комісії (ЛКК)
Лікуючі лікарі
І
І
J
Часткова
Лікувально-профілактичні заклади
І
І
Стійка
J
І
Здійснюють
експертизу
І
оо
І
Види непрацездатності
І
За терміном
"'
І
І
До початку трудової
діяльності
"
;.!
"~
!
s"
""
"
~
...""'
~
...
"",,;
Логічна структура теми:
І
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ОБЛІК І АНАЛІЗ П ДІЯЛЬНОСТІ
І
І
Завдання
Здійснення заходів
з профілактики захворювань
І
І
Надання
Планова
виявлення
кваліфікованоі
амбулаторної
санація
відповідних
допомоги
контингентів
захворювань
порожнини рота,
І
Своєчасне
спостереження
І
І
Уnраеління
працездатності
за хворими на
слинних залоз і щелеп
Структура
Експертиза
Диспансерне
окремі захворювання
І
Реєстратура
\
Лікувально-nрофіла"Ткичн1
відділення (кабінети)
Госnодарча
частина
І
Фізі о-
Діагностичні
підрозділи
терапевтичний
кабінет
І
рентгена-
логічний
І
І
терапевтичне
І
І
І
І
хірургічне
І
операційна
І
ортопедичне
І
------__ _l ___ -----
кабітент
i
лабораторія
~
дитяче
стоматологічне
І
зуботехнічна
лабораторія
І
---- ----- --- --- ---
--------------- --------------госпрозрахункові підрозділи
"'
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 3 СОЦІАЛЬНО! МЕАИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗАОРОВ'Я
100
ЗМІСТ
СОЦІАЛЬНА МЕдИЦИНА ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я
ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
....................................................
З
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЙОГО ЕТАПИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ............. 8
ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ.
ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ
................. 17
................................ .
ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕМОГРАФІЯ
. ............ 1З
......
.. .
. ................ 21
..
. ............ 25
СМЕРТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ (МАЛЮКОВА СМЕРТНІСТЬ)
..................... .
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
. . зо
. . 33
...... .
МЕдИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОКРЕМИХ НАЙВАЖЛИВІШИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ
.......................
. .............. . ................ 37
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ
...... .......................
. .......... 40
ОРГАНІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
................................................... 43
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
.. 49
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ
СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
.
.........................
. .. 53
ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ
. ... .. .. .. ..
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
.. 59
. ......... 65
........ 69
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ....................................... 71
ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ . . . . . . . . . .
. .... 78
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О. Богомольця
кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я
ПРОГРАМНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
З СОЦІАЛЬНОІ МЕДИЦИНИ ТА
ОРГАНІЗАЦІІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
За редакцією
члена-кореспондента АМН Украіни,
професора В.Ф. Москаленка
Киі
• 2006
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені. О.О.Богомольця
Кафедра соціальної медицини та громадського здоров'я
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ
ТА ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-2»
(витяг з буклетів 2005-2018 роки)
Київ – 2018
2
2005
1. При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-економічні
умови життя та шкідливі звички хворих. Який з указаних методів дозволяє оцінити міру впливу цих
чинників на захворюваність на туберкульоз?
A. Обчислення коефіцієнту кореляції
B. Обчислення показника відповідності
C. Обчислення коефіцієнту регресії
D. Обчислення стандартизованих показників
E. Обчислення коефіцієнту вірогідності
2. Працівник унаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікувався
амбулаторно. Лікар-куратор видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10
днів. Хто може продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові?
A. Лікар-куратор спільно зі завідувачем відділення
B. Лікарсько-консультативна комісія
C. Лікар-куратор з дозволу головного лікаря
D. Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності
E. Завідувач відділення
3. Головному районному педіатру необхідно провести аналіз рівня показника смертності немовлят. Що
він повинен взяти за одиницю спостереження?
A. Випадок смерті дитини у віці до одного року
B. Випадок смерті дитини на першому місяці життя
C. Випадок смерті дитини після 28 днів життя
D. Випадок смерті дитини у перші 7 діб життя
E. Випадок смерті дитини під час пологів
4. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення дільниці. Які з джерел
захворюваності забезпечують найбіль повний облік гострих захворювань?
A. Звернення до амбулаторно-поліклінічних закладів
B. Спеціально організоване вивчення
C. Причини смерті
D. Опитування населення
E. Профілактичні огляди
5. В кінці року в стаціонарі лікарні були одержані підсумкові дані про кількість пролікованих хворих
протягом року та середньорічну кількість ліжок, які використо-вувалися для лікування хворих. Який з
показників роботи стаціо-нару може бути розрахований за наведеними даними?
A. Обіг ліжка
B. Ліжковий фонд стационару
C. Середньорічна зайнятість ліжка
D. Середня тривалість перебування в стаціонарі
E. Середня тривалість простою ліжка
6. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи провів дослідження рівня захворюваності
населення, яке обслуговується в поліклініці за останні 5 років. За допомогою яких статистичних
величін він може обчислити рівні поширеності хвороб?
A. Відносні величини
B. Стандартизовані величини
C. Середні величини
D. Абсолютні величини
E. Динамічного ряду
7. Серед населення міста зареєстровано 500 випадків сечокам’яної хвороби на 10 тисяч мешканців. За
допомогою якої статистичної величини відображені ці дані?
A. Показник інтенсивності
3
B. Показник співвідношення
C. Показник наочності
D. Показник екстенсивності
E. Показник відповідності
8. Дільничий лікар має підготувати доповідь про стан здоров’я населення своєї території
обслуговування. Які медичні показники здоров’я населення він повинен використати при цьому?
A. Захворюваність, інвалідність, демографічні, фізичний розвиток
B. Соціального добробуту, задоволення якістю життя
C. Способу життя, забруднення довкілля, генетичні
D. Середня тривалість лікування хворого, питома вага ускладнень
E. Середня тривалість життя
9. Районним педіатром проведено аналіз смертності немовлят на підпорядкованій території. Які
показники ним були використані?
A. Смертність дітей до 1 року за віком, статтю, причинами
B. Смертність дітей до 1 року, мертвонароджуваність
C. Летальність дітей за віком, у стаціонарах
D. Смертність підлітків у районі
E. Перинатальна смертність у районі
2006 рік
1. Вагітна стала на облік у жіночій консультації в терміні вагітності 11 тижнів і знаходилася під
наглядом усього строку при нормальному перебігу вагітності. Який документ обов’язково повинен
видати лікар вагітній для госпіталізації до пологового будинку?
A. Обмінна карта
B. Направлення на госпіталізацію
C. Індивідуальна карта вагітної
D. Листок непрацездатності
E. Довідка зі станепідстанції
2. На підприємстві зі шкідливими умовами праці проводять комплекс заходів з метою зниження рівня
захворюваності. Для досягнення більш високого ефекту цеховий лікар виділяє групу тривало та часто
хворіючих. При якому виді захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих?
A. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
B. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання
C. Загальна захворюваність
D. Гостра інфекційна захворюваність
E. Госпіталізована захворюваність
3. У місті з населенням 400 тисяч осіб за рік зареєстровано 5600 випадків смерті, в тому числі 3300
випадків смерті від хвороб системи кровообігу, 730 – від новоутворень. Який показник дозволить
охарактеризувати смертність від хвороб системи кровообігу в місті?
A. Інтенсивний показник
B. Екстенсивний показник
C. Показник відносної інтенсивності
D. Показник наочності
E. Показник співвідношення
4. Проводиться аналіз стаціонарної допомоги населенню району. Який з наведених показників доцільно
використовувати під час вирішення питання про скорочення наявності кількості лікарняних ліжок?
A. Середньорічна зайнятість ліжка
B. Рівень летальності
C. Середня тривалість перебування в стаціонарі
D. Рівень післяопераційної летальності
E. Обіг ліжка
4
5. Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику було 30 передчасних, а у жінок,
які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 10 передчасних. Який метод статистичної обробки
даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити сутність розбіжностей в порівнювальних групах?
A. Розрахунок критерія Стьюдента
B. Розрахунок середніх величин
C. Розрахунок відносних величин
D. Метод стандартизації
E. Кореляційний аналіз
6. У 200 хворих на гіпертонічну хворобу вивчалась величина артеріального тиску та вік хворого. Якою
статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв’язку між указаними ознаками?
A. Коефіцієнтом кореляції
B. Коефіцієнтом Стьюдента
C. Коефіцієнтом варіації
D. Помилкою репрезентативності
E. Сигмальним відхиленням
7. До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні та в
листопаді) звертався пацієнт. У обох випадках йому було поставлено один і той же діагноз – ГРВІ. Як
зареєструвати ці випадки захворювань ?
A. На кожен випадок окремо статталон з позначкою“+”
B. На кожен випадок окремо статталон з позначкою “-”
C. На перший випадок статталон з позначкою “+”, на другий - з позначкою “-”
D. На перший випадок статталон з позначкою “+”, на другий – не заповнюється
E. На жодний із випадків статталон не заповнюється
8. В структурі населення регіону питома вага осіб від 0 до 14 років складає 25%, вона однакова з
питомою вагою населення у віці 50 років і старше. Яке поняття найбільш влучно характеризує цю
демографічну ситуацію?
A. Стаціонарний склад населення
B. Регресивний склад населення
C. Прогресивний склад населення
D. Іміграція населення
E. Еміграція населення
2007
1. Серед причин смерті населення на дільниці в лікаря загальної практики в останньому році перше
місце займають серцево-судинні захворювання (60%), друге - новоутворення (18%), потім - травми
(8,3%) та інші. Які діаграми найбільш інформативно ілюструють структуру вивчаємих явищ ?
A. Секторна
B. Картограма
C. Лінійна
D. Радіальна
E. Стовпчикова
2. Дільничним лікарем поліклініки встановлено у особи, що звернулася до лікаря, діагноз "дизентерія".
Який обліковий документ повинен заповнити лікар?
A. Екстрене повідомлення
B. Статистичний талон
C. Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання
D. Листок непрацездатності
E. Контрольна картка диспансерного хворого
3. На прийом до лікаря звернувся пацієнт з ГРВІ. Хворий визнаний непрацездатним. Лікуючий лікар
видав листок непрацездатності на 5 днів. Пацієнт продовжує хворіти. Як поступити лікуючому лікарю,
щоб далі оформити непрацездатність пацієнта?
5
A. Продовжити листок непрацездатності (ЛН) самостійно, але не більше, ніж на 10 днів сумарно
B. Продовжити листок непрацездатності самостійно, але не більше, ніж на 6 днів сумарно
C. Продовжити листок непрацездатності сумісно зі завідувачем відділення
D. Направити пацієнта на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)
E. Направити пацієнта на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК)
2008
1. Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них : грип та ГРЗ – 5800,
захворювання системи кровообігу – 3480, захворювання органів травлення 1300, інших захворювань
1020. Який відносний показник можна розрахувати по цих даних ?
A. Екстенсивний
B. Інтенсивний
C. Наочності
D. Відносної інтенсивності
E. Співвідношення
2. Оргметодкабінету ЦРЛ доручено вивчити народжуваність по всій території району. Завідувач
оргметодвідділу доручив це завдання виконати лікарю-статистику. За яким документом вивчаєтьcя
народжуваніcть наcелення?
A. За медичним cвідоцтвом про народження
B. За довідкою пологового будинку про народження
C. За картою фізичного розвитку дитини
D. За обмінною картою вагітної
E. За результатами перепиcів наcелення
3. Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ повинен проаналізувати демографічну ситуацію на території
району. Між працівниками відділу були розподілені відповідні завдання. Зокрема одному з них було
доручено вивчити народжуваність населення. Які облікові документи повинні слугувати йому
джерелом інформації?
A. Медичне cвідоцтво про народження
B. Історія розвитку новонародженого
C. Обмінна карта: відомості про новонародженого
D. Історія пологів
E. Історія розвитку дитини
4. Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з
ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використано для
оцінки вірогідності результатів?
A. Коефіцієнт Стьюдента (t)
B. Критерій знаків
C. Коефіцієнт відповідності
D. T-критерій Вілкоксона
E. Критерій Колмогорова-Смирнова
5. Матір, що перебуває в частково сплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, захворіла
та була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який
доглядатиме дитину під час хвороби?
A. Листок непрацездатності
B. Довідка про хворобу матері
C. Довідка по догляду за хворою дитиною
D. Витяг з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворої матері
E. Листок непрацездатності до 6-ти днів
6. За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього
середовища на показники здоров'я населення. Який статистичний метод треба обрати для цього?
A. Обчислення коефіцієнта кореляції
6
B. Обчислення коефіцієнта відповідності
C. Обчислення коефіцієнта вірогідності відмінностей
D. Обчислення коефіцієнта регресії
E. Обчислення показників динамічного ряду
7. Вивчався рівень захворюваності на грип і ГРВІ за останні 5 років. Який вид графічного зображення
найбільш доцільно використати для наочного відображення цих даних?
A. Лінійна діаграма
B. Секторна діаграма
C. Стовпчикова діаграма
D. Гістограма
E. Радіальна діаграма
2009
1. При вивченні захворюваності у місті N було встановлено, що населення різних адміністративних
районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключити
вплив цього чинника на показники захворюваності:
A. Стандартизація
B. Кореляційно-реґресивний аналіз
C. Обчислення середніх величин
D. Т-критерій Вілкоксона
E. Аналіз динамічних рядів
2. Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами
медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити
з цією метою?
A. Медичні карти стаціонарних хворих
B. Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару
C. Журнал обліку оперативних втручань
D. Річний звіт лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ)
E. Карти лікарських призначень
3. Для оцінки стану здоров'я населення складено та проаналізовано звіт про захворювання, що зареєстровані в
населення району обслуговування (ф. 12). Який показник розраховують на основі цього звіту?
A. Показник загальної захворюваності
B. Показник основної неепідемічної захворюваності
C. Показник госпіталізованої захворюваності
D. Показник патологічної ураженості
E. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
4. В районі N поширеність захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення.
Який з приведених нижче показників характеризує поширеність захворювань?
A. Інтенсивний
B. Екстенсивний
C. Стандартизований
D. Співвідношення
E. Наочності
5. До дільничого терапевта звернувся хворий 37-ми років, який внаслідок загострення хронічного
обструктивного бронхіту впродовж року був тимчасово непрацездатним 117 днів. Визначить юридично
вірну тактику лікаря в даному випадку:
A. Хворий підлягає направленню на МСЕК
B. Направлення на ЛКК для продовження листка непрацездатності (ЛН)
C. Продовження листка непрацездатності терапевтом
D. Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності
E. Направлення хворого на санаторно-курортне лікування
7
6. До показників, що характеризують здоров'я населення, відносяться демографічні показники. Що з
нижче наведеного є середовищем для розрахунку цих показників?
A. Кількість населення
B. Кількість хворих
C. Кількість працюючих
D. Кількість госпіталізованих
E. Кількість оглянутих під час профогляду
7. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, одна дитина народилася мертвою, одна
дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану
ситуацію?
A. Перинатальна смертність
B. Природній приріст
C. Смертність немовлят
D. Народжуваність
E. Загальна смертність
8. Кількість народжень життєздатних плодів на 1000 жінок від 15-ти до 49-х років у популяції визначає:
A. Показник дітородності
B. Перинатальний рівень
C. Репродуктивний рівень
D. Рівень народжуваності
E. Акушерський рівень
9. На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення
провести обстеження жінок. Який це вид медичних оглядів?
A. Цільовий
B. Комплексний
C. Скринінговий
D. Поточний
E. Попередній
10. Серед службовців закладу в поточному році не хворіло ні разу - 10%, один раз - 30%, два рази 15%, чотири рази хворіло - 5%, всі інші - 5 та більше разів. Яка питома вага службовців, що віднесені
до І-ї групи здоров'я?
A. 55%
B. 60%
C. 10%
D. 40%
E.
11. Медсестра знаходилася на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності. Пологи були
вчасними і нормальними. Народилися двійнята. Яка тривалість допологової відпустки та
післяпологової?
A. 70 днів до пологів і 70 днів після пологів
B. 56 днів до пологів і 56 днів після пологів
C. 70 днів до пологів і 56 днів після пологів
D. 56 днів до пологів і 70 днів після пологів
E. 90 днів до пологів і 90 днів після пологів
12. Дитина 2-х років протягом року хворіла на ГРВІ верхніх дихальних шляхів у лютому, квітні та в
жовтні. Минулого року такий самий діагноз виставлявся їй у вересні та в грудні. Як зареєструвати
вказані випадки захворювань у даному році?
A. Заповнити три статталони зі знаком (+)
B. Заповнити один статталон зі знаком (+) і два зі знаком (-)
8
C. Заповнити три статталони зі знаком (-)
D. Заповнити один статталон із знаком (+)
E. Заповнити один статталон із знаком (-)
2010
1. З 350 робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році,
оглянуто у територіальній поліклініці 325 осіб. В результаті - одного працівника тимчасово усунено від
роботи, 15 пройшли подальше оздоровлення у санаторіях-профілакторіях, 10 надане дієтичне
харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати
у даному випадку?
A. Повнота охоплення періодичними медичними оглядами
B. Питома вага осіб, тимчасово усунених від роботи
C. Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії
D. Частота виявлення захворювань під час оглядів
E. Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування
2. Пацієнтці 46-ти років виданий листок непрацездатності на 10 днів з приводу загострення хронічного
холециститу. Загальний стан хворої поліпшився, але клінічні прояви хвороби ще мають місце. Хто має
право продовжити лікарняний лист?
A. ЛКК
B. Сімейний лікар
C. Головний лікар
D. Заступник головного лікаря з питань трудової експертизи
E. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
3. Робітник, що перебуває під диспансерним наглядом з приводу виразкової хвороби шлунка, звернувся
в поточному році з загостренням даного захворювання в лютому, травні та вересні. Як статистично
зареєструвати цей випадок?
A. Один статталон із знаком (-) при першому звертанні в поточному році
B. Три статталони при кожному звертанні із знаком (-)
C. Три талони амбулаторного пацієнта з кодом 2
D. Один статталон при першому зверненні зі знаком (+) і два статталони із знаком (-)
E. Один талон амбулаторного пацієнта з кодом 2 і два талони із кодом 3
4. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров'я дорослого населення на дільниці
обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?
A. Демографічні, захворюваності, інвалідності
B. Народжуваності, захворюваності, інвалідності
C. Захворюваності, інвалідності, смертності
D. Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку
E. Захворюваності, смертності, фізичного розвитку
5. Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності
різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який із статистичних
методів може бути використано з цією метою?
A. Аналіз динамічних рядів
B. Оцінка вірогідності різниці показників
C. Аналіз рівнів відносних величин
D. Кореляційно-регресивний аналіз
E. Аналіз стандартизованих показників
6. Працівникові, який знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу виразкової хвороби 12палої кишки, на підприємстві виділили пільгову путівку для санаторно-курортного лікування на 24 дні.
Тривалість щорічної основної відпустки працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію
і назад необхідно витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому
випадку?
9
A. Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні
B. Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 28 днів
C. Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні
D. Лікуючий лікар видає довідку та "Санаторно-курортну карту" на 28 днів
E. Через ЛКК видається довідка на 4 дні
7. Для оцінки стану здоров'я населення складено та проаналізовано звіт про захворювання, що
зареєстровані у населення району обслуговування (ф. 12). Який показник розраховують на основі цього
звіту?
A. Показник загальної захворюваності
B. Показник госпіталізованої захворюваності
C. Показник патологічної ураженості
D. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
E. Показник основної неепідемічної захворюваності
8. У робітниць, що працюють у фарбувальних цехах текстильних фабрик, вивчався зв'язок між стажем
роботи і вмістом еозинофілів крові. За допомогою якого показника найбільш доцільно провести аналіз
цих даних?
A. Коефіцієнт кореляції
B. Критерій Ст'юдента
C. Стандартизований показник
D. Критерій відповідності
E. Показник знаків
2011
1. У поточному році лікарями загальної практики міської поліклініки було направлено до стаціонару 11
хворих з ішемічною хворобою серця. У 3 випадках діагноз не підтвердився. Яке управлінське рішення
найдоцільніше прийняти в цьому випадку?
A. Аналіз кожного випадку розходження діагнозу
B. Аналіз матеріально-технічної бази поліклініки
C. Аналіз якості диспансерного спостереження
D. Аналіз рівня кваліфікації лікарів поліклініки
E. Аналіз якості діагностичних досліджень
2. У хворого, працівника підприємства, ГРЗ ускладнилось гострим бронхітом. Лікується амбулаторно.
Лікуючий лікар видав йому листок непрацездатності на 5 днів і продовжив ще на 5 днів. Стан здоров'я
пацієнта не дозволяє йому приступити до роботи. Хто разом із лікуючим лікарем повинен продовжити
листок непрацездатності цьому пацієнтові далі?
A. Завідувач відділення
B. Заступник головного лікаря з експертизи працездатності
C. Заступник головного лікаря з медичної частини
D. Головний лікар
E. Лікарська консультативна комісія
3. Оцінюючи стан здоров'я випускників загальноосвітньої середньої школи, лікар установив у одного із
учнів гіпертрофію мигдаликів ІІІ ступеня, хронічний риніт та вегетосудинну дистонію. Функціональні
можливості організму знижені. За станом здоров'я цей учень належить до:
A. ІІІ групи
B. ІІ групи
C. ІV групи
D. V групи
E. І групи
4. Вчителю загальноосвітньої школи після обстеження встановлено діагноз: туберкульоз легень. На
який максимальний термін йому може бути видано листок непрацездатності?
A. На 10 місяців
10
B. 2 місяці
C. 1 місяць
D. 5 місяців
E. 4 місяці
5. Хворий знаходиться на лікарняному 4 місяці безперервно з приводу травми. Лікування ще буде
тривати 1-2 місяці. Хто має право продовжити листок непрацездатності даному хворому?
A. Лікарcька конcультативна коміcія піcля рішення МCЕК
B. Лікарcька конcультативна коміcія піcля лікування хворого в cтаціонарі
C. Медико-cоціальна екcпертна коміcія
D. Дільничий лікар піcля узгодження зі завідувачем відділення
E. Головний лікар медичного закладу
6. На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на консультацію до інших
лікарів-спеціалістів. У яких спеціалістів вона має обов'язково пройти огляд?
A. Терапевт, стоматолог
B. ЛОР, окуліст
C. Стоматолог, фтизіатр
D. Стоматолог, кардіолог
E. Терапевт, ендокринолог
7. Закладами, що беруть участь у проведенні медичних експертиз, можуть бути лікувальнопрофілактичні заклади, медичні комісії Міністерств оборони та внутрішніх справ, медико-соціальні
експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи тощо. Ким проводиться медико-соціальна
експертиза тимчасової непрацездатності?
A. Лікувально-профілактичними закладами
B. Медичними комісіями Міністерства оборони
C. Медико-соціальними експертними комісіями
D. Санітарно-профілактичними закладами
E. Медичними комісіями Міністерства внутрішніх справ
8. Житель пунктового села, чоловік 50-ти років, після отриманої амбулаторно-поліклінічної допомоги в
сільській лікарській амбулаторії з приводу пневмонії не одужав, хвороба ускладнилась ексудативним
плевритом. В який заклад повинен бути скерований хворий сімейним лікарем для продовження
надання допомоги?
A. Центральна районна лікарня
B. Фтизіо-пульмонологічний диспансер
C. Міська лікарня
D. Обласна лікарня
E. Протитуберкульозний диспансер
9. За даними звіту стаціонару міської лікарні отримана інформація про кількість оперованих хворих, у
тому числі про кількість померлих після операції. Який показник, що характеризує роботу стаціонару,
можна розрахувати на підставі цих даних?
A. Післяопераційна летальність
B. Летальність загальна
C. Післяопераційна смертність
D. Показник пізньої госпіталізації від початку захворювання
E. Стандартизована летальність
2012
1. Дільничний лікар встановив, що у порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на грип
збільшився на 30%. Яким відносним показником він скористався у даному випадку?
A. Наочності
B. Інтенсивним
C. Екстенсивним
11
D. Відносної інтенсивності
E. Співвідношення
2. Завідувач відділення поліклініки хоче провести експертну оцінку виконання лікарями медикотехнологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією
метою?
A. Медичні карти амбулаторних пацієнтів
B. Талони амбулаторних пацієнтів
C. Щоденники роботи лікаря поліклініки
D. Контрольні карти диспансерного спостереження
E. Статистичні талони заключних (уточнених) діагнозів
3. Головний лікар поліклініки дав завдання дільничому лікарю визначити патологічну ураженість
населення N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначаєтьcя патологічна ураженіcть
наcелення на хвороби на лікарcькій дільниці?
A. Журнал профоглядів
B. Статиcтичні талони "+" та "-"
C. Статиcтичні талони "+"
D. Талони на прийом до лікаря
E. Статиcтичні талони "-"
4. У місті на вибірковій сукупності вивчався вплив викидів у повітря відходів металургійного
виробництва на захворюваність на обструктивний бронхіт. Розрахований коефіцієнт кореляції становив
+0,79. Оцініть силу та напрямок зв'язку:
A. Прямий, сильний
B. Зворотній, середній
C. Прямий, середній
D. Зворотній, сильний
E. Прямий, слабкий
5. У працівника 47-ми років стався серцевий напад. Встановлено діагноз: інфаркт міокарда. Після
завершення курсу лікування у хворого сформувалась аневризма серця, серцева недостатність ІІ
ступеня. Враховуючи характер захворювання, вирішено скерувати пацієнта на освідчення з приводу
встановлення стійкої непрацездатності. На хворого було оформлено відповідне
направлення. Хто має право його видати?
A. Лікарсько-консультаційна комісія
B. Лікуючий лікар спільно із завідувачем відділення
C. Заступник головного лікаря з експертизи працездатності
D. Лікуючий лікар самостійно
E. Медико-соціальна експертна комісія
6. В стаціонарі гінекологічного відділення протягом року лікувалось 6500 жінок, які провели там 102000
ліжко-днів. Який показник діяльності гінекологічного відділення можна розрахувати по цих даних?
A. Середню тривалість перебування хворої в стаціонарі
B. Середня кількість днів роботи ліжка за рік
C. Обіг ліжок
D. Кількість ліжок по відділеннях
E. Показник простою ліжок за рік
7. Лікар отримав завдання щодо проведення аналізу інфекційної захворюваності населення
підпорядкованого поліклініці №1. Які документи будуть використані для чинного аналізу?
A. Підтвердження ф. 058/о в СЕС
B. Журнал обліку інфекційних хвороб
C. Звіт про захворюваність
D. Лікарські «Зошити контактних осіб»
E. Направлення до інфекційного відділення
12
2013
1. Сімейний лікар на виклику засвідчив смерть. На підставі якого медичного документу реєструється
цей випадок смерті та в який максимальний термін має відбутись реєстрація смерті в РАГСі?
A. Лікарське свідоцтво про смерть. Термін - 3 доби
B. Медична довідка про смерть. Термін - 3 місяці
C. Лікарське свідоцтво про смерть. Термін - 1 місяць
D. Медична довідка про смерть. Термін - 3 доби
E. Лікарське свідоцтво про смерть. Термін - 7 діб
2. У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та підлітків, оглянуто
дітей 4800, зроблені профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлені тимчасові медичні
протипоказання. Яка величина показника "Повнота охоплення профілактичними щепленнями дітей та
підлітків, що підлягають щепленням" у цьому районі?
A. 90%
B. 80%
C. 70%
D. 100%
E. 60%
3. Родина мешкає в районному центрі, що належить до зони радіаційного забруднення. Дитина шести
років хворіла на ГРВІ протягом 19-ти днів. Лікувалася амбулаторно. За дитиною доглядала мама,
працівниця кафе. Визначте порядок проведення експертизи непрацездатності:
A. Листок непрацездатності видається на весь термін захворювання дитини
B. Листок непрацездатності видається на 7 днів, після чого довідка по догляду
C. Листок непрацездатності не видається, тільки довідка по догляду на весь термін
D. Листок непрацездатності видається на 14 днів, після чого жодного документу не видається
E. Листок непрацездатності видається загалом на 14 днів, після чого – довідка по догляду
4. Службовець хворіє 4 місяці, необхідно подальше лікування, хворий непрацездатний. Хто
уповноважений проводити експертизу непрацездатності даного хворого?
A. Медико-соціальна експертна комісія
B. Головний лікар лікувально-профілактичного закладу
C. Лікарсько-консультативна комісія
D. Заступник головного лікаря по експертизі непрацездатності
E. Лікуючий лікар із завідувачем відділення
5. Дільничим лікарем після тривалого диспансерного спостереження прийнято рішення щодо
переведення хворого на інвалідність. Хто буде направляти хворого на медико-cоціальну екcпертну
коміcію?
A. Лікарcька конcультативна коміcія
B. Лікар вузької cпеціальноcті
C. Завідувач відділенням поліклініки
D. Завідувач cтаціонарного відділення
E. Дільничий лікар
6. Хлопчик 11-ти років за останній рік п'ять разів хворів на гострі респіраторні захворювання. До якої
групи здоров'я повинен його віднести сімейний лікар?
A. Друга група
B. Перша група
C. Третя група
D. П'ята група
E. Четверта група
7. Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки №1 у 1997 році
показало, що на підготовку та ознайомлення з медичною карткою витрачається 10,6%, на опит - 15,1%,
на огляд і обстеження - 35,9%, на інші елементи роботи - 38,4% загального часу прийому одного
13
хворого. За допомогою якого вигляду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?
A. Cекторна діаграма
B. Картодіаграма
C. Радіальна діаграма
D. Стовпчикова діаграма
E. 8. Терапевти міської лікарні протягом дня обслуговують населення в 3-х ланках: прийом, дільниця,
стаціонар. Через ожні два роки на 3-4 місяці лікарі-терапевти направляються до стаціонару. За якою
системою дільничності працюють лікарі?
A. Чергування
B. Триланкова
C. Дволанкова
D. Територіальна дільничність
E. Цехова дільничність
9. Аналіз організації медичної допомоги у обласному центрі показав, що кожен рік біля 12% пацієнтів
отримують стаціонарну допомогу при захворюваннях, що не потребують цілодобового нагляду та
інтенсивного догляду. Які організаційні перетворення найдоцільніше провести для вирішення даної
проблеми?
A. Розвиток стаціонарозамінюючих видів допомоги
B. Зміна статуту амбулаторно-поліклінічних закладів
C. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги
D. Структурна перебудова спеціалізованої допомоги
E. Зміцнення матеріально-технічної бази стаціонарів
2014
1. Чоловік 50-ти років, перебуваючи вдома, отримав перелом плечевої кістки та був доставлений до
травмпункту поліклініки. Як оформити тимчасову непрацездатність потерпілого?
A. Довідка встановленої форми на 5 днів, з 6-го дня листок непрацездатності
B. Листок непрацездатності з 1-го дня на весь період хвороби
C. Довідка довільної форми
D. Листок непрацездатності за підписом головного лікаря
E. Листок непрацездатності на 6 днів і довідка довільної форми
2. В районі проживає 70 тисяч населення, з них у віці 0-14 років – 13%, 15-49 років – 52%, 50 років і
старіші – 35%. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані?
A. Секторна діаграма
B. Радіальна діаграма
C. Лінійна діаграма
D. Стовпчикова діаграма
E. Картограма
3. На хімічному заводі відбулося гостре групове отруєння оксидами Нітрогену з летальним кінцем. Для
розслідування цього випадку створена комісія. Хто має очолити комісію з розслідування?
A. Представник державного нагляду з охорони праці
B. Спеціаліст з профпатології органу управління охороною здоров’я
C. Головний лікар санітарно-епідеміологічної станції
D. Власник (керівник) підприємства
E. Представник профспілкової організації
4. При відвідуванні вдома дтитни 2-х років лікар загальної практики встановив діагноз: кір. Дитина
відвідує ясла, має сестру 5-ти років. Який документнеобхідно заповнити лікареві для оперативного
проведення протиепідемічних заходів на дільниці?
A. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (форма № 058/о)
B. Довідка по догляду за хворою дитиною
14
C. Історія розвитку дитини (облікова форма № 112/о)
D. Книга запису викликів лікарів додому (форма № 031/о)
E. Листок непрацездатності по догляду за дитиною
5. Вагітна 36-ти років, вагітність друга, перші пологи, термінові. Раптово під час другого періоду
пологів вона померла. На секції встановлено емболію навколоплідними водами, гостру серцеву
недостатність. Який діагноз у «Лікарському свідоцтві про смерть» буде зареєстрований як
безпосередня причина смерті?
A. Гостра легенево-серцева недостатність
B. Патологічна вагітність
C. Емболія навколоплідними водами
D. Вагітність друга, перші пологи, термінові
E. Тромбоемболія легеневої артерії
6. Для характеристики стану здоров’я в районі розраховувалися показники народжуваності, смертності,
природного приросту, поширеності хвороб і первинної захворюваності, загальної інвалідності та
інвалідизації населення. До якого виду статистичних величин відносяться ці показники?
A. Інтенсивний
B. Екстенсивний
C. Співвідношення
D. Наочності
E. Стандартизований
7. Управлінню охорони здоров’я необхідно оцінити ефективність від впровадження програм з охорони
материнства та дитинства в області. Рівень якого інтегрального показника найдоцільніше використати
для такого аналізу?
A. Смертність немовлят
B. Перинатальна смертність
C. Захворюваність дітей
D. Інвалідність дітей
E. Фізичний розвиток
8. Службовець 35-ти років перебуваючи під час відпустки в іншому місті, захворів і з приводу гострого
апендециту був госпіталізований до стаціонару міської лікарні. Чи буде в цьому випадку видаватися
листок непрацездатності?
A. Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря міської лікарні
B. Листок непрацездатності видається з дозволу завідувача відділення стаціонару
C. Листок непрацездатності не видається
D. Видається довідка довільної форми на весь термін госпіталізації
E. Видається довідка встановленої форми на весь термін госпіталізації
9. За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про фактичну кількість ліжкоднів і кількість пролікованих протягом року хворих. Який з показників роботи стаціонару можна
розрахувати на підставі цих даних?
A. Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі
B. Середня зайнятість ліжка
C. Обіг ліжка
D. Летальність
E. Ефективність використання ліжкового фонду
10. У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до14 років – 25%, питома вага осіб від
50 років і старше – 30%. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію?
A. Регресивний тип вікової структури населення
B. Прогресивний тип вікової структури населення
C. Когортний тип населення
D. Стаціонарний тип вікової структури населення
E. Імміграція населення
15
11. Лікарем вивчаються рівні загальної захворюваності сільської лікарської дільниці. Який обліковостатистичний документ є джерелом отримання цієї інформації?
A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
B. Контрольна карта диспансерного спостереження
C. Медична карта амбулаторного хворого
D. Талон на прийом до лікаря
E. Медична карта профілактичного хворого
2015
1. Клiнiкою НДI професiйних хвороб встановлено у робiтника, який працює на збагачувальнiй фабрицi,
професiйне захворювання - хронiчний пиловий бронхiт. Розслiдування випадку проводить комiсiя у
складi представникiв: пiдприємства, медико-санiтарної частини, територiальної СЕС, вiддiлення Фонду
соцiального страхування, профспiлкової органiзацiї. Представник якого закладу повинен очолити
роботу комiсiї згiдно з чинним "Положенням про розслiдування..."?
A. Територiальної СЕС
B. Пiдприємства
C. Фонду соцiального страхування
D. Профспiлкової органiзацiї
E. Медико-санiтарної частини
2. На диспансерному облiку в сiмейного лiкаря знаходяться реконвалесценти пiсля iнфекцiйних
захворювань, часто та тривало хворiючи, особи з хронiчною патологiєю. Хто, з наведених хворих, має
бути вiднесений до III групи здоров’я?
A. Особи, що страждають на хронiчнi захворювання
B. Тi, що часто та тривало хворiють
C. Хронiчна патологiя та тi, що часто і тривало хворiють
D. Реконвалесценти пiсля iнфекцiйних захворювань та особи з хронiчною патологiєю
E. Усi категорiї хворих,що наведенi в умовах
3. Головний лiкар полiклiнiки дав завдання лiкарю загальної практики - сiмейної медицини визначити
захворюванiсть N-ою хворобою серед дорослого населення. Який документ дасть можливiсть
визначити патологiчну ураженicть наcелення?
A. Журнал профiлактично оглянутих
B. Талон для реєстрацiї заключних (уточнених) дiагнозiв зi знаком (+) i (-)
C. Талон для реєстрацiї заключних (уточнених) дiагнозiв зi знаком (+)
D. Талон для реєстрацiї заключних (уточнених) дiагнозiв зi знаком (-)
E. Медична карта амбулаторного пацiєнта
4. На амбулаторний прийом до сiмейного лiкаря звернувся пацiєнт, якому пiсля обстеження було
встановлено дiагноз ГРЗ. Який облiковий документ слiд заповнити лiкарю, щоб зареєструвати цей
випадок захворювання?
A. Статистичний талон для реєстрацiї заключного дiагнозу
B. Медична карта амбулаторного хворого
C. Листок непрацездатностi
D. Екстрене повiдомлення про iнфекцiйне захворювання
E. Талон на прийом до лiкаря
5. Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцiй у змiнах показникiв загальної смертностi
рiзних груп населення, якi проживають на рiзних адмiнiстративних територiях. Який iз статистичних
методiв може бути використано з цiєю метою?
A. Аналiз динамiчних рядiв
B. Аналiз стандартизованих показникiв
C. Кореляцiйно-регресивний аналiз
D. Оцiнка вiрогiдностi рiзницi показникiв
E. Аналiз рiвнiв вiдносних величин
16
6. Цеховий лiкар формує для поглибленого спостереження групу осiб, що часто хворiють. При цьому
вiн бере до уваги кiлькiсть етiологiчно пов’язаних випадкiв захворювань з тимчасовою втратою
працездатностi протягом останнього року у кожного iз робiтникiв. Якою повинна бути ця кiлькiсть,
щоб працiвника вiднесли до вказаної групи?
A. 4 i бiльше
B. 1 i бiльше
C. 2 i бiльше
D. 3 i бiльше
E. 6 i бiльше
7. Лiкарями полiклiнiки проводиться статистичне дослiдження результатiв захворювань двох груп
пацiєнтiв (тих, що знаходяться на диспансерному облiку i тих, що не знаходяться) в залежностi вiд вiку,
статi, рiвня гiгiєнiчної культури. Який вид статистичних таблиць найдоцiльнiше використати для
поглибленого аналiзу залежностi мiж наведеними ознаками?
A. Комбiнацiйнi
B. Аналiтичнi
C. Груповi
D. Простi
E. Розробнi
2016
1. Серед працiвникiв промислового пiдприємства зареєстровано 1200 випадкiв непрацездатностi та
12000 днiв непрацездатностi. Який показник захворюваностi з тимчасовою втратою працездатностi
можна розрахувати за цими даними?
A. Середню тривалiсть одного випадку
B. Число випадкiв непрацездатностi на 100 працюючих
C. Число днiв непрацездатностi на 100 працюючих
D. Вiдсоток робiтникiв якi жодного разу не хворiли на протязi року
E. Вiдсоток осiб якi тривало та часто хворiли
2. Працiвник перебував на стацiонарному лiкуваннi з приводу пневмонiї 16 днiв. Який порядок видачi
листка непрацездатностi в цьому випадку?
A. Лiкарем-куратором спiльно з завiдувачем вiддiлення за весь перiод лiкування
B. Лiкарем-куратором з дня надходження до стацiонару максимально до 5 днiв
C. Лiкарем-куратором з дня надходження до стацiонару максимально до 10 днiв
D. Лiкарем-куратором з дня надходження до стацiонару максимально до 14 днiв
E. За висновком лiкарсько-консультативної комiсiї за весь перiод лiкування
3. Цеховий лiкар формує для поглибленого спостереження групу осiб, що тривало хворiють. При цьому
вiн бере до уваги тривалiсть етiологiчно пов’язаних випадкiв захворювань з тимчасовою втратою
працездатностi протягом останнього року у кожного з робiтникiв. Якою повинна бути ця тривалiсть,
щоб працiвника зарахували до вказаної групи?
A. 40 i бiльше днiв
B. 60 i бiльше днiв
C. 20 i бiльше днiв
D. 30 i бiльше днiв
E. 10 i бiльше днiв
4. Серед усiх зареєстрованих захворювань населення, що обслуговується полiклiнiкою мiста, хворi на
цукровий діабет склали 21%. Який статистичний показник наведено?
A. Екстенсивний
B. Iнтенсивний
C. Наочностi
D. Спiввiдношення
E. Кореляцiї
17
2017
1. До дільничного терапевта звернувся хворий 37-ми років, який внаслідок загострення хронічного
обструктивного бронхіту протягом року був тимчасово непрацездатним 117 днів. Визначте юридично
вірну тактику лікаря в даному випадку:
(питання з 2009 року)
А. Хворий підлягає направленню на медико-соціальну експертну комісію
B. Продовження листка непрацездатності терапевтом
C. Направлення на лікарсько-консультаційну комісію для продовження листка непрацездатності
D. Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності
E. Направлення хворого на санаторно-курортне лікування
2. Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності
різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який зі статистичних
методів може бути використано з цією метою? (питання з 2010 року)
A. Аналіз динамічних рядів
B. Аналіз стандартизованих показників
C. Кореляційно-регресивний аналіз
D. Оцінка вірогідності різниці показників
E. Аналіз рівнів відносних величин
3. Управлінню охорони здоров’я необхідно оцінити ефективність впровадження програм з охорони
материнства і дитинства в області. Рівень якого інтегрального показника найдоцільніше використати
для такого аналізу? (питання з 2014 року)
A. Смертності немовлят
B. Перинатальної смертності
C. Захворюваності дітей
D. Інвалідності дітей
E. Фізичного розвитку
4. Працівник перебував 16 днів на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії. Який порядок видачі
листка непрацездатності в цьому випадку?
A. Лікарем-куратором спільно з завідувачем відділення за весь період лікування
B. Лікарем-куратором із дня надходження до стаціонару максимально до 5 днів
C. Лікарем-куратором із дня надходження до стаціонару максимально до 10 днів
D. Лікарем-куратором із дня надходження до стаціонару максимально до 14 днів
E. За висновком лікарсько-консультативної комісії за весь період лікування
5. У поточному році лікарями загальної практики міської поліклініки було направлено до стаціонару 11
хворих з ішемічною хворобою серця. У 3-х випадках діагноз не підтвердився. Яке управлінське
рішення найдоцільніше прийняти в цьому випадку?
A. Аналіз кожного випадку розходження діагнозу
B. Аналіз якості диспансерного спостереження
C. Аналіз якості діагностичних досліджень
D. Аналіз рівня кваліфікації лікарів поліклініки
E. Аналіз матеріально-технічної бази поліклініки
6. В районі N 30% випадків раку молочної залози і 26% випадків раку шийки матки виявляються в IV
стадії. Яке управлінське рішення в цій ситуації слід прийняти?
A. Організувати і провести цільові медичні огляди жінок
B. Організувати і провести комплексні медичні огляди жінок
C. Організувати і провести періодичні медичні огляди жінок
D. Організувати і провести попередні медичні огляди жінок
E. Організувати і провести тотальні медичні огляди жінок
7. В місті N проводилося вивчення захворюваності на інфаркт міокарда за попередні роки (з 2009 по
2013 роки). Який вид епідеміологічного дослідження був використаний?
A. Ретроспективний
18
B. Експериментальний
C. Проспективний
D. Описовий
E. Аналітичний
8. Сімейний лікар протягом останніх трьох років спостерігає зростання захворюваності на дифтерію
серед населення, яке він обслуговує. Які лікувально-профілактичні заходи необхідно провести, щоб
зменшити захворюваність дифтерією на дільниці?
A. Виконати щеплення населення проти дифтерії
B. Виконати госпіталізацію хворих на дифтерію
C. Виконати дизенфекцію в осередку та облік контактних осіб
D. Виявити носіїв і провести для них курс лікування
E. Провести біцилінопрофілактику на дільниці
9. Хворий 42-х років зі скаргами на гострий біль в епігастральній ділянці, що почався раптово на тлі
повного здоров’я, та підвищення температури тіла до 38,5oC, з позитивним симптомом ЩоткінаБлюмберга, потребує хірургічної медичної допомоги. Який вид хірургічної допомоги за часом може
бути наданий хворому?
A. Екстрена (Невідкладна)
B. Екстрена (невідкладна) або відтерміно-вана
C. Планова
D. Відтермінована або планова
E. Екстрена (невідкладна) або планова
10. Бригада екстреної медичної допомоги доставила пацієнта з гострим інфарктом міокарду до
обласного кардіологічного центру, де було виконано кардіохірургічне втручання. В межах якого виду
медичної допомоги були надані вказані медичні послуги?
A. Високоспеціалізована медична допомога
B. Екстрена медична допомога
C. Кваліфікована медична допомога
D. Спеціалізована медична допомога
E. Паліативна медична допомога
11. Хворий 38-ми років, водій автобуса, у робочий час внаслідок автоаварії отримав важку травму
спинного мозку (є акт про нещасний випадок на виробництві). В результаті цього його визнано
інвалідом першої групи. Визначити причину інвалідності:
A. Трудове каліцтво
B. Загальне захворювання
C. Професійне захворювання
D. Важкість травми
E. Дорожньо-транспортна пригода
2018
1. Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних
заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики
захворювань він повинен внести у цей план?
A. Попередження ускладнення хвороб
B. Попередження виникнення захворювань
C. Усунення чинників виникнення хвороб
D. Покращання умов життя населення
E. Проведення реабілітаційних заходів
2. Для оцінки популяційного здоров’я дитячого населення були використані наступні показники:
поширеність хвороб, первинна захворюваність, структура захворюваності, патологічна ураженість та
інвалідність. Який з цих показників відображає рівень захворюваності дітей лише на хронічні хвороби
та морфофункцiональнi порушення?
19
A. Патологічна ураженість
B. Загальна захворюваність
C. Поширеність
D. Первинна захворюваність
E. Iнвалiднiсть
3. В терапевтичному відділенні стаціонару перебувало на лікуванні 50 хворих, 40 із них працюють.
Перед випискою зі стаціонару працюючим видавалися листки непрацездатності. Хто має право
підписувати листки непрацездатності?
A. Лікар-куратор, завідувач відділення
B. Завідувач відділення, заступник головного лікаря з медичної роботи
C. Головний лікар, лікар-куратор
D. Головний лікар, завідувач відділення
E. 4. Для обслуговування населення в міській поліклініці є 30 посад дільничних лікарів. Крім цього на
території обслуговування поліклініки організовані 3 амбулаторії сімейних лікарів (лікарів загальної
практики). Надання якого виду лікувально-профілактичної допомоги забезпечують вказані лікарі?
A. Первинної
B. Першої
C. Вторинної
D. Третинної
E. 5. Для обслуговування населення в районній поліклініці ЦРЛ є 25 посад лікарів-спеціалістів. Надання
якого виду лікувально-профілактичної допомоги забезпечують вказані лікарі?
A. Вторинної
B. Первинної
C. Першої
D. Третинної
E.6. В районі N 30% випадків раку молочної залози i 26% випадків раку шийки матки виявляються в IV
стадії. Яке управлінське рішення в цій ситуації слід прийняти? (питання з 2017 року)
A. Організувати i провести цільові медичні огляди жінок
B. Організувати i провести комплексні медичні огляди жінок
C. Організувати i провести періодичні медичні огляди жінок
D. Організувати i провести попередні медичні огляди жінок
E. Організувати i провести тотальні медичні огляди жінок
7. Управлінню охорони здоров’я необхідно оцінити ефективність впровадження програм з охорони
материнства i дитинства в області. Рівень якого інтегрального показника найдоцільніше використати
для такого аналізу?
A. Смертності немовлят
B. Захворюваності жінок
C. Захворюваності дітей
D. Iнвалiдностi дітей
E. Фізичного розвитку
8. В місті N проводилося вивчення захворюваності на інфаркт міокарда за попередні роки (з 2009 по
2013 роки). Який вид епідеміологічного дослідження був використаний?
A. Ретроспективний
B. Експериментальний
C. Проспективний
D. Описовий
E. Аналітичний
20
9. Серед прикріпленого населення лікаря загальної практики 30% складають люди похилого, старечого
віку. Які особливості захворюваності цього контингенту повинен враховувати лікар для організації
надання їм медичної допомоги?
A. Велика кiлькiсть хронiчних захворювань
B.Збiльшення частки гострих iнфекцiйних захворювань
C. Значна частка неускладнених атипових захворювань
D. Сезонний характер захворюваностi та звернень за допомогою
E. Велика кiлькiсть хвороб з нетяжким типовим перебiгом
10. Хворий 38-ми років, водій автобуса, у робочий час внаслідок аварії отримав тяжку травму спинного
мозку (є акт про нещасний випадок на виробництві). В результаті цього його визнано інвалідом першої
групи. Визначте причину інвалідності: (питання з 2017 року)
A. Трудове каліцтво
B. Загальне захворювання
C. Професійне захворювання
D. Тяжкість травми
E. Дорожньо-транспортна пригода
Скачать