Uploaded by Lily

Документ

advertisement
ВИСНОВКИ
Вивчаючи матеріали та документацію на підприємстві Carlsberg
Ukraine дізналася багато цікавого та корисного для себе.
Ознайомилась з правилами ведення економічної документації, вивчила
специфіку закладу, а саме програми, які використовує заклад. Дізналась про
те, як потрібно правильно вести економічну документацію підприємства,
його оформлення, транспортування і видалення.
Сучасний рівень економічного розвитку вітчизняних підприємств
характеризується
зростаючою
роллю
інформаційних
технологій
як
ключового фактору отримання конкурентної переваги.
Ефективне вирішення завдань збору, зберігання, пошуку, переробки,
перетворення, поширення та використання даних забезпечує своєчасне
одержання якісної та достовірної інформації на всіх рівнях управління
підприємством.
Одним з напрямків досягнення ефективності виступає автоматизація
управління інформаційними потоками та підтримки прийняття управлінських
рішень за допомогою застосування різних програмних продуктів, на основі
яких створюються інформаційні системи.
Проектування
окремих
підсистем
ведеться
у
розрахунку
на
функціонування в складі єдиної системи; поетапність автоматизації.
Комплексність автоматизації не означає одномоментність її здійснення.
Створення додатків проводиться в суворій послідовності, в першу
чергу, на критичних і базових ділянках. Причому на кожному етапі
досягаються певні результати і створюється інформаційна основа для
наступного кроку автоматизації.
Проходячи практику поступово розкривав свій потенціал і щодня
вдосконалював себе. Саме для цього навчаюсь і розвиваюсь.
Також створюються програми мотивації навчання, розвитку, що
дозволяють мені розвиватися як спеціаліста та особистості.
Були розроблені такі висновки:
1. Якість вихідних економічних даних і їх аналіз залежить від точності та
своєчасності додачі у систему.
2. Майже всі програми для обробки економічної інформації є схожими, а
функції які вони виконують є подібними один до одного.
3. Діагностичний
аналіз
проблем
управління
економікою
в
цілому
складається з декількох основних етапів які були висвітлені вище.
Впровадження в дію автоматизації бухгалтерського обліку на
підприємстві дає змогу швидко складати необхідні бухгалтерські документи,
знаходити необхідні дані в автоматизованій системі.
Державним стандартом ГОСТ 34.601 — 90 визначено стадії та етапи
розроблення інформаційних систем. У цьому стандарті наводиться перелік
стадій і етапів створення інформаційних систем.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах:
Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2001.- 400с.
2. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч.посібник. – Вид.
2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С.
Краєва; За пед. В.Ф. Ситника, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С.
Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001.- 420 с.
3. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С., Інформаційні системи і
технології в маркетингу: Навч.посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
КНЕУ, 2003.-352 с.
4. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на
підприємствах. Навч.посібник.- К.: Вища освіта.-372 с.
5. Рогач І.Ф., Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах:
Навч.посібник / І.Ф. Рогач, М.А.Сендзюк, В.А. Антонюк. 2-ге вид.,
переробл. і доп.- К.: КНЕУ, 2001.-239 с.
6. Ярмуш О.В., Редько М.М., Інформатика і комп'ютерна техніка:
Навч.посібник.- К.: Вища освіта.- 359 с.
Download