Audzināšana

Реклама
Klases stunda
audzināšanas darba metodes un formas.
Klases audzinātāju met. komisijas vadītāja
Jeļena Šukajeva
2014/2015. m.g.
Нужен переход от авторитарного
воздействия человека к эффективному
взаимодействию с ним.
Важная миссия – быть классным руководителем
Основное назначение классного руководителя –
создание условий для раскрытия потенциала талантов
ребенка, для их максимального развития
Классный час – это…
Классный час – это одна из наиболее распространенных форм
организаций фронтальной воспитательной работы.
Н.И. Болдырев
●
Классный час можно назвать специально организованной
ценностно-ориентированной деятельностью, способствующей
формированию у школьной системы отношений к окружающему
миру.
Н.Е.Щуркова, Н.С. Финданцевич
● Классный час – время для общения классного руководителя
со своим коллективом, когда он использует разнообразные
приемы, средства и способы организации взаимодействия.
Е.В.Титова
●
Anketēšanas rezultāti.
ANKETA 9.-12. KLAŠU SKOLĒNIEM
1. Nosauciet klases stundas tēmu, kuru
vislabāk atceraties?
● Poētiskas klases stundas
● Mūsdienu jauniešu problēmas
● Tolerance
● Cilvēku tirdzniecība un prostitūcija
● Mikroklimats ģimenē
● Karjera, profesijas izvēle
● Projekta aizstāvēšana
● Pieaugušo un bērnu saskarsme
Bet bija arī tādas atbildes:
● Neatceros neko interesantu
● Tādas klases stundas nebija
● Klases stundas norīt garlaicīgi
2. Kā tu domā, ar kādu mērķi stundu sarakstā ir tāda
stunda, kā klases stunda?
● Aktuālo tēmu apspriedei
● Jaunas informācijas iegūšanai
● Klases kolektīva problēmu risināšanai
● Redzesloka paplašināšanai
● Lai sagatavotu mūs pieaugušo dzīvei
● Lai dibinātu kontaktu starp klases audzinātāju un
skolēniem
● Lai audzinātu mūsos pilsoniskumu un patriotismu
3. Kādas klases stundu tēmas tevi
ieinteresētu?
● Cilvēka psiholoģija
● Uzvedības kultūra
● Profesijas izvēle
● Saskarsmes noteikumi
● Ģimenes vērtības
● Veselīgs dzīves veids
● Nauda, vara
● Ja vēlies būt veiksmīgs, tad...
● Mode mūsu dzīvē
● Vientulība …kompleksi…bailes…
Klases audzinātāju anketu analīze.
1. Kādas audzināšanas mērķus likāt šim mācību
gadam?
● Saliedēt kolektīvu un palīdzēt pielāgoties
● Ieaudzināt cieņu pret skolu
● Ieaudzināt uzvedības kultūru skolā un mājās
● Komunikāciju prasmes ieaudzināšana
● Palīdzēt skolēniem kļūt par atbildīgiem un
demokrātiskiem valsts iedzīvotājiem
● Harmoniskas personības audzināšana
● Attīstīt velmi zināt, saprast un rīkoties saskaņā ar
morāles likumiem
2. Kāds darbs ar klasi Jums palīdzēs to
realizēt?
● Mācību ekskursijas
● Klases stundas (komunikācija)
● Kopīgas aktivitātes ar vecākiem
● Ārpusskolas aktivitātes
● Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem
● Sadarbība ar psihologiem un sociālie darbiniekiem
● Anketēšana un testēšana
● Individuālais darbs
3. Vai rīkojiet skolēnu personības
diagnostiku ?
●Rīko klases audzinātāji
●Rīko psihologi
●Nerīko
12 skolotāji
10 skolotāji
10 skolotāji
4. Vai jūtat, ka Jūsu klasē ir sasniegta savstarpēja
sapratne starp Jums un Jūsu skolēniem?
●16 skolotāji atbildēja «jā»
● 6 skolotāji atbildēja «nē»
●10 skolotāji atbildēja «viss procesā»
5. Kādas darba formas Jūs izmantojiet darbā ar
vecākiem?
●Individuālās sarunas
●Vecāku sapulces un dienas
●Sarunas pa tālruni un mykoob
●Anketēšana
●Vecāku iesaistīšana ārpusklases pasākumos
6. Vai Jūs vienmēr pieturaties pie klases stundu
tematiska plāna, kas ir pieņemts mūsu skolā?
● «Jā, pieturos» - 9 skolotāji
● «Ne, nepieturos» – 10 skolotāji
● «Cenšos pieturēties» – 13 skolotāji
Uz kuru plān orientējaties?
● Uz savu
● Ieviesu korekcijas skolas plānā
● Orientējos uz klases problēmām
7. Kādas audzināšanas formas Jums šķiet
efektīvas Jūsu klasei?
● Klases stunda(1) – 14 skolotāji
● Ekskursijas (2) - 7 skolotāji
● konkursi/ viktorīnas (3) - 6 skolotāji
● Vakari/klases pasākumi (4) - 5 skolotāji
8. Kādu palīdzību Jūs vēlētos saņemt no
- skolas administrācijas
- sociāliem pedagogiem
- psihologa
-klases audzinātāju MK?
Administrācijai: piedalīties skolu pasākumu apspriešanā;
palīdzēt darbā ar grūtam ģimenēm
Sociālajam pedagogam: praktiska palīdzība darbā ar
grūtām ģimenēm; kavējumu monitorings; profilaktiskas
sarunas par pārkāpumiem (1-2 reizes semestrī); palīdzēt
darbā ar vecākiem; rīkot lomu spēles; konkrēta darba
plānošana ar klašu grupām планирование;
Psihologam: testu un anketēšanas organizēšana un
analīze; darba ar klašu grupām plānošana ; lielākas
aktivitātes; individuālais darbs; treningi spēļu formā;
palīdzība skolēnu diagnostikā.
Klases audzinātāju MK: meistarklases klases stundās;
pieredzes apmaiņa; klases stundu scenāriji.
Sasniegtais:
●Aktualizēts individuālais darbs ar vecākiem, tajā
skaitā ar sociālā tīkla Mykoob.lv palīdzību un
vecāku dienu iespējam;
●Sadarbība starp priekšmetu skolotāju un klašu
audzinātāju kļuva efektīvāka;
●Klases audzinātāja individuālā pieeja izglītojamo
sekmju kontrolei aktīvi izmantotas sociālā tīkla
Mykoob.lv iespējas;
●Projektu nedēļā turpināta jauna sadarbības
forma: ķīmijas, fizikas un bioloģijas skolotāju
praktiskās nodarbības ar 11. klašu izglītojamiem;
Sasniegtais:
●Mācību gada laikā 10.-12. klašu skolēniem tika
organizēti semināri, kuros piedalījās dažādu
augstskolu pārstāvji;
●Organizēti visi tradicionālie pasākumi, t.sk.
pasākumi skolēnu patriotisma audzināšanai;
●Sistematizētas teorētiskās un praktiskās
nodarbības ar izglītojamajiem par viņu un
apkārtējo cilvēku drošību (evakuācija).
Nepieciešamie uzlabojumi:
●Nodrošināt klašu audzinātāju dokumentācijas
noformēšanas disciplīnu;
●Aktīvāk izmantot izglītojamo radošo spēju
skolēnu patriotisma audzināšanas pasākumu
organizēšanā ;
●Turpināt regulāras praktiskās nodarbības ar
izglītojamajiem par viņu drošību skolā un
uzvedību jaunā stadiona laukumā.
Piedāvāju novērtēt audzināšanas darbu
2013./2014. m.g. ar vērtējumu labi.
Как это здорово, что мы учителя!
Paldies
par uzmanību!
Скачать