Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība

Реклама
Sociālais menedžments.
Organizācijas uzvedība
3.kurss, 5.semestris
Atvēlēto stundu skaits – 16
Lektore mg., Jekaterina Vozņuka
Rēzekne 2008
Ieskaite



Rakstiskais tests – maks. .....
Praktiskie uzdevumi lekciju laikā – maks. ....
Seminārs – maks. ....
Sociālā menedžmenta un
organizācijas uzvedības būtība








No menedžmenta viedokļa: cilvēku motivēšana, lai sasniegtu
organizācijas mērķus
С позиции менеджмента: мотивация людей для достижения
целей организации
No ekonomikas zinātnes viedokļa: paņēmiens, lai iegūtu
ekonomisko rezultātu ar vismazākajiem izdevumiem
С позиции экономики: способ получения экономического
результата при наименьших издержках
No jurisprudences viedokļa: valsts regulēšana ar likumu
palīdzību
С позиции правоведения: государственное регулирование с
помощью законов
No politoloģijas viedokļa: valsts ietekme uz sabiedrību ar
politiskajām metodēm
С позиции политологии: воздействие на общество
политическими методами
Сушность соц.менеджмента и
организационного поведения



Vadīšana vienmēr eksistēja:
Управление существовало всегда:
Sociālajā sfērā,
Ekonomiskajā sfērā,
Aizsardzības sfērā
Sociālā menedžmenta un
organizācijas uzvedības būtība

Sociālais menedžments => sistēma
Jebkuras sociālās sistēmas elementi
Vadošās apakšsistēmas
Управляющие подсистемы
Subordinācijas
attiecības
Vadāmās apakšsistēmas
Управляемые подсистемы
Organizācijas sociālās
pazīmes
Mērķi un
funkcijas
Motivēšana
Stimulēšana
Rezultātu
efektivitāte
Pazīmes
Sociālā vide
Sociālās
grupas
Statuss
Normas
Attiecības
Cilvēks organizācijā
Darbinieks
Cilvēks
Personība
Sistēmas elements
Organizācijas nodaļa
organizācijā
Funkcionālā vienība
Nodaļa
Sociālā grupa
Organizācijas
apakšsistēma
Sistēmas pazīmes organizācijā
Mērķis
Vadīšana
Sistēmu veidojošās
pazīmes
Struktūra, hierarhija
Mijiedarbība
Сушность соц.менеджмента и
организационного поведения


“Organizācijas uzvedība” pēta cilvēku
uzvedību organizācijās, lai noteiktu
visefektīvākās vadīšanas metodes
«Организационное поведение» изучает
поведение людей в организациях с целью
найти наиболее эффективные методы
управления
Organizācijas uzvedības objekts
un priekšmats




Objekts – organizācijas darbinieki
Объект – работники организации
Priekšmets: darbinieku uzvedība,
mijiedarbība utt
Предмет – поведение, взаимодействие
работников и т.д.
konfrontācija
sadarbība
Organizācijas uzvedības attīstības posmi
Этапы развития ОП
Darba produktivitāte
Производительность труда
2. Darba produktivitāte un attīstība
Производительность труда и развитие
3. Kvalitāte
Качество
1.
Cilvēku uzvedības teoriju evolūcija
Эволюция теорий поведения
человека








Ekonomiskais cilvēks
Экономический человек
Psiholoģiskais cilvēks
Психологический человек
Tehnoloģiskais cilvēks
Технологический человек
Ētiskais cilvēks
Этический человек
Faktori, kuri ietekmē uzvedību
Факторы, влияющие на поведение
Внешняя организационная среда
Ārējā vide
Внутренняя организационная среда
Iekšējā vide
ситуация
личностные
характеристики
Расположение
Ценности
Принципы
Восприятие
мотивация
Индивидуальное
поведение
1) Удовлетворённость работой
2) Увлечённость работой
3) Приверженность организации
Cilvēka un organizācijas
mijiedarbība (3 pieejas)
Organizācijas vide
1)
No cilvēka viedokļa
Stimulējošā iedarbība
Cilvēks
Reakcija uz stimulu
Darbība, uzvedība
Rezultāti
Взаимодействие человека и
организации
2)
С позиции организации
Окружающая среда
Запросы
среды
«Вход»
•Человек
•Цели
•Структура
•Процессы
технологии
•И т.д.
«Преобразо- «Выход»
ватель»
•Продукт
•Поведения, •Услуга
•Действия
Ответ на
запрос
Cilvēka un organizācijas
mijiedarbība
3) Lomu pieeja/ролевой подход
 Lomas skaidrība
Ясность роли
 Lomas pieņēmums
Приемлемость роли
 Statuss
Статус
Вхождение человека в
организацию
Ожидания и представления
человека об организации и
его месте в ней:
Ожидания организации в
отношении человека, его места
и роли в ней:
-место в организации;
-выполняемая работа;
-желательное вознаграждение
-квалификационные и личностные
характеристики для выполнения
роли;
-требуемый результат работы;
-возможное вознаграждение
Galvenās cilvēka gaidas no organizācijas
un organizācijas no cilvēka




Cilvēks gaida
Darba saturs, jēga un
nozīmīgums
Содержание, смысл и
значимость работы
Darba oriģinalitāte un
radošais raksturs; darba
aizrautība un intensitāte
Оригинальность и
творческий характер
работы;
увлекательность и
интенсивность работы




Organizācija gaida
Speciālists ar noteiktām
zināšanām un kvalifikāciju
Специалист, обладающий
определёнными знаниями и
квалификацией
Organizācijas loceklis, kas veicina
organizācijas veiksmīgu darbību
un attīstību
Член организации,
способствующий успешному
функционированию и развитию
организации
Основные ожидания






Ожидания человека
Neatkarības, tiesību,
atbildības un riska pakāpe
dotajā darbā
Степень независимости,
прав, ответственности и
риска на данной работе
Darba prestižs un statuss
Престиж и статус работы
Apstākļu drošība un
komforts
Безопасность и
комфортность условий




Ожидания организации
Cilvēks, kuram piemīt
noteiktas personiskās un
morālās īpašības
Человек, обладающий
определёнными
личностными и моральными
качествами
Kolektīva loceklis, kas ir
spējīgs uzturēt labas
attiecības ar kolēģiem
Член коллектива, способный
поддерживать хорошие
отношения с коллегами
Galvenās cilvēka gaidas no organizācijas
un organizācijas no cilvēka








Cilvēks gaida
Darba alga, prēmijas un
atzinība par labu darbu
Зар. плата, премии,
признание хорошей
работы
Sociālā aizsargātība
Социальная
защищенность
Karjeras izaugsmes
iespējas
Возможность карьерного
роста
Attiecības starp
organizācijas locekļiem
Отношения между
членами организации






Organizācija gaida
Darbinieks, kurš cenšas labāk
izpildīt savas funkcijas
Работник, стремящийся лучше
выполнять свои функции
Cilvēks, kas ir uzticīgs
organizācijai un gatavs
aizstāvēt tās intereses
Человек, преданный
организации и готовый
отстаивать её интересы
Organizācijas loceklis, kas
atbalsta tās vērtības
Член организации,
разделяющий её ценности
Cilvēka un organizācijas
mijiedarbības noteikšanas paņēmieni
Cilvēks tiek meklēts, lai veiktu
noteiktu darbu, funkcijas
Работа или функция подбирается для
человека
Darba izpēte
Изучение возможностей и стремлений
человека
Darba apraksts
Kvalifikācijas prasību
noteikšana
Закрепление за человеком
определённого места в организации
Kandidātu atlase pēc
kvalifikācijas prasībām
Подбор работы, наиболее
соответствующей возможностям и месту
человека
Cilvēka norīkošana attiecīgajā
darbā
Включение человека в группу и
закрепление за ним работы в
соответствии с задачами группы
Скачать