Izvēlētā LP piemēra apraksts/vizītkarte

Реклама
Pielikums: Izvēlētā LP piemēra apraksts/vizītkarte
Pedagogs (vārds, uzvārds)
Zinātniskais/akadēmiskais grāds
(ja piemērojams)
Tatjana Linkeviča
Klase/klašu grupa (ja
piemērojams)
3.klase
Mācību priekšmets (ja
piemērojams)
Krievu valoda
Izglītības iestāde
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
Novads
Jūrmala
Kontaktinformācija (e-pasts,
tālrunis)
[email protected] 26189679
Labās prakses piemērs
Darbs grupās ar dažādiem teksta tipiem.
Mērķis: dažādu tipu tekstu izšķiršana un skolēnu
radošo spēju attīstīšana.
Uzdevumi:
1) prot atšķirt teksta tipus;
2) prot veidot noteikta tipa tekstus grupās pēc
norādītās tēmas;
3) prot stāstīt savus sacerētos tekstus;
4) attīsta visas valodas prasmes.
Klasē mācās 27 skolēni, ar kuriem strādāju no
1.klases – trešo gadu. Skolēniem ir atšķirīgs zināšanu
līmenis, spējas, attieksme pret mācībām. Ir skolēni ar
veselības problēmām.
1) Skolēni tiek sadalīti grupās pēc skolēnu izvēlētās
krāsas. Grupā ir skolēni ar dažādiem zināšanu
līmeņiem. Grupā strādā visi, palīdzot viens otram un
kopā mācoties. Grupā ir labvēlīga atmosfēra, strādā
visi.
2) Grupā noteikt dotā teksta tipu (neatkarīgs teksts no
mīklas).
3) Grupām tiek dots uzdevums – uzminēt mīklu,
izveidot tekstu par mīklas atminējumu. Mīkla visiem
ir viena, bet grupās to nezina. Katrai krāsai ir savs
uzdevums – izveidot tekstu – aprakstu, stāstījumu,
pārspriedumu (teksta tips atšķiras no 2) punktā dotā
uzdevuma piedāvātā teksta tipa).
Grupu darbs.
Mīklas minēšana, darbs ar tekstu.
Resursi: krāsainas kartiņas dalīšanai grupās, izdales
materiāls katrai grupai – darba lapa
- teksts (viens no – apraksts, stāstījums,
pārspriedums),
- mīkla,
- uzdevums ar norādītu teksta tipu, kurš visiem kopā
jāizdomā un pildspalva, krāsu zīmuļi – teksta
noformēšanai, ja grupa ātrāk kā citas veic uzdevumu
(Pielikums Nr.1).
LP piemēra mērķis/uzdevumi
Iesaistīto skolēnu (grupa, klase)
raksturojums (ja piemērojams)
Strukturēts LP piemēra apraksts
Instrumentārijs
Apliecinošie dati, fakti un piemēri
(ja piemērojams)
Sasniegtais rezultāts
Sadarbība
LP piemēra izmantošanas iespējas
Cita būtiska informācija
Datums
Skolēni izprot un prot izdomāt dažāda tipa tekstus,
prot prezentēt paveikto, nekautrējas to darīt. Laba
mācību motivācija – skolēniem ir interesanti
klausīties, ko par vienu tēmu (mīklas atminējumu)
izdomājušas citas grupas. Teksti ir dažādi gan pēc
satura, gan pēc tipa. Īsā laika apjomā tiek
nostiprinātas skolēnu zināšanas par dažādiem teksta
tipiem. Skolēni mācās radoši strādāt, parādot savas
fantāzijas spējas tekstu veidošanā.
Tiek veicināta skolēnu sadarbības prasmes.
Šo darba veidu var izmantot valodas stundās – gan
latviešu, gan angļu, u.c. valodās.
Ja darbs ir apjomīgs, tad jāsagatavo soli klasē darbam
grupās. Ja uzdevums ir neliels – kā viens no mācību
uzdevumiem stundas mērķu sasniegšanai, tad skolēni
to var veikt jebkurā klases vietā – uz palodzes,
paklāja, utt.
24.11.2010.
Pielikums Nr.1
Darba lapa grupai Nr.1.
1.задание. Прочитай текст.
Жила-была квакушка, зелёная макушка,белое брюшко, выпученные глазки – совсем как в
сказке.
Рот у этой красавицы большой – как говорится, до ушей, хоть завязочки пришей. А ест так
много, что даже времени для этого не хватает. Только позавтракала, смотришь, а уже обедать
пора; не успела облизнуться – ужинать надо! Попрыгать бедняжке некогда: вот так и ест комаров
без перерыва.
Запиши, как называется такой тип текста _______________________________ .
2.задание. Отгадайте загадку.
Очень добродушная,
Я мягкая, послушная,
Но когда я захочу,
Даже камень источу.
Запишите отгадку _______________ .
3.задание. Составьте текст рассуждение об отгадке из 2. задания.
Darba lapa grupai Nr.2.
1.задание. Прочитай текст.
Лес – наше богатство. А знаешь, почему его надо беречь и почему он – наше богатство?
Лес кормит, одевает, лечит человека, даёт древесину, без которой нельзя обойтись. Но это ещё не
всё.
Без леса, растений человек и всё живое на Земле не смогли бы жить, потому что кислород,
которым мы дышим и дышат все живые существа, выделяют растения. Растения также очищают
воздух от грязи, пыли, копоти.
Запиши, как называется такой тип текста _______________________________.
2.задание. Отгадайте загадку.
Очень добродушная,
Я мягкая, послушная,
Но когда я захочу,
Даже камень источу.
Запишите отгадку _______________.
3.задание. Составьте текст повествование об отгадке из 2. задания.
Darba lapa grupai Nr.3.
1.задание. Прочитай текст.
Последний зимний месяц – февраль. Солнышко немножко пригревает. Весна
подкрадывается. По сосулькам вода заструилась. Но вдруг опять налетел студеный ветер.
Посыпался снег. Началась пурга. Так целый месяц и было.
Запиши, как называется такой тип текста _______________________________.
2.задание. Отгадайте загадку.
Очень добродушная,
Я мягкая, послушная,
Но когда я захочу,
Даже камень источу.
Запишите отгадку _______________.
3.задание. Составьте текст описание об отгадке из 2. задания
Скачать