Программа «Частное право»

Реклама
Programma “Privāttiesības”
Apstiprinātās maģistru darbu tēmas latviešu un krievu valodā. Aizstāvēšana notiks
12. un 13. februārī
N.pk Ф.и. магистранта
1. Ananidze
Aleksandrs
2. Andghuladze
Manana
3. Babčenoks
Vadims
4. Bēmane Igunda
5. Berķis Romāns
6. Bruģe Anna
7. Ciniņa Ilva
Тема на языке написания
Тема на латышском/русском языке
Проблемы регулирования
имущественных отношений в
семейном праве Латвии и стран ЕС
Усыновление детей Латвии
иностранными гражданами
Недействительные сделки в
гражданском праве Латвии
Preču zīmju starptautiskā un nacionālā
reģistrācija un aizsardzība un ar to
saistītās problēmas
Īpašuma attiecību problēmu risināšana Latvijas un
Eiropas Savienības valstu ģimenes tiesībās
Saistību tiesību pastiprināšanas veidi
Latvijā
Основные тенденции развития
семейного права на территории Латвии
Prasījumu tiesību cesija un faktorings
Виды подкрепления обязательственного права
в Латвии
Ģimenes tiesību attīstības pamattendences Latvijas
teritorijā
Цессия права требования и факторинг
Latvijas bērnu adopcija, ko veic ārvalstu pilsoņi
Spēkā neesošie darījumi Latvijas civiltiesībās
Международная и национальная регистрация
товарных знаков и связанные с этим проблемы
8. Daņiļeviča Marija Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
problēmas
9. Desjatnikov
Залоговое право на движимые вещи в
Sergei
странах ЕС
10.Desjatnikova
Проблемные аспекты правового
Irina
регулирования ипотеки в странах ЕС
11.Dobrovolskaja
Сравнительно-правовой анализ статуса
Irina
наднациональных юридических лиц в
праве Европейского Союза
12.Freimane Laura
Cesijas jēdziens saistību tiesībās un tās
praktiskais pielietojums
Проблемы управления и ведения хозяйства
многоквартирных жилых домов
13.Gailuma Zane
Dalītais nekustamais īpašums, problēmas
un to risināšanas iespējas Latvijas
Republikā
14.Girštauta Jūlija
Aizdevumu nodrošinājuma veidi un ar
to saistītās problēmas
15.Glumovs Andrejs Fiziskas personas maksātnespējas procesa
problēmas un risinājumi
16.Jeršovs Romans Проблемы правового регулирования
прекращения брака по
законодательству ЛР
Раздельное недвижимое имущество, проблемы
и возможности их решения в Латвийской
Республике
Виды обеспечения займа и связанные с этим
проблемы
Проблемы процесса неплатежеспособности
физического лица и решения
Problēmas, kas saistītas ar laulības izbeigšanās
tiesisko regulēšanu atbilstoši LR likumdošanai
17.Kašnikov Anatolij Обращение взыскания на имущество
собственника по договорным
обязательствам
Piedziņas vēršana uz īpašnieka īpašumu saistībā ar
līgumiskām saistībām
18.Klaikalte Ērika
19.Kļaviņa Iveta
20.Kukaine Laura
Ķīlas tiesība uz kustamo mantu ES valstīs
Problēmu aspekti, kas saistīti ar hipotēkas tiesisko
regulēšanu ES valstīs
Virsnacionālo juridisko personu statusa salīdzinošā
tiesiskā analīze Eiropas Savienības tiesībās
Понятие цессии в обязательственном праве и
его практическое применение
Bāriņtiesu tiesiskais pamats un nozīme Правовая основа Сиротского суда и его
bērnu tiesību aizsardzībā
значение в правовой защите детей
Civilstāvokļa aktu veidi un to
Виды актов гражданского состояния и их
reģistrācija Latvijā
регистрация в Латвии
Ķīla kā saistību izpildījuma
nodrošināšanas veids Latvijā
Залог как вид обеспечения исполнения
обязательств в Латвии
21.Kurakina
(Sinkoveca)
Natālija
Starptautiskās civilprocesuālās
jurisdikcijas noteikšana pēc Eiropas
Savienības tiesību aktiem un ārvalstu
likuma piemērošanas problemātika
civilprocesā
Проблемные аспекты правового
регулирования договоров отчуждения
недвижимой собственности
23.Mališeva Odarka Особенности расторжения брака по
инициативе одного из супругов
24.Mchedlishvili
Правовой режим информации
Giorgi
ограниченного доступа
25.Muha Nataļja
Правовая защита несовершеннолетних
лиц при расторжении брака в
гражданском законодательстве
европейских стран
26.Pankovs Maksims Juridisko personu maksātnespējas
tiesiskās problēmas
27.Pavlova Ludmila Būvdarbu līgums, ko izmanto publisko
iepirkumu vajadzībām: būtība un
problēmu aspekti
22.Kurjanova
Svetlana
28.Pipia Nestan
Влияние международно-правовых
актов на совершенствование
информационного законодательства
Латвийской Республики
Установление международной гражданскопроцессуальной
юрисдикции
согласно
правовым актам Европейского Союза и
проблематика
применения
законов
иностранных государств в гражданском
процессе
Problēmu aspekti, kas saistīti ar nekustamā
īpašuma atsavināšanas līgumu tiesisko regulēšanu
Tās laulības šķiršanās īpatnības, kas saistītas ar
viena laulātā iniciatīvu
Ierobežotas lietošanas informācijas tiesiskais
režīms
Nepilngadīgo personu tiesiskā aizsardzība laulības
šķiršanās gadījumā atbilstoši Eiropas valstu
civiltiesībām
Правовые проблемы неплатежеспособности
юридических лиц.
Договор строительства, используемый для
нужд публичных закупок: сущность и
проблемные аспекты
Starptautisko tiesisko aktu ietekme uz Latvijas
Republikas
informatīvās
likumdošanas
pilnveidošanu
29.Savastjuka Zaiga Privātā publiskā partnerība: būtība un
civiltiesiskās problēmas
Частно-публичное партнерство: сущность и
гражданско-правовые проблемы
30.Šenkmans
Mihails
Проблемы правового регулирования
обращения информации в сети
Интернет
Tiesiskās regulēšanas problēmas, kas saistītas ar
informācijas apgrozību Interneta tīklā
31.Solncevs Igors
Проблемные аспекты гражданскоправовой ответственности в Латвии и
странах ЕС
Актуальные аспекты правового
регулирования опеки и попечительства
в Европейских странах
Civiltiesiskās atbildības problēmu aspekti Latvijā
un ES valstīs
33.Tihomirovs
Andrejs
34.Vanags Māris
Актуальные проблемы авторского
права в сети Интернет
Darba likumā noteikto speciālo subjektu
tiesiskā aizsardzība darba attiecībās un ar
to saistītās aktualitātes Latvijas Republikā
Aktuālās problēmas, kas saistītas ar autortiesībām
Interneta tīklā
Правовая защита в трудовых отношениях
специальных субъектов, установленных в
трудовом договоре и связанных с этим
актуальности в Латвийской Республике
35.Virlans Vasilijs
Īpašums, kopīpašums, tā atsavināšanas un Собственность, общая (совместная)
dalīšanas pamati un varianti.
собственность, основание и варианты его
отчуждения
36.Zolotuhina Vita
Morālā kaitējuma atlīdzības civiltiesiskās Гражданско-правовые проблемы возмещения
problēmas Latvijā
морального
ущерба в Латвии
отчужденияотчуждение
и деление
37.Žuņa Sandra
Darba tiesisko attiecību regulējums Rīgas Регулирование трудовых правоотношений в
Pašvaldības policijā un ar to saistītās
полиции
tiesiskās problēmas
32.Sudakova Diana
Aizbildnības un aizgādnības tiesiskās regulēšanas
problēmu aktuālie aspekti
Скачать