На 16 февруари 2013 година

Реклама
На 16 февруари 2013 година в град Киев се проведе лекция на
Посланика Татяна Николаевна Микушина.
Лекцията продължи 4 часа. В залата присъстваха над 200
човека, предимно от Украйна и Русия. Присъстваха също
слушатели от Белорусия, Литва, Латвия, САЩ, Канада, Турция,
Казахтан, Великобритания и Германия.
Залата не можа да побере всички желаещи са присъстват на
лекцията.
Предлагаме ви отзиви на участниците в лекцията(някои
отзиви са със съкращения).
Лекцията в Киев на 16 февруари 2013г беше не само
поредното… на Посланика, но беше и Събитие.
Аз за първи път почуствах такова осезаемо единение на
хората, които се събраха на това мероприятие и дори на онези,
които си бяха в къщи.
Лекцията се проведе на много високо ниво – мощно, с
осезаемо енергийно присъствие – поток от Светлина и Любов
от Посланика и Владиците. И в същото време много коректно и
ненатрапчиво – най-важните знания бяха изложени в логически
и разбираемо. На мен много ми хареса цялото изложение на
материала –толкова ясно и разбираемо. И филмите, и
мантрите, и упражненията – всичко беше уместно. Единствено
времето беше недостатъчно – искаше ми се да има още един
час, за да се стигне до края…
…
Дойде краят – благодаря за лекцията! Хората дълго-дълго
след това седяхам, мълчаха и не искаха да си тръгнат… Имаше
над какво да се замислим.
…
С Любов и благодарност,
Лаума, Рига
Лекцията премина на много високо ниво. Аз бях(на тази
лекция) в Рига, там също беше прекрасно. Според мен тези
лекции се различаваха и по съдържание и по енергетика. Разбира
се, това е разбираемо, защото покровител на лекцията в Рига
беше Господ Шива, а в Киев – Санат Кумара.
Моите предложения:
- лекцията „Същност на Древното Учение” трябва да
продължи минимум 2 или 3 дни,
- ако е възможно, необходимо е по-често да се провеждат
такива лекции и семинари.
В края на моето писмо искам да благодаря на Татяна
Николаевна и на всички организатори, че ни дадохте
възможност още веднъж да си спомним за основите на Вечното
Учение.
С уважение,
Несрин,
Турция.
Това беше първата, на която имах възможност да присъствам,
и първата среща с Татяна Николаевна. И това беше голям
празник! Истински празник, по който душата ми много
тъгуваше. Това бяха скъпоценни минути. И те не свършиха, а
продължават някъде да текат и лекцията не свършва.
Независимо, че в залата имаше много хора, лекцията протичаше
много индивидуално.
Думите не достигат за да изразя, това което се усещаше.
Непостижимо, както е велика Любовта на Бога!
Олга Клименко,
Санкт-Петербург.
Може би има някакви събития във външния свят, които
изглеждат важни и необходими. Но всичко това отстъпи на
втори план по време на лекцията. Това беше истински
спектакъл, по време на който почуствахме близостта на Бога и
Владиците и още веднъж преживяхме дълбочината на
Учението, което е дадено чрез Татяна Николаевна. Чувството
на благодарност не ни напуска и досега. Всеки детайл и наймалка подробност в лекцията са обмислени предварително, в
съчетание с високото ниво на подаването на материала и
личното обаяние на Татяна Николаевна породи атмосфера на
единение, на нов поглед върху собствения живот…
Благодаря много!
С Любов,
Жана, Оля, Алексей,
Москва.
Преди лекцията аз слушах дискове … със записи на Т. Микушина.
У мен предварително се създаде нейния образ на „волева” жена
и когато тя се усмихвше по време на лекцията, мо се струваше,
че нещо не е както трябва. Много добро е съчетаниетомежду
гласа й от записа и на живо. Харесаха ми медитациите и
зареждащите с енергия упражнения. Моята оценка, ако това е
важно, е 5+ на лекцията и на нейните организатори!Безкрайно
благодаря за слътката свежи знания и за тази искрената в
любов и радост атмосфера през този ден!!! Любов и
БлагоДарност!
Зоя Андрусяк
Киев.
За първи път присъствах на такова мероприятие. И ме порази
това как се държаха всички. Тихо, спокойно, многоправилно! Аз
никога и никъде не съм виждала такава
16 февраля 2013 года состоялась лекция Посланника Татьяны
Николаевны Микушиной в городе Киеве.
Лекция продолжалась 4 часа. В зале присутствовало более
двухсот человек в основном с Украины и из России. Были также
слушатели из Белорусии, Литвы, Латвии, США, Канады, Турции,
Казахстана, Великобритании и Германии.
Зал не смог вместить всех желающих присутствовать на
лекции.
Предлагаем вашему вниманию отзывы участников лекции
(некоторые отзывы сокращены).
Лекция в Киеве 16 февраля 2013 г. была не только очередным
выступлением Посланника, но – Событием.
Я впервые почувствовала такое ярко ощутимое единение людей,
которые собрались на мероприятие, и даже тех, кто остался дома.
Лекция была проведена на очень высоком уровне: мощно, с ощутимой
энергетической составляющей – поток Света и Любви от Посланника и
Владык. И в то же время очень корректно и не навязчиво – важнейшие знания
преподнесены в логичном и понятном изложении. Мне очень понравилось всё
изложение материала – так ясно, понятно. И фильмы, и мантры, и
упражнения – всё было очень уместно. Только времени маловато было –
хотелось добавить ещё час, чтобы до конца дойти...
...
Окончание – спасибо за это! Люди долго-долго потом ещё сидели,
молчали и не уходили... Было, над чем задуматься.
...
С любовью и благодарностью,
Лаума, Рига
Лекция прошла на очень высоком уровне. Я была [на этой лекции] в Риге,
там тоже было прекрасно. По-моему мнению, эти лекции отличались друг
от друга и по содержанию, и по энергетике. Конечно, это понятно, потому
что покровитель лекции в Риге был Господь Шива, а в Киеве – Санат Кумара.
Мои предложения:
– лекция «Суть Древнего Учения» должна проходить минимум 2 или 3
дня,
– если возможно, нужно более часто проводить такие лекции и
семинары.
В конце своего письма я хочу поблагодарить Татьяну Николаевну и всех
организаторов, что вы дали эту возможность, еще раз напомнить себе
основы Вечного Учения.
С уважением,
Несрин,
Турция.
Это была первая лекция, на которой мне удалось побывать, и первая
встреча с Татьяной Николаевной. И это огромный Праздник! Настоящий
Праздник, по которому очень скучала душа. Это были драгоценные минуты.
И они не прошли, но продолжают где-то длиться и лекция не заканчивается.
Несмотря на то, что в зале было много людей, беседа шла очень
индивидуально.
Чтобы выразить то, что ощущалось, слов нет.
Непостижимо, как велика Любовь Бога!
Ольга Клименко,
Санкт-Петербург.
Может быть, есть какие-то события во внешнем мире, которые
кажутся важными и необходимыми. Но все это отступило на второй план во
время лекции. Это был настоящий спектакль, во время которого мы
почувствовали близость Бога и Владык и еще раз пережили глубину Учения,
которое дано через Татьяну Николаевну. Чувство благодарности не
покидает нас до сих пор. Каждая деталь и мелочь в лекции обдуманна
заранее, в сочетании с высоким уровнем подачи материала и личным
обаянием Татьяны Николаевны родилась атмосфера единения, нового
взгляда на собственную жизнь....
Большое спасибо!
С Любовью,
Жанна, Оля, Алексей,
Москва.
До лекции я слушала диски ... в записи Т. Микушиной. У меня
предварительно сложился её образ "волевой" женщины и, когда она
улыбалась во время лекции, мне казалось, что что-то не так. Очень хорошее
сочетание её голоса в записи и в живую. Понравились медитации и
придавшие энергию упражнения. Начала применять. Моя оценка, если это
важно, 5+ самой лекции и её организаторам! Огромное спасибо за глоток
свежих знаний и за ту позитивную искреннюю в любви и радости атмосферу
этого дня!!! Любовь и БлагоДарность!
Зоя Андрусяк,
Киев.
Я впервые была на таком мероприятии. И меня поразило, как все люди
себя вели. Тихо, спокойно, очень правильно! Я никогда и нигде не видела
такой высоко культурной организации людей в зале. И особенно в конце.
Обычно на других мероприятиях по окончанию все люди "ломятся сломя
голову" в гардероб или бар. А тут никто не хотел уходить. Все замерли. Мне
кажется, что если бы по залу летела муха – то ее было бы слышно и она,
испугавшись тишины, тоже тихонечко замерла на месте, чтобы не
нарушать эту идиллию.
В общем впечатления очень положительные.
С уважением, Наталья Сальникова. Киев
Высокий Свет на земле Украины
Наконец и на земле Украины произошло осаждение Божественного Света
Владык Мудрости!
16 февраля в Киеве состоялась лекция Посланника Великого Белого
Братства Татьяны Николаевны Микушиной.
Чтобы вкусить этот Божественный Свет люди прибыли не только с
Украины, но и Прибалтики, России, Казахстана, с Европы, Америки и
Канады.
С утра в коференц-зале стали собираться люди. Совершенно
незнакомых людей объединяли Радость, Любовь, Свет, царила атмосфера
Благости и Умиротворения, ведь собирались духовно близкие люди, братья
по Духу. Москвичи, рижане доставили книги Татьяны Николаевны, лики
Иерархов Света и каждый присутствующий мог удовлетворить свой вкус.
Лекция была организована чудесно. Большой лик Санат Кумары давал
возможность ощутить Его присутствие. Задолго до начала в зале можно
было послушать аудиозапись Розариев Матери Марии и также ощутить Её
присутствие.
С самого начала лекции Свет и Любовь, исходившие от Татьяны
Николаевны овладели залом и сохранялись ещё долго после её окончания.
Много раз Господь Санат Кумара отдавал Свои Бесценные Энергии,
Жертвуя Собой во Имя Жизни на Земле, Спасая человечество,
оказывавшееся на краю. И в сердце, переполненном смятением чувств,
родилась песня-благодарность Возлюбленному Санат Кумаре.
САНАТ КУМАРЕ
Хоть теперь ответим,
Сердцем осознаем,
Ты снова к нам Пришёл,
Хоть теперь исполним
И снова Отстоял.
Свой Священный Долг.
Тебя благодарим
Происхождение Божественное вспомним!
За Дар Бесценный.
Предназначение
Божественное
Сейчас нам нелегко,
вспомним!
Но рядом Ты всегда
Свою Ответственность за судьбы Мира
И Голос Твой звучит
вспомним!
Проникновенно.
Все чувства, мысли и деяния наполним
Щемящею виной, Родной, перед Тобой
Лишь Светом, что Божественной
Невысказанной болью сжалось сердце.
Любовью
Прости, что вновь и вновь надеешься и Планету поднимает к Жизни Новой.
ждёшь
Лишь вспомним: все мы – Боги на Земле,
И вновь не оправдали мы надежды.
Несём в себе Творца Преясный Свет.
О, Санат Кумара!
Ликуют Небеса, Миры и Звёзды:
У Истоков наших
Как никогда близка теперь Возможность.
Ты стоял недаром,
Сейчас, а не потом, когда-нибудь,
Сохранив нам жизнь.
Жизнь Вечная Зовёт в Прекрасный Путь.
И благодарность в сердце расцветает
Тебе и Всем, кто нас оберегает.
В земных просторах Лотосы цветут
И Ваши дети к Вам, любя, идут.
Ещё раз благодарим Возлюбленного Санат Кумару, все Силы Света,
Татьяну Николаевну Микушину, всех организаторов встречи за Свет,
Любовь, Благость, Спокойствие, Умиротворение, которые царили в зале во
время лекции.
От всего сердца благодарим за Бесценный Дар, священный для нас,
Благословение Возлюбленного Санат Кумары, которого мы удостоились, за
такое Высокое сказочно-таинственное окончание прекрасного волшебного
Действа (иначе эту лекцию не назовёшь), участниками которого мы все
стали.
Свет, Любовь, Благодарность, низкий поклон с Надеждой на будущие
прекрасные волшебные встречи,
Николай и Екатерина Онищенко,
Киев, Украина.
Скачать