Задания школьной олимпиады

advertisement
Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
2012-2013 н.р., 10 клас
І рівень
Тестові завдання групи А (правильним є один варіант відповіді).
1. Нуклеїнові кислоти утворюються:
а) у лізосомах;
б) у клітинному ядрі;
в) у клітинному центрі;
г) у комплексі Гольджі..
2. Аорта — це:
а) внутрішній шар стінки серця;
б) середній шар стінки серця;
в) зовнішній шар стінки серця;
г) велика кровоносна судина.
3. Період спокою всіх камер серця - це:
а) діастола;
б) систола;
в) бластула;
г) гаструла.
4. Лімфа утворюється:
а) з формених елементів крові;
б) з рідини, що виробляється нефроном;
в) із секретів ендокринних залоз;
г) з міжклітинної рідини.
5. Нервові клітини гідри розташовані:
а) в ектодермі;
б) в ентодермі;
в) у мезодермі;
6. Рибоза - це:
а) білок;
б) ліпід;
в) вуглевод;
г) азотиста основа.
7. На відміну від інших білків ферменти:
а) синтезуються на рибосомах;
б) мають третинну структуру;.
в) каталізують хімічні реакції;
г) кодуються ДНК.
г) у мезоглеї
8. Мономерами білка є:
а) цукор;
б) спирти;
в) жирні кислоти;
г) амінокислоти.
'
9. Амінокислотою не є:
а) валін;
б) цистеїн;
в) глутамінова кислота;
г) гліцерин.
10. До еукаріотів належить збудник:
а) чуми;
б)холери;
в) малярії;
г) пневмонії.
11. Ганглії парасимпатичної системи розташовані:
а) поряд з ефектором (робочим органом);
б) поряд зі спинним мозком;
в) у головному мозку;
г) у черевному нервовому ланцюжку.
12. Кіль відсутній:
а) у пінгвіна;
б) у страуса;
в) У голуба;
г) У свійської курки
13. Синтезується мозковим шаром надниркових залоз:
а) гастрин;
б) тестостерон;
в) глюкагон;
г) адреналін.
14. Цукровий діабет виникає внаслідок гіпофункції:
а) щитоподібної залози;
б) підшлункової залози;
в) гіпофіза;
г) яєчника.
15. Черепно-мозкових нервів у людини:
а) 10 пар;
б) 11 пар;
в) 12 пар;
г) 15 пар.
16. Трав'янистою рослиною є:
а)верба;
б) береза;
в) кокосова пальма;
г) банан.
17. Кісткою мозкового відділку черепа є:
а) тім'яна;
б) ключиця;
в) виличкова;
г) грудина.
18. Легенева вена впадає:
а) у правий шлуночок;
б) у лівий шлуночок;
в) у ліве передсердя;
г) у праве передсердя.
19. Сеча утворюється:
а) у нефронах;
б) у сечовому міхурі;
в) у наднирниках;
г) у печінці.
20. Вуглеводом є:
а) целюлоза;
б) мієлін;
в) тестостерон;
г) гемоглобін.
ІІ рівень
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька
варіантів відповідей).
1. Для чого рослинам кутикула: а)захищає від пошкодження комахами;
б)накопичує вологу; в)захищає листок від надмірного випаровування;
г)захищає корінь; д)служить зовнішнім скелетом.
2. Вкажіть рослини, у яких продихи розміщені на нижній поверхні
листка: а)троянда; б)латаття; в)кактус; г)дуб; д)береза.
3. Плід коробочка утворюється у представників родини: а)Капустяні;
б)Лілійні; в)Бобові; г)Пасльонові; д)Айстрові.
4. Визначте, які
з рослин
відносять до нижчих:
а)мохоподібні;
б)плауноподібні; в)зелені водорості; г)лишайники; д)голонасінні.
5. Виберіть організми-гетеротрофи: а)гриби; б)хемотрофні бактерії;
в)водорості; г)фототрофні бактерії; д)мохи.
6. До ряду Парнокопитні відносять: а)бегемота; б)жирафа; в)тапіра;
г)кулана; д)зубра.
7. Компонентами ЖЄЛ є: а)дихальний об’єм; б)додатковий об’єм вдиху;
в)резервний об’єм видиху; г)загальна ємність легень; д)залишковий
об’єм легень.
8. Які з перелічених речовин призводять до підвищення концентрації
глюкози в крові: а)інсулін; б)глюкагон; в)інтерферон; г)адреналін;
д)пепсин.
9. Які
речовини
всмоктуються
у
кровоносні
капіляри
ворсинок
кишечника: а)білки; б)жири; в)глюкоза; г)крохмаль; д)амінокислоти.
10.Виберіть залози змішаної секреції: а)печінка; б)наднирники; в)статеві;
г)підшлункова; д)щитоподібна.
11.Глюкоза є мономером таких речовин: а)гемоглобіну; б)крохмалю;
в)глікогену; г)хітину; д)целюлози.
12.На агар-агарі можна виростити культуру збудників: а)діабету;
б)холери; в)грипу; г)туберкульозу; д)малярії.
13.Із запропонованих білків виберіть ферменти: а)РНК-полімераза;
б)гемоглобін; в)трипсин; г)міозин; д)амілаза.
14.Які з речовин є гідрофобними: а)глюкоза; б)воски; в)андрогени;
г)фосфоліпіди; д)ліпаза.
ІІІ рівень
1. Проаналізуйте процеси травлення у різних відділах травного
каналу і заповніть таблицю
Відділ
Секрети, що
травного
виділяються
каналу
Ферменти
рН
Коротка характеристика
середовища
процесів травлення
(які речовини
розщеплюються, які
утворюються)
Ротова
порожнина
Шлунок
Тонкий
кишечник
Товстий
кишечник
Практичний тур
1.
Мікроскопічну будову якого
органу людини Ви бачите на малюнку? Підпишіть складові
його структурно-функціональної одиниці. Поясніть зв'язок
будови і функцій цього органу.
2.
До якого ряду, класу, типу відносяться пропоновані тварини. Назвіть їх.
Визначте загальні ознаки ряду, класу та типу.
Download