Power of attorney in Estonia for patent and trademark registration in

Реклама
Республика Эстония
Доверенность
Нижеподписавшийся заявитель настоящим уполномочивает
Валтерса Генцса или его назначенного представителя ______________ совершать все
действия, связанные с регистрацией и обслуживанием наших товарных знаков,
промышленных образцов, полезных моделей и/или патентов, в соответствии с законом
Эстонской Республики, для этой цели мы даем разрешение нашим представителям
подготовить, подписать и подавать заявления, ходатайства и т.п.; платить налоги; хранить
и получать документы, официально зарегистрированные сообщения, сертификаты и
другие документы, вносить изменения в заявочные и регистрационные документы;
отзывать заявки и регистрации; хранить объяснения, отзывы, апелляционные жалобы,
возражения и др. Доверенность действительна до тех пор, пока не будет заменена другой
доверенностью, или отозвана в письменном виде эстонским Патентным Ведомством.
---------------------------------------Имя и адрес заявителя или владельца.
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------Подпись заявителя или владельца, полное имя и название.
Место и Дата подписания / Нотариальное заверение или легализация не требуется.
Allakirjutanud taotleja volitab käesolevaga
Valters Gencs või temapoolt määratud esindaja ___________________________________ ajama kõiki
asju, mis on seotud meie kaubamärkide, tööstusdisainlahenduste, kasulike mudelite ja/või
patentide registreerimisega ja nende kehtivuse säilitamisega vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele, mil eesmärgil volitame oma esindajat ette valmistama, alla kirjutama ja
esitama taotlusi, petitsioone jms; tasuma lõive, esitama ja saama dokumente; ametlikke teateid,
tunnistusi ja muid dokumente; parandama taotlusi ja registreerimise dokumente; taotlusi ja
registratsioone tagasi võtma; esitama selgitusi, vastuseid, apellatsioone, kaebusi jne. Volikiri on
kehtiv seni kuni see asendatud teise voliniku volikirjaga või kirjalikult tühistatud Eesti
Patendiameti poolt.
----------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Name and address of the applicant or owner /Taotleja nimi ja aadress
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------Signature of the applicant or owner , full name and a title .
Taotleja allkiri , allakirjutanu isiku nimi ja amet.
Place and date of signature / Allakirjutamise koht ja aeg.
Notarization or legalization is not required.
Notariseerimine pole vajalik
Скачать