Õhusaaste praktika küsimused A Töö eesmärk Цель работы

Реклама
Õhusaaste praktika küsimused
A
1. Töö eesmärk
Цель работы.
2. Kirjelda aparaate (milleks mõeldud, kus kasutatakse), mõõtmiskoha valiku meetodid (miks on valitud
just see punkt, mida peab arvestama seirepunkti asukoha valikul).
Описать приборы (название, для чего используются), метод выбора точки измерения (почему
выбрана именно эта точка, что следует учитывать при выборе точки мониторинга).
3. Mille poolest on ohtlikud tolmureostus ja mürareostus.
Чем опасно пылевое и шумовое загрязнение.
B
4. Märkige kõik meteoroloogilised parameetrid.
Указать все метеорологические параметры.
5. Kandke punkt kaardile (http://maps.google.ee http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis).
Kõige lihtsam viis on: PrintScreen/PrtSc ja lisada joonis Paint/Photoshop/Corel, kus on selgelt näha
mõõtmispunkt, asukoht, koordinaadid.
Нанести точку на карту и указать координаты (http://maps.google.ee
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) (самый простой способ сделать PrintScreen/PrtSc и добавить
рисунок в Paint/Photoshop/Corel где будет явно видна точка измерения, местность,
координаты).
6. Koostada tolmu- ja mürasaaste kaardid.
Создать графики пылевого и шумового загрязнения.
7. Leidke maksimaalsed, minimaalsed ja keskmised näitajad.
Указать максимальные, минимальные и средние значения.
8. Proovige saelgitada saadud graafikuid ja tulemusi. Kas on näha seost tolmu ja müra suurenemise või
vähenemise trendide vahel. Kas saastetase on stabiilne või muutuv? Millest võivad olla tingitud
tolmu kontsentratsiooni ja mürataseme kõikumised? Millise % moodustab tolm PM 2.5 tolmust PM
10?
Попробовать охарактеризовать полученные график и результаты. Есть ли зависимость между
трендами роста/уменьшения шума и пыли? Достаточно ли стабилен уровень загрязнения или
переменчив? С чем могут быть связаны колебания в значениях концентрации пыли и уровня
шума? Какой % пыль РМ2.5 составляет от РМ10?
9. Võrrelda peentolmu PM 10 kontsentratsiooni teistes kolmes Liivalaia, Rahu ja Õismäe jaamades
mõõtmismomendil.
Сравнить PM10 (PM10= peentolm) с 3 другими станциями мониторинга Liivalaia, Rahu, Õismäe
на момент измерения http://mail.klab.ee/seire/airviro/linnaohk.html .
10. Võrrelda tolmu ja müra ööpäevaste lubatud väärtustega (antud juhul tuleb möönda, et
tunnikeskmine võrdub ööpäeva keskmisega).
Сравнить пыль и шум с суточными предельно допустимыми значениями (в данном случае
следует допустить, что среднечасовой результат ровняется среднесуточному) vaata Lisa1
intranetis.
С
11. Какой основной источник загрязнения воздуха Пылью, SO2, CO, NO2 в Таллинне?
Millised on Tallinnas SO2, CO, NO2 peamised saasteallikad?
12. Какие меры можно предпринять что бы уменьшить уровень шумового и / или пылевого
загрязнения в районе проведения измерений?
Milliseid meetmeid on võimalik rakendada selleks, et vähendada müra/ või tolmusaastet
mõõtmispiirkonnas?
Скачать