Uploaded by Max Yakymchuk

docsity-radiologiya-usi-testi-nmu

advertisement
РАДІОЛОГІЯ УСІ ТЕСТИ
НМУ
Радиология
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
(НМУ)
168 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5.3. Заключний етап заняття.
З а д а ч і ІІІ р і в н я.
1.Дитині
із
тетрадою
Фалло
призначено
променеве
дослідження
середостіння. Які методи променевої діагностики не є обов’язковими у
передопераційний період?
А. Рентгенографія стравоходу.
Б. МРТ.
В. КТ.
Г. радіонуклідна кардіографія.
Д. Ехографія.
Еталон відповіді: А, Д.
2.Хворому із сифілітичним розширенням грудної ділянки аорти призначено
променеве
дослідження.
Які
методи
променевої
діагностики
більш
інформативні для виявлення розсіяної аневризми аорти?
А. МРТ.
Б. Радіовентрикулографія.
В. Аортографія.
Г. Допплероехокардіографія.
Д. Ехографія.
Еталон відповіді: А, Г.
3.Хворий М., 62 роки, страждає на активну форму туберкульозу легень, яка
супроводжується кровохарканням із явищами стабільної стенокардії. Який
методи
променевої
діагностики
актуальний
для
виявлення
стенозованих коронарних судин та надання лікувальної допомоги?
А. МРТ.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
ділянок
Б. КТ.
В. Ехографія.
Г. Коронарографія.
Д. Радіонуклідна ангіокардіографія.
Еталон відповіді: Г.
Т е с т и т р е т ь о г о р і в н я.
Заповнити таблицю:
Захворювання
Мітральні
пороки
Аортальні
пороки
Міокардія
Ексудативний
перикардит
Аневризма
грудної
ділянки
аорти
Мітральна
+
-
-
-
-
Аортальна
-
+
-
-
+
Трикутне
(трапецієвидне)
+
-
+
+
-
Форма
серця
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.
1. Провідні променеві дослідження при захворюваннях серця і судин.
Головна задача лікаря
Головні методи променевої
діагностики
1.Огляд стану органів грудної
порожнини, оцінка форми і
величини серця і судин.
Рентгенографія і
рентгеноскопія органів
грудної порожнини.
2.Набуті пороки серця; оцінка
стану клапанів і регургитації.
УЗД, радіонуклідна
ангіографія.
3.Аналіз руху току крові в
УЗД.
серці і магістральних судинах.
4.Діагностика пролабування
мітрального клапану.
УЗД.
5.Дослідження скорочуваності
міокарда і виявлення
локальних порушень
скороченості.
УЗД, радіонуклідна
вентрикулографія,
рентгеноконтрастна
вентрикулографія.
6.Вивчення міокардіального
кровотоку.
Перфузійна сцинтиграфія
міокарда.
7.Дослідження коронарних
судин.
Коронарографія.
8.Аневризма серця.
УЗД, вентрикулографія, МРТ.
9.Виявлення рідини в
перикарді.
УЗД, МРТ.
10.Виявлення оклюзійних
уражень грудної аорти і
брахеоцефальних судин.
МРТ, аортографія.
11.Діагностика уражень
черевної аорти.
УЗД, КТА або МРА,
аортографія.
12.Артеріосклеротичні
ураження судин кінцівок.
УЗД, КТА або МРА,
артеріографія.
13.Ураження венозної
системи кінцівок.
УЗД, венографія.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
2.Орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з
навчальною літературою.
Навчальне
завдання
Вказівки до використання завдання
Примітки
1
2
3
Замалювати форми серця.
1. Вивчити форми
серця.
2. Вивчити
крайутворюючі
дуги серця.
Замалювати .крайутворюючі дуги серця.
3. Вивчити
положення серця
в грудній
порожнині.
Замалювати
порожнині.
положення
серця
в
грудній
4. Вивчити
Замалювати зображення ехокардіограми в В і
зображення
М-режимах.
ехокардіограми в В
і М-режимах.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
6. Додатки.
Засоби для контролю:
Тестові завдання до заняття №16 “Променеві ознаки захворювань серцевосудинної системи”.
В а р і а н т № 1.
1. Вкажіть співвідношення поперечного розміру правої і лівої половини
серця в прямій передній проекції в нормі.
А. 1:1;
Б. 1:2;
В. 1:2,5;
Г. 1:3;
Д. 1:4.
Еталон відповіді: Б.
2. Вкажіть, при якому виді “застою” в легенях спостерігаються
перегородочні лінії Керлі?
А. Артеріальна гіпертензія ;
Б. Гіперволіємія;
В. Портальна гіпертензія;
Г. Периферичний венозний “застій”;
Д. Синдром верхньої полої вени.
Еталон відповіді: Г.
3. Визначте, яке захворювання супроводжується обов’язковим збільшенням
лівого передсердя?
А. Тетрада Фалло;
Б. Аневризма аорти;
В. Гіпертонічна хвороба;
Г. Мітральний стеноз;
Д. “Легеневе” серце.
Еталон відповіді: Г.
4. Визначте, при якому невідомому захворюванні спостерігається
скорочення серця зменшеної амплітуди?
А. Мітральний стеноз;
Б. Гіпертонічна хвороба;
В. Аортальна недостатність;
Г. Атеросклероз аорти;
Д. Міокардіодистрофія.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Визначте, при яких захворюваннях спостерігається зменшення
амплітуди пульсації аорти?
А. Ексудативний перикардит;
Б. Відкрита артеріальна протока;
В. Недостатність аортальних клапанів ;
Г. Мітральний стеноз;
Д. Целомічна кіста перикарда.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 2.
1. Вкажіть співвідношення висоти судинного пучка і тіні серця в прямій
передній проекції.
А. 1:1;
Б. 1:1,5;
В. 1:2;
Г. 0,5:1;
Д. 1:2,5.
Еталон відповіді: А.
2. Вкажіть, при якому пороку серця спостерігається змішаний тип
“застою” у малому крузі кровообігу?
А. Аортальний стеноз;
Б. Аортальна недостатність;
В. Мітральний стеноз;
Г. Мітральна недостатність;
Д. Коарктація аорти.
Еталон відповіді: В.
3. Визначте, який стан міокарду супроводжується найбільш значним
збільшенням розмірів серця?
А. Гіпертрофія;
Б. Тоногенна дилятація;
В. Міогенна дилятація;
Г. Міокардіосклероз;
Д. Ішемічна хвороба серця.
Еталон відповіді: В.
4. Визначте, при якому захворюванні контури тіні серця з обох боків
можуть бути нерівними, зазубреними?
А. Гіпертонічна хвороба;
Б. Адгезивний перикардит;
В. Ексудативний перикардит;
Г. Аневризма лівого шлуночка;
Д. Комбінований мітральний стеноз.
Еталон відповіді: Б.
5. Визначте, при якому із перерахованих захворювань спостерігається
локальне розширення висхідної частини аорти?
А. Стеноз устя аорти;
Б. Тетрада Фалло;
В. Дефект міжшлункової перегородки.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. Хронічний міокардит;
Д. Ексудативний перикардит.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 3.
1. Вкажіть, яка методика сприяє розпізнаванню внутрішньосерцевих
пухлин?
А. Рентгеноскопія;
Б. КТ;
В. Ехокардіографія;
Г. Рентгенокімографія;
Д. Перфузійна сцинтиграфія.
Еталон відповіді: Б і В.
2. Вкажіть, при яких пороках серця спостерігається збіднення легеневого
(судинного) рисунка легень?
А. Відкрита артеріальна протока;
Б. Мітральна недостатність;
В. Дефект міжшлуночкової перегородки;
Г. Звуження легеневого стовбура;
Д. Тетрада Фалло.
Еталон відповіді: Г, Д.
3. Визначте, яка амплітуда скорочень лівого передсердя при мітральній
недостатності?
А. Середня;
Б. Звичайна;
В. Збільшена;
Г. Зменшена;
Д. Невизначена.
Еталон відповіді: В.
4. Визначте, при якому із названих захворювань у правому серцеводіафрагмальному куті може визначатися додаткова тінь з чітким
зовнішнім контуром?
А. Аневризма правого шлуночка;
Б. Мітральна недостатність;
В. Коарктація аорти;
Г. Целомічна кіста перикарду;
Д. Аневризма легеневої артерії.
Еталон відповіді: Г.
5. Визначте, при якому захворюванні спостерігаються патологічні вигини
аорти?
А. Гіпертонічна хвороба;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Б. Уроджені звиви дуги аорти;
В. Сифілітичний аортит .
Г. Праволежача аорта;
Д. Стеноз устя аорти.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 4.
1. Вкажіть, яка методика променевої діагностики найбільш інформативна
в діагностиці целомічних кіст перикарду?
А. КТ;
Б. МРТ;
В. Ехокардіографія;
Г. Рентгенокімографія;
Д. Радіонуклідна ангіокардіографія.
Еталон відповіді: А, Б, В.
2. Вкажіть, між якими дугами серединної тіні спостерігається
“коромислоподібна” пульсація при мітральній недостатності?
А. Висхідного відділу і дуги аорти;
Б. Правого передсердя і висхідного відділу аорти;
В. Аорти і легеневого стовбура;
Г. Легеневого стовбура і вушком лівого передсердя;
Д. Вушком лівого передсердя і лівого шлуночка.
Еталон відповіді: Д.
3. Визначте, при якому захворюванні відмічається глибока напружена
пульсація лівого шлуночка?
А. Відкрита артеріальна протока;
Б. Аортальний стеноз;
В. Мітральна недостатність;
Г. Аортокардіосклероз;
Д. Хронічний міокардит.
Еталон відповіді: Б.
4. Визначте, який симптом не характерний для “легеневого” серця?
А. Гіпертрофія правого шлуночка;
Б. Гіпертрофія лівого шлуночка;
В. Вторинна легенева гіпертензія;
Г. Дифузний пневмосклероз;
Д. Розширення висхідної частини аорти.
Еталон відповіді: Б і Д.
5. Визначте, при якому захворюванні спостерігаються набуті патологічні
звиви аорти ?
А. Аортальна недостатність;
Б. Атеросклероз аорти;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В. Коарктація аорти .
Г. Хронічний міокардит;
Д. Адгезивний перикардит.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 5.
1. Вкажіть, яка методика променевої діагностики найбільш інформативна
в діагностиці праволежачої аорти?
А. Рентгенографія;
Б. Аортографія;
В. Рентгеноскопія;
Г. Ехографія;
Д. Динамічна радіокардіографія.
Еталон відповіді: Б.
2. Вкажіть, чим обумовлений симптом “коромислоподібної” пульсації при
мітральній недостатності?
А. Підвищеним тиском у лівому передсерді;
Б. Гіпертрофією лівого передсердя;
В. Дилятацією лівого передсердя;
Г. Атеросклерозом;
Д. Регуртацією крові із лівого шлуночка у ліве передсердя.
Еталон відповіді: Д.
3. Визначте, яка амплітуда скорочень лівого передсердя характерна для
мітрального стенозу?
А. Середня;
Б. Зменшена;
В. Збільшена;
Г. Низька;
Д. Поверхнева.
Еталон відповіді: Б.
4. Визначте, при якому захворюванні легень формується хронічне легеневе
серце?
А. Дифузний пневмосклероз;
Б. Вогнищева пневмонія;
В. Туберкулома;
Г. Периферичний рак легень;
Д. Стафілококова пневмонія.
Еталон відповіді: А.
5. Визначте, при якому захворюванні серця аорти може спостерігатися
атрофія від тиску у кістках грудної клітки?
А. Мітральний стеноз;
Б. Аневризма аорти;
В. Атеросклероз аорти.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. Аортальний стеноз;
Д. Тиреотоксичне серце.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 6.
1. Вкажіть, при якому захворюванні стравохід на рівні дуги аорти в боковій
проекції відхиляється допереду?
А. Атеросклероз аорти;
Б. Праволежача аорта;
В. Коарктація аорти;
Г. Уроджені звиви аорти;
Д. Загрудинний зоб.
Еталон відповіді: Б.
2. Вкажіть, при яких захворюваннях спостерігаються внутрішньосерцеві
звапнування?
А. Мітральний стеноз;
Б. Пухлина серця;
В. Тетрада Фалло;
Г. Гіпертонічна хвороба;
Д. Ексудативний перикардит.
Еталон відповіді: А.
3. Визначте, при якому захворюванні спостерігається збільшення легеневого
кровотоку?
А. Дефект міжшлуночкової перегородки;
Б. Коарктація аорти;
В. Тетрада Фалло;
Г. Декстропозиція;
Д. Дилятаційна кардіопатія.
Еталон відповіді: А.
4. Визначте, при яких захворюваннях характерна відсутність пульсації по
крайутворюючим дугам серця?
А. Постінфарктний кардіосклероз;
Б. Мітральний стеноз;
В. Хронічний міокардит;
Г. Ексудативний перикардит;
Д. Тиреотоксичне серце.
Еталон відповіді: Г.
5. Визначте, при якому захворюванні спостерігається гіпертонія на рівні
верхніх і гіпотонія на нижніх кінцівках?
А. Коарктація аорти;
Б. Декстропозиція аорти;
В. Хронічний міокардит;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. Адгезивний перикардит;
Д. Мітральний стеноз.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 7.
1. Вкажіть, яка методика променевого дослідження має найбільше
значення для уточнення функціонального стану клапанного апарату серця?
А. Рентгенокімографія;
Б. Ангіокардіографія;
В. Ехокардіографія;
Г. Дуплексна допплерографія;
Д. Динамічна радіокардіографія.
Еталон відповіді: Г.
2. Вкажіть, обов’язковою ознакою якого пороку є збільшення лівого
передсердя?
А. Стеноз лівого атриовентрикулярного отвору;
Б. Мітральний стеноз;
В. Недостатність аортального клапана;
Г. Дефект міжшлуночкової перегородки;
Д. Звужена перешийка аорти.
Еталон відповіді: Б.
3. Визначте, який порок серця супроводжується гіпертрофією лівого
шлуночка?
А. Мітрльний стеноз;
Б. Стеноз устя аорти;
В. Недостатність трьохстулчастого клапану;
Г. Дефект міжпередсердної перегородки;
Д. Дефект міжшлуночкової перегородки .
Еталон відповіді: Б.
4. Визначте, який симптом не характерний для целомічних кіст
перикарда?
А. Зміна форми тіні при диханні;
Б. Локалізація в області правого серцево-діафрагмального
кута;
В. Локалізація в області лівого передсердя;
Г. Передаточна пульсація;
Д. Чітка контури.
Еталон відповіді: В.
5. Які методи променевої діагностики найбільш інформативні при
диференційній діагностиці кіст середостіння і аневризми аорти?
А. Аортографія;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Б. КТ;
В. МРТ;
Г. Ехокардіографія;
Д. Рентгенографія органів грудної порожнини.
Еталон відповіді: А, Б, В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 8.
1. Визначте, яка методика є оптимальною для уточнення локалізації
звуження черевної аорти і стану її колатералій?
А. Рентгенографія;
Б. Аортографія;
В. Комп’ютерна томографія;
Г. Ехографія (А-режим);
Д. Ангіокардіографія.
Еталон відповіді: Б.
2. Визначте, при яких захворюваннях спостерігається артеріальна
гіпертензія у легенях?
А. Гіпертонічна хвороба;
Б. Гострий міокардит;
В. Відкритий артеріальний проток;
Г. Недостатність мітрального клапана;
Д. Ексудативний перикардит.
Еталон відповіді: В.
3. Визначте, при якому захворюванні спостерігається відносна
недостатність трьохстулчастого клапана?
А. Гіпертонічній хворобі;
Б. Адгезивному перикардиті;
В. Хронічному легеневому серці;
Г. Хронічному міокардиті;
Д. Гіпертрофічної кардіоміопатії.
Еталон відповіді: Г.
4. Визначте, при якому захворюванні спостерігається звапнення по
крайутворюючим контурам тіні серця?
А. Мітральний стеноз;
Б. Атеросклеротичний аортокардіосклероз;
В. Адгезивний перикардит;
Г. Хронічний перикардит;
Д. Аневризма лівого шлуночка.
Еталон відповіді: В.
5. Визначте, у якому відділі аорти спостерігаються мішкоподібні
аневризми?
А. У висхідному;
Б. У перешийку;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В. У дузі;
Г. У низхідному;
Д. У черевному.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 9.
1. Вкажіть, при яких захворюваннях стравохід в прямій проекції
відхиляється вліво на рівні дуги аорти?
А. Коарктація аорти;
Б. Уроджені звиви дуги аорти;
В. Праволежача аорта;
Г. Атеросклероз аорти;
Д. Пухлини переднього середостіння.
Еталон відповіді: В.
2. Визначте, при яких захворюваннях спостерігається адинамічна зона по
контуру лівого шлуночка?
А. Легеневе серце;
Б. Постінфарктний кардіосклероз;
В. Гіпертонічне серце;
Г. Тиреотоксичне серце;
Д. Аневризма лівого шлуночка.
Еталон відповіді: Б.
3. Визначте, при яких уроджених пороках серця гіпертрофія правого
шлуночка не супроводжується легеневою гіпертензією?
А. Відкрита артеріальна протока;
Б. Дефект міжшлуночкової перегородки;
В. Дефект міжпередсердної перегородки;
Г. Гіпоплазія легеневої артерії;
Д. Стеноз легеневої артерії.
Еталон відповіді: Г і Д.
4. Визначте, на що в основному впливає порушення скорочувальної функції
міокарда?
А. Розміри серця;
Б. Зміщення серця ;
В. Зміни форми серця при диханні;
Г. Екскурсія діафрагми;
Д. Легеневий кровоток.
Еталон відповіді: Д.
5. Визначте, у яких аневризмах аорти найчастіше виникають дочірні
аневризми?
А. Затромбованих;
Б. Розшарованих ;
В. Веретеноподібних;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. Мішкоподібних;
Д. Дифузних.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 10.
1. Вкажіть, що не відображає кардіогенний атеросклероз?
А. Артеріальну гіпертензію;
Б. Венозний застій;
В. Хронічний обструктивний бронхіт;
Г. ІХС;
Д. Кардіоміопатію.
Еталон відповіді: В.
2. Вкажіть, для якого уродженого пороку серця характерні узури ребер?
А. Стеноз устя аорти;
Б. Аортальна недостатність;
В. Дефект міжшлуночкової перегородки;
Г. Аневризма аорти;
Д. Коарктація аорти.
Еталон відповіді: .
3. Визначте, при якому захворюванні найчастіше спостерігається
аневризма легеневої артерії?
А. Клапанному стенозі легеневої артерії;
Б. Дефектом міжпередсердної перегородки;
В. Ревматичному васкуліті;
Г. Туберкульозі легень;
Д. Стенозі перешийки аорти.
Еталон відповіді: А.
4. Визначте, якими ознаками супроводжується гіпертонічна хвороба?
А. Розширенням і подовженням легеневого стовбура;
Б. Гіпертрофією лівого шлуночка;
В. Артеріальною гіпертензією легень;
Г. Гіпертрофією правого шлуночка;
Д. Розшарованою аневризмою аорти.
Еталон відповіді: Б.
5. Визначте, по контуру якого відділу серця спостерігається у нормі
найбільша глибина скорочень?
А. Дуга аорти;
Б. Лівий шлуночок ;
В. Ліве передсердя;
Г. Праве передсердя;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. Висхідний відділ аорти.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 11.
1. Вкажіть, що є непрямим симптомом артеріальної гіпертензії ?
А. Гіпертрофія лівого шлуночка;
Б. Гіпертрофія правого шлуночка;
В. Гемосидероз;
Г. Лінії Керлі;
Д. Розширення судинного пучка.
Еталон відповіді: Б і Д.
2. Визначте, при якому захворюванні лівий шлуночок не збільшений у
розмірі?
А. Мітральний стеноз;
Б. Коарктація аорти;
В. Дефект міжшлуночкової перегородки;
Г. Стеноз легеневої артерії;
Д. Адгезивний перикардит.
Еталон відповіді: А.
3. Визначте, чим обумовлений ціаноз при тетраді Фалло?
А. Током крові в аорту із обох шлуночків;
Б. Гіпертрофією правого шлуночка;
В. Стенозом висхідного відділу правого шлуночка;
Г. Дефектом міжшлуночкової перегородки;
Д. Дефектом міжпередсердної перегородки.
Еталон відповіді: А.
4. Визначте, де найчастіше всього локалізується післяінфарктна
аневризма?
А. У лівому передсерді;
Б. У міжшлунковій перегородці;
В. У лівому шлуночку;
Г. У правому шлуночку ;
Д. У правому передсерді.
Еталон відповіді: В.
5. Визначте, чим відрізняється розширення кореня легені за рахунок великих
гілок легеневої артерії від збільшених лімфатичних вузлів?
А. Інтенсивністю тіні кореня легені;
Б. Ступеню розширення кореня легені;
В. Хвилястістю зовнішнього контуру;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. Підсиленою пульсацією;
Д. Звапнуванням.
Еталон відповіді: В і Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 12.
1. Вкажіть, для якого пороку серця характерний венозний застій?
А. Мітральна недостатність;
Б. Аортальна недостатність;
В. Мітральний стеноз;
Г. Відкрита артеріальна протока;
Д. Тетрада Фалло.
Еталон відповіді: В.
2. Визначте, при яких захворюваннях серця спостерігається гіпертрофія
правого шлуночка?
А. Аортальний стеноз;
Б. Мітральний стеноз;
В. Міокардит;
Г. Аневризма лівого шлуночка;
Д. Целомічна кіста перикарда.
Еталон відповіді: Б.
3. Визначте, чим обумовлено збіднення легеневого (судинного) рисунку при
тетраді Фалло?
А. Гіпертрофією правого шлуночка;
Б. Дефектом міжшлуночкової перегородки;
В. Стенозом висхідного відділу правого шлуночка;
Г. Праволежачою аортою;
Д. Звуженням перешийки аорти.
Еталон відповіді: В.
4. Визначте, які аневризми аорти найбільш трудно розпізнаються
рентгенологічним методом?
А. Мішкоподібна;
Б. Грибоподібна;
В. Дифузна;
Г. Дочірня ;
Д. Розшарована.
Еталон відповіді: В і Д.
5. Визначте, чим відрізняється розширення кореня легені при артеріальній
гіпертензії від збільшення лімфатичних вузлів?
А. Закругленістю зовнішніх контурів ;
Б. Поліциклічністю контурів ;
В. Інтенсивністю тіні кореня легені;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. Розширенням сегментарних артерій;
Д. Звапнуванням.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 13.
1. Вкажіть, коли спостерігається однобічне тотальне збіднення легеневого
(судинного) рисунка?
А. Гіпоплазія легеневої артерії;
Б. Тетрада Фалло;
В. Дефект міжпередсередньої перегородки;
Г. Інородне тіло в лівому бронху;
Д. Пневмосклероз.
Еталон відповіді: А.
2. Визначте, при якому захворюванні спостерігається подовження дуги
лівого шлуночка ?
А. Мітральний стеноз;
Б. Мітральна недостатність;
В. Тетрада Фалло;
Г. Стеноз трьохстулчастого клапана;
Д. Аневризма дуги аорти.
Еталон відповіді: Б.
3. Визначте, який кровоток у малому крузі кровообігу при тетраді Фалло?
А. Підсилений ;
Б. Не змінений;
В. Збіднений;
Г. Деформований;
Д. Асиметричний.
Еталон відповіді: В.
54. Визначте, що не властиво постінфарктній аневризмі серця?
А. Деконфігурація тіні серця;
Б. Обмежені плевроперикардіальні спайки;
В. Парадоксальна пульсація;
Г. Фіксація серця у середостінні;
Д. Звапнування стінки лівого шлуночка.
Еталон відповіді: Г і Д.
5. Визначте, при якому захворюванні спостерігається збільшення
амплітуди пульсації кореня легені?
А. Тетрада Фалло;
Б. Відкрита артеріальна протока;
В. Адгезивний перикардит;
Г. Гіпертонічна хвороба;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. “Легеневе” серце.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 14.
1. Вкажіть, які патологічні процеси не характерні для легеневої
гіпертензії?
А. Розширення гілок легеневої артерії;
Б. Підсилена пульсація коренів легень;
В. Гіпертрофія правого шлуночка;
Г. Випіт у плевральну порожнину;
Д. Гіпертрофія лівого передсердя.
Еталон відповіді: Г.
2. Визначте, при якому захворюванні виникає венозний “застій” у легенях ?
А. Відкрита артеріальна протока;
Б. Мітральний стеноз;
В. Атеросклероз аорти;
Г. Дефект міжпередсердної перегородки;
Д. Ексудативний перикардит.
Еталон відповіді: Б.
3. Визначте, при якому захворюванні під час ангіокардіографії одночасно
контрастується аорта і легенева артерія?
А. Аортальна недостатність;
Б. Мітральний стеноз;
В. Тетрада Фалло;
Г. Дефект міжпередсердної перегородки;
Д. Інфаркт міокарда.
Еталон відповіді: В.
4. Визначте, які зміни аорти можуть спостерігатися при стенозі її устя?
А. Дифузне розширення;
Б. Подовження;
В. Локальне розширення;
Г. Гіпоплазія аорти;
Д. Розгорнення.
Еталон відповіді: В.
5. Визначте, при якому захворюванні може виникати різке збільшення
(атріомегалія) лівого передсердя?
А. Стеноз легеневої артерії;
Б. Хронічний міокардит;
В. Мітральна недостатність;
Г. Дефект міжшлуночкової перегородки;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. Дефект міжпередсердної перегородки.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 15.
1. Визначте, “кальциноз” клапанів серця найчастіше спостерігається при:
А. Хронічному міокардиті;
Б. Мітральній недостатності;
В. Мітральному стенозі;
Г. Стенозі трьохстулчастого клапану;
Д. Дефекті міжпередсердної перегородки.
Еталон відповіді: В.
2. Визначте, при якому захворюванні спостерігається локальне
вип’ячування по контуру лівого шлуночка?
А. Аортальний стеноз;
Б. Мітральна недостатність;
В. Хронічний міокардит;
Г. Аневризма лівого шлуночка;
Д. Аортит.
Еталон відповіді: Г.
3. Визначте, при яких захворюваннях спостерігається гіпоплазія
(невираженість) дуги аорти?
А. Недостатність клапанів аорти;
Б. Атеросклероз аорти;
В. Мітральний стеноз;
Г. Комбінований аортальний порок;
Д. Дефект міжшлуночкової перегородки.
Еталон відповіді: В.
4. Визначте, який радіус дуги відхилення контрастованого стравоходу
характерний для недостатності мітрального клапану?
А. Малий;
Б. Середній;
В. Великий;
Г. Незначний;
Д. Не зміщується; .
Еталон відповіді: В.
5. Визначте, при якому захворюванні серця виникає гемосидероз легень?
А. Стеноз легеневої артерії;
Б. Аортальний стеноз;
В. Коарктація аорти;
Г. Мітральний стеноз;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. Дефект міжшлуночкової перегородки.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Ситуаційні задачі для самоконтролю до заняття №16
“Променеві ознаки захворювань серцево-судинної системи”.
Типові ситуаційні задачі.
В а р і а н т № 1.
Хворий Г., 41 рік, жаліється на різку задишку, серцебиття, набряки нижніх
кінцівок. Боліє 10 років. Був встановлений діагноз – ревматоідний артрит.
Об’єктивно: напівсидяче положення, ціаноз пальців і кінчика носа.
Границі серця збільшені, аускультативно – над двохстулчастим клапаном
пресистолічний шум і ляскаючий 1 тон. Пульс аритмічний, слабкої напруги,
90 уд/1 хв. АД – 110/50мм рт.ст. ЕКГ – збільшення передсердного зубця Р,
миготлива аритмія.
При оглядовій рентгенографії в прямій проекції: легеневий рисунок
збільшений, корені легень розширені, серце мітральної форми, “талія” серця
згладжена за рахунок вибухання 2-ої і, переважно, 3-ої дуги лівого контуру.
Дуплексна ехографія: збільшення порожнини лівого передсердя, зниження
амплітуди скорочень його стінки, потовщення стулок мітрального клапана. При
зондуванні камер серця: підвищений кров’яний тиск у порожнині серця лівого
передсердя.
Заключення.
А. Стеноз лівої артерії.
Б. Мітральний стеноз.
В. Гіпертонічна хвороба.
Г. Дилятаційна кардіопатія.
Д. Мітральна недостатність.
Еталон відповіді – Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 2.
Хвора В., 37 років.
Жалоби на задишку, серцебиття, набряки, кашель. Боліє біля 3-х років.
Об’єктивно: ціаноз губ, серцевий поштовх на рівні VI міжребер’я до рівня
передньої підмишкової лінії.
Аускультативно: систолічний шум над двохстулковим клапаном, перший
тон ослаблений, систолічний шум над легеневою артерією і акцент 2-го тону.
Пульс 72 уд/1хв., доброго наповнення, ритмічний. АД – 130/70мм рт.ст.
На оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини в прямій проекції:
легені зниженої прозорості в базальних відділах, корені легень помірно
розширені; серце наближається до трикутної форми, “талія” серця згладжена.,
різко збільшено серце у поперечному розмірі.
Дуплексна ехокардіографія: збільшення порожнини лівого передсердя зі
збільшеною амплітудою скорочень його стінки, дилятація порожнини лівого
шлуночка, збільшення ударного об’єму крові і гіпертрофія міокарда лівого
шлуночка.
Заключення.
А. Стеноз мітрального отвору.
Б. Недостатність мітрального клапана.
В. Стеноз устя аорти.
Г. Хронічний міокардит.
Д. Тиреотоксичне серце.
Еталон відповіді – Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 3.
Хворий Д., 12 років, поступив із жалобами на задишку, серцебиття,
стискаючі болі в області серця, набряки нижніх кінцівок. Хворіє 1,5 роки, в
анамнезі – дифтерія.
Об’єктивно: блідість, одутловатість обличчя, візуально визначається
пульсація судин шиї. Серце збільшене, ліва границя на передній підмишковій
лінії, права – на 3см вправо від правої парастернальної лінії. Над аортою
систолічний і різкий діастоличний шум; пульс 110уд/1хв.
На оглядовій рентгенограмі: серце трикутної конфігурації, дуги згладжені,
різко збільшене в поперечному розмірі, серцево-діафрагмальні кути загострені.
При рентгеноскопії: пульсація серця ослаблена.
При ехокардіографії в В-режимі між листочками перикарда визначається
ехонегативний простір шириною 2см, знижена амплітуда скорочень стінок
правого і лівого шлуночків. Порожнина лівого шлуночка розширена, міокард
стоншений, висхідний відділ аорти розширений.
Заключення.
А. Недостатність аортальних клапанів.
Б. Мітральний стеноз.
В. “Легеневе” серце.
Г. Ексудативний перикардит.
Д. Мітральна недостатність.
Еталон відповіді – А і Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 4.
Пацієнту З., 48 років при флюорографії органів грудної порожнини в
прямій проекції, виконаної у плановому порядку, виявлена округла однорідна
інтенсивна тінь з рівними контурами, яка зливається з тінню висхідної частини
дуги аорти.
При поліпозиційній рентгеноскопії органів грудної порожнини цю тінь не
вдається від тіні аорти, по краю тіни видно крапкові ділянки звапнування,
пульсація контуру цього утворення ритмічна, з підвищенням амплітуди.
Заключення.
А. Туберкулома.
Б. Туберкульозний бронхоаденіт.
В. Аневризма висхідної частини відділу дуги аорти.
Г. Атеросклероз аорти.
Д. Аортальний стеноз.
Еталон відповіді – В і Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 5.
Пацієнт К., 39 років, жаліється на болі в ногах, переважно правій. Хворіє
біля півроку, болі підсилюються при ходьбі. Почуття оніміння, мерзлякуватості
ніг.
При об’єктивному дослідженні рухомість гомілковостопних суглобів
збережена. Обидві ступні, особливо права, холодні на дотик. Ікроножні м’язи
безболісні, декілька атрофічні. При визначенні пульсу на
правій нозі:
a. dorsalis pedis, останній не визначається. На лівій стопі пульс ослаблений.
Пульсація суглобових артерій збережена.
Допплерографія із кольоровим допплерівським картуванням: зниження
швидкості кровотоку в a. tibialis posteria обох кінцівок, оклюзійне ураження
судин кінцівок, переважно правої.
Термографія:
порушення
кровотоку
у
судинах
гомілок,
оклюзія
a. tibialis posterior dextraе.
.
Заключення.
А. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок.
Б. Тромбофлебіт.
В. Облітеруючий ендоартерііт нижніх кінцівок.
Г. Цукровий діабет.
Д. Атеросклероз судин нижніх кінцівок.
Еталон відповіді – В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Нетипові ситуаційні задачі.
В а р і а н т № 1.
У хворого Б. 19 років проникаюче поранення лівої половини грудної
порожнини. Стан тяжкий, ціаноз, задишка.
Об’єктивно: зліва – дихання різко послаблене. Серце – тони глухі, пульс –
102 уд/1хв., АД – 90/50мм рт.ст.
На оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини – лівосторонній
пневмоторакс.
Ехокардіографія (В-режим) – виявлений ехонегативний простір, який
оточує камеру лівого шлуночка. Невелика кількість рідини у лівій плевральній
порожнині.
Заключення.
А. Лівосторонній пневмотракс.
Б. Лівосторонній гідропневмоторакс.
В. Гемоперикард.
Г. Ексудативний перикардит.
Д. Дилятаційна кардіоміопатія.
Еталон відповіді – Б і В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 2.
Хворий Л., 48 років, поступив з жалобами на задишку, серцебиття, задуху,
загрудинні болі, підвищення температури тіла, яке появилося 2 години тому.
Об’єктивно: виражений ціаноз, задишка.
Перкуторно: у легенях коробковий звук, границі серця різко
розширені. Тони серця чисті, глухі. Пульс 60 уд/1хв., аритмічний,
слабкого наповнення. АД – 90/70мм рт.с. ЕКГ: виражені глибокі зубці
Q2~Q3; зміщення зверху інтервалу ST2 i ST3; від’ємні зубці T2 i T3.
Зменшення зубця R у відведенні Г4-5-6; від’ємний T у відведенні Г1-2-3.
Ехокардіографія (В+М-режим) - динамічна зона в області задньої
стінки лівого шлуночка.
Коронарографія: неповна оклюзія лівої коронарної артерії.
Заключення.
А. Аневризма лівого шлуночка.
Б. Інфаркт міокарда.
В. Дилятаційна кардіоміопатія.
Г. Гіпертонічна хвороба.
Д. Стенокардія напруги.
Еталон відповіді – Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 3.
Хвора С., 72 роки. Жалоби на загрудинні болі, почуття перепони при
проковтуванні твердої їжі. В анамнезі життя – сифіліс.
Об’єктивні дані відповідають віку. При штучному контрастуванні
стравоходу пастоподібною завіссю сульфату барію – стравохід з вільним
проходженням, відмічено його звуження на рівні дуги аорти.
На оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини – розширення
судинного пучка, хвилястість його контурів, потовщення стінки аорти з
ділянками кальцинування в області дуги аорти.
При дуплексній ехокардіографії: дифузне розширення грудного відділу
аорти, зниження амплітуди скорочень її стінок.
Заключення.
А. Атеросклероз аорти.
Б. Сифілітичний аортит .
В. Дифузна аневризма грудного відділу аорти.
Г. Гіпертонічна хвороба.
Д. Недостатність аортального клапану.
Еталон відповіді – А, Б, В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 4.
Дитина С., 8 місяців народився з ціанозом, який зберігається весь період
життя, задишка у спокої, артеріальний тиск знижений.
Аускультативно
вислуховується
грубий
систолічний
шум
у
ІІ-
ІІІ міжребер’ї зліва поблизу грудини. В IV міжребер’ї зліва виражений
систолічний шум.
Можливо - уроджений порок серця.
На оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини легенева тканина
підвищеної прозорості, легеневий рисунок збіднений. Серце аортальної
конфігурації із припіднятою доверху і закругленою верхівкою. Розширений
висхідний відділ аорти.
Заключення.
А. Стеноз легеневого стовбура.
Б. Тетрада Фалло.
В. Тріада Фалло.
Г. Аортальний стеноз.
Д. Аортальна недостатність.
Еталон відповіді – А, Б, В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 5.
Хворий Т., 16 років. Жаліється на головну біль, стомлюваність, почуття
жару на обличчі.
Об’єктивно: відмічено розширення і пульсація міжреберних артерій,
верхівковий поштовх підсилений. Аускультативно: над основою серця у ІІІІІ міжребер’ї зліва прослуховується систолічний шум. АД – 150/60 мм рт.ст.
На оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини легеневий рисунок
і корені легень не змінені. Серце – збільшення дуги лівого шлуночка, верхівка
закруглена і зміщена вліво. Дуги аорти зліва не диференціюються, висхідний
відділ аорти розширений. Виявляються узури на нижніх краях задніх відділів
ІІ-ІІІ ребер.
Заключення.
А. Аортальний стеноз.
Б. Аортит.
В. Аортальна недостатність.
Г. Коарктація аорти.
Д. Декстракардія.
Еталон відповіді – Г.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Тестові питання для контролю рівня знань студентів
ТЕМА №24: Променеві ознаки окремих захворювань нирок та
сечовивідних шляхів.
1. Який променевий метод найбільш інформативний в діагностиці
сечокамяної хвороби?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- оглядова рентгенографія
-
УЗД*
-
МРТ
-
Динамічна реносцинтиграфія
-
Термографія
2. Який променевий метод найбільш інформативний в діагностиці ділянок
склерозу ниркової паренхіми?
- оглядова рентгенографія
-
екскреторна урографія
-
УЗД
-
Статична реносцинтиграфія з 99mTc-ДМСО*
-
Термографія
3. Який променевий метод дозволяє чітко візуалізувати ниркові чешечки та
миски?
- оглядова рентгенографія
-
екскреторна урографія*
-
динамічна реносцинтиграфія
-
статична реносцинтиграфія
-
УЗД
4. Який тип ренограми спостерігається при запальних ураженнях нирок?
- паренхіматозний*
-
рефлюксний
-
гіпофункціональний
-
обструктивний
-
ізостенурічний
5. Який тип ренограми спостерігається при гідронефрозі?
- паренхіматозний
-
рефлюксний
-
гіпофункціональний
-
обструктивний*
-
ізостенурічний
6. Який тип ренограми спостерігається при гіпоплазії нирки?
- паренхіматозний
-
рефлюксний
-
гіпофункціональний*
-
обструктивний
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
-
ізостенурічний
7. Який тип ренограми спостерігається при ХНН?
- паренхіматозний
-
рефлюксний
-
гіпофункціональний
-
обструктивний
-
ізостенурічний*
8. Яка методика радіонуклідного дослідження дозволяє провести
диференційну діагностику первинно та вторинно зморщеної нирки?
- радіонуклідна ренографія
- динамічна реносцинтиграфія з 99mTc-ДТПО
- статична реносцинтиграфія з 99mTc-ДМСО*
- ПЕТ нирок
- Динамічна реносцинтиграфія з 99mTc-MAG3
9. Який променевий метод найбільш інформативний в діагностиці стенозу
ниркової артерії?
- ангіографія нирок*
- динамічна реносцинтиграфія
- ПЕТ нирок
- МРТ
- УЗД
10. До якої категорії хворих
захворюваннями нирок?
належать
пацієнти
із
запальними
- категорія АД
- категорія БД*
- категорія ВД
- категорія ГД
11. Дiуретична реносцинтiграфiя частiше виконується з:
- еуфiлiном
- водним навантаженням
- лазиксом*
- преднiзолоном
12. Чи є дефект чашечно-мисочкової системи при рентгеноконтрастнiй
урографiї показанням до непрямої радiонуклiдної ангiографiї?
- так*
- нi
13. Якi методики найбiльш iнформативнi в дiагностицi пухлин нирок?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- непряма ренангіографія
- ОФЕКТ
- КТ нирок*
- УЗД
- Термографія
14. В чому променеві вiдмiни полiкистоза вiд мультикистоза нирок?
- наявнiсть дефектiв накопичення РФП в паренхiмi
- аваскулярний характер дефектiв
- двостороннє ураження*
- нерiвнiсть контурiв
- одностороннє ураження
15. Якi променеві ознаки характернi для пiдковоподiбної нирки?
- конвергенцiя полюсiв нирок
- ослаблене накопичення РФП паренхiмою
- наявнiсть перешийка*
- нерiвнiсть контурiв
- атипове розташування нирок
16. Яка фармакопроба при реносцинтiграфiї дозволяє
непроходимiсть сечоводу вiд вже усуненої непроходимостi?
вiдрiзнити
- проба з тразикором
- проба з туберкулiном
- дiуретична проба*
- проба з преднiзолоном
- проба з кофеїном
17. Який променевий метод дозволяє дiагностувати подвоєння нирки?
- екскреторна урографія*
- УЗД
- ДРСГ
- термографія
- оглядова рентгенографія
18. Який лабораторний показник має основне значення для визначення
ступеня ХНН?
- осмотична щiльнiсть сечi
- залишковий азот кровi
- креатинин сироватки кровi*
- гемоглобiн кровi
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- рiвень кальцiємiї
19. Яка iз рiзновидiв пухлин нирок найчастiше зустрiчається у дiтей:
- гiпернефрома
- пухлина Вiльмса*
- саркома
20. Які конкременти є рентгенопозитивні?
- фосфати і оксалати*
- урати і білкові
- цистинові і ксантинові
21. Чи завжди відповідають розміри конкременту виразності морфологічних
змін у верхніх сечових шляхах?
- завжди відповідають
- не відповідають
- одночасно можуть відповідати і не відповідати*
22. Чим обумовлені додаткові вигини сечоводу при обємних утвореннях
нирки?
- збільшенням маси нирки*
- відхиленням осі нирки
- тиском на сечовод
- контактним поширенням процесу
23. Вкажить найбільш часту локалізацію раку нирки?
- ниркова паренхіма*
- капсула нирки
- миска
- чашки
24. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
ушкодження ниркових судин?
- радіонуклідний
- термографія
- МРТ-ангіографія*
- УЗД
- екскреторна урографія
25. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
ушкодження (травми) нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- УЗД*
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- екскреторна урографія
26. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
абсцесу нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ*
- УЗД
- екскреторна урографія
27. Який променевий метод застосовують в першу чергу при підозрі на
пухлину нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- УЗД*
- екскреторна урографія
28. Який променевий метод застосовують перед нефректомією для оцінки
функції контрлатеральної нирки?
- Радіонуклідний*
- термографія
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія
29. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці кісти
нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- УЗД*
- екскреторна урографія
30. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
кровонаповнення обємного утворення нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- сонографія
- допплерографія*
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
31. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
пухлини миски?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ*
- УЗД
- екскреторна урографія
32. Який променевий метод має найбільшу розрізнувальну здатність в
діагностиці пухлин нирок?
- радіонуклідний
- МРТ*
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія
33. Який променевий метод дозволяє провести диференційну діагностику
між злоякісним та доброякісним утворенням нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ*
- УЗД
- екскреторна урографія
34. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці аплазії
нирки?
- радіонуклідний*
- термографія
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія
35. Який променевий метод є найбільш інформативним в оцінці кількості
функціонуючої паренхіми в малих нирках?
- Радіонуклідний*
- термографія
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія
36. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
поперекової дистопії нирки?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- УЗД*
- екскреторна урографія
37. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці тазової
дистопії нирки?
- радіонуклідний*
- термографія
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія
38. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
подковоподібної нирки?
- радіонуклідний*
- термографія
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія
39. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
гіпоплазії нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- УЗД*
- екскреторна урографія
40. Який променевий метод є найбільш інформативним в диференційній
діагностиці первинно та вторинно зморщеної нирки?
- радіонуклідний*
- МРТ
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія
41. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
полікістозу нирок?
- радіонуклідний
- термографія
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- КТ
- УЗД*
- екскреторна урографія
42. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
аномалій сечоводів?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія*
43. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
міхурово-сечовідного рефлюксу?
- непряма радіонуклідна цистографія
- пряма радіонуклідна цистографія
- МРТ
- УЗД
- мікційна цистографія*
44. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
додаткової артерії нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- УЗД
- ангіографія*
45. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
подвоєння нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- КТ
- УЗД
- екскреторна урографія*
46. Який променевий метод є найбільш інформативним в діагностиці
аневризми ниркової артерії нирки?
- радіонуклідний
- термографія
- СКТ*
- УЗД
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- екскреторна урографія
47. При яких значеннях ШКФ діагностується 3 стадія хронічного
захворювання нирок?
- 90-120 мл/хв
- 60-90 мл/хв
- 30-60 мл/хв*
- 15-30 мл/хв
- менше 15 мл/хв
48. При яких значеннях ШКФ діагностується 2 стадія хронічного
захворювання нирок?
- 90-120 мл/хв
- 60-90 мл/хв*
- 30-60 мл/хв
- 15-30 мл/хв
- менше 15 мл/хв
49. При яких значеннях ШКФ діагностується 4 стадія хронічного
захворювання нирок?
- 90-120 мл/хв
- 60-90 мл/хв
- 30-60 мл/хв
- 15-30 мл/хв*
- менше 15 мл/хв
50. При яких значеннях ШКФ діагностується термінальна хронічна ниркова
недостатність?
- 90-120 мл/хв
- 60-90 мл/хв
- 30-60 мл/хв
- 15-30 мл/хв
- менше 15 мл/хв*
51. Конкремент при УЗД це утворення:
- гіпоехогенне
- середньої ехогенності
- анахогенне
- гіперехогенне*
52. Кіста нирки при УЗД це утворення:
- ехопозитивне
- ехонегативне
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- анахогенне*
- гіперехогенне
53. Для якого патологічного
“ультразвукової доріжки”?
утворення
нирки
характерна
ознака
- кіста
- пухлина
- конкремент*
- ділянка склерозу
54. Для якого патологічного утворення нирки характерна ознака “хвіст
комети”?
- кіста*
- пухлина
- конкремент
- ділянка склерозу
55. Яка сцинтиграфічна ознака характерна для гідронефрозу?
- підвищене накопичення РФП
- знижена фіксація РФП
- чередування ділянок підвищеної та зниженої фіксації РФП*
56. В якому сегменті нирки частіше зустрічаються ділянки склерозу
паренхіми?
- верхній сегмент*
- середній сегмент
- ніжній сегмент
57. Чи співпадає сцинтиграфічне зображення дистопованої нирки з істіними
розмірами?
- так, співпадає
- ні, не співпадає*
58. Чи можливо при сцинтиграфії нирок візуалізувати конкременти?
- так
- ні*
59. Класифікація ступенів міхурово-сечовідного рефлюксу заснована на:
- радіонуклідному методі
- рентгенологічному методі*
- КТ
- МРТ
60. Який РФП для оцінки функції нирок доцільно використовувати при
гломерулонефритах?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- - 99mTc-ДТПО*
-
99m
-
99m
-
131
-
123
Tc-ДМСО
Tc-ЕС
I-гіпуран
I-гіпуран
61. Який РФП для оцінки функції нирок доцільно використовувати при
пієлонефритах?
- - 99mTc-ДТПО
-
99m
-
99m
-
123
Tc-ДМСО
Tc-пірофосфат
I-гіпуран*
62. Який РФП для оцінки ділянок запалення або склерозу в нирках доцільно
використовувати при пієлонефритах?
- - 99mTc-ДТПО
-
99m
-
99m
-
131
-
123
Tc-ДМСО*
Tc-ЕС
I-гіпуран
I-гіпуран
63. Чи є УЗД інформативним методом в діагностиці гломерулонефриту?
- так
- ні*
64. Який з представлених методів променевої діагностики найбільш
інформативний в діагностиці ділянок склерозу паренхіми нирок?
- КТ
- МРТ
- ОФЕКТ*
- Екскреторна урографія
- УЗД
65. Які зміни відбуваються в нирці при пієлонефриті?
- збільшення розмірів нирок
- зменшення розмірів нирок
- формування ділянок склерозу*
- опущення нирки
66. Який радіонуклідна методика найбільш інформативна в діагностиці
пухлинних уражень нирок?
- НРАГ
- ДРСГ
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
- СРСГ
- ОФЕКТ
- ПЕТ*
67. Який променевий метод дослідження найбільш інформативний в
діагностиці регіонального метастазування при пухлинах сечового
міхура?
- КТ
- МРТ
- ПЕТ*
- УЗД
68. Який пухлинний маркер визначається радіоімунним методом при
пухлинах нирок?
- раково ембріональний антиген
- альфа фетопротеїн
- бета-2-мікроглобулін*
- хоріонічний гонадотропін
69. Чи доцільно при КТ або МРТ використовувати контрастування в
діагностиці пухлинних уражень?
- так*
- ні
- не має значення
70. Який променевий метод дослідження нирок дозволяє отримати
пошарову функціональну візуалізацію паренхіми?
- КТ
- МРТ
- ОФЕКТ*
- УЗД
1. Вкажіть, яка із перерахованих променевих ознак, характерна для
пухлини шлунка ?
А. Збільшення тіні шлунка;
Б. Локальний гіпертонус шлунка;
В. Гіперсекреція;
Г. Дефект наповнення.
Д. Атрофія складок слизової оболонки.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Еталон відповіді: Г.
2. При варикозному розширенні вен стравоходу рельєф внутрішньої поверхні
стравоходу:
А. Не змінений ;
Б. Представлений розширеними складками слизової;
В. Представлений ригідними складками;
Г. Атиповий.
Д. Представлений окремими овальними просвітленнями.
Еталон відповіді: Д.
3. Визначте, яка перистальтика характерна для компенсованого стенозу
виходу зі шлунка:
А. Посилена;
Б. Не змінена;
В. Послаблена;
Г. Поверхнева;
Д. Сегментуюча.
Еталон відповіді: А.
4. Для прискореного контрастування тонкої кишки не використовують:
А. Фракційний прийом контрастної завісі;
Б. Пероральний прийом барієвої суміші із сорбітом;
В. Пероральний прийом барієвої суміші із ксилітом ;
Г. Пероральний прийом охолодженої барієвої суміші;
Д. Введення контрасту за допомогою зонду.
Еталон відповіді: А.
5. При заповненні кишківника рідиною середній розмір просвіту товстої
кишки при УЗ-дослідженні дорівнює:
А. 0,5-1см;
Б. 1-2см;
В. 2-3см;
Г. 3-4см;
Д. 4-6см.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 2.
1. Вкажіть, яка із перерахованих променевих ознак не характерна для
пухлини шлунка:
А. Нерівність контуру тіні шлунка;
Б. Дефект наповнення;
В. Відсутність перистальтики у зоні ураження;
Г. Ригідність складок слизової оболонки шлунка;
Д. Обмежене випинання стінки шлунка.
Еталон відповіді: Д.
2. Для функціональних порушень шлунка за гіпертонічним типом
перистальтика:
А. Підсилена;
Б. Не змінена;
В. Поверхнева;
Г. Послаблена;
Д. Відсутня.
Еталон відповіді: А.
3. Для неускладненого пульсійного дивертикула стравоходу характерна
форма:
А. Неправильна;
Б. Трикутна;
В. Округла;
Г. Поліциклічна;
Д. Зіркоподібна.
Еталон відповіді: В.
4. Найбільш інформативною променевою методикою діагностики
хронічного гастриту є:
А. УЗД;
Б. КТ;
В. Ангіографія;
Г. Подвійне контрастування шлунка;
Д. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Визначте найбільш характерну ознаку тонкокишкової непрохідності при
оглядовій рентгенографії органів черевної порожнини:
А. Чаші Клойбера в центральних відділах;
Б. Рівні рідини в периферичних відділах;
В. Вільний газ у черевній порожнині;
Г. Тіні конкрементів у черевній порожнині;
Д. Здуття окремих відділів кишківника.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 3.
1. Дослідження стравоходу в умовах природної контрастності частіше
використовують для діагностики:
А. Дивертикулів;
Б. Порушення акту ковтання;
В. Сторонніх тіл;
Г. Пухлин ;
Д. Езофагіту.
Еталон відповіді: В.
2. При функціональних порушеннях шлунка за гіпертонічним типом
евакуація:
А. Прискорена;
Б. Уповільнена;
В. Відсутня;
Г. Не порушена.
Еталон відповіді: А.
3. Складки слизової оболонки при екзофітній формі раку шлунка:
А. Не змінені;
Б. Обриваються;
В. Ригідні;
Г. Нерівномірно потовщені;
Д. Потоншені.
Еталон відповіді: Б.
4. Яка в нормі максимальна товщина стінки антрального відділу шлунка в
УЗ-зображенні:
А. 2-3мм;
Б. 5-6мм;
В. 8-10мм;
Г. 12-15мм.
Д. Менше 2мм.
Еталон відповіді: Б.
5. Для пероральної виразкової порожнини характерно:
А. Вільний газ у черевній порожнині;
Б. Підсилена перистальтика шлунка;
В. Відсутність рідини у шлунку.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. Відсутність газового пухиря;
Д. Збільшення розмірів шлунка.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 4.
1. Стійке звуження стравоходу характерно для :
А. Езофагіту;
Б. Пухлини;
В. Опіків;
Г. Варикозного розширення вен;
Д. Ахалазії кардії.
Еталон відповіді: В.
2. При функціональних порушеннях шлунка за гіпотонічним типом
евакуація:
А. Прискорена;
Б. Уповільнена;
В. Відсутня;
Г. Не порушена.
Еталон відповіді: Б.
3. Симптом дефекту наповнення характерний для:
А. Виразкової хвороби шлунка;
Б. Ендофітної форми раку шлунка;
В. Екзофітної форми раку шлунка;
Г. Хронічного гастриту;
Д. Перфорації виразки шлунку.
Еталон відповіді: В.
4. Чи є патогномонічною ознакою раку шлунка при УЗ-дослідженні
нерівномірна товщина його стінки?
А. Так;
Б. Ні;
В. Спостерігається тільки при екзофітних пухлинах;
Г. Спостерігається тільки при ендофітних пухлинах;
Д. Є у всіх випадках.
Еталон відповіді: Б.
5. Для пенетрації виразкової порожнини характерно:
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Відсутність газа у виразковій порожнині;
Б. Відсутність рідини у виразковій порожнині;
В. Відсутність контрасту у виразковій порожнині;
Г. Наявність двох або трьох шарів вмісту у виразковій
порожнині;
Д. Зменшення розмірів виразки.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 5.
1. Дифузне звуження стравоходу характерне для:
А. Опіку;
Б. Езофагіту;
В. Пухлини;
Г. Ахалазії кардії;
Д. Варикозного розширення вен.
Еталон відповіді : А.
2. При хронічному гастриті складки слизової оболонки шлунка:
А. Потоншені;
Б. Відсутні;
В. Потовщені;
Г. Не змінені
Д. Ригідні.
Еталон відповіді: В.
3. Визначте, яка перистальтика характерна для декомпенсованого стенозу
виходу зі шлунка:
А. Посилена;
Б. Не змінена;
В. Послаблена;
Г. Глибока;
Д. Сегментуюча.
Еталон відповіді: В.
4. Які непрямі
непрохідність?
ультразвукові
ознаки
свідчать
про
А. Відсутність просвіту кишки;
Б. Розширення просвіту кишки до 0,5см;
В. Розширення просвіту кишки більше 3см;
Г. Звуження просвіту кишки;
Д. Потовщення стінки кишки.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
тонкокишкову
Еталон відповіді: В.
5. Основним УЗ-ознаками кишкової непрохідності є:
А. Вимушене положення кишки;
Б. Звуження в місцях фізіологічних сфінктерів;
В. Обмеження рухомості кишки;
Г. Звуження просвіту кишки;
Д. Сегментарне розширення просвіту кишки, накопичення
рідини, порушення перистальтики.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 6.
1. При ахалазії кардії характерна зміна просвіту стравоходу:
А. Дифузне розширення;
Б. Дифузне звуження;
В. Супрастенотичне розширення;
Г. Локальне випинання стінки;
Д. Дефект наповнення.
Еталон відповіді: В.
2. Для хронічного гастриту в період загострення функціональні порушення:
А. Не характерні;
Б. Характерні, за гіпертонічним типом;
В. Характерні, за гіпотонічним типом;
Г. Характерні, за змішаним типом;
Еталон відповіді: Б.
3. Для прискореного контрастування тонкої кишки не використовують:
А. Фракційний прийом контрастної завісі;
Б. Пероральний прийом барієвої суміші із сорбітом;
В. Пероральний прийом барієвої суміші із ксилітом
Г. Пероральний прийом охолодженої барієвої суміші;
Д. Введення контрасту за допомогою зонду.
Еталон відповіді: А.
4. При заповненні кишківника рідиною середній розмір просвіту товстої
кишки при УЗ-дослідженні дорівнює:
А. 0,5-1см;
Б. 1-2см;
В. 2-3см;
Г. 3-4см;
Д 4-6см.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Вкажіть, яка із перерахованих променевих ознак не характерна для
пухлини шлунка:
А. Нерівність контуру тіні шлунка;
Б. Дефект наповнення;
В. Відсутність перистальтики у зоні ураження;
Г. Ригідність складок слизової оболонки шлунка;
Д. Обмежене випинання стінки шлунка.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 7.
1. Для ахалазії кардії характерні зміни газового пухиря шлунка:
А. Збільшення;
Б. Зменшення;
В. Деформація;
Г. Відсутність;
Д. Подвоєння.
Еталон відповіді: Г.
2. Запальний вал навколо виразкової порожнини спостерігається у період:
А. Ремісії;
Б. Гострий;
В. Загоювання ;
Г. Хронічний;
Д. Нестійкої ремісії.
Еталон відповіді: Б.
3. При пероральному прийомі барієвої завісі контрастування ілеоцекального
відділу настає у нормі:
А. Через 1,5-2год.;
Б. Через 7-8год;
В. Через 22-24год;
Г. Через 15-17год;
Д. Через 3,5-4,5год.
Еталон відповіді: Д.
4. Основними УЗ-ознаками кишкової непрохідності є:
А. Вимушене положення кишки;
Б. Звуження в місцях фізіологічних сфінктерів;
В. Обмеження рухомості кишки;
Г. Звуження просвіту кишки;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. Сегментарне розширення просвіту кишки, накопичення
рідини, порушення перистальтики.
Еталон відповіді: Д.
5. При варикозному розширенні вен стравоходу рельєф внутрішньої
поверхні стравоходу:
А. Не змінений ;
Б. Представлений розширеними складками слизової;
В. Представлений ригідними складками;
Г. Атиповий.
Д. Представлений окремими овальними просвітленнями.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 8.
1. При хронічному езофагиті складки слизової оболонки:
А. Нерівномірно потовщені;
Б. Не змінені;
В. Ригідні;
Г. Потоншені;
Д. Обриваються.
Еталон відповіді: А.
2. Для виразкової хвороби шлунка не характерний симптом:
А. Ніша;
Б. Дефект наповнення;
В. Запальний вал;
Г. Гіперсекреція;
Д. Конвергенція складок слизової.
Еталон відповіді: Б.
3. Повне випорожнення тонкої кишки від прийнятої перорально барієвої
суміші настає:
А. Через 7-8год.;
Б. Через 10-12год.;
В. Через 5-6год.;
Г. Через 15-17год.;
Д. Через 22-24год.;
Еталон відповіді: А.
4. При Уз-дослідженні для парезу кишківника характерно:
А. Посилення перистальтики;
Б. Розширення петель тонкої кишки, зникнення
перистальтики;
В. Нерівномірна перистальтика;
Г. Звуження просвіту кишки;
Д. Потовщення стінки кишки.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Вкажіть, яка із перерахованих променевих ознак, характерна для
пухлини шлунка ?
А. Збільшення тіні шлунка;
Б. Локальний гіпертонус шлунка;
В. Гіперсекреція;
Г. Дефект наповнення.
Д. Атрофія складок слизової оболонки.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 9.
1. Хімічні опіки стравоходу частіше вражають:
А. Місця фізіологічних звужень;
Б. Верхню 1/3;
В. Середню 1/3;
Г. Нижню 1/3;
Д. Черевний відділ.
Еталон відповіді: А.
2. При декомпенсованому стенозі виходу зі шлунка через 24 години після
прийому барієвої суміші характерно:
А. Шлунок вільний від контрастної маси;
Б. Вся барієва завісь у тонкій кишці;
В. Вся барієва завісь у товстій кишці;
Г. Залишок барієвої суміші у шлунку;
Д. Тонка кишка вільна від контрастної маси.
Еталон відповіді: Г.
3. Найбільш ефективною променевою методикою для оцінки моторноевакуаторної функції товстої кишки є:
А. Пероральне дослідження товстої кишки барієвою завіссю;
Б. Іригоскопія;
В. УЗД;
Г. КТ;
Д. МРТ.
Еталон відповіді: А.
4. Хвороба Крона частіше локалізується в:
А. Сигмовидній ободовій кишці;
Б. Клубовій кишці ;
В. Порожній кишці;
Г. Прямій кишці;
Д. Немає закономірностей локалізації.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Еталон відповіді: Б.
5. Складки слизової оболонки при екзофітній формі раку шлунка:
А. Не змінені;
Б. Обриваються;
В. Ригідні;
Г. Нерівномірно потовщені;
Д. Потоншені.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 10.
1. Виражене дифузне розширення стравоходу характерне для:
А. Пухлини;
Б. Ахалазії;
В. Опіку;
Г. Варикозного розширення вен;
Д. Дивертикулу.
Еталон відповіді: Б.
2. Для перфорації виразкової порожнини характерно:
А. Вільний газ у черевній порожнині;
Б. Підсилена перистальтика шлунка;
В. Відсутність рідини у шлунку;
Г. Відсутність газового пухиря;
Д. Збільшення розмірів шлунка.
Еталон відповіді: А.
3. Для виявлення морфологічних змін товстої кишки найбільш ефективною
методикою є:
А. Іригоскопія (подвійне контрастування);
Б. Пероральне дослідження за допомогою барієвої завісі;
В. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини;
Г. УЗД;
Д. КТ.
Еталон відповіді: А.
4. Для хвороби Крона характерні наступні УЗ-ознаки:
А. Звуження просвіту декількох ділянок кишки, потовщення
стінки до 8-12мм;
Б. Розширення кишки, посилення перистальтики;
В. Потовщення стінки одного з відділів кишки до 20-40мм,
звуження просвіту;
Г. Розширення кишки, послаблення перистальтики;
Д. Накопичення рідини в просвіті кишки.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Симптом дефекту наповнення характерний для:
А. Виразкової хвороби шлунка;
Б. Ендофітної форми раку шлунка;
В. Екзофітної форми раку шлунка;
Г. Хронічного гастриту;
Д. Перфорації виразки шлунку.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 11.
1. При доброякісних пухлинах стравоходу складки слизової оболонки:
А. Рівномірно потовщені;
Б. Обгинають пухлину;
В. Обриваються у її краю;
Г. Деформовані;
Д. Нерівномірно потовщені.
Еталон відповіді: Б.
2. Для пенетрації виразкової порожнини характерно:
А. Відсутність газа у виразковій порожнині;
Б. Відсутність рідини у виразковій порожнині;
В. Відсутність контрасту у виразковій порожнині;
Г. Наявність двох або трьох шарів вмісту у виразковій
порожнині;
Д. Зменшення розмірів виразки.
Еталон відповіді: Г.
3. Через який час після перорального прийому барієвої завісі в нормі
контрастується вся товста кишка:
А. Через 22-24години;
Б. Через 6-8години;
В. Через 44-48години;
Г. Через 12години;
Д. Через 3-4години.
Еталон відповіді: А.
4. Товщина стінки порожнистого органу під час УЗ-дослідження складає:
А. 4-5мм;
Б. 8-10мм;
В. 25-30мм та більше;
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Для виявлення вільного газу у черевній порожнині ефективною
методикою є:
А. Оглядова рентгенографія у горизонтальному положенні
хворого на спині;
Б. Оглядова рентгенографія у горизонтальному положенні
хворого на лівому боці;
В. Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні
хворого;
Г. Подвійне контрастування;
Д. КТ.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 12.
стравоходу, ускладненого
1. Для дивертикула
дивертикулитом,
характерно:
А. Ригідність стінки;
Б. Швидке випорожнення його;
В. Затримка контрасту в ньому;
Г. Поліциклічна форма;
Д. Обрив складок слизової.
Еталон відповіді: В.
2. Для виявлення вільного газу у черевній порожнині ефективною
методикою є:
А. Оглядова рентгенографія у горизонтальному положенні
хворого на спині;
Б. Оглядова рентгенографія у горизонтальному положенні
хворого на лівому боці;
В. Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні
хворого;
Г. Подвійне контрастування;
Д. КТ.
Еталон відповіді: В.
3. Для рентгенологічної картини хронічного дуоденіту не характерно:
А. Стійке циркулярне звуження кишки на обмеженій ділянці
із ригідними стінками;
Б. Поліпоподібна деформація рельєфу слизової оболонки;
В. Слиз та рідина у просвіті кишки;
Г. Нерівні, нерівномірно зазублені контури кишки;
Д. .Наявність ерозій.
Еталон відповіді: А.
4. В якому відділі шлунка під час УЗ-дослідження визначається найбільша
товщина його стінки:
А. Кардіальному;
Б. Антральному;
В. Склепіння;
Г. Середня та верхня третина тіла;
Д. Всі відділи.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Визначте, яка перистальтика характерна для компенсованого стенозу
виходу зі шлунка:
А. Посилена;
Б. Не змінена;
В. Послаблена;
Г. Поверхнева;
Д. Сегментуюча.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 1.
На рентгенограмі верхнього відділу грудної частини стравоходу на контурі
передньої поверхні стравоходу виявляється дефект тіні, який має два
заглиблення, розділених випинанням.
Заключення:
Еталон відповіді:
Рак стравоходу
(даний рентгенологічний симптом
одержав назву "дефекту")..
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 2.
На прицільній рентгенограмі висхідного відділу шлунка на межі тіла і
антрального відділу в його тіні видно великий дефект наповнення з нерівними,
але чіткими контурами. Дефект наповнення доходить до контуру малої
кривизни. В ділянці дефекту складки слизової оболонки не простежуються.
Вони замінені вибуханням неправильної форми, на поверхні яких і між ними є
дрібні накопичення контрастної маси.
Заключення:
Еталон відповіді:
Рак шлунка..
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 3.
На рентгенограмі шлунка, при тугому його заповненні виявляються
нерівність контуру малої кривизни у тілі шлунка із утворенням плоского
дефекту наповнення. Помітна тінь великої горбистої пухлини на фоні
медіального відділу повітряного шлункового пухиря.
Заключення:
Еталон відповіді:
Рак шлунка.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 4.
На прицільній рентгенограмі виявляється невеликий блюдцеподібний
дефект наповнення на малій кривизні тіла шлунка. В центрі дефекту є
вибухання. Дефект схожий по конфігурації на літеру "3".
Заключення:
Еталон відповіді:
Блюдцеподібний
рак шлунка.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 5.
На рентгенограмі шлунка на контурі малої кривизни виявляється "ніша".
Вона має форму трикутника. Вище і нижче "ніші" на контурі шлунка - невеликі
виїмки.
Заключення:
Еталон відповіді:
Виразка шлунка.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 6.
На рентгенограмі шлунка контур малої кривизни сплющений. На ньому
вимальовується дуже маленький виступ - "ніша", як кругле накопичення
контрастної маси. Навколишня слизова оболонка змінена. Зверху до виразки
сходяться складки, а нижче її - набрякла слизова оболонка. Складки слизової
навкруги виразки потовщені.
Заключення:
Еталон відповіді:
Виразка шлунка.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 7.
На прицільній рентгенограмі цибулини дванадцятипалої кишки остання
деформована за рахунок втягнення на малій і великій кривині. При дослідженні
у скісній проекції контур як передньої, так і задньої стінки цибулини
дванадцятипалої кишки нерівний. На кожному з них є виступ "ніша", по краю
якої виявляються маленькі втягнення, Втягнення на малій і великій кривизні є
проявом обмеженого спазму.
Заключення:
Еталон відповіді:
Виразка дванадцятипалої кишки.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 8.
На рентгенограмах стравоходу положення його нормальне. Просвіт трохи
звужений тому, що на передній стінці виявляється дефект наповнення з
нерівними контурами. По формі дефект характерний для пухлини із
западаючим дном і піднесеними краями. Одержати нормальне зображення
рельєфу слизової оболонки в області дефекту не вдається. Якщо нижче дефекту
виявляються вузькі повздовжні складки, то в самому дефекті контрастна маса
розподіляється суцільним шаром. В крайових відділах дефекту відмічається
обрив складок. Над дефектом виявляється затримка контрастної речовини.
Заключення:
Еталон відповіді:
Блюдцеподібний рак стравоходу.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 9.
Жінка 57 років поступила в клініку із скаргами на болі у животі та
відсутність самостійного стула. Під час променевого дослідження у черевній
порожнині виявлені множинні рівні рідини, ширина яких перебільшує висоту
газового пухиря над ними.
Яке променеве дослідження і в якому положенні хворого виконували?
Визначте провідний променевий синдром.
Ймовірний клінічний діагноз?
Еталон відповіді:
Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні хворого.
“Гострий живіт”.
Тонкокишкова непрохідність.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 10.
Хворий пред’являє множинні скарги (артралгія, вузлова еритема,
підвищення температури тіла, діарея). Відмічає вміст крові у випорожненнях.
При ретроградному заповненні товстої кишки контрастною речовиною
визначаються: відсутність гаустрації, випрямленість контурів ободової кишки,
місцями подвійний контур, псевдополіпоз, звуження просвіту.
Назвіть виконану променеву методику дослідження.
Сформулюйте попередній діагноз.
Еталон відповіді:
Іригоскопія.
Неспецифічний виразковий коліт.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 11.
В
лікарню
поступив
пацієнт
з
клінічними
ознаками
кишкової
непрохідності (здуття живота, болі, блювота, невідходження газів та калу).
Складіть діагностичний алгоритм променевого дослідженя при синдромі
гострої кишкової непрохідності.
Еталон відповіді:
Алгоритм променевого дослідження при гострій кишковій непрохідності.
Рентгенологічне дослідження грудної і черевної порожнини у
вертикальному положенні (сидячи або стоячи).
Зміни є (чаші Клойбера)
Змін немає
Повторна
рентгенографія
через 2 год.
Динамічна
непрохідність
При підозрі на
мезентеріальну
непрохідність ангіографія
Механічна
непрохідність
тонкої
кишки
товстої
кишки
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Поліпозиційне
рентгенологічне
дослідження при
злуковій хворобі
Іригоскопія
Зміни
є
Змін
немає
УЗД, КТ
органів
черевної
порожнини
Продовженн
я
спостережен
ня
Б. Задачі для самоконтролю:
1. У хворої 35 років на рентгенограмі органів грудної клітки
паратрахеально справа виявлено утворення однорідної структури розмірами до
5 см в діаметрі. Контури з боку правої легені зливаються з тінню середостіння.
Скарги відсутні. Аналіз крові та сечі в нормі.
Яке додаткове обстеження потрібно зробити для встановлення діагнозу?
1. УЗД.
2. КТ.
3. МРТ.
4. Трансбронхеальну пункцію утворення.
5. Бронхографію.
УЗД – ультразвукове дослідження
КТ – комп’ютерна рентгенівська томографія
МРТ – магніторезонансна томографія
2. У хворої 45 років на оглядовій рентгенограмі органів грудної
порожнини справа паратрахеально виявлені множинні утворення розмірами від
1 до 3 см в діаметрі. Скарги на покашлювання та відчуття задухи при незначних
фізичних навантаженнях. В анамнезі рак молочної залози після радикальної
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
терапії 5 років назад. Діагноз: пролонгація хвороби, метастатичне ураження
легень.
Яку тактику для терапії Ви оберете?
1. Операційне втручання.
2. Радикальну хіміотерапію.
3. Протизапальну антибактеріальну терапію.
4. Радикальну променеву терапію.
5. Паліативну хіміо- та променеву терапію.
3. Хворий., 64 років, зі скаргами на задишку, біль у правому боці,
серцебиття, що поступово нарастають протягом доби. Об'єктивно визначаються
цианоз шкіри обличчя та кистей, тахікардія, тимпанит та послаблення дихання
над правою легеньою. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки виявлено
просвітлення правого легенового поля зі зміщенням середостіння вліво. Яка
патологія найбільш вірогідна у даного пацієнта?
1. Спонтанний пневмоторакс.
2. Спонтанний гідропневмоторакс.
3. Зовнішній клапанний пневмоторакс.
4. Тромбоемболія гілок правої легеної артерії.
5. Обтурація правого головного бронха.
4. Хворій 18 років була проведена субтотальна струмектомія з нагоди
злоякісної капілярної цистаденоми щитовидної залози. Через 2 місяці виникла
підозра на наявність метастазів у легені. Який з рентгенологічних методів
потрібно використати в першу чергу?
1. *Рентгенографія легенів.
2. Рентгеноскопія легенів.
3. Ангіопульмонографія.
4. Бронхографія.
5. Бронхоскопія.
5. Хворий направлений у торакальне відділення з діагнозом
бронхоектатична хвороба. Оптимальною методикою уточнення локалізації
бронхоектазів є:
1. *Бронхографія.
2. Комп’ютерна томографія.
3. Рентгенографія.
4. Томографія.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Ангіопульмонографія.
6. У хворого 20 років на флюорограмі органів грудної клітки виявлена
патологічна тінь біля 4 см в діаметрі, однорідної структури з чіткими
контурами, яка розташована в верхньому відділі заднього межистіння. Скарги
відсутні, аналіз крові, сечі в нормі. Яке додаткове обстеження найбільш
ефективне для уточнення діагнозу?
1. * Комп`ютерна томографія.
2. Томографія.
3. Бронхографія.
4. Ультразвукове дослідження.
5. Рентгенографія органів грудної клітки.
7. У хворого М., 70 років із гострою задишкою, болем у грудній клітці,
цианозом виконано перфузійну пульмоносцинтіграфію, за даними якої
накопичення радіофармпрепарату не визначається в V сегменті лівої легені.
Про що свідчать ці дані?
1. *Тромбоемболія гілки лівої легеневої артерії.
2. Ендобронхіальний рак лівої легені.
3. Запалення лівої легені.
4. Ателектаз лівої легені.
5. Вогнищевий пневмосклероз.
8. У хворого 68 років протягом двох місяців відмічається підвищена
температура до 37-38С, кровохаркотіння. На рентгенограмі легень праворуч в
верхній долі вогнищева тінь 5 см в діаметрі, з нерівними контурами.
Протизапальна терапія без ефекту. На контрольній рентгенограмі через місяць
тінь збільшилась, в центрі є просвітлення неправильної форми. Який діагноз?
1. *Периферичний рак легені з розпадом.
2. Абсцес легені.
3. Вогнищева пневмонія.
4. Туберкульоз легень з розпадом.
5. Ехінококоз легень.
9. У чоловіка 40 років раптово піднялася температура до 39 о. Озноб,
головний біль, біль у боку, що посилюється при глибокому вдиху, задишка,
кашель. ШОЕ-ЗОмм/г, На R-грамі затемнення без чітких контурів, посилення
легеневого малюнка, корені розширені. Через 10 днів після антибактеріальної
та протизапальної терапії рентгенологічно спостерігається позитивна динаміка.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Назвіть найбільш імовірний діагноз ?
1. *Гостра пневмонія.
2. Гострий абсцес легенів.
3. Гострий бронхіт.
4. Ексудативний плеврит.
5. Бронхоектатична хвороба.
10. У хворого 56 років на оглядовій рентгенограмі органів грудної
порожнини справа паратрахеально виявлено однорідне утворення розмірами
до 5-6 см в діаметрі. Контури з боку правої легені зливаються з тінню
середостіння. Скарги на покашлювання вранці. Аналіз крові та сечі в нормі.
Яке обстеження потрібно зробити для встановлення остаточного діагнозу?
1. Трансбронхеальна пункція утворення.
2. КТ.
3. МРТ.
4. УЗД.
5. Бронхографія.
11. Хвора Л., 47 років, знаходиться в плановому хірургічному відділенні,
де тиждень тому їй зроблена холецистектомія. Післяопераційний період
проходив гладко до моменту, коли загальний стан хворої вмить погіршився,
стало трудно дихати, з’явилося відчуття нехватки повітря. Шкіряні покрови
блідні, відмічається ціаноз губ. ЧДД -96 в хв., Р5- 88 уд/хв., АД -100/70
мм.рт.ст. В легенях дихання везикулярне, послаблено в нижньому відділі зліва.
З боку післяопераційної рани без особливостей. На перфузійних сцинтиграмах,
які виконані з 60 МБк 131I-МАА визначаються наступні показники
кровонаповнення верхніх, середніх та нижніх відділів легень: праворуч 18,3%,-24,6%-16,1%, зліва - 16,4%-12,6%-12,0%. Як можна оцінити перфузійну
здатність легень?
1. Зліва знижена, праворуч в нормі.
2. Нормальна.
3. Підвищена.
4. Знижена.
5. Зліва в нормі, праворуч підвищена.
12.Чи потрібно використовувати аерозольну сцинтиграфію легень у
хворих з підозрою на наступні захворювання: абсцес легені, рентгеннегативне
інорідне тіло бронху, злоякісна пухлина легені, бронхіальна астма,
обструктивний бронхіт?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
1. Ні.
2. Так.
3. Тільки у дорослих.
4. В залежності від оснащення лікарняної установи.
5. Так, разом з іншими променевими методами.
13. На рентгенограмі органів грудної порожнини зліва на рівні ІІІ ребра
визначається кругла тінь діаметром 5 см із нечіткими контурами та наявністю
просвітлення в центрі. Внутрішній контур бугристий. Яким захворюванням
може бути обумовлена описана рентгенологічна картина?
1. *Пухлина в розпаді.
2. Абсцес легені.
3. Гострий бронхіт.
4. Ехінококоз.
5. Бронхоектатична хвороба.
14. Хворий 45 років поступив до клініки зі скаргами на втомлюваність,
загальну слабкість, різкий сухий кашель. Кількість еритроцитів та гемоглобін
крові низькі. Інші клініко-лабораторні показники задовільні. На рентгенограмі
справа визначається розширення кореня легені до 5-6 см, підвищення
інтенсивності, зникнення структури кореня. Зовнішній контур тіні нечіткий.
Яким захворюванням обумовлена рентгенологічна картина?
1. *Центральний рак легень.
2. Абсцес легені.
3. Гострий бронхіт.
4. Ехінококоз.
5. Бронхоектатична хвороба.
В а р і а н т № 1.
1. Яка ознака не є характерною для остеопорозу?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Стоншення кіркової речовини;
Б. Розширення кістково-мозкового каналу;
В. Наявність періоститу;
Г. Великопетлистий кістковий малюнок.
Еталон відповіді: В.
2. Що говорить про наявність перелому кістки?
А. Остеопороз;
Б. Лінія просвітлення, яка проходить від одного краю кістки
до протилежного;
В. Відшарування окістя;
Г. Зміщення уламків;
Д. Наявність періостозу.
Еталон відповіді: Б, Г.
3. Які ознаки характерні для гострої фази остеомієліту?
А. Набряк м’яких тканин;
Б. Наявність секвестрів;
В. Наявність лінійного периоститу;
Г. Остеосклероз;
Д. Голчастий періостоз.
Еталон відповіді: В.
4. Ураження хребта при туберкульозі кісток є характерною локалізацією?
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути, може не бути характерною локалізацією;
Г. Завжди характерно;
Д. Ніколи не буває характерною.
Еталон відповіді: А.
5. Наявність козиркового періостозу є однією з ознак доброякісних пухлин
кісток:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути, може не бути;
Г. Буває завжди однією з ознак доброякісних пухлин кісток;
Д. Не буває ніколи ознакою доброякісних пухлин кісток.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 2.
1. Основною променевою ознакою неповного вивиху є відсутність суглобової
щілини:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути відсутня, може не бути відсутня;
Г. Відсутня завжди;
Д. Завжди не змінюється.
Еталон відповіді: Б.
2. Який вид зміщення уламків при переломі кістки проявляється лінією
затемнення (ущільнення кісткової тканини)?
А. Вклинення уламків;
Б. Заходження уламків;
В. Зміщення уламків під кутом;
Г. Розходження уламків.
Еталон відповіді: А.
3. В якій стадії гематогенного остеомієліту не характерний остеосклероз?
А. Гострій;
Б. Підгострій;
В. Хронічній.
Еталон відповіді: А.
4. Руйнування суглобових поверхонь кісток є характерним для туберкульозу
кісток:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути, може не бути руйнування;
Г. Руйнуються суглобові поверхні завжди;
Д. Суглобові поверхні не змінюються ніколи.
Еталон відповіді: А.
5. Руйнування кіркової речовини є характерним для остеогенної саркоми:
А. Вірно;
Б. Невірно;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В. Може бути, може не бути;
Г. Руйнується завжди;
Д. Не руйнується ніколи.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 3.
1. Назвіть ускладнення, характерні при переломах кісток:
А. Наявність несправжнього суглоба;
Б. Наявність надмірної кісткової мозолі;
В. Наявність недостатньої кісткової мозолі;
Г. Наявність звичайної кісткової мозолі;
Еталон відповіді: А, Б, В.
2. Повна відсутність суглобової щілини є однією із ознак повного вивиху.
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути , а може не бути ознакою повного вивиху;
Г. Завжди є ознакою повного вивиху;
Д. Ніколи не буває ознакою повного вивиху.
Еталон відповіді: А.
3. В якому віці найбільш часто буває ураження гематогенним
остеомієлітом?
А. До 20 років;
Б. 25-30 років;
В. 30-50 років;
Г. Старше 50 років;
Д. В ранньому дитячому віці.
Еталон відповіді: А, Д.
4. При туберкульозі кісток в основному уражаються діафізи довгих кісток:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Можуть уражатися, а можуть не уражатися;
Г. Уражаються завжди;
Д. Не уражаються ніколи.
Еталон відповіді: Б.
5. Які кістки найбільш часто уражаються при остеогенній саркомі?
А. Довгі;
Б. Короткі;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В. Пласкі.
Г. Повітроносні;
Д. Люба кістка в скелеті.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 4.
1. Наявність несправжнього суглоба є одним із ускладнень переломів:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути як ускладнення, може не бути ускладнення;
Г. Є ускладненням завжди.
Еталон відповіді: А.
2. Назвіть ознаки, характерні для неповного вивиху:
А. Повна відсутність суглобової щілини;
Б. Клиноподібна деформація суглобової щілини;
В. Неповне зміщення суглобових поверхонь;
Г. Суглобова щілина не змінюється;
Д. Повне зміщення суглобових кінців.
Еталон відповіді: Б, В.
3. Який відділ довгої кістки уражається найчастіше при остеогенній
саркомі?
А. Епіметафіз;
Б. Діафіз;
В. Любий відділ кістки;
Г. Метафіз;
Д. Епіфіз.
Еталон відповіді: А.
4. Чи характерний періостит для туберкульозу суглобів?
А. Характерний;
Б. Нехарактерний;
В. Може бути, а може не бути;
Г. Буває завжди;
Д. Не буває ніколи.
Еталон відповіді: Б.
5. Назвіть найбільш характерну променеву (рентгенівську) ознаку
кісткового абсцесу Броді:
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Порожнина, оточена зоною склерозу;
Б. Множинні вогнища деструкції;
В. Порожнина із секвестром;
Г. Ділянка остеосклерозу;
Д. Вогнища остеопорозу.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 5.
1. Яка із названих рентгенологічних ознак не є характерною для
туберкульозного артриту?
А. Періостальна реакція;
Б. Остеопороз;
В. Вогнища деструкції без чітких контурів;
Г. Зниження висоти рентгенівської суглобової щілини;
Д. Анкілоз суглобу.
Еталон відповіді: А.
2. Травматичний епіфізіоліз є переломом, характерним для дитячого віку:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути, може не бути;
Г. Є характерним завжди;
Д. Не характерним ніколи.
Еталон відповіді: А.
3. Для початку гематогенного остеомієліту є типовою локалізація в
метафізі довгої кістки:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Може бути, може не бути;
Г. Буває тільки в метафізах довгих кісток;
Д. Не буває ніколи в метафізах.
Еталон відповіді: А.
4. Яка із названих ознак дозволяє відрізнити ревматоїдний артрит від
туберкульозного?
А. Множинність і симетричність ураження суглобів;
Б. Рівномірний розповсюджений остеопороз;
В. Крайова деструкція суглобових поверхонь кісток;
Г. Деструкція в місцях прикріплення суглобової капсули;
Д. Остеосклероз.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Яка характерна рентгенологічна структура остеохондроми?
А. Неоднорідна, з ділянками звапнування;
Б. Однорідна компактна;
В. Неоднорідна, з вогнищами остеолізу;
Г. Неоднорідна, з ділянками осеопорозу.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 6.
1. Яка з названих ознак не є характерною для туберкульозного артриту?
А. Рівномірний остеопороз;
Б. Деструкція кісткової тканини;
В. Руйнування суглобових поверхонь;
Г. Множинність і симетричність ураження суглобів;
Д. Губчасті секвестри.
Еталон відповіді: Г.
2. Яка з названих ознак характерна для остеоми:
А. Вогнище затемнення з чіткими контурами;
Б. Гіперостоз;
В. Дрібновогнищеві звапнування;
Г. Вогнища деструкції;
Д. Лінійний періостит.
Еталон відповіді: А.
3. Як змінюється кіркова речовина при злоякісних пухлинах кісток?
А. Стоншується за рахунок здуття кістки;
Б. Розривається;
В. Стовщується
Г. Не міняється;
Д. Розволокнюється.
Еталон відповіді: Б.
4. Назвіть переломи, характерні в більшості випадків для дитячого віку:
А. З розходженням уламків;
Б. Перелом стегнової кістки в області хірургічної шийки;
В. Переломи по типу “зеленої гілки”;
Г. Із зміщенням уламків під кутом;
Д. Травматичний епіфізіоліз.
Еталон відповіді: В, Д.
5. Який симптом є початковим при туберкульозному спондиліті на
стандартних рентгенограмах?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Паравертебральний абсцес;
Б. Руйнування замикаючої пластинки;
В. Зниження висоти міжхребцевого диска;
Г. Розширення міжхребцевого диска;
Д. Остеопороз хребців.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 7.
1. Які секвестри найбільш характерні для туберкульозу кісток?
А. Губчасті;
Б. Кіркові;
В. Тотальні;
Г. Центральні;
Д. Змішані.
Еталон відповіді: А.
2. Для якого з названих захворювань характерна деструкція кістки з
наявністю секвестру?
А. Туберкульоз;
Б. Остеомієліт;
В. Хондрома;
Г. Остеогенна саркома;
Д. Ревматоїдний артрит.
Еталон відповіді: Б.
3. Яка з названих пухлин кісток по клінічним особливостям і
рентгенологічній картині нагадує остеомієліт ?
А. Хондрома;
Б. Остеогенна саркома;
В. Саркома Юінга;
Г. Остеома;
Д. Мієломна хвороба.
Еталон відповіді: В.
4. При допомозі якого променевого методу можна раніше всього
діагностувати метастатичне ураження кісток?
А. Звичайна рентгенографія;
Б. Томографія;
В. МРТ;
Г. Остеосцинтиграфія;
Д. УЗД.
Еталон відповіді: Г.
5. Яка з названих променевих ознак не є характерною для гострої стадії
гематогенного остеомієліту?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Остеопороз;
Б. Лінійний періостит;
В. Набряк м’яких тканин;
Г. Остеосклероз;
Д. Порожнини із секвестрами.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 8.
1. Чи характерним є здуття кістки при саркомі Юінга?
А. Характерно;
Б. Не характерно;
В. Може бути, може не бути;
Г. Буває завжди;
Д. Не буває ніколи.
Еталон відповіді: Б.
2. Яка з доброякісних пухлин найбільш улюблено локалізується в лобній
пазусі?
А. Остеохондрома;
Б. Гемангіома;
В. Остеома;
Г. Гігантоклітинна пухлина;
Д. Хондрома.
Еталон відповіді: В.
3.
Яке
ураження
суглобів
найчастіше
спостерігається
при
остеохондропатії?
А. Двостороннє симетричне;
Б. Одностороннє;
В. Як одно- так і двостороннє;
Г. Завжди тільки одностороннє;
Д. Завжди двостороннє.
Еталон відповіді: Б.
4. Які з періостальних нашарувань не характерні для запальних процесів
кісток?
А. Лінійний;
Б. Козирковий;
В. Мереживний;
Г. Спікулоподібний;
Д. Торочкуватий.
Еталон відповіді: Б, Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. В які строки проявляються перші ознаки кісткової мозолі при загоюванні
переломів?
А. На 10-12 день;
Б. На 3-4 тиждень (16-22 день);
В. На початку другого місяця;
Г. До кінця другого місяця;
Д. На 25-30 день.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 9.
1. Які з названих ознак вказують на утворення несправжнього суглоба?
А. Зміщення уламків під кутом;
Б. Відсутність кісткової мозолі на ділянці перелому;
В. Формування замикаючих пластинок на краях уламків;
Г. Зазубреність уламків;
Д. Наявність періоститу.
Еталон відповіді: Б, В.
2. В яких кістках формується хронічний остеомієліт Гарре?
А. В довгих;
Б. В коротких ;
В. В пласких ;
Г. В повітроносних;
Д. Як у довгих, так і в коротких.
Еталон відповіді: А.
3. В якому з названих суглобів туберкульоз протікає по типу “сухої
костоїди”?
А. В плечовому;
Б. В тазобедренному;
В. В колінному;
Г. В ліктьовому;
Д. В суглобах стоп.
Еталон відповіді: А.
4. В якому відділі скелету найчастіше локалізується хондрома?
А. В пласких кістках;
Б. В коротких кістках ;
В. В довгих кістках;
Г. В любому відділі скелету хрящового походження;
Д. Повітроносних кістках.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Для якої первинної локалізації раку найбільш характерні остеобластичні
метастази в кістки?
А. Рак легенів;
Б. Рак нирки ;
В. Рак шлунка;
Г. Рак передміхурової залози;
Д. Рак щитоподібної залози.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь.
В а р і а н т № 10.
1. Для якого захворювання не характерні вогнища остеолітичної
деструкції?
А. Остеомієліт;
Б. Метастази в кістки;
В. Остеома;
Г. Мієломна хвороба;
Д. Туберкульоз кісток та суглобів.
Еталон відповіді: В.
2. Де локалізується вогнище деструкції кістки при хондромі?
А. Центрально;
Б. Периферично;
В. Центрально або периферично;
Г. Тільки центрально;
Д. Тільки периферично.
Еталон відповіді: В.
3. Який відділ скелету найчастіше уражається туберкульозом?
А. Хребет;
Б. Череп;
В. Плечовий суглоб;
Г. Колінний суглоб;
Д. Кисті, стопи.
Еталон відповіді: А.
4. Які контури вогнищ деструкції в стадії розпалу туберкульозного
артриту?
А. Чіткі;
Б. Нечіткі;
В. Можуть бути чіткими або нечіткими;
Г. Завжди чіткі;
Д. Завжди нечіткі.
Еталон відповіді: Б.
5. Для яких запальних захворювань кісток характерна швидка динаміка:
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Гострий гематогенний остеомієліт;
Б. Туберкульоз кісток ;
В. Сифіліс кісток;
Г. Остеоартрити;
Д. Ревматоїдний артрит.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь.
В а р і а н т № 11.
1. Яка із перерахованих рентгенівських ознак не характерна для гострого
гематогенного остеомієліту?
А. Набряк прилеглих м’яких тканин;
Б. Здуття кістки;
В. Остеолітична деструкція;
Г. Пошаровий періостит;
Д. Остеонекроз.
Еталон відповіді: Б.
2. Яка з названих рентгенологічних ознак не спостерігається при
синовіальній формі туберкульозного артриту?
А. Остеопороз;
Б. Вогнище деструкції в губчастій речовині;
В. Збільшення висоти рентгенівської суглобової щілини;
Г. Затемнення фізіологічних просвітлень;
Д. Вогнище остеосклерозу в губчастій речовині кістки.
Еталон відповіді: Б.
3. Найбільш стверджуючою ознакою псевдоартриту є:
А. Відсутність параоссальної мозолі;
Б. Зазубреність контурів країв уламків;
В. Склеротичне відмежування країв уламків;
Г. Виражений регіонарний остеопороз;
Д. Закриття кістково-мозкового каналу.
Еталон відповіді: В.
4. Краєутворюючі контури остеоми є чіткими:
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Можуть бути чіткими і нечіткими;
Г. Можуть бути тільки чіткими.
Еталон відповіді: А, Г.
5. Для хондроми є характерним періостоз:
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Вірно;
Б. Невірно;
В. Періостоз може бути, може не бути;
Г. Завжди характерний періостоз;
Д. При хондромі ніколи не буває періостозу.
Еталон відповіді: Б, Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь.
В а р і а н т № 12.
1. Чи характерним є м’якотканинний компонент для доброякісних пухлин?
А. Характерний;
Б. Не характерний;
В. Може бути, може не бути;
Г. Не буває ніколи;
Д. Буває завжди.
Еталон відповіді: Б.
2. Яка із перерахованих ознак дозволяє відрізнити гнійний артрит від
туберкульозного?
А. Деструкція в місцях прикріплення капсули;
Б. Наявність періоститу в метафізах довгих кісток;
В. Деструкція суглобових поверхонь кісток;
Г. Наявність вивиху або підвивиху;
Д. Наявність періостозу.
Еталон відповіді: Б.
3. Яка з рентгенівських ознак є характерною для переломів дитячого віку?
А. Зміщення уламків із заходженням;
Б. Перелом із вклиненням відламків;
В. Перелом кістки із збереженням цілісності окістя
(періосту);
Г. Перелом із зміщенням уламків під кутом;
Д. Перелом із розривом окістя.
Еталон відповіді: В.
4. Назвіть найбільш характерний рентгенологічний симптом хронічного
остеомієліту Гарре:
А. Деструкція;
Б. Веретеноподібний гіперостоз;
В. Секвестр;
Г. Лінійний періостит;
Д. Патологічний перелом.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Який із перерахованих симптомів є найбільш характерним для
остеогенної змішаної саркоми?
А. Лінійний періостит;
Б. Остеолітична деструкція і пухлинне кісткоутворення;
В. Остеолітична деструкція без періостозу;
Г. Здуття кістки;
Д. Остеолітична деструкція з періостозом
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 13.
1. Яка із перерахованих ознак не є характерною для визначення на
рентгенограмі перелому?
А. Смужка просвітлення – лінія перелому;
Б. Лінійний періостит;
В. Зміщення уламків із вклиненням;
Г. Зміщення уламків під кутом;
Д. Смужка затемнення.
Еталон відповіді: Б.
. Чи характерним є утворення анкілозу суглоба при туберкульозному
артриті?
А. Характерний;
Б. Не характерний;
В. Може бути, може не бути;
Г. Не буває ніколи;
Д. Буває завжди.
Еталон відповіді: А.
3. Характерною локалізацією остеоми в скелеті є склепіння черепа і кістки
лицевого черепу?
А. Вірно;
Б. Не вірно;
В. Може бути інша локалізація;
Г. Локалізація остеоми тільки в кістках склепіння черепа;
Д. Локалізація тільки в кістках лицевого черепу.
Еталон відповіді: А.
4. Чи характерним є ураження при гематогенному остеомієліті “зони
росту” довгих кісток у дітей?
А. Характерно;
Б. Не характерно;
В. Може бути, може не бути;
Г. Ураження “зони росту” не буває ніколи;
Д. Буває завжди.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Еталон відповіді: Б.
5. Яка із перерахованих ознак на рентгенограмі не спостерігається при
метастазах у кістки?
А. Вогнища деструкції;
Б. Лінійний періостит;
В. Патологічний перелом;
Г. Вогнища кісткоутворення (остеосклероз);
Д. Вогнища остеолізу.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 14.
1. Що відбувається з кірковим шаром при саркомі Юінга?
А. Руйнується;
Б. Стоншується;
В. Не змінюється;
Г. Потовщується;
Д. Розшаровується.
Еталон відповіді: А.
2. Чи може перелом кістки ускладнитися остеомієлітом?
А. Так;
Б. Ні;
В. Може бути при наявності певних причин;
Г. Не ускладнюється ніколи;
Д. Ускладнюється завжди.
Еталон відповіді: А.
3. Яка із перерахованих рентгенологічних ознак не є характерною для
хронічного остеомієліту Гарре?
А. Здуття кістки;
Б. Гіперостоз;
В. Остеосклероз;
Г. Порожнина із секвестром;
Д. Деформація кістки.
Еталон відповіді: А.
4. Які рентгенологічні симптоми характерні для туберкульозу кісток?
А. Деструкція кісткової тканини;
Б. Періостальна реакція;
В. Регіонарний остеопороз;
Г. Атрофія кістки;
Д. Веретеноподібна деформація кістки.
Еталон відповіді: А.
5. Для якого із названих захворювань характерна остеодеструкція із
наявністю секвестрів?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
А. Туберкульоз;
Б. Сифіліс;
В. Остеомієліт;
Г. Гістоцитоз;
Д. Остеогенна саркома.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 15.
1. Яка рентгенологічна картина при остеохондромі?
А. Вогнище деструкції із здуттям кістки;
Б. Вогнище деструкції, яке супроводжується гіперостозом
кістки;
В. Пухлиноподібне утворення, яке виходить із кістки на
широкій або вузькій основі;
Г. Вогнище остеосклерозу;
Д. Вогнище деструкції із секвестром.
Еталон відповіді: В.
2. В якому віці виникають остеохондропатії?
А. Дитячому;
Б. Молодому;
В. Зрілому;
Г. Старечому;
Д. Підлітковому.
Еталон відповіді: А.
3. Які суглоби найбільш часто уражаються при ревматоїдному
поліартриті?
А. Суглоби кістей і стоп;
Б. Колінні суглоби;
В. Плечеві суглоби;
Г. Тазобедрені суглоби
Еталон відповіді: А.
4. Чи характерним є періостит для туберкульозу суглобів?
А. Характерний;
Б. Не характерний;
В. Може бути, може бути відсутнім;
Г. Може бути періостит або періостоз;
Д. Не буває ніколи.
Еталон відповіді: Б.
5. Що є найбільш частим ускладненням гематогенного остеомієліту?
А. Епіфізеоліз;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Б. Гнійний артрит;
В. Патологічний перелом;
Г. Малігнізація;
Д. Утворення несправжнього суглоба.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 1.
В приймальне відділення лікарні доставлений каретою швидкої допомоги
підліток віком 14 років із скаргами на сильний біль у правій гомілці, високу
температуру тіла до 39,6ºС, виражений набряк правої ноги. Болі в нозі
з’явилися після удару по нозі з ураженням м’яких тканин. На рентгенограмі
кісток правої гомілки визначається лінійний періостит в області діафіза і
проксимального метафіза великогомілкової кістки.
Яке
захворювання
можна
діагностувати
у
хворого,
враховуючи
рентгенологічні дані?
Заключення.
А. Саркома Юінга.
Б. Хондрома.
В. Туберкульоз кісток.
Г. Остеомієліт.
Д. Остеогенна саркома.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 2.
Чоловік, віком 29 років, звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі в
області лівого тазобедренного суглоба на протязі 3-х тижнів, підвищення
температури тіла до 38-39ºС, неможливості ступати на ногу. Лікарем було
призначено рентгенологічне обстеження. На рентгенограмі кісток тазу в прямій
проекції визначається виражений остеопороз крила і тіла підвздошної кістки, на
фоні чого візуалізуються множинні дефекти кісткової тканини, зруйнований
латеральний край цієї кістки і нечіткі, нерівні контури цієї кістки. Зі сторони
тазобедренного суглоба визначається остеопороз суглобових кінців.
Яке захворювання може бути у хворого, враховуючи скарги хворого,
рентгенологічну картину?
Заключення.
А. Туберкульоз кісток.
Б. Остеогенна саркома.
В. Остеомієліт.
Г. Хондрома;
Д. Ревматоїдний артрит.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 3.
У неврологічному відділенні знаходиться на лікуванні жінка 45 років з
діагнозом – остеохондроз грудного відділу хребта з корешковим синдромом. У
хворої скарги: болі в області хребта між “лопатками”, які підсилюються вночі.
Незважаючи на лікування, яке вона отримує, болі не зменшуються; останні 3-4
дні почала підвищуватися температура тіла до 37,6-37,8ºС. Невропатологом
було призначено рентгенологічне обстеження грудного відділу хребта. На
рентгенограмі у двох проекціях визначається: зруйнований міжхребцевий диск
на рівні між Th7-Th8; зруйновані замикаючі пластинки Th7 i Th8 хребців. На
рівні Th10-12 навколо хребців визначається додаткове продовгувате округле
затемнення.
Яке заключення можна зробити, враховуючи клінічні та рентгенологічні
дані?
Заключення.
А. Туберкульозний спондиліт.
Б. Остеохондроз.
В. Мієломна хвороба.
Г. Остеомієліт.
Д. Спонділоартроз.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 4.
Хвора, 54 роки віком, знаходиться на лікуванні в кардіологічному
відділенні з приводу стенокардії. Останнім часом (2-3 місяці) з’явилися болі в
правій плечовій кістці, які турбують постійно і більше – вночі. Лікар призначив
рентгенографію правої плечової кістки в двох проекціях. М’якотканинний
компонент не спостерігається. На рентгенограмах в с/з діафіза правої плечової
кістки визначається досить великий дефект кісткової тканини (вогнище
деструкції)
із
розмитими
контурами,
остеопороз.
Зміни
періосту
не
визначаються. В анамнезі – 7 років назад у хворої було оперативне втручання –
мамектомія з приводу раку молочної залози.
Враховуючи клінічні та рентгенологічні дані, яке заключення можна
зробити?
Заключення.
А. Остеогенна саркома.
Б. Туберкульоз кістки.
В. Остеомієліт.
Г. Метастази в кістки.
Д. Хондрома.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи
(травми, запальні процеси, пухлинне ураження)”.
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 5.
У молодого чоловіка 22-х років, після проведеної відпустки в горах в
Криму, з’явилися скарги на біль у лівому тазобедренному суглобі, яка
“тягнеться” по всій нозі через стегнову кістку і гомілку. Біль має постійний
характер. Був оглянутий невропатологом. Зроблено заключення: лівосторонній
ішіас і призначено певне лікування. Але біль продовжував турбувати хворого.
Крім цього, в області стегна з’явився набряк м’яких тканин і почервоніння
шкіри. Почала підійматися температура тіла до 38ºС. Хворого було
госпіталізовано і призначено рентгенографію лівої стегнової кістки у двох
проекціях.
На рентгенограмах – нерівномірний остеопороз в області в/з і с/з стегнової
кістки, на фоні чого визначається велика кількість дрібних вогнищ деструкції
без чітких контурів та голчастий періостоз.
Яке заключення можна зробити хворому?
Заключення.
А. Остеомієліт.
Б. Саркома Юінга.
В. Туберкульоз кістки.
Г. Мієломна хвороба.
Д. Остеогенна саркома.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
В а р і а н т № 1.
1. Рельєф кісток склепіння черепа обумовлений:
А. борознами венозних синусів;
Б. артеріальними борознами;
В. пальцьовими втисненнями;
Г. усіма вказаними утвореннями.
Еталон відповіді: Г.
2. Ділянки звапнення ЦНС не виявляються:
А. при рентгенографії у прямій проекції;
Б. при КТ;
В. при МРТ;
Г. при рентгенографії у бічній проекції ;
Д. при рентгенографії в аксіальній проекції.
Еталон відповіді: В.
3. Для ехографічної картини гідроцефалії плода не характерно:
А. зменшення розмірів головки плода;
Б. розширення шлуночкової системи;
В. збільшення розмірів головки плода;
Г. відтиснення мозкової тканини до периферії;
Д. диспропорція розмірів головки та тулуба.
Еталон відповіді: А.
4. Для якого захворювання не характерно локальне зниження перфузії (за
даними енцефалоангіосцинтиграфії)?
А. інсульт;
Б. субдуральна гематома;
В. аневризма судин головного мозку;
Г. стеноз церебральних судин.
Еталон відповіді: В.
5. До прямих КТ-ознак пухлин головного мозку відносять:
А. об’ємне утворення у тканині головного мозку;
Б. зміщення структур середньої лінії;
В. явища набряку головного мозку;
Г. відкладення вапна;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. деформація шлуночкової системи.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 2.
1. Оглядова рентгенографія, у якій з названих проекцій найбільш
інформативна для склепіння черепу:
А. бічній;
Б. прямій;
В. носо-лобовій;
Г. носо-підборідній;
Д. аксіальній.
Еталон відповіді: А.
2. Стиснення (компресія) спинного мозку може бути обумовлена:
А. запальним процесом (паравертебральний абсцесс);
Б. дистрофічним ураженням;
В. первинним пухлинним процесом;
Г. метастатичними ураженнями;
Д. гострою спінальною травмою;
Е. кожним з наведених захворювань.
Еталон відповіді: Е.
3. Який фактор визначає частоту інтравентрикулярних крововиливів?
А. гестаційний вік;
Б. пологові травми;
В. вік матері дитини;
Г. вік батька дитини;
Д. генетичні особливості.
Еталон відповіді: А.
4. Яка ультразвукова ознака не є характерною для пухлини головного мозку?
А. гідроцефалія;
Б. кистозні утворення;
В. зміщення серединних структур;
Г. наявність в паренхімі мозку асиметрично розташованих
структур підвищеної або зниженої ехогенності;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. наявність порожнини прозорої перетинки.
Еталон відповіді: Д.
5. Для гідроцефалії характерна затримка РФП після субарахноідального
введення:
А. на 4 години;
Б. на 12 годин;
В. на 18 годин;
Г. на 24 години.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 3.
1. Оглядова рентгенографія, в якій із названих проекцій найбільш
інформативна для основи черепу:
А. аксіальній;
Б. прямій;
В. бічній;
Г. носо-лобовій;
Д. носо-підборідній.
Еталон відповіді: А .
2. До непрямих ознак перелому основи черепа відносять:
А. розходження черепних швів;
Б. затінення повітроносних пазух;
В. субдуральна гематома;
Г. епідуральна гематома;
Д. внутрішньомозкова гематома.
Еталон відповіді: Б.
3. Що лежить в основі отримання диференційованого зображення
головного мозку новонародженого:
А. ехогенність;
Б. звукопровідність;
В. напрямок фронту датчика;
Г. ехогенність, багатоплощинність дослідження, наявність
акустичного вікна;
Д. ехогенність та звукопровідність.
Еталон відповіді: Г.
4. Тінь внутрішньомозкової гематоми на КТ підсилюється:
А. в перші години після крововиливу;
Б. в першу добу після крововиливу;
В. в перші 3 доби після крововиливу;
Г. в перший тиждень після крововиливу;
Д. не має тенденції до підсилення.
Еталон відповіді: В.
5. До непрямих КТ-ознак пухлин головного мозку не відносять:
А. явища набряку головного мозку;
Б. відкладання вапна;
В. деформація шлуночкової системи;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Г. наявність об’ємного утворення;
Д. зміщення структур середньої лінії.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 4.
1. Оглядова рентгенографія, в якій із названих проекцій найбільш
інформативна для кісток обличчя:
А. носо-лобовій;
Б. прямій;
В. носо-підборідній;
Г. бічній;
Д. аксіальній.
Еталон відповіді: А.
2. Для яких патологічних процесів нейросонографія малоінформативна?
А. субарахноідальні та субдуральні крововиливи малих
розмірів;
Б. ішемічні ураження головного мозку;
В. геморрагічні ураження головного мозку ;
Г. запальні захворювання головного мозку;
Д. гідроцефалія.
Еталон відповіді: А.
3. При якому променевому дослідженні відсутнє променеве навантаження
на хворого?
А. рентгенографія;
Б. КТ;
В. МРТ;
Г. ангіографія судин головного мозку;
Д. ОФЕКТ.
Еталон відповіді: В.
4. Зона інфаркту головного мозку через 10-15 годин на КТ має вигляд:
А. ділянки підвищеної щільності з чіткими контурами;
Б. ділянки підвищеної щільності з нечіткими контурами;
В. ділянки зниженої щільності з розмитими контурами;
Г. ділянки зниженої щільності з чіткими контурами;
Д. ділянки, яка не відрізняється за своєю щільністю від
оточуючої мозкової тканини.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Еталон відповіді: В.
5. До непрямих ознак перелому основи черепа відносять:
А. розходження черепних швів;
Б. затінення повітроносних пазух;
В. субдуральна гематома;
Г. епідуральна гематома;
Д. внутрішньомозкова гематома.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 5.
1. Церебральна ангіографія здійснюється частіше шляхом контрастування:
А. зовнішньої сонної артерії;
Б. хребетної артерії;
В. передньої мозкової артерії;
Г. середньої мозкової артерії;
Д. внутрішньої сонної артерії.
Еталон відповіді: А.
2. Чим патогенетично обумовлена перивентрикулярна лейкомаляція у
новонароджених?
А. гіпоксично-ішемічними порушеннями;
Б. генетичними пошкодженнями;
В. геморрагічними ураженнями мозку;
Г. запальними захворюваннями мозку;
Д. пухлиною мозку.
Еталон відповіді: А.
3. Для суб- та епідуральних гематом під час КТ не характерно:
А. ділянка підвищеної щільності ;
Б. зона зниженої щільності;
В. чіткі контури;
Г. овальна форма;
Д. “мас-ефект”.
Еталон відповіді: Б.
4. Для ехографічної картини гідроцефалії плода не характерно:
А. зменшення розмірів головки плода;
Б. розширення шлуночкової системи;
В. збільшення розмірів головки плода;
Г. відтиснення мозкової тканини до периферії;
Д. диспропорція розмірів головки та тулуба.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Яка ультразвукова ознака не є характерною для пухлини головного мозку?
А. гідроцефалія;
Б. кистозні утворення;
В. зміщення серединних структур;
Г. наявність в паренхімі мозку асиметрично розташованих
структур підвищеної або зниженої ехогенності;
Д. наявність порожнини прозорої перетинки.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 6.
1. Оглядова рентгенографія хребта найбільш інформативна:
А. в прямій проекції;
Б. в бічній проекції;
В. в аксіальній проекції;
Г. в скісній проекції;
Д. в прямій і бічній проекціях.
Еталон відповіді: Д.
2. Перивентрикулярна лейкомаляція представляє собою:
А. пошкодження базальних гангліїв;
Б. ваду розвитку головного мозку;
В. генетичне пошкодження;
Г. пошкодження білої речовини головного мозку навколо
бічних шлуночків ішемічного та геморрагічного
характеру;
Д. ознаку гідроцефалії.
Еталон відповіді : Г.
3. Назвіть КТ-ознаку, не характерну для запального процесу головного мозку
(енцефаліту, менінгіту, арахноідиту):
А. зона підвищеної щільності;
Б. зона зниженої щільності;
В. розширення шлуночків мозку;
Г. розширення субарахноідального простору;
Д. зміщення мозкових структур.
Еталон відповіді: А.
4. При МРТ спинний мозок найкраще візуалізується:
А. в сагітальній проекції;
Б. в коронарній проекції;
В. в аксіальній проекції;
Г. в скісній проекції;
Д. у всіх указаних проекціях.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Еталон відповіді: А.
5. Для гідроцефалії характерна затримка РФП після субарахноідального
введення:
А. на 4 години;
Б. на 12 годин;
В. на 18 годин;
Г. на 24 години.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 7.
1. Головним серед методів діагностики уражень ЦНС у новонароджених і
дітей грудного віку є:
А. КТ;
Б. рентгенографія черепу;
В. МРТ;
Г. нейросонографія;
Д. ПЕТ.
Еталон відповіді: Г.
2. Для якого патологічного процесу не характерно утворення псевдокисти?
А. субепиндимальний крововилив;
Б. внутрішньошлуночковий крововилив;
В. дифузна або зовнішня атрофія мозку;
Г. внутрішньоутробні інфекції;
Еталон відповіді: В.
3. Наявність множинних округлих, деструктивних вогнищ у кістках
черепу є ознакою:
А. гідроцефалії;
Б. гіпертензійного синдрому;
В. аневризми судин головного мозку;
Г. метастатичного ураження;
Д. травматичного пошкодження.
Еталон відповіді: Г.
4. При якому променевому дослідженні відсутнє променеве навантаження
на хворого?
А. рентгенографія;
Б. КТ;
В. МРТ;
Г. ангіографія судин головного мозку;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. ОФЕКТ.
Еталон відповіді: В.
5. Тінь внутрішньомозкової гематоми на КТ поступово слабшає:
А. в перші години після крововиливу;
Б. в першу добу після крововиливу;
В. в перші 3 доби після крововиливу;
Г. з 3-ої доби до І-ІІ тижня;
Д. не має тенденції до зменшення інтенсивності.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 8.
1. Кістки черепа на УЗ-сканограмах дають зображення:
А. анехогенне;
Б. гіпоехогенне;
В. нормальної ехогенності;
Г. гіперехогенне;
Д. неоднорідної ехогенності.
Еталон відповіді: Г.
2. Вкажіть ультразвукову ознаку, не характерну для гнійного менінгіту,
ускладненого вентрикулитом:
А. підвищення ехогенності базальних ядер;
Б. зміна форми шлуночків, потовщення стінок;
В. внутрішня гідроцефалія;
Г. підвищення ехогенності звивин головного мозку;
Д. збільшення субарахноідального простору.
Еталон відповіді: А.
3. Променеві ознаки метастатичного ураження кісток черепу потребують
проведення диференціальної діагностики із:
А. остеоміелітом;
Б. енцефалітом;
В. травматичним пошкодженням;
Г. мієломною хворобою;
Д. гемангіомою.
Еталон відповіді: Г.
4. Тінь внутрішньомозкової гематоми на КТ підсилюється:
А. в перші години після крововиливу;
Б. в першу добу після крововиливу;
В. в перші 3 доби після крововиливу;
Г. в перший тиждень після крововиливу;
Д. не має тенденції до підсилення.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. До прямих КТ-ознак пухлин головного мозку відносять:
А. об’ємне утворення у тканині головного мозку;
Б. зміщення структур середньої лінії;
В. явища набряку головного мозку;
Г. відкладення вапна;
Д. деформація шлуночкової системи.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 9.
1. Міжхребцеві диски мають найменшу висоту:
А. у шийному відділі;
Б. у грудному відділі;
В. у поперековому відділі;
Г. у крижовому відділі;
Д. у куприковому відділі.
Еталон відповіді: А.
2. Вкажіть оптимальні строки ультразвукової діагностики геморрагічних
уражень мозку новонародженої дитини:
А. 1-2 доба тижня новонародженого;
Б. 4-7 день життя із повторним обстеженням на 14 добі;
В. 17 доба;
Г. 30 доба;
Д. оптимального строку не існує.
Еталон відповіді: Б.
3. Збільшення розмірів турецького сідла є ознакою:
А. гідроцефалії;
Б. крововиливу у мозок;
В. аденоми гіпофізу;
Г. абсцесу головного мозку;
Д. гіпертензійного синдрому.
Еталон відповіді: В.
4. Для суб- та епідуральних гематом під час КТ не характерно:
А. ділянка підвищеної щільності ;
Б. зона зниженої щільності;
В. чіткі контури;
Г. овальна форма;
Д. “мас-ефект”.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Головним серед методів діагностики уражень ЦНС у новонароджених і
дітей грудного віку є:
А. КТ;
Б. рентгенографія черепу;
В. МРТ;
Г. нейросонографія;
Д. ПЕТ.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 10.
1. При МРТ спинний мозок найкраще візуалізується:
А. в сагітальній проекції;
Б. в коронарній проекції;
В. в аксіальній проекції;
Г. в скісній проекції;
Д. у всіх указаних проекціях.
Еталон відповіді: А.
2. Назвіть ступінь пери- інтравентрикулярного крововиливу при наявності
ультразвукових ознак внутрішньошлуночкового крововиливу із розширенням
порожнин шлуночків мозку:
А. 3-й ступінь;
Б. 1-й ступінь;
В. 2-й ступінь;
Г. 1-2-й ступінь;
Д. 4-й ступінь.
Еталон відповіді: А.
3. Тінь внутрішньомозкової гематоми на КТ поступово слабшає:
А. в перші години після крововиливу;
Б. в першу добу після крововиливу;
В. в перші 3 доби після крововиливу;
Г. з 3-ої доби до І-ІІ тижня;
Д. не має тенденції до зменшення інтенсивності.
Еталон відповіді: Г.
4. Для якого патологічного процесу не характерно утворення псевдокисти?
А. субепиндимальний крововилив;
Б. внутрішньошлуночковий крововилив;
В. дифузна або зовнішня атрофія мозку;
Г. внутрішньоутробні інфекції;
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. До непрямих КТ-ознак пухлин головного мозку не відносять:
А. явища набряку головного мозку;
Б. відкладання вапна;
В. деформація шлуночкової системи;
Г. наявність об’ємного утворення;
Д. зміщення структур середньої лінії.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 11.
1. Ділянки звапнення ЦНС не виявляються:
А. при рентгенографії у прямій проекції;
Б. при КТ;
В. при МРТ;
Г. при рентгенографії у бічній проекції ;
Д. при рентгенографії в аксіальній проекції.
Еталон відповіді: В.
2. Асиметрія яких анатомічних структур бічних шлуночків мозку може
спостерігатись у новонароджених у нормі?
А. передніх рогів;
Б. задніх рогів;
В. нижніх (скроневих) рогів;
Г. тіл бічних шлуночків;
Д. всіх вказаних структур.
Еталон відповіді: Б.
3. “Мас-ефект” (зміщення сусідніх структур головного мозку) не можна
встановити за допомогою:
А. краніографії;
Б. КТ;
В. МРТ ;
Г. ехоенцефалографії;
Д. ангіографії церебральних судин.
Еталон відповіді: А.
4. Збільшення розмірів турецького сідла є ознакою:
А. гідроцефалії;
Б. крововиливу у мозок;
В. аденоми гіпофізу;
Г. абсцесу головного мозку;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Д. гіпертензійного синдрому.
Еталон відповіді: В.
5. Рельєф кісток склепіння черепа обумовлений:
А. борознами венозних синусів;
Б. артеріальними борознами;
В. пальцьовими втисненнями;
Г. усіма вказаними утвореннями.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
В а р і а н т № 12.
1. Стиснення (компресія) спинного мозку може бути обумовлена:
А. запальним процесом (паравертебральний абсцесс);
Б. дистрофічним ураженням;
В. первинним пухлинним процесом;
Г. метастатичними ураженнями;
Д. гострою спінальною травмою;
Е. кожним з наведених захворювань.
Еталон відповіді: Е.
2. Назвіть
основну ехографічну ознаку зовнішньої гідроцефалії та
церебральної атрофії:
А. осередок підвищеної ехогенності у ділянці підкіркових
ядер;
Б. зона підвищеної перивентрикулярної ехогенності;
В. розширення міжпівкульної борозни, субарахноідальних
просторів;
Г. наявність тромбу у розширеній латеральній (сильвієвій)
борозні;
Еталон відповіді: В.
3. Яка променева методика дослідження не дозволяє судити про стан
мозкового кровообігу:
А. енцефалоангіосцинтиграфія;
Б. МРТ-ангіографія;
В. краніографія;
Г. допплерографія;
Д. ангіографія.
Еталон відповіді: В.
4. Оглядова рентгенографія, у якій з названих проекцій найбільш
інформативна для склепіння черепу:
А. бічній;
Б. прямій;
В. носо-лобовій;
Г. носо-підборідній;
Д. аксіальній.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
5. Оглядова рентгенографія, в якій із названих проекцій найбільш
інформативна для кісток обличчя:
А. носо-лобовій;
Б. прямій;
В. носо-підборідній;
Г. бічній;
Д. аксіальній.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а № 1.
Чоловік 30 років звернувся у відділення нейрохірургії із наступним
анамнезом: за два дні до звернення відбулося падіння зі сходів з короткочасною
втратою свідомості. Наступного дня болі локалізувалися в ділянці носу, почали
наростати явища крововиливу навколо очей (симптом “окулярів”). Нудоти,
блювання, кровотечі з носу, вух не спостерігалось.
Який метод дослідження є максимально інформативним для постановки
діагнозу та вибору лікувальної тактики в цьому випадку?
А.Рентгенографія (багатоосьова) кісток черепу.
Б.КТ.
В.МРТ.
Г.Транскраніальна дуплексна ехографія.
Д.Діагностична спинномозкова пункція.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
Задача №2
Потерпілого в автомобільній катастрофі доставлено в
клініку нейрохірургії, оскільки наявні ознаки черепномозкової травми.
Об’єктивно: симптоми вогнищевого ураження мозку, підозра на забій.
Який метод дослідження слід використати у цьому випадку?
А.Ангіографію судин головного мозку.
Б.МРТ.
В.КТ.
Г.Рентгенографію кісток черепу.
Д.УЗД судин головного мозку.
Еталон відповіді: .
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а № 3.
Новонародженій дитині із клінічними ознаками пологової травми
проведена нейросонографія. На сонограмі виявляється ехонегативна смужка
між ехогенною шкірою та гіперехогенною кісткою.
Вкажіть ймовірний діагноз.
А.Перелом кісток склепіння черепу;
Б.Перелом кісток основи черепу;
В.Кефалогематома;
Г.Внутрішньомозкова гематома;
Д.Субдуральна гематома.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а № 4.
Хворому
із
клінічною
симптоматикою
порушення
мозкового
кровообігу проведено КТ дослідження головного мозку. При цьому у лівій
півкулі виявлена ділянка підвищеної щільності неправильної форми із
нерівними контурами.
Зробіть заключення.
А.Ішемія головного мозку;
Б.Субдуральна гематома;
В.Епідуральна гематома;
Г.Свіжа внутрішньомозкова гематома;
Д.Кіста головного мозку на місці крововиливу.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 5.
Чоловік 59 років на пляжі відчув сильний головний біль, виникло
блювання, втратив свідомість.
Об’єктивно: гіперемія шкіри, пульс 92/хв, ритмічний, напружений.
АТ – 180/130мм.рт.ст. Дихання за типом Чейн-Стокса. Симптом “вітрила”
злива. Опущення правого кута рота. Права рука падає, як пліть. Права ступня
ротована назовні.
При КТ виявляється зона підвищеної щільності у лівій півкулі із зоною
перифокального набряку навколо.
Який найбільш імовірний діагноз?
А. Геморрагічний інсульт.
Б. Гостра гіпертонічна енцефалопатія.
В. Ішемічний інсульт.
Г. Субарахноідальний крововилив.
Д. Пухлина головного мозку.
Еталон відповіді: А.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 6.
У хворого 39 років раптово з’явився різкий головний біль з нудотою та
блюванням.
Об’єктивно: пульс 60/хв, напружений.
АТ – 190/120мм.рт.ст. шкіра гіперемійована, свідомість сплутана.
Позитивні
симптоми
Керніга,
Брудзинського
з
обох
боків.
Ліквор
кров’янистий, цитоз 240mm3.
При КТ виявляється ділянка підвищеної оптичної щільності в мозковому
шлуночку.
Яким є найбільш імовірний діагноз?
А. Ішемічний інсульт.
Б. Симпато-адреналовий криз.
В. Гостра гіпертонічна енцефалопатія.
Г. Субарахноідальний крововилив.
Д. Менінгококовий менінгіт.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 7.
У хворого 27 років із загостренням хронічного отиту виникли: головний
біль, підвищення температури тіла до 38,7ºС. Надвечір з’явилися ригідність
потиличних м’язів, позитивний симптом Керніга.
На рентгенограмах черепу патологічних змін не виявлено.
Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?
А. Реоенцефалографію.
Б. Люмбальну пункцію.
В. КТ.
Г. Електроенцефалографію.
Д. Ехоенцефалографію.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 8.
Хворий 30 років, який страждав головними болями, піднімаючи важкий
предмет, відчув сильний головний біль, з’явилась нудота, блювота, легке
запаморочення.
Через добу - об’єктивно виражений менінгіальний синдром, температура
37,6ºС. Лікар запідозрив субарахноідальний крововилив.
Яке променеве обстеження необхідно провести для підтвердження
діагнозу?
А. Церебральну ангіографію.
Б. Комп’ютерну томографію.
В. Рентгенографію черепу.
Г. Ехоенцефалографію.
Д. Сцинтиграфію головного мозку.
Еталон відповіді: Б.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 9.
Хворий 70 років, проснувшись ранком, відчув слабкість в лівих кінцівках,
яка зростала і протягом доби досягла максимума.
Об’єктивно: свідомість не порушена, менінгіальні симптоми відсутні,
лівобічний геміпарез, сухожильні рефлекси зліва підвищені.
АТ – 140/90мм.рт.ст., температура 36,5ºС.
При КТ головного мозку виявлена ділянка зниженої щільності із
розмитими контурами.
Який імовірний діагноз?
А. Пухлина головного мозку.
Б. Минущі порушення мозкового кровообігу.
В. Енцефаліт.
Г. Геморрагічний інсульт.
Д. Ішемічний інсульт.
Еталон відповіді: Д.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 10.
Хворий 36 років, в результаті дорожно-транспортної пригоди отримав
важку черепно-мозкову травму, знаходиться в коматозному стані.
При М-ехоенцефалографії знайдено зміщення серединних структур
головного мозку вправо на 12мм.
На КТ в лобно-тім’яній ділянці зліва виявляється однорідна зона
підвищеної щільності овальної форми, яка прилежить до кісток черепа,
внутрішній край зазублений.
Який найбільш імовірний діагноз?
А. Забій головного мозку.
Б. Епідуральна гематома.
В. Субдуральна гематома.
Г. Субарахноідальний крововилив.
Д. Розрив аневризми церебральних судин.
Еталон відповіді: В.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
Тестові завдання до практичного заняття на тему:
“Променеве дослідження ЦНС. Променева анатомія ЦНС.
Променеві ознаки захворювань ЦНС.”
Вкажіть своє прізвище, ім’я, дату, № групи, факультет,
№ варіанту і правильну відповідь
З а д а ч а 11.
Чоловік 69 років, з тривалою артеріальною гіпертензією скаржиться на
запаморочення, затруднене ковтання, гугнявість голосу, хитку ходу. Ці явища
з’явились близько трьох років тому і поступово прогресують.
При
допплерографії
виявляється
звуження
правих
внутрішньої
зовнішньої сонних артерій. Зниження плину крові у лівій хребетній артерії.
Який попередній діагноз?
А. Стовбуровий енцефаліт.
Б. Ішемічний інсульт.
В. Геморрагічний інсульт.
Г. Дисциркуляторна енцефалопатія.
Д. Пухлина стовбуру мозку.
Еталон відповіді: Г.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Max-Yakymchuk (nonstopenergytm@gmail.com)
і
Download