Uploaded by shakar-100

договор Мансур ака 2306

advertisement
Хисоб-варак Шартнома № 2306-03
Бухоро шахри.
«23» июнь 2022 йил.
Биз тубандаги имзо чекувчилар, бир томондан «NEGIN GLASS» Хусусий
корхонаси Низоми асосидан иш юритувчи рахбар Н.Узбекова (бундан кейин «Сотувчи»
деб
юритилади)
ва
иккинчи
томондан
_______________________________
______________________ асосан иш юритувчи рахбар _______________________ (бундан
кейин «Харидор» деб юритилади) ушбу шартномани куйидаги шартлар асосида туздик:
1.Шартнома мазмуни.
1.1. Куйидаги махсулотларни «Сотувчи» «Харидор»га келишилган бахода сотади.
«Харидор» эса сотиб олади.
Улчов
Микдори
бир.
№
Махсулот номи
1
Стеклянная посуда
в ассортименте
сум
Жами:
сум
Нархи
договорная
х
х
Умумий
суммаси
ККС суммаси
15 %
3 043 478 260,87 456 521 739,13
Х
ККС билан
умумий
суммаси
3 500 000 000
х
Сумма суз билан: Уч миллиард беш юз миллион сум ККС тулов билан
1.2. Махсулотнинг сифати шу махсулот турларига булган Давлат Стандарти
талабларига жавоб бериши зарур. Хар бир буюртма килинган товар махсулот учун 100%
олдиндан тулов амалга оширилади.
2. Хисоб-китоб тури ва шартлари.
2.1. Тулов «Харидор» томонидан 100% олдиндан пул утказиш, накт пул ёки пластик
карточка йули оркали амалга оширилади. Хар бир буюртма килинган товар махсулот учун
100% олдиндан тулов амалга оширилади.
3. Томонлар жавобгарлиги.
3.1 Махсулотни кечиктириш ёки етказиб берилмаган холларда «Сотувчи»
«Харидор»га келтирилган зарари учун махсулот кийматининг 0,4 фоизи микдорида хар
бир кечиктирилган кун учун умумий сумманинг 30 % ошмаган холда жарима тулайди.
3.2. «Харидор» томонидан шартномада белгиланган шартларнинг бажарилмаган
холларида хар бир кечиктирилган куни учун «Харидор»дан «Сотувчи» 0,4 фоиз
микдорида лекин умумий сумманинг 30 % дан ошмаган холда пеня хисоблайди.
3.3. Махсулотни олиб кетиш «Харидор»нинг уз транспорти хисобидан амалга
оширилади.
4. Шартнома буйича келишмовчиликлар.
4.1. Шартноманинг бажарилиши юзасидан вужудга келган муаммолар музокаралар
оркали хал килинмаган такдирда, Узбекистон Республикасининг сотувчи манзилидаги
Иктисодий суди оркали хал килинади.
5. Форс-мажор.
5.1. «Сотувчи» ёки «Харидор» томонидан шартноманинг шартлари Узбекистон
Республикаси конунларида курсатилган форс-мажор холатлари сабабли бажарилмаган
булса, улар жавобгарликдан озод буладилар.
6. Шартнома муддати.
6.1. Ушбу шартнома томонлар имзо чеккан кундан бошлаб кучга киради ва
томонларнинг мажбуриятлари тулик бажарилгунча амал килади. Шартнома икки нусхада
тузилиб, бир хил юридик кучга эга. Шартноманинг амал килиш муддати 31.12.2022 йил
7. Кушимча шартлар.
7.1. Шартномага киргизиладиган узгартириш ва кушимчалар факат икки томоннинг
ёзма равишдаги розиликлари асосида амалга оширилади ва икки томон маъсулиятли
вакиллари имзоси ва мухри билан хакикий деб хисобланади.
7.2. «Сотувчи» махсулот нархини махсулот жунатилаётган кундаги нархларга
узгартириш хукукига эга. Юкни жунатиш «Сотувчи», хисоб-китоб «Харидор» томонидан
амалга оширилади.
Томонларнинг банк реквизитлари манзили:
«Харидор»
«Сотувчи»
«Сотувчи»
«NEGIN
«NEGIN GLASS»
GLASS» Х.К
Х.К
Адрес:
г.Бухара
ул.
Б.Накшбандий
Адрес: г.Бухара ул. Б.Накшбандий
Тел:
Тел: 91
91 400
400 43
43 73
73 :: 90
90 636
636 40
40 00
00
Р/С:
2020 8000
8000 9053
9053 5676
5676 7001
7001
Р/С: 2020
Банк
Банк номи:
номи: Хамкор
Хамкор банк
банк Бухоро
Бухоро ш.
ш.
МФО:00966
ИНН:
308275284
МФО:00966 ИНН: 308275284
Директор___________
Н.Узбекова
Н.Узбекова
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________
Download