Uploaded by Shoirakhan Takhirdjanovna

Доки

advertisement
1. Махсулот таннархини тушириш буйича энг оптимал таклиф.
2. Ишлаб чикариш жараёнларини оптималлаштириш буйича эен макбул
таклиф.
3. Янги лойихалар буйича таклифлар.
Кириш:
Хар бир ишни яхши ният билан бошлаши лозим. Кишлок хужалигида уруг экиб
махсулот етиштириш, богдорчиликда меваларни асраб-авайлаб, нобуд килмастан
йигиштириб олиш, ишлаб чикариш муассасаларида сифатли махсулотларни ишлаб
чикариш учун масъул булган шахсларнинг рухияти алохида ахамият касб этади. У
рахбар ёки оддий ишчи, мехнаткаш булишидан катъий назар уз ишига мехр, садокат
ва албатта, хар кунги иш кунини бошлашдан олдин рухиятини поклаб яхши ният
билан бошлаши лозим булади. Кузланган максадга, ютукларга эришиш учун
инсонга нафакат омад, балки ота-онанинг дуоси, розилиги ва албатта Аллохтаолонининг мехри-муруввати тушган булиши керак. Вахоланки, Аллох берганини
хеч ким ололмас. Ишлаб чикаришда маълум ютукларга эришиш учун хар бир
корхона, муассаса, компания ходимининг рухиятига, онгига эрта-тонгдан таъсир
курсатиш кун давомида сифатли махсулотларни ишлаб чикаришга омил булади.
Бунинг учун: «Дил баёру, даст бакор», кулинг мехнатдабулсин, дилинг Аллохда.
Эрта-тонгдан ишчиларнинг рухиятини кутариш, улар уртасидаги ахиллик, мехр,
окибат кун давомида руй бериш мумкин булган дил хираликларни олдини олиш
максадида хар тонг иш вакти белгиланган 08:00 дан барча ходимларни мехнат
урнида тик турган холда Узбекистон мадхиясини 5 дакика тинглаб булиб иш
бошлашлари барча рахбар ва буйсунувчичи кайфиятига аъло таъсир курсатади. Бу
нарса мехнат интизомини, иш вактида уз вактида булиш миллий гурур, сифатли
махсулот ишлаб чикариш, бугунги рекорд эртанги режага замин булади.
1-савол
Маълумки, кун давомида ёки хафта, ой давомида оддий ишчи ёки ходим уз
рахбарияти бн турли зиддиятларга бориб колиши табиий холдир. Ушбу
зиддиятларлар авж олса, ишлаб чикарилаётган махсулот сифатига ва сонига таъсир
курсатиши аник. Бу, нафакат рахбар билан оддий ходим балки купчиликнинг
кайфиятига хам салбий таъсир курсатади.
ТАКЛИФ:
Ушбу холатни олдини олиш рахбар билан ишчи уртасидаги зиддиятни пинхона
бархам топтириш максадида цех кошида биргина хона ажратиб у ерда шу
корхонанинг барча рахбариятининг юмшок матодан ишлаб чикилган манекан
(чучело) нини жойлаштириш лозим. Рахбариятдан норози булган ишчи, ходим
мазкур хонада жойлашган манекенларни хохлаганча хакорат килсин, исталганча
доппосласин, ичидаги кора догларни шу ерда чикариб иш жойига яхши рухият
билан бориб ишини давом эттирсин. Бунинг учун махкур ходимни жазолаш шарт
эмас.
ЗАМОНАВИЙ ТАШКИЛОТ МУАММОЛАРИ
Замонавий ташкилот асаоий муаммоси –истеъдодли ва кобилиятли ходимларни
ташлаш ва жой-жойига куя билиш эканлиги. Ташкилотда мехнат ресурсларидан
самарали фойдаланишни йулга куйишдан иборат булади. Буйсунувчининг
хизматдаги юксалиши. Бошкариш усуллари ва шаклларини муваффакиятли куллаш
оркали буйсунувчини намунали ходимга айлантириш, бошкариш тамойиллари ва
уларни буйсунувчига таъсир этиши мухим ахамиятга эгадир. Компаниядаги
ижтимоий-психологик мухит. Компания фаолияти мувафаклаштириш оркали соглом
ижтимоий психологик мухитни шакллантириш бошкаришда яхши самара беради.
БУЙСУНУВЧИ ВА УНГА КУЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР:
Бошкаришнинг энг мухим жихати одамлар билан ишлашдир. Бошкариш
тизилмасида инсон барча жараёнларнинг етакчиси булганлигини ташкил этади.
Ташкилотнинг хар кандай фаолият курсатиши айнан у куйган талабларга жавоб бера
оладиган ходимларни топа олганлиги ва уларни жой-жойига куя олганлигига
бугликдир. Ташкилотнинг бундай фаолияти кадрлар сиёсати номи билан аталади.
Бугунга келиб бу фаолият янгича иктисодий, ижтимоий мазмун касб этади.
Эндиликда бундай иш билан ташкилотнинг барча даражадаги бошкарув ораганлари
узлуксиз шугулланмокда.
Самарали фаолият курсатишда буйсунувчининг урни ва роли кандай булиши
керак?
Компания мураккаб тузилмадир. Унга кур мазкур ташкилотнинг хар бир ходими уз
даражаси ва урнига эгадир. Демак, кимдир рахбарлик, кимлардир буйсунувчи
вазифасини бажаради. Айнан шу муносабатга кура: буйсунувчи – бу кобилияти ва
истеъдодини намойиш кили шоркали уз ваколати доирасида вазифасини бажариши
лозим. Энди буйсунувчи олдига куйиладиган талаблар хакида тухталиб утиш лозим
булади. Ташкилот фаолиятига объектив ва субъектив омиллар таъсир курсатиши
алохида ахамият касб этади. Буйсунувчи катор омиллар таъсирида булади. Бундай
мураккаб ва куп киррали жараёнда унинг хаётий тажрибаси ортиб боради.
Буйсунувчининг ташкилотдаги ижтимоий-психологик мухит таъсиридаги узини-узи
англаши кучаяди. Унинг у ёки бу даражадаги шахсий такомиллашуви кузатилади.
Шундан келиб чикиб компания хам, унинг рахбари хам колаверса, хам бутун мехнат
жамоаси буйсунувчи олдига катор талабларни куяди.
Улар куйидаги талаблардир:
- куйилган максадни англаш;
- шу максадга эришиш йулида муйян вазифаларни бажара олиш;
- шахсий такомиллашувини узлуксиз амалга ошириб бориш.
Жумладан:
- куч-кудрати, зехни ва кобилиятини фаоллаштириш;
- маънавий-ахлокий юксалиши ва шу кабиллар;
Буйсунувчи узида узига хос ишончлар, бахолар, тамойиллар тизилмасини
вужудга келтириш оркали уз нуктаи назарини карор топтира олади. Бундай
сифатлар сохиби булган буйсунувчи олдида уз шахсий камолатига эришиш
борасида кенг имкониятлар очилади.
Download