Uploaded by Сергей Сургутский

пз7 (2)

advertisement
Практична робота 7
Відповіді на запитання
1.1. Яку би Ви дали загальну характеристику німецькій класичній філософії?
Характеризуючи класичну німецьку філософію, як правило вказують на такі її
риси: раціоналізм; діалектичність , критицизм, прагнення подати філософію як
систему розсудкового знання; звернення до історії як філософської проблеми.
Німецька класична філософія представлена багатьма видатними особистостями,
але найбільший вклад в неї зробили такі німецькі мислителі, як Кант,Гегель,
Фейєрбах.
І. Кант (1724-1804) - основоположник німецької класичної філософії. Він
запропонував революційний пояснення походження Сонячної системи, що
спирається на ньютонівські закони (з виряджених частинок матерії, що
обертаються у вигляді туманності). Крім того, йому належить теорія про
існування меж пізнавальної здатності, а також про неготовність людини
осягнути внутрішню сутність явищ і речей. Також Кант висунув вчення про
категоріях і сформулював моральний закон. Крім іншого, саме він вперше
висловив припущення про «вічний мир» в майбутньому, який буде заснований
на економічну недоцільність воєн і їх правовому заборону. Іммануїл Кант - це
ім'я, без якого загальна характеристика німецької класичної філософії була б
неможливою.
Інший філософ - Георг Гегель - допоміг обґрунтувати концепцію об'єктивного
ідеалізму, яка була надзвичайно поширена в ряді західних держав. Це вдалося
йому завдяки вченням про абсолютну ідею (першопричину всього сущого,
нашого матеріального світу, що знаходиться поза залежністю від свідомості).
Гегель був тим, хто вперше отожествіть мислення і буття.
Однак справжнім вінцем його діяльності стала розробка діалектики - вчення
про основні принципи і законах загального розвитку.
Доповнив ідеї Гегеля Йоганн Фіхте (1762-1814). На його думку, єдиною і
основною реальністю для людини є сам він, його думки і почуття.
Ідеї і теорії цих трьох філософів згодом неодноразово доповнювалися та
вдосконалювалися іншими людьми, змінювалася і загальна характеристика
німецької класичної філософії.
Характеристика німецької класичної філософії - це в першу чергу домінування
ідеалістичної позиції. Саме тому філософи Нового часу здебільшого роблять
акцент на суб'єкті, а не на об'єкті. Іншою важливою рисою філософських вчень
був пантеїзм - відмова від образу Бога як окремої особистості, подібної людині,
і ототожнення Бога з усією Всесвіту, віра в єдність всього живого і святість
природи.
Німецька класична філософія, загальна характеристика якої сьогодні стала
темою нашого обговорення, є найміцнішим фундаментом, на якому базуються
всі сучасні філософські вчення.
1.2. Сформулюйте і прокоментуйте категоричний імператив Канта.
Філософ все життя задавався питанням про те, як саме моральність співіснує з
такими суспільними явищами, як релігія, право чи мистецтво. Адже всі вони
взаємопов'язані. Більше того, кожне духовне прояв людської діяльності можна
зрозуміти тільки при порівнянні його з іншими. Наприклад, якщо право
регулює те, як люди поводяться зовні, то мораль керує ними внутрішньо.
Моральність повинна бути автономною від релігії, з точки зору Канта. Але ось
остання не може бути не пов'язаною з мораллю. Адже релігія без моральних
вчинків втрачає свій сенс. Вивчаючи це єдність, Кант виводить власну
метафізичну теорію про етику. Вона повинна бути об'єктивною, тобто
ґрунтуватися на законах розуму. Саме такими і є знамениті категоричні
імперативи Канта.
1.3. Чим унікальна філософська система Гегеля? У чому полягає особливість
гегелівського раціоналізму? Чому Гегель був переконаний, що розум править
світом?
У філософії Гегеля слід чітко розрізняти діалектичний метод та систему, що
суперечать одне одному, перебувають у суперечності, яка виявляється в таких
моментах: Метод виходить з визнання все загальності розвитку. Система ж
заперечує все загальність розвитку, оскільки природа розвивається лише в
просторі, а не в часі.
Геґель у своїх працях надав ідеям клас. філософії системно-завершеного
вигляду. До його філософської системи входили як найважливіші досягнення
попередньої філософії, так і філософського осмислення основних сфер
людського пізнання та життєдіяльності. Вважав, що основою світу є духовна
субстанція – абсолютна ідея, яка є єдністю свідомості та самосвідомості.
Водночас це не лише субстанція, а й суб'єкт, тобто діючий розум.
Абсолютна ідея – це є єдина всеохоплююча реальність, субстанція (1), єдиний
універсальний чинник усіх форм буття, тобто суб’єкт (2) і, нарешті, єдине
рефлексивне поле світових процесів, тобто світовий дух або
розум (3). Виходить, що абсолютна ідея вибудовує реальність сама із себе й
водночас залучає усе це у свій зміст. З такого бачення світобудови випливають
найважливіші принципи гегелівської філософії:
1)принцип тотожності мислення і буття;
2)принцип усезагального зв'язку;
3)принцип розвитку.
«Дух народу» не є вища інстанція Філософії історії. Такою інстанцією є розум.
Гегель виходить із переконання, що світом править розум. Саме розум «панував
і у всесвітній історії» (Філософія історії). Цей розум «імманентний у
історичному бутті і здійснюється в ньому і завдяки йому».
Імманентність розуму історичного процесу – важливе положення філософії
історії Гегеля. Істина, по Гегелю, тільки у поєднанні всезагального і сущого в
собі і для себе взагалі з одиничним, суб'єктивним. В такій загальній формі ця
істина була розглянута у гегелівській Логіці (в енциклопедичній і у «науці
логіки»). У Філософії історії ця істина розглядається у іншій формі, яка
відповідає особливості всесвітньо-історичного процесу. Особливість ця в тому,
що об'єктивна абсолютна ціль історичного процесу в самому ході розвитку не
може адекватно усвідомлюватись самими учасниками.
1.4. Чому філософське вчення Фейєрбаха має назву “антропологічний
матеріалізм”? Яким було ставлення Фейєрбаха до ідеалізму і релігії?
Фейєрбах створює нову форму матеріалізму — антропологічний матеріалізм, в
центрі якого стоїть реально існуюча людина, яка була суб'єктом для себе і
об'єктом для іншої людини. Для Фейєрбаха єдиними реальними речами є
природа і людина, як частина природи.
Основний недолік ідеалізму, особливо гегелівського, Фейєрбах вбачає в
ототожненні мислення та буття. Єдність буття та мислення, на його думку, є
істинною і має смисл лише в тому випадку, коли основою, суб'єктом її буде
людина. Фейєрбах розглядав свою філософію як завершення і разом з тим
подолання вчення Гегеля
Фейєрбах висунув питання про релігію без бога. Така релігія, на думку
Фейєрбаха, повинна освятити собою відносини людини, любов між людьми.
Сучасні богослови, на думку Фейєрбаха, самі не знають, що таке християнство,
адже їх докори відносяться скоріше не до Фейєрбаха, а до самого християнства.
Заперечуючи Фейєрбахові, вони розкривають ще раз суперечливість релігії й
тим самим підтверджують істинність доводів Фейєрбаха. На погляд же
Фейєрбаха, таємниця будь-якої релігії корениться в істотній відмінності
людини від тварини. Це показує, що сутність християнства потрібно шукати в
сутності людини, а сутність людини є її розум.
Будучи одночасно і суб’єктом, і об’єктом, людина об'єктивує свою власну
сутність, вона перетворює те, що насправді є лише суб'єктом, в об'єкт пізнання
й вважає, що це так і є .
Філософи здійснювали саме цю помилку – об’єктували свою власну суть і
вважали, що ця ситуація відповідає дійсності. І цей об’єкт вони вважали Богом.
Тому власна суть людини виявляється, з точки зору релігійних людей,
абсолютною суттю, тобто Богом. В дійсності релігійний об’єкт знаходиться
всередині людини. Бог людини завжди такий, які її думки і наміри, і свідомість
людини є самосвідомістю людини
Фейєрбаху нічого не залишалось робити, як закреслити релігію, поставити на її
місце філософію і навіть, більш того, потрібно звести все до людини до
антропології. Таким чином, божественна суть ─ це людська суть очищена від
індивідуальних кордонів.
Представ Філософський напрям чи філософська позиція, до
ники
яких належали
німецької
класичної
філософії
1.І Канте Кантіанство (нім. Kantianismus, англ. Kantianism) —
ідеалістичний філософський напрям розроблений
Іммануїлом Кантом та його послідовниками, а
також спільна назва філософських напрямів, течій
та шкіл, що склались у XIX — на початку XX
століття під безпосереднім впливом його ідей.
Кантіанство охоплює різноманітні філософські
вчення, які поділяють прагнення Канта дослідити
природу та межі людського пізнання у надії підняти
філософію до рівня науки.
Агностицизм – вчення, яке цілковито чи частково
заперечує можливість
пізнання світу.
2.Й.Г.Фіх Центральна проблема філософії Фіхте - воля. Він
те
стверджував, що принцип нашого життя є
"абсолютна свобода волі". Розвиваючи кантівські
ідеї про активність суб'єкта в пізнанні, бажаючи
звільнити суб'єкт від будь-якої зовнішньої
визначеності, Фіхте починає свою філософію із
самосвідомості особистості, з "Я".
3.Ф.В.Й.
Шеллінг
По мнению Шеллинга, источником развития
природы является ее «всеобщая двойственность»
(«полярность») — наличие внутренних
противоположностей и их взаимодействие; через
всю природу проходит противоположность
материального и духовного, объекта и субъекта,
бессознательного и сознательного.
Дедукція всього буття природи) з абсолютного, як
несвідомого творчого реального початку ,становить
предмет натурфілософії (1797 – 1799), тієї форми
вчення Шеллінга , з якої він претендував «відкрити
нову сторінку історія філософії».
Дедукція всього духовного змісту свідомості в
трьох наступних одна за одною сферах мистецтва,
релігії та філософії (науки) з абсолютного, як (після
пробудження свідомості) творчого ідеального
Головні твори
«Критика
чистого
розуму»
(1781),
«Критика
практичного
розуму»
(1788),
«Критика
здатності
суджень»
(1790)
«Науковченн
я» (1794)
«Досвід
критики
усякого
одкровення»,
«Нотатки про
правильність
висновків
громадськості
по
відношенню
до
французької
революції»
Про міфи",
"Про Я як
принцип
філософії",
"Про світову
душу...",
"Перший
начерк
системи
натурфілософ
ії", "Система
трансцендент
ального
ідеалізму",
"Бруно, або
про
початку, становить у Шеллінга філософію духу, або
систему трансцендентального ідеалізму (1800).
4.Г.В.Гег
ель
божественни
й природний
принцип
речей",
"Філософія і
релігія",
"Філософські
дослідження
про сутність
людської
волі..."
Ідеалізм Гегеля є філософією становлення.
1817 року
Абсолютне — результат розвитку. Воно є, зрештою, Гегель
тим, чим воно дійсно є. Завданням філософії —
опублікував
саморозвиток духу, споглядати, думаючи.
перший
«Абсолютна ідея», маючи
варіант
свій імпульс розвитку, оскільки вона внутрішньо
«Енциклопеді
суперечлива, у своєму русі
ї
проходить три етапи:
філософських
1. Розвиток цієї ідеї на першому етапі породжує
наук», що
своє власне багатство,
складається з
створюючи свої поняття, категорії. Гегель цей
«Науки
процес зясував у своїй праці
логіки» (так
«Наука логіки»;
званої,
2. Ідея завдяки своїй суперечливості переходить у
«Малої
своє інше буття, у свою
логіки», на
протилежність, якою є природа. Гегель розглядає це відміну від
у своїй праці «Філософія
«Великої
природи».
логіки» 1812
3. На третьому етапі розвиток ідеї замикається
— 1815
повним збігом (тотожністю)
років),
самої ідеї і світу або, за висловом Гегеля,
«Філософії
«абсолютним знанням». Лише на
природи» і
цьому етапі «абсолютна ідея» як «абсолютне
«Філософії
знання» знову повертається до
духу» (за
свїх джерел і пізнає саму себе, свій розвиток.
життя Гегеля
Процес розвитку «абсолютної
«Енциклопеді
ідеї» завершується. Це зясовує Гегель у праці
ю» двічі
«Філософія духу».
перевидано
Схематично це можна відобразити таким чином:
— у 1827 і
«абсолютна ідея» - природаабсолютне знання
1833 роках).
(філософія).
Отже, світ за Гегелем, є результатом є результатом
творення надлюдської
oб’єктивно існуючої свідомості – «абсолютної ідеї»,
«світового розуму».
5.Л.Фейє
рбах
Сутність основних положень філософії Фейєрбаха
можна звести до таких:
1. Природа, матерія – основа, реальність, котра з
необхідністю породжує
мислячий дух, розум. Природа, існує незалежно від
субєкта, його мислення,
свідомості і будь-якої філософії – вона обєктивна.
Свідомість є продуктом
матерії, а не навпаки.
2. Природа – основа на якій діє людина як частина
природи.
3. Природа – джерело усіх наших знань. Якби не
було природи, то наше
пізнання не мало б ні спонукань, ні матеріалу, ні
змісту. Початок пізнання –
відчуття. «Моє відчуття субєктивне, але його
основа або причина обєктивна.
Пізнання цим не закінчується. «Відчуттями читаємо
ми книгу природи, але
розуміємо її не відчуттями, а розумом. Людське
пізнання – безмежне. «Те,
чого ми ще не пізнали, пізнають наші нащадки.
4. Не «абсолютний дух» повинен бути предметом
філософії, а людина,
включаючи і природу. Це – «єдиний, універсальний
і вищий предмет
філософії».
5. Релігія є оманою людини. Не Бог створив
людину по своєму образу і подобію, а людина
створила Бога. «Божественна сутність э не чимось
іншим, як
людською сутністю, яка обєктивується і
розглядається як окрема сутність».
«Людина обєктивує свою сутність, і в цьому
полягає таємниця,сутність
релігії». «Бог – це відособлена, виділена,
субєктивна, своєрідна сутність
людини», «Бог – це відокремлене від людини її «Я».
«Людина втілює в релігії
свою власну потаємну сутність».
6. Релігію необхідно подолати. В результаті
подолання релігії необхідно:
на місце віри поставити невіру; на місце релігії –
освіту; на місце Біблії – розум; на місце неба –
землю; на місце Христа – людину. Однак Фейєрбах
не
«До критики
філософії
Гегеля»(1839)
, «Про начала
філософії»(18
41),
«Сутність
християнства
»(1841),
«Попередні
тези до
реформи
філософії»(18
42), «Основні
положення
філософії
майбутнього»
(1843)
ставить питання про подолання релігії як форми
суспілної свідомості. Він
намагається надати філософії характер релігії, тобто
створити нову релігію
але без Бога.
Download