Uploaded by Віталій Шпита

Фіхте та Шеллінг

advertisement
Йоганн Готліб Фіхте
&
Фрідріх Вільгельм Іосиф
Шеллінг
Йоганн Готліб Фіхте
(1762-1814)
Іоганн Готліб Фіхте (1762-1814) - другий, після Канта, представник
класичного німецького ідеалізму, буржуазний демократ, пристрасний
патріот і гуманіст, суб'єктивний ідеаліст волюнтаристсько-етичного
спрямування, сміливий новатор, свідомо взявся за побудову теорії.
Фіхте народився в бідній селянській сім'ї, і лише неабиякі здібності та
випадкові обставини (підтримка титулованого мецената) дали йому
можливість здобути освіту в університетах Єни та Лейпцига. Далі Фіхте
займався викладанням (Був професором Єнського та Берлінського
університетів, ректором Берлінського університету), філософською
творчістю, все життя був у гущі суспільно-політичних подій. Це був
філософ-пророк, проповідник та вихователь. Сучасники відзначали його
безкомпромісність, чесність, прямолінійність, велику силу волі та
працелюбність.
Своїм філософським учителем Фіхте вважав Канта. У дусі
Кантівської філософії написано його перший твір "Досвід
критики будь-якого одкровення", опублікований в 1791
анонімно і зробив Фіхте відомим філософом. Інші роботи:
“Наукоучение”, “Про призначення людини”, “Замкнена
торговельна держава”, “Ясне як сонце, повідомлення
широкому загалу про справжню сутність новітньої
філософії. Політика змусить читачів розуміння”.
Філософію Фіхте вважав фундаментом всього наукового
знання “Наукою”, наукою наук і джерелом людської
могутності, т.к. вона вивчає загальні методи та форми
пізнання, займається обґрунтуванням будь-якого знання
взагалі.
Центральна проблема філософії Фіхте – свобода.
Він стверджував, що принцип життя є “абсолютна
свобода волі”. Розвиваючи Кантовські ідеї про
активність суб'єкта у пізнанні, бажаючи звільнити
суб'єкта від будь-якої зовнішньої визначеності, Фіхте
починає свою філософію з самосвідомості
особистості, з "Я". В акті самосвідомості людина
народжує свій дух, свою свободу, творить як себе, а
й світ навколо себе. Разом із самосвідомістю (“Я
єсмь”, “Я сам роблю себе”) належить і його
протилежність - “не- Я” (“Відчуження Я”), і навіть їх
синтез у абсолютному суб'єкті. "Пульсація", збіг і
розпад цих протилежностей - основа буття за Фіхте,
а також метод його пізнання.
• Таким чином, Фіхте розкрив внутрішню структуру одного з головних
законів діалектики – закону єдності та боротьби протилежностей,
зробивши спробу об'єднати всередині активного, вільного, творчого
суб'єкта буття та свідомість, практичне та теоретичне, природу та
людину, суспільство та особистість. Розвиток суспільства, наприклад,
Фіхте, є процесом відчуження Я у сферу культури і водночас
прагнення знову злитися, дійти тотожності із собою. Проте повне
досягнення цього ідеалу неможливе, т.к. це було б припиненням
будь-якої діяльності; тому людська історія – нескінченне
наближення до ідеалу. Фіхте розглядає нації як колективні особи,
кожна з яких має своє особливе призначення.
Фрідріх Вільгельм Йосип Шеллінг
(1775-1854)
Фрідріх Вільгельм Йосип Шеллінг
(1775-1854) -
представник німецького класичного ідеалізму, який
розробив діалектику природи, вчення про абсолют, створив
оригінальну естетику, що сприяла “естетизації” філософської
думки, який вплинув на природознавців, поетів-романтиків,
філософів ірраціоналістичного напряму.
Ф. Шеллінг народився сім'ї лютеранського пастора, навчався
на теологічному факультеті Тюбінгенського університету
разом із Гельдерліном і Гегелем; викладав у Єнському,
Ерлангенському, Мюнхенському, Берлінському
університетах. Основні роботи: "Про міфи", "Про Я як
принцип філософії", "Про світову душу ...", "Перший малюнок
системи натурфілософії", "Система трансцендентального
ідеалізму", "Бруно, або про божественний природний
принцип речей", " Філософія та релігія”, “Філософські
дослідження про сутність людської свободи...”.
Першоосновою буття, за Шеллінгом, є абсолют - к
тотожність суб'єктивного та об'єктивного, духовного та
природного, щось містить у собі можливість усіх взагалі
визначень. Абсолют такою ж мірою народжує Всесвіт, в
якому і творить його художник; а Всесвіт - тотожність
абсолютного організму та абсолютного твору мистецтва
(система естетичного пантеїзму).
Природа як породження абсолюту, як доцільне, як форма
несвідомого життя розуму перебуває у постійному розвитку.
Джерелом "нескінченної діяльності" природи служить
взаємодія протилежно спрямованих сил. Використання
діалектичного принципу суперечності у вивченні природи
дозволило Шеллінг зробити ряд геніальних здогадів, які
пізніше були підтверджені в природознавстві: наприклад,
про єдність електричних і магнітних процесів, про єдність
процесів збудження і гальмування в психіці та ін.
Вищим етапом розвитку абсолюту, поверненням його
до самого себе є не соціальна та моральна дія, а художня
творчість; а найбільш досконалим способом пізнання –
естетичне споглядання (інтуїція). У художній діяльності та у
творі мистецтва досягається “нескінченність” - ідеал, не
досяжний ні в теоретичному пізнанні, ні в моральному
діянні. Художник - це геній, тобто інтелігенція, що діє як
природа; у ньому дозволяється протиріччя, непереборне
жодним іншим шляхом. Відповідно філософія мистецтва у
Шеллінга є "органоном" (зброєю) філософії та її
завершенням.
Download