Uploaded by юлия назаренко

псих семинар

advertisement
13 Розкрийте психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу.
Процесу сприймання нового матеріалу передує створення готовності студентів до
участі в процесі навчання, формування активно-позитивного ставлення до
майбутньої пізнавальної діяльності, створення мотиваційного сфери, опора на
попередні знання і досвід, зосередження уваги на об'єкті пізнання. У формуванні
мотиваційної сфери учіння необхідно враховувати емоційне ставлення студента
до процесу засвоєння знань. Емоції, відображаючи взаємозалежність між
мотивами й можливостями успіху діяльності, що реалізує ці мотиви, не лише
супроводжують процес діяльності, а й випереджають його, готуючи тим самим
студента до діяльності.
Першою ланкою в засвоєнні знань є сприймання нового матеріалу.
Сприймання - це "відображення цілісних предметів і явищ при безпосередній дії
подразників на органи чуття». Основними властивостями сприймання, які
потрібно враховувати під час засвоєння нового матеріалу, є предметність,
цілісність, структурність, константність та усвідомлення. Переробка відомостей
починається не після сприймання (спостереження) предметів чи явищ, а вже під
час самого сприймання.
Осмислення і розуміння навчального матеріалу. Без глибокого проникнення в
суть процесу, явища не може бути досягнуто повного засвоєння навчального
матеріалу. Процес проникнення проходить етапи усвідомлення, осмислення і
розуміння (осягнення) навчального матеріалу. Студенти можуть досягти повного
осмислення і розуміння навчального матеріалу шляхом використання
мисленнєвих операцій: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення,
а також індукції, дедукції.
Особливої уваги вимагає процес абстрагування. Розрізняють два види
абстрагування: виділення істотних ознак (позитивне абстрагування); виділення
та відхилення неістотних ознак (негативне абстрагування).
Теоретичне (змістове) абстрагування й узагальнення полягає в аналізі певної
цілісної системи з метою виявлення закономірності становлення внутрішньої
єдності цього цілого. На базі змістового абстрагування й узагальнення виникає
теоретичне поняття, яке водночас є формою відображення певного об'єкта й
засобом його мисленої побудови, відтворення як цілісної системи.
Науково-теоретичне мислення. Закріплення навчального
матеріалу. Запам'ятовування навчального матеріалу розпочинається з його
сприймання і осмислення, але цього не завжди достатньо, щоб студент вільно ним
володів. Саме для цього викладач проводить закріплення навчального матеріалу,
яке залежить від його кількості і якості, емоційного стану студентів. Оскільки за
різними критеріями виділяють наступні групи видів пам'яті: рухова, емоційна,
образна та словесно-логічна; короткочасна (оперативна) та довготривала;
мимовільна та довільна; смислова та механічна, то під час вивчення конкретного
матеріалу потрібно робити акцент на використанні кількох видів пам'яті.
До організації повторення ставляться такі вимоги: воно має бути
цілеспрямованим, мати певну мотивацію; має бути правильно розподілене в часі;
має бути по частинах або в цілому залежне під остаточного результату; не
повинно допускати механічного запам'ятовування.
Застосування знань, умінь і навичок. Заключним етапом процесу засвоєння
знань, умінь і навичок є їх застосування на практиці. Це - здійснення переходу від
абстрактного до конкретного. Внаслідок діяльнісного підходу до процесу учіння
знання не протиставляються умінням та навичкам як певним діям з певними
властивостями, а входять в них як складова частина. Знання не можуть бути
засвоєними поза діями студента. Важливе значення відіграє і вміння
вчитися. Основною його передумовою є самостійність творчої активності
студентів в процесі учіння. Поряд з засвоєнням знань, умінь та навичок студент в
процесі навчання повинен навчитися творчо та на науковому рівні мислити,
самостійно поповнювати знання, оновлювати їх, свідомо і творчо
використовувати набутий багаж знань для розв'язання практичних завдань.
Головна соціальна функція засвоєння суспільно-історичного досвіду в процесі
учіння полягає в активній творчій переробці набутих знань і побудові на їх основі
нових.
19 Обґрунтуйте роль куратора у становленні та функціонування студентської групи
Для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу, групи,
проведення індивідуальної виховної роботи, здійснення зв'язків з батьками студента,
з'ясування проблем студентів, надання їм необхідної допомоги, контролю за навчальним
процесом тощо призначається куратор.
Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом,
володіє необхідною педагогічною майстерністю и організаторськими здібностями та
може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.
Для виконання навчально-виховних завдань куратор використовує різноманітні форми та
методи виховного впливу: інформаційно-виховні бесіди, зустрічі з діячами культури,
науки, мистецтва, екскурсії, тематичні вечори тощо. При цьому куратор забезпечує
розвиток ініціативи самих студентів, самостійне та творче виконання ними різноманітних
заходів.
У своїй діяльності куратори академічних груп керуються чинним законодавством,
рішеннями Міністерства освіти і науки України, статутом ВНЗ наказами ректора та
іншими внутрішніми положеннями.
Посадовими обов'язками куратора є:
> сприяння створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату,
встановленню нормальних стосунків між
студентами і викладачами та співробітниками університету;
> допомога активу групи у формуванні студентського колективу, позитивних ціннісних
орієнтацій у студентів, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального
культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;
> проведення індивідуальної виховної роботи зі студентами групи, з'ясування стану їх
дисципліни, навчання та умов проживання;
> піклування та надання можливої допомоги студентам у розв'язанні тих проблем, які
перебувають у компетенції університету;
> встановлення та підтримання зв'язків з батьками студентів. Своєчасне інформування
батьків про проблеми у студентському житті їх дітей, розв'язання яких потребує
втручання батьків;
> проведення заходів з організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами
ректорату, деканату та власним планом виховної роботи;
> допомога студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового та факультативного
циклів;
> надання студентам допомоги в підборі місць для працевлаштування;
> організація необхідної допомоги студентам, які відстали в навчанні з поважних причин,
із залученням кращих студентів. Щодо студентів, які незадовільно навчаються, не
встигають виконувати навчальні плани та програми без поважних причин, куратор
повинен застосовувати особистий ' (поради, бесіди, визначення конкретних термінів,
вплив через колектив групи, листи батькам та їх виклик до університету тощо);
> допомога студентам оптимізувати самостійну роботу, творчу діяльність, ефективно
використовувати час на навчання, сприяти залученню їв до активної участі в науководослідній та громадській діяльності;
> організація щотижневих організаційно-виховних та інформацій заходів у групі;
> вивчення громадської думки групи, виявлення проблем, запиті», потреб студентів та
узгодження їх розв'язання з деканатом, профспілковою організацією та органами
студентського самоврядування.
Основні права куратора:
> за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі
висувати найкращих студентів до нагородження та різних форм заохочень;
> приймати участь у рейтинговій оцінці організаторських здібностей підопічних
студентів, виконання ними громадських доручень;
> бути присутнім на лекціях, семінарах, практичних, лабораторних та індивідуальних
заняттях студентів академічної групи за попереднім узгодженням з викладачами;
> клопотати перед студентським профспілковим комітетом про надання необхідної
матеріальної допомоги, санітарно-профілактичних та оздоровчих путівок студентам
групи, зокрема студентам-сиротам, інвалідам і студентам з багатодітних сімей;
> приймати участь у діяльності органів студентського самоврядування, вносити
пропозиції студентам групи щодо поліпшення їхньої діяльності, залучати студентів до
виконання громадських доручень та висувати кандидатури для обрання в органи
студентського самоврядування.
Основні завдання та напрями роботи куратора:впроваджувати нові підходи, виховні
системи, форми та методи виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості,
сприяли б розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей
студентів.
45 Проаналізуйте причини появи бар’єрів у професійно-освітньому спілкуванні
викладача та студента і запропонуйте шляхи їх усунення.
Основні труднощі, які трапляються у викладачів-початківців у професійно-педагогічному
спілкуванні зі студентами, такі:
1) невміння налагодити контакт з аудиторією;
2) нерозуміння внутрішньої психологічної позиції студента;
3) складнощі керування спілкуванням під час лекційних, семінарських та інших занять;
4) невміння перебудовувати стосунки зі студентами відповідно до педагогічних завдань, які
змінюються;
5) труднощі мовного спілкування і передачі власного емоційного ставлення до навчального
матеріалу;
6) невміння керувати власним психічним станом у стресових ситуаціях спілкування.
Для забезпечення повноцінної діалогічної взаємодії між суб’єктами педагогічного процесу
важливо долати бар’єри професійно-педагогічного спілкування. Назвемо найбільш типові
«бар’єри», які трапляються переважно у викладача-початківця:







«бар’єр» невідповідності настанов і мотивів: викладач приходить із творчими
задумами цікавого заняття, захоплений ним, а група байдужа, студенти неуважні, що
дратує, нервує викладача;
«бар’єр» побоювання групи: викладач-початківець непогано володіє матеріалом, добре
підготувався до заняття, однак сама думка про безпосередній контакт зі студентами
«відлякує» його, пригнічує творчу ініціативу тощо;
«бар’єр» відсутності контакту: викладач заходить до аудиторії і замість того, щоб
швидко й оперативно організувати взаємодію зі студентами, починає діяти автономно
(наприклад, пише тему лекції на дошці);
«бар’єр» звуження функцій спілкування: педагог враховує лише інформаційні функції
спілкування, нехтуючи соціально-перцептивними, афективно-комунікативними,
організаційними та ін.;
«бар’єр» негативної настанови на академічну групу, яка інколи може формуватися
апріорно на основі думки інших викладачів, що працюють із цими студентами або є
наслідком минулого негативного досвіду педагогічного спілкування з даною групою
або студентом;
«бар’єр» побоювання педагогічних помилок (не знає відповідь на «каверзне» запитання
студентів або на зауваження, що неправильно виставлена оцінка тощо);
«бар’єр» наслідування: молодий педагог намагається наслідувати манери спілкування,
стиль діяльність авторитетного педагога, не враховуючи свої індивідуальні
особливості.
Також можуть виникати бар’єри спілкування, які притаманні будь-якій комунікативній
взаємодії. Найбільш типовими серед них є такі:



Смисловий «бар’єр» – одне й те саме явище (слово, фраза, подія) мають різний смисл
для різних людей.
Моральний «бар’єр» – відмінності між людьми в засвоєних ними соціальних нормах і
обмеженнях; споконвічний «конфлікт батьків і дітей» у неприйнятті ними манер
поведінки і спілкування, спрямованості інтересів, моди тощо (викладач у спілкуванні
зі студентами: «У студентські роки ми були іншими», тобто кращими, що не завжди
відповідає дійсності).
Інтелектуальний «бар’єр» – відмінності в рівні інтелекту, глибині передбачення і
розуміння ситуації і проблем. Він часто виникає в спілкуванні з викладачем, який
характеризується чітко вираженою спрямованістю на наукову діяльність, якщо йому



не вдається адаптувати мову науки до інтелектуально-пізнавальних можливостей
студентів.
Ригідний «бар’єр» – відсутність гнучкості міжособистісних настанов, утруднення
перебудови сприйняття, системи мотивів, емоційних відгуків у ситуації, що
змінюється. Інерція, відсталість від реалій життя, звичні схеми спілкування
характерна для тих досвідчених викладачів, хто не працює над самоосвітою,
професійним самовдосконаленням, критичним переосмисленням своїх наукових і
педагогічних здобутків.
Емоційний «бар’єр» – відмінності в емоційних станах викладачів і студентів, особливо
під час заліків і екзаменів, відсутність емпатії, а також недоступність розуму доводів
логіки в ситуації емоційного збудження та афективних реакцій.
Естетичний «бар’єр», який пов’язаний з дотриманням вимог до форми
(привабливість зовнішності, охайність одягу, вишуканість рухів тощо), а також до
педагогічного такту й етикету взаємин.
Психологічні «бар’єри» спілкування виникають непомітно і спочатку можуть не
усвідомлюватися викладачем, проте студенти сприймають їх одразу. Але якщо «бар’єр»
закріпився, то й сам педагог починає відчувати дискомфорт, тривогу, нервовість. Цей стан
стає стійким, заважає плідному контактові зі студентами та, зрештою, впливає на характер
педагога – формує так званий «неправильний» педагогічний характер.
Дослідження проблеми професійного спілкування засвідчують, що оволодіти основами
професійно-педагогічного спілкування можна черезпрофесійне самовиховання. Для цього
є два шляхи:
1. Ґрунтовне вивчення та усвідомлення природи, структури й закономірностей професійнопедагогічного спілкування.
2. Опанування технологією педагогічної комунікації, відпрацьовуючи вміння і навички
професійно-педагогічного спілкування та розвиваючи комунікативні здібності під час
навчання у вищій школі.
Важливим чинником, що сприяє розвиткові комунікативної культури майбутнього педагога,
є елементи педагогічної діяльності під час проходження різних видів педагогічної практики,
а також громадська робота студента, яка збагачує його досвід організаторської та
комунікативної діяльності.
Можна дати майбутнім викладачам такі поради щодо самовиховання комунікативної
культури:






уникайте при спілкуванні докорів (прямих і непрямих);
не демонструйте свою перевагу;
уникайте звинувачувального тону, вибачайте дрібні слабкості, підкреслюйте переваги
співбесідника;
розпитуйте зацікавлено, але не зухвало;
говоріть не більше й не менше того, що потрібно в цей момент спілкування; а краще
більше слухати, ніж говорити;
будьте уважні до партнера по спілкуванню;


намагайтеся передбачити реакцію співрозмовника;
у процесі спілкування думайте про тих, із ким спілкуєтесь.
Отже, продуктивне професійно-педагогічне спілкування відбувається за умови організації
педагогічного процесу на демократичних засадах, позитивного ставлення викладача до
студентів, захопленості спільною творчою діяльністю всіх суб’єктів педагогічної взаємодії.
Download