Загрузил Варвара Черненко

МНК

Реклама
Тема 4
Метод найменших
квадратів
Лектор: к.е.н., доц., доцент кафедри вищої математики,
економетрії і статистики ДЕМЧИШИН М.Я.
1
План
4.1. Суть методу найменших квадратів (МНК).
4.2. Передумови застосування МНК.
4.3. Система нормальних рівнянь.
2
4.1. Суть методу найменших
квадратів
y
0
y
x
0
y
x
0
x
Рис. 4.1. Способи знаходження прямих регресії
3
y
0
x
Рис. 4.2. Геометрична інтерпретація методу найменших квадратів
4
Суть методу найменших
квадратів (МНК)
полягає у знаходженні такої теоретичної лінії
регресії, яка в порівнянні з іншими проходить
найближче до емпіричної лінії регресії,
тобто дає
найменшу суму квадратів відхилень
фактичних значень результативної ознаки від
розрахункових (теоретичних) значень
5
n
2
~


y

y

min
 i i
i 1
• де y – емпіричні (вихідні) дані
показника
• ỹ– теоретичні (розраховані за
рівнянням регресії)
6
4.2. Передумови застосування
МНК
1) Існує лінійний зв’язок між
результуючою змінною у та факторною
змінною x, який описується рівняннями
регресії
y   0  1x  
~
y  b0  b1 x
7
i j
,
2) Факторна змінна x є детерміністичною (невипадковою)
величиною.
3) Математичне сподівання (середнє значення) випадкового вектора
дорівнює нулю, а дисперсія є невеликою постійною додатньою
величиною, яка не залежить від індексу i, тобто
. E i  0
 
D i  E  i2   2
4) Компоненти вектора є некорельованими випадковими
величинами, тобто для кожного i, j  1,2,..., n
.
cov i ,  j   0
5) Часто вважають, що випадкова величина має нормальний закон
розподілу з рівним нулю математичним сподіванням і постійною
додатньою невеликою дисперсією
 ~ N 0,  2 
У даному випадку модель називається класичною нормальною лінійною
регресійною моделлю.
• Зауваження. У випадку класичної нормальної лінійної регресійної
моделі умова 4 еквівалентна умові статистичної незалежності помилок .
4.3. Система нормальних
рівнянь
Будемо вважати, що зв’язок між ознаками
х та у є лінійним і описується лінійним
рівнянням регресії
y  b0  b1 x
(4.3)
де у – результуюча змінна; b0, b1–
параметри рівняння регресії; х – факторна
змінна; ε– випадкова величина.
9
У загальному випадку nарна лінійна регресія є
лінійною функцією мiж залежною змінною У i
однiєю пояснюючою змінною Х:
y  b0  b1 x
Це спiввiдношення називається теоретичною
лінійною регресiйною моделлю
b0 i b1 - теоретичні параметри
(теоретичні коефіцієнти) peгpeciї.
10
x1
x2
x3
. . . xn-1
xn
y1
y2
y3
. . . yn-1
yn
11
n
n
n
i 1
i 1
i 1
 ui   ( yi  yi )   ( yi  b0  b1xi )
n
n
u  y
i 1
n
 ui
i 1
2
i
i 1
n
n
i
 yˆ i   yi  aˆ0  aˆ1 xi
метод найменших
модулів (МНМ).
i 1
n
  ( yi  yˆi )   ( yi  b0  b1xi )
i 1
2
i 1
2
метод найменших
квадратів (МНК).
2
~
Q    y  y   min
12
y
u1{
.
u2{ .
.
..
.
.
.
.
.
. ui . .
0
x1
xi
x
13
n
n
n
i 1
i 1
2
2
ˆ
u

Q
(
b
,
b
)

(
y

y
)

(
y

b

b
x
)
 i
 i i  i 0 1 i  min
0 1
2
i 1
Необхідною умовою існування мінімуму неперервно
диференційованої функції двох змінних є рівність нулю її
частинних похідних.
Так як
y
 x;
b1
 y 

  xi ;
 b1 i
y
 1;
b0
 y 

  1;
 b0 i
14
n
 Q
 b  2  yi  b1xi  b0   xi  0
i 1
 1

n

Q

 2  yi  b1xi  b0   0

i 1
 b0
n
n
 n 2
b1  xi  b0  xi   xi yi ;
i 1
i 1
i 1
 n
n
b  x  b n   y
1
i
0
i
 i 1
i 1
15
Система нормальних рівнянь
b0 n  b1  x   y

2
b0  x  b1  x   xy
16
n
n
 n 2
 xi  xi yi ;
  xi
 b0 i 1  i 1
b1 i 1

n
n
n
 n
n
 x
yi ;

i
 i 1
i 1
b

b

0
 1 n
n n
Позначимо:
 xi
x
n
x2 
 xi
i 1
n
n
y
i 1
n
y
i 1
i
n
n
2
xy 
x y
i
i 1
i
n
17
одержимо
b1 x 2  b0 x  xy

b1x  b0  y
звідки маємо

xy  x  y
b1  2
2

x x
b  y  b x
1
 0
18
Неважко помітити, що
за формулою:
b1
можна обчислити
n
b1 
 ( xi  x )( yi  y )
i 1
n
 ( xi  x )
2

S xy
S x2
i 1
S xy
1 n
 cov( x, y )   ( xi  x )( y i  y ) -вибірковий кореляційний
n i 1
момент випадкових
величин X і Y;
19
n
n
1
1
2
2
2
S x   ( xi  x )   xi  x 2  x 2  x 2
n i 1
n i 1
вибіркова дисперсія X
S x  S x2
aˆ1 
S xy
S
2
x
—стандартне відхилення X.

S xy

Sy
Sx  S y Sx
 rxy 
Sy
Sx
rxy
—вибірковий коефіцієнт кореляції;
Sy
—стандартне відхилення Y.
20
Коефіцієнт кореляції
rxy 
S xy
Sx  S y

xy  x  y
x x  y y
2
2
2
2
0  rxy  1
21
Скачать