Загрузил Анна Мирончук

План

Реклама
Масюк Ганна план
Тема диплому: «SMART-УПРАВЛІННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі будівельної компанії «Леакон»)»
2
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
І.
ТЕОРЕТИЧНІ
ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ
SMART-
СЕРЕДОВИЩА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1 Сутність та напрями цифрової трансформації будівельних
підприємств
1.2
Впровадження
індустрії
4.0
в
діяльність
будівельних
підприємств
1.3 Сучасні аспекти діджиталізації управління бізнес-процесами на
будівельних підприємствах
РОЗДІЛ
ІІ.
НАПРЯМІВ
ТЕХНОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ
ПРОЦЕСІВ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЯК
БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
2.1
Аналіз
сучасних
digital-трансформацій
в
управлінні
будівельними підприємствами
2.2 Особливості впровадження та використання SMART-технологій
будівельною компанію «Леакон»
2.3
Впровадження
технології
Blockchain
для
удосконалення
системи управління будівельним підприємством
РОЗДІЛ ІІІ. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
3.1 Стратегія цифрової безпеки будівельного підприємства як
драйвер цифрової трансформації будівельної галузі України
3.2 Креативні технології в управлінні розвитком вітчизняних
будівельних підприємств
3.3 Зарубіжний досвід використання Smart-технологій в управлінні
будівельними підприємствами
3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
4
ВСТУП
Актуальність
теми
дослідження.
Прискорення
процесів
технологічного розвитку поряд зі зростаючою конкуренцією і все більш
швидкими інноваційними циклами бізнес-моделей приводять як до змін в
операційній діяльності організацій, так і в потребах споживачів
продукції. В даних умовах цифрові технології набувають вирішального
значення для підтримки конкурентоспроможності організації та багато
галузей (сфера розважальних послуг, програмне забезпечення, мобільні
додатки) вже оцінили переваги впровадження і застосування елементів
цифрових
інновацій, такі
як аналітика великих даних, сенсорні
технології, технології «розумних міст», доповнена реальність, блокчейн
тощо.
Цифрова трансформація будівельних організацій значно впливає на
всі напрямки діяльності, що підвищує якість наданого продукту і
оптимізує діяльність організацій по його створенню [13]. Відповідно до
встановлених
концепції
тенденцій
цифрової
цифрового
трансформації
розвитку
економіки
організацій
набуває
розробка
важливого
значення як в рамках теоретичного дослідження даного процесу, так і
для формування раціональних стратегій ведення бізнесу [3].
Цифрова трансформація організацій пов'язана не з впровадженням
окремих інноваційних інструментів виробництва і управління, а з
удосконаленням всієї діяльності організації відповідно до прийнятої
стратегії цифрового розвитку [15]. Більш того, цифрова трансформація
будівельних організацій дозволяє не тільки створювати продукцію і
надавати послуги з використанням цифрових технологій [11], але й
забезпечує формування нових бізнес-моделей в даній сфері.
5
Актуальність даної теми полягає в тому, що в сфері будівництва
інновації розвиваються дуже високими темпами, проте впровадження
перспективних технологій, які оптимізують процеси, залишають бажати
кращого.
Основними
причинами,
які
заважають
широкому
розповсюдженню новинок, фахівці називають консерватизм споживачів,
відсутність
нормативної
бази,
дефіцит
проектувальників,
лобізм
виробників традиційних матеріалів, брак інвестицій.
Мета дипломної роботи – дослідити й проаналізувати особливості
smart-управління на прикладі будівельного підприємства.
Для цього необхідно виконати наступні завдання:
-
розглянути
сутність
та
напрями
цифрової
трансформації
будівельних підприємств;
- дослідити впровадження індустрії 4.0 в діяльність будівельних
підприємств;
- визначити сучасні аспекти діджиталізації управління бізнеспроцесами на будівельних підприємствах;
-
проаналізувати
сучасні
digital-трансформації
в
управлінні
будівельними підприємствами;
-
обґрунтувати
особливості
впровадження
та
використання
SMART-технологій будівельною компанію «Леакон» місто Одеса;
- розглянути особливості впровадження технології Blockchain для
удосконалення системи управління будівельним підприємством;
- описати стратегію цифрової безпеки будівельного підприємства
як драйвер цифрової трансформації будівельної галузі України;
- провести аналіз креативних технологій в управлінні розвитком
вітчизняних будівельних підприємств;
- дослідити зарубіжний досвід використання Smart-технологій в
управлінні будівельними підприємствами.
Об'єкт дослідження – дослідження процесів smart-управління та їх
ефективного застосування на будівельному підприємстві.
6
Предмет
дослідження
–
концептуальні
засади
та практика
реалізації smart-управління в будівництві.
В якості інформаційних джерел були використані публікації в
періодичній пресі, наукова і навчальна література, інтернет - ресурси.
Методи дослідження. У процесі виконання дипломної роботи було
використано наступні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження,
зокрема:
аналізу
підприємства;
–
при
системного
оцінці
підходу
рівня
–
при
інноваційного
розвитку
визначенні
складових
інноваційного розвитку підприємства та порівняльно-співставляючий
аналіз текстів дисертацій й авторефератів.
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків і списку використаних джерел.
7
РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ SMART-СЕРЕДОВИЩА
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1 Сутність та напрями цифрової трансформації будівельних
підприємств
За
рахунок
розвитку
цифрових
технологій
відбувається
трансформація традиційних процесів, підходів та методів ведення
діяльності в усіх сферах економіки. Зокрема, в будівництві потрібне
активне впровадження цифрових інструментів з метою підвищення не
тільки продуктивності праці, а й поліпшення фінансових аспектів
інвестиційно-будівельної діяльності. Будівельна сфера в значній мірі
забезпечує
господарства,
зведення
об'єктів
промисловості,
від
інфраструктури,
функціонування
енергетичного
яких
залежить
розвиток, як світової економіки, так і економіки окремих регіонів і країн
[11].
Тим не менш, у даний час спостерігається відставання будівельної
сфери від інших галузей за рівнем використання цифрових технологій [5,
10]. Незважаючи на спроби професійного співтовариства створювати
єдині платформи в області будівництва і стандартизувати бізнес-процеси,
темп зростання продуктивності праці в будівництві поступається іншим
сферам економіки [6], а впровадження інновацій відбувається повільно і
має фрагментарний характер.
Одним з головних елементів адаптації будівельної сфери до
сучасних викликів економіки і суспільства в цілому є цифрова
трансформація будівельних організацій.
Цифрова
трансформація
організацій
пов'язана
не
тільки
з
впровадженням окремих інноваційних інструментів виробництва і
8
управління, а з удосконаленням всієї діяльності організації [8]. Під
цифровою трансформацією мається на увазі адаптація до впливу
цифрових технологій і їх впровадження, як у внутрішні процеси
організації, так і в механізми взаємодії із зовнішнім середовищем.
Головним елементом процесу трансформації виступає цифрова стратегія
організації, в реалізації якої можна виділити три основні напрямки:
1. Розвиток організації через раціоналізацію процесів управління і
контролю. В умовах цифрового розвитку будівельної сфери, коли
кількість даних про об'єкти будівництва зростає, і процеси їх обробки
ускладнюються,
необхідно
переглянути
підхід
до
управління
будівництвом на базі цифрової трансформації організації. Розвиток
системи управління організацією є основою ефективної діяльності
компанії за рахунок вдосконалення підходів до планування і контролю.
Складність багатьох сучасних проектів в сфері будівництва вимагає
трансформації застосовуваних інструментів і методів управління в
напрямку підвищення їх пристосованості до цифрових умов ведення
бізнесу.
Нині інвестиційно-будівельні проекти реалізуються за більш
гнучкими схемами фінансування, в більш короткі терміни і в умовах
значної кількості учасників проекту, що зумовлює високу значимість
контролю за ходом реалізації проектів.
На сучасному етапі управління проектами часто пов'язано зі
значним паперовим документообігом, що не дозволяє відображати
інформацію своєчасно і створює розрив у часі між отриманням даних і
моментом прийняття управлінського рішення. Від самого початку
організаціям необхідно об'єктивно оцінити існуючу систему управління
процесами і виявити недосконалі або відсутні елементи управління, які
потрібні
для
ефективної
цифрової
трансформації.
За
підсумком
проведеного аналізу необхідно провести раціоналізацію організації в
даному напрямку, погодивши плановані зміни до стратегії розвитку
9
організації:
управлінські
нововведення
пов'язані
і
з
процесом
інвестування в цифрові технології, і з розвитком кадрового складу
організації [9].
Раціоналізація процесів контролю в рамках цифрової трансформації
організації включає в себе проведення наступних заходів:
-
проведення
періодичного
моніторингу
існуючих
методів
контролю, що дозволить відстежувати їх ефективність при реалізації
інвестиційно-будівельних проектів;
- розробка напрямків оптимізації контролю в організації та
впровадження вдосконалених підходів;
- стандартизація прийнятих нововведень, розробка заходів щодо
подальшого відстеження ефективності їх використання [9].
На
завершення
трансформації
процесів
контролю
необхідно
виявити області, які в поточний момент не піддаються контролю, або
одержувані від них дані не є надійними і достовірними, і розробити
заходи щодо їх інтегрування в процес контролю з метою формування
єдиної цифрової системи управління організацією;
2.
Оптимізація
кадрової
політики
з
метою
ефективного
впровадження цифрового стратегії. Цифрова трансформація організації
полягає
не
тільки
у
впровадженні
окремих
елементів
сучасних
технологій в процеси виробництва та управління, а в цілісній перебудові
організації, включаючи вдосконалення корпоративної культури. зміна
корпоративної культури в рамках цифрової трансформації організацій
дозволяє ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища,
знижуючи ризики при реалізації інвестиційно-будівельних проектів.
Більш того, потрібні нові кадри, що не мають аналогів в навичках і
обов'язках: фахівці з цифрової стратегії, директори по цифрових
технологіях (CDO), керуючі центральними поставками (SCM), фінансові
керівники, директори з маркетингу, причому всі ці посади вимагають
10
обізнаності про сучасні цифрові процеси як в економіці в цілому, так і в
будівництві зокрема.
Взаємодія
персоналу
при
реалізації
стратегії
цифрової
трансформації також відбувається за допомогою сучасних цифрових
методів, а значить, корпоративна культура набуває важливе значення для
побудови
ефективного
механізму
цифрового
розвитку
компанії.
Передбачається, що при цифровій трансформації організації необхідна
корпоративна культура, побудована на наступних принципах: настання
ризикової ситуації розглядається як нормальна умова реалізації проектів,
також не виключається відмова від деяких проектів з метою досягнення
цілей цифрових стратегій організації; перевага віддається реалізації
пілотних
проектів,
а
не
повномасштабним
ініціативам;
постійне
вдосконалення навичок персоналу; при наймі персоналу оцінюється не
тільки кваліфікація потенційного співробітника, але й його відповідність
прийнятим в організації нормам цифрової корпоративної культури [17].
Стратегія
цифрової
трансформації
нерозривно
пов'язана
з
персоналом, який буде брати участь в процесі її реалізації, і виникає
необхідність розробки комплексного підходу до кадрової політики.
Сучасні організації можуть найняти на роботу співробітників, які
належать до чотирьох різних поколінь: люди, що народилися в період
підвищення народжуваності після Другої Світової війни (1945-1964);
покоління Х (1965-1979), покоління Y (1980-1994) і покоління Z (19952009/12). Ще на етапі підбору персоналу необхідно врахувати, що
покоління Y і Z прагнуть працювати в високотехнологічних галузях,
тому важливо показати потенційним співробітникам, що будівельна
сфера також йде по шляху цифрової трансформації.
Взаємодіючи з персоналом, потрібно враховувати особливості
різних
поколінь.
Нове
покоління
виросло
в
оточенні
цифрових
технологій і для нього важливо не стільки навчання сучасним методам
організації своєї професійної діяльності, скільки наявність системи, в
11
рамках якої воно може впроваджувати інновації та застосовувати
технології для вирішення виникаючих завдань. Покоління 1945-1964 рр.
вважає за краще не відходити від прийнятих в організації норм і правил і
не прагне до впровадження інновацій, в той час як більш пізні покоління
прагнуть широко використовувати цифрові технології в своїй діяльності.
Для вирішення виникаючих протиріч можливе застосування різних
методів
і
каналів
взаємодії
з
персоналом:
молоде
покоління
співробітників швидше віддасть перевагу взяти участь в процесі
спільного вироблення рішення, а старше покоління - в реалізації
конкретних заходів [39].
Також різні покоління персоналу по-різному реагують на контроль
з боку керівництва. Покоління Y, X і Z чекають у своїй діяльності деякої
міри особистої свободи для підтримки стійкості і різноманітності в
організації, в той час як старші покоління звикли до традиційної
ієрархічної організаційної структури компанії. З'єднання різних за
ступенем впливу підходів до контролю за діяльністю співробітників
дозволить
більш
ефективно
реалізувати
стратегію
цифрової
трансформації за рахунок повноцінного використання потенціалу всього
персоналу [49].
Відхід
від
поширеної
ієрархічної
організаційної
структури
призводить до появи різних рівнів персоналу в залежності від ступеня
підготовленості до цифрової трансформації будівельної організації (рис.
1.1):
-
експерти
-
висококваліфіковані
науковці,
аналітики
і
співробітники, які розробляють інформаційну інфраструктуру цифрової
трансформації і створюють технологічну основу реалізації цифрової
стратегії. Дані кадри можуть, як перебувати в штаті організації, так і
бути залученими персоналом з різних спеціалізованих компаній;
- агенти змін - співробітники, які реалізують цифрову стратегію на
організаційному рівні. Вони здатні зрозуміти технічні аспекти цифрових
12
інновацій, перевести їх в область трансформації бізнес-процесів і
впровадити на всіх організаційних рівнях компанії. Даний персонал
може, як постійно займати управлінські посади, так і переходити за
різними кадровими рівнями, прийнятими в організації;
- персонал, компетентний в області цифрових технологій, існує на
всіх етапах діяльності організації і при певному рівні перепідготовки та
навчання набуває необхідні в процесі його професійної діяльності
цифрові навички. Дана сукупність співробітників обізнана про завдання
цифрової трансформації організації, відповідно з новими цифровими
технологіями і здатна запропонувати поліпшення в прийнятій цифровій
стратегії;
-
поінформовані
про
цифровий
розвиток
співробітники,
інформовані про наявні та заплановані елементи цифрової трансформації
організації, незважаючи на обмежене використання цифрових технологій
або повна їх відсутність у своїй діяльності. Подальша перепідготовка
кадрів дозволить їм перейти в групу персоналу, компетентного в області
цифрових технологій [5].
Рис. 1.1. Структура кадрового складу організації (на тисячу чоловік) [5]
13
Цифрова трансформація також передбачає побудову системи
моніторингу кадрових потреб будівельної організації. Аналіз великої
кількості цифрових даних дозволить компаніям встановити сукупність
навичок, в яких вона будуть потребувати найближчі роки, визначити
напрямки,
за
якими
кваліфікації,
і
планується
впровадити
дефіцит
отримані
персоналу
знання
в
необхідної
систему
найму
співробітників через створення актуальної цифрової стратегії організації.
У
короткостроковому
відповідність
періоді
співробітників
подібний
тим
аналіз
завданням,
дозволяє
які
вони
оцінити
покликані
виконувати. Подібна оптимізація кадрової політики веде до адекватної
оцінки потенційних можливостей організації, більш раціонального
використання ресурсів та, як наслідок, до підвищення продуктивності
праці [9].
3. Забезпечення інноваційного потенціалу за рахунок інвестицій в
цифрові
технології.
капіталомісткість
Інвестування
процесу
оснащеність
співробітників
здійснюють
професійну
в
цифрові
технології
збільшує
виробництва
продукції,
підвищуючи
засобами,
допомогою
яких
діяльність.
за
Цифрові
технології
вони
також
підвищують продуктивність праці за рахунок зростання сумарної
продуктивності
факторів
виробництва.
Показник
загальної
продуктивності факторів виробництва відображає різні аспекти, що
впливають
на
робочу
капіталоємністю;
силу:
технологічні
динамічний
зміни,
перерозподіл
не
ресурсів
пов'язані
з
(здатність
ефективніше застосовувати обмежені ресурси за рахунок входу на ринок
нових
фірм,
виходу
або
реорганізації
наявних,
аутсорсингу
і
оффшорінга); ефект масштабу, що виражається в економії ресурсів за
рахунок зростання спеціалізації [44].
Одним із прикладів впливу даних цифрових змін на продуктивність
праці в будівництві виступає підключення компанії до різних «хмарних»
автоматизованих
системах
проектування,
управління
процесами
14
будівництва та організацією в цілому, що є більш гнучким і часто менш
витратним методом цифрової трансформації організації, ніж створення і
підтримання власних підрозділів, пов'язаних з цифровими технологіями.
Подібна диференціація цифрових технологій трансформує існуючі
бізнес-моделі, перерозподіляє ресурси на ринку і в економіці регіонів і
країн, стимулює вихід на ринок нових продуктів і послуг, а також сприяє
зростанню спеціалізації організацій, що дозволяє економити на масштабі
виробництва.
Накопичений досвід в області цифрової трансформації компаній
показує, що десятивідсоткове збільшення інвестицій в цифрові технології
викликає зростання обсягів випуску продукції на 0,5-0,6% [33]. Більш
того,
наявність
не
тільки
розвиненої
технологічної
бази,
а
й
високоякісної системи управління в організації і грамотної кадрової
політики дозволяє швидше досягати зростання продуктивності праці [2,
12].
Маневреність
фірм,
що
досягається
за
рахунок
з'єднання
вищеназваних чинників, дає можливість ефективніше реагувати на зміну
зовнішнього
середовища,
підвищуючи
прозорість
бізнес-процесів
організації. Отже, інвестування в організаційного капіталу (корпоративна
культура і організаційна структура), людського капіталу й цифрових
технологій
слід
розглядати
як
інвестиції
в
додаткові
фактори
виробництва.
Впровадження
цифрових
цифрової
трансформації
дозволяє
залучати
технологій
будівельних
є
головним
організацій:
висококваліфіковані
кадри,
їх
напрямком
застосування
здатні
значно
вдосконалити існуючі бізнес-процеси організації, а також збільшує
ступінь
відкритості
всієї
організаційно-економічної
системи
підприємства і в будівельній галузі. Технології, безпосередньо пов'язані з
проектуванням і будівництвом (BIM, доповнена реальність, лазерне
сканування та ін.), підвищують ефективність реалізації інвестиційно-
15
будівельних проектів, в той час як системи аналізу цифрових даних
сприяють кращому розумінню тенденцій будівельного ринку.
Будівельна сфера характеризується великою кількістю учасників
процесу виробництва будівельної продукції, робіт, надання послуг, і
кожна організація має власні специфічні риси і масштаби діяльності,
однак основні принципи цифрової трансформації для них схожі. Першим
кроком цифрової трансформації в області технологічного забезпечення
організації є діагностика наявних технологій і при необхідності освоєння
нових. Даний етап включає в себе якісний аналіз цифрових технологій,
оцінку їх взаємозв'язку і одержуваних від їх використання вигод.
Далі
необхідно
відійти
від
часто
вживаного
будівельними
організаціями принципу зосередження на 1-2 великих технологічних
інвестиціях і розглянути всі наявні можливості цифрових технологій.
Значна частина вже впроваджених систем та інструментів може
використовуватися більш ефективно, тому важливо проаналізувати дані і
знайти економічні способи трансформації. Сформувавши розуміння про
позицію організації на будівельному ринку і отримавши максимальні
вигоди від наявних цифрових технологій, необхідно розробити план
заходів по цифровій трансформації, який повинен стати складовою
частиною цифрової стратегії організації [9].
На закінчення слід сказати, що цифрова трансформація будівельної
галузі є неминучим процесом в умовах розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, способів ведення бізнесу і функціонування
економіки в цілому [51].
Цифрова трансформація будівельних організацій є відповіддю на
змінні умови, забезпечення конкурентоспроможності в будівельній сфері.
Невід'ємними елементами процесу цифрових перетворень в будівництві
виступають зміни в діяльності будівельних організацій, які полягають в
повномасштабній цифровій трансформації, заснованій на стратегії
цифрового розвитку компанії.
16
Впровадження
заходів,
передбачених
цифровою
стратегією,
вимагає комплексного підходу, що включає розвиток компанії з різних
напрямків,
однак
саме
розуміння
тенденцій
цифрового
розвитку
економіки і будівельного ринку дозволить компаніям раціонально
використовувати наявний цифровий потенціал і ефективно виявляти
шляхи подальшого цифрового розвитку організації.
1.2 Впровадження індустрії 4.0 в діяльність будівельних
підприємств
Четверта промислова революція, більш відома як «Індустрія 4.0»,
отримала
свою
назву
від
ініціативи
2011
року,
очолюваною
бізнесменами, політиками і вченими, які визначили її як засіб
підвищення
конкурентоспроможності
обробної
промисловості
Німеччини через посилену інтеграцію «кіберфізичних систем», або CPS,
в заводські процеси. аналоги такої програми існують і в інших країнах:
Smart Factory в Нідерландах, Usine du Futur у Франції, High Value
Manufacturing Catapult в Великобританії, Fabbrica del Futuro в Італії,
Made Different в Бельгії, «Зроблено в Китаї-2025» і т.п. [57].
У США в 2014 році компанії General Electric, AT & T, Cisco, IBM і
Intel створили Консорціум промислового інтернету (Industrial Internet
Consortium) який пропонує більш розширену парадигму перспектив
розвитку.
Індустрія
4.0
-
четверта
індустріальна
революція,
децентралізоване виробництво, що тягнеться від дизайну і ланцюжки
поставок
сировини
до
самого
виробництва,
дистрибуції
та
обслуговування клієнтів. Інтереси Консорціуму промислового інтернету
простягаються далеко за межі виробництва. Суть і того, й іншого підходу
- з'єднання машин, аналітики і людей. Індустрія 4.0 виділяє вбудовані
системи,
автоматизацію
і
робототехніку,
промислового інтернету ширше
а
підхід
Консорціуму
– включає вже все, що можна
17
підключати до інтернету, надає дані і дає зворотний зв'язок, щоб
підвищити ефективність.
Американський Інститут Стандартів і Технологій (NIST) описує
Четверту,
революція
як
впровадження
кіберфізичних
систем
і
персоналізоване виробництво, а кіберфізичні системи як «розумні, що
охоплюють обчислювальні (тобто апаратне та програмне забезпечення)
та ефективно інтегровані фізичні компоненти, які тісно взаємодіють між
собою, щоб відчувати зміни стану реального світу» [48].
Як уже зазначалося, темпи розвитку процесу і його комерціалізації,
проникнення в усі сфери життя суспільства не просто високі, вони
стрімко зростають. В даний час середній термін існування компаніїучасниці індексу S & P скоротився з 60 до 18 років (Standard & Poor's 500
Index - S & P 500 - індекс, що включає в себе акції 500 найбільших
компаній США; головні фактори, за якими вибирають компанії для цього
індексу: частка на ринку, ліквідність й інші показники; відображає ризик
/ доходність компаній з великою капіталізацією) [9].
Отже, якщо корпорації хочуть залишатися на плаву, вони повинні
постійно вводити інновації. У зв'язку з цим, все виразніше інвестування в
інновації. В даний час Німецька промисловість інвестує 40 мільярдів у
промислову інтернет-інфраструктуру щорічно до 2025 року. Це значна
частина від європейських інвестицій в четверту промислову революцію,
які, як очікується, складуть 140 мільярдів євро в рік [61].
Однак
створення
таких
«розумних
виробництв»,
розвиток
технології 3D-принтинга неминуче зажадає і нових матеріалів, і нових
засобів праці, нових технологій, визначення загальних платформ і мов,
на яких будуть вільно спілкуватися машини різних корпорацій, розробки
нових заходів кібербезпеки, нових організаційних форм і методів
управління
виробництвом
і
т.д.
Таким
чином,
наслідки
таких
технологічних інновацій торкнуться практично всі галузі науки і
промисловості.
18
Про неминучість швидкої глобальної промислової революції
попереджали Е. Тоффлер («Шок майбутнього», «Екоспазм»), П. Друкер
(«Анатомія індустріального суспільства»), І. Валлерстайн, Д. Стігліц, Д.
Ріфкін. Швидкість, з якою з'являються нові відкриття і відбуваються
технологічні прориви, не має історичних прецедентів. Відбувається
переформатування практично всіх індустріальних секторів майже в
кожній країні, а ширина і глибина самих змін віщує трансформацію цілих
систем виробництва, адміністрування та управління.
В даний час в даному контексті більшість вчених виділяють чотири
революційних етапу в розвитку промисловості:
• перша промислова революція - за допомогою води і пара було
механізовано виробництво;
• друга промислова революція - електрика, яке допомогла створити
масове виробництво;
• третя «цифрова» революція – електроніка і комунікаційноінформаційні технології, автоматизоване виробництво;
• четверта промислова революція виходить з третьої. Вона
характеризується
«злиттям
технологій
і
стиранням
граней
між
фізичними, цифровими і біологічними сферами» [15].
Технологічною основою для переходу до нової економічної
парадигми є Інтернет Речей та Індустріальний (часто Промисловий)
Інтернет Речей (Industrial Internet of Things).
Сьогодні світова промисловість на початку процесу стрімкого
формування четвертої науково-технічної революції, з якою пов'язують
можливості кардинальної інформатизації та інтернетизації виробництва і
економіки. В області будівельної індустрії і суб'єктів господарської
діяльності на ринку будівництва в найближчі роки Революція 4.0.
визначить стратегічні напрямки розвитку. Зрозуміло, що Революція 4.0 це процес послідовного розвитку, він розгортатиметься в часі, але деякі
моменти вже впроваджуються в практичне життя.
19
Їх необхідно усвідомити і застосовувати
в маркетинговому
стратегічному плануванні вже сьогодні, оскільки освоєння нових
технологій дає нові можливості у виробництві товарів і послуг в галузі
будівництва, інші технології в каналах їх поширення на ринок і точках
збуту, логістики і комунікаційних можливостях фірми на різних ринках В2С, В2В, В2G, Р2Р, а в майбутньому і M2M.
Можна виділити деякі з них.
1. Концепція залучення роботів в будівництво стає важливим
завданням для архітектурно-будівельних компаній, особливо для тих, які
використовують технології будівельно-інформаційного моделювання
(БІМ-технології).
продуктивності
Такі
і
фірми
прискорення
роблять
процесу
ставку
на
проектування
підвищення
за
рахунок
роботизації. Наприклад, пропонується використання концепція «In situ
Fabricator»:
мобільного
робота,
призначеного
для
виготовлення,
цифрової обробки і збірки будівельних модулів на місці. Пристрій може
будувати об'єкти за допомогою різних інструментів з точністю до 5 мм,
діставати до високих стін і працювати в напівавтономному режимі.
Архітектор віддалено керує системою, коригуючи план будівництва [53].
Використання роботів дає великі переваги в конкурентній боротьбі.
Значно збільшуються темпи виробництва і продуктивність праці.
Сьогодні виграють на ринку ті підприємства, які швидко запропонують
якісну продукцію, що користується попитом.
Крім того, в перспективі дані тенденції роботизації можуть
впливати на цінову політику на ринку
2. Дрони та їх застосування в будівництві. Ще одним напрямком
застосування роботів в будівельній сфері стали спроби впровадити на
будмайданчики безпілотників. Вони вже сьогодні вирішують такі
завдання, як проведення інспекцій та перевірок за допомогою необхідних
датчиків
і
камер.
Крім
того,
безпілотні
літальні
апарати
використовуються безпосередньо в будівельних роботах. Конструкція
20
складається з готових деталей завдяки спеціальної програми, яка точно
управляє
рухами
кількох
десятків
безпілотників
і
відстежує
їх
пересування. Апарати не тільки не зіштовхуються в повітрі, а й
рухаються по максимально ефективним траєкторіях, піднімаючи і
встановлюючи блоки [53].
3. Технології «інтелектуальних будівель» і «розумних будинків».
Концепція зародилася в 50-х роках в США, але в умовах Революції 4.0
вона набуває нового змісту і форми. Термін «інтелектуальна будівля»
застосовується для виробничих установ, де поступово всі функції, якими
керували або виконували люди, переходять в сферу впливу автоматики і
роботів. При цьому функції людини за великим рахунком зводяться до
спостереження за справністю їх роботи.
Така система «інтелектуальний будинок» використовується, як
правило, для виробничих, транспортних, логістичних, розважальних та
інших просторів, де потрібен ретельний і регулярний нагляд і контроль.
Така систем здатна істотно зменшити потребу в людській праці.
Відповідно,
тут
з'являється
можливість
оптимізувати
роботу
підприємства, отримати більш високу ефективність. У «розумних
будинках» мова йде не тільки про ефективність - зменшаться витрати
часу і витрат ресурсів, в тому числі на житлово-комунальні послуги, - але
й підвищується комфорт і якість життя.
Зокрема технології «Розумний дім» дають можливість вести
безперервний
контроль
над
основними
комунікаціями,
безпекою,
розважальними та інформаційними приладами. На встановлення системи
«інтелектуальна будівля» або «розумний дім» ціна формується залежно
від змісту. Користувачі самі можуть вибрати наповнення будівлі і його
цифровий
дизайн.
Все
більш
затребуваною
стає
кастомізація
і
можливість будівельного підприємства проводить персоналізований
маркетинг.
21
4. Цифрові технології в проектуванні. Сьогодні спостерігається
процес проникнення цифрових технологій у проектування і злиття на
новій основі з технологією «Розумний будинок». Проектування будівель
тісно пов'язане з їх подальшою експлуатацією, тому не дивно, що дані
технології починають перетікати одна в іншу.
У будівельному проектуванні популярна технологія БIM, під якою
розуміється процес інформаційного тривимірного моделювання будівлі
на всіх етапах його існування. Поєднання технологій стало можливим
завдяки двом трендам останнього десятиліття: наростання попиту на
послуги, а не на продукти та все більш широка комерціалізація цифрових
технологій. Згодом БIM і технології «розумного будинку» повинні стати
єдиним цілим, що
забезпечить єдність контролю всіх
процесів,
починаючи від планування об'єкта і закінчуючи реакцією на те, що
відбуваються в ході його експлуатаційних змін [16].
У підсумку, переваги отримають компанії, які проектують, будують
і
обслуговують
будинки
на
основі
інформаційно-комунікативних
технологій, а також їх жителі, чиї поточні і потенційні потреби будуть
задоволені внаслідок цього.
Змінюється структура товару, при якій додаткові індивідуальні
послуги складають значну частину і, в багатьох випадках, визначають
сегмент користувача на ринку і ціну.
5. Використання 3D принтерів. В даний час лавиноподібно
почалося
використання
в
будівництві
3D
принтерів.
Численні
повідомлення у пресі та ЗМІ, Інтернеті свідчать про створення і
виробництво принтерів, що друкують великі (до 10 метрів) блоки. В
деяких випадках мова йде про друкування стін з проводкою і
сантехнікою. З'явилися публікації про нові екологічно чисті матеріали
(«чорнила») для створення споруд, що дозволяє друкувати будь-які
форми: опуклі, наріжні, вигнуті, кубічні.
22
Швидкість будівництва стандартних одноповерхових будинків
становить від одного дня або декількох годин (в залежності від
складності). Подібні розробки та їх впровадження ведуться в США,
Німеччині, Китаї, Нідерландах Вчені планують розробити матеріали, які
дозволять масштабувати адитивне виробництво. За оцінками експертів,
будівельний 3D-друк може скоротити витрати на 50%. Доказом служить
3D-принтер Big Delta, який може друкувати будівлі собівартістю $ 55
[57].
Дана технологія будівництва відкриває великі можливості щодо
задоволення попиту на сезонні, в тому числі туристичні, і тимчасові
житлові і виробничі будівлі та інфраструктурні споруди.
Це лише кілька прикладів глибоких змін, які мають бути в
суспільстві та економіці, будівельної галузі. Відповідно, необхідне
переосмислення змін на будівельному ринку і в маркетингової діяльності
будівельних підприємств [18].
Але у зв’язку з пандемією складність і неоднорідність будівельної
галузі поки не дозволяє швидко перейти на цифрові технології, як це
відбувається в інших сферах, наприклад в торгівлі, освіті і т.д. [39].
Даючи оцінку впливу макроекономічного шоку на будівельну
галузь, можна зробити висновок, що в даний момент часу чітко
спрогнозувати його наслідки на майбутнє виявляється складно. Разом з
тим все більшого ступеня на будівельну галузь мають вплив цифрові
технології, впровадження яких здатне згладити наслідки кризи.
Людство стоїть на порозі великих змін - розвитку і здійснення
Промислової Революції 4,0. Безумовно, майбутні зміни торкнуться
будівельної індустрії в цілому і будівельних підприємств, які в умовах
ринкової економіки і диференціації ринку, зміни поведінки споживача
змушені будуть все активніше впроваджувати маркетингові технології в
діяльність.
23
В майбутньому технології Індустрії 4.0 викликатимуть істотні
зміни у всіх процесах управління будівельними проектами, включаючи
тимчасові
витрати,
трансформація
людські
будівельної
ресурси,
галузі
закупівлі
призведе
до
та
ін.
Цифрова
реінжинірингу
та
автоматизації процесів управління будівельними проектами. Однак в
даний час будівельні компанії зберігають свої традиційні бізнес-процеси,
і використання окремих технологій для збору проектних даних,
наприклад, за допомогою безпілотних літальних апаратів, камер,
датчиків і RFID, на жаль, не є ще переходом до Індустрії 4.0. Разом з тим
в Україні й світі вже присутні перші кроки на шляху переходу до
Будівництва 4.0, що в умовах подолання наслідків макроекономічного
шоку стає все більш актуальним.
1.3 Сучасні аспекти діджиталізації управління бізнес-процесами
на будівельних підприємствах
Діджіталізація - це трансформація бізнесу шляхом впровадження
цифрових технологій.
Процес діджіталізації формує комфортне середовище взаємодії між
компанією і клієнтом. Це новий і ефективний спосіб контакту з
потенційними покупцями. Людині не потрібно кудись йти, щоб дізнатися
про вас, про товар або послугу. Він отримує всі відповіді з екрану
смартфона або комп'ютера.
В даний час в процесі диджіталізації та аналізу бізнес-процесів
використовуються різні підходи і засоби. В першу чергу слід відзначити
такі методології опису бізнес-процесів як Integration Definition for
Function Modeling (IDEF), Architecture of Integrated Information Systems
(ARIS), Business Process Modeling Notation (BPMN) [27].
Дані методології так і чи інакше використовуються для підвищення
ефективності управління. Потрібно розуміти, що вони виступають в
якості інструменту, за допомогою якого підприємство зможе підвищити
24
ефективність управління, а отже вдосконалюватися і розвиватися. Дані
методології допомагають визначити рівень розвитку діючої структури,
розроблювальних проектів і планових заходів.
Однією з кращих вважається методологія ARIS, розроблена
німецькою фірмою IDS Scheer. В основі даної методології лежить
концепція інтеграції, пропонує цілісний погляд на бізнес-процеси, а так
само представляє безліч різних методологій, інтегрованих в рамках
єдиного системного підходу [8].
Інструментами програми ARIS є діаграми, які представлені у
вигляді об'єктів - «подій», «функцій», «структурних підрозділів»,
«документи» і т.д. Між об'єктами можуть бути встановлені зв'язки
(«виконує», «приймає рішення», «повинен бути проінформований про
результати» і т.д.). Для кожного об'єкта призначений свій набір атрибутів
[39].
Будівельна індустрія - один з напрямків, де вдосконалення
процесів, впровадження технологій та інновацій відбувається істотно
повільніше, ніж в інших секторах економіки. Якщо подивитися на
ситуацію в цілому, то, за даними досліджень McKinsey Global Institute
(Індекс діджіталізаціі галузей, дані за 2020 р і пізніше), будівельна
індустрія займає передостаннє місце в списку з 22 галузей, поступаючись
такими напрямками, як нафтогазовий і фінансовий сектор, охорона
здоров'я, хімічна промисловість та багато інших.
Будівельна галузь давно дозріла для змін. Про це свідчать факти
того ж McKinsey Global Institute, за результатами досліджень якого 20
відсотків великомасштабних будівельних проектів по всьому світу
виходять за відведені часові рамки, а в 80 відсотках випадків - і за
узгоджений бюджет.
Продуктивність праці в будівництві на деяких ринках упала в
порівнянні з 90-ми роками, а доходи підрядників часто невеликі і
нестабільні.
При
цьому
будівництво
відноситься
до
найменш
25
оцифрованих галузей промисловості. Більшою мірою це обумовлено
технічно складними завданнями, які стоять перед будівельним сектором.
А з огляду на різну ступінь просунутості дрібних будівельних фірм, які
часто
виступають
в
якості
субпідрядників,
впроваджувати
нові
технології на всіх етапах будівництва стає вкрай складним завданням.
Але ж з часом це зміниться. Проекти стають все складніше і
масштабніше. Скорочення витрат, оптимізація будівельних процесів і
підвищення ефективності стають ключовими пріоритетами для всіх
учасників галузі.
Уже зараз в будівництві чітко простежуються наступні тенденції,
засновані на інноваціях:
-
набирають
обертів
геодезія
і
геолокація
високої
роздільної здатності,
-
швидке цифрове картування і оцінка;
-
5D
моделювання
будівель
як
дизайн-платформа
майбутнього;
-
цифрова взаємодія і мобільність: повсюдна відмова від
паперового носія від офісу до будівельного майданчика;
-
інтернет речей і поглиблена аналітика: для ефективного
управління активами і точністю прийняття рішень;
-
інновації
в
дизайні
і
конструкції,
засновані
на
матеріалах і технологіях майбутнього.
За оцінками McKinsey Global Institute, до 2030 року, щоб встигнути
за глобальним зростанням ВВП, на інфраструктуру потрібно виділити 57
трильйонів доларів. Це величезний стимул для будівельної галузі:
потрібні інноваційні рішення, що збільшують продуктивність праці,
високотехнологічні проекти і впровадження кращих практик.
Важливу роль щодо
впровадження інновацій
в
будівельній
індустрії відіграють і самі учасники ринку: будівельні та виробничі
компанії, проектні організації, постачальники обладнання та матеріалів.
26
Способи моделювання бізнес-процесів еволюціонували разом з
розвитком процесного підходу та IT-технологіями. Умовно даний процес
можна поділити на такі етапи [57]:
1. Для моделювання бізнес-процесів спочатку використовувалися
прості графічні методи у вигляді блок-схем, застосовувалися мережі
Петрі, встановлювалися орієнтовні графи.
2.
Моделювання
бізнес-процесів
здійснювалося
на
основі
спеціальних методологій, таких як SADT, IDEF та DFD. Методологія
SADT (Structured Analysis and Design Technique) заснована на класичних
принципах
методології
структурного
проектування
систем
для
формування програмного забезпечення та побудови інформаційної
системи [53].
В подальшому відбувся розвиток сімейства стандартів IDEF (Icam
DEFinition, Icam — Integrated ComputerAided Manufacturing). Даний
стандарт базується на методології системного аналізу SADT. Він
дозволив
побудувати
логічну
систему
взаємопов’язаних
процесів
підприємств, регламентувати діяльність та вчасно виявити недоліки такі
як дублювання функцій та відсутність регламентованого механізму [55].
На практиці активно застосовуються нотації DFD (Data Flow
Diagramming), що призначені для опису потоків інформації, про кожний
процес, який перетворює свої вихідні дані у результат та дані про роботу
працівників [53].
3. Третій етап пов’язаний з дослідженнями М. Хаммера і Д. Чампі в
книзі «Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі». Вченими
було запропоновано дві моделі бізнес-процесів: як є (As is) і як має бути
(To be) [57]. Дана модель дає можливість оцінити ефективність поточної
моделі (As is), виявити проблеми, розбіжності, загрози для кожного з
бізнес-процесів та побудувати нову модель (To be). Функціональну
модель типу «As is» та «To be» можна будувати з використанням
27
методології SADT, сімейства стандартів IDEF та інших сучасних
методологій, що використовуються на підприємствах [44].
Для автоматизації роботи з бізнес-процесами в 1990-х р.р. були
створені
системи
Management
управління
System),
застосовують
для
що
потоками
увійшли
маршрутизації
у
робіт
WfMS
міжнародні
потоку
(Workflow
стандарти.
робіт різних
Їх
типів, що
здійснюються в межах окремих бізнес-процесів. До методології та
засобів
автоматизації
відносять
ARIS
(Architecture
of
Integrated
Information Systems) і поширену ERP-систему (система планування
ресурсів підприємства) SAP R/3 [57].
ARIS підтримує чотири основні типи моделей: організаційні,
функціональні, інформаційні та управління. Базовою бізнес-моделлю
ARIS є eRPC (extended Event-driven Process Chain, розширена модель
ланцюжку
процесів,
що
управляють
подіями).
Програма
надає
можливість здійснити перевірку відповідності створюваної моделі
методології SAP (система – набір модулів, які працюють за технологією
клієнт-сервер) та здійснити тестування на відповідність стандартам ISO.
Дані інформаційні системи мають ряд функцій, програмних модулів,
необхідних для контролю та автоматизації різних видів діяльності
підприємства [57].
4. Подальший розвиток інформаційних систем пов'язаний зі
стандартизацією. Організації та компанії почали розробку стандартних
мов та методологій (наприклад, OASIS створила специфікації ebXML і
BPEL, а також різні стандарти для електронного бізнесу на базі XML та
веб-сервісів; OMG створено мову графічного програмування UML; W3C
створила специфікації XML, технології веб-сервісів та багато інших)
[57]. В основі багатьох сучасних методологій моделювання бізнеспроцесів
стоїть
SADT
та
сімейство
стандартів
IDEF.
Найбільш
придатним для формування та аналізу регламентів різних рівнів
складності є стандарт BPMN. Система умовних позначень (нотації)
28
даного стандарту створені для простого та доступного моделювання
бізнес-процесів бізнес-аналітиками [11].
На сучасних підприємствах використання процесного підходу стало
їх конкурентною перевагою. Для реалізації застосування даної концепції
здійснюється управління бізнес-процесами. Саме поняття «бізнеспроцеси» не є новим, вчені та практики дають різні його визначення.
Загалом бізнес процеси — це сукупність дій, що здійснюється для
перетворення вхідних ресурсів підприємства на «вихід» у вигляді готової
продукції чи послуг з метою задоволення потреб споживачів. В процесі
побудови окремого бізнес-процесу одними з перших етапів є визначення
функціонального призначення та цілі, а також ролі процесу у загальній
моделі бізнес-системи. Поділ процесів в залежності від функціонального
призначення допомагає при реалізації даних етапів. За даним підходом
до класифікації бізнес-процеси поділяють на основні, обслуговуючі,
бізнес-процеси управління та розвитку.
Фундаментом бізнес-процесів мають бути процеси розвитку,
оскільки процесний підхід орієнтований на постійне вдосконалення, що
дозволяє адаптуватися до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього
середовища. Бізнес-процеси управління мають бути верхівкою, тобто
кожен процес має бути керованим для досягнення запланованих
результатів.
Для отримання повної інформації про стан та ефективність наявної
моделі використовують ряд інструментів для оцінки ефективності. Серед
них існую аналітичні (ABC, аналіз KPI) та комплексні (Lean production,
Zero defects, Kaizen). На основі оцінки здійснюється побудова нової
бізнес-системи. Загалом процес побудови та управління процесами
складна задача, тому для зручності на підприємствах застосовують
програми, що базуються на таких методологіях та мовах моделювання як
SADT, IDEF, BPMN та ARIS що дозволяють автоматизувати побудову та
управління бізнес-процесів на основі стандартів, а також дають
29
можливість проаналізувати бізнес-систему будь-якої складності та
різного виду бізнес-процеси, виявити проблеми та ліквідувати процеси,
що дублюються.
Сучасна будівельна організація є складною структурою, що
складається з комплексу бізнес-процесів, виконавців та інструментів
управління, які дуже складні для синхронізації, в результаті чого
отримана інформація не завжди є достовірною і часто розрізнена, що
призводить до ризику зривів термінів проекту, зниження якості,
збільшення
підсумкових
бюджетів
проектів.
На
підставі
цього
використання нематеріальних активів, зокрема створення єдиного центру
інформації - smart-простору, що забезпечує облік і контроль всіх
процесів, дозволити будівельної організації успішно реалізовувати
стратегію диджіталізації, функціонувати і розвиватися, підвищуючи
свою стабільність і капіталізацію на ринку.
30
РОЗДІЛ ІІ
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЯК НАПРЯМІВ
СУЧАСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1
Аналіз
сучасних
digital-трансформацій
в
управлінні
будівельними підприємствами
Digital-трансформація в будівництві в даний час є одним з головних
чинників підвищення конкурентоспроможності будівельних організацій.
Міське населення щодня збільшується на 200 000 чоловік в день і
потрібно забезпечити його не тільки якісним і доступним житлом, але й
об'єктами інфраструктури [21]. Цифрова трансформація інвестиційнобудівельної сфери має вплив на багато аспектів життєдіяльності
суспільства: скорочує витрати на будівництво, підвищує ефективність
діяльності
будівельних
організацій,
скорочує
негативний
вплив
будівництва на навколишнє середовище і підвищує темпи економічного
розвитку як на рівні окремих регіонів і країн, так і на світовому рівні.
На будівельну галузь припадає близько 6% світового ВВП [2],
зокрема, в розвинених країнах на будівництво доводиться 5% ВВП, в
країнах, що розвиваються - до 8% ВВП. До 2025 року планується
зростання загального річного доходу будівельних організацій до 15 трлн
дол. США з 10 трлн дол. США в 2015 р [3]. Уже зараз понад 100 млн осіб
в світі зайняті в будівельній сфері [44].
Будівельні організації мають високий потенціал впровадження
цифрових
технологій,
а
значить,
мають
можливість
підвищити
продуктивність праці та збільшити ефективність своєї діяльності. За
кордоном в будівельній сфері активно застосовуються сучасні digital
технології, в той час як українські будівельні організації знаходяться
тільки на початковому етапі цифрової трансформації.
31
Будівельні організації в повній мірі не використовують всі
можливості digital трансформації, в той час як інші галузі значно досягли
успіху у впровадженні цифрових технологій в повсякденну практику
ведення підприємницької діяльності.
Відсутність
підрядниками,
налагодженої
складності
в
співпраці
підборі
з
постачальниками
кваліфікованого
та
персоналу,
відсутність системи передачі інформації від проекту до проекту - все це
лише деякі проблеми, з якими стикаються будівельні організації і які
можуть бути вирішені шляхом цифрової трансформації.
Використання
цифрових
технологій
впливає
не
тільки
на
характеристики продукту, що надається організацією, а й формує
принципово нові бізнес-моделі, створюючи цифрові екосистеми, в
рамках яких трансформуються всі процеси ведення підприємницької
діяльності, від формування вартості продукції до післяпродажного
обслуговування клієнтів.
Проте в сфері будівництва до сих пір відсутній послідовний і
всеосяжний підхід до digital-трансформації організацій. Незважаючи на
інвестиції
в інноваційні
технології, будівельні організації
тільки
частково використовують цифровий потенціал компанії, що не дозволяє
провести фундаментальне перетворення всієї галузі.
Спочатку автори, такі як Патель і Маккарті, основну увагу при
дослідженні
digital-трансформації
приділяли
таким
областям,
як
електронна комерція, цифровий маркетинг і цифрова грамотність
персоналу
[15].
Поширеним
визначенням
є
наступне:
digital-
трансформація – це зміни у всіх аспектах життя населення, що викликані
впровадженням цифрових технологій [6].
Будівельні
організації
найчастіше
розглядають
digital-
трансформацію як впровадження тих чи інших цифрових технологій в
процес виробництва, що не передбачає створення нових бізнес-моделей і
структурних удосконалень на всіх етапах формування вартості продукції
32
[7]. В результаті організації інвестують в технологічний розвиток, проте
не отримують максимально можливого ефекту від впровадження
цифрових технологій: відсутність цілеспрямованості при цифровій
трансформації являє собою управлінську проблему і вимагає більш
глибокого розуміння цифрових бізнес-стратегій організації [28].
На думку вчених [49], з метою ефективної digital-трансформації
будівельним організаціям необхідна розробка цифрових стратегій, що
охоплюють
питання
управління
в
організації
для
забезпечення
скоординованих дій в напрямку зростання цифрового потенціалу
компанії.
Цифрова трансформація являє собою нову можливість підвищення
ефективності
діяльності
будівельних
організацій
за
рахунок
безперервного внесення поліпшень в весь процес формування вартості
продукції, а не тільки за рахунок переоцінки становища компанії в
ланцюжку виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг. Цифрова
трансформація вимагає основи, в якості якої виступає цифрова стратегія
організації, головною метою якої, на відміну від інших стратегій
компанії, є пристосування організації до сучасних цифрових умов, що
виражається в комплексному підході до вдосконалення компанії,
направленому як на внутрішні процеси організації, так і на механізми її
взаємодії із зовнішнім середовищем.
Зарубіжні вчені, Берман С.Дж. і Бель Р. з IBM Institute for Business
Value, виділили три етапи еволюції digital-трансформації організацій
(рис. 2.1).
В кінці XX ст. digital-трансформація відбувалася в організаціях, які
надають цифрові продукти, як правило в сфері розваг, музики,
електроніки та телекомунікацій.
У 2000-і рр. процес трансформації перейшов в сферу електронної
роздрібної торгівлі і постійно зростаючий попит з боку населення на
послуги
компаній, які
застосовують у своїй
діяльності цифрові
33
технології, стимулював розвиток державного регулювання в сфері
використання сучасних технологій. До 2010 року почався процес
повноцінної
цифрової
трансформації
організацій,
проте
компанії
будівельної сфери за рахунок специфіки послуг, що надаються
складності
координації
діяльності
різних
учасників
та
інвестиційно-
будівельних проектів пізніше інших галузей стали на шлях цифрових
перетворень.
Зміни
за
рахунок
цифрової
трансформації
окремих
будівельних організацій ведуть до трансформації галузі, що викликає
більш активне впровадження цифрових технологій не тільки компаніямилідерами,
а
й
іншими
учасниками
будівельного
ринку,
так
як
підтримання конкурентоспроможності стане можливим тільки за умови
успішної цифровий трансформації.
Рис. 2.1. Еволюція digital-трансформації організації
В цілому digital-трансформація в різних галузях, включаючи
будівництво, спрямована на формування в організації здатності до
постійного перетворення своїх процесів на основі
впровадження
34
цифрових технологій. Реалізація цифрової стратегії може включати
використання інноваційних технологій, які тільки побічно пов'язані з
основною діяльністю організації [37]. Дані заходи можуть бути
забезпечені
за
рахунок
діяльності
так
званих
інтрапренер
-
співробітників організації, що мають повноваження і ресурси для
розробки нових продуктів і послуг в рамках існуючої організації.
Розвиток такого підходу до цифрової трансформації організації залежить
від відкритості системи обміну знаннями в компанії, її корпоративної
культури, інноваційного потенціалу і організаційної структури [11].
Даний вид «підприємництва всередині організації» (intrapreneur
утворено з приставки «intra» (всередині) і скорочення від «entrepreneur»підприємець)
є
важливим
джерелом
інновацій
в
сформованих
організаціях, а також сприяє оновленню компанії за рахунок нового
бачення її діяльності [11]. Реалізація даного підходу може виступати
елементом цифрової стратегії організації, так як на сучасному етапі
трансформації
галузей
все більша увага приділяється не тільки
технологічним аспектам впровадження цифрових технологій, а й
організаційному, кадровому розвитку компаній.
Активний
розвиток цифрових
технологій
знижує
значимість
матеріальних активів в процесі формування вартості продукції і
використання цифрових інновацій стає важливою умовою ефективної
діяльності всіх компаній, навіть тих, продукт яких мало піддається
цифровізації, що характерно для будівельної сфери [37]. Узагальнення
різних точок зору на digital-трансформацію організацій дозволяє зробити
висновок, що дане поняття має на увазі адаптацію до неминучого в даний
час впливу цифрових технологій та їх впровадження як у внутрішні
процеси організації, так і їх використання в механізмах зовнішньої
взаємодії.
35
digital-трансформація організацій призводить до фундаментальних
змін в процесі формування вартості продукції [19], що знаходить
відображення в появі нових бізнес-моделей (рис. 2.2).
Будівельне
виробництво
спирається
на
традиційну
модель
створення доданої вартості за допомогою послідовних заходів в рамках
кордонів організації [17]. У даній моделі з ростом обсягів реалізації
скорочуються середні витрати, що в перспективі призводить до економії
на ефекті масштабу виробництва.
Будівельні
організації
більшою
мірою
орієнтовані
на
конкурентоспроможність продукції, в той час як в умовах цифрової
економіки необхідний контроль за сукупністю всіх процесів усередині
компанії з метою ефективного використання потенціалу організації.
Рис. 2.2. Цифрова трансформація бізнес-моделей організації
В результаті digital-трансформації галузей з'являються нові бізнесмоделі, засновані на різних платформах, що з'єднують безліч учасників
ринку. Надалі розвиток цифрових платформ призведе до формування
36
широких і незалежних бізнес-екосистем [16]. У будівельній сфері
аналоги цифрових платформ існують давно (виставки будівельних
організацій, конференції професійної спільноти), проте ці методи
взаємодії в повній мірі не відповідають вимогам, що пред'являються до
сучасних організацій. Цифрові платформи дозволяють об'єднувати
значну кількість потенційних контрагентів і покупців, що сприяє не
тільки трансформації діяльності окремих організацій, а й формуванню
повноцінної цифрової екосистеми в будівельній галузі.
Практичною
будівельної
сфери
основою
є
різні
digital-трансформації
цифрові
інструменти
інвестиційноі
системи,
впроваджуються в діяльність компаній (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Цифрові інструменти будівельних організацій
що
37
До
2023
року
глобальний
ринок
цифрових
трансформацій
збільшиться до 430 млрд дол. США, середній темп зростання складе
більше 19% (включаючи послуги, апаратне і програмне забезпечення)
[29].
Дослідження компанії Ernst & Young організацій будівельної сфери
Північної Америки, Європи і країн Тихоокеанського регіону із загальним
виторгом більше 500 млрд дол. США дозволило оцінити цифрову
трансформацію з точки зору різних учасників інвестиційно-будівельної
діяльності:
девелоперів,
генеральних
підрядників,
постачальників
будівельних матеріалів і устаткування, проектувальників, дизайнерів,
розробників та ін. Дослідження проводилося за декількома напрямками
цифрового
розвитку
організацій:
цифрова
стратегія,
цифрова
трансформація лідера і команди; підтримка і розвиток інновації; цифрові
інструменти і системи; інформаційна безпека. Результати опитування
свідчать про те, що 95% будівельних організацій вважають digitalтрансформацію важливим елементом для майбутньої життєздатності
компанії, хоча програму digital-трансформації мають тільки 25%
респондентів. Більш того, 2/3 будівельних організацій витрачають менше
1% від обороту на дослідження і розробки [38].
В даний час основою цифрової трансформації будівництва виступає
поширення
технологій
інформаційного
моделювання
(BIM),
за
допомогою яких вже при проектуванні можуть бути отримані перші
позитивні результати digital-трансформації організації, хоча найбільша
вигода досягається за рахунок застосування даних технологій на етапах
будівництва та експлуатації об'єктів. Основними інноваціями на етапі
проектування об'єктів будівництва є:
1. Одночасне проектування декількома групами фахівців. Дана
технологія
реалізується
через
застосування
інформаційного
моделювання, за допомогою якого архітектор, інженери та інші учасники
інвестиційно-будівельного процесу можуть створювати свою частину
38
проекту, при цьому ще на етапі формування проекту виявляючи
неузгодженості різних систем. Прикладом даної цифрової технології
виступає будівництво підземної залізничної лінії Crossrail в Лондоні: в
ході реалізації проекту понад 1,7 млн документів формату CAD було
об'єднано в єдину цифрову модель, що дозволило узгодити дії ще при
проектуванні, незважаючи на складність і масштабність проекту [20].
2. Переклад фізичних структур в область цифрових даних.
Технології
цифрового
картографування
території
і
тривимірного
лазерного сканування можуть використовуватися як при реконструкції
існуючих об'єктів, так і при розробці проектів нового будівництва. Дані
технології підвищують точність вимірювання, що веде до економії
витрат і підвищення рентабельності інвестиційно-будівельних проектів.
3. Проектування на основі аналізу даних. Аналітика великих даних
(big data) дозволяє удосконалювати інвестиційно-будівельний проект за
рахунок збору інформації з багатьох джерел: опитувань населення і
співробітників, відео з камер спостереження, звітів про транспортні
потоки та ін. Подібний аналіз дає можливість передбачити різні
недосконалості наявного проекту і внести коректування до того, як
почнеться будівництво об'єкта.
4. Моделювання та створення прототипів. Використання 3D-друку і
моделювання на основі голографічних технологій значно спрощують
процес візуалізації об'єктів. Так, при поновленні будівництва Sagrada
Família в Барселоні були розроблені гіпсові 3D-моделі складних
архітектурних елементів, що дозволило передбачити неточності на
подальших етапах реалізації проекту.
5. Проектування з використанням методу послідовних наближень.
Ітеративні
розробки,
поряд
з
впровадженням
BIM,
дозволяють
автоматично створювати й оцінювати альтернативні варіанти проектних
рішень, підвищуючи точність вартісної оцінки, що робить проект більш
досконалим з різних точок зору. Прикладом застосування ітеративних
39
розробок є впровадження системи аналізу енергоефективності проекту
реновації готелю компаніями Sera Architects і Hoffman Construction, що
на 30% скоротило споживання електроенергії при будівництві і на 29%
скоротило витрати на підтримку екологічної стійкості [20].
Завершивши
проектування,
організація
переходить
до
етапу
будівництва об'єкта, на якому можуть бути застосовані наступні цифрові
технології:
1. Обмін даними в режимі реального часу. Важливим завданням на
етапі
будівництва
є
забезпечення
всіх
учасників
інвестиційно-
будівельної діяльності актуальною, потрібною саме їм інформацією.
Впровадження «хмарних» систем інформаційного моделювання дозволяє
налагодити
ефективну
співпрацю
при
виконанні
інвестиційно-
будівельних проектів. Так, при зведенні несучої сталевої конструкції на
стадіоні Вашингтон Нешналс в США кількість уточнюючих запитів не
досягло і 100, в той час як для порівнянного проекту без використання
BIM кількість запитів досягає 10 000 [20].
2. Організація процесу виробничих робіт на основі аналізу даних і з
урахуванням економічної витрати ресурсів. З метою раціонального
розподілення ресурсів і складання оптимального графіка виконання робіт
будівельні організації можуть провести аналіз даних минулих проектів і
скористатися системами відстеження місцезнаходження необхідних
ресурсів
(матеріалів,
обладнання,
робочої
сили).
Результатом
є
скорочення непродуктивних витрат на очікування доставки матеріалів,
простої
устаткування
та
ін.,
що
дозволить
більш
ефективно
використовувати обмежені ресурси. Прикладом впровадження даних
цифрових технологій є будівельна організація Fluor, яка за рахунок
оптимальної організації робіт і поставок заощадила 700 млн дол. США в
ході реалізації 100 інвестиційно-будівельних проектів [20].
3. Нові способи виробництва будівельної продукції. За рахунок
наявності докладної віртуальної моделі об'єкта процес зведення може
40
бути проведений за допомогою технологій тривимірного друку, що
дозволяє не тільки скоротити втрати часу через неможливість виконання
робіт
в
несприятливих
погодних
умовах
або
через
порушення
послідовності процесу будівництва, але й створюють передумови для
скорочення витрат, збільшення матеріальної віддачі і підвищення
безпеки праці на будівельному майданчику. Створення прототипів
конструкцій з великою масою також може бути використано з метою
визначення оптимальних способів їх транспортування і монтажу.
4. Автоматизоване та автономне будівництво. Роботи та інша
«розумна» техніка підвищують продуктивність, точність і безпеку
виробництва
будівельних
робіт.
Розвиток
системи
дистанційного
керування будівельною технікою веде до того, що найбільш складні і
небезпечні
завдання
будуть
виконуватися
за
допомогою
напівавтономного або повністю автономного обладнання (екскаваторів,
самоскидів, автокранів). Японський виробник обладнання Komatsu вже
розробив повністю автоматизований бульдозер, керований дроном, а
також відображає в режимі реального часу розроблювану площа і
передає інформацію про обсяг каменів або грунту для переміщення [20].
5. Суворий нагляд за процесом будівництва. Цифрові технології
дозволяють проводити повномасштабний контроль за ходом будівельних
робіт. З метою зниження кількості внесення змін в проект застосовується
тривимірне лазерне сканування на всіх етапах будівництва. Дрони і
віддалені
камери
спостереження
проводять
постійний
моніторинг
будівельного майданчика, а інтегровані засоби обробки і передачі
інформації збирають безліч даних, наприклад, про витрату палива
будівельних машин і механізмів, дозволяючи ефективно керувати
процесом реалізації інвестиційно-будівельного проекту.
Зібрана на етапах проектування і будівництва інформація може
бути використана при експлуатації об'єкта через застосування наступних
цифрових технологій:
41
1. Застосування BIM при обслуговуванні об'єкта. Інформаційна
модель служить сховищем інформації, зібраної на попередніх етапах
життєвого циклу об'єкта, а також підлягає уточненню і доповненню в
ході експлуатації. Досвід японської будівельної організації NTT Facilities
показав, що впровадження BIM в процес експлуатації будівель,
включаючи його ремонт, дозволяє скоротити витрати на обслуговування
на 20% [40].
2. Цифрове введення в експлуатацію. Цифрові технології та
устаткування
можуть
значно
спростити
процес
введення
об'єкта
будівництва в експлуатацію за рахунок швидкого збору інформації та її
передачі іншим учасникам інвестиційно-будівельного процесу. Дані про
об'єкт також можуть бути використані до введення в експлуатацію для
виявлення недоробок.
3. «Розумне» управління об'єктом. За рахунок об'єднання даних,
отриманих з багатьох джерел, може бути підвищена ефективність
діяльності побудованого промислового об'єкта. BDS VirCon спільно з
IBM розробила систему технічного обслуговування підприємств з
використанням
технологій
доповненої
реальності,
що
дозволило
одночасно відслідковувати як фактичні виробничі процеси, так і
приховані можливості їх вдосконалення [40].
4. Цифровий моніторинг об'єкту. Організації можуть безперервно
контролювати процес експлуатації об'єкта за допомогою сенсорів, камер,
сканерів та інших цифрових технологій, що надають інформацію в
режимі реального часу. Знижується потреба в контрольних виїздах,
підвищується точність оцінки стану об'єкта, зменшується ймовірність
раптових збоїв інженерних систем, що веде до скорочення витрат.
Дослідники Ратгерського університету (США) запропонували повністю
автоматизований пристрій для виявлення пошкоджень в конструкціях
мостів, що підвищує якість ремонту і модернізації подібних складних
об'єктів [40].
42
5. Спрощення процесу знесення об'єкта. Накопичена інформація
про об'єкт будівництва дозволяє спрогнозувати наслідки його знесення,
включаючи вимоги до утилізації відходів.
Таким чином, саме інтенсифікація digital-трансформації виступає
важливою умовою підтримки і підвищення конкурентоспроможності
інвестиційно-будівельної сфери не тільки в України, але й за кордоном.
Дослідження
показують,
що
digital-трансформація
йде
по
шляху
автоматизації процесу виробництва будівельних робіт, в той час як
області
логістики,
закупівель,
маркетингу
і
післяпродажного
обслуговування в значній мірі залишаються без повноцінної цифровий
трансформації (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Області застосування технологій в будівництві
В результаті дослідження Ernst & Young [58] були виявлені
наступні перешкоди ефективної digital-трансформації інвестиційнобудівельної сфери:
1.
Брак
системами.
узгодженості
між
застосовуваними
інформаційними
43
2. Брак кваліфікованого персоналу, здатного сприйняти digitalтрансформацію
і
використовувати
цифрові
технології
у
своїй
професійній діяльності.
3. Труднощі
безпосередньо
з придбанням і
впровадженням
цифрових технологій.
4.
Консервативність
персоналу
і
керівництва,
будівельних
організацій, які не прагнуть до цифрової трансформації.
5. Небажання покупців платити додаткові витрати, пов'язані з
впровадженням цифрових технологій.
Перераховані вище проблеми digital-трансформації впливають
одночасно і не є послідовними явищами, що виникають в ході реалізації
цифрової стратегії. Більш того, дані бар'єри для успішної digitalтрансформації не можуть існувати ізольовано один від одного, так як всі
вони взаємопов'язані і є частинами єдиного динамічного середовища, в
рамках якого проводиться цифрова трансформація.
В даний час світова будівельна галузь проходить через процес
серйозної трансформації, пов'язаний з відмовою від традиційних методів
проектування і будівництва із зверненням проектної інформації в
паперовому
вигляді
на
користь
інноваційних
способів
реалізації
проектів.
Будівельні
проекти
за
своїм
інформаційно-насиченими.
Їх
зростаюча
необхідної
інформації
для
характером
прийняття
є
надзвичайно
складність,
рішень
в
відсутність
потрібний
час,
наростаючий тиск за термінами в умовах традиційних методів їх
реалізації частково пояснюють низьку ефективність галузі в цілому.
2.2 Особливості впровадження та використання SMARTтехнологій будівельною компанію «Леакон»
Інструменти
цифровізації,
які
можуть
бути
застосовані
в
будівельній компанії, слід віднести до виду нематеріальних ресурсів.
44
Своєчасну дію по впровадженню і використанню нематеріальних
ресурсів в будівельній компанії істотно трансформує економічний і
виробничий вигляд організації.
Реалізуючи
ефективний
цикл
управління
нематеріальними
ресурсами, будівельне підприємство може підвищити ефективність своєї
діяльності за рахунок найбільш повного і раціонального використання
інформації та інформаційних продуктів, правами на використання яких
вона володіє. Потрібно відзначити, що стосовно господарського обороту
організації нематеріальні ресурси є повноцінними і використовуються в
угодах, вносяться в якості внеску юридичних і фізичних осіб в
акціонерний капітал при придбанні акцій компанії, включаються у
вартість складу основних фондів і амортизуються [49].
Можна зробити висновок, що нематеріальні ресурси, в тому числі
виражені різними інформаційними системами, являють собою одну з
найважливіших
ефективне
складових
управління
діяльності
якими
дозволить
будівельних
підприємств,
скоротити
витрати
на
виробництво, отримати додатковий дохід, підвищити рівень ділової
репутації.
Сучасна будівельна організація є складною структурою, що
складається з комплексу бізнес-процесів, виконавців та інструментів
управління, які дуже складні для синхронізації, в результаті чого
отримана інформація не завжди є достовірною і часто розрізнена, що
призводить до ризику зривів термінів проекту, зниження якості,
збільшення
підсумкових
бюджетів
проектів.
На
підставі
цього
використання нематеріальних активів, зокрема створення єдиного центру
інформації - smart-простору, що забезпечує облік і контроль всіх
процесів, дозволить будівельній організації успішно реалізовувати
стратегію цифровізації, функціонувати і розвиватися, підвищуючи свою
стабільність і капіталізацію на ринку [62].
45
Проблеми екології в сучасному світі, економічна криза і, при
цьому, стрімкий розвиток IT технологій
змушує забудовників і
домовласників приділяти все більше уваги питанням енергоефективності
та енергонезалежності житлових об'єктів. Але не менш важливим на
сьогоднішній
день
в
будівництві,
є
впровадження
«розумних
технологій», здатних ефективно управляти будинком. У західних країнах
кількість вводяться в експлуатацію SMART-об'єктів постійно зростає.
Під SMART-технологіями мається на увазі система управління і
автоматизації, що представляє собою комплекс високотехнологічних
пристроїв, призначених для автоматизації процесів і операцій, що
відбуваються під час експлуатації систем життєзабезпечення житлових
об'єктів. Іншими словами - це «надбудова» над інженерними системами
будинку.
Метою впровадження єдиної системи управління і автоматизації в
будинку є створення технічної сигналізації, підвищення рівня безпеки,
поліпшення комфорту і забезпечення ефективності ресурсоспоживання
(енергозбереження).
Завдяки
«розумним
технологіям»
економія
електричної та теплової енергії в будинку може становити 30-40% [54].
За допомогою автоматичної системи управління програмуються і
відслідковуються режими роботи всіх інженерних систем будинку.
Устаткування інженерних систем постійно контролюється комплексом
інтелектуального управління за всіма основними параметрами роботи.
Головне завдання системи управління і автоматизації - розпізнавати
процеси і ситуації, що відбуваються в будинку, і відповідно на них
реагувати по заздалегідь запрограмованим алгоритмам [4].
Будівництво будинків з інтелектом вже не просто тренд, а
раціональне рішення, продиктоване необхідністю. Слід зазначити, що
сучасні системи управління стають доступнішими в плані бюджету,
простими в монтажі і легкими, інтуїтивно зрозумілими в управлінні.
46
Сьогодні домовласникам пропонується досить широкий вибір рішень від
багатьох виробників, з різною функціональністю і бюджетом.
Незважаючи
на
різноманітність
використовуваних
технологій
передачі даних в «розумних будинках», склад систем і схема роботи
принципово не відрізняються. Складові частини будь-якої системи:
 системна точка доступу (контролер, процесор);
 виконавчі пристрої;
 елементи управління;
 лінії передачі інформації.
Існує
кілька
способів
побудови
системи.
Найнадійніший
і
доступний спосіб - укладання на етапі будівництва спеціального
шинного кабелю або кабелю на кручений парі (в залежності від робочих
протоколів передачі даних центрального керуючого пристрою).
У готовому будинку можна «зв'язати» обладнання інженерних
систем і управляти ним бездротовим способом, в середовищі Wi-Fi або за
допомогою бездротової технології Z-Wave, наприклад.
Система «розумний будинок» - це інноваційне рішення, яке просто
об'єднує
жалюзі,
штори,
освітлення,
опалення,
кондиціонування,
домофон та ін. в єдину мережу, пропонуючи максимальний комфорт,
автоматизуючи обслуговування і безпеку житла. Регулювання освітлення
і параметрів клімат-контролю, управління домашнім розважальним
комплексом
і
системою
безпеки,
настройка
розкладу
ввімкнення/вимикання електропобутових приладів і світлових сцен,
контроль доступу і baby-контроль, зовнішній і внутрішній моніторинг, ці та багато інших алгоритми можуть бути реалізовані у будь-якому
будинку.
Крім автоматичного управління всім комплексом електроніки в
будинку, система може передавати сигнал про збій господарям,
обслуговуючому персоналу, служби екстреної допомоги за допомогою
голосового повідомлення на мобільний телефон, смс або інтернет-
47
повідомлення. При цьому, в разі аварії, самостійно перекриє подачу
води, локально відключить електроживлення або включить систему
пожежогасіння. При необхідності, завжди можна втрутитися в процес
управління - відключити або переналаштувати алгоритми, тимчасово
перейти на ручне управління або повністю виключити «людський вплив»
на систему.
Компанія «Леакон» працює на українському ринку з 2008 року і в
даний час фокусується на енергоефективні біопозитивного будівництва
та науково-дослідницькій діяльності в області будівельних матеріалів і
нанотехнологій [60].
Проекти, в яких компанія «Леакон» виступала Генеральним
підрядником, займали призові місця в українських і світових конкурсах
Архітектури та Дизайну.
У тісній співпраці з провідними науковими центрами України були
розроблені
і
нанокомпозитні
досліджені
унікальні
інгредієнти,
що
бетони
нового
поліпшують
покоління
і
характеристики
будівельних матеріалів. Результати досліджень були опубліковані в
численних спеціалізованих українських та міжнародних виданнях [60].
Бридична
інформація
про
діяльність
компанії
«Леакон»
представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1 – Юридична інформація компанії «Леакон»
Повне найменування юридичної особи
скорочена назва
Статус юридичної особи
Код ЄДРПОУ
дата реєстрації
Уповноважена особа
Розмір статутного капіталу
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЕАКОН
ТОВ «ЛЕАКОН»
не перебуває в процесі припинення
37012577
23.05.2008
Присяжні Ігор Мирославович
277 000,00 грн.
Товариство з обмеженою
відповідальністю
48
Форма власності
Види діяльності








Контактна інформація
недержавна власність
41.20 Будівництво житлових і
нежитлових будівель
інші:
43.11 Розбирання та знесення будівель
43.12 Підготовчі роботи на
будівельному майданчику
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні
роботи, не включені в інші категорії
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інженерних
вишукувань і надання технічних
консультацій в цій області
74.90 Інша професійна, наукова та
технічна діяльність, яка не включена в
інші категорії
42.21 Будівництво розподільних
інженерних об'єктів
г. Киев, ул. Жмеринская 22-Б, офис 215
Місія компанії «Леакон»: для тих, хто прагне забезпечити собі і
своїй родині міцне здоров'я і невгамовну енергію на довгі щасливі роки,
пропонується
нова
технологія
енергозберігаючого
біопозитивного
будівництва та облаштування будинку.
Принципи
«Леакон».
Sustainable
development
-
екологічно
раціональний розвиток, який забезпечує облік потреб майбутніх поколінь
[60].
Комплексна технологія Green Smart House компанії «Леакон»
створена відповідно до принципів Green Sustainable building і базується
на підході, виробленому Міжнародною комісією ООН з навколишнього
середовища і розвитку в 1987 році і отримав своє відображення в Хартії
Землі, прийнятої штабом ЮНЕСКО в Парижі в 2000 році. Головною
метою зеленого напрямку в будівництві є зниження навантаження на
природне середовище, прагнучи при цьому до підвищення якості
49
будинків і забезпечення максимально комфортного середовища в
приміщеннях, що надає [33]:
- економічну складову. Зменшення використання дорогого газу і
перехід
на
використання
відновлюваної
сонячної
енергії,
енергозберігаючі комплексні технології будівництва, включаючи
пасивне енергозбереження, пасивний холод, зниження споживання
води за рахунок збору дощової води і аерації. Оптимізація
будівельних процесів і технологій Lean Construction з досягненням
максимального
рівня
задоволення
потреб
Вашої
сім'ї
з
мінімальними ресурсами;
- екологічну складову. «Синдром хворих будинків» - одне з найбільш
неприємних
відкриттів
останнього
часу.
Підтверджено
дослідженнями Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, що
широко пропоновані останнім часом будинки стали для замовників
«небезпечними пастками», замінивши природне середовище на
штучно хімічне. Небезпечно з метою економії або в гонці за
модним дизайном вибирати шкідливі для здоров'я будівельні
матеріали. Якщо меблі і самі стіни випромінюють небезпечні
випари, і якщо в будинку немає достатньої вентиляції, то затишний
будинок стає осередком шкідливих речовин і хвороботворних
мікробів,
приводячи
до
відчуття
постійної
апатії,
втоми,
дратівливості, астматичним і онкологічних захворювань;
- соціальна складова. Спираючись на поняття свободи особистості і
на розширення можливостей вільного вибору людини, концепція
Sustainable development має на увазі, що людина повинна брати
участь в процесах, які формують сферу її життєдіяльності,
сприяють
прийняттю
і
реалізації
рішень,
контролюють
їх
виконання.
Розробляючи
будинки,
компанія
«Леакон»
вивчає
сучасні
європейські технології будівництва, аналізує і розраховує кожен вузол,
50
деталь, складову комплексної пропозиції і підбирає найкращі з точки
зору ефективності та екологічності матеріали, технічні елементи та
обладнання.
Будинки
компанії
«Леакон»
комплектуються
елементами,
виробники яких є одними з кращих в своєму сегменті - Canadian Solar,
KOSTAL Solar Electric, Victron Energy, SALUS Controls, Dantherm,
Zehnder Group, Vaillant, Edilkamin, VEKA AG, AEROC, Baumit.
Компанія «Леакон» пропонує будівництво екологічно бездоганного
будинку, створеного відповідно до принципів Green Building і Sustainable
development. Три варіанти комплектації будинку Green Smart House
відповідають передовим світовим стандартам по енергоефективності
[60].
Будинок з ультранизьким енергоспоживанням, в якому немає
необхідності
встановлювати
традиційну
систему
опалення
та
охолодження.
Пропонована система опалення дозволить встановити, для кожного
приміщення найбільш комфортний графік опалення. Використовуючи
смартфон або планшет, можна в будь-який час і з будь-якого місця
регулювати температуру, забезпечуючи найбільш економне опалення
будинку [61].
Система вентиляції наситить будинок чистим і свіжим повітрям.
Скоротить енергоспоживання взимку за рахунок повернення до 90%
тепла, який виводиться з будинку з видаляється відпрацьованим
повітрям. Влітку забезпечить приміщення нічною прохолодою, що
заощадить витрати на системі кондиціонування.
Green Smart House Клас А - це максимальний комфорт при ультра
низьких витратах на утримання будинку.
Будинок з нульовим споживанням енергії - це будинок класу А
додатково оснащений мережевою сонячною електростанцією, завдяки
51
якій досягається нульовий річний баланс між спожитої і виробленої
енергією будинком.
Річне споживання електроенергії в будинку розподілено по
умовному
річному
«6
міс.»
і
зимового
«6
міс.»
періодам.
Енергоспоживання будинку в зимовий період в 3 рази вище річного.
Влітку, навпаки, генерація енергії сонячною електростанцією в 3 рази
вище, ніж взимку. Виникає надлишок згенерованої електроенергії, яку
можна продати по високому «зеленому» тарифі.
Green Smart House Клас А + - це джерело доходу і незалежність від
зростання
цін
на
енергоносії. Є
можливість
продажу
виробленої
електроенергії за «зеленим» тарифом 5,551 грн / кВт, а купувати по
0,714грн / кВт.
Нульовий річний баланс енергоспоживання будинку забезпечує
мережева сонячна електростанція потужністю 10 кВт.
Будинок з плюсовим енергобалансі - це будинок класу А, додатково
оснащений гібридною сонячною електростанцією, яка забезпечить
енергоавтономність і можливість продавати власну електроенергію в
мережу за високим «зеленим» тарифом.
Для меншого споживання електоенергії в піковий зимовий період
такі
будинки
оснащуються
системою
опалення,
що
працює
від
геотермального теплового насоса або дров'яного котла. Таким чином
розподіляється споживання теплової енергії для системи опалення та
ГВП і електричної енергії необхідної для освітлення і роботи побутових
приладів [30].
Green Smart House Клас А ++ - це повна енергетична автономність,
що дозволяє не залежати від наявності та надійності роботи зовнішніх
інженерних мереж, плюс максимальний дохід від утримання будинку.
Повну енергетичну автономність будинку, оснащеного дров'яником
котлом, забезпечує гібридна сонячна електростанція потужністю 15 кВт.
52
Використання безкоштовної сонячної енергії дозволить не залежати
від стрімкого зростання цін на енергоносії. Можна не тільки економити,
самостійно
генеруючи
необхідну
електроенергію,
а
й
заробляти
продаючи надлишки по високому «зеленим» тарифом.
Пропоноване інженерне оснащення засноване на концептуально
новий підхід до створення домашнього комфорту - без розведення
водяних труб, розподільних агрегатів, насосів, котла і окремого
приміщення під котельню, без дорогих кондиціонерів та інших елементів
традиційного, морально застарілого будівництва [47].
Забезпечення екологічної безпеки житла для компанії «Леакон» є
ключовою вимогою при виборі матеріалів і розробці технології
будівництва.
Будинки, які будує «Леакон» кам'яні, в конструкціях відсутні
полімерні або на полімерній зв'язці матеріали (пінопласт, мінвата та ін.),
мають не малу довговічністю. Тому при нормальній експлуатації є
високоекономічними
і
вимагатимуть
мінімального
технічного
обслуговування, а їх довговічність можна вимірювати поколіннями.
Застосовувані компанією «Леакон» матеріали і конструктивні
рішення зарекомендували свою високу ефективність і надійність в
європейському і світовому будівництві.
Фундамент.
застосовує
два
Залежно
види
від
гідрогеологічних
фундаменту:
фундамент
з
умов
«Леакон»
ростверком
або
«шведську» монолітну плиту, що забезпечує гарантовану стійкість і
механічну безпеку наших будинків.
Зовнішні стіни. Суцільна кам’яна «дихаюча» стіна, в якій відсутні
прошарку з пінопласту і мінплити - це відсутність випарів стиролу і
формальдегіду, висока довговічність, пожежна і екологічна безпека [60].
Перегородки. Для влаштування перегородок «Леакон» застосовує
повнотілу
червону
цеглу,
що
дає
кращу
шумоізоляцію
між
53
приміщеннями і додаткову енергоефективність будівлі, забезпечуючи
можливість «фазового переходу» день-ніч.
Вікна.
Металопластикові
вікна
преміального
сегмента
-
семикамерний профіль з потрійним контуром ущільнення і спеціально
підібраним
двокамерним
склопакетом
забезпечує
додаткове
енергозбереження та шумозахист.
Перекриття. Залізобетонні перекриття з часом не скриплять, що не
провисають,
не
(маніпулюють),
містять
мають
фенол-формальдегідних
відмінну
звукоізоляцію,
складових
надійністю,
екологічністю і довговічністю.
Покрівля. Залежно від архітектури будівлі може бути будь-якої
форми і не мати обмежень в типі покрівельного покриття. З метою
підвищення
енергоефективності
«Леакон»
рекомендує
передбачати
влаштування неопалюваного вентильованого горища.
Будинки обладнані сонячними електростанціями і підключені до
«зеленого» тарифу - економія електроенергії з мережі, отримання
прибутку за сонячну енергію і можливість повної енергетичної
автономності.
Ультранизьким споживання енергії Green Smart House забезпечить
можливість повної енергетичної автономності, встановивши сонячну
електростанцію меншої потужності, що знизить разові інвестиції в
обладнання. Дозволить продати більше електроенергії за високим
«зеленим» тарифом, швидше повернути інвестиції в обладнання і надалі
отримувати чистий прибуток [60].
Проведемо аналіз структури активів і пасивів бухгалтерського
балансу, що є частиною аналізу майнового стану організації при аналізі
фінансового стану підприємства.
Аналіз
показники,
активу
які
підприємства:
балансу
дає
характеризують
можливість
встановити
виробничо-господарську
основні
діяльність
54
тиви (вартість оборотних коштів), підсумок II
балансу.
За допомогою горизонтального та вертикального аналізу балансу,
проведеного в табл. 2.2, можна отримати найбільш загальне уявлення про
місце якісних змін в структурі активу.
Таблиця 2.2 - Горизонтальний і вертикальний аналіз активу балансу
компанії «Леакон» за 2018-2020 рр
Показники
Необоротні
активи
Основні засоби
Разом по
розділу I
II Оборотні
активи
Запаси
ПДВ по
придбаним
цінностям
Дебіторська
заборгованість
Фінансові
вкладення за
викл. грошових
еквівалентів
Грошові засоби
і грошові
еквіваленти
Інші оборотні
активи
підсумок по
розділу II
Баланс
2018
Тис.
Типома
грн
вага, %
2019
Тис.
Типома
грн
вага, %
2020
Тис.
Типома
грн
вага, %
672
4,97
3303
18,7
4978
672
4,97
3303
18,7
2744
20,3
4171
23,6
6701
49,5
9501
53,8
Зміни
2019/2018
Зміни
2020/2019
32,8
↓ 1,5
↓ 3,7
4978
32,8
↓ 1,5
↓ 3,7
710
4,7
↑ 5,87
↓ 1,5
641
4,2
6736
44,3
↑ 1,41
↓ 1,42
1900
12,5
3383
25
640
3,6
226
1,5
↑ 2,8
↑ 5,3
28
0,2
20
0,1
5
0,03
↑4
↑ 1,4
12856
95
14332
81,27
10218
67,24
↑ 1,4
↓ 1,11
13528
100
17635
100
15196
100
↑ 1,16
↓ 1,3
55
Загальна вартість майна підприємства в 2019 році збільшилася на
3668 тис. грн, або на 16%, а в 2020 зменшилася - на 4106 тис. грн, або на
23,3%, що показує вплив пандемії COVID-19 на діяльність будівельної
організації.
Для
загальної
оцінки
майнового
потенціалу
підприємства
проводиться аналіз динаміки складу і структури зобов'язань (пасиву)
балансу проведений в табл. 2.3.
Таблиця 2.3 - Горизонтальний і вертикальний аналіз пасиву балансу
компанії «Леакон» за 2018-2020 рр
Показники
III Капітал і
резерви
Статутний
капітал
Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
Підсумок по
розділу III
Підсумок по
розділу IV
2018
Тис. Типома
грн
вага, %
2019
Тис. Типома
грн
вага, %
2020
Зміни
Зміни
Тис. Типома
2019/2018 2020/2019
грн
вага, %
10
0,1
10
0,06
10
0,07
2306
17
2211
12,54
1930
12,7
↑ 1,04
↑ 1,4
2316
17,1
2221
12,59
1940
12,77
↑ 1,04
↑ 1,4
-
0
-
0
-
0
-
-
7160
52,9
12747
72,28
↓ 1,78
-
4052
30
2667
15,12
13256
87,23
↑ 1,52
↓5
11212
82,9
15414
87,41
13256
87,23
↓ 1,37
↑ 1,3
13528
100,0
17635
100
15196
100
↑ 1,16
↑ 1,32
V
короткострокові
зобов'язання
Позикові кошти
Кредиторська
заборгованість
Підсумок по
розділу V
Баланс
56
У 2019 році підвищилась доля власного капіталу підприємства в
1,04 рази, в порівнянні з 2018 роком, а в 2020 році в 1,4 рази, в
порівнянні з 2019. Це відбулося в основному за рахунок нерозподіленого
прибутку. Збільшення власного капіталу підприємства є позитивним
фактором
і
свідчить
про
зростання
його
фінансової
стійкості.
Накопичений капітал характеризує результати діяльності підприємства з
точки зору прибутковості. Його збільшення говорить про те, що
підприємство «заробляє більше, ніж витрачає», тобто зростає вартість
бізнесу та інвестиційна привабливість організації.
Короткострокова кредиторська заборгованість збільшилася в 2019
році в 1,52 рази, але зменшилася в 2020 році в 5 разів ро. Тобто це
говорить про зменшення отриманих підприємством кредитів і значить,
підприємство - платіжездатне. Це говорить про більш ефективне
використання власних коштів, закупок. І можна зробити висновок про те,
що джерелом збільшення необоротних активів (а саме основних засобів)
компанії був нерозподілений прибуток.
В умовах масової неплатоспроможності та застосування до
багатьох
підприємствам
процедур
банкрутства
(визнання
неспроможності) об'єктивна і точна оцінка фінансово-економічного
стану набуває першорядного значення. Головним критерієм такої оцінки
є показники платоспроможності і ступінь ліквідності підприємства.
Платоспроможність підприємства визначається його можливістю і
здатністю своєчасно і повністю виконувати платіжні зобов'язання, що
випливають з торгових, кредитних та інших операцій грошового
характеру. Платоспроможність впливає на форми і умови комерційних
угод, в тому числі на можливість отримання кредиту.
Ліквідність підприємства визначається наявністю у нього ліквідних
коштів, до яких належать готівкові гроші, грошові кошти на рахунках в
банках і легкореалізуємі елементи оборотних ресурсів. Ліквідність вказує
57
на здатність підприємства в будь-який момент здійснювати необхідні
витрати.
Проаналізуємо формування чистого оборотного капіталу,
що
представлено в табл. 2.4.
Таблиця 2.4 - Оцінка чистого оборотного капіталу компанії
«Леакон»
Показники
Рівень чистого
оборотного
капіталу
Коефіцієнт
стійкості
структури
оборотних
активів
Абс. відхилення
2018/2019
2019/2020
на кінець
2018 року
на кінець
2019 року
на кінець
2020 року
-0,20
-0,07
0,12
0,13
0,19
-0,30
-0,09
0,13
0,22
0,22
У 2018 і 2019 роках на підприємстві був відсутній чистий
оборотний капітал, проте в 2020 році частка чистого оборотного капіталу
склала 12%. В динаміці рівень чистого оборотного капіталу збільшився і
вийшов з негативної зони.
Підприємство генерує дефіцит основного капіталу і змушене
залучати позиковий, що негативно позначається на фінансовій стійкості.
Коефіцієнт стійкості структури оборотних активів характеризує
частку фінансування поточних активів за рахунок власних оборотних
коштів,
що
визначає
рівень
незалежності
поточної
діяльності
підприємства від зовнішніх запозичень. Мінімальне значення - 0,1, тобто
не менше 10% поточних активів має бути профінансовано за рахунок
власних оборотних засобів. Таким чином, на підприємстві в 2018 і 2019
роках відсутні власні оборотні кошти, в зв'язку з цим показник набуває
від'ємних значень, що свідчить про серйозні проблеми підприємства,
оскільки
підприємство
змушене
нарощувати
зовнішні
джерела
58
запозичень. У 2020 році 12% поточних активів було профінансовано за
рахунок власних оборотних коштів. В динаміці показник збільшується,
що збільшує фінансову незалежність підприємства, а також знижує
ризики неплатоспроможності.
Рентабельність виробничих фондів знизилася з 3,7% в 2018 році до
0,62% в 2019, і в 2020 вона знову зросла до 2,19%. Так як в 2016
величина чистого прибутку зменшилася в порівнянні з 2018, а середня
вартість залишків оборотних коштів за період збільшилася на більше
значення, ніж середня за вартістю основних виробничих фондів. Але в
2020 році чистий прибуток підприємства «Гермес-Т» збільшилася, а
середня вартість залишків оборотних засобів і середня вартість основних
виробничих фондів зменшилися. Таким чином, величина чистого
прибутку, що припадає на одиницю вартості виробничих фондів, зросла.
Отже,
компанія
«Леакон»
фокусується
на
будівництві
енергоефективних біопозитивних будівнків та науково-дослідницькій
діяльності в області будівельних матеріалів і нанотехнологій.
2.3 Впровадження технології Blockchain для удосконалення
системи управління будівельним підприємством
Технологія
Blockchain
дозволяє
проводити
транзакції
децентралізовано, розподіляючи процес з різних комп'ютерів мережі.
Інформація транзакції доступна спільноті користувачів і не має ніякого
центрального органу, такого як банк, наприклад.
Blockchain - це технологія бази даних, яка забезпечує безпечний
обмін і зберігання будь-якої інформації, завантаженої в базу даних.
Blockchain досягає цього, збираючи всю інформацію в незмінні цифрові
«блоки». Немає необхідності в будь-яких сторонніх посередниках для
перевірки інформації, що зберігається в базі даних [36].
Будівельна галузь досить велика і включає в себе безліч компаній
та інформації, якою вони обмінюються. Для будівництва виробничого
59
підприємства, наприклад, на різних етапах потрібно звертатися в різні
компанії: проектування будівлі, проектування вентиляційних систем,
комунікації, закупівля різних матеріалів, деталей, обладнання і т.д. Зараз
для зберігання і ведення інформації по проекту використовуються
централізовані системи. Blockchain зі своїми можливостями має великий
потенціал в індустрії будівництва, при правильному застосуванні він
може допомогти в управлінні проектами і ланцюгами поставок. Існуюче
програмне
забезпечення
для
управління
будівництвом
обмежено
веденням записів і відстеженням даних, це значно полегшує ведення
об'єкта, але Blockchain може дати більше.
Будівельна галузь займається в основному укладанням контрактів
на тривалий термін, використання для цього Blockchain-платформи
ймовірно стане поширене вже в найближчі роки.
Завдяки реалізації Blockchain дані проекту можуть бути записані і
оброблені більш ефективно. За допомогою даної технології можна
відстежувати дані в режимі реального часу, оновлювати інформацію про
вартість проекту, при цьому не вдаючись до допомоги третьої особи. Це
може
спростити
процес оплати. Отже,
Blockchain
також
можна
розглядати як оновлення програмного забезпечення для будівельної
галузі [47].
Крім цього, Blockchain допоможе оптимізувати процес закупівель,
знизити
рівень
фрагментації,
складності
проектів,
раціонально
розташовувати ресурсами і моніторити процес на кожному етапі.
Технологія Blockchain також може допомогти в прогнозуванні попиту і
підвищити відповідальність.
Перевага впровадження Blockchain в будівництво:

ефективне використання часу в режимі реального часу;

вирішення проблем, пов'язаних з платежами;

своєчасне завершення угод;

підвищення прозорості та безпеки процесів;
60

автоматизація процесів і підвищення їх ефективності;

економія
коштів
і
підвищення
контролю
над
проектними
витратами;

інспекція будівель і систем;

скорочення судових процесів.
З огляду на всі ці переваги, вважається що повноцінна реалізація
Blockchain-платформ в галузі будівництва буде не тільки ефективною і
вигідною, але й стане справжньою революцією в цьому сегменті. Ця
модернізація являє собою суміш цифрової революції і трансформації
бізнес-процесів [17].
Blockchain постійно привертає до себе все більше уваги завдяки
своїй універсальності. В певному сенсі, це може допомогти в будівництві
і підвищити прозорість кожного типу угоди і транзакції в рамках будьякого проекту будівництва.
Будівництво - це «земля суперечок», більшість з яких нерозривно
пов'язані з платежами. Технологія Blockchain може функціонувати як
довірений адміністратор з питань контрактів, надаючи безпомилковий
процес їх створення і контролю.
Смарт-контракт - це не що інше, як цифровий протокол,
побудований в мережі Blockchain для реалізації умов договору. Кожен
вузол містить всю необхідну інформацію про договірні угоди та умови,
при яких договір буде вважатися виконаним [24].
Смарт-контракти можуть допомогти будівельній галузі позбутися
посередницьких сторін, оскільки вони функціонують в рамках концепції
if/then. Якщо муляр закінчив роботу зі стінами, він просить її
проінспектувати. Якщо перевірка пройшла успішно, муляр отримує
оплату. Смарт-контракти можуть обробляти ці схеми if/then. Вони
можуть
бути
вбудовані
в
Blockchain,
а
криптовалюта
може
використовуватися для фінансового забезпечення цих контрактів [56].
61
Усунення більшості посередників, які беруть участь в обробці
договорів
і
оплати,
економить
час
і
гроші,
оскільки
кількість
адміністративних документів, пов'язаних з договорами, буде менше, як
зменшиться і число витрат.
Підприємства та уряди в усьому світі розглядають можливість
розгортання технології Blockchain для боротьби з корупцією і ухиленням
від податків. Іспанія активно бореться з корупцією, вносячи зміни в свої
закони про боротьбу з корупцією і розробляючи рішення на основі
Blockchain і штучного інтелекту. Для іспанських регулюючих органів
Blockchain може використовуватися в якості превентивного заходу проти
корупції.
В даний час процес отримання державних коштів на інвестиції в
інфраструктуру
досить
тривалий.
Уряди
повинні
обґрунтовувати
необхідність витрачання коштів платників податків на певну ініціативу.
Це означає, що здійснення нових інвестицій в інфраструктуру може
займати кілька місяців або навіть років.
У той час як більшість рухається до розумних міст майбутнього,
збільшення зв'язності і доступності інформації може значно прискорити
узгодження нових інвестицій в інфраструктуру. Наприклад, урядовий
орган може швидко сформувати завдання, що відображає збільшення
транспортних потоків в певній галузі, використовуючи дані датчиків,
отримані з Blockchain. Це дозволило б швидше інвестувати в будівництво
дорожніх покриттів, в заходи по зниженню трафіку або в інші засоби
[47].
В багатьох країнах земельні суперечки є цілком звичайною
справою. Незмінна запис про власність має певні переваги в доказі права
власності. Індія входить до числа країн, які випробували використання
блокчейна в реєстрації земельних прав.
У всьому світі будівельна галузь відстає від розвитку сучасних
технологій мінімум на 50 років, так як майже кожен проект є
62
«унікальним» в своєму роді і не має аналогів, на відміну від продуктів і
послуг, що випускаються у виробничій галузі.
Прискоренню
темпів
зростання
будівельної
галузі
сприяє
впровадження технології Blockchain і смарт-контрактів , які базуються на
ній. Розглянемо додаткові переваги впровадження Blockchain технологій
в будівельну галузь [44]:

захист пайовиків від фінансових втрат;

виключення
можливості
«подвійного»
продажу
об'єктів
нерухомості;

збільшення доступності даних;

прискорення документообіг в 10+ раз;

зменшення процентної ставки по кредитах;

відстежувати терміни реєстрації договорів;

перераховування відсотку від угоди в компенсаційний фонд;

зменшити ціни на житло.
Технологія Blockchain вже давно застосовується в різних сферах в
розвинених країнах і країнах, що розвиваються. Вона використовується в
нерухомості
(Південна
Корея),
охороні
здоров'я
(Індія),
електропостачанні (США), транспортній інфраструктурі (Мальта) і
освіті (Індія). Список напрямків, де впровадження Blockchain найбільш
актуально, на цьому не закінчується. Особливого успіху на теренах СНД
у застосуванні Blockchain в будівельній сфері має Росія.
Білорусь, як IT країна, намагається не відставати від сучасних
технологій і йти в ногу з часом. У зв'язку з останніми змінами і
поліпшеннями в сфері регулювання цифрової економіки в країні почали
з'являтися багато проектів, що базуються на технології Blockchain.
Однак, маючи хороший потенціал і велику користь для суспільства,
багато хто з них не отримали особливого поширення на території
Республіки Білорусь через відсутність фінансування. Впровадження
Blockchain -технологій в будівельну сферу вимагає величезних витрат і
63
зусиль як з боку будівельних організацій, так і з боку держави. Але
користь для суспільства від подібних проектів набагато перевищує
витрати [35].
Схема Blockchain взаємозв’язку між будівельним підприємством та
з його контрагентами (постачальниками ресурсів) відображена на рис.
2.5.
Після
проведеного
дослідження
можна
стверджувати,
що
Blockchain виконує функції головної бухгалтерської книги, нотаріусу,
охорони та клірингового центру на основі узгодженості дій. Подібна
думка притримується в роботі [13].
Рис. 2.5. Взаємозв’язок Blockchain технологій між будівельним
підприємством та з його контрагентами
Впровадження технології Blockchain в управлінський процес
будівельним підприємством, з одного боку, дозволяє контролювати та
забезпечувати безпеку системи від втрати даних або шахрайства,
64
підвищуватиме
ефективність
внутрішнього
та
зовнішнього
документообігу, а з іншого — технологія Blockchain вимагає розвитку
технологій, досліджень та технічної підтримки інформаційної системи
підприємства,
що
спонукає
збільшення
вимог
до
кваліфікації
співробітників; порушує проблеми пов’язані з податковими, юридичними
та нормативно-правовими питаннями.
65
РОЗДІЛ ІІІ
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
3.1 Стратегія цифрової безпеки будівельного підприємства як
драйвер цифрової трансформації будівельної галузі України
Зміна ринкових умов і зрушення технологічних ландшафтів чинять
тиск на промислові підприємства. Коливання цін на сировину і
перенасиченість
ринку
сприяють
виникненню
проблем
з
капіталовкладеннями. Посилення конкуренції і консолідації підприємств
змушують компанії стискати цикли будівництва, проектування та
розробки. Нормативні вимоги до охорони навколишнього середовища,
якості і безпеки стають все більш суворішими. Відбуваються зміни і в
трудових ресурсах, оскільки технічно підкованих, але менш досвідчене
покоління починає переходити на ролі, які колись займали ветерани
галузі. При цьому старе покоління хоче передати свої знання і досвід,
перш ніж покинути робочі місця [19].
Тим часом, геополітична нестабільність не дозволяє бізнесу
визначитися, куди інвестувати кошти. Ринкові норми були переписані,
що негативно вплинуло на прибутковість в одних сегментах, але
одночасно створило величезні можливості в інших. На противагу цьому
соціальному і економічному тиску цифрова трансформація надає гнучкі,
універсальні рішення, які компанії можуть застосовувати для подолання
даних проблем.
Цифрова трансформація дозволяє компаніям розширити свої
можливості,
збільшити
охоплення
і
домогтися
максимальної
ефективності ланцюжків створення вартості, пов'язаних з активами і
виробничою діяльністю. Ключові технології, такі як хмарні обчислення,
66
промисловий Інтернет речей, штучний інтелект, доповнена і віртуальна
реальність,
трансформують
нововведення
надають
традиційні
безпрецедентні
промислові
потенційні
операції.
Ці
можливості
для
зростання бізнесу. Але вони також несуть з собою і нові ризики для
сучасного
підприємства,
наприклад,
щодо
кібербезпеки
і
конфіденційності даних. Ці фактори привносять нову невизначеність в
сферу будівництва (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Цифрова трансформація будівництва
Цифрова трансформація об'єднує новітні інноваційні інструменти і
процеси
з
внутрішньоорганізаційними
експертними
знаннями.
Це
дозволяє не тільки доповнити контекстом нові та існуючі дані, а й
отримати практично корисну аналітичну інформацію. Спираючись на цю
нову
інформацію,
підприємство
може
замкнути
коло
постійного
поліпшення процесу. Це вимагає часу і часто включає в себе
впровадження безлічі різноманітних технологій і процесів для постійного
нарощування імпульсу до досягнення стійкої виробничої ефективності.
Щоб
це
сталося,
кожен
шлях
цифрової
трансформації
повинен
починатися з критично важливого усвідомлення того, що інформація і
дані стали безцінним стратегічним активом підприємства [62].
67
Загальна тактична задача цифрової трансформації полягає в
створенні циклу оперативного управління в режимі реального часу, який
буде точно і ефективно управляти підприємством на основі інформації та
аналітичних даних.
Цифровий проект капітального будівництва не зводиться до
використання сучасних технологій. При реалізації таких проектів
застосовуються абсолютно інші принципи проектування, будівництва,
експлуатації та виведення об'єктів з експлуатації [23].
Цифрова трансформація дає можливість отримання вигоди за
рахунок підвищення безпеки, ефективності роботи і значної економії
коштів - скорочення витрат на будівництво на 5-10% і експлуатаційних
витрат на 10-20%.
Основні складності при реалізації даних переваг пов'язані з
залученням
фінансування,
організацією
людських
ресурсів,
забезпеченням співпраці зацікавлених сторін, поспішним ухваленням
рішень та проведенням необхідних змін.
Сучасні технології дозволяють зробити процеси збору, аналізу та
використання даних більш ефективними і зрозумілими, ніж будь-коли.
Послідовне стратегічне інвестування на ранньому етапі забезпечить
підприємству суттєву вигоду.
Аналіз
практики
господарювання
підприємств
будівельного
комплексу України дозволив виявити ряд проблем, без вирішення яких
неможливе
подальше
підвищення
ефективності
будівельного
виробництва, зокрема: складність регулювання договірних відносин між
будівельними підрозділами комплексу; значне підвищення цін на всі
види
ресурсів
і
продукцію,
викликане
інфляційними
процесами;
скорочення термінів будівництва об'єктів; підвищення конкуренції між
підрозділами
будівельного
необхідність
формування
будівництва [19].
комплексу
і
розвитку
за
отримання
ринкової
замовлень;
інфраструктури
68
Проблеми, які стоять перед будівельними підприємствами України
на сучасному етапі, штовхають їх до диверсифікації діяльності - до
розширення сформованих сфер діяльності. Причому, диверсифікація
спостерігається по декількох напрямках:
- розширення і зміна раніше сформованої спеціалізації будівельних
підприємств (поряд зі стандартними будівельно-монтажними роботами
будівельні підприємства виконують транспортні та ремонтні роботи для
сторонніх організацій і населення, будівництво доріг та ін.);
- підвищення мобільності будівельних організацій і організація
роботи поза зоною постійного розміщення;
- виконання будівельними організаціями ряду нових, в тому числі
інжинірингових функцій.
З цієї точки зору науково-обґрунтоване визначення базових
стратегій розвитку, сформованих на основі системного підходу до
управління, який забезпечує будівельному підприємству збалансованість
і загальний напрямок розвитку, адекватні вимогам конкурентного
середовища, можна вважати основною умовою подальшого підвищення
ефективності будівельного виробництва. Методологічно це зводиться до
встановлення концептуальних положень, методично - до розробки
послідовності
формування
стратегій,
а
практично
пов'язане
з
обґрунтуванням управлінських рішень, в основу яких має бути покладено
порівняння висунутих цілей і принципів проведених перетворень з
особливостями
будівельного
виробництва,
а
також
умовами
та
обмеженнями функціонування підприємств будівельної галузі [46].
Вибір стратегії, що відповідає особливостям функціонування
будівельного підприємства, тенденціям розвитку ринку будівельної
продукції і має на меті зміцнення позицій на ньому, передбачає оцінку
переваг стратегій; аналіз відповідності ринкових умов, необхідних для
реалізації стратегії, реальної ситуації на ринку.
69
Стратегія
корінних
розвитку
перетворень
в
будівельного
виробництва,
економіці,
поворот
є
до
як
стратегія
інтенсифікації
виробництва, орієнтацію кожного будівельного підприємства на повне і
першочергове використання якісних чинників економічного зростання.
Звернення до якісної стороні господарської діяльності обумовлює
підвищення значущості формування стратегічної поведінки будівельного
підприємства, необхідність здійснення інноваційних перетворень як в
області матеріально-технічної бази будівельного виробництва, так і у
всіх ланках управління.
З цієї точки зору розглянемо три підходи до формування стратегії
розвитку будівельного підприємства: підприємницький, адаптивний,
плановий. Вони мають на увазі різні способи і процедури формування
управлінських
рішень,
різну
поведінку
підхід
передбачає
і
орієнтацію
прийняття
управлінських рішень.
Підприємницький
активний
пошук
нових
можливостей, креативність, динамічність прийнятих рішень, гнучке
планування, централізацію повноважень по прийняттю рішень.
В основі адаптивного підходу - скоріше прагнення пристосуватися
до змін навколишнього середовища, ніж активний пошук нових
можливостей. Рішення приймаються послідовно, у міру виникнення
проблем. Для адаптивного підходу характерна фрагментарність, оскільки
вимоги середовища змінюються з плином часу. При цьому зазвичай мета
будівельного
підприємства
чітко
не
визначена,
повноваження
і
процедури формування рішень розподілені між членами коллективу [34].
Плановий підхід поєднує в собі особливості підприємницького і
адаптивного підходів. Рекомендується в якості початкового етапу його
застосування обрати аналіз організаційного середовища, виробничого
потенціалу, ефективності функціонування будівельного підприємства, за
результатами якого формуються нові ієрархії і організаційна структура,
напрямки розвитку, структура повноважень і відповідальності. Віддаючи
70
перевагу плановому підходу при формуванні стратегії будівельного
підприємства, пропонується наступна послідовність дій і процедур (рис.
3.2).
Рис. 3.2. Послідовність формування стратегій будівельного
підприємства
Визначення періоду реалізації стратегії будівельного підприємства
залежить від розміру підприємства, стадій його життєвого циклу,
передбачуваності розвитку економіки в цілому і кон'юнктури тих
сегментів товарного ринку, з якими пов'язана виробничо-господарська
діяльність даного підприємства [47].
Дослідження факторів організаційно-економічного середовища і
кон'юнктури товарного ринку направлено на вивчення економікоправових умов господарської діяльності будівельного підприємства і
можлисті їх зміни.
71
Головною метою формування стратегічних цілей господарської
діяльності будівельного підприємства є підвищення добробуту власників
підприємства
і
максимізація
його
ринкової
вартості.
Система
стратегічних цілей повинна забезпечувати формування достатнього
обсягу власних ресурсів і високорентабельне використання власного
капіталу, а також прийнятний рівень підприємницьких ризиків в процесі
здійснення господарської діяльності підприємства. Систему стратегічних
цілей слід формулювати чітко і коротко, відбиваючи кожну з цілей у
конкретних показниках - цільових стратегічних нормативах, в якості
яких можуть виступати: коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
граничний
рівень
грошових
коштів,
підприємницького
що
забезпечують
ризику;
поточну
мінімальний
рівень
платоспроможність
будівельного підприємства.
Конкретизація цільових показників загальної стратегії будівельного
підприємства за періодами її реалізації проводиться з метою узгодження
спільної стратегії з прогнозованими змінами кон'юнктури товарного
ринку, в процесі якої забезпечується динамічність представлення
системи цільових стратегічних нормативів, а також їх зовнішня і
внутрішня синхронізація у часі [37].
Розробка
системи
організаційно-економічних
заходів
щодо
забезпечення реалізації стратегій будівельного підприємства передбачає
формування
політики
реалізації
стратегій;
створення
"центрів
відповідальності", визначення прав, обов'язків і міри відповідальності їх
керівників.
Оцінка
ефективності
загальної
стратегії
будівельного
підприємства проводиться за наступними критеріями: послідовність
здійснення стратегій; узгодженість стратегій до вимог організаційноекономічного середовища; здійсненність стратегій; прийнятність рівня
ризиків; переваги в порівнянні з конкурентами. Обов'язковою є наявність
трьох основних елементів: мотивації, інформації та критеріїв оцінки
прийняття рішень.
72
При виборі стратегії розвитку будівельних підприємств необхідно
керуватися системою
об'єктивних передумов формування базових
стратегій, оскільки реальний успіх залежить не тільки від раціональної
організації виробництва, зниження витрат, ефективності використання
ресурсів, зростання продуктивності праці та інших організаційних і
виробничих факторів, але перш за все від уміння пристосуватися до
зовнішнього середовища, включаючи запити споживачів, конкуренцію
товаровиробників,
канали
розподілу
і
руху
товарів,
тобто
від
маркетингової стратегії [18].
Маркетингова стратегія задає напрямки діяльності будівельного
підприємства на ринку будівельної продукції. Її наявність забезпечує
формування
скоординованих
маркетингових
цілей
для
кожного
підрозділу, змушує керівництво будівельного підприємства постійно
оцінювати
сильні
і
слабкі
сторони
своєї
діяльності,
визначає
альтернативні можливості використання ресурсів. Практичною основою
формування
маркетингової
стратегії
будівельного
підприємства
є
комплексне дослідження регіонального ринку, що включає: вивчення
потреб ринку в товарах і вимог до споживчих властивостей продукції;
визначення рівня конкурентоспроможності продукції, що випускається;
аналіз ринкової сегментації і виявлення сегментів ринку, які найбільш
відповідають профілю будівельної продукції; вивчення підприємницької
структури ринку, в першу чергу підприємств-конкурентів, дослідження
їх конкурентних переваг і слабкостей; вивчення форм і методів збуту,
прийнятих в практиці торгівлі на даному ринку в даному продуктовому
сегменті, в тому числі способів здійснення угод купівлі-продажу, їх
форм,
наявності
організацій-посередників;
вивчення
соціально-
психологічних особливостей та мотивації покупців.
Одним із ключовим пріоритетів Розпорядження Кабінету міністрів
України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та
суспільства України а 2018-2020 роки та затвердження плану заходів
73
щодо її реалізації» від 17.01.2018 р. №67-р визначено стимулювання у
використанні цифрових технологій, продуктів та послуг серед суб’єктів
економічних
відносин,
зростання
обсягів
виробництва
високотехнологічної продукції та благополуччя населення [1].
У світі цифрову економіку оцінюють у три трильйони доларів, хоча
ще не набула глобального масштабу, однак 9 компаній спираючись на цю
економіку виробляють 90% свого доходу та прибутку — Apple, Google,
Facebook а також Amazon (відома як «чотири вершники»), Microsoft і
чотири китайських цифрових гіганти (Baidu, Alibaba, JD.com and
Tencent). Всі інші (наприклад, Yahoo, Twitter, eBay, Snapchat, Pinterest,
Uber або інші) ледь перевищують 10% цієї економіки [6].
В рамках маркетингової стратегії розглядаються три основні
можливості інтенсивного зростання будівельного підприємства:
- глибоке впровадження на ринок, коли місткість ринку даної
будівельної продукції велика, а виробничі можливості будівельної
організації майже не обмежені;
- розширення меж ринку завдяки впровадженню нині існуючого
товару на нові ринки, для чого від будівельного підприємства потрібні
значні
маркетингові
зусилля
і
готовність
вступити
в
жорстоку
конкурентну боротьбу;
- вдосконалення товару, що виражається в спробах будівельного
підприємства
збільшити
збут
за
рахунок
створення
нових
або
вдосконалених товарів для нині існуючих ринків (наприклад, зміна
районування, планування і комфортності житла).
Найбільша можливість для інтенсивного росту будівельного
підприємства є при освоєнні нового ринку, особливо при виведенні на
нього принципово нової продукції (наприклад, нові будівельні матеріали
чи технології), а також при роботі "на замовлення", що характерно для
будівництва, особливо при зведенні капітальних об'єктів і освоєнні
великих інвестиційних проектів. В процесі інтенсивного розвитку
74
будівельних
підприємств
особливу
увагу
необхідно
приділяти
поліпшенню структури капіталу з метою створення умов для збільшення
ринкової
вартості
і
підвищення
інвестиційної
привабливості
будівельного підприємства [22].
Однак власними силами подібні підприємства, особливо малі і
середні, в сформованих в регіоні організаційно-економічних умовах не в
змозі активізувати інвестиційні процеси. Таке положення пов'язане не
тільки з відсутністю інвестицій, скільки з нерозвиненістю системи
стратегічного планування та управління, нездатністю управлінського
персоналу аналізувати. У випадках, коли у будівельного підприємства
міцні позиції на ринку або коли воно може отримати додаткові вигоди
від переміщення в рамках галузі (регіону), можливі такі маркетингові
стратегії: регресивна інтеграція, яка полягає в жорсткому контролі
постачальників
(наприклад,
поглинання
підприємств
виробничо-
технологічної комплектації, будіндустрії тощо); прогресивна інтеграція,
коли робляться спроби роздобути у володіння або поставити під
жорсткий контроль систему розподілу і обміну (наприклад, якщо
будівельна
організація
контролює
діяльність
ріелторів
на
ринку
нерухомості); горизонтальна інтеграція, яка виражається у встановленні
жорсткого контролю над підприємствами-конкурентами (наприклад,
створення великих будівельних корпорацій в регіоні) [28].
Поряд зі стратегічними змінами важливим завданням є формування
і мобілізація потенціалу будівельного підприємства для здійснення
обраної стратегії. З цієї точки зору існує два дуже важливих моменти розподіл ресурсів підприємства за окремими складовими стратегії, а
також в часі. Для цього керівництво будівельного підприємства повинно
встановити стратегічні орієнтири (критерії) використання коштів, які
фіксують те, на які цілі можуть здійснюватися витрати. На стадії
виконання стратегії повинна бути проаналізована потреба в грошових
коштах для вирішення окремих завдань і виконання функцій, визначені
75
пріоритети в розподілі коштів. Пріоритети встановлюються таким чином,
щоб фінансування в найбільшій мірі сприяло здійсненню стратегії.
Процес мобілізації ресурсів на стадії виконання стратегії передбачає
поряд з ефективним їх розподілом також оцінку і утримання джерел
надходження капіталу. Основним інструментом, використовуваним для
розподілу ресурсів, є складання і виконання бюджету, який може
стосуватися не тільки грошових, але і капітальних коштів, запасів,
продажів і т.д. Процес мобілізації ресурсів на стадії виконання стратегії
передбачає поряд з ефективним їх розподілом також оцінку і утримання
джерел надходження капіталу.
Основним
інструментом,
використовуваним
для
розподілу
ресурсів, є складання і виконання бюджету, який може стосуватися не
тільки грошових, але і капітальних коштів, запасів, продажів і т.д.
Процес мобілізації ресурсів на стадії виконання стратегії передбачає
поряд з ефективним їх розподілом також оцінку і утримання джерел
надходження капіталу [45].
Основним
інструментом,
використовуваним
для
розподілу
ресурсів, є складання і виконання бюджету, який може стосуватися не
тільки грошових, але і капітальних коштів, запасів, продажів і т.д.
Формування стратегії розвитку будівельного підприємства - процес
досить
складний
і
тривалий.
Його
метою
є
вибір
стратегічної
альтернативи, яка підвищить ефективність діяльності підприємства в
довгостроковій перспективі. Як показують дослідження, на стратегічний
вибір, здійснюваний керівниками будівельного підприємства, впливають
різноманітні фактори: схильність вищого керівництва до ризику; досвід
застосування
стратегій
в
минулому;
відносини
між
власниками
будівельного підприємства. У процесі реалізації стратегій на кожному
рівні управління вирішуються свої завдання і здійснюються закріплені за
тим чи іншим рівнем функції.
76
Розглянемо етапи верхнього рівня керівництва, який є суб'єктом
стратегічного управління.
Перший етап передбачає поглиблене вивчення стану організаційноекономічного середовища, цілей і розроблених стратегій. На даному
етапі вирішуються такі основні завдання: остаточно визначаються
стратегічні цілі, з'ясовується ступінь їх коректності та відповідності один
одному, а також стану середовища.
На другому етапі вище керівництво будівельного підприємства
повинно прийняти рішення щодо ефективного використання наявних у
нього ресурсів. На цьому етапі проводиться оцінка та розподіл ресурсів,
а також створюються умови для зацікавленого залучення співробітників
у процес реалізації стратегій. Важливим завданням є приведення ресурсів
у відповідність з реалізованими стратегіями [49].
На третьому етапі вище керівництво приймає рішення з приводу
організаційної
структури.
З'ясовується
відповідність
наявної
організаційної структури прийнятим до реалізації стратегіям, і, якщо це
необхідно, вносяться відповідні зміни в існуючу організаційну структуру
будівельного підприємства [28].
Стратегії будівельного підприємства багато в чому обумовлені
впливом зовнішнього і внутрішнього середовища на характер прийнятих
рішень, однак і самі стратегічні рішення впливають на процеси, що
протікають у внутрішній і зовнішній середовищах. Коли умови
середовища складні і невизначені, виникає ризик відхилення від
стратегічних цілей, і в цьому випадку необхідні методи управління,
спрямовані на пом'якшення негативного впливу факторів зовнішнього
середовища. Причому організаційні форми і методи управління на
кожному етапі розвитку повинні бути адекватні постійно мінливих умов
будівельного виробництва, вони також повинні бути гнучкими і
динамічними, спиратися на наукові методи аналізу і формування
організаційних систем.
77
Застосовуючи
тактику
активного
стратегічного
партнерства,
будівельне підприємство може вибрати шлях створення більш міцних
зв'язків
з
покупцями
(замовниками)
за
рахунок
залучення
їх
безпосередньо в розробку і реалізацію інвестиційних проектів, програм
вдосконалення, модернізації та розвитку будівельного виробництва. У
тісній співпраці з покупцями (замовниками) на основі формулювання
загальних цілей будівельне підприємство має можливість отримувати
більш повну інформацію про напрямки розвитку ринку, передбачити
майбутні потреби в продукції, максимізувати ймовірність успіху і
мінімізувати час [37].
Формування стратегії розвитку являє собою сукупність приватних
взаємопов'язаних і взаємообумовлених елементів, об'єднаних єдиною
глобальною метою - забезпечити і підтримувати високий рівень
конкурентної переваги будівельного підприємства. Сформована стратегія
розвитку повинна бути спрямована на забезпечення конкурентної
переваги будівельного підприємства. Як і будь-яка система, стратегія
схильна до впливу певних закономірностей, їй повинні бути іманентно
притаманні
такі
характеристики,
як
цілісність,
інтегративність,
комунікативність і ін. Це означає, що найбільший ефект досягається в
тому випадку, якщо всі складові стратегії розвитку реалізуються в
умовах координації з єдиного центру; рішення, що приймаються в
рамках кожної зі складових, пов'язані за часом і ресурсами і не
суперечать один одному. При заданому рівні стратегічних ресурсів
будівельне
підприємство
володіє
потенційними
можливостями
досягнення глобальної і локальних цілей динамічного розвитку в
конкурентному середовищі.
У
міру
того,
використовуватися
у
як
нова
виробництві
оперативна
і
інформація
управлінні
його
починає
процесами,
управління активами зміщується від використання традиційних систем
на основі локальних ПЛК, операторських інтерфейсів і серверів архівних
78
даних до більш ефективної виробничої стратегії на основі оперативної
інформації, одержуваної з хмарних додатків. Нові дані, що надходять від
виробничих процесів в реальному часі і датчиків IoT, обробляються в
хмарних додатках з метою зрозуміти, як можна підвищити ефективність
процесів і виробництва. За допомогою стратегій цифрового управління ці
нові показники ефективності застосовуються до виробничих процесів в
режимі реального часу [36].
У той час як дані вже стали безцінним активом для підприємства,
можливість розібратися в цих даних і використовувати їх для отримання
нової інформації може представляти ще більшу цінність. Специфікації
рішень операторських інтерфейсів і SCADA широко варіюються - від
простих і зрозумілих до складних і вимогливих. Точно так же
варіюються вимоги користувачів в залежності від масштабу і розміру
відповідних виробничих чи експлуатаційних процесів. Нові інструменти
можуть допомогти в створенні призначених для користувача інтерфейсів
з контекстуалізувати візуальним поданням операцій в режимі реального
часу і поліпшеним інформуванням про ситуацію. Ці можливості мають
значні переваги в порівнянні з традиційними рішеннями на основі
операторських інтерфейсів і SCADA [18].
1. Уніфікований інтерфейс. Універсальне уявлення контексту для
процесів в реальному часі, попереджень, подій і минулих даних з
розрізнених
систем
і
підрозділів
підприємства.
Це
уявлення
використовує уніфіковану модель даних з крос-платформної підтримкою
різних
клієнтських
інтерфейсів,
включаючи
мобільні
додатки
і
проектних
і
інтерфейси на основі доповненої і віртуальної реальності.
двійники.
Швидке
експлуатаційних
характеристик
для
аномалій.
порівнянні
2.
Цифрові
При
порівняння
виявлення
використовується
експлуатаційних
накладення
даних
контрольних міток поверх фізичних активів за допомогою технологій
доповненої / віртуальної реальності.
79
За
допомогою
мобільних
систем
доповненої/віртуальної
реальності
оператори
отримують
3.
Безпека.
і
технологій
зрозумілі
покрокові робочі процедури і ключові повідомлення в режимі реального
часу. Ці процедури допомагають знизити кількість людських помилок і
направляють операторів до відповідного обладнання для виконання
конкретних завдань. Операторам також надається інформація про
місцезнаходження існуючих небезпек шляхом накладення їх поверх
розташування оператора.
4. Прискорене навчання. Використання візуальних інструкцій для
виконання завдань і обслуговування продуктів прискорює навчання
операторів. Це дозволяє стандартизувати відповідність нормативним
вимогам для процесів, функціональних груп і об'єктів.
5. Моделювання та конфігурація. Віртуальне уявлення активів і
компонентів у вигляді тривимірних зображень CAD / CAM допомагає
операторам при проектуванні, обслуговуванні і експлуатації.
6. Збір експертних знань. Технологія управління інформацією
дозволяє збирати і передавати дані реального часу в центральне сховище
для додаткового аналізу і обміну даними між підрозділами і цифровими
активами.
7. Зниження капітальних витрат. Хмарні технології та надання ПО
як послуги (Saas) дозволяють знизити капітальні витрати і скористатися
гнучкими моделями ліцензування ПО.
Застосування масштабованих хмарних виробничих рішень SCADA,
операторських інтерфейсів і платформ управління інформацією дозволяє
інтегрувати нові та існуючі системи взаємодії підрозділів та ІТ-системи в
єдину цифрову платформу, яка підвищує ефективність всіх підрозділів
підприємства [30].
В
кінцевому
рахунку,
рішення
про
перехід
до
цифрової
трансформації зводиться до одного фундаментального питання: яким
чином
цифрова
трансформація
може
принести
користь
вашому
80
бізнесу? Відповідь знаходиться за рамками інвестицій в нові технології
або збору ще більшої кількості даних. Цифрова трансформація - це
інноваційне
перетворення
бізнес-стратегії,
поліпшення
операційної
діяльності та відкриття безпрецедентних нових можливостей для
підвищення як ефективності, так і продуктивності.
Згідно з результатами дослідження компанії McKinsey & Company,
коли такі технології, як інтелектуальне управління інженерними даними,
хмарні технології, розширена аналітика і цифрові двійники, стають
частиною цифрової стратегії організації, вони можуть підвищити
операційну рентабельність на цілих 20%. Сучасні цифрові інструменти,
які підтримують керовані даними процеси протягом усього життєвого
циклу активів і виробництва, дозволяють не тільки більш ефективно
впроваджувати
нові
промислові
додатки
з
повною
цифровою
інформацією, але також створювати додатки на основі наявних шляхом
поліпшення виробничих процесів і підвищення ефективності [16].
Цифрова
трансформація
є
частиною
тривалого
шляху
до
безперервного вдосконалення процесів, яке має на увазі взаємодію
людей, процесів і активів за допомогою технологій. Це відбувається не
відразу, але з плином часу набирає обертів, оскільки люди, процеси та
активи об'єднуються в цифрову середу для подолання розриву між
експлуатаційними та інформаційними технологіями [37].
На законодавчому рівні ще не сформовано поняття «цифрова
безпека підприємства», тому дослідники пропонують розуміти під
поняттям
«цифрова
функціональних
безпека
складових
підприємства»
підприємства
під
—
час
захищеність
здійснення
господарської діяльності в умовах цифровізації і конкуренції; заходи і
методи, що спрямовані на мінімізацію зовнішніх і внутрішніх ризиків ебізнесу, а також забезпечення безпеки функціональних складових.
Головна мета цифрової безпеки підприємства — це забезпечення
стабільного
функціонування
бізнесу
з
подальшим
розвитком
у
81
майбутньому, що ґрунтується на структурі її функціональних складових
(рис. 3.3).
Рис. 3.3. Складові функціонування системи цифрової безпеки
будівельного підприємства
Механізм забезпечення цифрової безпеки дозволить поетапно
розробити
ефективні
управлінські
рішення
у
стратегії
розвитку
підприємства, а саме: на основі постійного моніторингу і аналізу
виявляти прогалини в системі, мінімізувати ризики для суб’єктів
цифрових відносин, а також адаптуватися до можливих змін, що
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі ринку (рис.
3.4).
82
Рис. 3.4. Способи реалізації стратегії цифрової безпеки
будівельного підприємства
Щоб стати на шлях цифрової трансформації, не потрібно великих
інвестицій. Фахівці консультаційної служби допоможуть вашій команді
оцінити поточні активи і бізнес-операції підприємства, а також
розробити
найбільш
підходящу
для
вас
стратегію
цифровий
трансформації. У той же час, пілотні проекти в області таких цифрових
технологій, як прогнозна аналітика і віртуальна реальність, можуть
допомогти підприємству зрозуміти, як краще інвестувати кошти в
технології, щоб підвищити прибутковість і досягти максимальної
прибутковості капіталу.
3.2 Креативні технології в управлінні розвитком вітчизняних
будівельних підприємств
На кожного українця сьогодні доводиться майже 24 кв. м житла. Це
вдвічі менше, ніж в Європі (близько 45 кв. м на людину), і втричі менше,
ніж у США (70 кв. м на людину). Наздогнати США по забезпеченості
громадян житлом Україна зможе тільки через 100 років, вважають
83
економісти. Крім того, в житловому фонді України присутнє аварійне
або фактично незаселене (т.зв. інвестиційне) житло.
Опитування показують, що поліпшення житлових умов потребують
майже кожен другий українець. А про іпотеку думає лише кожен п'ятий для більшості вона як і раніше недоступна. Девелоперам невигідно
будувати дешеве житло на дорогій землі мегаполісів, а багато квартир в
елітних новобудовах здаються за великі гроші або стоять порожніми.
На бізнес самих забудовників зараз тиснуть несприятливі фактори:

імпортні будматеріали дорожчають;

податки і конкуренція в галузі залишаються високими;

знизилися
купівельна
спроможність
населення
і
традиційні
(наприклад,
Київщина,
інвестиції в нерухомість;

ринки
найперспективніших
регіонів
Львівщина) перенасичені пропозицією.
Тому аналітики прогнозують, що до кінця року закриється 10-15%
будівельних компаній (в основному дрібних і середніх), а сам ринок
просяде на 15-20% [41].
Щоб навчитися будувати якісно, швидко і недорого, українським
будівельникам
потрібен
технологічний
ривок.
Взагалі
будівельна
індустрія не дуже сприйнятлива до інновацій: впроваджувати їх довго,
дорого і небезпечно.
Консерватизму сегмента сприяють сильний
контроль з боку держави, низький рівень інформатизації, непрозорість і
відкати.
Впроваджувати
проривні
технології
і
матеріали
профільні
чиновники і експерти збираються за допомогою Стратегії інноваційного
розвитку будівельної галузі України до 2030 року. До 2030 року стратегія
наказує подвоїти продуктивність праці будівельників, збільшити частку
галузі до 8% ВВП, розширити використання нових будівельних розробок
і кількість інновацій [34].
В результаті очікується, що:
84
 будівельники будуть приносити в бюждет більше податків,
 число зайнятих в будівництві приросте на мільйон чоловік,
 ресурсозберігаючі технології знизять витрати по експлуатації
будівель на 30%, а вартість комунальних послуг - до 20%.
На жаль, в Україні приживаються і використовуються далеко не всі
інноваційні технології та матеріали. Зараз можна почути
про такі
інновації, як армовані волокном полімерні матеріали, що застосовуються
в транспортних спорудах і мостових конструкціях в Європі і США, або
про досвід використання самозагущувального бетону в Німеччині та
інших країнах Європи, але в Україні дані технології поки не
використовуються. Всі ці новинки говорять самі за себе, але у нас поки
не застосовуються, оскільки вимагають апробації стосовно до нашого
клімату [15].
Однак, ринок еволюціонує і у нас. В Україні досить активно
застосовуються багатошарові зовнішні стіни і теплоізоляційні матеріали
з
низьким
коефіцієнтом
теплопровідності.
Опалювальне
будівлю
повністю «закутується» в теплоізоляційний матеріал, волога своєчасно
виводиться.
Міцно
входять
в
житлове
будівництво
системи
вентильованих фасадів для зниження тепловтрат через стіни, а також
вікна з п'ятикамерного профілю і низькоемісійним склом (i-glass). У
цьому ж переліку затребуваних технологій (з тих, що ще недавно
вважалися
інноваціями),
можна
згадати
незнімну
опалубку,
яка
технології,
які
застосовується при монолітному будівництві [6].
Природно,
що
забудовники
шукають
нові
дозволяють спростити і здешевити будівництво. Але в житловій забудові
спроби використання дешевих, але неекологічних матеріалів будуть
невиправданими.
Сьогодні більшість клієнтів прискіпливо вивчає документацію на
будівництво. Будівельна галузь неймовірно ємна, вона зацікавлена в
нових технологіях, матеріалах і рішеннях.
85
Вирішальним питанням для будівельників України є ціна. Так,
напевно, фахівці пов'язують застосовуються технології і ціну кінцевого
продукту, але це стає актуальним при масовому використанні, а при
стагнації в галузі перехід на нові технології можливий тільки в разі їх
революційності
і здешевлення квадратного
метра.
Це стосується
житлового будівництва. Учасникам ринку потрібен попит або довгі і
недорогі гроші. Застосування нових технологій можливо при зменшенні
кінцевої ціни. В іншому випадку це тільки викличе настороженість у
покупця, ніж знизить і так не рекордні продажі. Ціна квадратного метра
прив'язана до питань,
- терміни виконання та
вартість основних
будматеріалів й робочої сили.
Інновацій достатньо, питання в їх освоєнні. Головна проблема кадрова прірву між будівельною освітою та технічним прогресом в
галузі. Нові технології і матеріали є, але немає людей, навичок,
компетенцій, щоб їх освоїти. Крім того, всі аспекти будівництва
вимагають нормування, а нормативні документи не встигають за часом.
Звичайно, житлове будівництво дуже конкурентна галузь, але треба
враховувати клімат. Одна справа - картонні будинки-конструктори,
скинуті з вертольота для жителів Африки, і зовсім інше - експлуатація в
умовах чотирьох сезонів, різної вологості, циклів дефростації та ін. Але
конструкції і варіанти з'являються буквально кожен день. Це і готові
рішення, і матеріальні або вузлові ноу-хау або взагалі міжгалузеві
рішення (будинки-контейнери, будинки з піни та ін.) [28].
Західні технології у нас практично не приживаються, а якщо і
приживаються, то в якомусь спотвореному вигляді. Наприклад, будинки
з клеєного бруса. За характеристиками це дуже якісний продукт, але у
нас в країні все роблять для того, щоб поменше вкласти і побільше
заробити. Починають застосовувати матеріали, які використовувати не
можна - деревину з горілого лісу, дешевий клей і так далі. І так
відбувається з будь-яким продуктом. У нашій країні мало підприємств,
86
які випускають дійсно якісні продукти. А головне – українцям складно
пояснити, чому одні і ті ж речі коштують по-різному - у нас розуміють
тільки низькі ціни. Так що поліпшити якість можливо, але у нас за це не
готові платити.
Світ давно придивляється до аналізу великих даних як інструменту
створення «розумних міст». Зараз big data щосили застосовуються для
оптимізації транспортних систем.
Сендвіч панелі отримали таку назву через тришарову структуру два листа жорсткого матеріалу і між ними утеплювач. У житловому
будівництві застосовується різновид сендвічів - SIP-панелі (Structural
Insulated Panel), які складаються з двох плит з деревної стружки і
пінополістиролу (або пінополіуретану) між ними.
SIP-панелі дешеві, добре зберігають тепло і дуже швидко
монтуються.
Часто
споруда
такого
будинку
займає
всього
3-5
тижнів. Панелі зміцнюються на каркасах з металу або деревини. Канадці
будують будинки з SIP-панелей більше 40 років, американці - більше 30
років [48].
Добре
зарекомендували
себе
на
ринку
каркасно-панельні
конструкції, які все частіше знаходять застосування в малоповерховому
будівництві. Головні переваги - низька вартість
і висока швидкість
зведення будинків (від двох тижнів), при цьому технологія передбачає
вільне проектування приміщень, довговічність і зносостійкість.
Що стосується сендвіч-панелей, то вони можуть бути успішними в
певних сегментах.
Цього літа китайська фірма ZhuoDa за три години зібрала
двоповерхову віллу з надрукованих на 3D-принтері модулів (на фото).
Науковці
вказують,
що
споруди
ZhuoDa
відрізняються
гарною
теплоізоляцією, не бояться вогню, води і устройчіви до землетрусів до 9
балів.
Будівельні
3D-чорнило
виробляються
з
промислових
і
87
сільськогосподарських відходів, але точний склад компанія тримає в
секреті.
Італійська компанія Centro Sviluppo Progetti в рамках свого проекту
World's Advanced Saving Project сконструювала найбільший в світі 3Dпринтер Big Delta. 12-метровий велетень створений для швидкого
будівництва тимчасового житла з підніжних матеріалів - наприклад, з
глини.
Нові матеріали і композити безумовно хвилюють серця інвесторів.
Композитами
називають
синтетичні
матеріали
з
мінімум
двох
компонентів - армирующего і зв'язує. Така структура забезпечує
безпрецедентну легкість і міцність. Такі матеріали коштують дорого, але
це з лишком окупається довгим терміном служби. За оцінками фахівців,
до 2025 року попит на композити виросте в Україні в 20 разів.
Майбутнє будівельної галузі - за інноваційними матеріалами. В
матеріалах і укладено вирішення питання про можливість застосування
західних будівельних технологій і нових конструкцій будинків в
українських умовах.
Модульні будівлі збираються з блоків заводського виготовлення (в
основному
з
контейнерів).
Продукція
китайської
ZhuoDa
теж
відноситься до цієї категорії.
Плюси на поверхні - швидко, дешево, мобільно. На ринку України
достатньо пропозицій будинків-конструкторів [60].
Для
нашої
країни
дуже
актуальні
інновації
в
сфері
теплозбереження. Будівельники охоче використовують стінові ЗБВпанелі з внутрішнім утеплювачем. Також широке поширення на ринку
отримала ековата - целюлозний утеплювач, на 81% складається з
вторсировини. Його основні переваги - економічність, біостійкість
(виключає появу грибка, цвілі, гризунів і комах), екологічність.
Останнім часом на Заході, а поступово і в Україні, дедалі
впливовішою стає концепція життєвого циклу будівлі. Вона має на меті
88
використання
сучасних
технологій
і
матеріалів,
що
дозволяють
заощадити на експлуатації будівель. Як правило, такі рішення дорожче
стандартних, проте в кінцевому рахунку вони виявляються дешевше через більшу довговічність і економію на експлуатації. На Заході
популярні так звані «зелені покрівлі», засаджені травою. У деяких землях
Німеччини прийняті закони, що заохочують їх побудову. Адже зелена
покрівля - це не тільки красиво і покращує екологію мегаполісів, а й
підвищує енергоефективність будівлі. Також на Заході є технології так
званої «холодної даху». Вони запобігають нагріванню покрівлі за
допомогою світловідбивних матеріалів і тим самим знижують витрати
на кондиціонування. Те ж саме стосується і фундаментів. Наприклад, для
будівництва
приватних
котеджів
набирає
популярність
утеплена
шведська плита з екструзійних пінополістиролом. Це довговічний
утеплений фундамент, який служить і фундаментом, і поверхнею підлоги
першого поверху з системою інженерних комунікацій. Фундамент не
промерзає, тепло не йде в землю, витрати на опалення будинку
знижуються [40].
У найближчі роки будуть активно впроваджуватися сучасні
теплоізоляційні матеріали. Поки українських ринок теплоізоляції сильно
відрізняється від європейського. У США і Європі велику популярність в
конструкції плоских покрівель, наприклад, мають плити PIR.
Прийнято вважати, що принципи бережливого виробництва (lean
production, TPS, кайдзен) більше підходять для складальних процесів,
адже підхід бере початок з виробничої системи Toyota. Однак насправді
ця концепція може бути застосована скрізь, де присутня повторюваність
дій. Бережливе виробництво допоможе будівельній галузі скоротити
витрати і помилки в роботі.
У виграші опиняться всі: і клієнти, і співробітники, і власники
будівельних компаній, не кажучи вже про постачальників і підрядних
організаціях. Хорошим прикладом служить досвід техаської будівельної
89
компанії Linbeck Construction. У 1998 році вона отримала замовлення на
реконструкцію будівлі хімічного факультету Університету Райса. За
планом роботи повинні були зайняти 14 місяців, а потім клієнт скоротив
цей термін до 11 місяців. Застосувавши інструменти і принципи lean
production, команда Linbeck Construction виконала весь обсяг робіт за 9
місяців і навіть заощадила бюджет проекту [22].
3.3
Зарубіжний
досвід
використання
Smart-технологій
в
управлінні будівельними підприємствами
Сучасні інформаційні та цифрові технології впроваджуються як в
повсякденному житті людини, так і в різних галузях промисловості,
більш того таке впровадження сьогодні вже є просто необхідним, в
іншому випадку відставання в сфері сучасних інформаційних і цифрових
технологій неминуче приведе до втрати конкурентних переваг і втрати
частини або всього ринку збуту продукції.
Будівельна
галузь
не
є
винятком
і
застосування
новітніх
інформаційних і цифрових технологій дозволяє не тільки зберегти
конкуренцію на ринку, але і в цілому розвивати галузь, підвищувати
ефективність будівельних процесів і проектування [7].
Однією з новітніх технологій в будівництві є так звана BIM
технологія. Сам по собі термін BIM є абревіатурою від Building
Informational
Modeling,
що
в
перекладі
з
англійського
означає:
інформаційне моделювання будівель. Тобто з визначення випливає, що
мається
на
увазі
якийсь
процесс
моделювання
і
як
підсумок
інформаційна модель будівельного об'єкта.
В
цілому
можна
дати
наступне
визначення:
інформаційне
моделювання будівель (BIM) - це процес, в результаті виконання якого
відповідно його етапах створюється і вдосконалюється інформаційна
модель будівлі [15].
90
Інформаційна модель будівлі (BIM) - це модель будівельного
об'єкта, що містить інформацію, організовану таким чином, що дозволяє
обробляти її за допомогою цифрових технологій і досягати вирішення
інженерних задач за допомогою автоматизованих систем, при цьому
обов'язковим є узгодженість і взаємозв'язок
інформації незалежно від
виду інформації, можливість кількісного і математичного аналізу,
можливість динамічного оновлення моделі в цілому.
Сучасна дійсність висуває нові, які раніше не пред'являються
вимоги до проектування об'єктів будівництва. В даний час на етапі
управління будівництвом необхідно не
тільки проект об'єкта, а
інформаційна модель, що містить в собі всі необхідні відомості,
затребувані на протязі всього життєвого циклу об'єкта. Разом з тим,
необхідно не тільки якісна розробка будівельного проекту, також
ефективне
і
раціональне
управління
об'єктом
нерухомості
є
найважливішою завданням галузі.
Будівельна
галузь
орієнтована
на
створення,
відтворення
і
придбання основних фондів у вигляді нерухомості за допомогою нового
будівництва, реконструкції, розширення, технічного
переозброєння
капітальних об'єктів для подальшого їх застосування в народному
господарстві.
Відповідно до Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2017-2030 роки технології інформаційного моделювання
будівель і споруд є ключовими технологіями в загальній структурі
цифрової економіки, так як дозволяють значно підвищити ефективність
одного з найважливіших секторів економіки України - будівельного
комплексу.
Науково-технічний
прогрес
стабільно
набирає
обертів,
йде
розвиток всіх галузей. Технології інформаційного моделювання (BIM)
широко використовуються в США, Китаї, Великобританії, Фінляндії та
Сінгапурі, де з їх допомогою реалізується більшість будівельних
91
проектів (Заріпова А.В., Хабібуллін А. Е. 2017) [22]. В Україні поки не
так багато компаній, які активно впроваджують їх у свій арсенал, проте з
кожним роком кількість девелоперів, які прагнуть до освоєння сучасних
IT-продуктів, неухильно зростає. Цьому сприяє і політична діяльність
держави в сфері будівництва: розроблена дорожня карта переходу на
BIM-технології, розробляються державні стандарти і зведення правил з
інформаційного моделювання будівель, визначені пілотні проекти.
BIM - один із пріоритетних пунктів в національному проекті
«Житло і міське середовище» [53] і важлива складова державного
проекту «Цифрове будівництво» [4]. Передбачається, що результатом
його реалізації стане скорочення витрат в будівництві на 20%, а термінів
- на 30%.
Інструменти BIM - технологій призначені для самих різноманітних
завдань, таких як детальна візуалізація інтер'єрів та екстер'єрів будівель
в віртуальної реальності з фотографій, автоматизоване управління
будівельною технікою, контроль за будівництвом і експлуатацією,
чергування по об'єктах (Ерошкина Н. А., Коровкін М.О., 2019) [5]. Кожен
масштабний будівельний проект, будь це житлова або комерційна
нерухомість, дорога, міст, вимагає залучення десятків підрядників і
сотень одиниць техніки, це тисячі людино-годин і десятки тисяч
мегабайт інформації.
Ефективність застосування BIM-технологій. Якісна візуалізація
проектних рішень в рамках інформаційного моделювання дає можливість
ще до початку будівництва одержати більш докладне уявлення про об'єкт
будівництва, ніж при традиційному способі. Тим самим, можливо раніше
отримати зворотній зв'язок від замовника, краще передбачити ризики,
цим заощадити бюджет і вкластися в терміни проекту, уникнувши
незліченних переробок. Також стає більш простим авторський нагляд:
інженер може приїхати на об'єкт зі смартфоном, підключеним до
92
хмарного сховища BIM-системи, він може зробити фотографії, які
цікавлять його точки об'єкта і продовжити роботу над моделлю в офісі.
Інформаційна модель будівлі являє собою не просто тривимірний
об'єкт, а цифрове представлення фізичного об'єкта, який наповнений
різного роду інформацією: геометричною, фізичною, економічною,
інформацією
про
розробників
і
виробників
відповідних
виробів.
Спроектована за допомогою BIM-технологій будівля має фізичні
властивості реального об'єкта.
Об'єкт можна не тільки побачити ще до початку будівництва, а й
розрахувати
різні
параметри
і
матеріали
на
основі
закладеної
розробниками інформації [16].
Однією з основних проблем існуючого підходу до формування
документації проекту на основі CAD-проектування вважається низький
рівень автоматизації процесів при розробці кошторисної документації.
Зокрема, кошториснику необхідно самому збирати і обробляти різну
інформацію від проектувальників, вивчати і зіставляти дані двомірних
креслень, призначати вручну кошторисні параметри. Значна частка
участі людини в складанні кошторису обумовлює високий ризик помилок
і, таким чином, неточність в розрахунку бюджету будівництва об'єкта.
Основні
проблеми
традиційного
підходу
(CAD-підходу)
моделювання та управління об'єктом капітального будівництва:
- відсутність єдиного стандарту проектування;
- не згодженість дій учасників бізнес-процесів;
- дефіцит інтеграції між фахівцями;
- відсутність координації між проектними документами;
- ризик виникнення колізій на стадіях зміни і оновлення проекту;
- відсутність зв'язку джерел інформації;
- не результативність управління даними;
- проблеми несумісності форматів даних.
до
93
Традиційний підхід до проектування спирається на двомірні моделі
- плани, креслення, паперовий документообіг BIM-технології додають
нові виміри - плани будівництва, час, вартість - які можливо уявити в
будь-якому зручному вигляді за допомогою інформаційної моделі об'єкта
у віртуальній реальності [34].
Основна технологія - тривимірна модель. Залежно від завдань, які
треба буде розв'язати в ході роботи, додаються додаткові вектори: 4D час, 5D - вартість, 6D - експлуатація.
При застосуванні BIM-технологій можна об'єднати різні розділи і
рішення в одному багатовимірному просторі. У замовника є можливість
побачити результат будівництва до його початку. Дуже часто «3-D
візуалізацію» проекту порівнюють з «4-D» і навіть «5-D». Це свідчить
про те, що можна розглянути об'єкт з усіх сторін зовні і пройтися по
внутрішніх приміщень. [6]
Головні перешкоди, що виникають на шляху впровадження BIM
технології в Україні [7]:
- відсутність розуміння і складність підрахунку економічного
ефекту на коротко терміновому горизонті планування;
- відсутність точного розуміння, що включає в себе BIM;
- відсутність технічної оснащеності учасників проекту;
- високі початкові вкладення (закупівля обладнання і ПО),
відсутність в достатній мірі чисельності фахівців, висока ступінь витрат
на фахівців;
- потреба доопрацювання нормативно-правової бази, формування
єдиних стандартів;
- потреба переналаштовування внутрішніх процесів, тривалість
пристосування.
У табл. 3.1 наведено результати оцінки ефективності.
94
Таблиця 3.1
Оцінка ефективності при застосуванні BIM-моделювання
Операційна
Зниження кількості переробок на
будмайданчику на рівні від 20 до 90%.
Скорочення тривалості етапу
проектування до 30%.
Підвищення безпеки на об'єкті.
Фінансова
Зростання показника NPV (10-25%).
Зростання індексу рентабельності (1415%).
Зростання внутрішньої норми
прибутковості (IRR) (14-20%).
Зниження ризиків за проектами з BIM. скорочення термінів окупності
інвестіційно-будівельного проекту
(15-17%).
Скорочення термінів узгодження
Скорочення витрат на друк, упаковку,
проектів.
копіювання, відправку, отримання.
Прискорення внесення змін до
зменшення кількості запитів на
проектну документацію в 1,5-5 разів.
додаткову інформацію та запитів на
зміни по проекту, що призводить до
зниження втрат.
Зниження кількості колізій на 50Скорочення термінів підрахунку
100%.
обсягів будівельних робіт та
подальшого коректування
кошторисних розрахунків в 2-3 рази.
Підвищення точності підрахунку
Підвищення точності кошторисних
обсягу робіт і розробки кошторисів.
розрахунків, зниження середньої
величини помилки в оцінці загальної
вартості проекту до 2%.
скорочення тривалості процесу
Зниження витрат на етапі будівництва
формування робочої документації до
і експлуатації об'єкта до 30%.
3-х разів.
Зростання продуктивності праці до
підвищення вартості проектних робіт
30%.
на 10-30%, пов'язане з деталізацією
проекту і значним підвищенням його
якості.
скорочення тривалості процедури
зниження адміністративних витрат до
експертизи.
40%.
організація ефективного моніторингу
та контролю робіт по проекту.
стратегічна
Промислова
Підвищення якості проекту при
Поліпшення ринкової позиції.
використанні BIM призводить до
95
формування узгодженої документації,
зниження кількості запитів на
інформацію.
Підвищення
конкурентоспроможності, яку
оцінюють в кількості виграних
тендерів.
Комунікації між замовником,
проектувальниками і будівельниками.
Добре розуміється сторонами обсяг
проектних робіт.
формування більш якісного проекту.
Візуалізація для субпідрядників,
генпідрядників.
оптимізація графіка виконання робіт.
добре організований документообіг.
Накопичення і зберігання інформації
про об'єкт для технічного
обслуговування і експлуатації в
цифровому форматі.
збільшення залучення персоналу в
виробничий процес.
прозорість виробничих процесів.
Відповідність стандартам.
Зростання частки ринку.
Лідерство на ринку.
Бренд надійної і якісної послуги.
Використання технологій інформаційного моделювання вважається
не просто модним трендом, це реальна економічна потреба, зумовлена
потребою гарантувати ефективну роботу інвестиційно-будівельної галузі.
Впровадження BIM спрощує управління будівельним об'єктом
протягом усього життєвого циклу - з передпроектної підготовки і аж до
заморозки або реконструкції.
Впровадження
та
розвиток
BIM-технологій
сьогодні
–
це
еволюційний поступ системи проектування і будівництва в цілому.
На
сьогоднішній
момент
виявлено,
що
застосування
BIM-
технологій допомагає скоротити кількість помилок на 30% і на 100%
виявити всі просторові неточності в конструкціях і усунути дані
похибки, прискорити процес проектування приблизно на 25%, дозволити
96
в 3 рази скоротити час, необхідний на підготовку робочої документації.
Компанії, в яких були впроваджені BIM-технології, відзначають більш
високу якість проекту, скорочення часу на внесення змін, а також кращу
взаємодію з замовником [4].
За результатами проведеного аналізу всіх факторів економічного і
неекономічного характеру можна з упевненістю говорити про те, що
застосування
технологій
інформаційного
моделювання
об'єктів
будівництва підвищує конкурентоспроможність підприємства, сприяє
зниженню рівня витрат, скорочення термінів будівництва, підвищення
якості проекту і безпосередньо будівництва, зниження ризиків і
підвищення безпеки, а також забезпечує менеджмент повним обсягом
інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. З цього
випливає, що використання даних технологій, при наявності умов для
них, є дуже привабливим.
97
ВИСНОВКИ
Зіставлення отриманих результатів з поставленими завданнями
дозволяє зробити наступні висновки.
1) На основі вивчення історичних і технологічних передумов
формування цифрової економіки описані наступні цифрові технології:
Big Data, машинне навчання, нейронні мережі, штучний інтелект,
людино-машинні інтерфейси, віртуальна реальність, інтернет речей,
роботизація.
Впровадження
заходів,
передбачених
цифровою
стратегією,
вимагає комплексного підходу, що включає розвиток компанії з різних
напрямків,
однак
саме
розуміння
тенденцій
цифрового
розвитку
економіки і будівельного ринку дозволить компаніям раціонально
використовувати наявний цифровий потенціал і ефективно виявляти
шляхи подальшого цифрового розвитку організації.
2) Конкретизовані плюси і мінуси процесу цифровізації економіки.
Курс держави на розвиток цифрової економіки відкриває нові напрямки
для розвитку в smart-будівництва в цілому. Передумовами для повороту
в бік «цифри» стали всесвітній Інтернет і якісний зв'язок. В результаті
з'явилася можливість обміну великими обсягами даних й їх накопичення,
що, в свою чергу, дозволяє обробляти зібрану інформацію, робити
прогнози, приймати обґрунтовані рішення і отримувати різнопланову
користь. Для всього цього потрібна відповідна інфраструктура, іншими
словами екосистема глобальних інформаційних платформ.
3) Проведено аналіз сучасних досягнень цифровізації по галузям
економіки. Заважає цифровізації будівельних компаній і негативний
досвід впровадження IT-систем, і можливі санкції на іноземне програмне
забезпечення.
98
4) Конкретизовані проблеми цифровізації будівельної галузі та
визначені перспективні напрямки її розвитку. Розглянуто теоретичні
основи відомих інформаційних систем і цифрових технологій, які
знаходять застосування в будівельній галузі (ERP- системи, CRMсистеми,
BIM-технологія,
цифрова
технологія
Інтернет
речей).
Сформульовано основні проблемні аспекти цифровізації будівельної
галузі, до яких відносяться:
- проблема інтероперабельності, яка перешкоджає ефективному
обміну інформацією в BIM-середовищі;
-
проблема
необхідними
нестачі
компетенціями
кваліфікованих
для
кадрів,
ефективного
що
володіють
використання
BIM-
технологій;
- проблема недостатньої освіченості учасників будівельної галузі
про переваги BIM-технологій.
5) Визначено перспективні напрямки цифровізації будівельної
галузі: впровадження 3D друку; розширення сфери застосування BIM –
технології
(складання
точних
витратних
кошторисів
і
планів,
регулювання ходу робіт, оцінка витрачених матеріалів, розрахунок
майбутніх експлуатаційних характеристик, координування будівлі, як
об'єкта
комерційної
діяльності,
контроль
ремонту,
перебудови,
реставрації та посилення старих конструкцій, порядок експлуатації,
знос); візуалізація за рахунок застосування 3D окулярів доповненої
реальності; впровадження інтегрованих систем датчиків стану будівлі,
що
дозволяють
контролювати
основні
будівельні
параметри,
енергоефективність, стан інфраструктурних мереж; широке використання
робототехніки; розвиток технологій машинного зору, різних сенсорів,
систем штучного інтелекту дозволяє створювати будівельні коботи;
впровадження автоматичних самохідних візків, повітряних дронів;
автоматизація
управління
будівельним
бізнесом
за
рахунок
централізованого контролю закупівель і витрачання матеріалів, а також
99
використання будівельної техніки і робочого часу; розвиток технологій
«Розумний» будинок, район, місто, країна.
Дані висновки дозволяють констатувати, що завдання даної роботи
вирішені і мета її досягнута.
Проведений
аналіз
умов
цифровізації
будівельної
сфери
спрямований на розвиток нової ступені цифрової економіки в області
будівництва.
Цифровізації допомагає приймати більш виважені управлінські
рішення, на підставі достовірних та своєчасно отриманих даних. В
підсумку можна побачити простежуваність і фактичний стан продуктів,
аналізувати критичні точки, і перевіряти виконання технологій.
При цьому цифровізація - є не тільки мета розвитку будь-якого
будівельного підприємства, а й інструмент для підвищення якості
об'єктів, що зводяться і рентабельності будівельного процесу. Ставитися
до цифровізації потрібно не як до абстрактного поняття, а як до
конкретного матеріального блага, інструменту підвищення ефективності
та якості будівельних об'єктів.
Проведений аналіз переваг і проблем цифровізації будівництва
дозволяє зробити висновок про те, що цей процес невідворотний і
раціональним рішенням для будівельних компаній в цих умовах є:
- інтеграція сучасних технологій в свою господарську діяльність,
- навчання персоналу роботі з новими технологіями,
- заохочення співробітників, що освоїли ці технології,
На закінчення слід сказати, що цифрова трансформація будівельної
галузі є неминучим процесом в умовах розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, способів ведення бізнесу і функціонування
економіки в цілому [1]. Цифрова трансформація будівельних організацій
є відповіддю на умови, що забезпечують конкурентоспроможність в
будівельній
сфері.
Невід'ємними
елементами
процесу
цифрових
перетворень в будівництві виступають зміни в діяльності будівельних
100
організацій, які полягають в повномасштабній цифровій трансформації,
заснованій на стратегії цифрового розвитку компанії.
Впровадження
заходів,
передбачених
цифровою
стратегією,
вимагає комплексного підходу, що включає розвиток компанії з різних
напрямків,
однак
саме
розуміння
тенденцій
цифрового
розвитку
економіки і будівельного ринку дозволить компаніям раціонально
використовувати наявний цифровий потенціал і ефективно виявляти
шляхи подальшого цифрового розвитку організації.
101
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бойко А. Будівельний сектор вимирає. Криза COVID-19, зростаючі
проблеми і нові можливості. Хабр. [Електронний ресурс]. URL:
https://habr.com/ru/post / 507898
2. Боркова Е.А. Організаційні аспекти реалізації державної політики
сталого розвитку // Креативна економіка. - 2020. - № 4. - c. 431-444.
- doi: 10.18334 / ce.14.4.100802.
3. В
Києві
презентували
дослідження
«Digital
Transformation
Readiness». URL: https://www.imena.ua/blog/digital-transformationreadiness/.
4. Васильева
Н.В.,
цифровизации
Бачуринская
строительной
И.А.
отрасли
Проблемные
//
Вестник
аспекты
Алтайской
академии экономики и права. 2018. № 7. С. 39–46.
5. Васильєв Ю. Будівельна галузь: час змін // Галузевий журнал
«Будівництво». - 2020. - № 9. - c. 56-58.
6. Ващелюк Н.В., Полбін А.В., Трунін П.В. Оцінка макроекономічних
ефектів шоку ДКП для економіки України // Економічний часопис.
- 2015. - № 2. - c. 169-198.
7. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Індекс цифровізації як основний
фактор розвитку цифрових технологій. Економіка. Менеджмент.
Бізнес. 2018. № 4 (26). С. 56-61.
8. Дацко М.В., Артим-Дрогомирецька З.Б. Технологія блокчейн та
перспективи її застосування / Моделювання економіки: проблеми,
тенденції, досвід : Тези доповідей VІІІ Міжнародної науковометодичної конференції. Форуму молодих економістів-кібернетиків
(28-29 вересня 2017 року, м. Львів); відпов. ред. В.М. Вовк.
Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. С. 114-116.
102
9. Дорофеев В. В. Активно-адаптивная сеть – новое качество ЕЭС
России [Текст] / В. В. Дорофеев, А. А. Макаров // Энергоэксперт. –
2009. – № 4 – С. 15.
10.
опыт
Захарченко О.В., Топчий Д.В. Зарубежный и отечественный
осуществления
функций
технического
заказчика
при
перепрофилировании промышленных объектов // Инновации и
Инвестиции. 2018. № 5. С. 67–70.
11.
Казимиров И.А., Пешков В.В. Определение динамики цен на
вторичном
рынке
жилой
недвижимости
с
использованием
многомерной регрессионной модели // Известия вузов. Инвестиции.
Строительство. Недвижимость. 2019. 9(3). С. 476–487.
12.
Карпенко А., Осьмак А. Цифровая технология «Блокчейн» в
государственном управлении: сущность, преимущества и риски
применения. Теоретичні та прикладні питання державотворення /
Одес. регіон. інт держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 21. С. 22-28.
13.
Кобец Б. Б. Smart Grid в электроэнергетике [Текст] / Б. Б.
Кобец, И. О. Волкова //Энергетическая поли-тика. – 2009. – № 6. –
С. 54–56.
14.
Криворучко Г.В., Миланич Т.А. Про необхідність створення
єдиної системи документообігу на підприємстві / Materialy VII
Miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji «Perspektywiczne
opracowania sa nauka i technikami - 2011». Ekonomiczne nauki.
Przemysl: Nauka i studia, 2011. Vol. 13. C. 3-11.
15.
Кучеров Ю. Н. Развитие нормативного и мето-дического
обеспечения
надежности
сложных
энергоси-стем
и
энергообъединений в условиях либерализован- ной энергетики
[Текст] / Ю. Н. Кучеров, Ю. Г. Федо- ров // ЭЛЕКТРО.
Электротехника,
электроэнергетика,
промышленность. – 2010. – № 6. – С. 2–11.
электротехническая
103
16.
Лапидус А.А., Толстова К.С., Топчий Д.В. Формирование
групп
параметров,
влияющих
на
критерий
допустимости
совмещения процессов при производстве отделочных работ //
Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 6 (84). С. 18–22.
17.
Ледин С. В. Концепция «электроэнергия – товар» как
катализатор развития Smart Grid [Текст] / С. В. Ледин //
Автоматизация в промышленности. – 2012. – № 4. – С. 4.
18.
Лонцих П.А., Москвитина В.А., Головина Е.Ю., Кибирев
Ю.В. Актуальные тенденции строительной отрасли Иркутской
области
//
Известия
вузов.
Инвестиции.
Строительство.
Недвижимость. 2019.
19.
Мау В.А. Шок попиту і шок пропозиції. «Ведомости» -
провідне ділове видання Росії. [Електронний ресурс]. URL:
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns
20.
Нєізвєстна О.В., Бойко О.О. Перспективи використання
технології
«Блокчейн»
фінансово-кредитної
в
банківській
системи
України:
сфері
/
Модернізація
виклики
глобалізації:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
(20 березня 2018 року). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М.ТуганБарановського, 2018. С. 606-609.
21.
Нигматуллина
Современные
управления:
Р.Р.
Строительная
тенденции
развития
сборник
в
отрасль
в
области
материалов
России
//
экономики
и
научно-практической
конференции МГУ. 2018. С. 390–394.
22.
Новини СРО, саморегульовані організації в будівництві,
саморегулювання,
[Електронний
об'єднання
ресурс].
URL:
http:
будівельників.
//
nostroy.ru
Нострой.
/
nostroy /
situation_center / analitics_data
23.
Олексюк
національної
О.
моделі
BLOCKCHAIN
BITCOIN.
фінансово-кредитних
Трансформація
відносин:
виклики
104
глобалізації
та
регіональні
аспекти:
збірник
матеріалів
ІІ
Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 23 листопада 2017
р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. С.72-75 .
24.
Олійник Д.І. Інноваційний розвиток територіальних громад в
умовах
четвертої
технологічної
революції:
пріоритети
та
перспективи : аналіт. доповідь / Д. І. Олійник. – К. : НІСД, 2018. –
52 с.
25.
Осмятченко В.О., Олійник В.С. Стан та перспективи розвитку
бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів.
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018.
Вип. 2. С.131-138.
26.
Пантєлєєва Н.М. Інформаційна технологія Блокчейн у системі
управління
державними
фінансами.
Науковий
вісник
Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Вип. 1 (51). С.
363-369.
27.
Погосян А.Е., Корміліцин К.О., Боркова Е.А. Формування
привабливості робочих місць в умовах цифрової економіки //
Креативна економіка. - 2020. - № 7. - c. 1311-1324.
28.
Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та
суспільства країни на 2020-2030 роки та затвердження плану
заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету міністрів
України
від
17.01.2018
р.
№67-р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/.
29.
Публічне управління : термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда,
М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М.
М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.
30.
Результати опитування «Вплив пандемії коронавіруса на
діяльність підрядників в будівництві». Нострой. [Електронний
ресурс].
URL:
http://nostroy.ru/nostroy/situation_center
analitics_data_21.04.2020.pptx.pdf
/
105
31.
Рыбин Е.Н., Амбарян С.К., Аносов В.В., Гальцев Д.В.,
Фахротов Н.А. BIM-технологии // Известия вузов. Инвестиции.
Строительство. Недвижимость. 2019.
32.
Свон
М.
Блокчейн:
схема
новой
экономики.
Москва:
Издательство «Олимп-Бизнес», 2017. 240 с.
33.
Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Інформаційно-аналітичне
забезпечення бюджетування, орієнтованого на результат. НТУ
«ХПІ». Серія "Економічні науки". 2017. № .45 (1266). С. 83-88.
34.
Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Управління ефективністю
господарської діяльності на основі бюджетування, орієнтованого на
результат. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2 (48). С. 150-156.
35.
Сохнич А. Я., Сохнич С. А. Методологічні напрями
формування вартості земельних ресурсів. Вісник економічної науки
України. 2017. № 1(32). С. 88-92.
36.
Табунщиков, Ю.А. Цифровизация экономики — тенденция
глобального масштаба // Энергосбережение. 2018. № 7.
37.
Технологии информационного моделирования — движение
вперед [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nopriz.ru/
Толшаков
38.
А.
В.
SМАRT
GRID:
развитие,
прак-тика,
проблемы [Текст] / А. В. Толшаков // Энергонадзор. – 2014. – № 1.
– С. 53. № 2. – С.54.
39.
Топчий Д.В., Скакалов В.А. Разработка организационно-
технологической модели осуществления строительного контроля
при возведении многоэтажных жилых зданий // Научное обозрение.
2017. №11. С. 97–100.
40.
Травуш В.И. Цифровые технологии в строительстве //
Строительные науки. 2018. № 3 С. 107–117.
41.
Туманцева Л. Сім «ключів» будівельної галузі епохи
коронавіруса. «АСНінфо» - Новини будівництва, статті та аналіз
ринку
нерухомості.
[Електронний
ресурс].
URL:
106
https://asninfo.ru/articles/1772-sem-klyucheystroitelnoy-otrasli-epokhikoronavirusa
42.
Файдрахманова
Г.Ф.
Математическое
моделирование
жилищного рынка недвижимости // Международный научноисследовательский журнал. 2016. № 12-5(54). С. 215-218.
43.
Фіщук В. Цифрова економіка — це реально. URL: http:
//biz.nv.ua/ukr/.
44.
Цифрова адженда України — 2020 (“Цифровий порядок
денний” — 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові
сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року /
HITECH office. 2016. грудень. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/
files/58e78ee3c3922.pdf.
45.
Цифрова трансформація. Цифровізація регіонів України.
URL:
http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/4ba4c1b4-cefe-
aee7c8cf152.pdf.
46.
Яременко
О.
Л.
Інститути
та
економічна
свобода
господарюючих суб’єктів / О. Л. Яременко, О. М. Панкратова //
Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С. 63.
47.
Яськова Н.Ю. Имитация реформ долевого строительства как
сдерживающий фактор неизбежной системной трансформации
отрасли
//
Известия
вузов.
Инвестиции.
Строительство.
Недвижимость. 2019. Т. 9. № 2. С. 296–303.
48.
Chee Fr. Design, Development and Management of Industrial,
Business and IT Parks. Ascendas Servises PteLtd and Jurong
Consultants Pte Ltd, 2003.
49.
Chowdhury T., Adafin J., Wilkinson S. Review of digital
technologies to improve productivity of New Zealand construction
industry // Journal of Information Technology. - 2019. - p. 569-581. doi: 10.36680 / j.itcon.
107
50.
European Smart Grids Technology Platform. Vision and Strategy
for Europe‘s Electricity Networks of the Future [Text] / Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
51.
Hossain MD A., Nadeem A. Towards digitizing the construction
industry: state of the art of construction 4.0 // Proceedings of the 10th
international structural engineering and construction conference. 2020. p. 13-1-13-6.
52.
Jialin
Huang,
Zhao
Rong.
Housing
boom,
re-al
estate
diversification, and capital structure: Evidence from China // Emerging
Markets Review. 2017. V. 32. Р. 74–95.
53.
Kim Hiang Liow, Graeme Newell. Real estate global beta and
spillovers: An international study // Economic Modelling. 2016. V. 59.
P. 297–313.
54.
Kosha Gada The Digital Economy In 5 Minutes. URL:
https://www.forbes.com/
sites/
koshagada/2016/06/16/what-is-the-
digitaleconomy/#5c6ffc707628. — Title from the screen.
55.
Matveeva M.V., Doroshenko T.G., Sukhanova I. A. On the issue
of cost and timing of contract tenders for industrial and civil
construction
//
Investments.
Construction.
Real
Estate:
New
Technologies and Targeted Development Priorities IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering. 2019. 667 012063.
56.
Miglena Stoyanova Good Practices and Recommendations for
Success in Construction Digitalization // TEM Journal. - 2020. - № 1. p. 42-47. - doi: 10.18421 / TEM91-07.
57.
Perrier N., Bled A., Bourgault M. Construction 4.0: a survey of
research trends // Journal of Information Technology. - 2020. - p. 416437.
58.
Peshkov V., Gertsekovich A., Gorbachevskaya L. Dilapidated and
dilapidated housing in the aspect of the Federal project "Ensuring
sustainable reduction of uninhabitable housing" // Investments.
108
Construction.
Real
Estate:
New
Technologies
and
Targeted
Development Priorities IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering. 2019.
59.
Sapir J. Culture economique, culture technologique, culture
organisationnelle
elementspour
une
interpretation
de
l’histoire
economique russe et sovietique / J. Sapir // Cahiersdu Monde Russe. –
1995. – Vol. XXXVI, № 1–2. – P. 195.
60.
Green Smart House [Electronic resource] / Available at:
http://www.greensmarthouse.com.ua/
61.
The
Concept
of
a
‘Digital
Economy’.
URL:
http:
//odec.org.uk/the-concept-of-a-digital-economy/. — Title from the
screen.
62.
The
Entrepreneurship
2020
Action
Plan.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurshipndex_en.htm. — Title from the screen.
URL:
Скачать