Загрузил Ольга Беленкова

Роб .прогр. 2017-18 ВіБ (ціноутворення)

Реклама
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Кафедра _______________економіки будівництва________________________
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор
навчально-методичної роботи
_______________ / Г.М. Тонкачеєв /
“______”_______________2017 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Ціноутворення в будівництві і кошторисна справа
(назва навчальної дисципліни)
галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
(шифр і назва галузі знань)
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація “Вартісний інжиніринг у будівництві ”
( назва спеціалізації)
Факультет: будівельний
(назва факультету)
Київ – 2017 рік
2
Робоча програма з дисципліни:
Ціноутворення в будівництві і кошторисна справа _________________
(назва навчальної дисципліни)
для студентів за напрямом підготовки:
________
,
(шифр і назва)
спеціальністю: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
(шифр і назва)
Розробники:
__________Бєлєнкова О.Ю., к.е.н., доцент__________/____________/
(прізвище та ініціали, науковий ступінь, звання)
(підпис)
____________________________________________________/____________/
(прізвище та ініціали, науковий ступінь, звання)
(підпис)
____________________________________________________/____________/
(прізвище та ініціали, науковий ступінь, звання)
(підпис)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
_______________ Економіки будівництва ____________________________________
протокол № __ від “___” ________ 2017 року
завідувач кафедри
___________________________ (С.П. Стеценко).
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Схвалено науково-методичною радою спеціальності:
____________________________________________________________________________
Протокол № ____ від “____”________________20___ року
Голова НМРС
__________________________ (Носенко В.С.)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
3
1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань:
____________________19 «Архітектура та будівництво»,
(шифр і назва)
напрям підготовки:
_____________________ ___________________________,
(шифр і назва)
спеціальність:
________192 «Будівництво та цивільна інженерія»_______,
(шифр і назва)
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
______________спеціаліст, магістр___________________________________,
Кількість кредитів –
_________7________
Модулів –
_________2_________
Змістових модулів –
_________4_________
Загальна кількість годин –
________210
_____
Кількість годин для денної форми навчання:
аудиторних –
_________100_________
самостійної роботи студента –
________110__________
Індивідуальні завдання (вид та к-ть): _курсова робота (1)
4
Вид навчальної
роботи
Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Рік підготовки
Рік підготовки
5
5
семестр
семестр
9
10
16
30
34
20
Лекції (год.)
Практичні
заняття (год.)
Самостійна
55
55
робота (год.)
Індивідуальна
40 (курсова)
робота (год.)
Індивідуальне
1
завдання (к-ть)
Вид контролю
Залік
Іспит
(зал. чи іспит.)
Усього (годин)
105
105
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить у годинах:
для денної форми навчання – 100/110
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – більш глибоке вивчення студентами економічних, організаційних та
правових
аспектів
економічної діяльності будівельних підприємств.
Пріоритетною метою програми спецкурсу є поглиблення набутих знань під час
вивчення курсу «Економіка будівництва», вивчення спеціалізованих навиків
управління, планування, оцінки діяльності у сфері будівництва.
Завдання дисципліни полягає у тому, щоб поглибити знання студентів в
області економічної, виробничо-господарської та підприємницької діяльності у
будівництві, познайомити зі спеціалізованою інструктивно-нормативною, та
законодавчою літературою з питань економіки будівництва, навчити економічно
обґрунтовувати рішення з фахової діяльності, обирати шляхи найефективнішого
використання матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів у
будівництві.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
а) знати:
5
- основні законодавчі і нормативні акти у сфері діяльності будівельних
підприємств;
- принципи бюджетування та управління фінансовими потоками у
будівництві;
- основні методи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності і
принципи ефективності використання капітальних вкладень;
- методи формування і шляхи найбільш ефективного використання основних
ресурсів будівельного виробництва;
- економічні та юридичні особливості складання договорів у будівництві,
головні форми звітності будівельного підприємства (КБ-2в, КБ-6, КБ-3);
- способи оцінки ефективності проектних рішень в будівництві об’єктів;
- мати уявлення про види та способи розробки кошторисів, тендерної
документації, інших фінансово-економічних документів, необхідних для
участі в торгах з метою отримання замовлення;
- способи оцінки ризиків діяльності будівельного підприємства.
б) вміти:
- складати тендерні пропозиції на основі кошторисної документації;
- розробляти кошторисну документацію на загально будівельні роботи та ні її
основі форми «Договірна ціна», КБ-2в «Акт виконаних робіт», КБ-6, КБ-3 .
- обґрунтовувати економічну доцільність інвестицій, та економічну ефективність
окремих
проектних
рішень
(об’ємно-планувальних,
конструктивних,
організаційних), а також рішень щодо господарської діяльності будівельної
організації;
- розраховувати сукупність економічних показників та аналізувати економічний
стан будівельного підприємства на основі бухгалтерської звітності.
- вільно користуватись нормативною, спеціальною і законодавчою
літературою у сфері економіки будівництва.
3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. 1. Кошторисне нормування і ціноутворення у будівництві. Види
та порядок складання кошторисної документації на етапах інвесторської
документації, договірної ціни та взаєморозрахунків за виконані роботи.
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Державне регулювання та саморегулювання в області будівельної
діяльності в Україні.
6
Поняття «будівельний комплекс», «будівельна галузь», «будівельне
підприємство». Продукція будівельної галузі. Сучасний стан та напрямки
розвитку будівельного комплексу. Організаційні форми капітального будівництва.
Учасники будівельно-інвестиційного процесу, способи та форми їх взаємодії.
Нормативно-технічна документація та законодавство у будівництві, що діє на
території України. Вітчизняний та зарубіжний досвід провідних підприємств у
сфері будівництва. Система роботи та взаємозв’язки підприємств будівельної
галузі. Головні учасники інвестиційно-будівельного процесу, схеми фінансування
будівництва.
Тема 2. Кошторисне нормування і ціноутворення
Нормативна база.
у будівництві.
Державні будівельні норми України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення
вартості будівництва». Основні завдання кошторисного нормування і
ціноутворення в будівництві. Види кошторисних нормативів та царина їх
застосування. Порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних
нормативів. Правила складання інвесторської кошторисної документації.
Елементи будівництва.
Тема 3. Види
документації.
та
порядок
складання
інвесторської
кошторисної
Види інвесторської кошторисної документації. Порядок складання локальних та
об’єктних кошторисів. Прямі витрати. Загальновиробничі витрати. Кошторисна
трудомісткість. Кошторисна заробітна плата. Порядок складання локальних та
об’єктних кошторисних розрахунків. Відомості ресурсів до локальних та
об’єктних кошторисів.
Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва.
Тема 4. Договірні відносини у будівництві. Види та порядок складання
договірної ціни
Тема 5. Взаєморозрахунки за виконані роботи.
7
Модуль 2.
Складання кошторисної документації за міжнародними
стандартами. Види та порядок складання кошторисної документації на
етапах інвесторської документації, договірної ціни та взаєморозрахунків за
виконані роботи. Тендери у будівництві
Тема 6. Складання кошторисної документації на етапах інвесторської
документації, договірної ціни та взаєморозрахунків за виконані роботи.
Тема 7. Тендери у будівництві: види, розвиток, головні проблеми.
Комерційні та державні тендери – головні відмінності. Ринковий механізм
ціноутворення. Загальні правила оформлення договірної кошторисної
документації. Правила визначення вартості будівництва для тендерів.
Тема 8. Складання
стандартами
кошторисної
документації
за
міжнародними
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
1
Тема 1. Державне регулювання та
саморегулювання в області
будівельної діяльності в Україні
Тема 2. Кошторисне нормування і
ціноутворення у будівництві.
Нормативна база.
Разом за змістовим модулем 1
Тема 3. Види та порядок складання
інвесторської кошторисної
документації.
Тема 4. Договірні відносини у
будівництві. Види та порядок
складання договірної ціни
Тема 5. Взаєморозрахунки за
виконані роботи.
Разом за змістовим модулем 2
Разом за модулем 1
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усь у тому числі
л
п лаб ІРК
с.р. ого л п ла ІРК с.р
б
.
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13
Модуль 1.
Змістовий модуль 1.
6
2
2
-
-
2
15
2
8
-
-
5
21
4
10
28
4
8
28
4
8
16
28
4
8
16
74
105
12
16
24
34
48
55
Модуль 2.
Змістовий модуль 3.
7
-
-
16
8
Тема 6. Складання кошторисної
документації
на
етапах
інвесторської
документації,
договірної
ціни
та
взаєморозрахунків за виконані
роботи.
Тема 7. Тендери у будівництві:
види, розвиток, головні проблеми
Тема 8. Складання кошторисної
документації за міжнародними
стандартами
Разом за змістовим модулем 3
Усього годин
60
20
10
30
18
4
4
10
27
6
6
-
-
15
105
210
30
46
20
54
-
-
55
110
5. Теми практичних занять
Назва теми
№
Тема 1. Державне регулювання та саморегулювання в області
будівельної діяльності в Україні
Тема 2. Кошторисне нормування і ціноутворення у
будівництві. Нормативна база.
Тема 3. Види та порядок складання інвесторської кошторисної
документації.
Тема 4. Договірні відносини у будівництві. Види та порядок
складання договірної ціни
Тема 5. Взаєморозрахунки за виконані роботи.
Тема 6. Складання кошторисної документації на етапах
інвесторської
документації,
договірної
ціни
та
взаєморозрахунків за виконані роботи.
Тема 7. Тендери у будівництві: види, розвиток, головні
проблеми
Тема 8. Складання кошторисної документації за
міжнародними стандартами
Кількість годин
денна форма заочна форма
2
Разом
№
8
9
10
11
8
8
8
8
10
4
6
54
7. Самостійна робота
Назва теми
Тема 1. Державне регулювання та саморегулювання в області
будівельної діяльності в Україні
Тема 2. Кошторисне нормування і ціноутворення у
будівництві. Нормативна база.
Тема 3. Види та порядок складання інвесторської кошторисної
документації.
Тема 4. Договірні відносини у будівництві. Види та порядок
складання договірної ціни
Тема 5. Взаєморозрахунки за виконані роботи.
Тема 6. Складання кошторисної документації на етапах
інвесторської
документації,
договірної
ціни
та
взаєморозрахунків за виконані роботи.
Кількість годин
денна форма
2
5
16
16
16
30
9
Тема 7. Тендери у будівництві: види, розвиток, головні
проблеми
Тема 8. Складання кошторисної документації за
міжнародними стандартами
10
15
Разом
110
8. Індивідуальні завдання
Назва теми
№
Кількість годин
денна форма заочна форма
1 курсова робота за темою «Складання кошторисної документації
для участі у тендері». Кожен студент розробляє документацію
згідно індивідуального варіанта.
Разом
40
40
9. Методи навчання
В ході вивчення дисципліни використовуються словесні, практичні та
наочні методи навчання, а саме:
1. пояснювально-ілюстративний метод використовується під час
проведення лекцій та індивідуальної роботи під контролем викладача (студенти
одержують знання на лекції, з навчальної або методичної літератури при
самостійній роботі).
2. репродуктивний метод (застосовується під час проведення практичних
робіт, завдання виконується за методичними вказівками, нормативами (зокрема
ДБН), інструкціями, приписаннями, правилами в аналогічних, подібних з
показаним зразком ситуаціях).
3. метод проблемного викладу (використовується під час проведення
лекцій та практичних занять. Викладач ставить проблему, формулює пізнавальне
завдання та на основі різних джерел і засобів, показує спосіб рішення
поставленого завдання. Спосіб досягнення мети - розкриття системи доказів,
порівняння точок зору, різних підходів)
4. дослідницький метод застосовується при проведенні практичної роботи
на тему «Визначення ціни тендерної пропозиції». Студентам видаються вихідні
данні, на основі яких проводиться аналіз матеріалу, постановка проблеми і
завдань і короткого усного або письмового інструктажу студентів, студенти
самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виконують
інші дії пошукового характеру.
За результатами вивчення курсу студентам пропонується ділова гра, як
один з найефективніших методів активного навчання на тему: «Складання
інвесторської кошторисної документації».
10. Методи контролю
10
Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчальної
діяльності
контроль з боку викладача
самоконтроль
взаємний контроль
Види контролю:
- Попередня перевірка (діагностичний)
- Поточна перевірка (усна співбесіда)
- Тематична перевірка (контрольні роботи за результатами вивчення
окремих тем та змістовних модулів 1-3)
- Заключний контроль ( залік).
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне оцінювання та самостійна робота
Змістовий модуль
Змістовий модуль
Змістовий модуль
№1
№2
№3
Сума
теор.
тематична
теор.
тематична
теор.
Інд.
частина перевірка частина перевірка
частина
завд.
15
10
15
10
15
35
100
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно
FX
незадовільно з
можливістю повторного
складання
F
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
12. Методичне забезпечення
1. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. Методичні вказівки до контрольної роботи
“Аналіз економічного стану будівельного підприємства» К.: КНУБА, 2015. 16 с.
2. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. Економіка будівництва. “Розрахунок та
розподіл колективного фонду
оплати праці комплексної бригади
11
будівельників” Методичні вказівки до індивідуальної роботи . К.: КНУБА,
2010.-12с.
3. Шилов Е.Й, Ізмайлова К.В.,Гриценко О.С. Методичні вказівки до
контрольної роботи «Складання кошторисної документації» з дисципліни
„Економіка будівництва” К.:КНУБА, 2011 – 12c.
13. Рекомендована література
Базова
1.
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у
вартості будівництва»
3. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновироб-ничих і
адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва»
4. ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації
будівельних машин та механізмів у вартості будівництва»
5. ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на
титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості
будівництва»
6. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 «Настанова щодо розроблення ресурсних
елементних кошторисних норм на будівельні роботи»
7. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектновишукувальних робіт та експертизи проектної документації на
будівництво»
8. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 «Настанова щодо визначення вартості та
трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним
автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні
договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт
9. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Гриценко Ю.О., Бєлєнкова
О.Ю. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених
показників: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2010. – 140 с.
10.Гойко А.Ф., Дудіна Е.В., Ізмайлова К.В. Економіка будівництва. Тести,
задачі, питання. Навчальний посібник. К. КНУБА. 2008.
11.Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації.
Навчальний посібник. К. Міленіум. 2002
12.Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівництва. Інвестиції та їх
регулювання. Визначення ефективності інвестиційних проектів. Конспект
лекцій. К. КНУБА. 2003.
13. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз у будівництві. Навчальний посібник.. К.:
“Кондор”. 2006 р.
Допоміжна
1. Про підприємства в Україні: Закон України // зі змінами і доповненнями
2. Про господарчі товариства: Закон України // зі змінами і доповненнями
3. Про банкрутство: Закон України // зі змінами і доповненнями
4. Про систему оподаткування: Закон України // зі змінами і доповненнями
12
5. Про оподаткування прибутку підприємств // зі змінами і доповненнями
6. Положення Національного банку України “Про кредитування”
7. Кодекс законів про працю України.
8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
9. Закон України «Про планування і забудову територій»
10.Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
14. Інформаційні ресурси
1. http://library.knuba.edu.ua/ - сайт бібліотеки КНУБА
2. http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського
3. http://minregion.gov.ua/ -Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
4. www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.
5. www.nau.kiev.ua – нормативні акти України.
6. www.ukrpravo.com – українське право.
7. www.kmu.gov.ua – Сайт органів Виконавчої влади в Україні.
Скачать