Uploaded by ngriniv

Ефективність збутової діяльності

advertisement
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Заіка Дмитро Петрович, магістр
Донбаського Державного Технічного
Університету
e-mail: pun.zaik@gmail.com
Кобзєва Катерина Василівна, к. е. н.,
доцент Донбаського Державного
Технічного Університету
В умовах ринкової економіки система збуту є ключовим
елементом діяльності підприємства. Вимоги сучасного бізнесу
вимагають одержання ємких та інформативних даних про стан
збутової діяльності та рівень її ефективності. Це обумовлює
необхідність удосконалення оцінки збутової діяльності підприємства
з використанням, в першу чергу, практичних і зручних методів.
Протягом багатьох років економісти знаходять різні підходи до
проблеми оцінки економічної ефективності збутової діяльності як на
державному рівні, так і на рівні підприємства. Дослідженням поняття
ефективності, методів її оцінки та реального економічного становища
України щодо ефективності господарської та збутової діяльності
окремих підприємств, галузей та держави загалом займалися такі
вчені як С. Богачов [1], Е. Венцковський [2], Н. Власова [3], В. Іонов
С. [4] та ін.. Однак сьогодні немає єдиної думки щодо визначення
самого поняття ефективності збутової діяльності підприємства, а
також системи показників і методів її оцінки.
Одним із напрямків удосконалення оцінки збутової діяльності
підприємств є розробка комплексної оцінки на основі економікостатистичних методів і моделей. Використання економікостатистичних
моделей
дозволить
підприємству
проводити
узагальнюючу оцінку ефективності збутової діяльності, яка буде
враховувати основні її напрямки та включати лише найважливіші
показники, а також прогнозувати ефективність господарської
діяльності і порівнювати її з конкурентами. Це дозволить своєчасно
виявляти та усувати недоліки в роботі підприємства та зорієнтувати
його стратегічні цілі.
Для оцінки ефективності збутової діяльності підприємства
повинна використовуватися як можна більша кількість показників,
що її характеризують, однак у реальних умовах існують певні
обмеження. Велика кількість показників, з одного боку збільшує
трудомісткість проведених розрахунків, а з іншого боку - підвищує
якість інформаційної моделі, що описує ринкову систему. У той же
час при зборі необхідних для аналізу даних може виникнути ряд
проблем: в статистичних довідниках може не виявитися потрібних
даних, одержати окремі дані може бути важко внаслідок комерційної
таємниці, дійсний стан справ підприємства може відрізнятися від
звітного тощо. Крім того, деякі показники можуть дублювати один
одного чи нести схожу інформацію, що ускладнює проведення
аналізу збутової діяльності. Тому необхідно сформувати систему
найбільш значимих показників оцінки збутової діяльності
підприємства, яка буде характеризувати лише основні напрямки.
Рис.1. Розрахунок інтегрального показника ефективності збутової
діяльності
Одним із головних показників є коефіцієнт рентабельності
продажу, що показує, який прибуток (П) отримано з кожної гривні
реалізованої продукції (В). Іншими словами, скільки залишається на
підприємстві після покриття собівартості продукції. Показник
рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект
діяльності підприємства - реалізацію основної продукції, а також
оцінює частку собівартості в продажах. Коефіцієнт рентабельності
продажів зв'язує оперативну і стратегічну діяльність підприємства.
Середній рівень рентабельності продажів у різних галузях
різний. Не існує єдиного стандарту на даний показник. Це гарний
критерій для порівняння з галузевим стандартом.
Причиною зниження цього коефіцієнта може бути збільшення
витрат на виробництво і реалізацію продукції. В цьому разі,
необхідний аналіз собівартості, щоб знайти причини зниження
коефіцієнта. Іншою причиною цього може бути падіння загального
обсягу продажів. Це пов'язано із збільшенням витрат на одиницю
продукції. В такому випадку потрібно провести аналіз ринку, щоб
з'ясувати вплив маркетингових факторів.
Ще одним важливим показником є частка витрат на здійснення
збуту, що показує відношення загальної суми витрат пов’язаних зі
збутом (ВЗ) продукції до загального обсягу реалізованої продукції. З
розвитком конкуренції перспективи функціонування підприємства на
ринку значною мірою залежать від рівня витрат та процесів
управління ними.
Ефективність збутової діяльності підприємства залежить від
раціонального розподілу усіх його витрат на збут, що нерідко
складають вагому частку від сукупних витрат. Величина витрат
істотно впливає на формування фінансових результатів, а також є
основою для оцінювання ефективності збутової діяльності
підприємства. Тому контроль і продумане управління витратами на
збут забезпечить високий рівень результативності діяльності
підприємства.
Наступним показником, що характеризує рівень ефективності
збуту є ринкова частка підприємства – питома вага товарів
підприємства (Чр) в загальній місткості даного ринку збуту (МР). За
показником «Ринкова частка підприємства» можливо дати оцінку
рівню конкурентоспроможності підприємства з точки зору освоєного
ним ринкового потенціалу. Як правило, із зростанням ринкової
частки позиція підприємства виглядає більш стійкою. Ринкова частка,
відображаючи найбільш важливі результати конкурентної боротьби,
показує ступінь домінування підприємства на ринку, його можливість
впливати на об'ємні й структурні характеристики попиту та
пропозиції по розглянутій групі товарів. Дослідження ринкових
часток конкурентів дозволяє виявити розподіл сил у конкурентній
боротьбі.
Останнім показником є середній темп росту реалізації (Т), що
розраховується як середнє арифметичне темпів росту загального
обсягу реалізованої продукції за останні два роки. Реалізація
продукції — це ланка зв’язку між виробником і споживачем.
Від того, як продається продукція, який на неї попит, залежить і
обсяг її виробництва. По мірі насичення ринку та посилення
конкуренції вже не виробництво визначає обсяг продажу, а навпаки,
можливий обсяг продажу є основою розробки виробничої програми.
Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, котрі
воно може реально й прибутково реалізувати. Темпи зростання
обсягу реалізації продукції безпосередньо впливають на величину
витрат, прибуток та рентабельність підприємства. Тому аналіз
показника динаміки реалізації продукції має винятково важливе
значення.
Використання даної комплексної оцінки збутової діяльності
дозволить підприємству проводити комплексний аналіз ефективності
збутової діяльності, прогнозувати її рівень у наступному періоді,
порівнювати рівень ефективності з середнім у галузі та з основними
конкурентами, а також приймати управлінські рішення щодо
підвищення ефективності діяльності підприємства. Це дасть змогу
керівникам підприємства виявити та оцінити свою позицію на ринку
та своєчасно скорегувати стратегічні цілі підприємства в сфері
збутової діяльності.
Download