Uploaded by Виктория Пономаренко

стимулюючі засоби, їх переваги

advertisement
Таблиця 6.2
Переваги та недоліки основних засобів стимулювання збуту покупців, посередників та продавців
Засоби
1
Знижки
Зниження
цін
Зразки
товарів
(безоплатні)
Переваги
2
Високий рівень стимулювання сфери
торгівлі і споживачів. Ефективний
засіб збільшення обсягів збуту
Безпосередня вигода для споживачів.
Добрий засіб для мотивації купівлі і
коротко-строкового
збільшення
обсягів збуту
Дають
змогу
споживачам
безпосередньо ознайомитись з
товаром,
випробувати
його.
Приваблюють нових споживачів,
знижують ризик купівлі
Недоліки
3
Потребують точного розрахунку. Можуть
зашкодити іміджу товару
Легко копіюється конкурентами. Може
зашкодити іміджу товарів
Великі
витрати
(товар
надається
безкоштовно). Ефективні тільки щодо нових
товарів, які суттєво відрізняються від
традиційних. Складність у визначенні
перспектив збуту
Купони:
- розсилання Цілеспрямоване привертання уваги Тривалий період від розсилання до реакції у
поштою
споживачів до товару
відповідь. Залежність від якості письмового
звернення
-розміщення Швидкість і зручність. Широта Потребує точного планування. Низький
в газетах чи охоплення споживачів. Порівняно рівень сприйняття споживачами
журналах
невеликі витрати
-безпосеред- Особистий контакт, селективність, Трудомісткість. Висока вартість
нє надання високий
рівень
сприйняття
споживачам споживачами
-розміщення Стимулює початкові і повторні
на упаковці закупки.
Високий
рівень
привертання уваги
Премії
Стимулюють активність споживачів.
Створюють контингент постійних
покупців. Підвищують престиж
товарної марки
Гарантії
Підвищують престиж підприємства.
Сприяють
формуванню
нових
ринків
Упаковки
Збільшують
обсяг
реалізації.
Наочність і зручність використання
Конкурси,
Сприяють приверненню уваги нових
лотереї, ігри покупців. Підвищують імідж і
популярність підприємства
Демонстрац Високий рівень привертання уваги.
ії
Наочність
Конференції Підвищують
кваліфікацію
продавців
торговельних працівників
Заліки
Сприяють збільшенню обсягів збуту.
Підвищують популярність товару
Картки
Сприяють закріпленню споживачів
Потребує точного планування
Потребують точного планування
Занадто тривале очікування результату
Низька міра цілеспрямованості. Шкодить
престижу товарної марки
Висока вартість. Потребують творчих чи
аналітичних
рішень.
Вузьке
коло
споживачів, які беруть участь
Потребують підготовки і використання
спеціального персоналу. Висока вартість
Висока вартість
Висока вартість
Потребують
організації
спеціальних
лояльності
за торговельним закладом, нагро- інформаційних маркетингових систем
мадженню інформації про покупців
Download