Загрузил Александр Владко

Программа передипломной практики

Реклама
Міністерство освіти і науки України
Національна гірнича академія України
Програма
переддипломної практики
для спеціальності 7.090301 "Розробка родовищ корисних копалин"
спеціалізації "Підземна розробка родовищ корисних копалин"
Рекомендовано до видання науково-методичною радою академії
(протокол № від 13.12 .20 р.)
Дніпро
НГА України 2020
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Переддипломна практика проводиться на підприємстві після закінчення 9-го семестру теоретичного навчання безпосередньо в гірничій академії. Тривалість переддипломної практики - 2 тижні. Згідно з навчальним планом студенти вже мають досвід практичної підготовки під час проведення навчальної га двох виробничих практик на відповідних підприємствах, у проектних чи науково-дослідних установах гірничого профілю.
Мета і головне завдання переддипломної практики збирання матеріалів, необхідних для виконання дипломного проекту.
Дана програма розрахована на студентів, які будуть виконувати і захищати дипломні проекти для одержання дипломів спеціалістів. Майбутні магістри проводять переддипломну практику з використанням методичних вказівок наукових керівників, що стосуються конкретного змісту наукової роботи.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
2.1. Підготовка до практики
Приймаючи до уваги обмеженість часу для проведення переддипломної практики,
студенти, як правило, направляються в місця, де відбувалась друга виробнича практика.
Це дає змогу використати під час дипломного проектування одержані знання щодо підприємства, також частково зібрані раніш матеріали.
Перед виїздом на практику студент повинен:
• відвідати деканат, звірити результати іспитів і заліків, одержати необхідні для
практики документи;
• зустрітися з керівником практики від вузу, а також керівником дипломного проекту;
• одержати від них тему дипломного проекту і ознайомитися з його змістом і програмою;
• здати книжки до бібліотеки.
Безпосередньо до від'їзду на місце призначення необхідно перевірити наявність
направлення на практику, паспорта, студентського квитка, приписного свідоцтва або військового квитка, трудової книжки.
2.2. Керівництво практикою
За наказом ректора академії кожному студенту призначається керівник практики
від вузу. У більшості випадків керівниками практики призначаються керівники дипломного проектування.
Переддипломна практика має буде проведена на підприємствах згідно говорами,
діючими між академією і виробничим об'єднанням, холдингом або безпосередньо з шахтою.
Наказом по шахті призначається керівник практики від підприємства з числа ведучих фахівців (головний інженер, головний технолог, начальник технічного відділу і т.д.).
Він організує та контролює проведення практики студентом згідно чинної "програми",
забезпечує збирання матеріалів, необхідних для виконання дипломного проекту. За його
пропозицією, яка через студента подається на кафедру, може бути встановлена тема реального дипломного проекту. Така тема приймається як замовлення підприємства, розглядається і затверджується на засіданні кафедри, після чого приймається до виконання.
Після закінчення практики керівник практики від підприємства розглядає і підписує "Інформаційний звіт" студента, який затверджується печаткою.
2.3. Безпека проходження практики
Студент-практикант повинен:
• знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;
• додержуватись обов'язків з охорони праці, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства та проживання в гуртожитку.
Якщо студент порушив правила охорони праці, та внутрішнього трудового розпорядку, питання щодо подальшого проходження практики вирішується керівництвом підприємства та академії.
3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Матеріали зібрані під час перебування на переддипломній практиці, мають бути
вихідними даними для розробки дипломного проекту.
Необхідні матеріали студент одержує: відвідуючи відповідні відділи шахти і
виробничі дільниці згідно з Додатком А даної програми.
У технічному, маркшейдерському і геологічному відділах належить одержати дані,
що відображають гірниче підприємство, геолого-технічну, гідравлічну ти гірничотехнічну характеристику шахтного поля.
3.1 Місце находження підприємства
Підпорядкованість шахти вищестоящим організаціям. Рік початку її експлуатації,
наявність найближчих населених пунктів, шахт та збагачувальних фабрик, залізничної
колії та шосейної дороги, з якими у шахти є транспортне сполучення.
Географічні відомості: місце знаходження шахтного поля, рельєф, максимальні і
мінімальні абсолютні відмітки поверхні землі, наявність балок, рік, струмків, водойм,
кліматичні умови.
3.2. Гірничо-геологічна характеристика шахтного поля
Геологічна характеристика повинна дати уявлення про умови залягання корисних
копалин і містить наступні відомості:
• структурна побудова гірського масиву. Потужність порід і покладу, умови залягання, літологічна послідовність побудови. Дані беруться за розтинами свердловин або
квершлагів на крутих пластах);
• гідрогеологія Водоносні горизонти що впливають на гірничі роботи. Очікуване
находження води в шахту при розвитку гірничих робіт на площі запасів що залишилися.
Агресивність води щодо бетону і металу.
• тектоніка. Наявність геологічних нарушень, їх находження і параметри: азимут,
кут падіння, стратиграфічна амплітуда пересувача.
Гірнича характеристика має розкрити технологічні системи видобування вугілля
(руди) на підприємстві.
• Межі і розміри шахтного поля зі падінням і простяганням за пластами.
• Технічні показники: проектна і фактична виробнича потужність шахти, глибина
ведення очисних і підготовчих робіт, категорія шахти з газу метану, небезпечність раптових викидів газу, вугілля і порід, а також з гірських ударів, температура вміщуючих
порід.
• Система розкриття: схема розкриття, розташування і кількість розкриваючих
виробок, їхні перетини, тип кріплення, тип подвір'я біля стовбурів шахти.
• Вентиляція. Спосіб і схема вентиляції гірничих виробок шахти. Депресія і витрати повітря, тип вентилятора головного провітрювання і вентиляторів місцевого провітрювання. Технічні засоби контролю шахтної атмосфери.
• Шахтний підйом. Тип підйомних машин, посудин га копрів. Пропускна здатність
підйому з корисних копалин, породи, устаткування і людей.
• Транспорт. Способи і схеми транспорту, транспортування корисних копалин,
породи та матеріалів в горизонтальних і похилих гірничих виробках та на поверхні шахти. Типи транспортних засобів.
• Технологічний комплекс на поверхні шахти. Засоби акумулювання і відвантаження вугілля споживачу, схеми складування породи, очищення (утилізації) і відводу
шахтної води.
• Споживачі та їх вимоги до якості корисних копалин. Зольність, вологість, наявність сірчаних включень, сортність, зміст летючих речовин. Марочний склад вугілля.
• Система підготовки запасів. Способи підготовки і способи розташування підготовчих виробок, розміри ділянок, що готуються до відробки. Порядок відробки ділянок
шахтного поля.
• Система розробки. Характеристика системи розробки та її елементів. Засоби і
параметри охорони гірничих виробок.
• Очисні роботи. Технологічні схеми очисної виїмки. Засоби механізації виймання і транспортування вугілля та кріплення лави. Аварійність і надійність роботи гірничих машин. Засоби контролю за складом атмосфери і видобувного обладнання. Організація праці на видобувній дільниці. Досягнуте навантаження на очисний вибій.
§
Проведення підготовчих і нарізних виробок. Технологічні схеми проведення підготовчих виробок. Засоби механізації виробничих процесів у прохідницькому вибої і транспортування гірничої маси. Провітрювання вибоїв. Технічні засоби контролю за складом
атмосфери і роботою гірничих машин. Організація праці. Досягнута швидкість проведення виробок.
• Енергопостачання. Застосування електричної, пневматичної та теплової енергії
на шахті, джерела їх одержання.
• Організація робота на гірничому підприємстві. Режим роботи шахти число робочих днів у році, число робочих змін за добу з видобутку, ремонту устаткування, профілактичних заходів та ін.
• Техніко-економічні показники роботи підприємства. Надаються за останній рік у
табличній формі згідно з табл. 1.
• Охорона праці. Технічні засоби газового режиму, попередження підземних пожарів, вибухів газу і пилу, запобігання газодинамічних явищ, обвалень гірських порід,
забезпечення безпеки буро-вибухових порід. Реалізація вказаних інженерних заходів при
роботі виймальних машин, транспортуванні вугілля в очисному ви бої та по гірничим
виробкам, у прохідницьких вибоях, а також при виконанні вантажно-розвантажувальних
робіт.
• Охорона довкілля. Охоронні заходи щодо комплексного використання надр, утилізації відходів гірничого виробництва, очищення пилових викидів і шахтної води.
Крім означених вище матеріалів, студент збирає додаткові відомості запропоновані
керівником дипломного проектування; які будуть доцільними для успішного виконання
конкретної теми проекту.
4. Оформлення "Інформаційного звіту".
На протязі усієї переддипломної практики студент веде щоденник. У ньому наводиться інформація, що зроблено за кожну добу, висловлюються зауваження і пропозиції
щодо організації практики. Зміст щоденника складає головну частину звіту про практику. У заключній частині звіту про практику студенти наводять перелік матеріалів, зібраних для дипломного проектування.
На останній сторінці звіту ставиться підпис студента і дата закінчення практики під
час практики.
Готовий звіт студент подає на розгляд керівникові практики від підприємства, який
підписує і завіряє його печаткою. Після повернення з практики звіт подається на кафедру
керівникові практики від вузу для заліку.
Зразок титульного аркуша "Інформаційного звіту" міститься в Додатку Б.
Показники роботи шахти .................................... за ............
№
п/п
Назва показників
1.
Виробнича потужність шахти:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
за проектом
фактична
Число розробляємих робочих пластів
Сумарна потужність робочих пластів
Кількість очисних забоїв (лав)
Довжина лінії очисних забоїв
Середня довжина лави
Річне посування очисних вибоїв
Річний об'єм проведення підготовчих виробок
Склад робочих з експлуатації за списком;
у тому числі:
на підземних роботах
на поверхні шахти
всього трудящих
Продуктивність праці
робітника з видобування
робітника очисного вибою
Зольність вугілля
Витрати лісоматеріали на 1000 т видобутку
Собівартість вугілля (руди)
Відпускна ціна на вугілля (руди)
Одиниця Показник
вимірювання
тис.т/рік
тис.т/рік
шт
м
м
м
м/рік
м3/рік
чол.
чол.
чол.
т/міс
т/міс
%
м3
грн/т
грн/т
Додаток А
Структурний графік програми практики
Строки
виконання
Робота у
відділах та
дільницях
2 дні
3 дні
2 дні
2 дні
2 дні
1 день
1 день
1 день
Геологічний,
маркшейдерський відділ
Технічний відділ,
видобувна
дільниця
Підготовча і
ремонтна
дільниця
Дільниця вентиляційної служби і ТБ
Дільниця
транспорту
Плановоекономічний відділ
Відділ
праці та
заробітної
праці
Довідкові
матеріали
1. Геологічний опис родовища
2. Розміри
шахтного
поля,запаси
3. Розкриття і
підготовка
шахтного
поля
4. Діюча лінія
забоїв і розміщення по
пластах. Середнє подвигання забоїв
1. Технологія
очисних робіт на
характерній видобувній дільниці: - система розробки; - устаткування очисного
вибою;
- графік організації праці; - витрати часу на окремі
процеси.
2. Розміщення
персоналу на
ділянці
3. Транспорт і
провітрювання
очисного і підготовчих вибоїв.
4. Заходи з ОП і
ТБ.
5. Енергозберігання дільниці.
6. Трансформатори, потужність,
режимний захист,
7. Аналіз роботи
дільниці за рік
(квартал).
8. Причини простоїв, невиконання
планових показників.
1. Засоби,
середні темпи проведення підготовчих виробок.
2. Устаткування при
проведенні
виробок.
3. Організація робіт у
вибоях.
4. Паспорт
буровибухових робіт.
5. Схема
провітрювання
вибоїв.
6. Техніка
безпеки при
проведенні
виробок.
7. Організація робіт з
перекріплений і ремонту виробок.
8. Штат
розцінки на
роботи
1. Категорія
шахти по газу і
пилу
2. Кількість повітря для провітрювання шахти.
3. Депресія,
еквівалентний
отвір шахти.
4. Головна вентиляторна установка, режим
роботи
5. Контрольновимірювальна
апаратура.
6. Дегазація і
заходи боротьби з пилом в
шахті.
7. План ліквідації аварій.
8. Організація
служби, штат
дільниці.
9. Охорона навколишньою
середовища.
1. Організація транспорту в
шахті.
2. Типи
застосовуваних машин і
друге
транспортне устаткування.
3. Устаткування
прийомно-відправочних них
пунктів (в
білястволовому
дворі).
4. Аналіз
роботи
дільниці,
і причини
простоїв,
аварій.
5. Технікоекономічні показники дільниці.
Відділ
головного механіка та
енергетика
1. Підйомні і водовідливні установки
шахти,
їхня характеристика, режим
роботи.
2. Автоматизація
піднімальних і
водовідливних
установок.
3. Структура відділу,
штат
трудящих.
4. Енергопостачання
шахти.
5. Витрата
електроенергії в шахті.
1. Технікоекономічні
показники
роботи
шахти (див.
програму
практики).
2. План з
праці і заробітної
плати за
місяць,
розподіл
трудящих
по ділянкам і цехам.
3. Плановані обсяги
робіт із
проведення
і перекріплення гірничих виробок і їхні
виконання.
4. Вартість
устаткування, матеріалів і
їхні витрати.
5. Собівартість і відпускна ціна
вугілля.
6. Рентабельність
підприємства.
1. Діючі
норми
виробки
на основних процесах.
2. Продуктивність
прані по
шахті.
3. Середньостроковий
заробіток
робітника
і трудящого по
шахті
4. Структура шахти.
Графічні
матеріали
1. Геологічна
карта родовища, розтини
по пластах і
структурній
колонці.
2 Схема розкриття і підготовки шахтного поля
3. Календарний план розвитку гірничих робіт на
шахті.
1. Система розробки і її елементи.
2. Кріплення лави
на сполученні зі
штреками.
3. Схема енергопостачання дільниці.
1. Схема
розміщення
устаткування у вибої,
перетин
виробки,
елементи
кріплення.
2. Схема
обмінною
пункту для
навантажених і порожніх вагонів
3. Схема
перекріплення виробки
1. Схема вентиляції шахти.
2. Схема установки заслонів і
протипожежних
пристроїв.
1. Схема
транспорту шахти.
2. Схема
маневрових
операцій
в білястволовому двору.
Додаткові
матеріали
Додаток Б
Зразок титульного аркуша звіту
Міністерство освіти і науки України
Національна гірнича академія України
Кафедра підземної розробки родовищ
(або транспорту, аерології та охорони праці
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про переддипломну практику
на шахті..................................
ДХК (виробниче об'єднання)
Студента........................ групи ..................................
Керівник
з підприємства ...........................................................................................................
(підпис печатка)
(посада, прізвище)
Керівник
від академії.................. .................................. ............................................................
(підпис)
(посада, прізвище)
Дніпропетровськ
200....
Скачать