Uploaded by Кристина Казазян

Завдання для сем.заняття №12 2020-21

advertisement
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 12
Тема. Структура платіжного балансу та особливості його складання
І. Поточний контроль / усне експрес-опитування(за матеріаламилекції та
підручникарозділ7 «Міжнароднірозрахунки та їхвідображення вплатіжних балансах країн» с.
486-546).
ІІ. Задачі
Задача 1.Економіка описана такими рівняннями: С=50+0,6Y; І=210-7r.
Споживчівитратискладають
720,
реальна
ставка
проценту
rдорівнює
6%,
державнізаощадження – 60. Розрахуйтенадлишок (дефіцит) рахункупоточнихоперацій.
Висновок:
720=50+0,6Y
І=210-7*0,06
Y=C+G+I+NX
0,6Y=670
І=209
1117=720+60+209+NX
Y=1117
NX=128
Отже, рахунок поточних операцій дорівнює величині чистого експорту, тобто 128.
Задача 2. Виходячи з нижче наведених даних, що характеризують платіжний баланс
Вітчизни, розрахуйте: а) баланс товарів, б) баланс послуг, в) баланс товарів та послуг
(торговельний баланс)1, г) величину балансу поточних операцій, д) балансу руху капіталу.
Товарний експорт
Товарний імпорт
Експорт послуг
Імпорт послуг
Доходи від інвестицій (баланс)
Поточні трансферти (баланс)
Приплив капіталу
Відплив капіталу
Офіційні резерви
+1120
-700
+340
-230
+200
+140
+360
-450
+140
Висновок:
а) 1120-700+340-230=530
б) CA=EX-IM+NTr+NI
CA – рахунок поточних операцій
EX – об’єм експорту (платежі за експортну продукцію)
IM – об’єм імпорту
NTr – чисті трансферти
NI – чистий дохід від зарубіжних інвестицій
СА=1120-700+340-230+200+140=870
в) NFI=CI-CO
NFI (net foreign account) - рахунок руху капіталу (чисті закордонні інвестиції)
CI (capital inflow) – приток капіталу, тобто загальний об’єм отриманих іноземцями
вітчизняних активів
CO (capital outflow) – відтік капіталу, тобто придбання іноземцями закордонних
активів
Відповідно до КПК6 баланс товарів, послуг та торговельної діяльності розраховується як різниця
величини експорту та імпорту (тобто визначається чиста торговельна позиція).
1
NFI=360-450+140=50
г) 1120-700+340-230+200+140+360-450+140=920
Задача 3. Функція імпорту 340+0,3У; експорт – екзогенна змінна. Якщо дохід
дорівнює 1200, а торговий дефіцит – 350, чому буде дорівнювати величина експорту?
Висновок:
Imp=340+0,3*1200
Imp=700
NX=Exp-Imp
-350=Еxр-700
Exp=350
Задача 4. В економіці з неповною зайнятістю державні витрати зростають на 2 млрд.
дол. Як збільшиться при цьому національний дохід якщо гранична схильність до
імпортування становить 0,2, а гранична схильність до споживання 0,9? (Зворотні зв'язку із
зовнішнім світом не враховуються). Проаналізуйте і розрахуйте чистий ефект цього
приросту державних витрат для імпорту країни.
Заповніть наступну таблицю:
Ситуація
Y
С
I
G
NX
Національні заощадження
5000
3000
700 1000
1
5000
3000
900 1000
2
5000
3200
900 900
3
Для кожної наведеної вище ситуації розрахуйте сальдо рахунку поточних операцій і
рахунку руху капіталу.
Задача 5. Використовуючи дані таблиці, розрахувати наступні показники платіжного
балансу Польщі за 2014-2018рр: 1) сальдо рахунку поточних операцій; 2) сальдо
фінансового рахунку; 3) сальдо платіжного балансу країни, на основі отриманих
результатів проаналізуйте його динаміку та спрогнозуйте, як буде змінюватись курс
національної валюти країни (ревальвація, девальвація)
Таблиця
Показники платіжного балансу Польщі за 2014-2018 рр., млн. злотих
2014
2015
2016
2017
Експорт товарів
663 891
720 238
774 178
859 529
Імпорт товарів
677 525
710 912
761 344
853 429
Експорт послуг
153 753
170 112
196 040
220 723
Імпорт послуг
115 831
124 502
135 098
144 333
Доходи отримані
48 759
47 310
48 578
50 004
Доходи виплачені
107 008
108 718
125 807
130 475
Поточні трансферти отримані
24 872
24 228
23 927
25 774
Поточні трансферти виплачені
26 447
27 858
30 136
26 355
Прямі іноземні інвестиції:
21 297
18 194
56 010
14 584
активи
Прямі іноземні інвестиції:
62 025
56 860
72 604
43 417
пасиви
Портфельні інвестиції: активи
17 603
41 711
-24 206
5 212
2018
924 488
944 861
250 598
158 324
52 285
139 808
24 107
30 196
6 707
59 588
1 593
Портфельні інвестиції: пасиви
Інші інвестиції: активи
Інші інвестиції: пасиви
Фінансові деривативи
Офіційні резерви
Чисті помилки і пропуски
9 964
12 751
1 097
-62
1 940
-26 011
29 846
19 478
-10 166
-3 663
3 116
-30 112
-9 494
10 907
63 631
762
89 268
-3 809
23 152
24 571
-47 149
-4 256
-30 552
-36 301
-14 240
22 022
-527
-4 841
26 562
-15 672
Висновок:
1) сальдо рахунку поточних операцій:
2008 р. = 145082 – 159334 + 7556 – 16218 – 11270 + 5743 = -28441
2009 р. = 122485 – 122160 + 5237 – 17083 – 11072 + 6300 = -16293
2010 р. = 146934 – 150314 + 5365 – 18484 – 9577 + 5072 = -21004
2) сальдо фінансового рахунку:
2008 р. = – 3072 + 10128 – 1701 +3490 – 4039 + 17527 = 22333
2009 р. = – 3715 + 9896 – 139 + 11387 – 3911 + 5681 = 19199
2010 р. = – 3557 + 7319 – 653 + 20744 – 3036 + 9876 = 30693
3) сальдо платіжного балансу країни:
2008 р. = -28441 -4068 + 22333 = -10176
2009 р. = -16293 -5080 + 19199 = -2174
2010 р. = -21004 -6490 + 30693 = 3199
В 2008 р. та 2009 р. – можлива девальвація національної грошової одиниці та
зменшення золотовалютних резервів. В 2010 р. – збільшення золотовалютних резервів та
можливе укріплення курсу національної валюти.
ІІІ.Перегляд та обговорення відеофільму за темою семінарського заняття:
«Вплив стану платіжного балансу на валютний курс і валютну політику держави» TherelationshipbetweentheCurrentAccountBalanceandExchangeRateshttp://www.youtube.com/wat
ch?v=cg17YTtsk2U
ІV. Аналіз платіжного балансу України та надання рекомендації щодо його
покращення (за даними Національного банку України - https://bank.gov.ua/statistic/sectorexternal/data-sector-external#1).
VІ. Реферати
1. Платіжний баланс - основний інструмент регулювання зовнішньоекономічної
діяльності країни
2. Теорії платіжного балансу та їх застосування на практиці
3. Фінансовікризи (банківські, боргові, валютні) та їхвплив на стан платіжного
балансу
VІІ. Презентації
1. Динаміка платіжного балансу України (останні 5-ть років)
2. Вплив зміни валютного курсу гривні на платіжний баланс України
Download