Загрузил CHORCPIO IPPO

Команда супроводу

Реклама
Умови ефективності
інклюзивного навчання
раннє виявлення
тісна співпраця з батьками
правильне психологопедагогічне вивчення
особистості дитини
доступність та
наступність
психологічна
готовність дитини та її
батьків,
однолітків
формування
компетентності
педагогів
створення
спеціальних умов
психолого-педагогічний
супровід учнів командою
фахівців
Психолого-педагогічний супровід - це
комплексна система заходів з організації
освітнього процесу та
розвитку дитини,
передбачена індивідуальною
програмою
розвитку.
Психолого-педагогічний супровід дитини в інклюзивному
закладі – це взаємоузгоджена комплексна діяльність
мультидисциплінарної команди фахівців та батьків дитини,
спрямована на створення необхідних умов, що сприяють
розвитку особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь і
навичок, успішній адаптації, реабілітації, її самореалізації та
інтеграції в соціум.
комплексне медикопсихолого-педагогічне
вивчення дитини
збереження і
зміцнення здоров’я
дітей
створення належних умов
для інтеграції дітей
з ООП в освітнє
середовище
корекційно
спрямоване виховання
школяра
різнобічний розвиток
індивідуальності дитини
надання комплексної
психолого-медико-педагогічної
допомоги дитині
розроблення ІПР для кожної
дитини з ООП та моніторинг
її виконання
надання методичної
підтримки педагогічним
працівникам
консультування родин
професійна взаємодія
фахівців
надання батькам
необхідної психологічної
допомоги
створення позитивного
соціального
середовища для
інклюзії
Заклад дошкільної освіти
директор або виховательметодист, вихователь,
асистент вихователя,
практичний психолог,
соціальний
педагог,
вчитель-дефектолог,
вчитель-реабілітолог
та батьки дитини з ООП
тощо
Постійні учасники
Залучені фахівці
медичний працівник закладу
освіти, лікар, асистент
дитини, спеціалісти системи
соціального захисту
населення, служби у справах
дітей
Склад команди супроводу дитини з ООП
Заклад загальної середньої освіти
Постійні учасники
директор або заступник директора з навчальновиховної роботи, вчитель (класний керівник),
вчителі-предметники, асистент вчителя, практичний
психолог, соціальний
педагог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та
батьки або законні представники дитини
Залучені фахівці
медичний працівник закладу освіти, лікар,
асистент дитини,
спеціалісти системи соціального захисту
населення,
служби у справах дітей тощо










формування складу учасників з розробки ІПР;
- призначення відповідальної особи по координації розробки ІПР;
- організація роботи КС;
- контроль виконання висновку інклюзивно-ресурсного центру;
- залучення фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги
дітям з ООП;
- контроль за виконанням завдань учасниками КС своїх функцій;
- розроблення спільно з іншими учасниками КС індивідуального
навчального плану дитини з ООП;
- залучення батьків (законних представників), дітей до розробки ІПР;
- моніторинг виконання ІПР;
- оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації
ІПР.
-







- Виявлення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
- Психологічний супровід дитини з ООП;
- Надання корекційно- розвиткових послуг дитині з ООП згідно з
ІПР;
- Інформування учасників КС про результати оцінки когнітивної та
емоційно-вольової сфери дитини, сильні сторони та потреби
дитини;
- надання рекомендацій та консультативно-методичної допомоги
педагогічним працівникам навчального закладу у роботі з дитиною
з ООП;
- Консультативна робота з батьками дитини з ООП;
-Створення позитивного мікроклімату в колективі, проведення
заходів, спрямованих на попередження у шкільному оточенні,
формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з
ООП.






проведення індивідуальної роботи з дітьми з ООП, залучення їх до
роботи в гуртках, секціях та інших об'єднаннях;
виявлення дітей, у яких виникають труднощі у спілкуванні та
взаємодії з оточуючими, або які проживають у сім’ях, що опинились у
складних життєвих обставинах;
визначення соціальних питань, які потребують негайного вирішення
причин та труднощів, при потребі, скерування до відповідних фахівців з
метою надання допомоги;
вивчення умови проживання дитини в сім’ї, підготовка
характеристики сім’ї дитини;
надання рекомендацій класному керівникові (класоводу) щодо
шляхів ефективної інтеграції дитини в колектив однолітків, формування
позитивного мікроклімату в дитячому колективі;
поширення інформації про засади інклюзивного навчання серед
педагогічних працівників, батьків (законних представників), дітей з
метою формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з
особливими освітніми потребами.







- Забезпечення освітнього процесу дитини з ООП;
- Підготовка інформації для учасників засідання КС про особливості
навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони,
потреби, результати досягнення дитиною цілей , зазначених в ІПР;
- Розроблення ІПР в закладі освіти;
- Надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо технологій,
що показали ефективність в навчально-виховному процесі дитини;
- Визначення спільно з педагогічними працівниками рівня досягнення
кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР, на початку кожного
півріччя;
- Створення належної моральної атмосфери взаємин в класі
(вчитель/вихователь-дитина, дитина-дитина і т.д.);
- Консультування батьків (законних представників) про стан
засвоєння навчальної програми дитиною з ООП.







- Спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних
особливостей, схильностей, інтересів, потреб;
- Участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
- Участь у розробленні ІПР;
- Адаптація освітнього середовища; навчальних матеріалів відповідно
до потенційних можливостей дитини з ООП;
- Оцінка спільно з вчителем рівня досягнення кінцевих цілей
навчання, передбачених ІПР;
- Підготовка інформації для учасників засідання КС за результатами
спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей,
інтересів та потреб;
- Консультативна допомога батькам (законним представникам),
педагогічним працівникам.


- Інформування учасників засідання КС про стан здоров’я
дитини та її психофізичні особливості;
- За необхідності збір додаткової інформації від батьків,
осіб, які їх замінюють, закладу охорони здоров’я стосовно
стану здоров’я дитини.





- Оцінка розвитку дитини згідно кваліфікації з метою
вивчення її потенційних можливостей та потреб;
- Надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП,
згідно з ІПР;
- Моніторинг досягнень дитини у відповідній сфері
розвитку дитини згідно з ІПР;
- Надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо
особливостей організації навчально-виховного процесу,
технології для досягнення кінцевих цілей навчання,
визначених в ІПР та застосування адаптацій та
модифікацій;
- Консультативна робота з батьками дитини з ООП;
Обов’язки вчителя
•
•
•
складати плани уроків
та проводити заняття;
контролювати навчання
учнів та допомагати їм;
надавати матеріали
асистентові вчителя
Обов’язки асистента вчителя
•
•
•
докладніше пояснювати
елементи уроку учням;
перевіряти виконання вправ
на закріплення;
контролювати процес, вести
записи, надавати інформацію
учителеві
Спільні дії
• обговорювати та прогнозувати очікувані результати;
• обговорювати окремі стратегії, методи, результати;
• вносити необхідні зміни (адаптації/модифікації,
доповнення) до планів уроків
?
Роль батьків як членів команди
психолого-педагогічного супроводу
брати участь у прийнятті рішень, що
впливають на освіту та розвиток
дитини
надавати необхідну
інформацію, що може
вплинути на навчання
та поведінку дитини у школі
брати участь у розробленні
Індивідуальної програми розвитку
(ІПР) дитини
регулярно отримувати звіти про
успіхи дитини протягом
навчального року
отримувати від учителів та
інших спеціалістів інформацію
про
розвиток, навчання та
успішність дитини, зокрема
про реалізацію
ІПР
отримувати консультації фахівців,
що працюють з дитиною
Інформація, якою можуть поділитися батьки учнів з
особливими освітніми потребами
намічені для
дитини цілі
важлива
медична
інформація
успішні навчальні та
поведінкові техніки,
що батьки
застосовують вдома
минулий
навчальний
досвід дитини
зміни в житті
чи складі
сім’ї
Інтелектуальні порушення:
1 клас Наказ МОНУ № 816 від 26.07.2018р.
2 клас Наказ МОНУ № 917 від 02.07.2019 р.
3-4 класи Наказ МОНУ № 693 від 25.06.2018р.
5-10 класи Наказ МОНУ № 627 від 12.06.2018р.
Затримка психічного розвитку:
1-2 класи Наказ МОНУ № 814 від 26.07.2018 р.
3-4 класи Наказ МОНУ № 693 від 25.06.2018 р.
5-7 класи Наказ МОНУ № 815 від 26.07.2018 р.
8-9 класи Наказ МОНУ № 627 від 12.06.2018р.
Аутичні порушення тяжкого ступеня; інтелектуальні порушення помірного та
тяжкого ступеня:
1-4 класи Наказ МОНУ № 917 від 16.08.2018р.
5-9 класи Наказ МОНУ № 808 від 10.06.2019р.
Решта нозологій:
1-2 класи Наказ МОНУ № 814 від 26.07.2018р.
3-4 класи Наказ МОНУ № 693 від 25.06.2018р.
5-10 класи Наказ МОНУ № 627 від 12.06.2018р






Він достатньо гнучкий;
Йому цікаві труднощі – і він готовий пробувати різні підходи;
Він поважає індивідуальні відмінності;
Може слухати і застосовувати рекомендації й поради інших
фахівців;
Він відчуває себе впевнено в присутності іншого дорослого в
класі;
Він готовий працювати з іншими вчителями в одній команді.
Джим Леско, США.
Скачать