Uploaded by karina.madantsyan

ТЕРАПІЯ практ. та лаб. сам.р. 2021

advertisement
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
Психолого-педагогічний факультет
Кафедра психології
Методичні рекомендації
до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи
«ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ»
підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
053 Психологія
Освітня програма
Освітньо-професійна програма
«Психологія»
Розробник: ст.викл. кафедри психології, канд.психол. наук Рева М.М.
2020 рік
2
Плани практичних занять
Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОТЕРАПІЇ
Практичне заняття №1. (2 год)
Тема. ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І СПЕЦИФІЧНА
ПРАКТИКА
План
1. Сутність психотерапії та її місце серед інших форм психологічної і медичної
допомоги.
2. Об’єкт і предмет психотерапії як науки.
3. Основні моделі психотерапевтичної допомоги.
4. Психотерапія та релігія.
5. Психотерапія як професія. Положення Страсбурзької Декларації.
6. Мета і завдання психотерапії
7. Принципи психотерапії
Основна література
1. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е. Психотерапия. Психологические модели.
Учебник для вузов. . – 3-е изд. допол., стереотип. –СПб. : Питер, 2012. – 496 с.
2. Галанов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога.-СПб: Сова, М.:
Эксмо, 2003.- 928 с.
3. Глива Є. Вступ до психотерапії. - Острог-Київ: Вид-во «Острозька академія», вид-во
«Кондор», 2004. – 530 с.
4. Каліна Н.Ф. Психотерапія. - Київ: Академвидав, 2010. – 288 с.
5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия.- М.: Изд-во Института
Психотерапии, 2001.- 464 с.
7. Осипова А.А. Общая психокоррекция.-М.:ТЦ Сфера, 2005.- 512с.
8. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. В.Д. Карсаварского// – СПб.: Питер Ком,
1998. – 752 с
9. Седих К.В., Фільц О.О., Банцер В.І та ін.Основи психотерапії К.: Академидав, 2016
10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - Питер . – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 607 с.
Додаткова література
Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни. - М., 1995. - 336 с.
Эйдемиллер Э.Г. , Юстицкий . В.В. Семейная психотерапия. - Л., 1990. -192 с.
Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. - 368 с.
Юнг К. Психологические типы. - М., 1995. - 616 с
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений.
Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы /Э.Берн// : Пер. с
англ. ( Общ. ред. М. С. Мацковского). – М.: Педагогика, 1988. – 400 с.
6. Берн Э. Трансактный анализ и психотерапия /Э.Берн// Пер. с англ. – СПб.: Изд-во
“Братство”, 1992. – 224 с.
7. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия /И.Ялом// М.: Класс, 1999.
1.
2.
3.
4.
5.
Статті для опрацювання:
1. Доморацкий В. Общие факторы психотерапевтического воздействия //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=547
2. Латыпов И. Поиск научности в психотерапии // Теория и практика психотерапии
№4, 2014, с. 88- 96 // https://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=392
Практична частина:
3
1. Вивчення положень Страсбурзької Декларації.
2. Ознайомлення з Кодексом Української спілки психотерапевтів.
Практичне заняття №2. (2 год)
Тема. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОЦЕСУ. ОСОБИСТІСТЬ
ПСИХОТЕРАПЕВТА. ЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ
План
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Психотерапія як професія.
Вимоги до особистості психотерапевта.
Етапи психотерапевтичного процесу.
Понятійний апарат психотерапії.
Феномени психотерапевтичного процесу.
Універсальні психотерапевтичні процедури.
Вербальні і невербальні засоби психотерапевтичної роботи
Етичні основи психотерапії
Основна література.
1. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е. Психотерапия. Психологические модели.
Учебник для вузов. . – 3-е изд. допол., стереотип. –СПб. : Питер, 2012. – 496 с.
2. Галанов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога.-СПб: Сова, М.:
Эксмо, 2003.- 928 с.
3. Глива Є. Вступ до психотерапії. - Острог-Київ: Вид-во «Острозька академія», вид-во
«Кондор», 2004. – 530 с.
4. Каліна Н.Ф. Психотерапія. - Київ: Академвидав, 2010. – 288 с.
5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия.- М.: Изд-во Института
Психотерапии, 2001.- 464 с.
7. Осипова А.А. Общая психокоррекция.-М.:ТЦ Сфера, 2005.- 512с.
8. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. В.Д. Карсаварского// – СПб.: Питер Ком,
1998. – 752 с
9. Седих К.В., Фільц О.О., Банцер В.І та ін.Основи психотерапії К.: Академидав, 2016
10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - Питер . – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 607 с.
Додаткова література
Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни. - М., 1995. - 336 с.
Эйдемиллер Э.Г. , Юстицкий . В.В. Семейная психотерапия. - Л., 1990. -192 с.
Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. - 368 с.
Юнг К. Психологические типы. - М., 1995. - 616 с
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений.
Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы /Э.Берн// : Пер. с
англ. ( Общ. ред. М. С. Мацковского). – М.: Педагогика, 1988. – 400 с.
6. Берн Э. Трансактный анализ и психотерапия /Э.Берн// Пер. с англ. – СПб.: Изд-во
“Братство”, 1992. – 224 с.
7. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия /И.Ялом// М.: Класс, 1999.
1.
2.
3.
4.
5.
Статті для опрацювання:
4
1. Коттлер Дж. Лучшие психотерапевты - что они за люди? Глава из книги
"Совершенный психотерапевт. Работа с трудными клиентами"//
https://psyjournal.ru/articles/luchshie-psihoterapevty-chto-oni-za2. Холина Н. О завершении терапии //
lyudihttp://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=475
Практична частина:
1. Порівняйте різні психотерапевтичні напрямки за запропонованими вам критеріями:
ключові поняття, моделі терапевтичного втручання, характер терапевтичних відносин
і т.п.
2. Виділіть зміст суджень клієнта й запропонуйте відповідь психотерапевта: а) „Я
вагітна й не знаю напевне, хто батько моєї майбутньої дитини – мій чоловік чи його
брат. Я нікому не говорила про це...”; б) „Скажіть, а Ви були одружені ?”
3. Визначте, чи є відповідь консультанта емпатійною: чи присутнє в ній розуміння
змісту проблеми, почуттів клієнта, чи витримується орієнтування, напрямок, чи
пропонується яка-небудь дія.
а) Клієнт: „Я хочу розвестися. Я не можу жити з людиною, що має мене за ніщо, ніяк зі
мною не рахується” – Психотерапевт: „Ви почуваєте, що Ваш чоловік не цінує Вас”;
б) Клієнт: „Мені набридла моя робота. Я роблю те саме й втомився від цієї рутини. Але
що я ще можу робити ? Чим мені зайнятися?” – Психотерапевт: „Ви не задоволені своєю
роботою, тому що вона одноманітна й хочете знайти щось, щоб цікавило Вас. Давайте
почнемо з того, що Ви напишете список тих потреб, які б Ви хотіли задовільнити в роботі”;
в) Клієнт: „Мій син часто грубить і взагалі перестав звертати увагу на мої поради. Він
вважає, що я втручаюся не в свої справи. А я боюся, що люди, з якими він працює, його
підведуть. Я стільки разів застерігала його... Порадьте, що мені робити”. – Психотерапевт:
„Я бачу, що Ви переживаєте за сина. Вас турбує, що Ви не можете знайти з ним спільної
мови.”
Практичне заняття №3 (2 год)
Тема: Розвиток класичного психоаналізу. Неофрейдизм і сучасний психоаналіз
Мета: ознайомлення студентів з основними положеннями класичного психоаналізу та
специфікою психоаналітичних методів.
План:
1. Історичні передумови розвитку психодинамічної теорії.
2. Ключові поняття та характеристики динамічної психотерапії.
3. Структура особистості за З.Фрейдом. Вікові стадії розвитку людини.
4. Джерела невротичних та емоційних розладів особистості.
5. Поняття трансферу, опору та захисних механізмів, їх значення у
психоаналітичній психотерапії.
6. Основні етапи та техніки психоаналізу.
7. Робочий альянс як форма терапевтичних стосунків.
8. Неофрейдизм і сучасний психоаналіз.
9. Сучасні психодинамічні теорії.
10. Види психоаналітичних підходів. Основні положення теорії Е.Фромма та
К.Хорні.
5
Основні поняття: психоаналіз, захисні механізми, фіксація, перенос (трансфер),
контрперенос, вільні асоціації, інтерпретація, опір, інсайт,, архетипи, індивідуація,
компенсація, гіперкомпенсація, комплекс неповноцінності, комплекс вищості, стиль життя,
прагнення до досконалості, комплекс, пошук психологічної сили.
Практична частина: робота у міні-групах з обговорення наступних питань:
Психоаналіз Зігмунда Фрейда
1. Як ви думаєте, які із захисних механізмів особистості (за Зігмундом Фрейдом)
частіше діють у вас? Як вони допомогають вам почуватися краще?
2. Уявіть собі, що ви лежите на кушетці і розмовляєте з психоаналітиком. Які сфери
вашого життя ви більш за все хотіли б обговорити? Розмова про які сфери викликала
б у вас опір? Чи думаєте ви, що змогли б краще себе зрозуміти в результаті цього
процесу? Щоб ви хотіли отримати? Як, на вашу думку, ви досягли б цього?
Індивідуальна психологія Альфреда Адлера
1. Чи погоджуєтесь ви із твердженням Альфреда Адлера, що почуття неповноцінності у
дитячому віці відіграє важливу роль у подальшому житті людей? Чи можете ви для
прикладу назвати якісь ваші досягнення або прагнення на даний момент, які,
можливо, грунтуються на ранніх переживаннях власної неповноцінності?
2. Якою є ваша думка про адлеріанську концепцію прагнення до перевершення? Як ви у
своєму житті прагнете до цього? Чи можете ви сказати. Чим відрізняються ваші
власні цілі та спрямованість від цілей і спрямованості ваших друзів?
3. Чи погоджуєтесь ви з Альфредом Адлером , що соціальний інтерес є показником
психічного здоров’я? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому?
4. Проаналізуйте свою порядкову позицію в родині. Чи можете ви сказати, як ця позиція
(перша дитина, друга дитина, єдина дитина, найменша дитина тощо) вплинула на ваш
особистісний розвиток?
Аналітична психологія Карла Юнга
1. Якими є чотири психологічні функції душі, описані Карлом Юнгом? Яка функція
домінує у вашому свідомому житті? Яка функція краще за все характеризує людину,
яка вам найбільш емоційно близька?
2. Порівняйте і протиставте позиції Альфреда Адлера і Карла Юнга по кожній із
наступних тем: визначальна мета життя, причини психопатологічних проявів і
природа людської мотивації.
Література
Основна література
1.
Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии / Пер. с англ. А.Б. Хавина. –
Екатеренбург: «Деловая книга», 1998. – С. 11-335.
2.
Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ
Сфера, 2005. – С. 33-125.
3.
Основы психотерапии: Учебн. Пособие для студентов вузов, которые обучаются по
спец. «Психология», «Социальная педагогика» / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская,
А.С. Кочарян. – К.: Ника-Центр, 2001. – С. 17-132.
4.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: Навч.
посіб. – К.: Вища шк., 2006. – С. 128-129, 200-372.
5.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. – К.: Либідь,
1996. – С. 35-37.
6.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навчальний посібник. – К.:
1996. – С. 35.
Додаткова література
6
Балит М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии / Пер. с англ. – М.:
«Когито-Центр», 2002. – С. 51-66.
Опрацювати:
1. Млодик И. Дно бесконечного колодца или мучительный путь нарцисса //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=591
7.
Практичнее заняття № 4(2 год)
Тема: Аналітична психологія і психотерапія К.Г.Юнга
Мета: ознайомлення студентів з основними положеннями психоаналітичної
психотерапії К.Г.Юнга
План
1. Аналітична школа К.Г.Юнга.
2. Структура психічного та характерологічна типологія в теорії Г.Юнга.
3. Загальні засади аналітичної психотерапії. Розбіжності із 3. Фройдом у
трактуванні.
4. Діалектичність терапевтичного процесу.
5. Робота з сновидіннями як ядро юнгіанської терапії.
6. Поняття архетипів.
7. Етапи, механізми та психотехніки в аналітичній психотерапії.
Практична частина: робота у міні-групах з обговорення наступних питань:
Аналітична психологія Карла Юнга
1.
Якими є чотири психологічні функції душі, описані Карлом Юнгом? Яка
функція домінує у вашому свідомому житті? Яка функція краще за все характеризує людину,
яка вам найбільш емоційно близька?
2.
Порівняйте і протиставте позиції Альфреда Адлера і Карла Юнга по кожній із
наступних тем: визначальна мета життя, причини психопатологічних проявів і природа
людської мотивації.
Література
Основна література
1. Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии / Пер. с англ. А.Б. Хавина. –
Екатеренбург: «Деловая книга», 1998. – С. 11-335.
2. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.:
ТЦ Сфера, 2005. – С. 33-125.
3. Основы психотерапии: Учебн. Пособие для студентов вузов, которые обучаются по
спец. «Психология», «Социальная педагогика» / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская,
А.С. Кочарян. – К.: Ника-Центр, 2001. – С. 17-132.
4. Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика:
Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – С. 128-129, 200-372.
5. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. – К.:
Либідь, 1996. – С. 35-37.
6. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навчальний посібник. – К.:
1996. – С. 35.
Додаткова література
1. Балит М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии / Пер. с англ. – М.:
«Когито-Центр», 2002. – С. 51-66.
7
Опрацювати:
1. Млодик И. Дно бесконечного колодца или мучительный путь нарцисса //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=591
Практичнее заняття №5 (2 год)
Тема: КОГНІТИЧНО-ПОВЕДІНКОВИЙ НАПРЯМОК ПСИХОТЕРАПІЇ
Мета: ознайомлення студентів з основними напрямками когнітивної психотерапії, аналіз їх
спільних та відмінних рис, уявлення про специфіку методів когнітивної психотерапії
План
1. Когнітивно-поведінковий напрямок психотерапії Теорія, історія, розвиток.
2. Раціонально-емотивна терапія А. Елліса (дескриптивні когніції, оцінночі когніції,
групи ірраціональних установок, АВС-схема).
3. Когнітивний підхід А. Бека (когнітивні спотворення: персоналізація, дихотомічне
мислення, вибіркове абстрагування, довільний умовивід, зверхгенералізація,
перебільшення (катастрофізація); етапи когнітивної корекційної роботи; класифікаці
поведінських правил
Основні поняття умовні рефлекси, оперантне обмовлення, позитивне підкріплення;
пастки, дилеми, перешкоди; дескриптова когніція, оціночна когніція, ірраціональна
установка; когнітивні викривлення; почуття реальності; стани Я, психологічна гра,
життєвий сценарій, погладжування, вимагацькі почуття, заборони; ранні рішення;
інтроекція, проекція, ретрофлексія, дефлексія, конфлуенція, «незакінчена справа минулого»
Практичне завдання: опис та застосування технік «Сократівський діалог», «АВС»,
«Заповнення пустоти», «Когнітивна реатрибуція», «Переформулювання»
Опрацювати:
Подольская О. Эмоционально-волевые нарушения вследствие травм детства
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=267
Література
Основна література
1. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ
Сфера, 2005. – С. 68-116.
2. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов, которые обучаются по спец.
«Психология», «Социальная педагогика» / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская, А.С. Кочарян. –
К.: Ника-Центр, 2001. – С. 257-274.
3. Психотерапия: Учебник для вузов / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб.: Питер,
2003. – С. 395-409.
Додаткова література
4. Калина Н.Ф. Основы психотерапии. – М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. – С. 83-99.
5. Перлз Ф. Практика гештальттерапии. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований,
2001. – С. 6-46.
6. Бек А. Когнитивная терапия// Эволюция психотерапии. М.:Класс, 1998, Т.2.
7. Элисс А. Рациональная психотерапия// Техники консультироваия и психотерапии.
Тексты. М.: Эксмо, 2000.
8
Практичне заняття №6 (2год)
Тема: ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНИЙ ТЕОРІЇ
Мета: ознайомлення студентів з основними напрямками екзистенційно-гуманістичної
психотерапії, аналіз їх спільних та відмінних рис.
Професійна спрямованість: уявлення про специфіку методів екзистенційно-гуманістичної
психотерапії
План
1. Загальна характеристика гуманістичного напряму. Клієнт-центрований підхід
К. Роджерса. Поле досвіду. Проблема Я-реального та Я-ідеального. Необхідні умови
психотерапевтичного процесу в концепції К.Роджерса. Поняття повноцінно функціонуючої
особистості.
2. Теорія особистості А. Маслоу. Генеза неврозу за А. Маслоу. Поняття дифіцітарної
мотивації та мотивації зростання. Поняття самоактуалізації, потреб та метапотреб. Особливі
вимоги до психолога.
3. Логотерапія В. Франкла. Проблема смислу життя. Проблема свободи волі. Воля до
смислу.
4. Екзистенційний напрямок психотерапії. Проблема автентичної поведінки.
Основні поняття поле досвіду, Я-реальне, Я-ідеальне, самоактуалізація, воля до
смислу, смисл життя, свобода волі, автентичність, конгруентність, логотерапія,
екзистенція, відповідальність, клієнт-центрована терапія
Практична частина: Підібрати психотехніки корекційного впливу з кожного напрямку, що
розглядається. Презентувати їх, розкрити можливості і доцільність використання.
Опрацювати:
1. Малейчук Г. Пограничный клиент: феноменология и психотерапия //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=424
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
Лабораторне заняття №1.
Тема: СІМЕЙНА СИСТЕМНА ПСИХОТЕРАПІЯ (4 год.)
План
1. Теоретичні передумови, історія становлення та розвитку системної сімейної
психотерапії.
2. Системний підхід в роботі із сім’єю. Провідні ідеї у різних моделях сімейної терапії.
3. Параметри сімейної системи. Поняття життєвого циклу сім’ї. Основні
характеристики сім’ї з точки зору сімейної системної терапії.
4. Фактори особистої сімейної історії, які впливають на роботу психотерапевта.
5. Теорії комунікації, конструктів і наративу.
6. Методи і техніки сімейної системної психотерапії
Основні поняття теми: циркулярні питання, генограма, сімейна скульптура,
сімейний подіум, наратив, нарація
Практична частина: ознайомлення з техніками системної сімейної терапії, апробація
їх на практиці. 1. Створення генограми своєї сім’ї.
Обгрунтування можливостей
використання цього методу у практичній роботі. 2. Знайомство з технікою «Сімейна
скульптура». Групова робота з зондування домінуючого наративу про сім’ю та її значення у
житті людини.
9
Основна література.
1. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс
/А.Я.Варга// – СПб.: Речь, 2001. – 144 с.
2. Основи психотерапії: навч. посіб. / В.І. Банцер, Л.О.Гребінь, З.В.Григул та ін.; під
заг.ред. К.В.Седих, О.О.Фільц, Н.Є.Завацька. – Полтава: Алчевськ: ЦПК, 2013.- 329с.
3. Наративні психотехнології / Чепелєва Н.В., Смульсон М.Л., Шоловська О.М., Гуцол
С.Ю.; за заг.ред. Чепелєвої Н.В. – К:Главник, 2007. – 144с. (Серія «психологічний
інструментарій»).
4. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування /А.Фон
Шліппе, Й.Швайцер// - Львів. 2004. – 360с.
Додаткова література.
1. Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций /П.Вацлавик// Серия:
Психология. XX век. Букинистическое издание.. Издательства: Эксмо-Пресс, Апрель-Пресс,
2000. – 320 с.
2. Людевиг К. Системная терапия /К.Людевиг// – Москва: Изд-во «VERTE». 2004.
3. Шутценбергер А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны,
синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы
/А.А.Шутценбергер// М.: Изд. Института психотерапии, 2001.
4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология семьи и семейная психотерапия
/Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис// СПб.: Питер, 1999. – 656с.
Опрацювати:
1. Олифирович Н. Системный анализ семейних тайн в психотерапевтической
практикеhttp://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=267
Лабораторне заняття №2. (4 год)
Тема: ТРАНЗАКТНИЙ АНАЛІЗ
План
1. Транзактний аналіз. Філософська концепція та провідні ідеї транзанктного аналізу.
2. Особливості психотерапевтичної роботи в руслі транзактного аналізу Е.Берна.
3. Структурний аналіз Я-станів. Аналіз транзакцій.
4. Роль ігор та життєвих сценарії в житті людини.
5. Техніки транзактного аналізу.
Основна література.
1. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс
/А.Я.Варга// – СПб.: Речь, 2001. – 144 с.
2. Основи психотерапії: навч. посіб. / В.І. Банцер, Л.О.Гребінь, З.В.Григул та ін.; під
заг.ред. К.В.Седих, О.О.Фільц, Н.Є.Завацька. – Полтава: Алчевськ: ЦПК, 2013.- 329с.
3. Наративні психотехнології / Чепелєва Н.В., Смульсон М.Л., Шоловська О.М., Гуцол
С.Ю.; за заг.ред. Чепелєвої Н.В. – К:Главник, 2007. – 144с. (Серія «психологічний
інструментарій»).
4. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування /А.Фон
Шліппе, Й.Швайцер// - Львів. 2004. – 360с.
Додаткова література.
1. Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций /П.Вацлавик// Серия:
Психология. XX век. Букинистическое издание.. Издательства: Эксмо-Пресс, Апрель-Пресс,
2000. – 320 с.
2. Людевиг К. Системная терапия /К.Людевиг// – Москва: Изд-во «VERTE». 2004.
10
3. Шутценбергер А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны,
синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы
/А.А.Шутценбергер// М.: Изд. Института психотерапии, 2001.
4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология семьи и семейная психотерапия
/Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис// СПб.: Питер, 1999. – 656с.
Лабораторне заняття №3. (4 год)
Тема: ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ
План
1.
2.
3.
4.
5.
Сутність позитивної психотерапії Н.Пезешкіана.
П’ятиступенева модель психологічної допомоги.
Балансна модель психотерапії
Стадії взаємодії у позитивній психотерапії.
Техніки позитивної психотерапії.
Основна література
1. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.:
ТЦ Сфера, 2005. – С. 68-116.
2. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов, которые обучаются по
спец. «Психология», «Социальная педагогика» / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская,
А.С. Кочарян. – К.: Ника-Центр, 2001. – С. 257-274.
3. Психотерапия: Учебник для вузов / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб.:
Питер, 2003. – С. 395-409.
Практична частина: підібрати техніки, що використовуються у даних
напрямках, описати і презентувати групі
Лабораторне заняття №4. (2 год)
Тема: ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ.
План
1.Основні поняття і принципи гештальттерапії.
2. Поняття контакту та способів його переривання.
3. Невротичність за Ф.Перлзом.
4. Стратегії терапії та типи інтервенцій.
5. Техніки гештальттерапії
Основна література
4. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов, которые обучаются по
спец. «Психология», «Социальная педагогика» / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская,
А.С. Кочарян. – К.: Ника-Центр, 2001. – С. 257-274.
5. Психотерапия: Учебник для вузов / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб.:
Питер, 2003. – С. 395-409.
Практична частина: підібрати техніки, що використовуються у даних
напрямках, описати і презентувати групі
Лабораторне заняття №5. (2 год)
Тема: ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ.
План
11
1.Основні поняття і принципи гештальттерапії.
2. Поняття контакту та способів його переривання.
3. Невротичність за Ф.Перлзом.
4. Стратегії терапії та типи інтервенцій.
5. Техніки гештальттерапії
Основна література
6. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов, которые обучаются по
спец. «Психология», «Социальная педагогика» / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская,
А.С. Кочарян. – К.: Ника-Центр, 2001. – С. 257-274.
7. Психотерапия: Учебник для вузов / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб.:
Питер, 2003. – С. 395-409.
Практична частина: підібрати техніки, що використовуються у даних
напрямках, описати і презентувати групі
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів складається із двох частин. Перша частина
передбачає опрацювання літературних джерел.
Література для опрацювання:
1. Доморацкий В. Общие факторы психотерапевтического воздействия //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=547
2. Холина Н. О завершении терапии //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=475
3. Млодик И. Дно бесконечного колодца или мучительный путь нарцисса //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=591
4. Дробышевский Б. Психотерапевтическое значение дыхания //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=424
5. Малейчук Г. Пограничный клиент: феноменология и психотерапия //
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=424
6. Подольская О. Эмоционально-волевые нарушения вследствие травм детства
http://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=267
7. Олифирович Н. Системный анализ семейних тайн в психотерапевтической
практикеhttp://psychotherapy.ruspsy.net/article.php?post=267
8. Сатир В. Почему семейная терапия?
http://www.victoria.lviv.ua/html/interesno/terapia.htm
9. Коттлер Дж. Лучшие психотерапевты – что они за люди? //
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2903
Друга частина передбачає виконання одного завдання протягом
вивчення дисципліни. Студенту пропонується:
1. Обрати один із напрямків психотерапії, обґрунтувати свій вибір.
2. Розкрити сутність та особливості обраного напряму
5. Опасати конкретні методи і техніки обраного напрямку.
6. Підібрати картинки, афоризми, карикатури, які б ілюстрували основні
поняття теми.
12
Вимоги до виконання. Завдання виконується у вигляді письмової
роботи обсягом 10 – 12 аркушів формату А-4. Студент повинен вільно
орієнтуватися у тексті виконаного індивідуального завдання, вміти дати
необхідні усні пояснення чи уточнення до нього.
Максимальна кількість балів – 20.
Download