Uploaded by Oleg Slipenko

Аналіз лекції Кременя

advertisement
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
А) Здійснити аналіз та класифікацію визначень поняття «освіта», що зустрічаються в науково-педагогічній
літературі, результати аналізу подати у вигляді таблиці і завантажити на освітній портал.
Визначення
Джерело
Аналіз
Освіта — це суспільно
Зайченко І. В., «Педагогіка.
Визначення коректно визначає особливості
організований і нормований процес
Підручник»
освіти як процесу та вказує на його
(і його результат) постійної передачі
важливі риси. Акцент вказаний на
попередніми поколіннями
постійність цього процесу з точки зору
наступним соціально значущого
філогенезу (загалом) і онтогенезу (коли
досвіду, який в онтогенетичному
мова йде про індивідуальну особистість)
плані становлення особистості є її
генетичною програмою і
соціалізацією.
Освіта — процес засвоєння
Н. П. Волкова, «Педагогіка.
Дане визначення акцентує увагу на
систематизованих знань і
Навчальний посібник»
світоглядній ролі освіти, і, знову ж таки,
формування на їх основі світогляду,
розглядає поняття «освіта» як процес.
розвитку пізнавальних можливостей,
а
також набуття умінь і навичок для
практичного застосування
загальноосвітніх та професійних
знань.
Освіта — процес і результат
М. М. Фіцула, «Педагогіка.
Визначення трактується як процес і
засвоєння учнями систематизованих
Посібник»
результат, окрім загальноосвітніх знань
знань, умінь і навичок, формування
також вказаний і розвиток моральних
на їх основі наукового світогляду,
якостей особистості.
моральних та інших якостей
особистості, розвиток її творчих сил
і здібностей.
Освіта — цілеспрямована
В. Г. Кремень, «Енциклопедія освіти» Дане визначення найповніше визначає
пізнавальна діяльність людей з
характерні особливості освіти як
отримання знань, умінь та навичок
діяльності та результату діяльності.
або щодо їх вдосконалення. Процес і
Визначення включає в собі і
результат засвоєння особистістю
характеристику розвитку суто пізнавальної
певної системи наукових знань,
діяльності, і морально-етичної культури.
практичних умінь та навичок і
пов'язаного з ними того чи іншого
рівня розвитку її розумовопізнавальної і творчої діяльності, а
також морально-естетичної
культури, які у своїй сукупності
визначають соціальне обличчя та
індивідуальну своєрідність цієї
особистості.
Б) Ознайомитися з лекцією В.Г. Кременя «Розвиток освіти в Україні в контексті цивілізаційних змін» та
визначити основні напрями розвитку освітньої галузі. Результати здійсненого аналізу оформити у вигляді
таблиці і завантажити на освітній портал.
Основні напрями розвитку освітньої галузі
Фактор
Орієнтація освіти на сучасні
інноваційні тенденції
Напрями розвитку
 розвиток творчої та самостійної діяльності учнів («Важливий не видимий
результат, а шлях до цього результату»)
 прищеплення потреби постійно навчатися і вдосконалювати свої знання («У
XXI ст. людина розумна – людина, що навчається»)
 розвиток компетентностей, а не компетенцій («У школі вивчають префікси,
суфікси та інше, але не навчаються мовленню»)
Зростання інформаційнокомунікативного середовища
 зміна моделі педагогічної взаємодії – від авторитарної та суб’єкт-об’єктної до
толерантних суб’єкт- суб’єктних відносин, де «кожна сторона є активною та
сприймаючою у всіх відносинах»
 спрямування освітнього процесу на розвиток самодостатньої особистості,
тому що лише така особистість може «відбутися у житті»
Дитиноцентризм та
людиноцентризм
 максимальне наближення освітнього процесу до конкретної дитини, для того
щоб дитина «розвивалася на основі своїх здібностей, а не на основі своїх
нездібностей»
 акцент не на здобуття знань, а на розвиток особистості
 профорієнтація дітей в старших класах
Глобалізація
 залучення до процесу змін освіти напрацювання всього світу, а не «лише
використовувати зусилля власних громадян»
 напрямок на розвиток «глобалістської людини», тобто особистість, готову
співпрацювати із «всім світом»
 перейняття цінностей, апробованих Європою
Зміна суспільних цінностей
 переосмислення людських цінностей, корекція їхнього розуміння
 готовність до зміни традицій
 впровадження ідеї конкуретноспроможності
 психологолізація та педагогізація суспільства, тобто широке збагачення знань
в цьому напрямку
 акцент на ідеї національного єднання та патріотизму як на одній із провідних
Download