Загрузил Andrey Alexeev

Договір підряду 2102

Реклама
Договір підряду № 2102
щодо виконання робіт по підтримці сайту
м. Київ
«10» квітня 2015р.
ТОВ «Автодіти», в особі директора Шумейко Олега Юрійовича, який діє на підставі
Статуту, іменований надалі Замовник, та
ФОП Шилов Петро Миколайович, ідентифікаційний код: 3300901219, діючий на
підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2 063 000 0000 005212 від 29.08.2008р .,
іменований надалі Виконавець іменовані спільно Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець за завданням Замовника зобов'язується виконати роботи
з підтримки інтернет-сайту : аvtokrisla.com
1.2. Вартість робіт, основні вимоги, терміни реагування та зміст робіт за договором
визначаються Додатками до даного договору, які є невід'ємними частинами Договору.
1.3. Замовник передає Виконавцю завдання, шляхом направлення заявки на виконання робіт
за даним Договором (далі - «Заявка»), через Систему Завдань Виконавця (далі «СЗ»).
1.4. Всі заявки Замовника на адресу Виконавця, вся переписка та обмін інформацією з
співробітниками Виконавця створюються в панелі управління http://aimlabs.com.ua/task/task/
з логіном та паролем:
Логін: avtokrisla Пароль: avtokrislaasflho3yt10h
Логін і пароль є конфіденційними і не можуть передаватися Замовником в руки третіх осіб.
1.5. Після отримання заявки від Замовника, Виконавець коментує її в СЗ, уточнюючи деталі
виконання у Замовника. У разі відсутності з боку Виконавця питань до Замовника,
Виконавець оцінює і визначає час виконання заявки і відправляє Замовнику терміни
виконання заявки на підтвердження протягом 2 (двох) днів після отримання всіх відповідей
по заявці Виконавцем від Замовника. Підтверджені заявки в СЗ відправляються
співробітнику компанії Виконавця, який спеціалізується на даному типі робіт.
1.6. Час виконання заявки може збільшуватися, але має бути узгоджене Виконавцем із
Замовником в СЗ.
1.7. Після завершення виконання робіт, згідно заявки, Виконавцем складається та
надсилається Замовнику на підписання Акт виконаних робіт в 2-ух примірниках з підписом і
печаткою Виконавця, з урахуванням норм п.п. 3.2., 3.3. даного Договору. Після підписання
Акту Замовником, обсяг виконаних робіт, згідно з заявкою, включається в загальний час і
оплачується, на підставі рахунку-фактури Виконавця.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість робіт Виконавця вимірюється в годинах, вартість 1(однієї) години роботи
фахівців компанії Виконавця оформляється Додатками до даного договору і оплачується на
підставі рахунку, наданого Виконавцем Замовнику.
2.2. За фактом надання робіт, Виконавець надає Замовнику Акт виконаних робіт у двох
примірниках.
2.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Акту виконаних робіт Замовник
зобов'язаний підписати його і направити один примірник Виконавцю, або направити
Виконавцю мотивовану письмову відмову від його підписання.
2.4. На підставі підписаного сторонами Акту виконаних робіт, Виконавець надає рахунокфактуру, яка оплачується Замовником на протязі 3-х календарних днів з моменту підписання
Акту.
2.5. Оплата здійснюється в гривнях.
2.6. Під датою оплати розуміється дата списання коштів з розрахункового рахунку
Замовника.
2.7. Виїзд фахівця в офіс компанії оплачується за тарифом:
1) Виїзд: 400,00 (чотириста) гривень 00 копійок
2) Вартість 1 (одного) години роботи на виїзді: 320,00 (Триста двадцять) гривень 00 копійок.
(Але не менше 5 годин)
3) Виїзд співробітників Виконавця обговорюється додатково та вартість може бути
обговорена окремо.
3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ
3.1. За фактом виконання робіт з підтримки веб-сайту, щомісяця складається Акт виконаних
робіт, який є підставою для взаєморозрахунків.
3.2. Обсяг робіт згідно з заявкою Замовника, який виконується більше 1 (одного) місяця
Виконавцем оплачується Замовником в кількості годин, витрачених на виконання завдання в
розрахунковому місяці.
3.3. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту виконаних робіт,
зазначених у Додатках цього договору, спільно з Виконавцем здійснює приймання робіт і
направляє Виконавцю підписаний Замовником Акт виконаних робіт або мотивовану відмову
від приймання робіт. При відсутності письмових зауважень Замовника протягом зазначеного
строку робота вважається схваленою.
3.4. У разі вмотивованої відмови Замовника від приймання робіт сторонами складається
двосторонній Акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання. Після
усунення помилок робота знову пред'являється Замовнику, і процедура приймання
повторюється. При цьому нові зауваження можуть пред'являтися лише за зміненою частині
роботи. Будь доопрацювання оплачуються додатково згідно з вартістю робіт за годину часу
зазначеного в Додатках до даного договору.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Права та обов'язки Виконавця:
4.1.1. Надати послуги та виконувати роботи за цим Договором відповідно до Додатків до
цього Договору.
4.1.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за належне виконання робіт за
цим договором.
4.1.3. Залучати у разі потреби до виконання договору третіх осіб.
4.1.4. Вимагати від Замовника необхідні для виконання робіт матеріали, інформацію з
обов'язковим поясненням відносного необхідності і мети використання матеріалів,
інформації, які були затребувані Виконавцем.
4.1.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст матеріалів, наданих Замовником до
розміщення на сайті.
4.1.6. Виконавець протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання заявки /
запиту від Замовника на надання послуг зобов'язується їх надати, згідно заявки / запиту від
Замовника та умов даного Договору.
4.1.7. Виконавець має право відмовити Замовнику в обслуговуванні, при порушенні умов
договору, в частині невиконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.
4.1.8. Виконавець зобов'язується не передавати третім особам надані Виконавцю до початку
виконання будь-яких робіт, передбачені даним договором, всю необхідну інформацію і
робочі матеріали, а так само коди доступу до сайту, крім тих випадків, коли Виконавець
залучає третіх осіб для робіт з інтернет-сайту Замовника.
4.2. Права та обов'язки Замовника:
4.2.1. Замовник зобов'язується надати Виконавцю до початку виконання будь-яких робіт,
передбачених Даним договором, всю необхідну інформацію і робочі матеріали, а так само
коди доступу до сайту.
4.2.2. На вимогу Виконавця надавати необхідні для виконання робіт матеріали, інформацію в
узгоджені терміни.
4.2.3. Своєчасно перераховувати грошові кошти в рахунок оплати за даним Договором на
розрахунковий рахунок Виконавця.
4.2.4. Забезпечити своєчасне приймання виконаних робіт або надати письмово мотивовану
відмову від приймання робіт.
4.2.5. Завчасно надавати необхідні для виконання робіт матеріали, забезпечувати в
електронному вигляді інформацію за внутрішнім змістом сайту, необхідну для виконання
Виконавцем роботи за цим Договором в узгоджені терміни.
4.2.6. Замовник одноосібно несе відповідальність за відповідність наданих до розміщення на
сайті матеріалів, згідно з законодавством України про авторські та суміжні права, засобах
масової інформації.
4.2.7. Замовник має право перевіряти хід і якість роботи, виконуваної за договором без
втручання в господарську діяльність Виконавця.
4.2.8. Виконавець має право залучати третіх осіб до виконання даного договору та надавати
їм потрібні доступи до ресурсів Замовника.
4.2.9. Замовник зобов'язується оплачувати час виконаних робіт щомісяця, якщо завдання не
було завершене в поточному місяці, оплата виконаної частини робіт відбувається згідно з
встановленими тарифами у Додатках до даного Договору, на умовах, у строки та в порядку,
визначеному цим Договором.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання
зобов'язань за Договором, якщо це неналежне виконання або невиконання стало наслідком
обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти.
5.2. До обставин непереборної сили відносяться: війна, землетрус, повінь, ураган, пожежа
або подібні явища, а також закони, розпорядження інші нормативні документи компетентних
державних органів, прийняті після підписання цього Договору та перешкоджають його
виконанню.
5.3. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти)
робочих днів з моменту їх настання інформувати іншу Сторону у письмовій формі про
настання подібних обставин, а в подальшому обов'язково отримати і надати другій стороні
відповідні підтверджуючі документи. Інформація повинна містити дані про характер
обставин, а також оцінку їх впливу на виконання Стороною своїх зобов'язань за цим
Договором і на термін виконання зобов'язань. Несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону
можливості посилатися на обставини непереборної сили (форс-мажор).
5.4. За припинення дії зазначених обставин Сторона повинна вказати термін, який
передбачає виконати зобов'язання за цим Договором.
6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ
6.1. Умови цього Договору, а також Додатків до нього є конфіденційними і розголошенню не
підлягають.
6.2. Сторони зобов'язуються не передавати конфіденційну інформацію третім особам, не
опубліковувати або іншим чином не розголошувати таку інформацію без попередньої
письмової згоди іншої Сторони, у тому числі після припинення дії цього Договору.
6.3. Обмеження щодо розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної
інформації або інформації, що стала такою не з вини Сторін, а також до інформації, що стала
відомою Стороні з інших джерел до або після її отримання від іншої Сторони.
6.4. Сторони не несуть відповідальності у разі передачі інформації державним органам, які
мають право її зажадати відповідно до законодавства України.
6.5. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін.
7. ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами.
7.2. Договір укладається строком на 1 (один) рік і автоматично продовжується на кожний
наступний рік, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу про намір не
продовжувати Договір. Письмове повідомлення надається не пізніше, ніж за 30 днів до
закінчення терміну дії Договору.
7.3. Цей Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково з попередженням іншої
Боку за 1 (один) місяць.
7.4. У разі припинення договору сторони повинні протягом 1 (одного) місяця з дня
припинення повністю провести всі взаєморозрахунки.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Сторони зобов'язуються докласти всіх зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів.
9. ОСОБЛИВІ УМОВИ
9.1. Договір може бути змінений і доповнений за згодою Сторін, що оформляється в
письмовому вигляді окремого додатка, та засвідчується підписами обох Сторін.
9.2. Усі звернення, повідомлення та претензії, пов'язані з виконанням цього Договору,
повинні бути спрямовані в письмовій формі за фактичною адресою Сторін або за адресою,
вказаною Сторонами, як поштовий.
9.3. Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності отриманих за цим договором
документації, інформації, результатів і вживають всіх необхідних заходів для запобігання
розголошенню вказаних відомостей.
9.4. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти один одного про зміну своєї юридичної
адреси та банківських реквізитів.
9.5. Виконавець має право з письмової згоди Замовника використовувати товарний знак
Замовника у своїх матеріалах рекламного та інформаційного характеру без розкриття
особливостей конфігурації та інших технологічних характеристик програмно-апаратного
комплексу.
9.6. За порушення Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть
відповідальність, передбачену законодавством України.
9.7. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником ПДВ.
9.8. Виконавець є платником єдиного податку 3-ї групи та не є платником ПДВ.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник:
Виконавець:
ТОВ «Автодіти»
ФОП Шилов Петро Миколайович
Юридична адреса: 02139, м. Київ,
Ідентиф. №: 3300901219
вул.Курнатовського, буд.2, кв.35
16600, м. Ніжин, пров. Інститутський 6,
Фактична адреса:01032, м.Київ,
4В.33
вул.Саксаганського, буд.119,оф.31_а
р/р 26003183386
Код платника податків згідно з Єдиним
ВАТ «Райфайзен банк Аваль», МФО 380805
державним реєстром підприємств та
організацій України: 39679021,
п/р 2600101604185 в ПАТ "КРЕДОБАНК",
МФО 325365
Директор
_____________________./О.Ю.Шумейко/
М.П.
ФОП____________________ /П.М. Шилов/
М.П.
Додаток № 1
до Договору № 2102
від 10.04.2015р.
Умови
виконання робіт з підтримки сайту
м. Київ
«10» квітня 2015р.
1.Виконавець здійснює підтримку веб-сайту Замовника з доменним ім'ям: avtokrisla.com.
2. Замовник може скористатися послугами html-верстки, веб-дизайну, php- програмуванням,
контент менеджменту (наповненню сайтів), тестуванню робіт і менеджменту проектів.
3. Вартість 1(однієї) години робіт :
• HTML-Верстка 250 грн \ годину.
• Веб-Дизайн 250 грн. \ годину.
• PHP програмування 320 грн. \ годину.
• Контент менеджмент (наповнення сайтів) 200 грн. \ годину
• Тестування робіт (на вимогу): 250 грн. \ годину
• Менеджмент проекту (на вимогу): 280 грн. \ годину
4. Час реагування Виконавця та надання відповіді на запит Замовника за цим договором
складає 2(два) робочих дня з моменту надходження заявки від Замовника.
5. Виконавець не відповідає за резервні копії сайту Замовника.
6. Виправлення помилок пов'язаних з технічними проблемами, допущеними іншою
компанією-розробником - прирівнюються до розробки та оплачуються згідно з тарифами.
7. Виконання робіт за цим Договором здійснюється тільки в робочі дні з понеділка по
п'ятницю з 9-00 до 18-00, крім свят і вихідних (СБ, НД).
Замовник:
ТОВ «Автодіти»
Підписи сторін
Виконавець:
ФОП Шилов Петро Миколайович
Директор
_____________________./О.Ю.Шумейко/
М.П.
ФОП____________________ /П.М. Шилов /
М.П.
Скачать