Загрузил Vladislava Milogorodskaia

Развитие выносливости у школьников

Реклама
РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ У
ШКОЛЯРІВ 13-14 РОКІВ,
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ В СПОРТИВНІЙ
СЕКЦІЇ З ФУТБОЛУ
Студента ІІ курсу групи МСОФК
Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальності 014 Середня освіта
(Фізична культура)
Васьков Дмитро Олександрович
Науковий керівник: кандидат наук з
фізичного виховання та спорту, доцент
кафедри теорії і методики спорту
Данчук П.С.
Актуальність дослідження
Актуальність. Сьогодні у фізичній культурі чітко сформувався базовий підхід до
реалізації мети галузі – оздоровча спрямованість фізкультурної діяльності школярів.
Він ґрунтується на основних принципах сучасної концепції розвитку фізичного
виховання: гуманізації і демократизації, діяльнісного підходу й цілісності процесу,
його доступності та індивідуалізації, які реалізуються в організаційних та програмнонормативних основах шкільного фізичного виховання [В.Г. Желєзняк, 1988].
На даний час не сформований єдиний підхід до питання розвитку витривалості і
вибору критеріїв оцінки ефективності різних методів її тренування на різних етапах
фізичної підготовки школярів.
Вищевказане дає підставу стверджувати, що експериментальне обґрунтування
дозованих оптимальних навантажень на витривалість в процесі занять з футболу,
дозволить
розробити більш ефективну методику удосконалення даної якості в
позаурочних формах фізичної підготовки.
Саме ця проблема визначила тему нашої магістерської роботи.
Об’єкт, предмет, мета дослідження
Об’єкт дослідження – фізичне виховання школярів.
Предмет
дослідження
–
засоби
і
методи
розвитку
витривалості хлопців 13-14 років засобами футболу.
Мета
дослідження
–
експериментально
обґрунтувати
методику розвитку витривалості у хлопців у процесі занять з
футболу.
Гіпотеза дослідження
Робоча гіпотеза – передбачалось, що впровадження засобів
футболу
і
ефективних
методів
фізичного
виховання
у
навчально-тренувальний процес занять з футболу буде сприяти
покращенню здоров’я і ефективному розвитку витривалості
хлопців 13-14 років.
Завдання дослідження
Виходячи з поставленої мети, завданнями дослідження були такі:
1. Здійснити аналіз науково-методичної літератури з означеної
проблеми.
2.
Визначення
морфо-функціональних
особливостей
та
стан
соматичного здоров’я хлопців 13-14 років.
3.
Встановлення
рівня
витривалості
у
системі
фізичної
підготовленості у хлопців 13-14 років.
4. Oобґрунтувати експериментальну методику розвитку витривалості
хлопців 13-14 років.
Методи дослідження
Реалізація поставлених завдань відбувалася такими методами
дослідження:
– аналіз і узагальнення науково-методичної літератури;
– антропометрія;
– педагогічні спостереження;
– педагогічний експеримент;
– педагогічне випробування (тестування);
– математико-статистичні методи.
Величина фізичного навантаження при проведенні занять, спрямованих на
розвиток витривалості засобами футболу, регулювалася таким чином:
•кількістю
повторень;
•кількістю
вправ;
•тривалістю
•темпом
вправ;
руху, (кількістю рухів в одиницю часу)
•складністю
фізичних вправ;
•емоційним
чинником.
Контроль за спеціальною фізичною і технічною підготовкою
юних
футболістів відбувався за допомогою12 тестів, які описані в 4-му розділі.
Впровадження експериментальної програми в значній мірі позитивно вплинув на
розвиток загальної витривалості хлопців 13-14 років Для перевірки ефективності
методики розвитку витривалості в кінці основного педагогічного експерименту
ми повторно провели тестування, результати які подані в таблиці на рисунку 1.
Рис. 1. Динаміка показника розвитку
витривалості у експериментальних групах
за період основного педагогічного
експерименту
Рис. 2. Динаміка показника розвитку
витривалості у ЕГ за період основного
педагогічного експерименту
Скачать