Uploaded by Ольга Малишевська

ЗБРНИК з ОП в галузі

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Івано-Франківський національний медичний
університет
Кафедра гігієни та екології
Малишевська О. С., Мізюк М. І., Погорілий М. П.,
Мищенко І. А., Гречух Л. С., Погоріла Л. Й.
ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ І ЗАДАЧ З
ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В МЕДИЧНІЙ
ГАЛУЗІ»
за редакцією Малишевської О. С.
Івано-Франківськ
2019
1
УДК
ББК
З
Рецензенти:
Рецензенти:В. А. Кондратюк, доктор медичних наук, професор,
професор кафедри загальної гігієни та екології ДВНЗ
"Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я.
Горбачевського МОЗ України";
Ю. П. Вдовиченко,
член-кореспондент
НАМН
України,
професор, перший проректор Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
З
Збірник тестових завдань і задач з дисципліни «Охорона
праці в медичній галузі»: Збірник тестових завдань та задач.
Малишевська
О.
С.,
Мізюк М. І.,
Мищенко І. А.,
Погорілий М. П., Гречух Л. С., Погоріла Л. Й. / За ред.
Малишевської О. С. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. – 160 с.
ISBN
Збірник тестових завдань і задач з дисципліни «Охорона праці в
медичній галузі» складено відповідно до навчальних програм
нормативної дисципліни „Охорона праці в галузі”, затверджених
МОЗ України: наказ № від 24.04.2017 р. ‒ для магістрів медицини;
наказ № від 14.06.2018 р. ‒ для магстрів педіатрії; наказ № від
04.07.2018 р. ‒ для магістрів стоматології. У даному збірнику
розроблено тестові завдання і задачі, що розкривають зміст
основних тем навчальної дисципліни «Охорона праці в медичній
галузі», розкрито суть та механізми функціонування правової
системи управління охороною праці, подано основи виробничої
санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. Збірник забезпечує
формування практичних навичок для студентів вищих медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації.
© Мізюк М. І.,
Мищенко І. А.,
Погорілий М. П.,
Гречух Л. С.,
Погоріла Л. Й.
ISBN
©
ІФНМУ, 2019
2
ЗМІСТ
ВСТУП
Тестові завдання
4
Задачі
84
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....
126
3
ВСТУП
Охорона праці як наукова дисципліна виникла на перетині
соціально-правових, технічних і медичних наук, науки про
людину, теорії ризику. Головним об’єктом її дослідження є
людина у виробничих умовах, власне, виробниче середовище,
організація праці на робочих місцях. На підставі цих досліджень
розробляються заходи щодо підвищення рівня охорони праці на
виробництві.
Функціонування підприємств у ринкових відносинах
означає, що нещасні випадки і професійні захворювання на
виробництві призводять до суттєвих економічних втрат не
тільки держави, а й конкретного підприємства, вони впливають
на рентабельність і конкурентноздатність підприємств, на
прибутки трудового колективу.
Проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці
існували, можна сказати, завжди. Однак, у період науковотехнічного прогресу вони набули особливого значення, адже
істотно зросла ціна кожного нещасного випадку та аварії. За
приблизними оцінками щороку у світі внаслідок виробничого
травматизму гине близько 300 тисяч осіб, з них в рамках
колишнього СРСР - 14-15 тисяч, приблизно стільки, скільки
загинуло солдат за 10 років війни в Афганістані.
У деяких країнах фінансові втрати в результаті нещасних
випадків та аварій за розмірами наближаються до державних
витрат на потреби національної оборони. А вартість одного
людського життя сягає суми 1-1,5 млн. доларів.
Отже, нещасні випадки на виробництві та професійні
захворювання були та залишаються величезною людською
трагедією, є причиною значних економічних втрат і призводять
до тяжких соціальних наслідків.
Ще у давні часи грецькі філософи говорили: “Для того,
щоб правильно діяти, необхідно знати, а для того, щоб знати –
навчатися”. Особливої ваги цей вислів набуває стосовно питань
охорони праці. Адже суб’єктивні причини переважної більшості
4
нещасних випадків та аварій на виробництві необхідно шукати в
таких двох площинах:
– працівник не знає чи погано володіє знаннями з
охорони праці;
– працівник знає, однак з тих чи інших причин не
виконує відповідних вимог з охорони праці.
Зрозуміло, що в будь-якому випадку, розпочинати
необхідно, перш за все, із грунтовного вивчення основ охорони
праці, які мають стати своєрідним каркасом для набуття у
подальшому спеціальних знань з охорони праці стосовно
майбутньої професії чи фаху. Ось чому відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 2.12.1998 р. за № 420 у
вищих навчальних закладах освіти при підготовці фахівців
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється
вивчення нормативних дисциплін “ Основи охорони праці” та
“Охорона праці в галузі”. Адже, озброївшись необхідними
знаннями з охорони праці, майбутні фахівці зможуть з меншим
ризиком для себе та людей, що їх оточують, вирішувати складні
виробничі завдання, зберігаючи при цьому здоров’я та
працездатність.
Важливим та необхідним елементом процесу навчання є
наявність відповідної літератури: підручників, навчальних
посібників, методичних розробок на паперових та електронних
носіях.
Слід зазначити, що саме таких видань явно бракує з
дисциплін “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”,
а ті декілька, що вже видані, не відповідають повністю
навчальним програмам вищезазначених дисциплін
чи
сучасному стану в цій царині наук.
Однак, поважні обставини (зміни у нормативно-правовій
базі охорони праці, що сталися останнім часом; реорганізація
Держнаглядохоронпраці в Держгірпромнагляд; нова редакція
закону України “Про охорону праці” та ДСТУ 2293-99 “
Охорона праці. Терміни та визначення основних понять”;
переосмислення матеріалу деяких розділів дисциплін;
5
зауваження та побажання фахівців з охорони праці та інше)
спонукали до складання, по суті, нового посібника з названих
проблемних питань
Метою і завданням курсу „Основи охорони праці” є
набуття майбутніми спеціалістами необхідних теоретичних
знань, практичних навичок для створення здорових та безпечних
умов праці на нафтогазових та інших підприємствах.
У процесі вивчення дисципліни майбутній спеціаліст
повинен засвоїти:
- питання організації охорони праці, обов’язки посадових
осіб та їх відповідальність за створення здорових і безпечних
умов праці;
- причини травматизму, профзахворювання та методи їх
аналізу;
- способи попередження появи небезпечних і шкідливих
виробничих факторів;
- основні вимоги техніки безпеки у польових умовах, при
експлуатації, технічному обслуговуванні різного виду
обладнання та електроустановок;
- причини пожеж на виробництві, профілактику та способи
їх гасіння.
6
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. До системи заходів з охорони праці НЕ належать…
А. Санітарно-протиепідемічні заходи
В. Правові та лікувально-профілактичні заходи
С. Санітарно-гігієнічні заходи
Д. Соціально-економічні заходи
Е. Організаційно-технічні заходи
2. Вкажіть мінімальну кількість працюючих, при якій
створюється служба охорони праці на підприємстві.
А. 50 і більше осіб
В. 10-20 осіб
С. 20-30 осіб
Д. 30-40 осіб
Е. Менше 10 осіб
3. За порушення організації охорони праці на підприємстві
несе відповідальність:
А. Роботодавець та працівник
В. Головний інженер підприємства
С. Заступник директора
Д. Начальник відділу охорони праці
Е. Керівник структурного підрозділу
4. Який з цих пунктів не має відношення до Закону України
«Про охорону праці»?
А. Соціальна незахищеність працюючих
В. Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх
підприємств
С. Право громадян на безпечні умови праці
Д. Відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків
Е. Відшкодування шкоди потерпілим від професійних
захворювань
5. У ролі роботодавця не може виступати:
А. Керівник підрозділу підприємства
7
В. Власник організації
С. Власник установи
Д. Власник підприємства
Е. Фізична особа, яка використовує найману працю
6. Перспективне планування …
А. здійснює найбільш важливі, трудомісткі і довгострокові за
терміном виконання заходи з охорони праці Керівник підрозділу
підприємства
В. здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці в
структурних підрозділах і на підприємстві в цілому
С. здійснюється на термін від трьох і більше років і містить
найбільш загальні та фундаментальні прогнози, щодо майбутніх
робіт з «Охорони праці»
Д. здійснюється на термін одного року і містить найбільш вагомі
прогнози для виконання робіт з «Охорони праці»
Е. здійснюється в межах календарного року шляхом
розроблення заходів у розділі «Охорона праці» колективного
договору Фізична особа, яка використовує найману працю
7. Які види робіт не може здійснювати працівник?
А. З протипоказами за станом здоров’я
В. Зі шкідливими умовами
С. Підвищеної небезпеки
Д. Травмонебезпечна робота
Е. Під «відкритим небом»
8. Яким правом не забезпечуються працівники, зайняті на
роботах з важкими та шкідливими умовами праці?
А. Оптимальні побутові умови
В. Лікувально-профілактичне харчування
С. Скорочення тривалості робочого часу
Д. Пільгову пенсію
Е. Пільги і компенсації
9. Спеціальними засобами індивідуального захисту НЕ
забезпечуються...
8
А. Керівники підприємства з небезпечними умовами праці
В. Працюючі на роботах без небезпеки для здоров'я
С. Працюючі на роботах з несприятливими метеорологічними
умовами
Д. Працюючі на роботах з небезпечними умовами праці
Е. Працюючі на роботах із шкідливими умовами праці
10. Ким здійснюється виплата відшкодувань у разі смерті або
погіршення здоров’я працівника?
А. Фонд соціального страхування
В. Пенсійний фонд
С. Керівник підприємства
Д. Профспілковий фонд
Е. Місцевий бюджет
11. Виберіть, яке із запропонованих визначень належить до
«Оперативного планування з охорони праці»?
А. Планування, що здійснюється за підсумками контролю стану
охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в
цілому
В. Планування, що здійснюється в межах календарного року,
шляхом розроблення відповідних заходів у розділі «Охорона
праці» колективного договору
С. Планування, що розробляється на найбільш імовірно
небезпечні ситуації, що можуть виникнути на підприємстві при
недотриманні вимог та заходів з охорони праці
Д. Планування, яке містить найбільш важливі, трудомісткі і
довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці
Е. Немає правильної відповіді
12. Хто здійснює відомчий контроль за охороною праці на
виробництві?
А. Адміністрація підприємства
В. Голова профспілки підприємства
С. Міністерство соціальної політики та охорони праці
Д. Керівник відділу ОП на підприємстві або особа, що виконує
його функції
Е. Управління праці
9
13. При якій кількості працюючих функції служби охорони
праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які
мають відповідну підготовку?
А. Менше 10 осіб
В. 10-20 осіб
С. 20-30 осіб
Д. 30-40 осіб
Е. 50 і більше осіб
14. Які питання не розглядаються у вступному інструктажі
під час прийому працівника на роботу?
А. Всі вище наведенні питання розглядаються при проведенні
вступного інструктажу
В. Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків
С. Внутрішнього розпорядку підприємства
Д. Правил поведінки у разі виникнення аварії
Е. Охорони праці
15. Хто проводить виплати відшкодувань у разі смерті або
погіршення здоров’я працівників?
А. Фонд соціального страхування
В.
Пенсійний фонд
С. Підприємство, на якому працював потерпілий
Д. Профспілковий фонд
Е. Місцевий бюджет
16. Оперативне планування …
А. здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці в
структурних підрозділах і на підприємстві в цілому
В. здійснює найбільш важливі, трудомісткі і довгострокові за
терміном виконання заходи з охорони праці Керівник підрозділу
підприємства
С. здійснюється на термін від трьох і більше років і містить
найбільш загальні та фундаментальні прогнози, щодо майбутніх
робіт з «Охорони праці»
10
Д. здійснюється на термін одного року і містить найбільш вагомі
прогнози для виконання робіт з «Охорони праці»
Е. здійснюється в межах календарного року шляхом
розроблення заходів у розділі «Охорона праці» колективного
договору Фізична особа, яка використовує найману працю
17. Трудові договори бувають… (виберіть зайве).
А. Безстроковим, що укладаються на визначений термін
В. Укладеними на час виконання певної роботи
С. Безстроковим, що укладаються на невизначений термін
Д. Укладеними на час випробувального терміну
Е. Укладеними на визначений термін, який встановлюється за
погодженням сторін
18. Під час прийому на роботу випробувальний термін не
може перевищувати…
А. 1 місяць
В. 10 днів
С. 2 тижні
Д. 1 тиждень
С. 3 місяці
19. До міжнародних договорів з охорони праці, в яких бере
участь Україна належать: (виберіть зайве)
А. Двосторонні договори та угоди з ООН
В. Конвенції, Рекомендації Міжнародної Організації Праці
С. Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності
Незалежних Держав
Д. Двосторонні договори та угоди
Е.
Директиви Європейського Союзу
20. Що не належить до прав робітників, які працюють на
роботах з важкими та шкідливими умовами праці?
А. Оптимальні побутові умови
В. Лікувально-профілактичне харчування
С. Скорочення тривалості робочого часу
Д. Пільгову пенсію
Е. Пільги і компенсації
11
21. Яке із запропонованих визначень належить до
«Перспективного планування з охорони праці»?
А. Планування, яке містить найбільш важливі, трудомісткі і
довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці
В. Планування, що здійснюється в межах календарного року,
шляхом розроблення відповідних заходів у розділі «Охорона
праці» колективного договору
С. Планування, що розробляється на найбільш імовірно
небезпечні ситуації, що можуть виникнути на підприємстві при
недотриманні вимог та заходів з охорони праці
Д. Планування, що здійснюється за підсумками контролю стану
охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в
цілому
Е. Немає правильної відповіді
22. Хто здійснює державний контроль за охороною праці на
виробництві?
А. Управління праці
В. Голова профспілки підприємства
С. Міністерство соціальної політики та охорони праці
Д. Адміністрація підприємства
Е. Керівник відділу ОП на підприємстві або особа, яка виконує
його функції
23. При якій кількості працюючих роботодавець створює
службу охорони праці?
А. 50 і більше осіб
В. 10-20 осіб
С. 20-30 осіб
Д. 30-40 осіб
Е. менше 10 осіб
24. Які питання не розглядаються у цільовому інструктажі
працівника на робочому місці?
А. Всі вище наведенні питання розглядаються, при проведенні з
працівником вступного інструктажу
В. Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків
12
С. Внутрішнього розпорядку підприємства
Д. Правил поведінки у разі виникнення аварії
Е. Охорони праці
35. Назвіть міжнародну організацію, яка займається
проблемами покращення умов охорони праці.
А. Міжнародна Організація Праці
В. Міжнародна Організація по Стандартизації
С. Міжнародна Організація Охорони праці
Д. Всесвітня Організація Охорони Здоров‘я
Е. Міжнародне Бюро праці
26. Яке із запропонованих визначень належить до
«Невідкладного планування з охорони праці»?
А. Немає правильної відповіді
В. Планування, що здійснюється в межах календарного року,
шляхом розроблення відповідних заходів у розділі «Охорона
праці» колективного договору
С. Планування, що розробляється на найбільш імовірно
небезпечні ситуації, що можуть виникнути на підприємстві при
недотриманні вимог та заходів з охорони праці
Д. Планування, що здійснюється за підсумками контролю стану
охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в
цілому
Е. Планування, яке містить найбільш важливі, трудомісткі і
довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці
27. Основними функціями управління охороною праці є…
(виберіть зайве).
А. Контроль за дотриманням техніки безпеки на підприємстві
В. Прогнозування і планування робіт з охорони праці та їх
фінансування
С.
притягнення
до
адміністративної
відповідальності
працюючих за недотримання вимог з охорони праці
Д. Контроль за функціонуванням сукупності органів управління
підприємством
Е. Стимулювання робіт із вдосконалення охорони праці
13
28. Що не належить до прав працівників під час укладання
трудового договору?
А. Контроль праці
В.Робочий час і час відпочинку
С. Нормування праці
Д. Оплата праці
Е. Підвищення кваліфікації, перепідготовка
29. Під час прийняття на роботу випробування
встановлюється для…
А. Вагітних
В. Випускників ВУЗів
С. Осіб молодших за 18 років.
Д. Випукників коледжів
Е. Випускників професійних навчально-виховних закладів;
30. Яку роботу не може виконувати працівник?
А. З протипоказами за станом здоров’я
В. З шкідливими умовами
С. Підвищеної небезпеки
Д. Травмонебезпечна
Е. Під «відкритим небом»
31. Яке із запропонованих визначень належить до
«Спеціального планування з ОП»?
А. Немає правильної відповіді
В. Планування, що здійснюється в межах календарного року
шляхом розроблення відповідних заходів у розділі «Охорона
праці» колективного договору
С. Планування, що розробляється на найбільш імовірні
небезпечні ситуації, що можуть виникнути на підприємстві при
недотриманні вимог та заходів з охорони праці
Д. Планування, що здійснюється за підсумками контролю стану
охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в
цілому.
Е. Планування, що вміщує найбільш важливі, трудомісткі і
довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці
14
32. Хто здійснює громадський контроль за охороною праці
на виробництві?
А. Голова профспілки підприємства
В. Керівник відділу ОП на підприємстві або особа, що виконує
його функції
С. Міністерство соціальної політики та охорони праці
Д. Адміністрація підприємства
Е. Управління праці
33. При якій кількості працюючих для виконання функцій
служби охорони праці можуть залучатися сторонні
спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну
підготовку?
А. 10-20 осіб
В. менше 10 осіб
С. 20-30 осіб
Д. 30-40 осіб
Е. 50 і більше осіб
34. Які питання не розглядаються у повторному інструктажі
працівника на робочому місці?
А. Внутрішнього розпорядку підприємства
В. Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків
С. Охорони праці
Д. Правил поведінки у разі виникнення аварії
Е. Всі вище наведенні питання розглядаються при проведенні з
працівником вступного інструктажу
35. Хто несе відповідальність за порушення організації
охорони праці на підприємстві?
А. Роботодавець та працівник
В. Головний інженер підприємства
С. Заступник директора
Д. Начальник відділу охорони праці
Е. Керівник структурного підрозділу
36. Під час прийняття на роботу випробування
встановлюється для…
15
А. Тих, що перебувають у декретній відпустці
В. Осіб, молодших 18 років
С. Випускників ВУЗів
Д. Випукників коледжів
Е. Військовослужбовців у запасі
37. Яке із запропонованих визначень належить до
«Екстренного планування з охорони праці»?
А. Немає правильної відповіді
В. Планування, що здійснюється в межах календарного року,
шляхом розроблення відповідних заходів у розділі «Охорона
праці» колективного договору
С. Планування, що розробляється на найбільш імовірно
небезпечні ситуації, що можуть виникнути на підприємстві при
недотриманні вимог та заходів з охорони праці
Д. Планування, що здійснюється за підсумками контролю стану
охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в
цілому
Е. Планування, яке містить найбільш важливі, трудомісткі і
довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці
38. Основними функціями управління охороною праці є…
(виберіть зайве).
А. Звільнення працюючих за недотримання вимог з охорони
праці
В. Облік показників стану умов і безпеки праці
С. Аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці
С. Контроль за дотриманням техніки безпеки на підприємстві
Д. Організація та координація робіт
39. Що не належить до прав працівників під час укладання
трудового договору?
А. Контроль за охороною праці на підприємстві
В. Участь працівників в управлінні підприємством
С. Укладання колективного договору
Д. Додаткові пільги
Е. Забезпечення правових гарантій профспілкового комітету
16
40. Державний контроль за охороною праці на виробництві
здійснює…
А. Управління праці
В. Голова профспілки підприємства
С. Міністерство соціальної політики та охорони праці
Д. Адміністрація підприємства
Е. Керівник відділу ОП на підприємстві або особа, що виконує
його функції
41. Державна політика в галузі охорони праці визначається:
А. Верховною Радою України
В. Кабінетом міністрів України
C. Міністерством праці та соціальної політики
D. Міністерством освіти
E. Державний комітет промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду
42. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі
роботи мають проходити за рахунок роботодавця
інструктаж, навчання з питань:
А. Усі відповіді вірні
B. Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків
C. Правил поведінки у разі виникнення аварій
D. Охорони праці та надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків
E. Охорони праці
43. Служба охорони праці в лікувальній установі або іншому
закладі системи охорони здоров’я створюється при
чисельності працюючих:
А. 50 і більше осіб
В. До 30 осіб
С. До 40 осіб
D. До 50 осіб
E. До 20 осіб
17
44. Що не здійснюють працівники служби охорони праці
лікувально-профілактичного закладу:
A. Приймають рішення про звільнення працівника за невчасне
проходження періодичного медичного огляду
B. Паспортизацію відділень, цехів, робочих місць щодо
відповідності їх вимогам охорони праці
C. Облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій, а також шкоди від цих подій
D. Підготовку статистичних звітів установи з питань охорони
праці
E. Забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами,
положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з
охорони праці
45. Інструкції з охорони праці поділяють на:
А. Всі відповіді вірні
B. Примірні інструкції, що затверджуються відповідним
міністерством
C. Примірні інструкції, що затверджуються наукововиробничими об’єднаннями підприємств за погодженням з
Державним комітетом з нагляду за охороною праці
D. Інструкції, що діють на підприємстві
E. Інструкції, що належать до державних міжгалузевих
нормативних актів про охорону праці
46. При якій кількості працюючих в медичній установі
кабінет охорони праці може бути поєднаний з приміщенням
для навчальних занять?
А. З числом працюючих до 400 осіб
В. З числом працюючих до 300 осіб
С. З числом працюючих до 200 осіб
D. З числом працюючих до 100 осіб
E. З числом працюючих до 50 осіб
47. Змістом якої статті Закону України «Про охорону праці»
підтверджується організація навчання працівників з
охорони праці?
A. Ст. 18 Закону України «Про охорону праці»
18
B. Ст. 16 Закону України «Про охорону праці»
C. Ст. 17 Закону України «Про охорону праці»
D. Ст. 15 Закону України «Про охорону праці»
E. Ст. 19 Закону України «Про охорону праці»
48. У складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці
повинно бути не менше:
А. 3 особи
B. 2 особи
C. 4 особи
D. 5 особи
E. 6 особи
49. Вступний інструктаж з питань охорони праці
здійснюється:
А. З усіма перерахованими категоріями населення
B. З працівниками, які знаходяться у відрядженні в лікувальній
установі і беруть безпосередньо участь у виробничому процесі
C. Зі студентами, які прибули в лікувальну установу для
проходження виробничої практики
D. З водіями транспортних засобів, які вперше в’їжджають на
територію підприємства
E. З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу за
професією
50. Для обладнання кабінету охорони праці надається
спеціальне приміщення, площа якого визначається залежно
від облікової чисельності працівників лікувальної установи і
становить у разі наявності до 1000 осіб:
А. 24 м2
B. 20 м2
C. 12 м2
D. 30 м2
E. 36 м2
51. Відповідно до якої статті Конституції України
визначається державна політика в галузі охорони праці?
А. Стаття 43 Конституції України;
В. Стаття 42 Конституції України;
19
C. Стаття 41 Конституції України;
D. Стаття 44 Конституції України;
E. Стаття 45 Конституції України
52. Цільовий інструктаж проводиться з працівником:
А. У всіх перерахованих випадках
B. При ліквідації аварії або стихійного лиха
C. Під час проведення робіт, на які оформляють наряд-допуск,
дозвіл або інші документи
D. У разі проведення екскурсій на підприємствах
E. У разі виконання разових робіт, не пов’язаних із
безпосередніми обов’язками за фахом
53. При якій кількості працюючих в лікувальній установі
створюється кабінет охорони праці?
А. З числом працюючих більше 400 осіб
В. З числом працюючих більше 500 осіб
С. З числом працюючих більше 600 осіб
D. З числом працюючих більше 700 осіб
E. З числом працюючих більше 800 осіб
54. Що не здійснюють працівники служби охорони праці
лікувально-профілактичного закладу?
A. Приймають рішення про звільнення працівника за не
використання під час роботи засобів індивідуального захисту
B. Роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду
безпечних та нешкідливих умов праці
C. Допомогу комісії з питань охорони праці установи в
опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій
D. Підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з
питань охорони праці
E. Розробку перспективних та поточних планів роботи установи
щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці
55. У чому не беруть безпосередню участь працівники
служби охорони праці?
A. У роботах по дезінфекції лікарняних приміщень
B. У роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом,
реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів
20
виробничого і соціального призначення, відремонтованого або
модернізованого устаткування
C. У розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів
про охорону праці, що діють в межах установи
D. У роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих
місць за умовами праці
E. У роботі комісії з питань охорони праці установи
56. При кількості працюючих у медичній установі менше 50
осіб функції служби охорони праці можуть виконувати:
A. Особа за сумісництвом, яка має відповідну підготовку
B. Головний фінансист
C. Завгосп
D. Завідуючий відділенням
E. Головний інженер
57. З якою періодичністю працівники відповідно до Переліку
робіт з підвищеною небезпекою проходять попереднє
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони
праці?
A. Не рідше 1 разу на рік
B. Не рідше 1 разу на 5 місяців
C. Не рідше 1 разу на 6 місяців
D. Не рідше 1 разу на 8 місяців
E. Не рідше 1 разу на 3 місяці
58. Поточне планування роботи з охорони праці
здійснюється в межах:
А. календарного року
B. 5 місяців
C. 6 місяців
D. 9 місяців
E. 3 місяців
59. Первинний інструктаж з питань охорони праці
проводиться на робочому місці до початку роботи:
А. З усіма вище переліченими категоріями населення
B. З працівником, який переводиться з одного місця роботи на
інше
21
C. З працівником, який буде виконувати нову для нього роботу
або з працівником у відрядженні, який бере безпосередню участь
у виробничому процесі
D. Зі студентом, який прибув на виробничу практику
E. З працівником, новоприйнятим (постійно або тимчасово) на
підприємство
60. Діяльність кабінету охорони праці здійснюється
відповідно до:
А. Річних, місячних або квартальних планів з охорони праці
B. Місячних планів з охорони праці
C. Квартальних планів з охорони праці
D. Річних планів з охорони праці
E. Річних і піврічних планів з охорони праці
61. Державна політика в галузі охорони праці визначається:
А. Верховною Радою України
В. Кабінетом міністрів України
C. Міністерством праці та соціальної політики
D. Міністерством освіти
E. Державний комітет промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду
62. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі
роботи мають проходити за рахунок роботодавця
інструктаж, навчання з питань:
А. Усі відповіді вірні
B. Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків
C. Правил поведінки у разі виникнення аварій
D. Охорони праці та надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків
E. Охорони праці
63. Служба охорони праці в лікувальній установі або іншому
закладі системи охорони здоров’я створюється при
чисельності працюючих:
А. 50 і більше осіб
В. До 30 осіб
22
С. До 40 осіб
D. До 50 осіб
E. До 20 осіб
64. Що не здійснюють працівники служби охорони праці
лікувально-профілактичного закладу:
A. Приймають рішення про звільнення працівника за невчасне
проходження періодичного медичного огляду
B. Паспортизацію відділень, цехів, робочих місць щодо
відповідності їх вимогам охорони праці
C. Облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій, а також шкоди від цих подій
D. Підготовку статистичних звітів установи з питань охорони
праці
E. Забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами,
положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з
охорони праці
65. Інструкції з охорони праці поділяють на:
А. Всі відповіді вірні
B. Примірні інструкції, що затверджуються відповідним
міністерством
C. Примірні інструкції, що затверджуються наукововиробничими об’єднаннями підприємств за погодженням з
Державним комітетом з нагляду за охороною праці
D. Інструкції, що діють на підприємстві
E. Інструкції, що належать до державних міжгалузевих
нормативних актів про охорону праці
66. Відповідно до якої статті Конституції України
визначається державна політика в галузі охорони праці?
А. Стаття 43 Конституції України;
В. Стаття 42 Конституції України;
C. Стаття 41 Конституції України;
D. Стаття 44 Конституції України;
E. Стаття 45 Конституції України
67. Цільовий інструктаж проводиться з працівником:
А. У всіх перерахованих випадках
23
B. При ліквідації аварії або стихійного лиха
C. Під час проведення робіт, на які оформляють наряд-допуск,
дозвіл або інші документи
D. У разі проведення екскурсій на підприємствах
E. У разі виконання разових робіт, не пов’язаних із
безпосередніми обов’язками за фахом
68. При якій кількості працюючих в лікувальній установі
створюється кабінет охорони праці?
А. З числом працюючих більше 400 осіб
В. З числом працюючих більше 500 осіб
С. З числом працюючих більше 600 осіб
D. З числом працюючих більше 700 осіб
E. З числом працюючих більше 800 осіб
69. Що не здійснюють працівники служби охорони праці
лікувально-профілактичного закладу?
A. Приймають рішення про звільнення працівника за не
використання під час роботи засобів індивідуального захисту
B. Роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду
безпечних та нешкідливих умов праці
C. Допомогу комісії з питань охорони праці установи в
опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій
D. Підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з
питань охорони праці
E. Розробку перспективних та поточних планів роботи установи
щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці
70. У чому не беруть безпосередню участь працівники
служби охорони праці?
A. У роботах по дезінфекції лікарняних приміщень
B. У роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом,
реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів
виробничого і соціального призначення, відремонтованого або
модернізованого устаткування
C. У розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів
про охорону праці, що діють в межах установи
24
D. У роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих
місць за умовами праці
E. У роботі комісії з питань охорони праці установи
71. При якій кількості працюючих в медичній установі
кабінет охорони праці може бути поєднаний з приміщенням
для навчальних занять?
А. З числом працюючих до 400 осіб
В. З числом працюючих до 300 осіб
С. З числом працюючих до 200 осіб
D. З числом працюючих до 100 осіб
E. З числом працюючих до 50 осіб
72. Змістом якої статті Закону України «Про охорону праці»
підтверджується організація навчання працівників з
охорони праці?
A. Ст. 18 Закону України «Про охорону праці»
B. Ст. 16 Закону України «Про охорону праці»
C. Ст. 17 Закону України «Про охорону праці»
D. Ст. 15 Закону України «Про охорону праці»
E. Ст. 19 Закону України «Про охорону праці»
73. У складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці
повинно бути не менше:
А. 3 особи
B. 2 особи
C. 4 особи
D. 5 особи
E. 6 особи
74. Вступний інструктаж з питань охорони праці
здійснюється:
А. З усіма вище перерахованими категоріями населення
B. З працівниками, які знаходяться у відрядженні в лікувальній
установі і беруть безпосередньо участь у виробничому процесі
C. Зі студентами, які прибули в лікувальну установу для
проходження виробничої практики
D. З водіями транспортних засобів, які вперше в’їжджають на
територію підприємства
25
E. З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу за
професією
75. Для обладнання кабінету охорони праці надається
спеціальне приміщення, площа якого визначається залежно
від облікової чисельності працівників лікувальної установи і
становить у разі наявності до 1000 осіб:
А. 24 м2
B. 20 м2
C. 12 м2
D. 30 м2
E. 36 м2
76. При кількості працюючих у медичній установі менше 50
осіб функції служби охорони праці можуть виконувати:
A. Особа за сумісництвом, яка має відповідну підготовку
B. Головний фінансист
C. Завгосп
D. Завідуючий відділенням
E. Головний інженер
77. З якою періодичністю працівники відповідно до Переліку
робіт з підвищеною небезпекою проходять попереднє
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони
праці?
A. Не рідше 1 разу на рік
B. Не рідше 1 разу на 5 місяців
C. Не рідше 1 разу на 6 місяців
D. Не рідше 1 разу на 8 місяців
E. Не рідше 1 разу на 3 місяці
78. Поточне планування роботи з охорони праці
здійснюється в межах:
А. календарного року
B. 5 місяців
C. 6 місяців
D. 9 місяців
E. 3 місяців
26
79. Первинний інструктаж з питань охорони праці
проводиться на робочому місці до початку роботи:
А. З усіма вище переліченими категоріями населення
B. З працівником, який переводиться з одного місця роботи на
інше
C. З працівником, який буде виконувати нову для нього роботу
або з працівником у відрядженні, який бере безпосередню участь
у виробничому процесі
D. Зі студентом, який прибув на виробничу практику
E. З працівником, новоприйнятим (постійно або тимчасово) на
підприємство
80. Діяльність кабінету охорони праці здійснюється
відповідно до:
А. Річних, місячних або квартальних планів з охорони праці
B. Місячних планів з охорони праці
C. Квартальних планів з охорони праці
D. Річних планів з охорони праці
E. Річних і піврічних планів з охорони праці
81. Що не відноситься до завдань гігієни праці?
A. Дослідження загальних закономірностей трудових процесів
B. Проведення якісної та кількісної оцінки впливу умов праці на
організм
C. Визначення гігієнічних нормативів
D. Обґрунтування санітарних правил і норм улаштування
підприємств
E. Розробка рекомендацій щодо раціональної організації
трудового процесу
82. Який вид трудової діяльності названо невірно?
A. Механічна робота
B. Фізична динамічна робота
C. Фізична статична робота
D. Розумова робота
E. Інтелектуальна робота
83. Який клас умов не відноситься до гігієнічної класифікації
праці за показниками шкідливості та небезпечності?
27
А. Умови праці звичайні
В. Умови праці оптимальні
С. Умови праці допустимі
Д. Умови праці
Е. Умови праці небезпечні шкідливі
84. Який чинник не впливає на рівень працездатності?
A. Соціальний стан
B. Особливості умов праці
C. Стан здоров'я працівника
D. Ступінь професійної придатності
E. Рівень мотивації
85. Динамічні зміни з боку показників працездатності впродовж
робочого дня характеризуються певними фізіологічними
станами (фазами). Оберіть правильну послідовність зміни цих
фаз.
A. Фаза впрацювання, фаза стійкої максимальної працездатності,
фаза зниження працездатності
B. Фаза зниження працездатності, фаза стійкої максимальної
працездатності, фаза впрацювання
C. Фаза зниження працездатності, фаза впрацювання, фаза
стійкої максимальної працездатності
D. Фаза стійкої максимальної працездатності, фаза зниження
працездатності, фаза впрацювання
E. Фаза впрацювання, фаза зниження працездатності, фаза
стійкої максимальної працездатності
86. Чинник виробничого середовища, вплив якого на організм
людини за певних умов може призвести до виникнення
професійних захворювань називається …
А. Шкідливий виробничий чинник
B. Небезпечний виробничий чинник
C. Безпечний виробничий чинник
D. Допустимий виробничий чинник
E. Задовільний виробничий чинник
87. Умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів
виробничого середовища і трудового процесу, які не
28
перевищують встановлених гігієнічних нормативів та не повинні
чинити несприятливого впливу на стан здоров’я працівників та
їх нащадків в найближчому і віддаленому періодах
називаються…
A. Допустимі
B. Оптимальні
C. Шкідливі
D. Небезпечні
E. Звичайні
88. Що не відноситься до заходів боротьби з втомою?
A. Оцінка умов праці
B. Раціональна організація робочого місця
C. Використання виробничої фізкультури
D. Використання психогігієнічних заходів
E. Запровадження раціонального режиму праці та відпочинку
89. Що не відноситься до фізичних факторів виробничого
процесу?
A. Концентрація вуглекислого газу
B. Рівень шуму
C. Іонізація повітря
D. Рівень природного освітлення
E. Рівень вібрації
90. Як називається фізіологічний стан організму працівника,
який характеризується погіршенням кількісних і якісних
показників діяльності, супроводжується певними суб’єктивними
відчуттями стомлення та відновлюється після відпочинку?
A. Втома
B. Перевтома
C. Стомлення
D. Виснаження
E. Гальмування
91. Що не відноситься до завдань гігієни праці?
A. Вивчення фізіологічних закономірностей здійснення
конкретних видів виробничої діяльності
29
B. Проведення якісної та кількісної оцінки впливу умов праці на
організм
C. Оцінка ефективності оздоровчих заходів
D. Обґрунтування санітарних правил і норм улаштування
підприємств
E. Розробка рекомендацій щодо режиму праці та відпочинку
92. Стан організму людини при виконанні роботи можна
охарактеризувати двома складовими. Оберіть ці складові.
A. Енергетична та інформаційна
B. Кількісна та якісна
C. Керівна та допоміжна
D. Загальна та локальна
E. Динамічна та статична
93. Яка характеристика відображає ступінь навантаження на
організм під час виконання праці, що потребує м’язових зусиль
та певного енергетичного забезпечення?
A. Складність праці
B. Напруженість праці
C. Важкість праці
D. Тривалість праці
E. Шкідливість праці
94. Яка фаза зміни показників працездатності характеризується
поступовим зростанням рівня працездатності, збільшенням
ступеня лабільності фізіологічних систем?
A. Фаза компенсації
B. Фаза стійкої максимальної працездатності
C. Фаза впрацювання
D. Фаза зниження працездатності
E. Фаза кінцевого пориву
95. Скільки класів умов праці виділяють згідно гігієнічної
класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки
виробничого середовища?
A. 4 класи
B. 5 класів
C. 6 класів
30
D. 3 класи
E. 2 класи
96. За природою дії небезпечні і шкідливі виробничі чинники
поділяють на 4 групи. Оберіть групу чинників, яку названо
невірно.
A. Механічні
B. Фізичні
C. Хімічні
D. Біологічні
E. Психофізіологічні
97. Умови праці, за яких зберігається не лише здоров’я
працівників, а й створюються передумови для підтримання
високого рівня працездатності називаються…
A. Оптимальні
B. Допустимі
C. Шкідливі
D. Небезпечні
E. Звичайні
98. Усі існуючі фактори, що впливають на працівника під час
виконання професійної діяльності називаються …
A. Умови праці
B. Виробничі фактори
C. Професійні фактори
D. Гігієнічні умови
E. Санітарні умови
99. Що не відноситься до хімічних факторів виробничого
процесу?
A. Перенапруження аналізаторів
B. Концентрація вуглекислого газу в повітрі
C. Запиленість на робочому місці
D. Загазованість повітря робочої зони
E. Токсичні речовини
100. Як називається фізіологічний стан організму працівника,
який характеризується патологічними змінами з боку нервової
31
системи
і
викликається
надмірним
напруженням
функціональним систем організму в результаті роботи?
A. Перевтома
B. Втома
C. Стомлення
D. Виснаження
E. Гальмування
101. Оберіть завдання яке ставить перед собою фізіологія праці.
A. Дослідження загальних закономірностей трудових процесів
B. Проведення якісної та кількісної оцінки впливу умов праці на
організм
C. Визначення гігієнічних нормативів
D. Обґрунтування санітарних правил і норм улаштування
підприємств
E. Розробка рекомендацій щодо раціональної організації
трудового процесу
102. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості
та небезпечності включає 4 класи. Який клас умов праці не
входить у дану класифікацію?
А. Умови праці звичайні
В. Умови праці оптимальні
С. Умови праці припустимі
Д. Умови праці шкідливі
Е. Умови праці небезпечні
103. Яка характеристика відображає ступінь навантаження на
організм при виконанні праці, що потребує інтенсивної роботи
головного мозку?
A. Напруженість праці
B. Важкість праці
C. Складність праці
D. Тривалість праці
E. Шкідливість праці
104. Оберіть правильну послідовність змін фаз працездатності
людини.
32
A. Фаза впрацювання, фаза стійкої максимальної працездатності,
фаза зниження працездатності
B. Фаза зниження працездатності, фаза стійкої максимальної
працездатності, фаза впрацювання
C. Фаза зниження працездатності, фаза впрацювання, фаза
стійкої максимальної працездатності
D. Фаза стійкої максимальної працездатності, фаза зниження
працездатності, фаза впрацювання
E. Фаза впрацювання, фаза зниження працездатності, фаза
стійкої максимальної працездатності
105. Яка фаза зміни показників працездатності характеризується
поступовим зниженням рівня продуктивності праці та
функціональних можливостей організму?
A. Фаза зниження працездатності
B. Фаза стійкої максимальної працездатності
C. Фаза впрацювання
D. Фаза компенсації
E. Фаза кінцевого пориву
106. Чинник виробничого середовища, вплив якого на організм
людини за певних умов може призвести до травм або іншого
раптового погіршення здоров'я називається …
А. Небезпечний виробничий чинник
B. Допустимий виробничий чинник
C. Безпечний виробничий чинник
D. Шкідливий виробничий чинник
E. Задовільний виробничий чинник
107. Умови праці, що характеризуються такими рівнями
шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні
нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм
працівника та/або його нащадків називаються…
A. Шкідливі
B. Допустимі
C. Звичайні
D. Небезпечні
E. Оптимальні
33
108. Що не відноситься до заходів боротьби з втомою?
A. Оцінка умов праці
B. Раціональна організація робочого місця
C. Удосконалення професійних навичок
D. Використання психогігієнічних заходів
E. Розробка та впровадження добових режимів праці та
відпочинку
109. Що не відноситься до фізичних факторів виробничого
процесу?
A. Перенапруження аналізаторів
B. Рівень шуму
C. Іонізація повітря
D. Рівень природного освітлення
E. Напруженість електричного поля
110. Як називається фізіологічний стан організму працівника,
який характеризується погіршенням кількісних і якісних
показників діяльності, супроводжується певними суб’єктивними
відчуттями стомлення та відновлюється після відпочинку.
A. Втома
B. Виснаження
C. Стомлення
D. Перевтома
E. Передхворобливий стан
111. Оберіть завдання яке ставить перед собою фізіологія праці.
A. Вивчення фізіологічних закономірностей здійснення
конкретних видів виробничої діяльності
B. Проведення якісної та кількісної оцінки впливу умов праці на
організм
C. Оцінка ефективності оздоровчих заходів
D. Обґрунтування санітарних правил і норм улаштування
підприємств
E. Розробка рекомендацій щодо режиму праці та відпочинку
112. Яка характеристика відображає ступінь навантаження на
організм під час виконання праці, що потребує м’язових зусиль
та певного енергетичного забезпечення?
34
A. Важкість праці
B. Шкідливість праці
C. Складність праці
D. Тривалість праці
E. Напруженість праці
113. За якими групами показників проводять оцінку важкості та
напруженості праці?
A. Ергономічними та фізіологічними
B. Біологічними та фізіологічними
C. Фізіологічними та гігієнічними
D. Нейродинамічними та нейрофізіологічними
E. Динамічними та статистичними
114. Яка фаза зміни показників працездатності характеризується
високим рівнем продуктивності трудової діяльності та
відносною стабільністю фізіологічних процесів
A. Фаза стійкої максимальної працездатності
B. Фаза впрацювання
C. Фаза зниження працездатності
D. Фаза компенсації
E. Фаза кінцевого пориву
115. Скільки класів умов праці виділяють згідно гігієнічної
класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки
виробничого середовища?
A. 4 класи
B. 3 класи
C. 5 класів
D. 6 класів
E. 2 класи
116. Умови праці, що характеризуються такими рівнями
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового
процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини)
створює загрозу для життя, високий ризик виникнення гострих
професійних уражень, у тому числі й важких форм називаються
…
A. Небезпечні
35
B. Допустимі
C. Шкідливі
D. Оптимальні
E. Звичайні
117. За природою дії небезпечні і шкідливі виробничі чинники
поділяють на 4 групи. Оберіть групу чинників, яку названо
невірно.
A. Механічні
B. Психофізіологічні
C. Хімічні
D. Біологічні
E. Фізичні
118. Які заходи не направлені на боротьбу з втомою?
A. Розробка та впровадження добових режимів праці та
відпочинку
B. Раціональна організація робочого місця
C. Удосконалення професійних навичок
D. Використання психогігієнічних заходів
E. Оцінка ефективності праці
119. Як називається фізіологічний стан організму працівника,
який характеризується патологічними змінами з боку нервової
системи
і
викликається
надмірним
напруженням
функціональним систем організму в результаті роботи?
A. Перевтома
B. Виснаження
C. Стомлення
D. Втома
E. Гальмування
120. Що не відноситься до психофізіологічних факторів
виробничого процесу?
A. Температура повітря робочої зони
B. Перенапруження аналізаторів
C. Монотонність праці
D. Емоційні перевантаження
E. Фізичні перевантаження
36
121. Трудову діяльність медичних працівників можна
розподілити на 3 групи. Оберіть правильну відповідь.
А. Праця лікарів, середнього медичного персоналу, молодшого
персоналу
B. Праця лікарів терапевтичного профілю, лікарів хірургічного
профілю
C. Праця лікарів стоматологічного профілю, середнього
медичного персоналу
D. Праця лікарів гігієнічного профілю, молодшого персоналу
E. Праця лікарів хірургічного профілю, середнього медичного
персоналу
122. До якої групи шкідливих факторів виробничого середовища
слід віднести «фізичні перевантаження»?
А. Психофізіологічні
B. Біологічні
C. Фізичні
D. Хімічні
E. Фізіологічні
123. Як класифікують шум за характером спектрального
розподілу?
А. Вузькосмуговий, широкосмуговий, багато смуговий,
тональний
B. Виробничий, побутовий, вуличний
C. Низькочастотний, середньочастотний, високочастотний
D. Постійний, непостійний
E. Виробничий, постійний, імпульсний
124. Що не входить до комплексу заходів щодо профілактики
впливу вібрації на організм робітників?
А. Загальні заходи
B. Технічні заходи
C. Індивідуальні заходи
D. Архітектурно планувальні заходи
E. Лікувально-профілактичні заходи
37
135. Коливальні рухи, які відбуваються в механічних системах із
пружними зв’язками внаслідок впливу певної збуджувальної
сили називаються …
А. Вібрація
B. Шум
C. Октава
D. Гучність
E. Звук
126. Які види вібрації розрізняють за способом передачі на
людину?
А. Загальну та локальну
B. Горизонтальну та вертикальну
C. Низькочастотну, середньочастотну, високочастотну
D. Постійну та переривчасту
E. Виробничу та побутову
127. Які заходи профілактики несприятливого впливу чинників
виробничого середовища направлені на зниження рівня цього
впливу завдяки застосуванню раціональних планувальних
рішень під час будівництва та експлуатації?
А. Архітектурно-планувальні
B. Технологічні
C. Організаційні
D. Лікувально-профілактичні
E. Санітарно-технічні
128. Хронічне професійне пилове захворювання легень, яке
характеризується розвитком фіброзних змін називається :
А. Пневмоконіоз
B. Шумова хвороба
C. Вібраційна хвороба
D. Судинні розлади
E. Ангіодистонія
129. Як називається захворювання (отруєння), яке виникає після
одноразового впливу на організм шкідливої речовини хімічного
походження?
А. Гостре професійне отруєння
38
B. Хронічне професійне отруєння
C. Інтоксикація
D. Токсичне отруєння
E. Хімічне отруєння
130. Мікроорганізми і продукти їх метаболізму, макроорганізми
та органічні речовини природного походження, які можуть
негативно впливати на організм людини в ході виконання
професійної діяльності відносять до:
А. Біологічних чинників виробничого середовища
B. Мікробіологічних чинників виробничого середовища
C. Хімічних чинників виробничого середовища
D. Фізичних чинників виробничого середовища
E. Ергономічні чинників виробничого середовища
131. Нервово-психічні перевантаження поділяють на 4 групи.
Оберіть невірну відповідь.
А. Соматичні перевантаження
B. Розумове перенапруження
C. Перенапруження аналізаторів
D. Монотонність праці
E. Емоційне перевантаження
132. Сукупність неперіодичних механічних коливань частинок
пружного середовища внаслідок впливу певної збуджувальної
сили називається …
А. Шум
B. Вібрація
C. Октава
D. Гучність
E. Звук
133. До числа найбільш поширених шкідливих чинників
фізичної природи у медичній галузі не належить…
А. Іонізація повітря
B. Шум
C. Вібрація
D. Температура
E. Інфрачервоне випромінювання
39
134. Який вид шуму не виділяють при проведенні гігієнічної
регламентації шуму?
А. За впливом на організм
B. За походженням
C. За характером спектру
D. За частотними характеристиками
E. За часовими характеристиками
135. Як класифікують шум за часовими характеристиками?
А. Постійний, непостійний
B. Вузькосмуговий, широкосмуговий, багато смуговий,
тональний
C. Низькочастотний Виробничий, побутовий, вуличний,
середньочастотний, високочастотний
D.
E. Виробничий, постійний, імпульсний
136. Що не входить до комплексу заходів щодо профілактики
впливу хімічних чинників виробничого середовища на організм?
А. Загальні заходи
B. Технічні заходи
C. Індивідуальні заходи
D. Архітектурно планувальні заходи
E. Лікувально-профілактичні заходи
137. Речовина, яка в умовах взаємодії з організмом людини у
разі порушення вимог охорони праці може викликати певні
відхилення в стані здоров’я та зумовити виникнення певних
захворювань називається:
А. Шкідлива
B. Токсична
C. Загальнотоксична
D. Отруйна
E. Мутагенна
138. Який біологічний ефект впливу пилу на організм людини
названо невірно?
А. Неорганічний
B. Фіброгенний
40
C. Токсичний
D. Подразнювальний
E. Канцерогенний
139. Як називається розділ гігієни праці, який вивчає дію на
організм хімічних чинників, з метою створення безпечних умов
праці?
А. Виробнича токсикологія
B. Токсикометрія
C. Професійна гігієна
D. Комунальна гігієна
E. Промислова гігієна
140. Які заходи профілактики несприятливого впливу чинників
виробничого середовища направлені на зниження рівня цього
впливу за рахунок докорінної зміни технології виробництва?
А. Технологічні
B. Організаційні Санітарно-технічні
C.
D. Архітектурно-планувальні
E. Лікувально-профілактичні
141. Як класифікують шум за походженням?
А. Виробничий, побутовий, вуличний
B. Вузькосмуговий, широкосмуговий, багато смуговий,
тональний
C. Низькочастотний, середньочастотний, високочастотний
D. Постійний, непостійний
E. Виробничий, постійний, імпульсний
142. Специфічне ураження органу слуху, що характеризується
зниженням слухової чутливості з наступний розвитком
професійної приглухуватості це…
А. Шумова хвороба
B. Вібраційна хвороба
C. Ангіодистонія
D. Пневмоконіоз
E. Променева хвороба
143. Який вид вібрації не виділяють?
41
А. За впливом на організм
B. За способом передачі на людину
C. За напрямком дії
D. За частотними характеристиками
E. За характером розподілу у часі
144. До структури біологічного фактора входять різноманітні
компоненти. Їх прийнято розділяти на 2 основні групи. Оберіть
правильну відповідь.
А. Природні і штучні
B. Безпечні і небезпечні
C. Патогенні і умовно патогенні
D. Виробничі та побутові
E. Токсичні та малотоксичні
145. До якої групи шкідливих факторів виробничого середовища
слід віднести «фізичні перевантаження»?
А. Психофізіологічних
B. Біологічних
C. Фізичних
D. Хімічних
E. Фізіологічних
146. Як називається захворювання (отруєння), яке виникає після
одноразового впливу на організм шкідливої речовини хімічного
походження?
А. Гостре професійне отруєння
B. Хронічне професійне отруєння
C. Інтоксикація
D. Токсичне отруєння
E. Хімічне отруєння
147. Який вид впливу хімічної речовини на організм людини
названо невірно?
А. Збуджуючий
B. Сенсибілізуючий
C. Подразнювальний
D. Загальнотоксичний
E. Мутагенний
42
148. Які заходи профілактики несприятливого впливу чинників
виробничого середовища направлені на зниження рівня цього
впливу за рахунок використання спеціальних технічних
пристроїв?
А. Санітарно-технічні
B. Технологічні
C. Організаційні
D. Архітектурно-планувальні
E. Лікувально-профілактичні
149. Оберіть чинник, який викликає психоемоційне напруження
у лікарів.
А. Необхідність терміново приймати рішення
B. Підвищені рівні шуму
C. Запиленість повітря робочої зони
D. Наявність у повітрі високих концентрацій хімічних речовин
E. Вимушена робоча поза
150. Скільки груп професій пов’язаних з несприятливим
впливом біологічних чинників на організм людини виділяють?
А. 4
B. 2
C. 3
D. 5
E. 6
151. Як класифікують шум за частотними характеристиками?
А. Низькочастотний, середньочастотний, високочастотний
B. Вузькосмуговий, широкосмуговий, багато смуговий,
тональний
C. Постійний, непостійний
D. Виробничий, побутовий, вуличний
E. Виробничий, постійний, імпульсний
152. Трудову діяльність медичних працівників можна
розподілити на 3 групи. Оберіть правильну відповідь.
А. Праця лікарів, середнього медичного персоналу, молодшого
персоналу
43
B. Праця лікарів терапевтичного профілю, лікарів хірургічного
профілю
C. Праця лікарів стоматологічного профілю, середнього
медичного персоналу
D. Праця лікарів гігієнічного профілю, молодшого персоналу
E. Праця лікарів хірургічного профілю, середнього медичного
персоналу
153. Нервово-психічні перевантаження поділяють на 4 групи.
Оберіть невірну відповідь.
А. Соматичні перевантаження
B. Розумове перенапруження
C. Перенапруження аналізаторів
D. Монотонність праці
E. Емоційне перевантаження
154. Що не входить до комплексу заходів щодо профілактики
впливу шуму на організм робітників?
А. Специфічні заходи
B. Технічні заходи
C. Організаційні заходи
D. Архітектурно планувальні заходи
E. Лікувально-профілактичні заходи
155. Які види вібрації розрізняють за розподілом у часі?
А. Постійну та переривчасту
B. Горизонтальну та вертикальну
C. Низькочастотну, середньочастотну, високочастотну
D. Загальну та локальну
E. Виробничу та побутову
156. При дії іонізуючого випромінювання у працівників може
спостерігатися така патологія:
А. Променева хвороба
B. Шумова хвороба
C. Сироватковий гепатит
D. Силікоз
E. Вібраційна хвороба
44
157. Який вид виробничого пилу не виділяють при його
класифікації?
А. За шляхом потрапляння в організм
B. За походженням
C. За способом утворення
D. За розмірами часток
E. За ступенем дисперсності
158. Які заходи профілактики несприятливого впливу чинників
виробничого середовища направлені на зниження рівня цього
впливу за рахунок організації раціонального режиму праці та
відпочинку?
А. Організаційні
B. Технологічні
C. Санітарно-технічні
D. Архітектурно-планувальні
E. Лікувально-профілактичні
159. До яких наслідків може призвести вплив шкідливих
хімічних речовин на організм працівників?
А. До виникнення професійного отруєння
B. До виникнення перевтоми
C. Професійної приглухуватості
D. Променевої хвороби
E. До виникнення кисневого голодування
160. Засоби індивідуального захисту направлені на зменшення
рівня впливу шкідливих факторів виробничого середовища.
Серед них виділено основні групи, оберіть відповідь з
неправильно названою групою засобів.
А. Засоби захисту внутрішніх органів
B. Засоби захисту голови
C. Засоби захисту рук
D. Засоби захисту очей та обличчя
E. Засоби захисту органу слуху
161. Професійною особливістю діяльності хірургів є:
А. Багатокомпонентність трудового процесу
В. Довготривалість трудового процесу
45
С. Монотонність трудового процесу
Д. Важкість трудового процесу
Е. Напруженість трудового процесу
162. Фізіологічною особливістю трудової діяльності хірурга
є:
А. Вимушена робоча поза стоячи зі статичним напруженням
м’язів
В. Вимушена робоча поза сидячи зі статичним напруженням
м’язів
С. Невимушена робоча поза
Д. Вимушена робоча поза стоячи без статичного напруження
м’язів
Е. Вимушена робоча поза сидячи без статичного напруження
м’язів
163. Впродовж роботи кров’яний тиск у ногах хірурга
підвищується у:
А. 2 рази
В. 1,5 рази
С. 1,7 рази
Д. 1,3 рази
Е. 2,5 рази
164. Фактична кількість хворих, яких лікар-терапевт курує
одночасно, становить у середньому:
А. 18,5-21,5 особи
В. 12, 5-16,5 особи
С. 14-18 осіб
Д. 16,5- 18,5 особи
Е. 10-14 осіб
165. У середньому на огляд одного терапевтичного хворого
витрачається:
А. 6-9 хв.
В. 5-8 хв.
С. 7-10 хв.
Д. 8-11 хв.
Е. 9-12 хв.
46
166. Одним із основних професійних чинників для лікарястоматолога є:
А. Вимушене положення тіла зі статичним напруженням м’язів
В. Невимушене положення тіла
С. Вимушене положення тіла без статичного напруження м’язів
Д. Монотонність праці
Е. Напруженість праці
167. Середня тривалість життя лікаря-стоматолога, за
світовою статистикою, становить:
А. 51 рік
В. 49 років
С. 45 років
Д. 61 рік
Е. 71 рік
168. Основними фізичними несприятливими чинниками для
лікарів-стоматологів є:
А. Шум і вібрація
В. Висока швидкість руху повітря
С. Нагрівний мікроклімат
Д. Охолодний мікроклімат
Е. Усі перелічені
169. Основними напрямами діяльності лікаря-гігієніста є:
А. Усе перелічене
В. Проведення поточного санітарного нагляду
С. Організаційно-методична робота
Д. Санітарно-освітня робота
Е. Проведення запобіжного санітарного нагляду
170. Здійснення державного поточного санітарного нагляду
займає у лікаря СЕС:
А. до 40% робочого часу
В. до 50% робочого часу
С. до 60% робочого часу
Д. до 70% робочого часу
Е. до 80% робочого часу
47
171. Середня тривалість життя лікаря, за світовою
статистикою, становить:
А. 50 років
В. 51 рік
С. 54 роки
Д. 55 років
Е. 60 років
172. Тривалість регламентованих перерв впродовж робочого
часу хірургів становить:
А. Перерв немає
В. 30 хв.
С. 45 хв.
Д. 1 год.
Е. 15 хв.
173. Впродовж роботи кров’яний тиск у ділянці тазу хірурга
підвищується у:
А. 2 рази
В. 1,5 рази
С. 1,7 рази
Д. 1,3 рази
Е. 2,5 рази
174. Серед несприятливих чинників фізичної природи
провідне місце в роботі хірурга належить:
А. Нагрівному мікроклімату
В. Охолодному мікроклімату
С. Недостатньому освітленню
Д. Підвищеному рівню шуму
Е. Підвищеному рівню вібрації
175. Фіксована норма часу, необхідного для прийому
терапевтом одного пацієнта у поліклініці, становить:
А. 12 хв.
В. 10 хв.
С. 15 хв.
Д. 20 хв.
Е. 35 хв.
48
176. Зайнятість лікарів у відділеннях терапевтичного
профілю в середньому становить:
А. 8-8,5 год.
В. 5-5,5 год.
С. 6-6,5 год.
Д. 7-7,5 год.
Е. 4-4,5 год.
177. Внаслідок стискування черевної порожнини грудною
кліткою у лікарів-стоматологів відбувається:
А. Усе перелічене
В. Утворення каменів у жовчному міхурі
С. Стиснення внутрішніх органів
Д. Ускладнення діафрагмового дихання
Е. Погіршення виведення сечі
178. У 70% молодих лікарів-стоматологів через 6-30 місяців
роботи з’являються симптоми захворювання:
А. Скелетних м’язів
В. Органів серцево-судинної системи
С. Органів шлунково-кишкового тракту
Д. Ендокринних органів
Е. Органів нервової системи
179. У процесі трудової діяльності лікарі СЕС зазнають дії
наступних несприятливих чинників:
А. Усіх перелічених
В. Фізичних
С. Хімічних
Д. Біологічних
Е. Психофізіологічних
180. Здійснення поточного санітарного нагляду займає у
помічника лікаря СЕС:
А. до 85% робочого часу
В. до 65% робочого часу
С. до 75% робочого часу
Д. до 55% робочого часу
Е. до 90% робочого часу
49
181. Оперативне навантаження на одного лікаря-хірурга
становить близько:
А. 155 оперативних втручань на рік
В. 85 оперативних втручань на рік
С. 105 оперативних втручань на рік
Д. 55 оперативних втручань на рік
Е. 200 оперативних втручань на рік
182. Частота серцевих скорочень у процесі підготовки
хірурга до операції збільшується на:
А. 5-10 за 1 хв.
В. 2-5 за 1 хв.
С. 1-3 за 1 хв.
Д. 6-8 за 1 хв.
Е. 7-9 за 1 хв.
183. Серед несприятливих чинників фізичної природи
провідне місце в роботі хірурга належить:
А. Нагрівному мікроклімату
В. Охолодному мікроклімату
С. Недостатньому освітленню
Д. Підвищеному рівню шуму
Е. Підвищеному рівню вібрації
184. У середньому на огляд одного терапевтичного хворого,
що вперше госпіталізований, витрачається:
А. 27-35 хв.
В. 17-35 хв.
С. 7-15 хв.
Д. 37-45 хв.
Е. 47-55 хв.
185. Лікувально-діагностична робота займає у лікарів
терапевтичного відділення:
А. 43,5-51,9% робочого часу
В. 23,5-31,9% робочого часу
С. 33,5-41,9% робочого часу
Д. 13,5-21,9% робочого часу
Е. 53,5-61,9% робочого часу
50
186. Потенційний ризик інфікування лікаря-стоматолога
відбувається при контакті його з:
А. Усім переліченим
В. Тканиною ясен пацієнта
С. Кров’ю хворого пацієнта
Д. Кров’ю інфікованого пацієнта
Е. Слиною пацієнта
187. Внаслідок тривалого однобічного навантаження на
опорно-руховий апарат у стоматологів виникають:
А. Усе перелічене
В. Зміщення в колінному суглобі
С. Зміщення в кульшовому суглобі
Д. Зміщення кісток
Е. Розтягнення сухожилків
188. Здійснення запобіжного санітарного нагляду займає у
лікаря СЕС:
А. 6,9-10,9% робочого часу
В. 4,9-8,9% робочого часу
С. 8,9-12,9% робочого часу
Д. 10,9-14,9% робочого часу
Е. 12,9-16,9% робочого часу
189. У структурі захворюваності лікарів СЕС хвороби
органів дихання посідають:
А. 1 місце
В. 2 місце
С. 3 місце
Д. 4 місце
Е. 5 місце
190. У структурі захворюваності лікарів СЕС хвороби
органів кровообігу та сечостатевої системи посідають:
А. 2 місце
В. 1 місце
С. 3 місце
Д. 4 місце
Е. 5 місце
51
191. У відділеннях гнійної хірургії середнє оперативне
навантаження на одного хірурга становить:
А. 136 оперативних втручань на рік
В. 126 оперативних втручань на рік
С. 146 оперативних втручань на рік
Д. 156 оперативних втручань на рік
Е. 166 оперативних втручань на рік
192. Після операційних втручань обвід нижніх кінцівок
хірургів збільшується на:
А. 0,5-0.8 см
В. 0,2-0,4 см
С. 0,3-0,6 см
Д. 0,4-0,7 см
Е. 0,1-0,3 см
193. Серед несприятливих чинників у праці дільничного
терапевта провідна роль належить:
А. Надмірному фізичному навантаженню
В. Монотонності праці
С. Статичній напрузі м’язів
Д. Напруженості праці
Е. Усьому переліченому
194. Заповнення медичної документації займає у лікарів
терапевтичного відділення:
А. 30-33% робочого часу
В. 20-23% робочого часу
С. 10-13% робочого часу
Д. 40-43% робочого часу
Е. 50-53% робочого часу
195. Внаслідок застою крові в органах черевної порожнини і
тазу у лікарів-стоматологів розвивається:
А. Усе перелічене
В. Виразкова хвороба
С. Радикуліт
Д. Ішіас
Е. Холецистит
52
196. Тривале напруження окремих груп м’язів у вимушеному
положенні у лікарів-стоматологів призводить до:
А. Тендовагініту
В. Туберкульозу
С. Цукрового діабету
Д. Псоріазу
Е. Вібраційної хвороби
197. Робота із ртутними амальгамами може стати причиною
виникнення у лікарів-стоматологів:
А. Мікромеркуріалізму
В. Гепатиту
С. Тендовагініту
Д. Фотоофтальмії
Е. Екземи
198. Планування роботи у лікаря СЕС у середньому займає
близько:
А. 1% робочого часу
В. 5% робочого часу
С. 10% робочого часу
Д. 15% робочого часу
Е. 20% робочого часу
199. У структурі захворюваності лікарів СЕС хвороби
опорно-рухового апарату посідають:
А. 3 місце
В. 2 місце
С. 1 місце
Д. 4 місце
Е. 5 місце
200. У структурі захворюваності лікарів СЕС травми
посідають:
А. 4 місце
В. 2 місце
С. 3 місце
Д. 1 місце
Е. 5 місце
53
201. Які
випадки належать до гострих професійних
захворювань і отруєнь?
A. Що сталися після одноразового (протягом не більше однієї
робочої зміни) впливу небезпечних факторів, шкідливих
речовин.
B. Що сталися після багаторазового впливу небезпечних
факторів, шкідливих речовин
C. Що відбулися після впливу небезпечних факторів, шкідливих
речовин протягом календарного місяця
D. Що сталися після виникнення клінічних симптомів
захворювань пов’язаних із впливом небезпечних факторів,
шкідливих речовин
Е. Всі відповіді вірні
202. Чим можуть бути спричинені гострі професійні
захворювання?
A. Всіма перерахованими чинниками
B. Дією хімічних речовин.
C. Значним фізичним навантаженням та перенапруженням
окремих органів і систем людини
D. Інфекційними, паразитарними та алергічними
захворюваннями
Е. Дією фізичних факторів
203. Які дії має застосувати свідок, працівник або сам
потерпілий при встановленні факту нещасного випадку?
A. Повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу
уповноважену особу підприємства і вжити заходи щодо надання
необхідної допомоги
B. Повідомити службу з надзвичайних ситуацій
C. Викликати невідкладну медичну допомогу
D. Повідомити орган державного територіального управління,
службу з надзвичайних ситуацій, викликати невідкладну
медичну допомогу
Е. Повідомити незалежного санітарного інспектора
204. Що зобов'язаний організувати керівник робіт при
встановленні факту нещасного випадку ?
54
A. Надати медичну допомогу потерпілому, повідомити про те,
що сталося, роботодавця, зберегти до прибуття комісії з
розслідування обстановку на робочому місці у такому стані, в
якому вона була на момент події, а також вжити заходи щодо
недопущення подібних випадків
B. Надати медичну допомогу потерпілому, опитати свідків
події, а також вжити заходи щодо недопущення подібних
випадків
C. Повідомити про те, що сталося, роботодавця, зберегти до
прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці у
такому стані, в якому вона була на момент події, та відібрати
проби матеріалів для проведення подальшого лабораторного
дослідження
D. Перекрити всі виходи з місця події, повідомити про те, що
сталося, роботодавця, опитати свідків події, а також вжити
заходи щодо недопущення подібних випадків
Е. Відсторонити потерпілого від робіт
205. Розслідування нещасного випадку на виробництві
організовує:
A. Роботодавець
B. Органи виконавчої влади відповідної території
C. Управління надзвичайних ситуацій
D. Державної санітарно-епідемічна служба
Е. Управління внутрішніх справ
206. До складу комісії з розслідування нещасного випадку
на виробництві не входять ?
A. Спеціаліст державної виконавчої служби
B. Спеціаліст з служби охорони праці
C. Керівник структурного підрозділу.
D. Спеціаліст відповідної установи державної санітарноепідеміологічної служби
Е. Представник первинної організації профспілки
207. Чи мають право брати участь у розслідуванні
нещасного випадку потерпілий або його довірена особа?
A. Мають право
55
B. Ні, бо це вплине на результати розслідування
C. Тільки у випадках, пов’язаних з харчовим отруєнням
D. Мають право у випадку, якщо довірена особа має юридичну
освіту
Е. З дозволу правоохоронних органів
208. За результатами розслідування комісія складає акт за
формою Н-5 у кількості:
A . 5 примірників;
B. 4 примірника;
C. 3 примірника;
D. 2; примірника
Е. 1 примірник
A. Чи зобов'язаний на вимогу потерпілого голова комісії з
розслідування нещасного випадку ознайомити його або
209. довірену
особу
з
матеріалами
розслідування
нещасного випадку?
A. Зобов'язаний ознайомити У випадках, коли потерпілому за
результатами розслідування виплачується матеріальна допомога
B. У випадках якщо довірена особа має юридичну освіту
C. При узгодженні з державною виконавчою службою
Е. З дозволу правоохоронних органів
210. Які нещасні випадки підлягають спеціальному
розслідуванню?
A. Зі смертельними наслідками та групові нещасні випадки
B. Які сталися в зимовий період
C. Що відбулися протягом календарного місяця
D. Ті, що відбулися в спеціалізованих установах і закладах
Е. Ті, що заважають трудовому процесу на підприємстві
211. Діагноз професійного захворювання (отруєння) складається
за формою П-3 і направляється у відповідні установи протягом?
A.3 днів
B. 2 днів
C. 1 доби
D. 12 годин
Е. 24 годин
56
212. Розслідування комісією проводиться у випадку
виявлення професійного захворювання протягом?
A. 10 робочих днів з моменту одержання повідомлення
B. 1 місяця з моменту одержання повідомлення
C. 7 робочих днів з моменту одержання повідомлення
D. 5 робочих днів з моменту одержання повідомлення
Е. 2 робочих днів з моменту одержання повідомлення
213. Ким складається акт
розслідування причин
професійних захворювань?
A. Комісією з розслідування
B. Санітарно-епідеміологічною службою.
C. Керівником підприємства.
D. Фондом соціальних страхувань
Е. Правоохоронними органами
214. Скільки повинен зберігатись перший примірник на
підприємстві ?
A. 45 років
B. 15 років
C. 35 років
D. 40 років
Е. 10 років .
215. Куди роботодавець направляє потерпілого у разі
втрати працівником працездатності внаслідок професійного
захворювання?
A. На медико-соціальну експертну комісію
B. Санаторій
C.
ЛКК .
D. На біржу праці
Е. Додому
216. У який термін роботодавець повинен розглянути
матеріали та видати наказ про заходи запобігання?
A. у 5 денний термін
B. у 10 денний термін
C. Протягом 14 днів
D. у 3 денний термін
57
Е. Протягом 7 днів
217. Яку установу роботодавець інформує при здійсненні
заходів запобігання професійних захворювань?
A. Санітарно-епідеміологічну службу
B. Фонд соціального страхування
C. лікувально-профілактичного заклад який обслуговує
підприємство
D. профспілкові організації
Е. Правоохоронні органи
218. Скільки раз реєструється у журналі хворий уразі
виявлення професійного захворювання?
A . 1 раз і зазначенням усіх діагнозів
B. 1 раз на рік
C. 2 рази на місяць
D. 2 рази на рік
Е. Після кожної маніпуляції
219. За якою формою складають акти розслідування у
випадку професійного захворювання?
A. Карти за форм ою П-5
B. Облікових записів.
C. Медичні картки хворих
D. довідкою з місця роботи
Е. Карти за формою Т-2
220. Які спеціалісти беруть участь у розслідуванні
випадків
професійних
захворювань
інфекційної
і
паразитарної етіології?
A. Епідеміолог,паразитолог і інфекціоніст
B. Терапевти
C. Лікарі сімейної медицини
D. Рентгенологи
Е. Довірені лікарі поліклінік
221. Які випадки належать до гострих професійних
захворювань і гострих професійних отруєнь?
A. Що сталися протягом 24 годин впливу небезпечних
факторів, шкідливих речовин
58
B. Що сталися протягом 2 днів впливу у небезпечних факторів,
шкідливих речовин
C. Що сталися протягом календарного місяця і багаторазового
впливу небезпечних факторів, шкідливих речовин
D. Що сталися протягом 3 днів впливу небезпечних факторів,
шкідливих речовин
Е. Що сталися після одноразового (протягом не більше однієї
робочої зміни) впливу небезпечних факторів, шкідливих речовин
222.До нещасних випадків пов'язаними з виробництвом не
відносяться?
A. Нещасні випадки під час щорічної відпустки за власний
рахунок
B. Нещасні випадки під приведення в порядок знарядь
виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і
після її закінчення
C.
Нещасні випадки під час провадження дій в інтересах
підприємства, на якому працює потерпілий
D. Нещасні випадки під час виконання трудових (посадових)
обов'язків, у тому числі у відрядженнях
Е. Нещасні випадки під час ліквідації аварій, пожеж та наслідків
стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах,
що використовуються підприємством
223. Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні
випадки, що сталися з працівниками?
A. Під час використання ними в особистих цілях транспортних
засобів підприємства без дозволу роботодавця, а також
устаткування, механізмів, інструментів крім випадків, що
сталися внаслідок їх несправності
B. Природної смерті внаслідок впливу психофізіологічних,
небезпечних та шкідливих виробничих факторів
C. Ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на
виробничих об'єктах і транспортних засобах, що
використовуються підприємством
59
D. Природної смерті працівників під час перебування на
підземних роботах або після виїзду на поверхню внаслідок
гострої серцево-судинної недостатності
Е. Надання підприємством шефської допомоги
224.Ким проводиться розслідування нещасного випадку у
разі реорганізації підприємства ?
A. Правонаступником
B. Органом територіальної прокуратури
C. Судовим виконавцем
D. Державним виконавцем
Е. Представниками МВД
235.Куди роботодавець направляє потерпілого у разі втрати
працівником
працездатності
внаслідок
професійного
захворювання?
A. На медико-соціальну експертну комісію
B. Санаторій
C. ЛКК .
D. На біржу праці
Е. Додому
226.У який термін роботодавець повинен розглянути
матеріали та видати наказ про заходи запобігання?
A. у 5 денний термін
B. у 10 денний термін
C. Протягом 14 днів
D. у 3 денний термін
Е. Протягом 7 днів
227. Ким проводиться розслідування нещасного випадку у
разі ліквідації підприємства?
A. Розглядається в судовому порядку
B. Органом територіальної прокуратури
C. Державним виконавцем
D. Правонаступником
228.Скільки раз реєструється у журналі хворий уразі виявлення
професійного захворювання?
A . 1 раз і зазначенням усіх діагнозів
60
B. 1 раз на рік
C. 2 рази на місяць
D. 2 рази на рік
Е. Після кожної маніпуляції
229.За якою формою складають акти розслідування у
випадку професійного захворювання?
A. Карти за формою П-5
B. Облікових записів.
C. Медичні картки хворих
D. довідкою з місця роботи
Е. Карти за формою Т-2
230. Примірник акта за формою Н-1, Н-5, НПВ, П-5, при
встановленні гострого професійне захворювання, разом з
матеріалами розслідування підлягає зберіганню на
підприємстві протягом ?
A. 45 років
B. 10 років
C. 15 років
D. 35 років
Е. 5 років
231. Якому нормативному будівельному документу повинні
відповідати медичні заклади?
А. СанПиН 5179-90 «Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров»
В. Кодекс цивільного захисту
С. Закон України «Про охорону праці»
Д. Правила пожежної безпеки для підприємств з виробництва
лікарських засобів
Е. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення»
232. До самостійної експлуатації виробів медичної техніки
допускається спеціально навчений персонал віком не менше:
А. 18 років
В. 15 років
61
С. 16 років
Д. 17 років
Е. 14 років
233. Назвіть службу, яка повинна забезпечувати медичних
працівників
правилами,
стандартами,
нормами,
положеннями тощо, організовувати підвищення кваліфікації
і перевірку знань з посадових осіб з питань охорони праці:
А. Служба з охорони праці лікувально-профілактичних закладів
В. Пожежна служба
С. Авіаційна служба
Д. Поліція
Е. Міністерство освіти України
234. Здійснюючи професійний відбір лікарів,заборонено
працювати у відділеннях зі шкідливими умовами праці
особам, які мають:
А. Дефекти опорно-рухового апарату
В. Бронхіт
С. Хронічний гастрит
Д. Панкреатит
Е. Стоматит
235. Скільки є груп заходів щодо зменшення несприятливої
дії чинників на організм медичних працівників?
А. Чотири
В. Дві
С. Три
Д. Один
Е. П’ять
236.
Працюючи
на
апаратах,
призначених
для
ультразвукової діагностики, використовують такий засіб
індивідуального захисту:
А. Бавовняні рукавиці
В. Екрани
С. Гумові накладки
Д. Марлеві маски
Е. Окуляри
62
237. У кабінетах яких медичних працівників установлюють
люмінесцентні лампи, що забезпечують правильне
сприйняття кольорів?
А. Усі вищезазначені
В. Кабінет дерматолога
С. Кабінет інфекціоністі
Д. Кабінет отоларинголога
Е. Кабінет педіатра
238. Для забезпечення чистоти повітря в приміщеннях
лікувально-профілактичного закладу істотне значення має
постійний повітрообмін. Який пристрій слід застосовувати?
А. Усі нижче перелічені
В. Відкривання вікон
С. Відкривання фрамуг
Д. Спеціальні підвіконні канали
Е. Внутрішньостінні витяжні канали
239. Які установки застосовують для дезінфекції повітря в
медичних закладах?
А. Бактерицидні лампи (БУВ-30)
В. Лампи розжарювання
С. Люмінесцентні лампи
Д. Діодні
Е. Лампи з покращеним кольоросприйняттям (ЛДЦ)
240. Тривалість робочого дня для лікарів середнього і
молодшого медичного персоналу, які працюють з
відкритими радіонуклідами, становить:
А. 4 години
В. 5 годин
С. 6 годин
Д. 7 годин
Е. 8 годин
241.Для яких медичних закладів розроблено окремі
спеціальні будівельні норми і правила?
А. Інфекційна та психіатрична лікарні
В. Міська поліклініка
63
С. Лікарська амбулаторія
Д. Фельдшерсько-акушерський пункт
Е. Терапевтичний і хірургічний підрозділ
242. Здійснюючи професійний відбір медичних сестер,
заборонено працювати у відділеннях зі шкідливими умовами
праці особам, які мають:
А. Психічні відхилення, неврози
В. Пневмонію
С. Бронхіт
Д. Хронічний гастрит
Е. Холецистит
243. Тривалість робочого дня у лікаря-бактеріолога,
епідеміолога, гігієніста, паразитолога, дезінфектора, які
працюють зі шкідливими чинниками, становить:
А. 6 годин
В. 7 годин
С. 8 годин
Д. 5 годин
Е. 4 години
244. Укажіть посадову особу, яка забезпечує дотримання
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичних закладах:
А. Головний лікар
В. Завідувач відділенням
С. Старша медична сестра
Д. Інженер з охорони праці
Е. Сестра господиня
245. Перелічіть методи санітарно-освітньої роботи:
А. Все зазначене
В. Бесіда за круглим столом
С. Курсове гігієнічне навчання
Д. Курсова санітарно-освітня підготовка
Е. Групова дискусія, вікторина
246. В основу психофізіологічного відбору на медичні
спеціальності покладено такі характеристики особистості:
64
А. Все зазначене
В. Фізіологічні
С. Стійкість уваги
Д. Швидкість перероблення інформації
Е. Психологічні
247. Кондиціювання повітря слід передбачати в таких
приміщеннях:
А. У палатах для онкогематологічних хворих
В. У коридорах
С. У санітарних вузлах
Д. У матеріальних для лікарської рослинної сировини
Е. У роздягальні медичного персоналу
248. З метою профілактики інфекційних захворювань в
лікувально-профілактичних
закладах
рекомендовано
проводити
вологе
прибирання
з
використанням
дезінфікуючого середника:
А. 4-5 % розчин каустичної соди
В. 1 % розчин перекису водню
С. 0,2 % розчин хлораміну
Д. 1 % розчин лідокаїну
249. Яке навантаження на 1 годину передбачено
законодавством для хірурга-стоматолога?
А. 5 хворих
В 4 хворих
С. 3 хворих
Д. 2 хворих
Е. 1 хворий
350. Скільки є груп заходів щодо зменшення несприятливої
дії чинників на організм медичних працівників?
А. Чотири
В. П’ять
С. Три
Д. Дві
Е. Одна
65
351. Відповідно до проекту детального планування
населеного пункту лікувальні заклади розташовують у:
А. Сельбищній зоні
В. Комунально-складській зоні
С. Зоні зовнішнього транспорту
Д. Біля річки
Е. Біля аеропорта
352. Яка служба повинна нести пропаганду безпечних і
нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій,
бесід, лекцій?
А. Служба з охорони праці ЛПЗ
В. Санітарно-епідеміологічна служба
С. Служба цивільного захисту
Д. Служба соціального страхування
Е. Координаційна служба
353. В основу психофізіологічного відбору на медичні
спеціальності покладено такі характеристики особистості:
А. Все назване
В. Фізіологічні
С. Психологічні
Д. Швидкість і точність зорово-моторної реакції
Е. Морально-етичні
354. Яке навантаження на 1 годину амбулаторного прийому
передбачено
законодавством
для
лікаря
акушерагінеколога?
А. 5 хворих
В. 4 хворих
С. 4 хворих
Д. 2 хворих
Е. 1 хворий
355. Якому нормативному будівельному документу повинні
відповідати медичні заклади?
А. СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»»
В. Кодекс цивільного захисту
С. Закон України «Про охорону праці
66
Д. Правила пожежної безпеки для підприємств з виробництва
лікарських засобів
Е. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення»
356. Для дезінфекції повітря в операційних, маніпуляцій них
застосовують такі лампи:
А. Бактерицидні (БУВ-30)
В. Світлодіодні
С. Розжарювання
Д. Люмінесцентні
Е. Білого світла, тепло-білого світла
357. До самостійної експлуатації виробів медичної техніки
допускається спеціально навчений персонал віком не менше,
ніж:
А. 18 років
В. 17 років
С. 16 років
Д. 15 років
Е. 14 років
358. З метою профілактики виникнення внутрішньолікарняної інфекції (ВЛІ) у лікувально-профілактичних
закладах необхідно:
А. Все зазначене
В. Перевіряти виконання профілактичних заходів
С. Проводити епідеміологічний аналіз ВЛІ
Д. Забезпечувати вакцинацію
Е. Розслідувати випадок ВЛІ
359. Працюючи на апаратах ультразвукової діагностики,
необхідно застосовувати такий засіб індивідуального
захисту:
А. Рукавиці бавовняні
В. Екрани
С. Марлеві маски
Д. Окуляри
Е. Гумові протектори
67
260. Згідно санітарних норм допустимий рівень шуму вдень
у палатах, операційних:
А. 35 дБА
В. 55 дБА
С. 40дБА
Д. 60 дБА
Е. 30 дБА
261. Абсолютними протипоказами для роботи у відділеннях
зі шкідливими умовами праці є наявність у претендентів:
А. Органічних захворювань ЦНС
В. Бронхіту
С. Виразки шлунка
Д. Панкреатиту
Е. Гастриту
262. Для яких медичних закладів розроблено окремі
спеціальні будівельні норми і правила?
А. Лепрозорії
В. Лікарська амбулаторія
С. Міська поліклініка
Д. Фельдшерсько-акушерський пункт
Е. Хірургічне відділення
263. Через кожні 1,5-2 години лікарю УЗД-кабінету
рекомендовано робити перерви тривалістю:
А. 10-15 хвилин
В. 3-5 хвилин
С. 5-10 хвилин
Д. 2 -3 хвилини
Е. 20-35 хвилин
264. Виберіть посадову особу, яка забезпечує дотримання
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичних закладах:
А. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
В. Інженер з охорони праці
С. Завідувач відділенням
Д. Старша медична сестра
68
Е. Сестра-господиня
265. До самостійної експлуатації виробів медичної техніки
допускається тільки навчальний і атестований персонал
віком не менше:
А. 18 років
В. 17 років
С. 16 років
Д. 15 років
Е. 14 років
266. Укажіть тривалість робочого дня для медпрацівників,
які обслуговують дитячі заклади для розумово відсталих
дітей і дітей з ураженням ЦНС:
А. 5 годин
В. 4 години
С. 6 годин
Д. 7 годин
Е. 8 годин
267. Візуальним засобом масової санітарно-освітньої
інформації є:
А. Все зазначене
В. Публікації в загальній пресі
С. Науково-популярні брошури
Д. Пам’ятки, листівки
Е. Популярні санітарно-освітні газети, журнали
268. Кондиціювання повітря слід передбачати в таких
приміщеннях:
А. У палатах інтенсивної терапії
В. У гардеробних персоналу
С. У роздягальні персоналу
Д. У санвузлах
Е. У матеріальній лікарських засобів
269.
Яку
дезінфікуючу
речовину
рекомендовано
використовувати для вологого прибирання з метою
профілактики інфекційних захворювань у лікувальнопрофілактичних закладах?
69
А. 3 % розчин лізолу
В. 2 % розчин новокаїну
С. 1 % розчин лідокаїну
Д. 0,5 % розчин хлораміну
Е. 1% розчин стериліума
270. Укажіть норму навантаження на 1 годину для лікаряофтальмолога:
А. 8 хворих
В. 7 хворих
С. 6 хворих
Д. 5 хворих
Е. 4 хворих
271. Яка кратність повітрообміну має бути в операційній?
А. більше 10 разів/год
В. 3-5 разів/год
С. 5-8 разів/год
Д. 9-10 разів/год
Е. 1-3 рази/год
272.
Поточне
прибирання
операційного
блоку
виконується….
А. Під час операції (збирають салфетки, що впали на підлогу,
протирають забруднену кров'ю підлогу)
В. Вологою ганчіркою щодня зранку перед операцією з
горизонтальних поверхонь
С. Після завершення усіх операцій (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
Д. Проводиться в кінці робочого тижня - стелю, підлогу, стіни і
вікна миють із шлангів гарячою водою з милом і антисептиком
Е. Після завершення кожної операції (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
273. Найефективнішим засобом профілактики нервового
виснаження є:
А. Зняття напруження
В. Вирішення проблеми
С. Надання підтримки на неофіційному рівні
70
Д. Просування по службі
Е. Неадаптовані механізми
274. Яка ймовірність інфікування після потрапляння ВІЛ інфікованої крові на неушкоджену шкіру?
А. менше 0,1%
В. 0,5%
С. 0,2%
Д. 0,1%
Е. 1%
275. Що із переліченого не належить до «небезпечного
контакту» з інфікованим матеріалом?
А. Тривалий контакт із сечею інфікованого.
В. Ушкодження шкіри інструментом, що міг бути інфікований.
С. Контакт слизових оболонок або ушкоджених шкірних
покривів із тканинами, кров’ю й іншими біологічними рідинами
інфікованого.
Д. Тривалий контакт неушкодженої шкіри з тканинами, кров’ю й
іншими біологічними рідинами інфікованого.
Е. Великий за площею контакт неушкодженої шкіри з
тканинами, кров’ю й іншими біологічними рідинами
інфікованого.
276. Як часто необхідно проводити обстеження медичних
працівників, які мають контакт з біоматеріалом на носійство
туберкульозу?
А. Кожні 6 міс
В. Щорічно
С. Щоквартально
Д. У разі аварії
Е. Не проводять, тільки під час прийому на роботу
277. Яка кратність повітрообміну має бути в "заразній" зоні
бактеріологічної лабораторії?
А. 6-8 разів/год
В. 4-5 разів/год
С. 4-6 разів/год
Д. 2-4 рази/год
71
Е. Більше 8 разів/год
278. Патолого-анатомічний корпус чи морг у лікарні має
бути відмежований від інших корпусів лікарні зеленою
смугою шириною не менше…
А. 15 м
В. 10 м
С. 20 м
Д. 35 м
Е. більше 35 м
279. Як часто необхідно проводити медогляд медичних
працівників, які працюють із УВЧ джерелами?
А. Щорічно
В. Кожні 6 міс
С. Щоквартально
Д. Раз на 24 місяці
Е. Кожні 3 місяці
280. Яку хімічну речовину додають під час фарбування
приміщень у стоматологічних клініках, щоб запобігти
сорбції ртуті?
А. Сірку
В. Калій перманганат
С. Барій
Д. Срібло
Е. Вісмут
281. Площа операційної повинна бути:
А. 36-48 м2
В. 15-18 м2
С. 20-35 м2
Д. 27-35 м2
Е. 10-12 м2
282. Яка температура повітря повинна бути в операційній
при звичайній операції?
А. 22-23 0С
В. 19-20 0С
С. 20-21 0С
72
Д. 21-22 0С
Е. 18-19 0С
283.
Попереднє
прибирання
операційного
блоку
виконується….
А. Вологою ганчіркою щодня зранку перед операцією з
горизонтальних поверхонь
В. Після завершення усіх операцій (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
С. Під час операції (збирають салфетки, що впали на підлогу,
протирають забруднену кров'ю підлогу)
Д. Проводиться в кінці робочого тижня - стелю, підлогу, стіни і
вікна миють із шлангів гарячою водою з милом і антисептиком
Е. Після завершення кожної операції (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
284. Який з режимів нагляду є в психіатричній лікарні?
А. Обмежений
В. Ліжковий
С. Палатний
Д. Напівліжковий
Е. Ізольований
285. Універсальні запобіжні заходи під час роботи з ВІЛ інфікованим матеріалом застосовують до:
А. Сперми
В. Сечі
С. Мокротиння
Д. Блювотних мас
Е. Слини
286. Медичні працівники, що мають контакт з кров'ю
підлягають імунізації проти…
А. ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту С
В. Вірусного гепатиту Д
С. Вірусного гепатиту В, С
Д. Вірусного гепатиту В
Е. Щеплення не проводять
73
287. Патолого-анатомічний корпус чи морг у лікарні має
бути розташований від інших будівель не менше…
А. 20 м
В. 35 м
С. 30 м
Д. 40 м
Е. 50 м
288. Як часто необхідно проводити медогляд медичних
працівників, які працюють із радіоактивними речовинами
джерелами?
А. Кожні 6 міс
В. Щорічно
С. Щоквартально
Д. Раз на 24 місяці
Е. Кожні 3 місяці
289. Які матеріали заборонено застосовувати у кабінетах
електро- і світлолікування?
А. Сорбуючі
В. Звукопоглинаючі
С. Теплоізолюючі
Д. Синтетичні
Е. Природні
290. Який рівень освітленості має бути у кабінеті хірургічної
стоматології?
А. 750 лк
В. 500 лк
С. 600 лк
Д. 350 лк
Е. 1000 лк
291. Для боротьби з бактеріальним забрудненням в
операційному блоці використовують..
А. Бактерицидний опромінювач з ртутною лампою
В. Бактерицидний опромінювач з люмінесцентною лампою
С. Бактерицидний опромінювач з світлодіодною лампою
Д. Бактерицидний опромінювач з рентгенівською лампою
74
Е. Бактерицидний опромінювач з озоновою лампою
292. Якою повинна бути освітленість поверхні операційного
поля (не точкова, а загальна)?
А. 3000-4000 лк
В. 1000-2000 лк
С. 2000-3000 лк
Д. 500-1000 лк
Е. 5000-7000 лк
293.
Заключнене
прибирання
операційного
блоку
виконується….
А. Після завершення усіх операцій (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
В. Вологою ганчіркою щодня зранку перед операцією з
горизонтальних поверхонь
С. Під час операції (збирають салфетки, що впали на підлогу,
протирають забруднену кров'ю підлогу)
Д. Проводиться в кінці робочого тижня - стелю, підлогу, стіни і
вікна миють із шлангів гарячою водою з милом і антисептиком
Е. Після завершення кожної операції (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
294. Під час госпіталізації у хворого з психіатричними
розладами
за
розпорядженням
лікаря
насамперед
забирають:
А. Усі предмети, небезпечні для життя і здоров'я персоналу та
хворого
В. Ліки, які хворий приймав удома
С. Паспорт або свідоцтво про народження
Д. Особистий одяг та взуття
Е. Індивідуальні гігієнічні засоби
295. Універсальні запобіжні заходи не застосовуються під
час роботи з таким ВІЛ-інфікованим матеріалом:
А. Сеча
В. Біологічні рідини
С. Тканини і органи експериментальних тварин
75
Д. Вагінальні виділення
Е. Мокротиння
296. Медичному персоналу, що контактує з паличкою Коха
рекомендують використовувати:
А. Респіратор
В. Марлеву маску
С. Одноразову маску
Д. Протигаз
Е. Протичумний костюм
297. Як часто необхідно проводити обстеження медичних
працівників, які мають контакт з інфекційним матеріалом
на носійство туберкульозу?
А. Кожні 6 міс
В. Щорічно
С. Щоквартально
Д. У разі аварії
298. Як часто необхідно проводити медогляд медичних
працівників, які працюють із джерелами іонізуючого
випромінювання?
А. Щорічно
В. Кожні 6 міс
С. Щоквартально
Д. Раз на 24 місяці
Е. Кожні 3 місяці
299. За якими шкідливими чинниками має бути здійснено
контроль у повітрі робочої зони у фізіотерапевтичних
кабінетах?
А. Психо-фізіологічними
В. Біологічними
С. Хімічними
Д. Механічними
Е. Усіма вище перерахованими
300. Який рівень шуму створює бормашина у кабінеті
стоматолога?
А. 70 дБА
76
В. 60 дБА
С. 50 дБА
Д. 80 дБА
Е. більше 100 дБА
301. Висота операційної без кондиціювання повинна бути:
А. 3,0 м
В. 2,9 м
С. 2,5 м
Д. 3,2 м
Е. 3,5 м
302. Перша зона операційного блоку це…
А. стерильна. (операційна, стерилізаційна інструментарію)
В. зона суворого режиму (передопераційна, мийна)
С. загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід до яких не
пов’язаний з проходженням через попередні зони, зокрема,
кабінети завідувача)
Д. зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові,
апаратна, інструментально-матеріальна, експрес-лабораторія,
чиста половина санпропускника та ін.)
Е. обмеженого режиму (
санпропускник, наркозна,
інструментальна)
303. Звичайне відділення психіатричної лікарні складається
з наступних частин:
А. Лікувальної
В. Приймальної
С. Оздоровчої
Д. Санаторної
Е. Стаціонарної
304. Яка ймовірність інфікування після контакту рани з ВІЛінфікованою кров’ю?
А. менше 0,5 %
В. 5 %
С. 1 %
Д. 0,5 %
77
Е. 10 %
305.
Як
часто
палатні
медичний
персонал
в
протитуберкульозних стаціонарах повинні змінювати
спецодяг?
А. Під час інфікуванні патогенним матеріалом та не рідше 1
разу на тиждень
В. 1 раз на тиждень
С. 2 рази на тиждень
Д. В міру необхідності
Е. Щоденно
306.
У
приміщеннях
бактеріологічної
лабораторії
оптимальною для роботи УФ - випромінювача є вологість:
А. 30-50%
В. 20-30%.
С. 50-60%.
Д. 60-70%.
Е. 70 -80%
307. У повітрі робочої зони стоматолога виявляється
високотоксична речовина метил-метакрилат, яка її ГДК?
А. 0,01 мг/м3
В. 0,5 мг/м3
С. 0,1 мг/м3
Д. 0,05 мг/м3
Е. 1 мг/м3
308. Приміщення фізіотерапевтичного профілю не можна
розташовувати…
А. На верхніх поверхах
В. У підвальному приміщенні
С. Біля санвузла
Д. На першому поверсі ЛПЗ
Е. У пологових будинках
309. Необхідно проводити медогляд медичних працівників,
які працюють джерелами високих частот не рідше…
А. 12 місяців
В. Кожних 6 місяців
78
С. кожних 4 – ох місяців
Д. Разу на 24 місяці
Е. Кожних 3 місяці
310. За якими шкідливими чинниками має бути здійснено
контроль у повітрі робочої зони у фізіотерапевтичних
кабінетах?
А. Радіоактивними
В. Біологічними
С. Психо-фізіологічними
Д. Механічними
Е. Усіма вище перерахованими
311.
Генеральне
прибирання
операційного
блоку
виконується….
А. Проводиться в кінці робочого тижня - стелю, підлогу, стіни і
вікна миють із шлангів гарячою водою з милом і антисептиком
В. Вологою ганчіркою щодня зранку перед операцією з
горизонтальних поверхонь
С. Під час операції (збирають салфетки, що впали на підлогу,
протирають забруднену кров'ю підлогу)
Д. Після завершення усіх операцій (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
Е. Після завершення кожної операції (миття підлоги, дезінфекція
підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).
312. Друга зона операційного блоку це…
А. зона суворого режиму (передопераційна, мийна)
В. стерильна. (операційна, стерилізаційна інструментарію).
С. загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід до яких не
пов’язаний з проходженням через попередні зони, зокрема,
кабінети завідувача)
Д. зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові,
апаратна, інструментально-матеріальна, експрес-лабораторія,
чиста половина санпропускника та ін.)
Е. обмеженого режиму (
санпропускник, наркозна,
інструментальна)
313. Третя зона операційного блоку це…
79
А. зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові,
апаратна, інструментально-матеріальна, експрес-лабораторія,
чиста половина санпропускника та ін.)
В. стерильна. (операційна, стерилізаційна інструментарію).
С. загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід до яких не
пов’язаний з проходженням через попередні зони, зокрема,
кабінети завідувача)
Д. зона суворого режиму (передопераційна, мийна)
Е. обмеженого режиму (
санпропускник, наркозна,
інструментальна)
314. Четверта зона операційного блоку це…
А. загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід до яких не
пов’язаний з проходженням через попередні зони, зокрема,
кабінети завідувача)
В. стерильна. (операційна, стерилізаційна інструментарію).
С. зона суворого режиму (передопераційна, мийна)
Д. зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові,
апаратна, інструментально-матеріальна, експрес-лабораторія,
чиста половина санпропускника та ін.)
Е. обмеженого режиму (
санпропускник, наркозна,
інструментальна)
315. Перед роботою з гемоконтактними інфекціями шкіру
біля нігтів необхідно обробити…
А. 5 % розчином йоду
В. 3 % розчином альбуциду
С. 98 % розчином спирту
Д. 30 % розчином альбуциду
Е. 3 % розчином перекису водню
316. У процесі транспортування ВІЛ-інфікованого матеріалу
не допускається…
А. Все, що перераховане не допускається
В. Транспортування у поліетиленових пакетах
С. Вкладати бланки направлень у контейнер
Д. Транспортування у не термоізольованих контейнерах і біксах
Е. Транспортування у картонних коробках
80
317. Медичному персоналу, що контактує з матеріалом
інфікованим паличкою Коха слід використовувати…
А. Респіратор
В. Марлеву маску
С. Одноразову маску
Д. Протигаз
Е. Протичумний костюм
318. Як часто палатні медичні сестри в протитуберкульозних
стаціонарах повинні змінювати спецодяг?
А. Під час інфікуванні патогенним матеріалом та не рідше 1 разу
на тиждень
В. 1 раз на тиждень
С. 2 рази на тиждень
Д. В міру необхідності
Е. Щоденно
319. Які захворювання передаються через кров?
А. Гепатит В, С
В. Дифтерія
С. Висипний тиф
Д. Грип
Е. Гепатит А
320. Яка ймовірність інфікування після контакту
неушкоджених слизових з ВІЛ-інфікованою кров’ю?
А. Менше 0,1 %
В. 20 - 11%
С. 10 - 2%
Д. 1 – 0,1 %
Е. 30 - 21 %
321. Всі небезпечні інфекційні захворювання поділяють на
два види:
А. Небезпечні інфекційні захворювання та особливо небезпечні
інфекційні захворювання
В. Небезпечні та умовно безпечні інфекційні захворювання
С. Епідемічні та пандемічні і інфекційні захворювання
81
Д. Гострі респіраторні інфекційні захворювання та вірусні
інфекційні захворювання
Е.
Повітряно-крапельні
інфекційні
захворювання
та
трансфузійні інфекційні захворювання
322. Яку дію під час надання долікарської допомоги при
небезпеці ВІЛ інфікування названо невірно (при уколі)?
А. Видавити кров із рани
В. Промити руки в рукавицях з милом під протічною водою
С. Промити руки під протічною водою 10- 15 хвилин або до
зупинки кровотечі
Д. Зняти рукавички і продовжити промивання
Е. Накласти стерильну пов’язку
323. Інфекція туберкульозу може інфікувати … (виберіть
зайве)
А. Волосся
В. Кістки
С. Серце
Д. Легені
Е. Шкіру
324. Універсальні запобіжні заходи не застосовуються під час
роботи з таким ВІЛ-інфікованим матеріалом…
А. Сеча
В. Біологічні рідини
С. Тканини і органи експериментальних тварин
Д. Вагінальні виділення
Е. Мокротиння
335. Вкажіть, що не входять у склад противірусної аптечки
А. 1 % спиртовий розчин діамантового зеленого
В. 70 % етиловий спирт
С. 5 % спиртовий розчин йоду
Д. 20 % розчин альбуциду
Е. Напальчники
326. Як часто необхідно проводити обстеження медичних
працівників, які мають контакт з біоматеріалом на носійство
туберкульозу?
82
А. Щорічно
В. Кожні 6 міс
С. Щоквартально
Д. У разі аварії
Е. Не проводять, тільки під час прийому на роботу
327. Яка ймовірність інфікування після уколу голкою з ВІЛінфікованою кров’ю?
А. 1 – 0,1 %
В. 20 - 11%
С. 10 - 2%
Д. 30 - 21 %
Е. Менше 0,1 %
328. До якого захворювання відноситься наступні симптоми:
підвищена t тіла, ломота у суглобах і м’язах, потемніння сечі,
світлий кал…
А. Гепатит А
В. Краснуха
С. Грип
Д. Віспа
Е. Свинка (паротит)
329. Механізми передачі інфекції (виберіть зайве)
А. Змішаний
В. Гемоконтактний
С. Повітряно-крапельний
Д. Фекально-оральний
Е. Трансмісивний
330. Яку дію під час надання долікарської допомоги при
небезпеці ВІЛ інфікування названо невірно (при
потраплянні біологічної рідини у очі)?
А. Видавити кров із рани
В. Промити очі під протічною водою10- 15 хвилин
С. Не припиняючи промивання зняти контактні лінзи
Д. Промити очі слабким розчином перманганату калію
Е. Звернутись до офтальмолога та лікаря-інфекціоніста
83
331. Виберіть із запропонованих інфекцій ту, що не
передається від тварини до людини
А. Грип
В. Лишай
С. Глистяна інвазія
Д. Сказ
Е. Чума
332. Від чого не залежить швидкість зараження людини
А. Температури тіла
В. Статі
С. Імунітету
Д. Щеплення
Е. Віку
333. Яка ймовірність інфікування після потрапляння ВІЛ інфікованої крові на неушкоджену шкіру?
А. Менше 0,1 %
В. 0,5 %
С. 0,2 %
Д. 0,1 %
Е. 1 %
334. Чому неможна висмоктувати і видавлювати кров із
рани в яку потрапила гемо контактна інфекція (виберіть
відповідь)?
А. Це пришвидшує швидкість інфікування
В. Це приводить до додаткового травмування
С. Це викликає повторне інфікування
Д. Ротова порожнина є нестерильною і це викличе додаткове
інфікування з ротової порожнини
Е. Це може викликати кровотечу
335. Яка кратність повітрообміну має бути в "заразній" зоні
бактеріологічної лабораторії?
А. 6-8 разів/год
В. 4-5 разів/год
С. 4-6 разів/год
Д. 2-4 рази/год
84
Е. Більше 8 разів/год
336. Медичні працівники, що мають контакт з кров'ю
підлягають імунізації проти…
А. Вірусного гепатиту В
В. Вірусного гепатиту Д
С. ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту С
Д. Вірусного гепатиту А
Е. Щеплення не проводять
337. З часом внутрішньо-лікарняні інфекції стають стійкими
до… (виберіть зайве)
А. Людей
В. Антибіотиків
С. Частоти прибирання
Д. Дезінфікуючих розчинів
Е. Опромінення бактерицидним опромінювачем
338. Яку дію під час надання долікарської допомоги при
небезпеці ВІЛ інфікування названо невірно (при порізі)?
А. Видавити кров із рани
В. Промити руки в рукавицях з милом під протічною водою
С. Промити руки під протічною водою 10- 15 хвилин або до
зупинки кровотечі
Д. Зняти рукавички і продовжити промивання
Е. накласти стерильну пов’язку
339. Вкажіть, яка із запропонованих інфекцій носить назву
«хвороба брудних рук»?
А. Гепатит А
В. Туберкульоз
С. Гепатит А
Д. Кір
Е. Віспа
340. Виберіть із запропонованих інфекцій ту, що активно
гине під дією сонячного проміння
А. Туберкульоз
В. Лишай
С. Глисти
85
Д. Сказ
Е. Холера
341. Вкажіть, яка із інфекцій може викликати безпліддя у
хлопців
А. Свинка (паротит)
В. Краснуха
С. Грип
Д. Віспа
Е. Туберкульоз
342. Універсальні запобіжні заходи під час роботи з ВІЛ інфікованим матеріалом застосовують до:
А. Сперми
В. Сечі
С. Мокротиння
Д. Блювотних мас
Е. Слини
343. Для запобігання інфікуванню гемоконтактними
інфекціями застосовують такі маніпуляції (виберіть зайве)…
А. Не складати забруднену білизну у водонепроникні
контейнери
В. Не одягати захисний ковпачок на використані голки шприца
С. Не мити руками контейнери для колючих та ріжучих
предметів
Д. Не знімати (одягати) контактні лінзи
Е. Не засмоктувати у піпетку інфіковані біологічні рідини ротом
344. Яка ймовірність інфікування після контакту рани з ВІЛінфікованою кров’ю?
А. 1 – 0,1 %
В. 20 - 11%
С. 10 - 2%
Д. 30 - 21 %
Е. Менше 0,1 %
345. Що із переліченого не належить до «небезпечного
контакту» з інфікованим матеріалом?
А. Тривалий контакт із сечею інфікованого
86
В. Ушкодження шкіри інструментом, що міг бути інфікований
С. Контакт слизових оболонок або ушкоджених шкірних
покривів з біологічними рідинами інфікованого
Д. Тривалий контакт неушкодженої шкіри з кров’ю інфікованого
Е. Великий за площею контакт неушкодженої шкіри з тканинами
інфікованого
346. Для промивання слизових оболонок після контакту з
гемоконтактними інфекціями НЕ застосовують:
А. Розчини дезінфектантів
В. Дистильовану воду
С. Проточну воду
Д. Фізіологічний розчин
Е. Все вище перераховане можна застосовувати для мінімізації
наслідків контакту
347. Яку дію під час надання долікарської допомоги при
небезпеці ВІЛ інфікування названо невірно (при
потраплянні у ротову порожнину)?
А. Прополоскати ротову порожнину слабким розчином
перманганату калію
В. Прополоскати ротову порожнину протічною водою
С. Сплюнути
Д. Продовжувати полоскання періодично спльовуючи 10 -15
хвилин
Е. Звернутись до лікаря-інфекціоніста
348. Вкажіть, який із методів профілактики інфікування
медичного персоналу е найбільш дієвим
А. Щеплення
В. Вживання полівітамінних препаратів
С. Імунітет набутий у результаті перенесеного раніше
захворювання
Д. Вживання імуностимуляторів
Е. Вживання антибіотиків
349. Вкажіть, як інакше називають туберкульоз (давня
назва)
А. Сухоти
87
В. Рак легень
С. Саркома легень
Д. Мокроти
Е. Канцерогенез легень
350. До якого захворювання відноситься наступні симптоми:
незначне підвищення t тіла, загальна слабкість, ломота у
суглобах і м’язах, нічні рясні потовиділення, постійний
кашель…
А. Туберкульоз
В. Краснуха
С. Грип
Д. Віспа
Е. Свинка (паротит)
351. Основний комплекс протипожежних заходів включає:
А. Все перелічене
В. Відкриття новобудов або реконструйованих споруд після
дозволу пожежної інспекції
С. Виконання будь-яких робіт лише підготовленими, в тому
числі з питань пожежної безпеки, фахівцями
D. Затвердження заходів протипожежної профілактики
Е. Погодження проектів будівництва та реконструкції з
пожежною інспекцією
352. Який із видів протипожежних інструктажів названо
невірно?
А. Спеціальний
В. Повторний
С. Позаплановий
D. Цільовий
Е. Первинний
353. Згідно правил пожежної безпеки палати для дітей віком
до 7 років у багатоповерхових лікувально-профілактичних
закладах розташовують:
А. Не вище 2 поверху
В. Не вище 1 поверху
С. Не вище 3 поверху
88
D. Не вище 4 поверху
Е. Не вище 5 поверху
354. Скільки класів пожеж Ви знаєте?
А. 4 класи
В. 2 класи
D. 1 клас
С. 3 класи
Е. 6 класів
355. Що означає клас пожежі «В»?
А. Горіння рідин та твердих речовин, які розтоплюють
В. Горіння газоподібних речовин
С. Горіння металів
D. Горіння твердих речовин
Е. Горіння електроустановок
356. Якого класу автоматичних повідомлювачів пожежної
сигналізації не існує?
А. Світлодіодних
В. Димових
С. Світлових
D. Теплових
Е. Комбінованих
357. Система організаційних та технічних заходів і засобів,
що забезпечують захист людей від шкідливого та
небезпечного впливу електричного струму – це:
А. Електробезпека
В. Безпека життєдіяльності
С. Охорона праці
D. Гігієна праці
Е. Електрофізика
358. Яку дію електричного струму на організм людини
названо невірно?
А. Фізична
В. Термічна
С. Електрохімічна
D. Механічна
89
Е. Біологічна
359. Електроустановки в медичних закладах обладнуються
та експлуатуються згідно наступних документів:
А. Правилами технічної експлуатації електроустановок (ПТЕ)
В. СНіП
С. ДБН
D. Галузевий стандарт
Е. Міжвідомчі документи
360. Вкажіть, яка з нижче наведених ознак, не має
відношення до приміщень з підвищеною небезпекою:
А. Знижена концентрація кисню в повітрі
В. Висока температура (понад 35ºС)
С. Електропровідна підлога
Д. Підвищена вологість повітря (75-100 %)
Е. Наявність електропровідного пилу
361. Виробнича травма це А. Порушення анатомічної цілісності організму людини або його
функцій
В. Раптове погіршення стану здоров’я чи настання смерті
працівника під час виконування ним трудових обов’язків
внаслідок короткочасного впливу небезпечного чи шкідливого
чинника
С. Патологічний стан людини, обумовлений надмірним
напруженням організму або дією шкідливого виробничого
чинника під час трудової діяльності
Д. Гостра або хронічна інтоксикація, викликана впливом в
умовах виробництва шкідливого хімічного чинника
Е. Травма яка може призвести до захворювання, зниження
працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків
362. Для кого проводиться вступний протипожежний
інструктаж?
А. Усім працівникам, які щойно прийняті на роботу
В. Керівникам підрозділу
С. Інженерам з протипожежної безпеки
Д. Керівникам організації
90
Е. Працівникам пожежної служби незалежно від посади
363. Укажіть вогнегасники, які використовують для гасіння
пожеж класів А, В, С.
А. Порошкові
В. Газоподібні
С. Хімічно-пінні
Д. Вуглекислотні
Е. Водяні
364. Які види вогнегасників названо неправильно?
А. Піщані
В. Хімічно-пінні
С. Вуглекислотні
Д. Порошкові
Е. Пінні
365. Що означає клас пожежі «С»?
А. Горіння газоподібних речовин
В. Горіння рідких речовин
С. Горіння твердих речовин
Д. Горіння металів
Е. Горіння електроустановок
366. У яких пожежних повідомлювачах чутливим елементом
є фотоелемент або іонізуючі камери?
А. Димових
В. Теплових
С. Світлових
Д. Комбінованих
Е. Світлодіодних
367. Яка дія струму супроводжується опіками окремих
ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця, мозку
та інших органів, що призводить до виникнення в них
функціональних розладів?
А. Термічна
В. Механічна
С. Біологічна
Д. Електролітична
91
Е. Фізична
368. Укажіть чинники від яких залежить тяжкість ураження
електричним струмом?
А. Все перелічене
В. Тривалість проходження
С. Напруга та чистота
Д. Індивідуальні особливості людини та умови навколишнього
середовища
Е. Сила струму
369. Електроустановки в медичних закладах обладнуються
та експлуатуються згідно наступних документів:
А. Правила технічної безпеки при експлуатації електроустановок
(ПЕБ)
В. ДБН
С. СНіП
Д. Галузевий стандарт
Е. Міжвідомчі документи
370. Що відноситься до основних складових виробничої
безпеки?
А. Все перелічене
В. Безпечні технологічні процеси
С. Організація безпечного виконання робіт
Д. Правильна організація робочого місця
Е. Безпечне виробниче обладнання
371. У разі виникнення пожежі працівники повинні негайно
повідомити службу:
А. 101
В. 102
С. 103
Д. 104
Е. 105
372. Де розташовують палати для важкохворих у
багатоповерхових лікувально-профілактичних закладах?
А. На нижніх поверхах
В. У підвальних приміщеннях
92
С. На верхніх поверхах
Д. Не вище п’ятого поверху
Е. Не вище сьомого поверху
373. Центральний кисневий пункт розташовують від
будівель з постійним перебуванням хворих на відстані не
менше, ніж:
А. 35 м
В. 15 м
С. 20 м
Д. 10 м
Е. 30 м
374. Сукупність організаційних, інженерно-технічних та
медичних заходів, спрямованих на запобігання виникнення
пожежі, створення умов для швидкого та ефективного
гасіння пожежі називається…
А. Протипожежна профілактика
В. Протиепідемічна профілактика
С. Запобіжний протипожежний нагляд
Д. Поточний протипожежний нагляд
Е. Державне управління пожежною охороною
375. Що означає клас пожежі «Д»?
А. Горіння металів
В. Горіння твердих речовин
С. Горіння газоподібних речовин
Д. Горіння рідких речовин
Е. Горіння електроустановок
376. У яких пожежних повідомлювачах є терморезистори?
А. Теплових
В. Світлових
С. Димових
Д. Комбінованих
Е. Світлодіодних
377. Проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших
частинок металу, що розплавляється внаслідок дії
електричної дуги – це:
93
А. Металізація шкіри
В. Електричні знаки
С. Механічні ушкодження
Д. Електричний удар
Е. Електрофтальмія
378. Основний комплекс протипожежних заходів не
включає:
А. Висновок санітарно-гігієнічної експертизи
В. Відкриття новобудов або реконструйованих споруд після
дозволу пожежної інспекції
С. Виконання будь-яких робіт лише підготовленими, в тому
числі з питань пожежної безпеки, фахівцями
Д. Погодження проектів будівництва та реконструкції з
пожежною інспекцією
Е. Все вище перелічене
379. Що не відноситься до числа основних обов’язків
керівників щодо забезпечення пожежної безпеки?
А. Складання комісії по розслідуванню нещасних випадків
В. Затвердження положень з пожежної безпеки
С. Розроблення комплексу заходів щодо забезпечення пожежної
безпеки
Д. Організація навчання працівників з питань пожежної безпеки
Е. Утримання у справному етапі засобів протипожежного
захисту
380. До місцевих електротравм не належить?
А. Параліч м’язів опоно-рухового апарату
В. Електрометалізація шкіри
С. Опіки
Д. Електроофтальмія
Е. Електричні знаки
381. Який законодавчий документ регламентує правило та
визначає загальні вимоги з пожежної безпеки?
А. «Про пожежну безпеку»
В. «Про поводження з вогнем»
С. «Про охорону праці»
94
Д. «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення»
Е. Все вище перелічене
382. Де розташовують палатні відділення дитячих лікарень у
багатоповерхових лікувально-профілактичних закладах?
А. Не вище 5 поверху
В. Не вище 2 поверху
С. Не вище 3 поверху
Д. Не вище 4поверху
Е. Не вище 1 поверху
383. У приміщеннях, які мають один евакуаційний вихід,
дозволяється одночасне перебування не більше, ніж:
А. 50 осіб
В. 20 осіб
С. 35 осіб
Д. 30 осіб
Е. 10 осіб
384. Що означає клас пожежі «А»?
А. Горіння твердих речовин
В. Горіння рідин або твердих речовин, які розтоплюються
С. Горіння газоподібних речовин
Д. Горіння металів та їх сплавів
Е. Горіння електроустановок
385. Які вогнегасники використовують для гасіння пожеж
класів А, В, С?
А. Порошкові
В. Газоподібні
С. Хімічно-пінні
Д. Вуглекислотні
Е. Водяні
386. Плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі
на поверхні шкіри в місці її контакту зі струмопровідними
частинами – це:
А. Електричні знаки
В. Опіки І ступеня
95
С. Гіперкератоз
Д. Меланома
Е. Папілома
387. Що не є характерною реакцією організму людини на
електричний удар?
А. Двоїння в очах
В. Судомне скорочення м’язів
С. Параліч м’язів опоно-рухового апарату
Д. Параліч м’язів грудної клітки
Е. Параліч м’язів шлуночків серця
388. Від яких факторів не залежать наслідки ураження
людини електричним струмом?
А. Температура тіла
В. Часу проходження через організм
С. Напруги, частоти
Д. Сила струму
Е. Шляху протікання в тілі людини
389. Дія струму, що проявляється через подразнення і
збудження живих тканин організму, порушення внутрішніх
біологічних процесів називається:
А. Біологічна
В. Соматична
С. Фізична
Д. Подразнююча
Е. Біохімічна
390. На скільки категорій поділяють приміщення за
ступенем вогненебезпечності?
А. 5 (А, Б, В, Г, Д)
В. 3 (А, Б, В)
С. 4 (А, Б, В, Г)
Д. 2 (А, Б)
Е. 6 (А, Б, В, Г, Д, Е)
391. Фібриляція це –
А. Хаотичне скорочення фібрил серцевого м’яза під дією
електричного струму
96
В. Ураження ЦНС під дією електричного струму
С. Ураження серцево-судинної під дією електричного струму
Д. Ураження серцевого м’яза під дією електричного струму
Е. Ураження сітківки ока під дією електричного струму
392. Професійне отруєння це А. Гостра або хронічна інтоксикація, викликана впливом в
умовах виробництва шкідливого хімічного чинника
В. Раптове погіршення стану здоров’я чи настання смерті
працівника під час виконування ним трудових обов’язків
внаслідок короткочасного впливу небезпечного чи шкідливого
чинника
С. Патологічний стан людини, обумовлений надмірним
напруженням організму або дією шкідливого виробничого
чинника під час трудової діяльності
Д. Порушення анатомічної цілісності організму людини або його
функцій
Е. Травма яка може призвести до захворювання, зниження
працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків
393. Попередній медогляд проходять для…
A. все перераховане.
B. встановлення психологічної придатності працівника до
даного виду робіт.
C. встановлення фізіологічної придатності працівника до даного
виду робіт.
D. встановлення психофізіологічної придатності працівника до
даного виду робіт.
Е. встановлення фізичної придатності працівника до даного виду
робіт.
394. Нещасний випадок це А. Раптове погіршення стану здоров’я чи настання смерті
працівника під час виконування ним трудових обов’язків
внаслідок короткочасного впливу небезпечного чи шкідливого
чинника
В. Порушення анатомічної цілісності організму людини або його
функцій
97
С. Патологічний стан людини, обумовлений надмірним
напруженням організму або дією шкідливого виробничого
чинника під час трудової діяльності
Д. Гостра або хронічна інтоксикація, викликана впливом в
умовах виробництва шкідливого хімічного чинника
Е. Травма яка може призвести до захворювання, зниження
працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків
395. Професійне захворювання це А. Патологічний стан людини, обумовлений надмірним
напруженням організму або дією шкідливого виробничого
чинника під час трудової діяльності
В. Раптове погіршення стану здоров’я чи настання смерті
працівника під час виконування ним трудових обов’язків
внаслідок короткочасного впливу небезпечного чи шкідливого
чинника
С. Порушення анатомічної цілісності організму людини або його
функцій
Д. Гостра або хронічна інтоксикація, викликана впливом в
умовах виробництва шкідливого хімічного чинника
Е. Травма яка може призвести до захворювання, зниження
працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків
396. При приготуванні дезінфікуючого розчину із кислот
необхідно…
А. Розчинити концентровану кислоту у воді доливаючи кислоту
невеликими порціями
В. Розчинити концентровану кислоту у спирті
С. Розчинити концентровану кислоту у ефірі
Д. Розчинити концентровану кислоту у гліцерині
Е. Воду доливати невеликими порціями до кислоти
397. Дія струму, що призводить до розриву тканин організму
внаслідок електродинамічного ефекту називається:
А. Механічна
В. Травматична
С. Розривна
Д. Ушкоджуюча
98
Е. Травмонебезпечна
398. До місцевих електротравм не належить:
А. Параліч м’язів опорно-рухового апарату
В. Електрометалізація шкіри
С. Опіки
Д. Електроофтальмія
Е. Електричні знаки
399. Від яких факторів не залежать наслідки ураження
людини електричним струмом?
А. Температури тіла
В. Часу проходження через організм
С. Напруги, частоти
Д. Сили струму
Е. Шляху протікання в тілі людини
400. Що не є характерною реакцією організму людини на
електричний удар?
А. Двоїння в очах
В. Судомне скорочення м’язів
С. Параліч м’язів опоно-рухового апарату
Д. Параліч м’язів грудної клітки
Е. Параліч м’язів шлуночків серця
401. Лаборант отримав опік руки соляною кислотою. Чим
необхідно промити місце ушкодження?
А. 2 % р-ном соди
В. 2 % р-ном соляної кислоти
С. 1 % р-ном соди
D. 1 % р-ном оцтової кислоти
Е. 0, 5 % р-ном NaOH
402. На який час дозволяється накладати джгут на кінцівку
влітку з моменту зупинення артеріальної кровотечі?
А. 2 год
В. 1 год
С. 0,5 год
D. 3 год
Е. 4 год
99
403. Внаслідок дії струму на організм людини виникають
електротравми. Назвіть групи на які поділяють
електротравми.
А. Загальні і місцеві
В. Гострі та хронічні
С. Відчутні та невідчутні
Д. Тимчасові та постійні
Е. Небезпечні та умовно безпечні
404. Який показник характеризує ступінь забруднення
повітря у приміщенні під час тривалого перебування людей?
А. Збільшення кількості вуглекислого газу
В. Зменшення кількості азоту
С. Зменшення кількості інертних газів
D. Зменшення кількості кисню
Е. Підвищення вологості
405. Горючі рідини мають температуру спалаху у закритому
тиглі:
A. Понад 51 ºС
B. Понад 30 ºС
C. Понад 41 ºС
D. Понад 20 ºС
E. Понад 61 ºС
406. Легкозаймисті рідини мають температуру спалаху у
закритому тиглі:
A. Менше 61 ºС
B. Менше 70 ºС
C. Менше 78 ºС
D. Менше 80 ºС
E. Менше 83 ºС
407. Якою має бути мінімальна ширина шляхів евакуації в
будівлях на випадок пожежі?
A. Не менше 1 м
B. Не менше 0,9 м
C. Не менше 1,2 м
D. Не менше 1,4 м
100
E. Не менше 1,6 м
408. Число евакуаційних виходів в будівлях на випадок
пожежі має бути:
A. Не менше 2-х
B. Не менше 1-го
C. Не менше 3-х
D. Не менше 4-х
E. Не менше 5-и
409. Якою має бути мінімальна ширина дверей у будівлях
при евакуації на випадок пожежі?
A. 0,8 м
B. 0,7 м
C. 0,6 м
D. 0,9 м
E. 1 м
410. На випадок пожежі допускається влаштування дверей з
відчиненням усередину приміщення в разі одночасного
перебування в ньому не більше:
A. 15 чоловік
B. 10 чоловік
C. 5 чоловік
D. 20 чоловік
E. 35 чоловік
411. За сукупністю яких показників проводиться гігієнічна
оцінка виробничого мікроклімату?
А. Температурою, відносною вологістю, рухом повітря,
тепловим випромінюванням
В. Відносною вологістю, температурою
С. Швидкість руху повітря, відносною вологістю
D. Тепловим випромінюванням, температурою
Е. Температурою швидкістю руху повітря
412. Що із запропонованого не є вимогою з ОП до медичного
персоналу після закінчення роботи
А. Прийняти душ
В. Навести лад на робочому місці
101
С. Зняти засоби індивідуального
Д. Вимкнути обладнання
Е. Засоби захисту прибрати у відповідне місце
413. Виробниче обладнання повинно бути:
А. Все перераховане
В. Вибухобезпечним
С. Травмобезпечним
Д. Опікобезпечним
Е. Пожежобезпечним
414. Розчиняти твердий луг слід…
А. У воді невеликими порціями
В. У спирті невеликими порціями
С. Ефір невеликими порціями у лузі
Д. У гліцерині
Е. Воду доливати невеликими порціями до лугу
415. Як утилізують відходи кислот і лугів?
А. Зливають у спеціальні ємності для зберігання
В. Виливають в каналізацію
С. Обробляють спеціальними речовинами для їх нейтралізації
Д. Змішують між собою і вони утворюють нейтральні сполуки
Е. Зливають у відповідний посуд для подальшого використання
416. Які вид мікроклімату названо вірно?
А. Комфортний
В. Різкий
С. Лагідний
D. Приємний
Е. Неприємний
417. За який час перед початком роботи із хімічними
речовинами вмикають вентиляцію?
А. За 15 хв
В. За 10 хв
С. За 5 хв
Д. За 20 хв
Е. За 30 хв
102
418. Які значення відносної вологості у палатах є
оптимальними?
А. 40-60%
В. 20-40%
С. 30-50%
Д. 10-20%
Е. 60-80%
419. Яка із наведених гемоконтактних інфекцій є найбільш
розповсюдженим професійним захворюванням медичних
працівників?
А. Гепатит В
В. СНІД
С. ВіЛ
Д. Гепатит С
Е. ТОРЧ-інфекції
420. Хто проводить первинний інструктаж з ОП молодшого
медичного персоналу в ЛПЗ?
А. Завідувачем відділення
В. Головний лікар
С. Інженер з ОП
Д. Лікарем з яким працює
Е. Старша медична сестра
421. За який час перед початком роботи із хімічними
речовинами вмикають вентиляцію?
А. За 15 хв
В. За 10 хв
С. За 5 хв
Д. За 20 хв
Е. За 30 хв
422. Які значення відносної вологості у палатах є
оптимальними?
А. 40-60%
В. 20-40%
С. 30-50%
Д. 10-20%
103
Е. 60-80%
УТИЛІЗАЦІЯ упаковок від речовин із
канцерогенно-небезпечним потенціалом
104
ЗАДАЧІ
ЗАДАЧА № 1. Під час роботи з автоклавом дві медичні сестри
хірургічного відділення отримали термічні опіки І ступеню
обличчя та рук парою високої температури. Чи потребує даний
випадок спеціального розслідування?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 1: це нещасний випадок виробничого
характеру. Якщо опік незначний, то охолоджуємо уражену
поверхню під струменем холодної води 5 – 10 хв, пізніше
наносим «Пантенол», при появі пухиря тільки стерильна
пов'язка.
Ситуація потребує спеціального розслідування незалежно від
ступеня ушкодження здоров’я постраждалих, оскільки нещасний
випадок стався одночасно з двома працівниками.
Спеціальне
розслідування
проводиться
комісією,
що
призначається наказом керівника територіального органу
Управління праці за місцезнаходженням установи.
До складу комісії включаються:
- посадова особа територіального органу Управління праці
(голова комісії);
- представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування за місцезнаходженням установи;
- представник органу, до сфери управління якого належить
підприємство;
- керівник служби охорони праці;
- представник профспілки підприємства, членом якої є
потерпілий;
- представник профспілкового органу вищого рівня;
- представник державної санітарно-епідеміологічної служби, яка
обслуговує установу
За результатами спеціального розслідування складаються акт
форми Н-5, акт форми Н-1 для кожного постраждалого,
нещасний випадок з яким пов'язаний з виробництвом, або форми
НПВ в іншому випадку, карта форми П-5.
105
ЗАДАЧА № 2. Фельдшер ФАПу отримав травму променевого
суглоба лівої руки під час пересування на велосипеді ФАПу на
виклик до хворого. Інцидент відбувся у робочий час. Виклик
зафіксовано у журналі реєстрації. Чи є даний випадок нещасним
випадком на виробництві? Яким чином проводять розслідування
даного випадку і як документально слід оформити його
результати?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 2: це нещасний випадок виробничого
характеру. Якщо опік незначний, то охолоджуємо уражену
поверхню під струменем холодної води 5 – 10 хв, пізніше
наносим «Пантенол», при появі пухиря тільки стерильна
пов'язка.
Ситуація потребує спеціального розслідування незалежно від
ступеня ушкодження здоров’я постраждалих, оскільки нещасний
випадок стався одночасно з двома працівниками.
Спеціальне
розслідування
проводиться
комісією,
що
призначається наказом керівника територіального органу
Управління праці за місцезнаходженням установи.
До складу комісії включаються:
- посадова особа територіального органу Управління праці
(голова комісії);
- представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування за місцезнаходженням установи;
- представник органу, до сфери управління якого належить
підприємство;
- керівник служби охорони праці;
- представник профспілки підприємства, членом якої є
потерпілий;
- представник профспілкового органу вищого рівня;
- представник державної санітарно-епідеміологічної служби, яка
обслуговує установу
За результатами спеціального розслідування складаються акт
форми Н-5, акт форми Н-1 для кожного постраждалого,
нещасний випадок з яким пов'язаний з виробництвом, або форми
НПВ в іншому випадку, карта форми П-5.
106
ЗАДАЧА № 3. За усним дозволом завідувача відділення міської
клінічної лікарні медична сестра з родинних обставин
відлучилася з роботи. За межами території лікарні з нею стався
нещасний випадок, внаслідок якого вона одержала травму, що
призвела до інвалідності. Як кваліфікується даний нещасний
випадок згідно чинного законодавства? За якою формою
складається акт у такому випадку?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 3: це нещасний випадок
невиробничого характеру так-як він трапився за межами
установи де працює фармацевт. Відповідальний потерпілий.
Але ситуація потребує спеціального розслідування так-як
можлива інвалідизація потерпілого.
За результатами спеціального розслідування складаються акт
форми Н-5, акт форми НПВ в 5 примірниках.
Спеціальне
розслідування
проводиться
комісією,
що
призначається наказом керівника територіального органу
Управління праці за місцезнаходженням установи.
До складу комісії включаються:
- посадова особа територіального органу Управління праці
(голова комісії);
- представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування за місцезнаходженням установи;
- представник органу, до сфери управління якого належить
підприємство;
- керівник служби охорони праці;
- представник профспілки підприємства, членом якої є
потерпілий;
- представник профспілкового органу вищого рівня;
- представник державної санітарно-епідеміологічної служби, яка
обслуговує установу.
ЗАДАЧА № 4. Після закінчення медичного університету
молодий фахівець пропрацював у хірургічному відділенні
міської клінічної лікарні протягом двох років. У даний час він
планує переходити у відділення променевої терапії цього ж
лікувального закладу. Чи повинен працівник до початку роботи
107
у відділенні пройти попереднє спеціальне навчання з охорони
праці?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 4: роботи в зонах дії струму високої
частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та
електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням
лазерів, дозиметрів відносяться до робіт з підвищеною
небезпекою. Згідно з Типовим положенням про навчання з
питань охорони праці, всі працівники, яких приймають на
роботи, зазначені в «Переліку робіт з підвищеною небезпекою»,
проходять попереднє спеціальне навчання й перевірку знань з
питань охорони праці стосовно конкретних робіт. Враховуючи,
що посада, на яку претендує працівник відноситься до робіт з
підвищеною небезпекою і потребує спеціального попереднього
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, вимоги
керівництва є правомірними.
ЗАДАЧА № 5. При виконанні робіт без дозволу адміністрації
лікарні та грубими порушеннями правил охорони праці
працівник одержав травму. Лікувальною установою в крові
потерпілого виявлено 0,5 проміле етилового спирту. Чи
підлягають такі випадки розслідуванню й обліку як виробничі?
За якою формою складають акт про нещасний випадок?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 5: згідно чинного законодавства
обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими,
що пов'язані з виробництвом, є погіршення стану здоров'я
внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами,
токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія,
інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним
медичним висновком, якщо це не пов'язано із застосуванням
таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог
щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий,
який
перебував
у стані алкогольного, токсичного чи
наркотичного сп'яніння, до настання нещасного випадку був
відсторонений від роботи відповідно до вимог правил
внутрішнього трудового розпорядку підприємства або
колективного договору.
108
ЗАДАЧА № 6.Лікар у виробничих справах в нічний час
переходила з одного корпусу лікарні в інший і через погане
освітлення переходу та вибоїну на пішохідній доріжці впала і
отримала перелом кісток гомілки. Чи має право державний
інспектор по нагляду за охороною праці покласти
відповідальність за технічний стан цього переходу на
лікувальний заклад й вимагати сплати штрафу за нещасний
випадок?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 6: у цьому випадку вимога державного
інспектора по нагляду за охороною праці про сплату лікувальним
закладом штрафу за нещасний випадок, що відбувся із
працівником на пішохідному переході між корпусами, буде
правочинним, тому що відповідальність за належний стан цього
покладена на підприємство.
ЗАДАЧА № 7. Студенти медичного коледжу направлені на
виробничу практику в інфекційну лікарню. Який інструктаж з
питань охорони праці вони мають пройти? Які вимоги до правил
особистої гігієни медичного персоналу в лікарні?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 7: буде проведено три види
інструктажу вступний, первинний, цільовий.
Халат чистий, шапочка, що закриває волосся, маска. Халат
повинен прикривати одяг, в ньому не виходять за межі лікарні.
Тапочки шкіряні або гумові, зручні для санітарної обробки.
Слідкувати за чистотою свого тіла (душ перед роботою, миття
рук перед і після маніпуляцій, перед їдою, після туалету).
Надягайте захисні екрани, чи маски в поєднанні із захисними
окулярами для очей у всіх випадках, коли існує небезпека появи
бризок крові й інших потенційно небезпечних біологічних рідин
під час маніпуляцій.
ЗАДАЧА № 8. Медичний працівник
після виконання
внутрішньовенної ін’єкції проколола використаною голкою з
кров'ю палець. Якими повинні бути дії фельдшера для
уникнення зараження гемо-контактною інфекцією?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 8: промити прокол під проточною
водою 10-15 хвилин або до зупинки кровотечі, без мила чи
109
антисептика. Накласти стерильну повязку чи заклеїти
лейкопластиром.
ЗАДАЧА № 9. У пологовому будинку оголошено карантин з
грипу. Які вимоги до загальної та особистої гігієни медичного
персоналу?
Перелічіть
основні
заходи,
що
мають
застосовуватись для запобігання розповсюдження інфекції у
пологовому будинку.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 9: Халат чистий, косинка (шапочка)
закриває волосся. Халат повинен прикривати одяг, в ньому не
виходять за межі лікарні. Тапочки шкіряні або гумові, зручні для
санітарної обробки. Слідкувати за чистотою свого тіла (душ
перед роботою, миття рук перед і після маніпуляцій, перед їдою,
після туалету). Носити маски і їх зміна кожні 3 год, щоденна
зміна технологічного одягу, а також своєчасне поточне
прибирання не рідше 2 разів за зміну.
Заходи запобігання виникнення та розповсюдження внутрішньолікрняних інфекцій:
1.Санітарно-гігієнічні:
а. режим провітрювання (кондиціонери, вентиляція);
б. прибирання (регулярність, використання дезінфікантів,
дезинфекція інвентаря);
в. дезінфекція постільних речей (дезінфекційна камера);
г. разові комплекти.
2.Розміщення хворих (бокси, ізолятори, мати з дитиною).
3.Раціональна терапія (обґрунтована раціональна антибіотикотерапія).
4.Протиепідемічний режим:
а. знезараження інструментарію (централізовані стерилізаційні);
б. безпечне харчування (контроль харчоблоку, пункту роздачі,
раціональне збереження продуктів);
в. контроль здоров’я персоналу, хворих.
ЗАДАЧА № 10. Лікар, що працює в хірургічному відділенні,
проводить
перев’язки
післяопераційним
пацієнтам,
внутрішньовенні ін'єкції. Працівник скаржиться на частий
головний біль, виснаження, що не компенсується повноцінним
110
харчуванням та сном, легкою нудотою, що часто виникає
наприкінці робочої зміни. Під час тривалого відпочинку його
стан значно покращується. Які виробничі чинники викликають
такі порушення?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 10: на фармацевта діє хімічний
виробничий чинник, що проявляється ознаками гострого
отруєння комплексом хімічних речовин з якими працює
фармацевт.
Рекомендацією у даній ситуації є комплексне обстеження
організму працівника на предмет імовірного розвитку
хронічного захворювання чи отруєння, та інших патологічних
змін викликаних тривалим впливом хімічних речовин на
організм. Переведення працівника на інший вид робіт не
пов'язаний з контактом із хімічними речовинами. А далі, після
проходження обстеження та встановлення відповідних діагнозів
– санітарно-курортне лікування чи зміна профілю діяльності.
ЗАДАЧА № 11. Хірург працює в хірургічному відділенні, його
викликали для асистування під час проведення операції. Яким
чином він має потрапити в операційний блок та до операційної,
які вимоги до її особистої гігієни?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 11: в операційний блок персонал
потрапляє через санпропускники. Операційний блок складається
із трьох суміжних приміщень: перше приміщення, обладнане
душем, санвузлом і дозатором з розчином антисептика. У даному
приміщенні персонал знімає спецодяг, у якому працював у
відділенні, приймає душ і проводить гігієнічну обробку рук. У
другому приміщенні - передопераційна, персонал одягає чисті
хірургічні костюми, спеціальне взуття, бахіли і виходить із
санпропускника в операційну. Після проведення операцій
персонал проходить в після операційну в якій встановлено
контейнери для збору використаної білизни (халатів, хірургічних
костюмів, масок, шапочок, бахіл). Далі персонал приймає душ,
надіває спецодяг для роботи у відділенні ( у якому він прийшов
та який перенесли з передопераційної) і виходить з операційного
блоку.
111
ЗАДАЧА № 12. Лікар направлена на роботу у туберкульозний
диспансер. До її посадових обов’язків належатиме: виконання
внутрішньовенних та внутрішньом’язових ін’єкцій, супровід
хворих на фізпроцедури, допомога по догляду за важкохворими.
Які виробничі фактори впливають на здоровя медичної сестри?
До розвитку яких професійних захворювань це може призвести?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 12: на лікаря будуть діяти всі групи
чинників: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.
Вирішальний вплив матиме хімічний чинник у зв’язку із
особливістю діяльності працівника – виконання ін'єкцій.
Фізичні фактори – недостатня освітленість, що приведе до
погіршення зору, сидяча робота – до остеохондрозу та варикозу,
значні фізичні навантаження під час догляду за лежачими
хворими – до гриж, варикозу, розтягнення м'язів, зміни в
суглобах.
Хімічні - високоактивні лікарські хіміопрепарати; антисептики –
до різного роду алергій, шкірних захворювань, захворювань
органів дихання.
Біологічні - мікроорганізми; алергени; білково-вітамінні
препарати; імунологічні препарати – до алергій, вірусних
захворювань, гематологічних захворювань, туберкульозу.
Фізіологічні - підвищена психоемоційна напругу – до
роздратовананості, втоми, стресу, головного болю, невралгій;
напруга зорового і слухового аналізаторів – до погіршення зору
та слуху.
ЗАДАЧА № 13. Під час транспортування хворого у пацієнтак
запаморочилась голова. Падіння пацієнта не уникнути. Які Ваші
рекомендації медичному працівнику у даному випадку?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 13: дайте зслизнути пацієнту вниз
вздовж вашого тіла, не напружуючи себе. Так ви контролюєте
падіння. Потім ви можете спробувати допомогти пацієнту лягти
на бік або сісти, підклавши подушку чи ковдру, поки ви шукаєте
допомогу.
Ні за яких обставин ви не повинні намагатись підняти пацієнта
самотужки, без сторонньої допомоги. Кличте на допомогу.
112
ЗАДАЧА № 14. Вам необхідно оцінити проект операційної та
дати рекомендації щодо розташування, освітлення і навести
оптимальні параметри мікроклімату.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 14: кількість операційних - дві на 100
хірургічних ліжок. Площа однієї операційної має бути 36-48 м2,
висота - не меншою 3,5 м при ширині 5 м. Освітлення:
мінімальний засліплюючий вплив; рівномірність; наближене до
спектра природного світла; відсутність нагрівання лампи. При
плануванні операційну орієнтують на північ, північний схід і
захід. Операційний стіл встановлюють перпендикулярно до
вікна. Освітленість на поверхні операційного поля має бути в
межах 3000-4000 лк.Температура в операційній має бути в
межах 22-23оС. Іноді, наприклад, при опіках, при тривалому
оперуванні на відкритій черевній порожнині до 25-30оС.
Опалення здійснюється електроплитами з автоматичним
регулюванням постійності температури. Вентиляція - штучна
припливно-витяжна з переважанням притоку очищеного повітря
над витяжкою з 10-20-кратним повітрообміном за 1 год.
ЗАДАЧА № 15. Поділіть приміщення операційного блоку на
зони з відповідними режимами роботи та охарактеризуйте ці
зони.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 15: перша зона – стерильна
(операційна,
стерилізаційна
інструментарію).
Персонал
операційної бригади може попасти в цю зону через
санпропускник і передопераційну, а хворий – з наркозної.
Друга – зона суворого режиму (передопераційна, мийна,
наркозна – вони безпосередньо сполучені з операційною).
Третя – зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові,
апаратна,
інструментально-матеріальна,
приміщення
медперсоналу,
експрес-лабораторія,
чиста
половина
санпропускника та ін.).
Четверта зона – загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід
до яких не пов’язаний з проходженням через попередні зони,
зокрема, кабінети завідувача, ст. операційної медсестри, кімната
використаної білизни та ін.).
113
ЗАДАЧА № 16 .Вам необхідно розробити план прибирання
операційного
блоку.
Наведіть
види
прибирання
та
охарактеризуйте їх.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 16: прибирання виконується,
виключно, вологим способом.
Прибирання попереднє: вологою ганчіркою щодня зранку перед
операцією з горизонтальних поверхонь (столи, підлога)
прибирають пил, який випав за ніч.
Поточне прибирання: під час операції (збирають салфетки, які
впали на підлогу, тампони, протирають забруднену кров'ю
підлогу).
Після закінчення чергової операції прибирають весь
невикористаний
матеріал
і
інструменти,
обробляють
антисептиком клейонки операційних столів;
Заключне прибирання: після завершення усіх операцій (миття
підлоги, дезінфекція підлоги і меблів з вмиканням на 1 год.
бактерицидних ламп;
Генеральне прибирання: проводиться в кінці робочого тижня стелю, підлогу, стіни і вікна миють із шлангів гарячою водою з
милом і антисептиком. Після просушування і протирання насухо
включають на 12-14 год. бактерицидні лампи.
ЗАДАЧА № 17. Лікар, перебуваючи на чергуванні в психоневрологічній лікарні, був покусаний хворим, деякі укуси з
порушенням цілісності шкіри. Якими мають бути
дії
фельдшера для запобігання зараження гемо-контактною
інфекцією? Чи вважається цей випадок виробничим? Порядок
обліку даного випадку. Чи підлягає даний випадок
розслідуванню?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 17: під-час укусу з порушенням
цілісності шкіри рану промивають водою, видаляють
некротизовані
тканини
та
проводять
обробку
рани
дезінфікуючим засобом (20 % водний розчин хлоргексидину
біглюконат, 3 % перекис водню); призначають антибактеріальну
терапію.
114
Так, цей випадок вважається нещасним і підлягає
розслідуванню. У кожному відділенні повинен бути журнал для
запису усіх тілесних пошкоджень, нанесених хворими
персоналом. На нещасні випадки, які викликали втрату
працездатності на 1 робочий день і більше, завідувачем
відділенням складається акт за формою Н-1.
ЗАДАЧА № 18. З лікарем трапився нещасний випадок на
робочому місці, що може привести до інфікування гемоконтактною інфекцією (наприклад – ВіЛ). Як встановити зв'язок
між інфікуванням гемо-контактною інфекцією та професійною
діяльністю лікаря? (Реєстрація аварій, спостереження за
потерпілою та заходи щодо запобігання професійному
зараженню).
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 18: кров для тестування відбирають
після аварії, але не пізніше ніж через 72 год. Позитивний
результат свідчить про те, що працівник був інфікований ВІЛ
раніше і аварія не є причиною зараження. Якщо результат
негативний, то наступне тестування проводять через 1, 3, 6 міс і
через рік. Проводять екстрену профілактику, призначаючи
антиретровірусні лікарські засоби. Це бажано зробити
якнайшвидше, але не пізніше ніж через 72 год після
ушкодження.
ЗАДАЧА № 19. Асистуючи під час операції в очі хірурга
потрапила біологічна рідина з домішками крові ВіЛінфікованого пацієнта. Якими мають бути дії працівника для
запобігання зараженню гемо-контактною інфекцією?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 19: під-час потраплянні крові або
інших потенційно небезпечних біологічних рідин в очі око
промивається водою або фізіологічним розчином. При цьому не
допускається: промивання очей милом або дезінфікуючим
розчином; знімання контактних лінз під час промивання очей.
Після промивання очей контактні лінзи знімаються та
обробляються, після чого вони вважаються безпечними для
подальшого використання;
115
ЗАДАЧА № 20. Під час проведення аналізу біологічного
матеріалу ВіЛ-інфікованого пацієнта на слизову оболонку
ротової порожнини лікаря потрапила біологічна рідина з
домішками крові. Якими мають бути його дії для мінімізації
можливості зараження гемо-контактною інфекцією?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 20: під-час потрапляння крові або
інших потенційно небезпечних біологічних рідин на слизову
оболонку ротової порожнини рідина, що потрапила до ротової
порожнини, випльовується, ротова порожнина декілька разів
промивається водою або фізіологічним розчином; для
промивання ротової порожнини не допускається використання
мила чи дезінфікуючих розчинів.
ЗАДАЧА № 21. Вам необхідно провести цільовий інструктаж
медичного працівника, що приступає до роботи в інфекційну
лікарню. Вкажіть, що заборонено робити персоналу у даному
закладі.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 21: обслуговуючому персоналу
забороняється:
а) сідати на ліжко хворих,
б) з’являтися у відділенні без спецодягу,
в) виходити у спецодязі за межі відділення або надягати верхній
одяг на спецодяг, або виносити спецодяг додому з будь-якою
метою,
г) з’являтися у спецодязі в столовій або буфеті,
д) користуватися туалетом, призначеним для хворих, посудом та
іншими речами, що є в користуванні хворих,
е) приймати їжу в палатах, коридорах і лабораторіях,
ж) вживати харчові продукти та залишки харчів від хворих,
з) палити в палатах, коридорах і лабораторіях.
ЗАДАЧА № 22. Під час проведення дезінфекції трапився
нещасний випадок: дезінфікуючий розчин потрапив в очі лікаря.
Опишіть алгоритм дій лікаря, спрямований на запобігання
негативних наслідків аварії.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 22: під-час потрапляння в око будьякої хімічної рідини необхідно ретельно промити його великою
116
кількістю води. При потраплянні в око кислоти відразу промити
його чистою проточною водою, а потім накласти ватний тампон,
змочений розчином 3% гідроген карбонату натрію.
Промивати очі при потраплянні лугу слід водою, а після цього 2% розчином борної кислоти (1 чайна ложка борної кислоти на
склянку води). Після заключного ополіскування очей чистою
водою під повіки вводять 2-3 краплі 30% альбуциду. Промивати
очі після опіку необхідно ретельно протягом 20-30 хв, а потім
обов'язково звернутися до лікаря.
ЗАДАЧА № 23. Вам необхідно провести забір мокротиння у
хворого на туберкульоз. Які засоби індивідуального захисту Вам
слід для цього використати?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 23: халат або спеціальний костюм,
головний убір, бахіли, захисний клейончастий фартух,
рукавички, захисна маска-респіратор.
ЗАДАЧА № 24. У лаборанта під час аналізу на виявлення
палички Коха розбились пробірки з мокротинням та суспензією,
тобто трапились аварії «першого» та «другого» типів. Опишіть
орієнтовний план дій у цьому випадку.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 24: орієнтовний план дій при аварії 1го типу:
1. Негайно накрийте розлитий матеріал, щоб уникнути
подальшого утворення аерозолю.
2.Намочіть покривало (газета, ганчірка, халат) дезінфектантом і
нанесіть препарат навколо місця розливу.
3. Залиште на 2 години, змочуючи покриття дезінфектантом у
разі висихання.
4. Помістіть усе (розбиті пробірки й використане покриття) у
контейнер і проавтоклавуйте.
5. Вимийте підлогу та обладнання з додаванням дезінфекційного
розчину.
Орієнтовний план дій при аварії 2-го типу
1. Покинути приміщення усім, крім винуватця інциденту.
2. Зупинити циркуляцію повітря, закрити всі щілини,
вентиляційні решітки (поліетиленом, скотчем).
117
3. Включити розпилювач дезрозчину, покинути кімнату і
запечатати двері.
4. Дати апарату витратити весь об'єм дезрозчину, залишити
кімнату на 2 години.
5. Надіти всі елементи захисного одягу перед поверненням в
кімнату.
6. Залити розлиту культуру дезрозчином і залишити на час,
необхідний для дезінфекції.
7. Помістити осколки пробірок, залишки дезрозчину у
відповідний контейнер.
8. Вимити підлогу, стіни і поверхні обладнання.
ЗАДАЧА № 25. Лікар отримав струс головного мозку під час
догляду за агресивним психічнохворим пацієнтом. Чи
вважається цей випадок нещасним? Порядок обліку даного
випадку. Чи підлягає даний випадок розслідуванню і за якою
формою складається акт у разі, якщо проводиться
розслідування?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 25: так, цей випадок вважається
нещасним і підлягає розслідуванню. У кожному відділенні
повинен бути журнал для запису усіх тілесних пошкоджень,
нанесених хворими персоналом. На нещасні випадки, які
викликали втрату працездатності на 1 робочий день і більше,
завідувачем відділенням складається акт за формою Н-1.
ЗАДАЧА № 26. Перебуваючи у психо-неврологічному закладі
пацієнту призначено обмежений режим догляду. Перелічіть
заходи, які виключають виникнення небезпеки для хворого та
медперсоналу.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 26: обмежений режим призначається
для хворих із суїцидальними, агресивними намірами, що
перебувають у стані психомоторного збудження, схильних до
втечі, соціально небезпечних, з порушенням свідомості, у стані
ступору, з гострими психозами, тобто хворих, які є
небезпечними для себе або оточення. Ці хворі перебувають у
наглядовій палаті, де знаходиться постійний фіксований пост
персоналу. Хворих необхідно супроводжувати в туалет, у палаті
118
не повинно бути ніяких сторонніх речей (навіть рушників,
шнурків). Вони мають бути одягнені в лікарняний одяг; їх
необхідно передавати і забирати під розписку після огляду на
предмет тілесних ушкоджень. Харчуються окремо від інших
хворих під наглядом персоналу, який стежить, щоб хворі не
забрали ложки. Столові прибори видаються і приймаються
персоналом після їх підрахунку.
Побачення не дозволяються. Таким хворим не дозволяється
дивитись телепередачі, мати радіоприймачі, грати в ігри тощо.
Після повернення хворого в палату з прогулянки, відвідування
туалету необхідно оглянути його одяг. Періодично, під час
відсутності хворих, потрібно обстежувати їх постіль, особисті
речі і тумбочки. У жодному разі не залишати хворих на самоті в
туалетах.
ЗАДАЧА № 27. Ви, зайшовши до приміщення хімічної
лабораторії, побачили непритомного лаборанта. Наведіть
алгоритм необхідних дій з порятунку постраждалого та засоби
індивідуального захисту, що необхідно застосувати у даному
випадку.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 27: алгоритм необхідних дій з
порятунку постраждалого:
1. Негайно вийти з приміщення.
2. Покликати на допомогу.
3. Ввімкнути вентиляцію.
4. Одягнути ізольовані засоби захисту органів дихання.
5. Відчинити вікна в лабораторії.
6. Винести потерпілого на свіже повітря.
7. Надати першу долікарську допомогу в залежності від виду
отруйної речовини).
ЗАДАЧА № 28. Під час проведення робіту хімічній лабораторії
робіт працівнику в очі потрапила хімічна речовина. Наведіть
алгоритм необхідних дій першої долікарської допомоги.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 28: під-час потрапляння в око будьякої хімічної рідини необхідно ретельно промити його великою
кількістю води. При потраплянні в око кислоти відразу промити
119
його чистою проточною водою, а потім накласти ватний тампон,
змочений розчином 3% гідроген карбонату натрію.
Промивати очі при потраплянні лугу слід водою, а після цього 2% розчином борної кислоти (1 чайна ложка борної кислоти на
склянку води). Після заключного ополіскування очей чистою
водою під повіки вводять 2-3 краплі 30% альбуциду. Промивати
очі після опіку необхідно ретельно протягом 20-30 хв, а потім
обов'язково звернутися до лікаря.
ЗАДАЧА № 29. Наведіть алгоритм дій медичного працівника під
час використання лікарських речовин – роздачі таблеток,
виконання ін’єкцій.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 29: алгоритм дій фельдшера під час
використання лікарських речовин:
Перш ніж дати пацієнту ліки: потрібно вимити ретельно руки;
уважно прочитати напис на флаконі, пакеті; провірити термін
використання, дозу; пацієнт приймає ліки в твоїй присутності
При виконанні ін’єкцій: ретельно вимити руки; перевірити
напис на флаконі та термін придатності; поставити дату
відкриття на стерильному флаконі.
Зберігати ліки тільки в упаковці, відпущеній з аптеки;
- не переливати розчин в іншу посуду, а таблетки, порошки в
другі пакети;
- не писати етикеток і не робити написів на упаковках з ліками;
- зберігати ліки на окремих полицях (стерильні, внутрішні,
зовнішні)
ЗАДАЧА № 30. Наведіть алгоритм необхідних дій першої
долікарської допомоги, якщо є підозра у пацієнта
анафілактичного шоку.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 30: якщо виникла підозра у пацієнта
анафілактичного шоку терміново: викликати лікаря; покласти
пацієнта і припідняти нижні кінцівки; у випадку підшкірної
ін’єкції накласти джгут на кінцівку вище місця ін’єкції і негайно
ввести в місце ін’єкції 0,1% р-н адреналіну 0,15-0,5 мл або 2,0
кордіаміну; в/м ввести 2,5- 2,0 мл, піпольфену або 2%- 2,0
супрастину або 1% 2,0 димедролу; при в/в введенні терміново
120
перестати вводити лікарські засоби і в цю голку другим
шприцом ввести піпольфен або супрастин, або дімедрол по 2-3
мл. розведеного на фізрозчині; обкласти пацієнта грілками;
виміряти АТ; подати кисень; постійно спостерігати до приходу
лікаря; слідкуйте за пульсом.
ЗАДАЧА 31. Водій автотранспорту лікарні під час технічного
ремонту автомобіля отримав перелом руки. Під час
розслідування на місці травми встановлено, а потім
підтверджено медичним заключенням, що водій був у слабкому
алкогольному сп’янінні (увечері перед роботою вживав
слабкоалкогольні напої). Чи можна даний випадок пов'язати з
виробничим травматизмом?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 31. Якщо нещасний випадок відбувся в
робочий час, то він підлягає розслідуванню й обліку, як
нещасний випадок виробничого характеру. По даному випадку
проводиться розслідування та складається акт за формою Н1.Наявність у крові травмованого алкоголю, не є підставою для
відмови в складанні акту за формою Н-1.
Адміністрація підприємства зобов'язана правильно організувати
працю, забезпечити дотримання вимог трудової й виробничої
дисципліни. Відповідно до Типових правил внутрішнього
трудового розпорядку адміністрація зобов'язана не допускати до
роботи працівника.
ЗАДАЧА 32.
При проходженні виробничої практики
молодшими спеціалістами студент був травмований (перелом
руки) у сквері ЛПЗ. Якого характеру даний нещасний випадок,
пояснити? Який склад комісії з розслідування?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 32. Якщо нещасний випадок відбувся
в робочий час під час виконання працівником посадових
обов’язків, то він підлягає розслідуванню й обліку, як нещасний
випадок виробничого характеру. По даному випадку
проводиться розслідування та складається акт за формою Н-1.
До складу комісії має бути включено представника учбового
закладу.
121
ЗАДАЧА 33. Під час проведення практичного заняття в ЛПЗ
студент відпросився у викладача (усно, привід – сімейні
обставини) і по дорозі додому отримав травму. Якого характеру
даний нещасний випадок, пояснити? Хто відповідальний?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 33. Оскільки студент відлучився із
навчання за сімейних обставин і нещасний випадок з ним
відбувся за межами університету, даний випадок є
невиробничим. Розслідується такий випадок комісією
університету, і за результатами розслідування складається акт за
формою НТ. Відповідальний за нещасний випадок викладач.
ЗАДАЧА 34. У зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва
працівника відправляють додому. Під час проходження по
території підприємства він вмирає. Чи повинно проводитися
спеціальне розслідування такого випадку?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 34. Якщо працівник помер на
виробництві у встановлений правилами внутрішнього
розпорядку робочий час, то створюється комісія з розслідування
такого випадку, яка, згідно з Положенням про розслідування й
облік нещасних випадків, визначає наявність небезпечних або
шкідливих виробничих факторів і їх можливий вплив на стан
працівника.
Якщо в результаті розслідування не буде встановлено вплив цих
факторів на стан здоров'я працівника, то такий випадок не
береться на облік і акт за формою Н-1 не складається.
ЗАДАЧА 35.
Чи складається акт за формою Н-1, якщо
працівник вийшов на роботу в стані алкогольного або
наркотичного сп'яніння й до нещасного випадку, який відбувся з
ним, був відсторонений керівництвом від роботи?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 35. Якщо працівник, що перебував у
стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, був
відсторонений керівництвом від роботи до нещасного випадку,
що відбувся з ним, то в такій ситуації акт за формою Н-1 не
складається.
ЗАДАЧА 36. Відповідно до правил внутрішнього трудового
розпорядку робочий час на підприємстві починається о 8-ій
122
годині. Працівник на території підприємства, по дорозі до свого
робочого місця, о 7-ій годині 45 хвилин вирішував виробничі
питання й з ним стався нещасний випадок (травма при падінні).
Який, у цьому випадку, складати акт?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 36. Акт за формою Н-1. нещасний
випадок відбувся в робочий час під час виконання працівником
посадових обов’язків, то він підлягає розслідуванню й обліку, як
нещасний випадок виробничого характеру.
ЗАДАЧА 37. Водій тролейбуса під час роботи був побитий
п'яним пасажиром (хуліган затриманий і провина його доведена
правоохоронними органами). Чи правомірно рішення комісії з
розслідування даного випадку не складати акт за формою Н-1 і
не брати випадок на облік, а тільки сплатити потерпілому 100%
середньомісячної заробітної плати за дні тимчасової
непрацездатності через травму?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 37. Оскільки водій тролейбуса одержав
травму при виконанні трудових обов'язків, цей випадок повинен
розслідуватися комісією. На даний випадок повинен бути
складений акт за формою Н-1. Оплата листка непрацездатності
не є підставою для відмови в складанні акту за формою Н-1.
ЗАДАЧА 38. Працівник прийшов на роботу о 8-ій годині і, не
одержавши завдання, вирішив в особистих цілях заточити ніж на
необладнаному захисними засобами верстаті. Під час заточення
шліфувальне коло розірвалося і працівник одержав важку
травму. Допуску до роботи на заточувальному верстаті він не
мав. За якою формою складати акт?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 38. Так як травмування працівника
відбулося внаслідок експлуатації заточувального верстата, що не
був обладнаний засобами захисту працюючих, а шліфувальне
коло не пройшло випробувань на механічну міцність, цей
нещасний випадок підлягає обліку, і про нього складається акт
за формою Н-1.
ЗАДАЧА 39. Чи беруться на облік нещасні випадки, які
відбулися на території підприємства після закінчення роботи
(або до початку роботи) під час: керування особистим
123
транспортом, ремонту особистого транспорту, проходження
пішки?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА № 39. У всіх наведених прикладах
нещасні випадки не беруться на облік і на них не складається акт
за формою Н-1, тому що Положення про розслідування й облік
нещасних випадків... передбачає розслідування й облік
нещасних випадків на території підприємства в робочий час.
Такі нещасні випадки повинні розслідуватися відповідно до
Положення про розслідування й облік невиробничого характеру.
ЗАДАЧА 40. Обласна лікарня за заявкою взяла у своє
розпорядження машину швидкої допомоги. Під час доставки
хворих відбулася дорожньо-транспортна пригода, у результаті
якої постраждав лише лікар обласної лікарні. Яка організація обласна лікарня або автопідприємство - зобов'язана
розслідувати, скласти акт (за якою формою) і взяти на облік цей
нещасний випадок?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 40. У цьому випадку машина швидкої
допомоги надана автопідприємством обласній лікарні в
тимчасове користування й використовувалася в інтересах
лікарні.
Нещасний випадок відбувся з лікарем обласної лікарні при
виконанні їм трудових обов'язків. Відповідно до Положення про
розслідування й облік нещасних випадків... керівник обласної
лікарні повинен організувати розслідування цього нещасного
випадку. Про цей випадок складається акт за формою Н-1 і він
підлягає взяттю на облік обласною лікарнею.
ЗАДАЧА 41. Розрахувати освітленість робочого місця
економіста, яка створюється місцевим світильником. Відстань
від лампи до розрахункової точки – l, м, сила світла в напрямку
розрахункової точки – J, кандел, кут падіння світлового
променя – 0. Коефіцієнт запасу Кз (див. табл. 3).
Таблиця 3
Вихідні дані
Варіант
0 1
2
3
4
5
124
6
7
Відстань від лампи до розрахункової
точки l, м
Сила світла J, Кд
Кут падіння світлового променя 0
Коефіцієнт запасу Кз
0,3 0,35 0,7 0,4 0,4
5
490 500 470 480 475
60 50 45 30 55
1,3 1,5 1,6 1,5 1,4
0,5
5
485
40
1,7
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 41. Освітленість робочого місця від
місцевих світильників, лк, може бути розрахована за формулою
E
I  cos 
K3  l 2 ,
де I – сила світла в напрямку розрахункової точки, Кд;
α – кут між нормаллю до робочої поверхні і напрямком
світлового променя, град.;
l – відстань від джерела світла до розрахункової точки, м;
КЗ – коефіцієнт запасу.
ЗАДАЧА 42. Жінка, 29 років, працює у зуботехнічний
лабораторії з ливарною установкою, яка проводить литво зубних
протезів упродовж 3 років. Поскаржилася на погіршення стану
завідувачу зуботехнічної лабораторії на сильний головний біль
та явища втоми, кровоточивість ясен, останні 3 місяці відмічає
надмірні менструації та збільшення їх частоти (через кожні 2
тижні). Завідувач порадив звернутися до дільничного лікаря за
місцем проживання. Характеристика умов праці: робоче місце
знаходиться в окремому погано вентильованому приміщенні.
Витяжна вентиляція є, але в непрацюючому стані. За даними
лабораторного дослідження вміст свинцю в 17 раз перевищує
рівень ГДК. Спецодяг та засоби індивідуального захисту не
використовуються.
Дайте гігієнічну оцінку діям керівника структурного підрозділу,
поставте діагноз та обґрунтуйте правильні подальші дії.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 42. 1. Керівник робіт зобов'язаний:
125
0,5 0
5
500 5
35 4
1,7 2
5
 терміново організувати подання першої медичної допомоги
потерпілому
 забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувальнопрофілактичного закладу;
 повідомити про те, що сталося, роботодавця, керівника
установи
 вжити заходів до недопущення подібних випадків.
2. Дігноз: професійне отруєння парами важких металів.
3. Зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із
спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на
робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони
були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю
чи здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких
наслідків).
ЗАДАЧА 43. Після одержання повідомлення про нещасний
випадок на виробництві власником підприємства було
призначено комісію для розслідування. У склад комісії ввійшли:
власник підприємства, інспектор з пожежної охорони та
представник профспілкової організації. Комісія впродовж 5 діб з
моменту події обстежила місце нещасного випадку, опитала
очевидців, вивчила умови праці і засоби
виробництва,
розробила заходи профілактики, оформила акт результатів
розслідування.
Чи є повним склад комісії?
Яке порушення допустила комісія при розслідуванні нещасного
випадку?
Хто повинен входити до складу комісії з розслідування
нещасного випадку?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 43. 1. Склад комісії не є повним
2. Комісія зобов’язана повести розслідування протягом 3-х діб.
3. До складу комісії включаються:
 керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова
особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій
спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії);
126
 керівник структурного підрозділу підприємства, на якому
стався нещасний випадок;
 представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням підприємства (за згодою);
 представник первинної організації профспілки, членом якої є
потерпілий;
 У разі виявлення гострого професійного захворювання
(отруєння) до складу комісії включається також представник
установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка
обслуговує підприємство.
ЗАДАЧА 44. Під час проведення внутрішньовенних маніпуляцій
хворому, у нього почалися епілептичні судоми. Голкою від
шприца була подряпана рука медичної сестри. У подальшому
з’ясувалося, що пацієнт хворий на ВІЛ-інфекцію. Медсестра
працювала без засобів індивідуального захисту. Після нещасного
випадку звернулася до завідувача відділенням, який
порекомендував помити руки з милом і продовжувати
працювати.
Що повинна була зробити медсестра перед проведенням
внутрішньовенних маніпуляцій хворому?
Чи правильно вчинив керівник структурного підрозділу лікарні?
Які дії медсестри повинні бути проведені з метою запобігання
зараження ВІЛ-інфекцією?
Хто повинен входити до складу комісії з розслідування
нещасного випадку?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 44. 1. При маніпуляціях, які
супроводжуються порушенням цілісності шкіри і слизових
оболонок, медичні працівники та технічний персонал
користуються засобами індивідуального захисту (хірургічними
халатами, гумовими рукавичками, масками, а в разі потреби - захисним екраном, непромокальними фартухами, нарукавниками,
окулярами).
2. Якщо контакт з кров`ю, біологічними рідинами чи
біоматеріалами супроводжувався порушенням цілісності шкіри
(уколом, порізом), то потерпілий повинен:
127
 при пораненні голкою або іншим гострим інструментом,
забрудненим кров'ю чи біологічними матеріалами людини:
 місце контакту промивається водою з милом;
 поранена поверхня тримається під струменем проточної води
кілька хвилин або поки кровотеча не припиниться.
 За умови відсутності проточної води ушкоджене місце
обробляється дезінфікуючим гелем або розчином для миття рук.
 При цьому не допускається стискання або тертя
пошкодженого місця, видавлювання або відсмоктування крові з
рани, використання розчину етилового спирту, йоду, перекису
водню;
 при потраплянні крові або інших потенційно небезпечних
біологічних рідин на непошкоджену шкіру місце контакту
промивається водою з милом;
 при потраплянні крові або інших потенційно небезпечних
біологічних рідин в очі:
 око промивається водою або фізіологічним розчином.
 При цьому не допускається: промивання очей милом або
дезінфікуючим розчином; знімання контактних лінз під час
промивання очей. Після промивання очей контактні лінзи
знімаються та обробляються, після чого вони вважаються
безпечними для подальшого використання;
 при потраплянні крові або інших потенційно небезпечних
біологічних рідин на слизову оболонку ротової порожнини:
 рідина, що потрапила до ротової порожнини, випльовується,
ротова порожнина декілька разів промивається водою або
фізіологічним розчином;
 для промивання ротової порожнини не допускається
використання мила чи дезінфікуючим розчинів.
 терміново
повідомити
керівництво
лікувальнопрофілактичного закладу про аварію для її реєстрації та
проведення екстреної профілактики ВІЛ-інфекції.
ЗАДАЧА 45. Студенти медичного університету направлені на
виробничу в інфекційну лікарню. Який інструктаж з питань
128
охорони праці вони мають пройти? Які вимоги до правил
особистої гігієни медичного персоналу в лікарні?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 45: буде проведено три види інструктажу
вступний, первинний, цільовий.
Халат чистий, шапочка, що закриває волосся, маска. Халат
повинен прикривати одяг, в ньому не виходять за межі лікарні.
Тапочки шкіряні або гумові, зручні для санітарної обробки.
Слідкувати за чистотою свого тіла (душ перед роботою, миття
рук перед і після маніпуляцій, перед їдою, після туалету).
Надягайте захисні екрани, чи маски в поєднанні із захисними
окулярами для очей у всіх випадках, коли існує небезпека появи
бризок крові й інших потенційно небезпечних біологічних рідин
під час маніпуляцій.
ЗАДАЧА 46. Хірург скаржиться на частий головний біль,
виснаження, що не компенсується повноцінним харчуванням та
сном, легкою нудотою, що часто виникає наприкінці робочої
зміни. Під час тривалого відпочинку його стан значно
покращується. Які виробничі чинники можуть викликати такі
порушення?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 46: на хірурга діє хімічний виробничий
чинник, що проявляється ознаками гострого отруєння
комплексом хімічних речовин з якими працює хірург.
Рекомендацією у даній ситуації є комплексне обстеження
організму працівника на предмет імовірного розвитку
хронічного захворювання чи отруєння, та інших патологічних
змін викликаних тривалим впливом хімічних речовин на
організм. Переведення працівника на інший вид робіт не
пов'язаний з контактом із хімічними речовинами. А далі, після
проходження обстеження та встановлення відповідних діагнозів
– санітарно-курортне лікування чи зміна профілю діяльності.
ЗАДАЧА 47. Після закінчення медичного університету
випускника направлено на роботу у хоспіс (лікарня допомоги
невиліковно хворим). Які виробничі фактори впливатимуть на
здоров’я медичного працівника? До розвитку яких професійних
захворювань це може призвести?
129
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 47: на лікаря будуть діяти всі групи
чинників: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.
Вирішальний вплив матиме психофзіологічний чинник у зв’язку
із особливістю діяльності працівника – постійний контат із
невиліковними хворими.
Фізичні фактори – недостатня освітленість, що приведе до
погіршення зору, сидяча робота – до остеохондрозу та варикозу,
значні фізичні навантаження під час догляду за лежачими
хворими – до гриж, варикозу, розтягнення м'язів, зміни в
суглобах.
Хімічні - високоактивні лікарські хіміопрепарати; антисептики –
до різного роду алергій, шкірних захворювань, захворювань
органів дихання.
Біологічні - мікроорганізми; алергени; білково-вітамінні
препарати;
імунологічні препарати – до алергій, вірусних захворювань,
гематологічних захворювань, туберкульозу.
Фізіологічні - підвищена психоемоційна напругу – до
роздратовананості, втоми, стресу, головного болю, невралгій;
напруга зорового і слухового аналізаторів – до погіршення зору
та слуху.
ЗАДАЧА 48. Лікар отримав струс головного мозку під час
догляду за агресивним психічнохворим пацієнтом. Чи
вважається цей випадок нещасним? Порядок обліку даного
випадку. Чи підлягає даний випадок розслідуванню і за якою
формою складається акт у разі, якщо проводиться
розслідування?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 48: так, цей випадок вважається
нещасним і підлягає розслідуванню. У кожному відділенні
повинен бути журнал для запису усіх тілесних пошкоджень,
нанесених хворими персоналом. На нещасні випадки, які
викликали втрату працездатності на 1 робочий день і більше,
завідувачем відділенням складається акт за формою Н-1.
ЗАДАЧА 49. Під час проведення в лабораторії досліджень
медичному працівнику в очі потрапила біологічна рідина
130
(наприклад, досліджувана кров). Наведіть алгоритм необхідних
дій першої долікарської допомоги.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 49: при потраплянні крові або інших
потенційно небезпечних біологічних рідин в очі око
промивається водою або фізіологічним розчином.
При цьому не допускається: промивання очей милом або
дезінфікувальним розчином; знімання контактних лінз під час
промивання очей. Після промивання очей контактні лінзи
знімаються та обробляються, після чого вони вважаються
безпечними для подальшого використання. Промивати очі слід
ретельно протягом 20-30 хв, а потім обов'язково звернутися до
лікаря.
ЗАДАЧА 50. Кабінет ультразвукової діагностики розташований
на 2-у поверсі поліклініки. У кабінеті площею 16 м² є
ультразвукова діагностична установка з орієнтацією дисплею на
південний схід. Стіни кабінету облицьовані керамічною
плиткою світлого кольору. У приміщенні є кондиціонер,
використовується система загального освітлення, на вікнах є
штори.
Лікар, який проводить ультразвукову діагностику органів
черевної порожнини, обстежує за день 15-16 пацієнтів. Перерви
упродовж робочого дня не робить у зв’язку з великою кількістю
хворих. Для роботи не використовує рукавичок.
1.Укажіть порушення, які були допущені під час облаштування
кабінету УЗД.
2. Оцініть організацію, режим праці і відпочинку лікаря.
3. Запропонуйте профілактичні заходи, спрямовані на
оздоровлення умов праці медичного персоналу кабінету УЗД.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 50: 1. Праця лікаря УЗДиста не відповідає
нормам: площа кабінету має бути – 20 м2; орієнтація дисплею –
на північ, і північний захід; стіни мають бути пофарбовані; має
бути місцеве освітлення; 2. має обстежувати 10-11 пацієнтів; не
одягає бавовняних рукавиць. 3. Проводити комплекс
гімнастичних вправ; слід робити дві 10-хв перерви за зміну;
131
налаштовувати "комфортний" рівень контрасту зображення
дисплея монітору.
ЗАДАЧА 51. Лікар-стоматолог 70-75 % робочого часу працює
сидячи, а решту часу – стоячи і переміщуючись по кабінету. Із
засобів індивідуального захисту використовує чотиришарову
марлеву маску (1 на робочу зміну) і рукавички.
У стоматологічному кабінеті температура повітря становить
29ºС (тепла пора року), відносна вологість повітря – 72 %,
швидкість руху повітря – 0,1 м/с; світловий коефіцієнт - 1:6,
коефіцієнт природного освітлення – 1,3 %.
1. Дайте оцінку умовам праці лікаря-стоматолога.
2. Оцініть організацію та режим праці і відпочинку лікаря.
3. Запропонуйте профілактичні заходи, спрямовані на
оздоровлення умов праці лікаря-стоматолога.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 51: 1. Має відповідати ДНАОП 85.13-1.12
– 83
2. 60 % робочого часу може працювати сидячи, решту – стоячи
та переміщуючись. Маска має змінюватись кожні 4 год, рукавиці
– гумові. Має бути температура – 21-25 0С, вологість – 40-60 %,
швидкість руху повітря – 0,2 м/с; світловий коефіцієнт – 1:4 –
1:5; КПО – більше 1,5 %.
3. Порофілактика – дотримуватись вимог ОП та ТБ,
використовувати спец окуляри, проходити періодичні огляди,
працювати ситдячи – 60 % робочого часу, а решту стоячи.
Тема "Гігієна та фізіологія праці, значення для створення
безпечних умов праці"
ЗАДАЧА 52 Робота сімейного лікаря за показниками важкості
праці відноситься до допустимого класу (середньої важкості). За
показниками напруженості праці – до допустимого класу
(напруженість праці середнього ступеня). Під час аналізу
працездатності отримали наступні показники функцій:
Показник
Одиниці
вимірювання
До
початку
зміни
У кінці Динаміка
зміни
змін, %
132
Проста зорова мс
125
146.25 17
сенсомоторна
реакція
Увага
с
35
41
17,14
2
М'язова сила
кг/см
0,72
0,62
13,9
Оцінити показники працездатності та скласти висновок.
* згідно літературних даних, якщо показники працездатності
після робочої відрізняються від зареєстрованих до зміни на 15
%, то це свідчить про розвиток втоми, різниця в 16-19% свідчить
про розвиток хронічної втоми, а різниця у 20 % вказує на
наявність перевтоми.
При необхідності запропонувати заходи для підвищення
працездатності лікаря.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 52:
ЗАДАЧА 53. З метою обґрунтування ефективності заходів щодо
раціоналізації організації робочого часу сімейного лікаря
проведено аналіз працездатності впродовж робочого дня
Намалювати криву працездатності до і після впровадження
Показники
До
впровадження
заходів
Тривалість фази впрацювання, год
1 година 10 хв
Тривалість фази стійкої працездатності, 1 година 30 хв
год
Тривалість фази зниження працездатності, 1 година 20 хв
год
профілактичних заходів.
Розрахувати приріст (%) працездатності після впровадження
профілактичних заходів
якщо тривалість робочого дня
сімейного
лікаря
становить
8
годин.
133
Піс
захо
1 го
1 го
1 го
А. Фаза впрацювання
B. Фаза стійкої працездатності
С. Фаза зниження працездатності
D. Фаза кінцевого пориву
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 53: А. Фаза впрацювання не зміниться
B. Фаза стійкої працездатності подовжиться на 20 хв за рахунок
фази зниження працездатності.
С. Фаза зниження працездатності зменшиться на 20 хв.
D. Фаза кінцевого пориву – відсутня.
ЗАДАЧА 54. При оцінці шкідливих виробничих факторів в
операційній проведено відбір проб повітря в робочій зоні лікаряхірурга. У пробі виявлено: монооксид азоту (NO) – 0,9мг/м3,
трихлоретилен – 45,3 мг/м3. Визначте клас умов праці за
наявності в повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин.
Речовина
Максимально разова Клас
ГДК, мг/м3
небезпеки
Монооксид азоту 0,4
3
Трихлоретилен
4,0
3
* монооксид азоту має подразнювальну дію;
трихлоретилен має загально токсичну дію.
Витяг з Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності
134
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу», пункт 2.
КЛАСИ
умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони
хімічних речовин, у тому числі аерозолів переважно
фіброгенної дії
Групи
шкідливихКласи умов праці
речовин
допустимий шкідливий
небезпечний
(за особливостями2
3.1 3.2 3.3 3.4 4
біологічної дії1)
кратність перевищення ГДК, разів
Шкідливі речовини ≤ГДК
1,1- 3,1- 6,1- 10,1- >20,0
переважно
3,0 6,0 10,0 20,0
загальнотоксичної
дії 1, 2 класів
небезпечності-2
≤ГДК
1,1- 3,1- 10,1- >15,0 Шкідливі
3,0 10,0 15,0
речовини
переважно
загальнотоксичної
дії 3, 4 класів
небезпечності-2
Речовини
з ≤ГДК
1,1- 2,1- 4,1- 6,1- >10,0**
гостроспрямованим
2,0 4,0 6,0 10,0
механізмом дії-3
1,1- 2,1- 5,1- 10,1- >50,0**
Подразнювальні ≤ГДК
2,0 5,0 10,0 50,0
речовини-4
5
Канцерогени- І група
≤ГДК
- *
ІІА група
≤ГДК
- *
Алергени-6
≤ГДК
1,1- 2,1- 3,1- 15,1- >20,0
2,0 3,0 15,0 20,0
Речовини
≤ГДК
1,1- 2,1- 5,1- >10,0
переважно
2,0 5,0 10,0
фіброгенної дії-7
135
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 54. Клас умов праці за монооксидом
азоту 3.2. Розв'язок: 0,9/0,4 = у 2,25 рази – перевищено ГДК,
тоді монооксидом азоту належить до 3 класу небезпеки та
має подразнювальну дію, отже з таблиці " КЛАСИ умов
праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони хімічних
речовин, у тому числі аерозолів переважно фіброгенної дії"
2. Клас умов праці за трихлоретиленом 3.3. Розв'язок:
45,3/4,0 = у 11,325 рази – перевищено ГДК, тоді
монооксидом азоту належить до 3 класу небезпеки та має
звагальнотоксичну дію, отже з таблиці " КЛАСИ умов праці
залежно від вмісту в повітрі робочої зони хімічних речовин,
у тому числі аерозолів переважно фіброгенної дії"
ЗАДАЧА 55. У рентгенологічному відділенні лікарні
проводиться індивідуальний дозиметричний контроль, що є
основою радіаційного захисту персоналу від шкідливої дії
іонізуючого випромінювання. Впродовж року лікар-рентгенолог
отримав дозу зовнішнього опромінення 16 мЗв. Визначте клас
умов праці даного робітника.
Витяг з Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу», пункт 9
Додаток 13 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу» (пункт 9.3 глави 9 розділу ІІ)
КЛАСИ
умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності при дії
іонізуючих випромінювань
Тип
Класи умов праці
іонізуючо оптимал допус шкідливий
небезпечн
го
ьний
тими
ий
опроміне
й
136
ння
1
2
3.1 3.2
3.3
3.4
4
Е (річна ефективна доза опромінення персоналу)
мЗв⋅рік-1
Зовнішнє Е < 10≤Е< 15≤Е<20 20≤Е<5 50≤Е<100
10 15
0**
**
*
Внутрішн Е < 1≤Е<1 1,5≤Е<3 3≤Е<5* Е≥5***
є
1
,5
***
**
* Внутрішнє опромінення практично відсутнє. ** Внутрішнє
опромінення практично відсутнє, а рівень зовнішнього
опромінення лімітується за правилами так званого «підвищеного
опромінення, що планується».
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 55. Сума доз внутрішнього і зовнішнього
опромінення не повинна перевищувати 20 мЗв⋅рік-1 для класу
3.3 і (в умовах «підвищеного опромінення, що планується»)
ЗАДАЧА 56. Робота в патологоанатомічних відділеннях і моргах
пов’язана з рядом шкідливостей, обумовлених:
1) проведенням розтинів померлих від різних захворювань (в
тому числі інфекційих);
2) дослідженням біопсійного матеріалу, який також нерідко є
носієм інфекційних агентів (туберкульоз, паразити і т. д.);
3) розтином і дослідженням трупів експериментальних тварин, в
тому числі з інфекційними захворюваннями.
Оцініть клас умов праці цього медичного працівника за
допомогою "Гігієнічної класифікації праці ...", 2014 рік.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 56. Витяг з Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками
шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу»
до ступеня 3.3 - умови праці працівників, які мають контакт зі
збудниками інших інфекційних хвороб, а також працівників
патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів.
ЗАДАЧА 57. В липні лікар-анестезіолог звернувся за медичною
допомогою зі скаргами на: болі в серці, підвищення серцебиття,
нудоту, висипку на шкірних покривах, почервоніння обличчя,
емоційне збудження. З анамнезу життя відомо, що він працював
137
в операційній понаднормово 4 години, під час непередбаченої
надзвичайної ситуації (землетрус). Як засіб анестезії для
пацієнтів використовував монооксид азоту. Під час роботи
припливно-витяжна
вентиляція
не
працювала.
При
лабораторному обстеженні приміщення зафіксовані такі
параметри мікроклімату: температура повітря 29˚С, відносна
вологість 85% (норма - температура повітря 22-24˚С, відносна
вологість 30-50%). Концентрація оксидів азоту в повітрі робочої
зони становила 11,3 мг/м3. Гранично допустима концентрація
оксидів азоту – 5 мг/м3.
1. Дайте гігієнічну оцінку умов праці лікаря–анестезіолога.
2. Який небезпечний чинник заподіяв шкоду здоров’ю?
3. До якого класу умов праці за небезпечністю і шкідливістю
відносять даний виробничий чинник?
4. Запропонуйте профілактичні заходи, спрямовані на
оздоровлення умов праці лікаря-анестезіолога.
КЛАСИ
умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони
хімічних речовин, у тому числі аерозолів переважно
фіброгенної дії
Групи
шкідливих
речовин Класи умов праці
(за особливостями біологічної дії-1)
допустим шкідли
ий
2
3.1 3.2
кратність перевищ
Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 1, ≤ГДК 1,1-3,0 3,1
2 класів небезпечності-2
6,0
Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 3, ≤ГДК 1,1-3,0 3,1
4 класів небезпечності-2
10
3
Речовини з гостроспрямованим механізмом дії≤ГДК 1,1-2,0 2,1
4,0
4
Подразнювальні речовини≤ГДК 1,1-2,0 2,1
5,0
138
Канцерогени-5
І група
ІІА група
Алергени-6
Речовини переважно фіброгенної дії-7
≤ГДК
≤ГДК
≤ГДК
1,1-2,0
2,1
3,0
≤ГДК 1,1-2,0 2,1
5,0
__________
-1Якщо речовина чинить два і більше ефектів, які підпадають під
різні групи щодо особливостей біологічної дії, клас умов праці
визначається за ефектом, який оцінюється більш жорстко.
-2Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих
речовин у повітрі робочої зони, що наведені в додатках 1-7 до
«Перечня Общесоюзных санитарно-противоэпидемических
правил и норм «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны», затвердженого
Головним державним санітарним лікарем СРСР від 26 травня
1988 року № 4617-88.
-3Відповідно до значень ГДК та орієнтовно безпечних рівнів
впливу шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю
яких є гостроспрямована дія (позначка «Г»).
-4Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі
робочої зони.
-5Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі
робочої зони, особливістю яких є канцерогенна дія (позначка
«К»), та Гігієнічного нормативу України «Перелік речовин,
продуктів, виробничих процесів, побутових та природних
факторів, канцерогенних для людини», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 13 січня 2006 року №
7.
-6Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі
робочої зони, особливістю яких є алергенна дія (позначка «А»).
139
-7Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі
робочої зони, особливістю яких є фіброгенна дія (позначка
«Ф»).
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 57. Клас умов праці за оксидом азоту
3.2. Розв'язок: 11,3/5 = у 2,26 рази – перевищено ГДК, тоді оксид
азоту належить до 3 класу небезпеки та має подразнювальну
дію, отже з таблиці " КЛАСИ умов праці залежно від вмісту в
повітрі робочої зони хімічних речовин, у тому числі аерозолів
переважно фіброгенної дії"
ЗАДАЧА 58. Під час «вирівнювання» поверхонь коренів зубів у
пацієнта з захворюванням пародонта лікар-стоматолог працював
без захисних рукавиць. По закінченню робочого дня він помив
руки холодною протічною водою. Напередодні лікар-стоматолог
випадково наніс собі травму викруткою, пошкодивши вказівний
палець правої руки, коли проводив вдома профілактичну чистку
системного блоку домашнього комп’ютера. Через 2 дні після
лікування
хворого
пародонтозом
з’явився
постійний
пульсуючий біль фаланги вказівного пальця. Біль посилювався
при русі кисті і навантаженні на уражений палець. Під шкірою
на ураженому пальці накопичувався гній, що проглядався крізь
шкірний покрив. Палець опух і набряк, шкіра навколо дуже
гіперемована. Больовий синдром був настільки інтенсивним, що
пацієнт вночі не міг спокійно спати. Після звернення до
травмпункту був встановлений діагноз "підшкірний панарицій".
1. Дайте гігієнічну оцінку умов праці лікаря–стоматолога.
2. Який небезпечний чинник заподіяв шкоду здоров’ю?
3. До якого класу умов праці за небезпечністю і шкідливістю
відносять даний виробничий чинник?
4. Запропонуйте профілактичні заходи, спрямовані на
оздоровлення умов праці лікаря–стоматолога.
КЛАСИ
умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони
шкідливих чинників біологічного походження
Шкідливі чинники*
Класи умов праці
140
допустим шкідливий
ий
2
3.1 3.2 3.3 3.
4
перевищення ГДК, разів
Мікроорганізми≤ГДК
1,1 10,1 >10 продуценти,
препарати,
- 0
що містять живі клітини та
10, 100,
спори мікроорганізмів*
0 0
Патогенні
Особливо - мікроорганізми небезпечні
**
інфекції**
*
Збудники - +
+ інших
інфекційн
их
захворюва
нь
небезпечн
ий
4
-
+
-
**Умови праці нижчевказаних категорій працівників відносять
до відповідного класу без проведення досліджень. Роботу в
спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних,
ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих
господарствах для хворих тварин відносять:
до 4 класу небезпечних умов, якщо працівники проводять
роботи зі збудниками (або мають контакт з хворими) особливо
небезпечних хвороб;
до ступеня 3.2 - умови праці працівників підприємств м’ясної та
шкіряної промисловості, робітників, зайнятих ремонтом та
обслуговуванням
каналізаційних
систем;
до ступеня 3.3 - умови праці працівників, які мають контакт зі
збудниками інших інфекційних хвороб, а також працівників
патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів.
141
5. ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 58. 1. Нехтування правилами охорони
праці та техніки безпеки. 2. Біологічний чинник. 3. Клас умов
праці 3.2. 4. Профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення
умов праці лікаря–стоматолога. Надягати засоби індивідуально
захисту – рукавички, маску, щиток, організувати місцеву –
точкову припливно-витяжну вентиляцію, бойлер для підігріву
води, диззасоби.
ЗАДАЧА 59. Медсестра фізіотерапевтичного кабінету повинна
провести процедуру хворому. Підключаючи прилад до
електромережі відчула судомне, ледь чутне скорочення м’язів.
Під час огляду приладу виявлено пошкодження ізоляції
електрошнура .
1. Що призвело до виникнення аварійної ситуації?
2. Яка ступінь тяжкості електричного удару?
3. Наведіть правила ОП та ТБ у процесі користування
електроприладами?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 59: 1. Пошкодження електрошнура. 2. І
ступінь тяжкості електричного удару, що викликае судомне,
ледь відчутне скорочення м’язів.
3. Правила ОП та ТБ у процесі користування електроприладами
- перед включенням електроприладу потрібно перевірити
електрошнур на наявність механічних пошкоджень;
- електроприлади мають бути надійно заземлені згідно з
правилами установки приладу;
- забороняється працювати з електроприладами вологими
руками;
- у разі виявлення або виникнення несправності в
електроприладі потрібно негайно викликати електрика, що
обслуговує прилад;
- категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи
самостійно.
ЗАДАЧА 60. Під час проведення залікового заняття з пожежної
безпеки на запитання про основні обов’язки керівника щодо
гарантування пожежної безпеки завідувачка аптеки назвала такі:
142
143
Капрон
Дихлоретан
Бром
Алюміній
Акролеїн
- організація навчання працівників з питань пожежної безпеки;
- проведення службових розслідувань випадків пожеж.
Чи повною є така ВІДПОВІДЬ? Якщо ні, то доповніть її.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 60. Особа відповідальна за пожежну
безпеку на об’єкті, зобов'язана забезпечити:
- виконання вимог Правил експлуатації вогнегасників;
- утримання вогнегасників у робочому стані шляхом своєчасного
проведення їх огляду та організації технічного обслуговування;
- контроль за систематичним веденням експлуатаційних
документів;
- навчання працівників підприємства правил застосування
вогнегасників за призначенням.
ЗАДАЧА 61. У момент часу t=0 концентрація шкідливих
речовин у повітрі виробничого приміщення об’ємом V0, м3,
дорівнює g0t, мг/м3. У цей момент у приміщенні починає діяти
джерело виділення шкідливих речовин постійної продуктивності
М, мг/год.
Визначити, чи можна обмежитися неорганізованим
повітрообміном, чи необхідно включити вентиляцію, якщо до
кінця зміни залишилось менше N годин (див. табл. 1).
Таблиця 1
Варіант
Вихідні дані
0
1
2
3
4
5
3
Об’єм приміщення V, м
480 500 540 520 530 600
Продуктив-ність джерела виділень М,
10,6 110 29,7 572 291 66
мг/год
Шкідлива речовина
Початкова концентрація g0, мг/м3
0,022 0,22
Час, що залишився до кінця зміни, N,
8
год
7
0,05
1,1
5
0,55 0,1
7
7
6
6
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 61: Для відповіді на запитання задачі
необхідно порівняти фактичну концентрацію шкідливих речовин
в робочому приміщенні, які утворяться до кінця зміни, з
гранично допустимою концентрацією (ГДК) цієї речовини у
відповідності до ГОСТу 12.1.005-88.
Якщо фактична концентрація до кінця зміни буде менше
або дорівнюватиме ГДК, то в приміщенні можна буде
обмежитися природним повітрообміном.
Фактичну концентрацію, мг/м3, можна знайти за
формулою
gф 
M N
 g0
V
,
де М – продуктивність джерела шкідливих речовин, мг/год;
N – час, що залишився до кінця зміни, годин;
V – об’єм робочого приміщення, м3;
g0 – початкова концентрація шкідливих речовин в повітрі
робочого приміщення, мг/м3.
ЗАДАЧА 62. .На механічній дільниці машинобудівного заводу
встановлено N однакових джерел шуму з рівнем P дБА кожний.
Визначити сумарний рівень шуму в цьому приміщенні.
Як зміниться сумарний рівень шуму, якщо в приміщенні
демонтують М джерел шуму і додатково встановлять L джерел
шуму з рівнем D дБА (див. табл. 2).
Таблиця 2
Вихідні дані
Кількість встановлених джерел N, шт.
Варіант
0
1
2
12 11 10
3
8
4
13
144
5
12
6
8
Їх звуковий рівень P, дБА
90 80 50
Кількість демонтованих джерел М,
4
2
1
шт.
Кількість додаткових джерел L, шт.
2
3
4
Їх звуковий рівень D, дБА
95 85 60
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 62: Сумарний рівень шуму
джерел, дБА, може бути розрахований за формулою
60
65
65
87
3
4
2
3
2
1
1
80 70 90
однакових
P  P  10lg N ,
де Р – рівень шуму від одного джерела, дБА;
N – кількість однакових джерел шуму, шт.
Сумарний рівень шуму під час роботи джерел з різним
рівнем шуму кожного (або однакових джерел), дБА, може бути
розрахований за формулою
L  10lg( N  M 100,1P  L 100,1D )
,
де Р – рівень шуму початкових джерел шуму, дБА;
М – кількість демонтованих джерел шуму, шт.;
D – рівень шуму від додаткових джерел, дБА;
L – додатково встановлені джерела шуму, шт.
ЗАДАЧА 63.Водій станції швидкої і невідкладної медичної
допомоги під час технічного ремонту автомобіля отримав
перелом руки. Під час розслідування на місці події встановлено,
а потім підтверджено медичним обстеженням, що водій був у
стані слабкого алкогольного сп’яніння (увечері перед роботою
вживав слабоалкогольні напої).
1. Чи можна даний випадок пов'язати з виробничим
травматизмом? Яким чином проводять розслідування даного
випадку і як документально слід оформити його результати?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 63. Цей випадок не визнається нещасним
випадком, пов’язаним з виробництвом, оскільки він відбувся у
стані алкогольного сп'яніння, що зафіксовано медичним
обстеженням.
145
2
93
Керівництво ЛПЗ зобов'язано утворити комісію з розслідування
у складі не менше 3 осіб: фахівця служби охорони праці (голова
комісії), керівника структурного підрозділу, на якому трапився
нещасний випадок, представника первинної профспілкової
організації, представника робочого органу Фонду.
Комісія зобов’язана протягом 3 діб провести розслідування і
скласти акт проведення розслідування нещасного випадку, що
стався (сталася) за формою Н-5, а також акт про нещасний
випадок (за формою НПВ), підписати їх та направити керівнику
на затвердження.
ЗАДАЧА 64. Медичний працівник тривалий час ухиляється від
проходження медичного огляду, аргументуючи це сімейними
обставинами.
Які передбачені заходи впливу на працівників, що навмисно
ухиляються від проходження обов'язкових медичних оглядів?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 64. У відповідності до Закону України
«Про охорону праці», керівник лікувального закладу
зобов'язаний за свої кошти організувати проведення
попереднього (при прийманні на роботу) і періодичних
(протягом трудової діяльності) обов'язкових медичних оглядів.
Роботодавець має право притягти працівника, що ухиляється від
проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної
відповідальності й зобов'язаний відсторонити його від роботи
без збереження заробітної плати.
ЗАДАЧА 65. Студенти направлені на виробничу практику в
інфекційну лікарню. Який інструктаж з питань охорони праці
вони мають пройти? Які вимоги до правил особистої гігієни
медичного персоналу в лікарні?
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 65. Цільовий інструктаж.
Медичний працівник завжди має надягати рукавички перед
контактом із кров’ю й іншими потенційно небезпечними
біологічними рідинами або забрудненими ними поверхнями.
Необхідно на повсякденний одяг надягати медичний. Надягати
шапочки, бахіли на взуття або спеціальні черевики варто в тому
випадку, якщо можливе потрапляння великої кількості крові й
146
інших потенційно небезпечних біологічних рідин на голову або
ноги. Надягайте захисні екрани, чи маски в поєднанні із
захисними окулярами для очей у всіх випадках, коли існує
небезпека появи бризок крові й інших потенційно небезпечних
біологічних рідин під час маніпуляцій.
ЗАДАЧА 66. Медичний працівник працює у пологовому будинку.
Його завдання проводити лікувальні процедури, стежити за
дотриманням протиепідемічного режиму у палатах для
новонароджених. Перелічіть основні гігієнічні вимоги до палат,
де перебувають немовлята ( t 0С, вологість, швидкість руху
повітря, освітленість і т.д).
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 66. Оптимальна температура повітря у
палатах в зимовий та перехідний період - 22 - 25°С, відносна
вологість повітря – 40 – 60 %, швидкість руху повітря - 0,05 – 0,1
м/с, мікробне число до 3500 на 1 м3 – в палатах.
Орієнтація вікон палат на південний схід та південь - більше 50
% кількості.
Природне освітлення палат - КПО не менше 1 %, світловий
коефіцієнт 1:5 – 1:6. Штучне освітлення лампами розжарювання
повинно бути не менше 30 лк в палатах.
ЗАДАЧА 67. Вам необхідно оцінити проект операційної та дати
рекомендації щодо розташування, освітлення і навести
оптимальні параметри мікроклімату.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 67. Кількість операційних - дві на 100
хірургічних ліжок. Площа однієї операційної має бути 36-48 м2,
висота - не меншою 3,5 м при ширині 5 м. Освітлення:
мінімальний засліплюючий вплив; рівномірність; наближене до
спектра природного світла; відсутність нагрівання лампи. При
плануванні операційну орієнтують на північ, північний схід і
захід. Операційний стіл встановлюють перпендикулярно до
вікна. Освітленість на поверхні операційного поля має бути в
межах 3000-4000 лк.
Температура в операційній має бути в межах 22-23оС. Іноді,
наприклад, при опіках, при тривалому оперуванні на відкритій
черевній порожнині до 25-30оС. Опалення здійснюється
147
електроплитами з автоматичним регулюванням постійності
температури. Вентиляція - штучна припливно-витяжна з
переважанням притоку очищеного повітря над витяжкою з 1020-кратним повітрообміном за 1 год.
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 68: Для оцінки можливості роботи на
дільниці необхідно порівняти фактичну концентрацію пилу в
повітрі робочого приміщення з гранично допустимою
концентрацією у відповідності до ГОСТу 12.1.005-88.
Фактичну концентрацію пилу, мг/м3, можна визначити за
формулою
q
6
0,4
6
12
1,4
Доломіт
Магнези
т
Табак
Вид пилу
Аспірин
Чавун
Алюміні
й
Боксити
ЗАДАЧА 68. Аналіз запилення повітряного середовища дільниці
хімічного комбінату дав такі результати: при проходженні через
фільтр Q, м3/год, запиленого повітря на фільтрі за К хвилин
аспірації нагромадилося n міліграм пилу. Зробити висновки про
можливість роботи в цьому приміщенні без використання
механічної вентиляції (див. табл. 4).
Таблиця 4
Варіант
Вихідні дані
0 1 2 3 4 5
0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
Швидкість відбору проби Q, м3/год
5
9 7
Час відбору проби К, хв.
12 10 11 9 13 14
Кількість накопиченого пилу n, мг
1 0,5 0,9 0,1 0,8 1,5
n  60
K Q ,
де n – кількість пилу, що накопичилась на фільтрі при
проходженні крізь нього запиленого повітря, мг;
148
7
0,
1
10
2
К – час проходження крізь фільтр запиленого повітря, хв.;
Q – швидкість проходження крізь фільтр запиленого повітря,
м3/ч.
ЗАДАЧА 69. У виробничому приміщенні планується зробити
звукопоглинальне облицювання стелі та стін. Площа стін – Sстін,
площа стелі - Sстелі, площа підлоги – Sпідл. Середній коефіцієнт
звукопоглинання в приміщенні до облицювання дорівнює 0,1,
коефіцієнт звукопоглинання використаного облицювання – 0,9.
Визначити зниження шуму після використання
облицювання та можливість улаштування в приміщенні
підрозділів зазначеного призначення (див. табл. 5).
Таблиця 5
Конструкторське
бюро
Пункт
охорони
здоров’я
Управління
Призначення
приміщення
8
9
310 340
240 280
240 280
Кабіна
дистанційного
Дільниці
керування точного
зварювання
Обчислювальний
центр
Кабіна
дистанційного
Лабораторія
керування
Конструкторське
бюро
Пункт
охорони
здоров’я
Варіант
0
1
2 3
4
5
6
7
300
300
280
400
400
300
330
32
Площа стін Sстін, м2
0
Площа стелі Sстелі, 250 240 250 300 280 280 260 25
м2
0
Площа
підлоги 250 240 250 300 280 280 260 25
Sпідл, м2
0
Вихідні дані
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 69: Зниження рівня шуму в приміщенні
як наслідок використання облицювання з більш високим
коефіцієнтом звукопоглинання, дБ, можна визначити за
формулою
149
LОБЛ  10lg
B2
B1 ,
де В1 та В2 – сталі приміщення відповідно до та після
облицювання.
У загальному випадку
B
A
1   ср
,
де А – еквівалентна площа звукопоглинання, А   ср  Sпов ;
αср – середній коефіцієнт звукопоглинання внутрішніх
поверхонь приміщення площею Sпов;
Sпов = Sпол + Sст + Sпотол,
Sпідл – площа підлоги, м2;
Sст – площа стін, м2;
Sстелі – площа стелі, м2.
За таких означень стала приміщення до облицювання складає
В1 
 сер1  Sпом
1   сер1
.
При визначенні сталої приміщення після облицювання
треба звернути увагу на зміну середнього коефіцієнта
звукопоглинання. До облицювання він складав для всіх
внутрішніх поверхонь за умовами задачі αсер1 = 0,1. Після
облицювання підлога залишилась з попереднім коефіцієнтом
звукопоглинання (αсер = 0,1), а у стелі та стін він буде
дорівнювати α2 = 0,9. Середній коефіцієнт звукопоглинання
після облицювання можна визначити як середньозважену
величину від площі внутрішніх поверхонь, що мають різні
коефіцієнти звукопоглинання:
 сер 2 
 Sст  Sстелі    2  Sпідл  сер1
Sпідл  Sст  Sстелі
.
150
Рівень шуму в приміщенні після облицювання, дБА,
визначається за формулою
L2  L1  Lобл .
Порівнюючи рівень шуму в приміщенні після
облицювання з допустимим за ГОСТом 12.1.003-83*, можна
відповісти на запитання задачі.
ЗАДАЧА 70. На підприємстві середня кількість працівників у
цьому році склала М чоловік. За цей же період сталося N
випадків виробничого травматизму, у тому числі К випадків, які
не були пов’язані з виробництвом. Загальна втрата робочого
часу через непрацездатність склала D робочих днів, зокрема 2
потерпілих, що одержали на виробництві травми 25 та 27
грудня, продовжували перебувати на лікарняному і в січні
наступного за звітним року.
Визначити коефіцієнт частоти і коефіцієнт тяжкості
виробничого травматизму (див. табл. 6).
Таблиця 6
Вихідні дані
Варіант
0 1 2 3 4 5
Середня кількість працівників у даному році 600 400 500 650 570 590
М, чол.
Сталося випадків Nвип.
25 20 15 24 21 17
Кількість випадків, що не пов’язані з 5 4 3 5 6 5
виробництвом Квип.
Втрата робочого часу Dднів
125 90 130 130 110 100
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 70: Коефіцієнт частоти виробничого
травматизму показує кількість травмованих на виробництві, що
припадає на 1000 працюючих на підприємстві. Він визначається
за формулою
151
KЧ 
n  1000
M ,
де n – число травмованих на підприємстві за звітний період (як
правило, за 1 рік) через нещасні випадки, що пов’язані з
виробництвом і призвели до втрати працездатності на 1 добу і
більше;
М – середньоспискова кількість працюючих на підприємстві за
той самий звітний період.
Коефіцієнт тяжкості травматизму показує середню втрату
працездатності в днях, що припадають на одного потерпілого за
звітний період:
KТ 
D
n,
де D – сумарне число днів непрацездатності всіх потерпілих, які
втратили працездатність на 1 добу і більше у зв’язку з
випадками, що закінчилися у звітному періоді.
При розв’язанні задачі необхідно звернути увагу на
випадки, які не пов’язані з виробництвом, а також на випадки,
які не закінчилися у звітному періоді. Названі випадки не
враховуються при розрахунках коефіцієнтів травматизму.
ЗАДАЧА 71. Визначити необхідну кількість світильників
загального призначення для створення в приміщенні розміром
LC м нормованого освітлення Е, лк. Світловий потік
газорозрядної лампи дорівнює F, лм, коефіцієнт запасу – К,
коефіцієнт нерівномірності освітлення 1,15, коефіцієнт
використання світлового потоку – . Система освітлення
комбінована (див. табл. 7).
Таблиця 7
Варіант
Вихідні
дані
0
1
2
3
4 5
6
7
152
8
Розмір приміщення LC, 244 121 182 243 61 124
м
8
8
4
0
2 8
Норма освітлення Е, лк 200 300 1000 2000 250 1500
0
Світловий потік лампи 2300 1100 1380 1500 174 1960
F, лм
0
Коеф.
використ. 0,65 0,5 0,48 0,5 0,62 0,7
світлового потоку 
364 243 18
8
6
0
4000 3000 200
2250 3440 3840
0,65 0,68 0,55
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 71. Основна розрахункова формула за
методом використання світлового потоку, лм, має вигляд
F
ES zK
N   n ,
де F – необхідний світловий потік однієї лампи для створення в
приміщенні нормованого освітлення, лм;
Е – нормована освітленість, лк;
S – площа приміщення, м2;
z – коефіцієнт нерівномірності освітлення;
К – коефіцієнт запасу;
η – коефіцієнт використання світлового потоку;
N – кількість світильників, шт.;
n – кількість ламп у світильнику, як правило, n = 2.
Звідки
N
ES zK
F   n
.
При розв’язанні задачі необхідно пам’ятати, що при
комбінованій системі освітлення освітленість приміщення є
сумою освітленості від загального освітлення і місцевого.
Світильники загального призначення повинні створювати 10%
норми від комбінованого освітлення, але не менше 150 лк при
153
використанні люмінесцентних ламп та не менше 50 лк при
використанні ламп розжарювання.
ЗАДАЧА 72. Визначити кратність повітрообміну при вентиляції
навчальної лабораторії розміром ab та висотою С, якщо в ній
перебуває N студентів, кожен з яких видихає М г/год
вуглекислого газу. Гранично допустима концентрація СО2
дорівнює 1,5 г/м3. Концентрація СО2 в повітрі (зовні) складає
0,75 г/м3 (див. табл. 8).
Таблиця 8
Варіант
Вихідні дані
0 1
2
3 4
5
Розміри аудиторії ab, м
10 13 12 11 125, 10
6 5
6
5 5
5
Висота аудиторії С, м
3,0 2,7 2,8 3,2 3,4 3,8
Кількість студентів N
25 30 28 31 27
26
Кількість СО2 від дихання людини 30 27 29 28 35
33
М, г/год
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 72: Кратність повітрообміну в
приміщенні, 1/год, показує кількість змін повітря в приміщенні
за одну годину. Вона визначається за формулою
K
L
V,
де L – необхідний повітрообмін в приміщенні, м3/год;
V – об’єм приміщення, м3.
Необхідний повітрообмін, м3/год, можна визначити за
формулою
L
G
q1  q2 ,
де G – кількість вуглекислого газу, що виділяється в приміщенні
за 1 годину, г/год;
154
6
10,5
6
3,0
18
34
7
1
6
2
2
3
q1 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, яке видаляється з
приміщення. Вона не може перевищувати ГДК, г/м3.
q2 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, що подається в
приміщення, г/м3.
ЗАДАЧА 73. Визначити, на яку величину потрібно знизити
рівень звукового тиску під час роботи компресора з рівнем
звукової потужності N, дБ, що встановлений на території
підприємства на відстані L, м, від житлового будинку. Фактор
спрямованості звучання компресора – Ф, допустимий рівень
звукового тиску в житлових приміщеннях складає 40 дБА (див.
табл. 9).
Таблиця 9
Вихідні дані
Варіант
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рівень
звукової 10 98 96 97 10 10 104 100 97 98
потужності компресора 0
0 2
N, дБ
Відстань від джерела 10 97 98 10 10 10 97 96 98 10
шуму до будинку L, м
0
4 2 0
0
Фактор спрямованості Ф 2,0 1,8 1,9 1 2,3 2,1 1,5 1,7 1,9 2,4
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 74: Для умов відкритого простору
очікуваний рівень звукового тиску на деякій відстані від джерела
шуму, дБ, можна визначити за формулою акустичного
розрахунку
L  N  10lg Ф  10lg S  LP ,
де N – рівень звукової потужності джерела, дБ;
Ф – фактор спрямування звуку джерела;
S – площа поверхні, на яку поширюється звук. Вона
визначається як площа умовної півсфери з центром у джерелі
шуму та радіусом r, що дорівнює відстані від джерела до
розрахункової точки;
155
L p – втрати звукової потужності на шляху поширення
звуку від джерела до розрахункової точки. За відсутності
перешкод для шуму на невеликих (до 50 м) відстанях L p =0.
При відстанях більше ніж 50 м при поширенні звукових хвиль в
повітрі спостерігається їх затухання через густину повітря та
молекулярне затухання орієнтовно за такою залежністю: при
збільшенні відстані від джерела шуму до розрахункової точки в
два рази рівень шуму зменшиться на 6 дБ. Тобто, якщо
припустити, що при відстані 50 м L p = 0, то при відстані 100 м
L p = 6 дБ, при відстані 200 м L p =12 дБ.
Якщо порівняти очікуваний рівень звукового тиску з
допустимим, можна визначити, на яку величину необхідно
знизити шум у районі житлового будинку.
ЗАДАЧА 75. Визначити фактичне значення коефіцієнта
природного освітлення при боковому двобічному освітленні в
реконструйованому приміщенні (розмір приміщення за планом
ab) при вихідних даних: площа віконних прорізів складає 25%
від площі підлоги, загальний коефіцієнт світлопроникності – 0;
коефіцієнт врахування відбитого світла – z1; коефіцієнт
затемнення вікон будівлями, що стоять навпроти – К;
коефіцієнт запасу – Кз; світлова характеристика вікон – в (див.
табл.).
Таблиця
Вихідні дані
Варіант
0
1
Розміри приміщення 10 13
ab, м
6
5
Коеф.
0,45 0,46
світлопроникності
0
2 3 4
5
12 11 125, 10
6 5 5
5
0,48 0,47 0,45 0,5
6
10,5
6
0,49
7
8
9
12 13 11
6
6
6
0,45 0,47 0,5
1
156
Коеф. урахування 4,0
відбитого світла r1
Коеф.
затемнення 1,2
К
Коеф. запасу Кз
1,3
Світлова
15
характеристика
вікон в
3,1 4,2 6,5 5,1
7,2 4,2
4,7 4,5 4,0
1,1 1,2 1,4 1,7
1,6 1,5
1,1 1,3 1,2
1,2 1,25 1,35 1,4
10 12 13 19
1,45 1,5
20 17
1,2 1,27 1,5
19 20 15
ВІДПОВІДЬ ЗАДАЧА 75: У відповідності до СніП ІІ-4-79
значення коефіцієнта природного освітлення, %, можна знайти
за формулою
eФ 
100  Sв   0  r1
S п 0  K з  К буд
,
де Sв – площа вікон в приміщенні, м2;
τ0 – загальний коефіцієнт світлопроникності;
r1 – коефіцієнт, який враховує віддзеркалення світла від
внутрішніх поверхонь приміщення;
Sп – площа підлоги в приміщенні, м2;
η0 – світлова характеристика вікон;
Кз – коефіцієнт запасу;
Кбуд – коефіцієнт, який враховує затінення вікон
об’єктами, що стоять навпроти.
157
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА
1. Охорона праці в медичній галузі: навч. - метод. посіб. / О. П.
Яворовський, М. І. Веремей, В. І. Зенкіна та ін. – К.: Медицина,
2015. – 207 с.: іл., табл.
2. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах.
Безпека життєдіяльності: підручник (ВНЗ І—ІV р. а.) / В. С.
Тарасюк, Г. Б. Кучанська. — 3-тє вид., випр. та допов.- К.:ВСІ
«Медицина, 2013. – 520 с.
3. Гігієна та охорона праці медичних працівників [Текст]: / В.
Ф. Москаленко, О. П. Яворовський, Д. О. Ластков та ін./; за ред.
В,Ф. Москаленка, О.П. Яворовського. Навчальний посібник для
спец. вищ. навч. закладів III-IV рівнів акредитації - К. :
Медицина, 2009. - 175 с. - Бібліогр.: с. 174. - ISBN 978-966-100042-0
4. Безпека праці в медичних закладах [Електронний ресурс]:
Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов, Ю.О. Полукаров. –
Електрон. дані. – К. : Основа, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см
5. Касевич Н. С. Охорона праці та безпека життєдіяльності
медичних
працівників :
підручник
/
Н. С. Касевич,
К. І. Шаповал. – 3-є вид., переробл. та доп. – К.: Медицина, 2013.
– 263 с. : табл., іл.
6. Охорона праці в медицині та фармації [Текст]: [навч. посіб.
для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації] / В. М.
Мороз, І. В. Сергета, Н. М. Фещук, М. П. Олійник [та ін.] ; за
ред. В. М. Мороза. - Вінниця : Н. Кн., 2005. - 538 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 529-538. - ISBN 966-8609-37-9
7. Закон України «Про охорону праці». Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2004, № 2, ст.10. Ел. Ресурс http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
8. Кодекс законів про працю України. Закон № 322-VIII від
10.12.71.
Редакція від 20.01.2018.
Ел.
Ресурс
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
158
9. Постанова
Кабінету
Міністрів
України
“Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві” № 1232 від
30 листопада 2011 року. поточна редакція від 16.05.2017 Ел.
Ресурс - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-п
10. Постанова КМ України № 955 від 05.11.2013 “Про
затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від
зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних
обов’язків”. Ел. Ресурс - http://aids.dp.ua/pravova-baza/prikazyminzdrava/
11. Захист медичних працівників: профілактика ВІЛ/СНІДу
на робочому місці [Текст]: /Костюк О. К. Редакційна рада:
Єлєнєва І. І., Шарко В. П., Барзашвілі Г. В/. Посібник. – К., 2008.
Ел.
Ресурс
http://www.lhsi.org.ua/images/uploads/files/info%20center/biblioteka
/safety/Guide.%20Protecting%20medical%20workers_HIV%20AID
S%20prevention%20on%20the%20workplace.pdf
12. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (гігієнічні,
епідеміологічні та мікробіологічні аспекти):/ В. Ф. Москаленко,
О. А. Шевченко, С. І. Гаркавий та ін. // Навчальний посібник/
Під редакцією В.Ф. Москаленка. – Київ: Медицина, 2013 – 182 с.
13. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи
охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.:
Каравела,
2011.
384
с.
Ел.
Ресурс
http://www.ztec.com.ua/ztec/elib/Основи%20охорони%20праці/підручник%20Гандзюк%20Жел
ібо%20Халімовський.pdf
14. Кашуба М. О. Особливості взаємодії свинцю зі шкірою
людини / М. О. Кашуба, О. М. Сопель. Вісник наукових
досліджень, 2013, – С. 82-84.
15. Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Безпека праці в
медичних закладах [Електронний ресурс] : Довідковий посібник
/ Д. В. Зеркалов, Ю.О. Полукаров. – Електрон. дані. – К. :
Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Ел. Ресурс file:///C:/Users/радикюра/Downloads/RE0000135.PDF
159
16. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Підручник.
Львів
Афіша
2004.
–
250
с.
Ел.
Ресурс
file:///C:/Users/радикюра/Downloads/Жидецький%20В.Ц.%20Осн
ови%20охорони%20праці.%20Підручник.pdf
17. Малишевська О. С. Впровадження в курс навчальної
дисципліни "Охорона праці в галузі" питань безпеки праці
медичних сестер під час роботи з канцерогенними препаратами
/Малишевська О. С./ Наукові записки, серія: Педагогічні науки,
2016. – Вип.149. – С. 68-72.
18. Малишевська О. С. Введення в курс дисципліни
"Охорона праці в галузі" для молодших спеціалістів питань
безпеки
праці
з
протипухлинними
препаратами.
/Малишевська О. С./
Вісник
Запорізького
національного
університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки., 2016.
– № 1 (26) – 143-152 с.
19. Бардов В. Г., Федоренко В. І., Білецька Е. М., Кашуба
М. О., Кондратюк В. А. та ін. Основи екології: підручник для
студ. вищих навч. Закладів. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 424 с.
160