Uploaded by Дима Саулин

Визначення конкурентоспроможності підприємства

advertisement
Практична робота №1
Визначення конкурентоспроможності підприємства
1.
Визначити
згідно
з
варіантом
призначення
автотранспортного
підприємства таблиця 1.1. Вибір варіанта за останньої цифрою залікової
книжки.
Таблиця 1.1
Призначення автотранспортного підприємства
Варіанти
2.
4
5
6
7
9
8
Перевезення молочної
продукції
3
2
Перевезення м’ясної
продукції
Перевезення навальних
вантажів
перевезення побутової
техніки
Перевезення хліба
1
Перевезення меблів
Призначення
автотранспортного
підприємства
Перевезення
нафтопродуктів
0
Перевезення побутової
хімії
Перевезення
текстильних виробів
Перевезення солодощів
Показники
Обрати з набору поінформованості по клієнтурі ваше підприємство та
4 -ох конкурентів (табл. 1.2).
3.
Визначити місткість ринку в тонах перевезеного вантажу і тонно-
кілометрах:
𝑛
𝐸𝑞 = ∑ 𝐸𝑖
𝑖=1
𝐸𝑞 = 9,8 + 11,3 + 8,6 + 11,9 + 9,2 = 50,8 тис. т
𝑛
𝐸𝑤 = ∑ 𝐸𝑖 ∙ 𝑙𝑖
𝑖=1
𝐸𝑤 = 9,8 ∙ 18 + 11,3 ∙ 22,5 + 8,6 ∙ 19,7 + 11,9 ∙ 24 + 9,2 ∙ 14,8
= 1021,83 тис. ткм
2
Таблиця 1.2
Клієнти ринку вантажних перевезень
Показники
Підприємство
Вид вантажу
1
ТОВ Ареанда
Побутова хімія
2
ТОВ Камелія
Пральний
порошок
11.3
22,5
Обліко
ва
кількіс
ть
8
автомо
6
білів
3
ПП ЧистоБуд
Миючі засоби
8,6
19,7
4
Ольвія-Б
Побутова хімія
11,9
5
ПП ХімФарм
Мило
9,2
№
4.
Обсяг
перевезе
нь, тис.
т
9,8
Середня
відстань
перевезен
ь,18
км
Вантажн Тариф,
ість, т
грн/км
4
9
1,5
9,8
7
2,5
9,1
24
6
4
9,8
14,8
8
3,5
9,5
Середня відстань перевезень визначається за формулою:
𝑙їв =
𝑙їв =
𝐸𝑤
𝐸𝑞
1021830
= 20.11 км
50800
5. Провізна можливість парку автомобілів (в т і т-км) розраховується за
формулами:
𝑊𝑞 =
𝑊𝑞 =
260 ∙ 0,85 ∙ 8 ∙ 4 ∙ 0,75 ∙ 0,5 ∙ 24 ∙ 8
= 21539,09 т
18 + 24 ∙ 0,5 ∙ 0,47
𝑊𝑞 =
𝑊𝑞 =
Дк ∙ 𝛼в ∙ Ас ∙ 𝑞 ∙ 𝛾ст ∙ 𝛽 ∙ 𝑉т ∙ Тн
𝑙сер + 𝑉т ∙ 𝛽 ∙ 𝑡нр
Дк ∙ 𝛼в ∙ Ас ∙ 𝑞 ∙ 𝛾ст ∙ 𝛽 ∙ 𝑉т ∙ Тн ∙ 𝑙сер
𝑙сер + 𝑉т ∙ 𝛽 ∙ 𝑡нр
260 ∙ 0,85 ∙ 8 ∙ 4 ∙ 0,75 ∙ 0,5 ∙ 24 ∙ 8 ∙ 18
= 387703,55 ткм
18 + 24 ∙ 0,5 ∙ 0,47
де: Дк −колендарні дні обслуговування клієнта =260 днів. 𝛼в − коефіцієнт
використання парку =0,85. 𝑙сер − середня відстань перевезень вантажів. Ас −
3
облікова
кількість
вантажопідйомність
автомобілів
пака
підприємства. 𝑞 −
автомобілів. 𝛾ст −
коефіцієнт
середня
використання
вантажності =0,75. 𝛽 − коефіцієнт використання пробігу =0,5. 𝑉т − технічна
швидкість =24км/год. 𝑡нр − час навантаження розвантаження.
- для бортового:
𝑡нр =
𝑡нр =
(2 ∙ (12 + 2 ∙ (𝑞 ∙ 𝛾ст − 1)))
60
(2 ∙ (12 + 2 ∙ (4 ∙ 0,75 − 1)))
= 0,47 год
60
Аналогічно розраховуємо показники для інших підприємств і зводимо
в табл. 1.3.
Таблиця 1.3
Показники потужності транспортних підприємств-конкурентів
Кількість
Середня
Підприємства
автомобілів, од. вантажопідйомність, т
1
2
3
4
5
Всього
8
6
7
6
8
Середній
тариф,
грн/км
4
1,5
2,5
4
3,5
9
9,8
9,1
9,8
9,5
9,37
Провізні можливості
m
ткм
21539,09
5245,71
11201,13
12884,21
22056,24
72926,38
387703,55
118028,57
220662,19
309221,05
326432,32
1362047,68
Визначимо, чи задовільнено попит на ринку:
𝑛
𝛥𝑊𝑞 = ∑ 𝑊𝑞𝑖 − 𝐸𝑞
𝑖=1
𝛥𝑊𝑞 = 72926,38 − 50800 = 22126,38 т
Визначаємо коефіцієнт охоплення ринку для сумарних провізних
можливостей:
𝐾𝑜𝑝 =
1
∙ 72926,38 = 1,436
50800
4
Якщо коефіцієнт обхвату ринку більший за одиницю, необхідно
розрахувати коефіцієнт обхвату ринку (технологічності) для кожного
підприємства.
𝐾𝑜𝑝1 =
1
∙ 21539,09 = 0,424
50800
Подальші розрахунки проводимо за аналогічною схемою, а результати
зводимо у таблиці 1.4
Визначаємо коефіцієнт конкурентоздатності по ціні послуги:
Кц =
Кц1 =
𝑇
𝑇
9
= 0,961
9,37
Подальші розрахунки проводимо за аналогічною схемою, а результати
зводимо у таблиці 1.4
де - середня ціна за послугу, грн/км., визначаємо як середньозважене
значення (по параметру ):
𝑇=
𝑇=
∑ 𝑇𝑖 ∙ 𝑊𝑞𝑖
∑ 𝑊𝑞𝑖
9 ∙ 21539 + 9,8 ∙ 5245,71 + 9,1 ∙ 11201,13 + 9,8 ∙ 12884,21 + 9,5 ∙ 22056,24
= 9,37
72926,38
Розраховуємо коефіцієнт рекламних зусиль:
Кр =
Зркл
Зркл
Де Зркпі - рекламні зусилля для кожного підприємства, приймаємо для
всіх підприємств Зрклі = 2800 грн/рік. Так як для всіх підприємств рекламні
зусилля однакові то коефіцієнт буде дорівнювати 1 для всіх підприємств.
Далі розраховуємо коефіцієнт конкурентоздатності підприємства:
3
Кк = √КАор ∙ КВц ∙ КСр
3
Кк1 = √0,4241 ∙ 0,9610,9 ∙ 10,7
5
де А, В, С- еластичність складових, А = 1, В = 0,9, С = 0,7.
Подальші розрахунки проводимо за аналогічною схемою, а результати
зводимо у таблиці 1.4
Умовна частка і-го підприємства в умовах надлишкової пропозиції
визначається по формулі:
−
𝑛
𝑌𝑖 = (1 +
1
∙ ∑ Ккі )
Ккі
Корі
Ккі
𝑖=1
0,424
−
0,742
1
𝑌1 = (1 +
∙ 3,219)
= 0,641
0,742
Подальші розрахунки проводимо за аналогічною схемою, а результати
зводимо у таблиці 1.4
Фактичну частку ринку визначимо по формулі
𝑌𝑖` =
𝑌1` =
𝑌𝑖
∑ 𝑌𝑖
0,641
= 0,159
2,412
Подальші розрахунки проводимо за аналогічною схемою, а результати
зводимо у таблиці 1.4
З урахуванням частини ринку визначаємо значення об’єму цільового
ринку:
𝜀цр = 𝐸𝑞 ∙ 𝑌𝑖`
𝜀цр1 = 50800 ∙ 0,159 = 8077,2 т
Подальші розрахунки проводимо за аналогічною схемою, а результати
зводимо у таблиці 1.4
6
таблиця 1.4
Показники конкурентоздатності підприємств
Показник
Підприємства
1
2
3
4
5
Разом
Коефіцієнт технологічності
0,424
0,103
0,220
0,254
0,434
-
Коефіцієнт конкурентоздатності по
ціні послуги
0,961
1,046
0,972
1,046
1,014
-
1
1
1
1
1
-
Коефіцієнт конкурентоздатності
0,742
0,476
0,599
0,642
0,760
3,219
Умовна частина ринку
0,384
0,641
0,506
0,492
0,389
2,412
Фактична частина ринку
0,159
0,266
0,210
0,204
0,161
1,000
Об’єм цільового ринку, т
8077,2 13512,8 10668 10363,2 8178,8 50800
Коефіцієнт рекламних зусиль
Виходячи з проведених розрахунків ми можемо зробити висновки що
ринок збути є перенасиченим, і найбільшу частку займає підприємство №2,
але при цьому воно має найменше значення загального
коефіцієнту
конкурентоздатності. Найбільш конкурентноздатними є підприємства 1 та 5, і
це при тому що вони займають малу частку ринку збуту, цей показник
говорить що вони з легкістю можуть почати збільшувати охоплення ринку.
7
Download