Tööleht 2

Реклама
Tööleht 2
Teema „Rahvastik“ . Тема: Народонаселение.
Õppematerjalid / Учебные материалы:
 Экономическая и социальная география, Сулев Мяэлтсемеэс, АВИТА, 2005 (VÕII)
 Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile 1 osa, Avita 2003 (EÕII)
 Presentatsioonid teemal “Rahvastik”
Iseseisva töö ülesanded:
Teema 1: «Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Численность населения мира и ее
изменение.» VÕII 80-84, EÕ II § 2.1-2.1.1
1. Selgita mõisted: demograafia, rahvastik, loomulik iive. Объясни термины: демография,
народонаселение, естественный прирост
2. Analüüsi graafikut „Maailma rahvaarvu tõus“. Проанализируй график «Рост численности
населения Земли» (VÕ-стр.81, EÕ-lk.68, презентация слайд 8) по плану:
а) Milline on maailma rahvaarvu tõusu dünaamika ühiskonna ajaloolise arengu perioodil? Как
изменялась численность населения Земли в период исторического развития общества?
b) Millal ja miks algas kiire rahvaarvu tõus? Когда и почему начался быстрый рост численности
населения?
c) Kuidas rahvaarv 20. sajandil muutus? Как менялась численность населения Земли в 20 веке?
d) Kuidas muutub rahvaarv 21. sajandil? Какие изменения прогнозируются в 21 веке?
3. Nimeta maailma ajaloos kaks perioodi, mil maailma rahvaarv tõusis järsult, ning too välja
põhjused. Назови два периода в истории человечества, когда численность населения резко
увеличивалась. Объясни причины.
4.Kus toimub praegusel ajal kiire rahvaarvu tõus? Где в настоящее время происходит наиболее
быстрый рост численности населения?
5. Kuidas muutus rahvaarv Eestis alates 1990.aastast? Как менялась численность населения
Эстонии, начиная с 1990 года.
Teema 2. «Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid. Расположение и
плотность население, влияющие на это факторы.» VÕII §4.2, EÕ II § 2.1.2
1.Selgita mõiste “rahvastiku tihedus”. Объясни термин: плотность населения
2. Täida tabel „Asustuse tihedust mõjutavad tegurid“. Заполни теблицу «Факторы, влияющие на
плотность населения»
Positiivsed /положительно
Asustuse tihedust mõjutavad
Negatiivsed /отрицательно
влияющие
tegurid/ факторы, влияющие на влияющие
плотность населения
Kliima /климат
Reljeef / рельеф
Mullad /почвы
Loodusvarad /природные
ресурсы
Vee allikad/ источники воды
Majanduslikud /экономические
Sotsiaalsed /социальные
Poliitilised /политические
3.Võrdle rahvastiku paiknemist sarnase rahvastiku keskmise tihedusega Egiptuses ja Ukrainas. Mis
seda mõjutab? (Presentatsioon slaid 20-21). Tee järeldus. Сравни размещение населения в
схожих по средней полотности населения странах, Египте и Украине. Объясни различия.
Сделай вывод.
4.Millised piirkonnad maailmas on kõige tihedama, millised hõredama asustusega? Selgita miks?
Какие районы на Земле наиболее заселены, какие наименее? Объясни причины.
1
Tööleht 2
Teema 3. «Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid. Rahvastikupoliitika. Факторы,
влияющие на смертность и рождаемость. Политика народонаселения.» VÕII lk 82-88,
EÕ II § 2.2
1.Nimeta loomulikku iivet mõjutavad tegurid. Назови факторы, влияющие на естественный
прирост.
2.Mille poolest erineb loomulik iive Põhja ja Lõuna riikides ning milliseid sotsiaalseid probleeme see
tulevikus tekitada võib? Чем отличаются показатели естественного прироста в странах Севера и
странах Юга? Какие социальные проблемы могут возникнуть в этих странах в будущем?
3.Kasutades EÕII tabelit 9(õp. lk 75) (VÕII lk156-161) võrdle Nigeeria ja Prantsusmaa andmeid.Tee
järeldus. Сравни демографические показатели стран и сделай вывод.
Nigeeria/ Нигерия
Prantsusmaa/Франция
Loomulik iive/ естествееный
прирост
Keskmine lastearv ühe sünnituseas
naise kohta/ среднее количество
детей на одну роженницу
Imikusuremus/ детская
смертность
Keskmine eluiga / средняя
продолжительность жизни
Vanuseline koosseis/ доля людей
в возрасте
0-14
15-65
Üle 65
Rahvastiku taastootmise tüüp/тип
воспроизводства населения
Järeldus /Вывод
Teema 4. «Demograafiline üleminek. Демографический переход.» VÕII §4.3 EÕ II§ 2.4
1.Mida kirjeldab demograafilise ülemineku teooria? Что объясняет теория демографического
перехода?
2.Täida tabel „Demograafilise ülemineku etapid”. Заполни таблицу «Теория демографического
перехода»
Traditsiooniline Demograafiline Demograafilise Kaasaegne
rahvastiku tüüp/ plahvatus/
vananamise
rahvastiku tüüp/
традиционная демографически etapp/ старение современная
смена
взрыв
населения
смена
поколений
поколений
Sündimus / suremus
Рождаемость/ смертность
Rahvaarvu muutumine/
Изменение численности
населения
Kuidas rahvastiku
vanuseline koosseis
muutub/ как меняется
возрастной состав
населения
Joonista tüüpiline
rahvastikupüramiid/
2
Tööleht 2
сделай схематичный
рисунок
соответствующей
пирамиды
народонаселения
Nimeta riike,mis kuuluvad
sellesse arengujärku
praegu/ приведи примеры
стран, находящихся
сейчас на данном этапе
3.Millised on seosed ühiskonna arengu ja demograafilise siirde vahel? Как связаны уровень
развития общества и этап демографического перехода, на котором находится страна?
Teema 5. «Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule. Структура народонаселения и
ее влияние на развитие государства» VÕII § 5.1, lk.87 EÕ II§ 2.3
1.Miks jagatakse rahvastik kolme vanuselisse rühma? Почему население делят на 3 возрастные
группы?
2.Kuidas muutus XX saj. lõpus ja XXI saj. alguses kolme põhilise vanuselise grupi osatähtsus
arenenud ja arenguriikides. Как в конце ХХ и начале ХХI века менялась доля трёх основных
возрастных групп в структуре населения развитых и развивающихся стран? Объясни, с чем
это связано?
3.Too näiteid riikidest, kus laste osatähtsus on väga suur ning riikidest, kus vanurite osatähtsus on
suur. Приведи пример страны с очень высокой долей детей и страны с высокой долей
пожилых людей.
4.Kuidas mõjutab rahvaarvu jätkuv vähenemine Eesti tulevikku? Как на будущее Эстонии
повлияет длительный процесс сокращения численности населения?
5.Nimeta üks rahvastiku vananemise majanduslik, demograafiline ja sotsiaalne tagajärg. Назови по
одному экономическому, демографическому и социальному последствию процесса старения
населения.
Teema 6-7. «Rände põhjused ning liigitamine. Peamised rändevood maailmas. Rände
tagajärjed. Pagulasprobleemid maailmas. Причины и классификация миграции. Основные
миграционные потоки в мире. Последствия миграции. Проблемы беженцев в мире.»
VÕII § 4.4 EÕ II§ 2.7
1.Selgita mõisted: rahvastikuränne, emigratsioon, immigratsioon. Объясни термины: миграция,
эмиграция, иммиграция, сальдо миграции.
2.Tee skeem ”Migratsiooni tüübid”. Сделай схему «Типы миграций».
3.Mis on Põhja ja Lõuna riikide rände peamised erinevused? В чём основная разница миграции в
странах Севера и странах Юга?
4.Mis on migratsioonipoliitika? Mis on selle eesmärk? Mis on selle erinevus riikides, kus on
positiivne rändesaldo ning riikides, kus on negatiivne rändesaldo? Что такое миграционная
политика? Какова её цель? В чём её отличие в станах с положительным и отрицательным
сальдо миграции.
5.Täiga tabel. Заполни таблицу.
Lähteriik: AlŽeeria
Sihtriik:Prantsusmaa
Страна выезда: Алжир
Страна въезда: Франция
Demograafiline tagajärg/
демографические
последствия
Majanduslik tagajärg/
3
Tööleht 2
экономические последствия
Sotsiaalne tagajärg/
социальные последствия
6. Тäida tabel „Rahvusvaheliste rännete lained”
Rännete
Laine algus / Põhjus / причины
lained/ волны начало
миграции
Esimene
rändelaine
Kust?/ откуда?
Kuhu?/ куда?
Teine
rändelaine
7.Miks on viimasel ajal põgenike arv maailmas suurenenud? Почему в последнее время
увеличелось количество беженцев в мире.
4
Скачать