MG- 244 / 245 БЛЕНДЕР MG-

advertisement
MG-244 / MG-245
ÁËÅÍÄÅÐ
ËÞÁÈÉ ÏÎÊÓÏÅÖÜ!
Êîëåêòèâ êîìïàí³¿ «Magio» äÿêóº Âàì
çà çðîáëåíèé âèá³ð íà êîðèñòü
ïðîäóêö³¿ íàøî¿ ìàðêè ³ ãàðàíòóº
âèñîêó ÿê³ñòü ðîáîòè ïðèäáàíîãî
Âàìè ïðèëàäó ïðè óìîâ³ äîòðèìàííÿ
ïðàâèë ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿.
Ïåðåä ïî÷àòêîì åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó
óâàæíî ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³þ, â ÿê³é
ì³ñòèòüñÿ âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ, ùî
ñòîñóºòüñÿ Âàøî¿ áåçïåêè, à òàêîæ
ðåêîìåíäàö³¿ ïî ïðàâèëüíîìó
âèêîðèñòàííþ ïðèëàäó ³ äîãëÿäó çà
íèì.
ÓÊÐ ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
ϳä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íèõ
ïðèëàä³â íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü òàêèõ
çàïîá³æíèõ çàõîä³â:
1. Ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³þ ïåðåä âèêîðèñòàííÿì àáî ÷èùåííÿì åëåêòðîïðèëàäó.
2. Íå çàëèøàéòå ä³òåé áåç äîãëÿäó ïîðÿä ³ç
åëåêòðîïðèëàäîì.
3. Óíèêàéòå ïîïàäàííÿ âîäè àáî áóäü-ÿêî¿
ð³äèíè íà åëåêòðîïðèëàä, à òàêîæ øíóð
æèâëåííÿ òà âèëêó.
4. Ñë³äêóéòå, ùîá øíóð æèâëåííÿ íå
òîðêàâñÿ ãîñòðèõ êðàéîê òà ãàðÿ÷èõ
ïîâåðõîíü.
5. Íå âèêîðèñòîâóéòå ïîøêîäæåíèé
åëåêòðîïðèëàä, à òàêîæ ïðèëàä ³ç
ïîøêîäæåíèì øíóðîì æèâëåííÿ àáî
âèëêîþ. Íå íàìàãàéòåñÿ ñàìîñò³éíî
ðåìîíòóâàòè ïðèñòð³é.
Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ íåñïðàâíîñòåé
çâåðòàéòåñÿ äî àâòîðèçîâàíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.
6. Âèìèêàéòå åëåêòðîïðèëàä â³ä
åëåêòðîìåðåæ³ ÿêùî äîâãî íèì íå
êîðèñòóºòåñÿ àáî ïåðåä ÷èñòêîþ. Çàâæäè
òðèìàéòå çà âèëêó, í³êîëè íå òÿãí³òü çà
øíóð æèâëåííÿ.
7. Íå íàêðèâàéòå åëåêòðîïðèëàä
ìåòàëåâèìè êîíñòðóêö³ÿìè àáî îäÿãîì,
òàê ÿê öå ìîæå âèêëèêàòè ïåðåãð³â
îáëàäíàííÿ.
8. Íå çàëèøàéòå óâ³ìêíåíèé ïðèëàä áåç
äîãëÿäó.
9. Âèêîðèñòîâóéòå âèêëþ÷íî ò³ àêñåñóàðè, ÿê³ ðåêîìåíäîâàí³ âèðîáíèêîì.
10. Âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä ò³ëüêè ó
ïîáóòîâèõ ö³ëÿõ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äàíî¿
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿.
11. Âèêîðèñòîâóéòå ò³ëüêè ó ïðèì³ùåíí³.
12. Çàáîðîíÿºòüñÿ çàíóðþâàòè ìîòîðíó
÷àñòèíó ó âîäó àáî áóäü-ÿêó ³íøó ð³äèíó.
13. Íàïðèê³íö³ ðîáîòè, ïåðø, í³æ
âèòÿãàòè ïðîäóêòè òà íàñàäêè, â³äêëþ÷³òü
ïðèëàä ç åëåêòðîìåðåæ³ òà äî÷åêàéòåñÿ
ïîâíî¿ çóïèíêè åëåêòðîäâèãóíà.
14. Íå ïîì³ùàéòå áëåíäåð ó ãàðÿ÷³
³íãðå䳺íòè (> 70 ?C).
15. ßêùî âèð³á äåÿêèé ÷àñ çíàõîäèâñÿ ïðè
ò å ì ï å ð à ò ó ð ³ í è æ ÷ å 0 ?C , ï å ð å ä
óâ³ìêíåííÿì éîãî ñë³ä âèòðèìàòè ó
ê³ìíàò³ íå ìåíøå 2 ãîäèí.
ÏÐÈ̲ÒÊÀ:
×àñ áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè áëåíäåðà íå
ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 1 õâ., à ïåðåðâà
ì³æ ââ³ìêíåííÿìè – íå ìåíø 4 õâ.
ÓÂÀÃÀ: гæó÷³ ëåçà äóæå ãîñòð³ òà ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó.
Ïîâîäüòåñÿ ç íèìè âêðàé îáåðåæíî!
Áëåíäåð
A. Êíîïêè óïðàâë³ííÿ
øâèäê³ñòþ
B. Ìîòîðíà ÷àñòèíà /Ðó÷êà
C. Íàñàäêà-áëåíäåð
(çí³ìíà íàñàäêà)
Ïîäð³áíþâà÷
D. Êðèøêà ïîäð³áíþâà÷à
E. Ëåçà
F. ×àøà
̳êñåð
G. Ç’ºäíóâà÷
H. ³í÷èê
I. Íàñàäêà äëÿ çáåð³ãàííÿ
ïðèñòðîþ
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÁËÅÍÄÅÐÀ
* Öÿ íàñàäêà äîïîìîæå âàì ïðèãîòóâàòè
äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, ñóïè, ìîëî÷í³
êîêòåéë³ ³ ìàéîíåç.
1. Ç'ºäíàéòå ìîòîðíó ÷àñòèíó (ðó÷êó) ³
íàñàäêó-áëåíäåð, ïîâåðí³òü ³ çàô³êñóéòå
(ìàë.1).
2. ϳäêëþ÷³òü ïðèëàä äî åëåêòðîìåðåæ³,
ùîá çàïîá³ãòè ðîçáðèçêóâàííþ
ðîçì³ñò³òü ëåçà áëåíäåðà ó ïðîäóêòè
ïåðåä ââ³ìêíåííÿì.
3. Ñò³éêî ïðèòðèìóþ÷è ºìí³ñòü,
íàòèñí³òü ³ óòðèìóéòå êíîïêó êåðóâàííÿ
øâèäê³ñòþ (âèêîðèñòîâóéòå øâèäê³ñòü 1
äëÿ á³ëüø ïîâ³ëüíîãî çì³øóâàííÿ ³
çàïîá³ãàííÿ ðîçáðèçêóâàííÿ).
* Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàííÿ ð³äèíè â
ç'ºäíàííÿ ì³æ ìîòîðíî¿ ÷àñòèíîþ ³
íàñàäêîþ.
* ßêùî áëåíäåð çàñòðÿã - â³äêëþ÷³òü
ïðèëàä â³ä ìåðåæ³ ³ î÷èñò³òü éîãî.
4. ϳñëÿ âèêîðèñòàííÿ â³ä'ºäíàéòå â³ä
åëåêòðîìåðåæ³ ³ ðîçáåð³òü.
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÏÎÄвÁÍÞÂÀ×À
* Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ íàñàäêè ìîæíà
ïîäð³áíèòè ì'ÿñî, ñèð, îâî÷³, òðàâè, õë³á,
á³ñêâ³òè ³ ãîð³õè.
* Íå âèêîðèñòîâóéòå öþ íàñàäêó äëÿ
æîðñòêèõ ïðîäóêò³â, òàêèõ ÿê êàâîâ³
áîáè, ë³ä, ñïåö³¿ àáî øîêîëàä. Òàê³
ïðîäóêòè ìîæóòü ïîøêîäèòè ëåçà.
1. Î÷èñò³òü ïðîäóêòè â³ä ê³ñòîê àáî
ê³ñòî÷îê ³ ïîð³æòå íà êóáèêè 1-2 ñì.
Ç'ºäíàéòå í³æ ïîäð³áíþâà÷à ç³ øòèôòîì,
ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â ÷àø³ (ìàë. 4).
2. Ïîêëàä³òü ïðîäóêòè, ÿê³ ïîòð³áíî
ïîäð³áíèòè.
3. Ç'ºäíàéòå êðèøêó ïîäð³áíþâà÷à,
ïîâåðí³òü ³ çàô³êñóéòå (ìàë. 3).
4. Ç'ºäíàéòå ìîòîðíó ÷àñòèíó, ïîâåðí³òü ³
çàô³êñóéòå (ìàë.2).
5. ϳäêëþ÷³òü ïðèëàä äî åëåêòðîìåðåæ³,
ñò³éêî ïðèòðèìóþ÷è ÷àøó, íàòèñí³òü ³
óòðèìóéòå êíîïêó øâèäêîñò³ 2.
6. ϳñëÿ âèêîðèñòàííÿ â³ä'ºäíàéòå â³ä
åëåêòðîìåðåæ³ ³ ðîçáåð³òü.
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÀÑÀÄÊÈ ÄËß
ÇÁÈÂÀÍÍß/Ç̲ØÓÂÀÍÍß
* Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ íàñàäêè ìîæíà
çáèâàòè ëåãê³ ³íãðå䳺íòè, òàê³ ÿê ÿéöÿ,
êðåìè, øâèäê³ äåñåðòè.
* Íå çáèâàéòå âàæê³ ïðîäóêòè, òàê³ ÿê
ìàðãàðèí ³ öóêîð. Öå ìîæå ïîøêîäèòè
â³í÷èê.
1. Ç'ºäíàéòå â³í÷èê ³ ç'ºäíóâà÷ íàñàäêè
(ìàë. 5).
2. Ç'ºäíàéòå ìîòîðíó ÷àñòèíó ³ ç³áðàíó
íàñàäêó-â³í÷èê, ïîâåðí³òü ³ çàô³êñóéòå
(ìàë. 6).
3. Ïîêëàä³òü ïðîäóêòè â ÷àøó.
* Íå çáèâàéòå á³ëüøå 4õ ÿºöü àáî 400 ìë
êðåìó.
4. ϳäêëþ÷³òü ïðèëàä äî åëåêòðîìåðåæ³,
ùîá çàïîá³ãòè ðîçáðèçêóâàííþ
íàòèñí³òü ³ óòðèìóéòå êíîïêó øâèäêîñò³
1, ðóõàéòå â³í÷èêîì çà ãîäèííèêîâîþ
ñòð³ëêîþ.
* Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàííÿ ð³äèíè âèùå
â³í÷èêà.
5. ϳñëÿ âèêîðèñòàííÿ â³ä'ºäíàéòå â³ä
åëåêòðîìåðåæ³ ³ ðîçáåð³òü.
ÏÐÈ̲ÒÊÀ:
×àñ áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè áëåíäåðà íå
ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 1 õâ., à ïåðåðâà
ì³æ ââ³ìêíåííÿìè – íå ìåíø 4 õâ.
×ÈÙÅÍÍß ÒÀ ÄÎÃËßÄ
1. Ïåðåä ÷èùåííÿì â³ä'ºäíàéòå ïðèëàä
â³ä ìåðåæ³.
2. Ïðîòð³òü çîâí³øíþ ïîâåðõíþ âîëîãîþ
òêàíèíîþ.
3. Ïðîìèéòå çì³íí³ äåòàë³ ó òåïë³é âîä³ ³ç
íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ìèþ÷îãî çàñîáó.
ÇÁÅвÃÀÍÍß
1. Âñòàíîâ³òü íàñàäêó äëÿ çáåð³ãàííÿ
ïðèëàäó íà êðèøêó ïîäð³áíþâà÷à
(ìàë.8).
2. Âñòàíîâ³òü ìîòîðíó ÷àñòèíó ³
ïîâåðí³òü. Íà êîæí³é ñòîðîí³ âñòàíîâ³òü
íàñàäêè (ìàë. 9).
ÒÅÕͲ×Ͳ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Åëåêòðîæèâëåííÿ: 220-240 Â ~ 50/60 Ãö
Ïîòóæí³ñòü: 250 Âò
×àøà ïîäð³áíþâà÷à: 0,5 ë
Ðåêîìåíäîâàíèé òåðì³í âèêîðèñòàííÿ –
3 ðîêè
Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿: www.magio.kiev.ua
Çàïèòàííÿ, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì
ïðîäóêö³¿ MAGIO: support@magio.kiev.ua
ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ!
Êîëëåêòèâ êîìïàíèè «Magio»
áëàãîäàðèò Âàñ çà ñäåëàííûé âûáîð â
ïîëüçó ïðîäóêöèè íàøåé ìàðêè è
ãàðàíòèðóåò âûñîêîå êà÷åñòâî
ðàáîòû ïðèîáðåòåííîãî Âàìè
ïðèáîðà ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë åãî
ýêñïëóàòàöèè.
Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè
ïðèáîðà âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
äàííóþ èíñòðóêöèþ, â êîòîðîé
ñîäåðæèòñÿ âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ,
êàñàþùàÿñÿ Âàøåé áåçîïàñíîñòè, à
òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðàâèëüíîìó
èñïîëüçîâàíèþ ïðèáîðà è óõîäó çà
íèì.
ÐÓÑ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ïðèáîðîâ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:
1. Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïåðåä
èñïîëüçîâàíèåì èëè ÷èñòêîé
ýëåêòðîïðèáîðà
2. Íå îñòàâëÿéòå äåòåé áåç ïðèñìîòðà
ðÿäîì ñ ýëåêòðîïðèáîðîì
3. Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ âîäû èëè êàêîéëèáî æèäêîñòè íà ýëåêòðîïðèáîð, à
òàêæå íà ïðîâîä è âèëêó.
4. Íå äîïóñêàéòå ðàñïîëîæåíèÿ ïðîâîäà
íà óãëó ñòîëà, à òàêæå åãî êîíòàêòà ñ
ãîðÿ÷åé ïîâåðõíîñòüþ.
5. Íå èñïîëüçóéòå ïîâðåæäåííûé
ýëåêòðîïðèáîð, à òàêæå ýëåêòðîïðèáîð
ñ ïîâðåæäåííîé âèëêîé èëè ïðîâîäîì.
Åñëè ýëåêòðîïðèáîð ïîâðåæäåí èëè
ñëîìàí, íå ïûòàéòåñü ïî÷èíèòü åãî
ñàìîñòîÿòåëüíî.  ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ
ýëåêòðîïðèáîðà îáðàòèòåñü â
àâòîðèçèðîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð
äëÿ ðåìîíòà èëè îáñëóæèâàíèÿ
ïðèáîðà.
6. Îòêëþ÷àéòå ïðèáîð èç ñåòè, åñëè
äîëãî íå èñïîëüçóåòå, à òàêæå ïåðåä
÷èñòêîé. Âñåãäà äåðæèòå çà âèëêó,
íèêîãäà íå òÿíèòå çà ïðîâîä.
7. Íå íàêðûâàéòå ýëåêòðîïðèáîð
ìåòàëëè÷åñêèìè êîíñòðóêöèÿìè èëè
îäåæäîé, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
âîçãîðàíèþ èëè âûõîäó ïðèáîðà èç
ñòðîÿ.
8. Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå ðàáîòàþùèé
ýëåêòðîïðèáîð áåç ïðèñìîòðà.
9. Èñïîëüçóéòå òîëüêî
ðåêîìåíäîâàííûå ïðîèçâîäèòåëåì
àêñåññóàðû.
10. Èñïîëüçóéòå ïðèáîð òîëüêî â
áûòîâûõ öåëÿõ, óêàçàííûõ â ýòîé
èíñòðóêöèè.
11. Èñïîëüçóéòå ïðèáîð òîëüêî â
ïîìåùåíèè.
12. Çàïðåùàåòñÿ ïîãðóæàòü ìîòîðíóþ
÷àñòü â âîäó è äðóãèå æèäêîñòè.
13. Ïî çàâåðøåíèè ðàáîòû, ïðåæäå, ÷åì
èçâëåêàòü èç ÷àøè ïðîäóêòû è íàñàäêó,
îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ýëåêòðîñåòè è
äîæäèòåñü ïîëíîé îñòàíîâêè
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
14. Íå ïîìåùàéòå áëåíäåð â ãîðÿ÷èå
èíãðåäèåíòû (> 70 ?C).
15. Åñëè èçäåëèå íåêîòîðîå âðåìÿ
íàõîäèëîñü ïðè òåìïåðàòóðå íèæå 0?C,
ïåðåä âêëþ÷åíèåì åãî ñëåäóåò
âûäåðæàòü â êîìíàòíûõ óñëîâèÿõ íå
ìåíåå 2 ÷àñîâ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû áëåíäåðà
íå äîëæíî ïðåâûøàòü 1 ìèí., à ïåðåðûâ
ìåæäó âêëþ÷åíèÿìè – íå ìåíåå 4 ìèí.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ðåæóùèå ëåçâèÿ î÷åíü îñòðûå è
ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòü.
Îáðàùàéòåñü ñ íèìè êðàéíå îñòîðîæíî!
Áëåíäåð
A. Êíîïêè óïðàâëåíèÿ
ñêîðîñòüþ
B. Ìîòîðíàÿ
÷àñòü/Ðó÷êà
C. Íàñàäêà-áëåíäåð
(ñúåìíàÿ íàñàäêà)
Èçìåëü÷èòåëü
D. Êðûøêà
èçìåëü÷èòåëÿ
E. Íîæ
F. ×àøà
Ìèêñåð
G. Ñîåäèíèòåëü
H. Âåí÷èê
I. Íàñàäêà äëÿ
õðàíåíèÿ ïðèáîðà
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÁËÅÍÄÅÐÀ
*Ýòà íàñàäêà ïîìîæåò âàì ïðèãîòîâèòü
äåòñêîå ïèòàíèå, ñóïû, ìîëî÷íûå
êîêòåéëè è ìàéîíåç.
1. Ñîåäèíèòå ìîòîðíóþ ÷àñòü (ðó÷êó) è
íàñàäêó-áëåíäåð, ïîâåðíèòå è
çàôèêñèðóéòå (ðèñ.1).
2. Ïîäêëþ÷èòå ïðèáîð ê ýëåêòðîñåòè,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðàçáðûçãèâàíèå
ðàçìåñòèòå ëîïàñòè áëåíäåðà â ïðîäóêòû
ïåðåä âêëþ÷åíèåì.
3. Óñòîé÷èâî ïðèäåðæèâàÿ åìêîñòü,
íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó
óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ (èñïîëüçóéòå
ñêîðîñòü 1 äëÿ áîëåå ìåäëåííîãî
ñìåøèâàíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ
ðàçáðûçãèâàíèÿ).
*Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ æèäêîñòè â
ñîåäèíåíèå ìåæäó ìîòîðíîé ÷àñòüþ è
íàñàäêîé.
* Åñëè áëåíäåð çàñòðÿë – îòêëþ÷èòå
ïðèáîð îò ñåòè è î÷èñòèòå åãî.
4. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ îòñîåäèíèòå îò
ýëåêòðîñåòè è ðàçáåðèòå.
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÈÇÌÅËÜ×ÈÒÅËß
*Ñ ïîìîùüþ ýòîé íàñàäêè ìîæíî
èçìåëü÷èòü ìÿñî, ñûð, îâîùè, òðàâû,
õëåá, áèñêâèòû è îðåõè.
*Íå èñïîëüçóéòå ýòó íàñàäêó äëÿ æåñòêèõ
ïðîäóêòîâ, òàêèõ êàê êîôåéíûå áîáû, ëåä,
ñïåöèè èëè øîêîëàä. Òàêèå ïðîäóêòû
ìîãóò ïîâðåäèòü ëåçâèÿ.
1. Î÷èñòèòå ïðîäóêòû îò êîñòåé èëè
êîñòî÷åê è ïîðåæüòå íà êóáèêè 1-2 ñì.
Ñîåäèíèòå íîæ èçìåëü÷èòåëÿ ñî
øòèôòîì, êîòîðûé ðàñïîëîæåí â ÷àøå
(ðèñ.4).
2. Ïîëîæèòå ïðîäóêòû, êîòîðûå íóæíî
èçìåëü÷èòü.
3. Ñîåäèíèòå êðûøêó èçìåëü÷èòåëÿ,
ïîâåðíèòå è çàôèêñèðóéòå (ðèñ. 3).
4. Ñîåäèíèòå ìîòîðíóþ ÷àñòü, ïîâåðíèòå
è çàôèêñèðóéòå (ðèñ.2).
5. Ïîäêëþ÷èòå ïðèáîð ê ýëåêòðîñåòè,
óñòîé÷èâî ïðèäåðæèâàÿ ÷àøó, íàæìèòå è
óäåðæèâàéòå êíîïêó ñêîðîñòè 2.
6. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ îòñîåäèíèòå îò
ýëåêòðîñåòè è ðàçáåðèòå.
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀÑÀÄÊÈ ÄËß
ÂÇÁÈÂÀÍÈß / ÑÌÅØÈÂÀÍÈß
*Ñ ïîìîùüþ ýòîé íàñàäêè ìîæíî
âçáèâàòü ëåãêèå èíãðåäèåíòû, òàêèå êàê
ÿéöà, êðåìû, áûñòðûå äåñåðòû.
* Íå âçáèâàéòå òÿæåëûå ïðîäóêòû, òàêèå
êàê ìàðãàðèí è ñàõàð. Ýòî ìîæåò
ïîâðåäèòü âåí÷èê.
1. Ñîåäèíèòå âåí÷èê è ñîåäèíèòåëü
íàñàäêè (ðèñ. 5).
2. Ñîåäèíèòå ìîòîðíóþ ÷àñòü è
ñîáðàííóþ íàñàäêó-âåí÷èê, ïîâåðíèòå è
çàôèêñèðóéòå (ðèñ. 6).
3. Ïîëîæèòå ïðîäóêòû â ÷àøó.
*Íå âçáèâàéòå áîëåå 4õ ÿèö èëè 400 ìë
êðåìà.
4. Ïîäêëþ÷èòå ïðèáîð ê ýëåêòðîñåòè,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðàçáðûçãèâàíèå
íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó
ñêîðîñòè 1, äâèãàéòå âåí÷èêîì ïî
÷àñîâîé ñòðåëêå.
* Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ æèäêîñòè
âûøå âåí÷èêà.
5. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ îòñîåäèíèòå îò
ýëåêòðîñåòè è ðàçáåðèòå.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû áëåíäåðà
íå äîëæíî ïðåâûøàòü 1 ìèí., à ïåðåðûâ
ìåæäó âêëþ÷åíèÿìè – íå ìåíåå 4 ìèí.
Î×ÈÑÒÊÀ È ÓÕÎÄ
1. Ïåðåä ÷èñòêîé îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò
ñåòè.
2. Ïðîòðèòå âíåøíþþ ïîâåðõíîñòü
âëàæíîé òêàíüþ.
3. Ïðîìîéòå ñúåìíûå äåòàëè â òåïëîé
âîäå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ìîþùåãî ñðåäñòâà.
ÕÐÀÍÅÍÈÅ
1. Óñòàíîâèòå íàñàäêó äëÿ õðàíåíèÿ
ïðèáîðà íà êðûøêó èçìåëü÷èòåëÿ
(ðèñ.8).
2. Óñòàíîâèòå ìîòîðíóþ ÷àñòü è
ïîâåðíèòå. Íà êàæäîé ñòîðîíå
óñòàíîâèòå íàñàäêè (ðèñ.9).
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ýëåêòðîïèòàíèå: 220-240 Â ~ 50/60 Ãö
Ìîùíîñòü: 250 Âò
×àøà èçìåëü÷èòåëÿ: 0,5 ë
Ðåêîìåíäóåìûé ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ - 3
ãîäà
Áîëüøå èíôîðìàöèè: www.magio.kiev.ua
Ïî âîïðîñàì, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîäóêöèè MAGIO:
support@magio.kiev.ua
DEAR CUSTOMER!
The staff of the company “Magio”
thanks you for the choice you have
made in favor of the products of our
brand and guarantees a high quality of
working of the purchased items if you
follow the manual.
Before using electrical appliances,
carefully read this manual which
contains important information
regarding care and operation for your
safety.
ENG INSTRUCTION MANUAL
1. Read all instructions before use or
cleaning.
2. Close supervision is necessary when any
appliance is used near children.
3. Do not immerse cord, plug, or any part
of the appliance in water or other liquids.
4. Do not let cord hang over edge of table
or counter, or touch hot surfaces.
5. Do not operate appliance with damaged
cord or plug or after the appliance
malfunctions, or has been damaged in any
manner. If the appliance is damaged or
broken, do not repair yourself, if the power
cord or the plug is broken or damaged, do
not repair or change yourself, please send
the appliance to qualified service centre
for repair or service.
6. Unplug from outlet when not in use and
before cleaning. Always hold the plug, but
never pull the cord.
7. Do not cover any part of the oven with
metal or cloth, it may cause overheating of
the appliance.
8. Never leave the appliance unattended in
working.
9. Do not use any accessories other than
manufacturer recommended accessories.
10. Do not use this appliance for any use
other than its intended use.
11. This appliance is for HOUSEHOLD USE
only.
12. It is prohibited to immerse the motor
unit in the water or another liquids.
13. Never place blender into the hot
ingredients (> 70 ºC).
14. If the product has been exposed to
temperatures below 0ºC for some time it
should be kept at room temperature for at
least 2 hours before turning it on.
15. Do not immerse the motor unit in any
liquid or wash in a dishwasher.
CAUTION:
Do not operate continuously longer than 1
minutes with less than 4 minutes
intermission.
WARNING: Cutting blades are very sharp and
dangerous. Handle with care!
Hand blender
A. Speed buttons
B. Power handle
C. Blender shaft
(removable)
Chopper
D. Chopper cover
E. Chopper blade
F. Bowl
Whisk
G. Whisk collar
H. Wire Whisk
I. Tool tidy
USING BLENDER
* You can blend baby food, soups, milk
shakes and mayonnaise.
1. Fit the power handle inside the blender
shaft, turn and lock (pic.1).
2. Plug in, to avoid splashing place the blade
in the food before switching on.
3. Hold the beaker steady, then press and
hold speed button (use speed 1 for slower
blending and to reduce splashing).
* Don’t let liquid get above the join between
the power handle and blender shaft.
* If your blender gets blocked, unplug and
clean it.
4. After use, unplug and disassemble.
USING CHOPPER
* You can chop meat, cheese, vegetables,
herbs, bread, biscuits and nuts.
* Don’t chop hard foods such as coffee
beans, ice cubes, spices or chocolate, you
will damage the blade.
1. Remove any bones and cut food into 12cm cubes.
2. Fit the chopper blade over the pin in the
bowl (pic.4).
3. Add your food.
4. Fit the chopper cover, turn and lock (pic.3).
5. Fit the power handle, turn and lock (pic.2).
6. Plug in, hold the bowl steady, then press
and hold speed 2.
7. After use, unplug and disassemble.
USING WHISK
* You can whip light ingredients such as
eggs, cream, instant desserts.
* Don’t whisk heavier mixtures such as
margarine and sugar, you will damage the
whisk.
1. Push the wire whisk into the whisk collar
(pic. 5).
2. Fit the power handle inside the whisk
collar, turn and lock (pic.6).
3. Place your food in a bowl.
* Don’t whisk more than 4 egg whites or
400ml cream.
4. Plug in, to avoid splashing press and hold
speed button 1, move the whisk clockwise.
* Don’t let liquid get above the whisk wires.
5. After use, unplug and disassemble.
CAUTION:
Do not operate continuously longer than 1
minutes with less than 4 minutes
intermission.
CLEANING AND CARE
1. Unplug the appliance before cleaning and
allow it to cool down.
2. Wipe the outer surface of the appliance
with a damp cloth.
3. Clean the separate parts in warm water
with some washing-up liquid.
STORAGE
1. Fit the tool tidy onto the chopper cover
(line up the tab first) (pic.8).
2. Fit the power handle on top and turn. On
each side store the attachments-simply
lower, then turn (pic.9).
SPECIFICATION
Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power: 250 W
Chopper Bowl: 0,5 l
Recommended usage period - 3 years
More info: www.magio.kiev.ua
Questions regarding exploitation of MAGIO
appliances: support@magio.kiev.ua
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÎ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ ÌÎÍÒÅÍÑÈ ËÒÄ,
ËÎÊÕÀÐÒ ÖÅÍÒÐ, 301-307 ËÎÊÕÀÐÒ ÐÎÓÄ, ÓÀÍ ×ÀÈ, ÃÎÍ ÊÎÍÃ, ÊÍÐ.
ÑÄÅËÀÍÎ Â ÊÍÐ
PRODUCED FOR MONTENSI LTD,
LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.
MADE IN PRC
Download