Uploaded by roys2001

СТО ВАЗ Тимченко

advertisement
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Технічна
Студент
експлуатація
автомобілів.
________________________
Група ____________
Спеціальність: 5.07010602„ Обслуговування та ремонт автомобілів
і двигунів”.
2011
0
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Мідницьке відділення
Записка пояснення до курсового проекту
ТЕ КП. 000000. 007. ПЗ
Керівник проекту
16. 02. 2011.
___________
Студент групи
10. 05. 2011.
____________
1
Харків 2011
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Харківський механічний технікум ім. О.О Морозова.
ЗАВДАННЯ №07
з курсового проектування з дисципліни
"Технічна експлуатація автомобілів"
студенту групи 276-А-2 спеціальності 5.07010602
"Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
Тимченко Андрій Юрійович
Тема проекту:
«Спроектувати СТО автомобілів сімейства ВАЗ»
Зміст проекту:
Провести аналіз існуючих СТО і технологічних процесів
обслуговування машин в них. Обґрунтувати вимоги, які повинні задовольнити СТО.
Провести розрахунок елементів СТО. Розробити один із елементів СТО, або його
обладнання і технологічний процес його використання.
Тема завдання: Розробити елемент СТО: «Мідницьке відділення»
ВИХІДНІ ДАНІ
Найменування
Марка автомобіля
ВАЗ
Річна кількість умовно
обслугованих на СТО автомобілів
Кількість автомобіле-заїздів
одного автомобіля в рік
Річна кількість автомобілів,
що продаються
Середньорічний пробіг
автомобіля, км.
Число робочих днів
в році станції
Тривалість зміни, год
Число змін
1300
1,6
850
18000
290
8
1,5
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступ.
1. Загальна частина
1.1. Введення. Значення технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів.
2
1.2. Характеристика об'єкту. Призначення підприємства. Загальний технологічний процес
технічних обслуговувань (ТО) і ремонтів автомобілів. Структура технічної служби
підприємства. Режими роботи основних виробничих підрозділів. Технічна характеристика
рухомого складу.
2. Розрахунково-технологічна частина
Вибір нормативів і коефіцієнтів коректування. Розрахунок річної виробничої програми.
Розрахунок річного об'єму робіт. Розрахунок чисельності виробничих робочих. Підбір
технологічного устаткування. Розрахунок виробничих площ
3. Організаційна частина
Опис планіровки та загального технологічного процесу в ньому. Схема технологічного
процесу. Організація та обслуговування робочих місць. Технологічна карта.
4. Організація праці в відділенні.
Структура і штати. Вибір і обґрунтування режиму праці і відпочинку. Графік змінного
часу роботи автомобілів на лінії суміщений з графіком роботи ділянки діагностичного
обслуговування. Умови праці. Основні вимоги з охорони праці та довкілля, з
протипожежного захисту.
5. Висновок
Технологічні показники проекту.
Заходи з забезпечення ефективності виробництва.
Графічна частина.
1.Планувальне рішення об'єкту проектування (формат А- 1)
2.Технологічне планування мідницького відділення (формат А- 1)
7. Список використаних джерел.
Календарний план виконання курсового проекту
Найменування
елементів
проекту
1. Розділ 1
2. Розділ 2
3. Розділ 3
4. Розділ 4
5. Розділ 5
6. Графічна
частина
7.Оформлення
записки
пояснення
Зразковий
об'єм робіт,
%
10
10
10
10
10
30
1
2
3
4
№ заняття
5
6
7
8
9
10
+
+
+
+
+
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Дата отримання завдання_____________ Дата захисту проекту_______________
Викладач-керівник курсового проекту
_______________
Сукачов М.І
Затверджено цикловою комісією обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів
протокол № ______
від «_____» ______2011р.
Голова циклової комісії
Сукачов М.І.
Завдання отримав_______________________________________________________
(підпис студента)
3
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………….. 2
1. Загальна частина………………………………………………….. 3
1.1. Введення……………………………….
1.2. Характеристика об'єкту…………………………..
2. Розрахунково-технологічна частина……………………
2.1. Вибір нормативів і коефіцієнтів коректування……………
2.2. Розрахунок річної виробничої програми……………….
2.3. Розрахунок річного об'єму робіт……………………..
2.4. Розрахунок чисельності виробничих робочих……………
2.5. Підбір технологічного устаткування…………………
2.6. Розрахунок виробничих площ……………………………
3. Охорона праці
……………………………….
4. Висновок……………………………………………..
4.1 Технологічні показники проекту. …………………………………
4.2 Заходи з забезпечення ефективності виробництва………………
Список використовуваної літератури……………
Вим. Аркуш
№ докум.
Розроб.
Тимченко
Сукачов
Провір.
Дата
ТЕ.КП.000000.007.СТО.ПЗ
Літ.
н
Мідницьке відділення
Конс.ОП
Н. Контр.
Затв.
Підп.
Батюк
к
Аркуш
п
Аркушів
1
ХМТ -7
Группа 276-А-2
4
Вступ
Відомо, що без транспортних засобів неможливим є розвиток будьяких галузей господарського комплексу країн світу, в тому числі України.
Якщо вважати транспорт також за галузь, то це одна з не багатьох, які не
виробляють жодної матеріальної продукції. Однак без неї не можуть
обходитись інші, ні важка, ні легка промисловість, гірничодобувна чи
агропромисловий комплекс тощо. Галузь транспорту продукує лише послуги
– на перевезення різноманітних вантажів, пасажирів.
Проте, якої б досконалої конструкції автомобіль не використовувався,
впродовж терміну його експлуатації в деталях автомобіля проходять руйнівні
процеси які погіршують початкові експлуатаційні властивості. Очевидно, що
ці негативні процеси можна сповільнити і у багатьох випадках попередити
застосовуючи відповідну систему технологічного обслуговування та ремонту
автотранспортних засобів.
Темою проекту є проектування мідницького відділення СТО автомобілів
сімейства ВАЗ
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
5 Арк.
2
1.Загальна частина.
1.1 Введення.
Перевезення автомобільним транспортом припускають використання
рухомого складу (автомобілів і автопоїздів), що знаходиться в справному
технічному стані.
Справний технічний стан означає повну відповідність рухомого складу
нормам, визначуваним правилами технічної експлуатації, і характеризує його
працездатність.
Працездатність
автомобіля
оцінюється
сукупністю
експлуатаційно-
технічних якостей - динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю,
довговічністю, керованістю і т.д. – які для кожного автомобіля виражаються
конкретними показниками.
Щоб працездатність автомобіля в процесі експлуатації знаходилася на
необхідному рівні, значення цих показників тривалий час повинні мало
змінитися в порівнянні з їх первинними величинами.
Проте технічний стан автомобіля, як і всякої іншої машини, в процесі
тривалої експлуатації не залишається незмінними. Воно погіршується в
слідстві зношування деталей і механізмів, поломок і інших несправностей,
що приводить в результаті до погіршення експлуатаційно-технічних якостей
автомобіля.
Зміна вказаних якостей автомобіля у міру збільшення пробігу може
відбуватися також в результаті недотримання правил технічної експлуатації
або технічного обслуговування автомобіля.
Основним засобом зменшення інтенсивності зношування деталей і
механізмів і запобігання несправностям автомобіля, тобто підтримання його
в належному технічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання
технічного обслуговування.
Під
технічним
обслуговуванням
розуміють
сукупність
операцій
(прибирально -мийні, кріпильні, регулювальні, змащувальні і ін.), мета яких –
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
6 Арк.
3
попередити виникнення несправностей (підвищити надійність) і зменшити
зношування деталей (підвищити довговічність), а послідовно, тривалий час
підтримувати автомобіль в стані постійної технічної справності і готовності
до роботи.
Навіть при дотриманні всіх заходів зношування деталей автомобіля може
приводити
до
несправностей
і
до
необхідності
відновлення
його
працездатності або ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупність
технічних дій, направлених на відновлення технічного стану автомобіля
(його агрегатів і механізмів), що втратив обслуговування і ремонту
автомобілів.
Основний
документ
автопідприємствах
згідно
положення
якому
про
проводиться
ТО
і
ремонт
ТО
і
ремонт
рухомого
на
складу
автомобільного парку трансу. Згідно цього документа, ТО проводиться
планово-попереджувально, через певний пробіг.
Існують наступні види ТО і ремонту:
ЩО – щоденне обслуговування, направлено в першу чергу на перевірку
вузлів безпеки перед виходом і по поверненню з лінії.
ТО-1 – перше технічне обслуговування, проводиться через 3-5 тис. км.
ТО-2 – друге ТО, проводиться через 10-15 тис. км.
СО – сезонне обслуговування, проводиться весною і восени.
ПР – поточний ремонт, ремонт направлений на відновлення технічно
несправного стану, виключаючи базові деталі.
Одним з напрямів, що дозволяють підвищити технічний стан парку
автомобілів при мінімальних витратах на будівництво виробничої бази для
ТО і поточного ремонту, є будівництво і організація баз централізованого
обслуговування і ремонту автомобілів.
База централізованого обслуговування забезпечує ТО і ПР декілька
автогосподарств, що не мають власної виробничої бази. Така форма
організації дозволяє сконцентрувати засоби механізації виробничих процесів,
підвищити продуктивність праці і якостей робіт.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
7 Арк.
4
1.2 Характеристика і призначення підприємства.
Станція технічного обслуговування (СТО) автомобілів призначена для
обслуговування автомобілів сімейства ВАЗ, які є власністю жителів міста а
також автомобілів підприємств міста, які не мають своїх власних зон ТО і
ремонту. На СТО виконуються всі види технічного обслуговування та
поточного
ремонту:
технічне
обслуговування
№1(ТО-1),
технічне
обслуговування №2 (ТО-2), сезонне обслуговування (СО), поточний ремонт
(ПР), а також діагностичні роботи 1 і 2 (Д-1, Д-2).
На
СТО також організовано продаж нових автомобілів, для цього
проводиться передпродажна підготовка автомобілів.
1.3 Загальний технологічний процес ТО і ремонтів автомобіля
Технологічний процес ТО і ремонту залежить від виду робіт, які будуть
виконуватися на автомобілі: планове технічне обслуговування або поточний
ремонт.
Спочатку автомобіль направляється на мийку, потім проводиться його
огляд. Після цього автомобіль відправляють на відповідну зону ТО або
ремонту.
Перше (ТО-1) та друге (ТО-2) технічні обслуговування передбачають такі
роботи: контрольно-діагностичні, кріпильні, регулювальні, мастильні, інші,
спрямовані на запобігання та виявлення несправностей автомобіля, зниження
інтенсивності спрацьовування його деталей, економію палива, мастильних
матеріалів, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу,
забезпечення безвідмовної роботи автомобіля в межах установлених пробігів.
В зоні поточного ремонту (ПР) проводяться роботи по відновленні
технічного стану агрегатів і вузлів та заміна пошкоджених деталей.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
8 Арк.
5
1.4 Структура технічної служби підприємства
Технічна служба виконує такі функції:
1.Забезпечує утримання обладнання та інструментів в справному стані й
підготовку його до виконання робіт;
2.Складає графіки ремонту обладнання й забезпечує виконання їх;
3.Здійснює технічне нормування;
4.Вживає заходи щодо безаварійної роботи і техніки безпеки;
5.Вивчає і упроваджує прогресивні методи праці;
6.Розробляє й реалізує плани впровадження нової техніки;
7.Веде технічну документацію.
Технічна служба має в своєму розпорядженні:
а) зону стоянки й технічного обслуговування рухомого складу;
б) зону ремонту, майстерні та інші виробничі дільниці;
в) відділ головного механіка, який відповідає за справність обладнання
станції технічного обслуговування.
Технічну службу очолює головний інженер, який є також заступник
директора автомобільного підприємства
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
9 Арк.
6
1.5 Режими роботи основних виробничих підрозділів
Режим роботи виробничого підрозділу - це кількість днів роботи його за
рік та термін його роботи на протязі доби.
Кількість вихідних днів визначається з графіку підприємства, який
складається на рік. По завданню на проект кількість робочих днів
Дррп = 290, тоді кількість вихідних днів
Дв = 365 – Дррп – Дсв = 365 – 290 – 10 = 65
Режим роботи СТО надаємо в табл.1
Таблиця 1.1 Режими роботи підрозділів
Вид робочого тижня
Дррп
Дв
Дсв
Дпсв
Дпв
Тзм
Тсзм
Шестиденний тиждень
10
8
65
8
1
290
65
де:
Дррп - кількість робочих днів підрозділу за рік ;
Дв- кількість вихідних днів за рік;
Дсв - кількість святкових днів за рік;
Дпсв- кількість передсвяткових днів за рік, що скорочуються;
Дпв- кількість передвихідних днів за рік, що скорочуються;
Тзм - тривалість зміни в будній (не скорочений) день, год;
Тсзм- скорочення зміни в скорочений день, год.
В тривалість зміни не входить перерва на обід, що дорівнює 0,75-1,0 годину
для денної зміни, а для нічної - 0,5-1,0 год.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
10 Арк.
7
1.6 Технічна характеристика рухомого складу
Приводимо характеристики базових моделей автомобілів ВАЗ:
ВАЗ 2109
 Пасажиромісткість, чол
ВАЗ 2110
5
5
 Довжина
4,006
4,277
 Ширина
1,650
1,676
 Висота
1,402
1,430
База автомобіля, м
2,46
2,492
 передніх коліс
1,4
1,4
 задніх коліс
1,37
1,37
 Габаритні розміри, м:
Колія, м:
Радіус повороту, м:
 по зовнішньому передньому колесу ,м
Габаритна площа, м2
5,2
5,2
2,31
2,4
Маса спорядженого автомобіля, т
0,945
1,01
Найвища швидкість, км/год
160
165
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
11 Арк.
8
2.Розрахунково-технологічна частина
2.1. Вибір нормативів і коефіцієнтів коректування.
Вихідні дані
Марка
автомобілів-
Річна
кількість
умовно
обслуговує
мих
на станції автомобілів
Кількість
заїздів
одного автомобіля в
рік
.
d
NСто
ВАЗ
1300
Кількість
продаваємих в
рік автомобілів
Середньо річний
пробіг
автомобіля
, км.
Число
робочих
днів в
року
Nп
Триваліст Чись
ло
зміни
змін.
Драб.г Тсм год.
С
290
1,5
Lг
1,6
850
18000
8
Працеємкості ТО та ПР автомобілів на СТО (по ОНТП-01-91*)
Тип СТО і
рухомого складу
Питома
працеміскість
ТО і Пр**
чол-год/1000 ТО і
км.
ПР
Міські СТО легкових
автомобілів ВАЗ:
2,3
—
Одноразова працеміскість на один заїзд
по видах робіт, чол.-год
Мийка і Приймання Перед- Протикороприбиран і видача
продаж- зійне
ня
ня під- оброблення
готовка
0,20
0,20
3,5
3,0
2.2 Розрахунок річних об'ємів робіт
Річний об'єм робіт СТО може включати послуги (роботи) по ТО і ПР,
прибирально-мийні роботи, роботи по прийманню і видачі автомобілів,
роботи по протикорозійній обробці кузовів автомобілів і їх передпродажній
підготовці.
Річний об'єм робіт по ТО і ПР (у чол.-год)
ÒÒÎ  ÏÐ 
N ÑÒÎ  LÃ  tÒÎ  ÏÐ
,
1000
12Арк.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
9
де
Nсто - річна кількість умовно обслуговуваних на станції автомобілів даної
марки;
Lг - середньорічний пробіг автомобіля, км.;
Тто-пр- питома трудомісткість ТО і ПР, чол.-год/1000 км.
ÒÒÎ ÏÐ 
1300 18000  2,3
1000
 53820
Річний об'єм прибирально-мийних робіт (у чол.-год):
Тпмр = N з.пмр  tпмр
де
N з.умр - число заїздів в рік на ПМР;
Tпмр - середня працеміскість ПМР, чол.-год
Тпмр = 13001,60,2=416 чол.-год.13
Річний об'єм робіт по прийманню і видачі автомобілів (у чол.-год):
де
tпв - разова працемісткість одного заїзду на роботи по прийому і видачі
автомобілів,
Тпв =13001,60,2=416 чол.-год
Річний об'єм робіт по протикорозійній обробці кузовов автомобілів (у чол.год):
Тпк =N з.пкtпк
де
N з.пк- число заїздів автомобілів в рік на противокоррозійне оброблення
кузова;
tпк- разова працемісткість одного заїзду на роботи по противокоррозійному
захисту кузова, чол.-год [2, 6].
Частота проведення робіт по протикорозійній обробці складає 3...5 років.,
тобто 0,2...0,3 заїзду в рік
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
13Арк.
10
N з.пк = (0.2….0.3)Nсто
N з.пк =0,3 х1300=390 заїздів;
Тпк=390 х3,0=1170 чол.-год.
Річний об'єм робіт з передпродажної підготовки (у чол.-год):
Тпп=Nпtпп ,
де
Nп - кількість автомобілів, що продаються, в рік;
tпп- працемісткість передпродажної підготовки одного автомобіля (3,0...3,5
чол.-год).
Тпп=850 х3,5=2975 чол.-год.
Результати розрахунку річних об’ємів робіт приводимо в табл. 3.
Таблиця 3.
Річні об’єми робіт чол-год
Марки
автомобілів
Види дій
ТО і ПР,
Тто-пр
ВАЗ
53820
ПМР
Тпмр
Загальний
річний
Приймання Протівокоррозійне Передпродажна об'єм робіт,
і видача авт., оброблення кузова, підготовка авт.,
Т
416
Тпв
Тпк
Тпп
416
1170
2975
58797
Річний об'єм допоміжних робіт (у чол.-год)
Окрім робіт, приведених в таблиці. 3, на СТО виконуються допоміжні
роботи, до складу яких зокрема входять роботи по ремонту і обслуговуванню
технологічного устаткування, оснащення і інструменту різних зон і ділянок,
збереженню
інженерного
устаткування,
мереж
і
комунікацій,
обслуговуванню компресорного устаткування і ін.
Об'єм цих робіт складає 10... 15% від загального об'єму робіт СТО:
Твсп= 58797х0,1=5880 чол-год.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
14Арк.
11
2.5 Розподіл річних об'ємів робіт по видах і місці виконання
В даний час ТО і ремонт автомобілів на підприємствах автосервісу
проводиться на базі готових деталей, вузлів і механізмів.
Тому в основному роботи (послуги) по ТО і ПР виконуються на
робочих постах. Відособлені (окремі) виробничі приміщення (з робочими
постами)
зазвичай
передбачають
для
виконання
ПМР,
кузовних,
забарвленнях і противокоррозійних робіт.
Виконання таких робіт, як електротехнічні; ремонт приборів системи
живлення, знятих з автомобіля; обслуговування акумуляторних батарей;
шиномонтаж;
балансування
коліс;
ремонт
камер
і
тому
подібне,
передбачається як в зоні робочих постів, оснащенних відповідним
устаткуванням і оргоснасткой, так і в обособленних (окремих) приміщеннях з
дотриманням необхідних протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог.
Вибір того або іншого варіанту визначається об'ємом робіт, чисельністю
тих, що працюють, компонувальним вирішенням планування і організацією
робіт.
Для вибору розподілу об'єму робіт проектованою СТО попереднє
число робочих постів можна визначити із наступного виразу
x
T   kn
, де
Ä ðð  ÒÇÌ   Ç ÐÏ   Ï
Т- загальний річний об'єм робіт СТО, чол-год; Т=58797
 - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів
на СТО(Ф=1,15);
Кп - частка постових робіт в загальному об'ємі (0,75...0,85);
Дрр - число робочих днів в році; Дрр=290
Тзм - тривалість зміни; Тзм =8
С - число змін; С=1,5
Рп - середнє число робочих, що одночасно працюють на посту (Рп=0,9... 1,1);
п - коефіцієнт використання робочого часу поста (п=0,9).
15
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
12
x
58797  1,15  0,8
290  8  1,5  1  0,9
 17
Використовуючи дані таблиці. 4 [1]
(колонка від 11 до 20 робочих
постів), проводимо розподіл річного об'єму робіт ТО і ПР проектуємої СТО
по видах і місці виконання (таблиця. 4).
(Таблиця. 4).
Розподіл річного об'єму робіт ТО і ПР по видах і місці виконання
Вид робіт
Розподіл
об'єму
робіт
ТО і ПР
по видам
Розподіл об'єму работ ТО і ПР
по місцю виконання
На робочих
постах
На виробничих
ділянках
%
чол-год
%
чол-год
%
чол-год
Діагностичні
4
2352
100
2352
—
—
ТО, змащувальні
18
10583
100
10583
—
—
Регулювальні по
установці кутів
керованих коліс
4
2352
100
2352
Ремонт і регулювання
гальм
3
1762
100
1762
—
Електротехнічні
4
2352
80
1882
20
470
По приладах системи
живлення
4
2352
70
1646
30
706
Акумуляторні
2
1176
10
118
90
1058
Шиномонтажні
2
1176
30
353
70
823
Ремонт вузлів, систем
і агрегатів
8
4504
50
2352
50
2352
Кузовні і арматурні
25
14700
75
11025
25
3675
Забарвлення
16
9016
100
9016
—
Шпалерні
3
1762
50
881
50
881
Слюсарно-механічні
7
4116
—
—
100
4116
Разом
100
58797
—
44715
—
14082
—
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
16 Арк.
13
2.6. Розрахунок чисельності виробничих робочих.
Технологічно необхідне (явочне) число виробничих робочих Рт і штатне Рш:
Рт = Т/ФТ
Рш= Т/ФТ , де
Т - річний об'єм робіт, чол.-год;
Фт і Фш - відповідно річний фонд часу технологічно необхідного робочому
при однозмінній роботі і штатного робочого, год.
 Для спеціальностей з шкідливими умовами праці встановлені фонди
Фт=1780 год і Фш=1560 год (35 год тривалість тижня і 24 дні
відпустки).
 Для всіх інших спеціальностей Фт=2020 год і Фш=1770 год (40 год
тривалість тижня і 24 дні відпустки).
Pезультати розрахунку загальної чисельності, виробничих робочих
СТО (ТО і ПР, ПМР, приймання і видача автомобілів, протикорозійна
обробка кузовів і передпродажна підготовка) приведені в таблиці. 5.
Таблиця 5
Результати розрахунку загальної чисельності виробничих робочих СТО
Річний об'єм
робіт,
чол-год .
Вид робіт
Рт
Рш
розрахунко прийнятий. розрахунко прийнятий.
вий.
вий.
ТО-ПР
53820
26,6
27
30,4
30
ПМР
416
0,2
1
0,23
1
416
0,2
1
0,23
1
1170
0,66
2975
1,47
2
1,68
2
58797
32,13
32
33,29
35
Приймання і видача
Противокорозійне
оброблення
Передпродажна
підготовка
Разом
1
0,75
1
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
17 Арк.
14
Чисельність допоміжних робочих
5880
5880
Рт = ---------- =2,9 3 чол ;
Рш =----------. = 3,32  4 чол.
2020
1770
Результати розрахунку чисельності виробничих робочих ТО і ПР по
видах робіт і місці виконання приведені в таблиці. 6.
Таблиця 6
Результати розрахунку чисельності виробничих робочих ТО і ПР по видах робіт і місці
виконання
Вид робіт
Об'єм робіт ТО і ПР
виконуваний
Чисельність виробничих робочих
на рона
бочих виробничих
постах ділянках
Рт
На робочих постах
чолгод
чол-год
розр
прин. розр прин. розр
Діагностичні
2352
—
1,16
1
1,33
2
—
—
—
—
ТО,
змащувальні
10583
—
5,23
5
5,97
6
—
—
—
—
Регулювальні
по установці
кутів
передніх
коліс
Ремонт і
регулювання
гальм
Електро
технічні
По приладах
системи
живлення
2352
—
1,16
1
1,33
2
—
—
—
—
0,87
1
0,99
1
—
—
—
—
1
1,05
1
0,2
0,3
0,35
0,4
Акумуляторні
118
1762
1882
470
0,9
1646
706
0,85
Рш
0,9
На виробничих дільницях
Рт
1
Рш
прин. розр прин.
1
1
1058
—
—
—
—
0,6
1
0,7
1
Шино
монтажні
Ремонт
вузлів,
систем і
агрегатов
Кузовні і
арматурні
Забарвлення
Шпалерні
353
823
0,2
2352
2352
1,16
11025
3675
9016
881
881
1
0,25
1
0,4
0,45
1
1,33
2
1,16
1
1,33
2
5,45
5
6,22
5
1.8
2
2,07
2
4,46
4
5,09
5
—
—
—
—
0,43
1
0,53
1
0,43
1
0,53
1
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
18 Арк.
15
Слюсарномеханічні
Разом
—
4116
—
—
—
—
2,03
2
2,32
2
44715
14082
21,2
21
26,8
27
7,19
8
8,6
9
Примітка. Прийнята підсумкова чисельність робочих встановлюється в
межах округлення розрахункового значення до цілого числа.
2.7 Розрахунок числа постів
Пости по своєму технологічному призначенню діляться на робочі і
допоміжні.
Робочі
пости
-
це
автомобіле-місце,
оснащені
відповідним
технологічним устаткуванням і призначені для технічної дії на автомобіль,
підтримку і відновлення
його технічно справного стану і зовнішнього
вигляду (пости ПМР, діагностування, ТО, ПР, кузовних, забарвлень і
протикорозійних робіт).
Число робочих постів
Тп  
Х= ------------------------------------ ,
Д раб.г  Тсм  С  Рпп
де Тп - річний об'єм постових робіт, чол.-год;
 - коефіцієнт нерівномірності завантаження постів (1,15);
Д раб.г — число робочих днів в році;
Тсм - тривалість зміни, год;
С - число змін;
Рп - середнє число робочих на посту (0,9... 1,1 чол.);
п - коефіцієнт використання робочого часу поста (0,85...0,90).
Для розрахунку числа робочих постів ТО і ПР приймаємо  =1,15 і Рп=1,0
чол.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
19 Арк.
16
Результати розрахунку числа постів ТО і ПР по видах робіт приведені в
таблиці. 7.
Таблиця 7
Результати розрахунку числа робочих постів ТО і ПР по видах
робіт
Річний об'єм
робіт,
чол-год
Вид робіт
Число робочих постів
Розрахункове
Прийняте
Діагностичні
2352
0,86
1
ТО, змащувальні
10583
3,72
4
Регулювальні по
установці кутів
керованих коліс
Ремонт і регулювання
гальм
Електротехнічні
2352
0,86
1
1762
0,64
1
1882
0,78
1
По приладах
системи живлення
Акумуляторні
1646
0,6
1
118
—
—
Шиномонтажниє
353
0,2
—
Ремонт вузлів,
систем і агрегатов
2352
0,86
1
Кузовні і арматурні
11025
3,9
4
Забарвлення
9016
3,16
3
Шпалерні
881
0,2
—
Разом
44715
16,5
17
Таблиця8
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
20 Арк.
17
Таблиця. 10.
Розподіл робочих постів по видах дій
Число постів по видах дій
Загальне
число
рабочих
постів
ПМР
17
1
ТО,
Ремонт
Кузовні
змащуваль вузлів, систем арматурні
ні, діагно- і агрегатів
шпалерні
стичні
5
3
Забарвлення Противо
корозійне
оброблення
кузова
4
3
1
2.8 Розрахунок числа автомобіле-місць очікування і зберігання
Залежно від конкретних умов можуть бути запроектовані автомобілемісця очікування і зберігання, що розміщуються як в закритих приміщеннях,
так і на відкритих майданчиках.
Автомобіле-місця очікування - це місця, займані автомобілями,
чекаючими постановки їх на пости ТО і ПР.
При необхідності автомобіле-місця очікування можуть використовуватися
для виконання певних видів робіт ТО і ПР. Тому відстані на цих автомобілемісцях між автомобілями, між автомобілями і елементами будівель мають
бути такі ж, як і для робочих постів.
Передпродажну
підготовку
автомобілів
для
нашого
прикладу
передбачаємо на автомобіле-місцях очікування.
Кількість автомобіле-місць очікування постановки автомобіля на пости
ТО і ПР визначається з розрахунку 0,5 автомобіле-місце на один робочий
У нашому випадку
Хож= 17 x 0,5 = 9 автомобіле-місць.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
21 Арк.
18
Передбачаємо, що 4 автомобіле-місця розміщуються в приміщенні
робочих постів і 5 на відкритій стоянці.
Автомобіле-місця зберігання передбачаються для:
• готових до видачі автомобілів;
• автомобілів, що продаються, на відкритій стоянці крамниці і для
демонстрації різних моделей.
Число автомобіле-місць для готових до видачі автомобілів
де
Nс- добове число заїздів (Nс=Nстоx d/Драб.г);
Тпр
-
середній
час
перебування
автомобіля
на СТО
після
його
обслуговування до видачі власникові (=4 год.);
Тв - тривалість роботи ділянки видачі автомобілів за добу, год.
Nc=13001,5/290=6,7
Хгот=6,74/12 = 2,22, приймаємо Хгот= 2.
Число автомобіле-місць на відкритій стоянці крамниці
Де
NП - число автомобілів, що продаються, в рік;
Д3 - число днів запасу;
Драб.м - число робочих днів крамниці в рік.
Хотк=85015/290 = 44
Для демонстрації нових автомобілів в приміщенні станції передбачаємо
3 автомобіле-місця.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
22 Арк.
19
2.9.
Визначення
загальної
кількості
постів
і
автомобіле-місць
проектованою СТО
Загальна кількість постів - 17 і автомобіле-місць - 49 (8 в приміщенні СТО і
41 на відкритій стоянці), зокрема:
• робочі пости - 17;
• автомобіле-місця очікування постановки автомобілів на пости - 9 (з них 4
розташовуються в приміщенні робочих постів і 5 на відкритій стоянці);
• автомобіле-місця зберігання:
- готових до видачі автомобілів - 4 (з них 2 розташовуються в приміщенні
СТО і 2 на відкритій стоянці);
- автомобілів, що продаються, на відкритій стоянці - 44;
- для демонстрації нових автомобілів в приміщенні станції - 3.
2.10. Визначення складу і площ приміщень
Склад і площі приміщень визначаються розміром станції обслуговування
і видами виконуваних робіт. На даному етапі площі розраховуються
орієнтування за укрупненими питомими показниками.
Площі СТО по своєму функціональному призначенню підрозділяються
на:
• виробничі (зони постових робіт, виробничі ділянки);
• складські;
• технічні приміщення (компресорна, трансформаторна, електрощитова,
водомірний вузол, тепловий пункт, насосна і ін.);
23 Арк.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
20
• адміністративно-побутові (офісні приміщення, гардероб, туалети, душові і
тому подібне);
• приміщення для обслуговування клієнтів (клієнтська, бар, кафе),

приміщення для продажу запчастин і автоприладдя, туалет і т.п.;
• приміщення для продажу автомобілів (салон-виставка продаваємих
автомобілів, зони зберігання і ін.).
Виробнича площа, займана робочими і допоміжними постами,
автомобіле-місцями очікування і зберігання визначається таким чином:
F=faXKп
Де
fa - площа, займана автомобілем в плані (по габаритних розмірах), м2;
X - число постів;
Кп - коефіцієнт щільності розсташування постів.
Коефіцієнтом Кп є відношення площі, займаємої автомобілями,
проїздами, проходами, робочими
місцями, до суми
площ проекції
автомобілів в плані.
Значення Кп залежить в основному від розташування постів.
При односторонньому розташуванні постів Кп=6...7, при двосторонньому
розсташуванніі постів Кп =4...5.
Орієнтування площу виробничих ділянок можна визначити по
кількості працюючих [2]
Fділ = f1+f2 (Pт -1) м2
де
f1- площа на першого працюючого, м2;
f2- те ж на кожного подальшого працюючого, м2;
Рт - число технологічно необхідних робочих в найбільш загружену зміну.
24 Арк.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
21
Виходячи з наявного досвіду проектування СТО площа технічних
приміщень може бути прийнята з розрахунку 5... 10%, а складських 7... 10%
від площі виробничих приміщень.
Площа адміністративно-побутових приміщень на одного працюючого
залежить від розміру станції і приблизно складає:
 для офісних приміщень 6...8 м2,
 для побутових - 2...4 м2.
Площа приміщень для обслуговування клієнтів (клієнтською, продажі
автомобілів,
запасних
частин,
автоприладдя
і
ін.)
встановлюється
індивідуально, виходячи з розміру станції і конкретних умов, визначуваних
замовником (інвестором).
За інших рівних умов площа цих приміщень залежатиме від кількості
клієнтів, що одночасно знаходяться в них.
Площа клієнтською орієнтування може бути прийнята 1,0...3,0 м2 на один
робочий пост, а приміщення для продажу запасних частин і автоприладдя 30% від площі клієнтської.
Визначення площ
З сімейства автомобілів ВАЗ вибираємо для розрахунку модель ВАЗ2115, що має найбільші розміри (довжина 4,33 м і ширина 1,62 м).
Площа в плані автомобіля ВАЗ-2115:
fа= 4,33 x 1,62 = 7,0 м2.
Загальне число постів і автомобіле-місць, що розташовуються в приміщенні,
згідно приведеному вище розрахунку, складає 25, зокрема:
 робочі пости - 17;
 автомобіле-місця очікування - 5;
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
25 Арк.
22
 автомобіле-місця зберігання - 2;
 автомобіле-місця для демонстрації автомобілів - 3.
Площа, займана робочими постами на даному етапі розрахунку
(приймаємо односторонню розстановку постів):
7,0x17x6=546 м2.
Площа ділянки по ремонту вузлів, систем і агрегатів (при f1=18; f2=12 і Pт
=2):
18+12(2-1 )=30 м2.
Загальна виробнича площа (робочих постів і ділянок):
546+30=576 м2.
Площа, займана допоміжними постами і автомобіле-місцями очікування і
зберігання (приймаємо двостороннє розташування):
7,0x12x 6=504 м2.
Площу технічних приміщень приймаємо з розрахунку 7% від виробничої
площі:
576 х0,07=40 м2.
Складські приміщення приймаємо з розрахунку 8% від виробничої площі
576x0,08=46 м2.
Адміністративні приміщення визначаємо з розрахунку, що в них
працюватиме персонал в кількості 15% від загальної облікової виробничих
робочих (див. таблиці. 6) і площі 7 м2 на одного працюючого:
28x0,15x7=30 м2.
Побутові приміщення визначаємо виходячи із загальної чисельності
працюючих СТО (виробничі, допоміжні робочі і службовці) і площі 4 м2 на
одного працюючого:
(28+3+4) х4=140 м2.
Площа клієнтською визначуваний з розрахунку 2,5 м2 на один рабочий
пост:
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
26 Арк.
23
13x2,5 = 33 м2.
Площу приміщень для продажу дрібних запасних частин і автоприладдя
визначаємо з розрахунку 30% від площі клієнтської:
33x0,3=10 м2.
Загальна розрахункова площа приміщень СТО:
576 + 504 + 40 + 46 + 30 + 140+33 + 10 = 1340 м2.
2.11 Розрахунок площі території
На стадії техніко-економічного обгрунтування і при передчасних
розрахунках, згідно [6], потрібна площа ділянки (у гектарах)
F в.пс +fпаб + fоп
Fділ = --------------------- ,
(20)
Кз 100
Де
F
в.пс,
fпаб, fоп - площа відповідно виробничо-складських приміщень,
адміністративно-побутових
приміщень
і
відкритих
майданчиків
для
зберігання автомобілів, м2;
К3 - щільність забудови території %. [6]
Для нашого прикладу
• розрахункова площа приміщень станції - 1340 м2 (значення площі СТО для
техніко-економічної оцінки приймається по розробленому плануванню
приміщень СТО);
27 Арк.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
24
• площа відкритих майданчиків 1400 м2, зокрема автомобіле-місця:
- очікування постановки автомобілів на пости ТО і ПР
7,0x4x6=168 м2;
- зберігання готових до видачі автомобілів
7,0x2x6=84 м2;
- на відкритій стоянці крамниці
7,0x35x5=1225 м2;
Площа ділянки S=1400+1340=3740 м2
3. Охорона праці
Основне з турбот про людину держави є охорона здоров'я трудящих
забезпечує безпеці праці, ліквідація виробничого травматизму і професійних
захворювань.
Температура повітря повинна бути 18°С з відносною вогкістю 40%
швидкість руху повітря 0,2 м/с.
Споживання питної води не більш 1,5-3,5 літри за зміну зменшенні
потреби води потрібно забезпечити робітників газованою водою або
підсоленою водою, що дозволило зменшити втрати води.
Понизити загазованність ТО-1.
Для нормальної роботи допустимі значення загазованності.
Опис вуглецю 0,01 0,03 мг/м3 вуглекислого газу (З) -0,17% пари бензину
100 мг/м3.
Для зниження загазованності необхідн.і витяжки.
Містити приміщення і устаткування в належному санітарнотехнічному стані. Це підвищить працездатність робітників. Прибирати
приміщення на одного робітника повинна бути не менше 4,2м об'єм
приміщення на одного робітника не менше 15м3 (на людину)
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
28 Арк.
25
5 Висновок.
5.1 Технологічні показники проекту.
В даному проекті були визначені основні показники СТО ВАЗ, була
підрахована виробнича програма, проведено планування мідницького
відділу.
Основні показники:
Кількість автомобілів шо обслуговуютья
- 1300
кількість робітників
кількість постів
Загальна площа
- 27
-17
- 2740 м2
5.2 Заходи з забезпечення ефективності виробництва.
1. Модернізація існуючого обладнання і придбання сучасного.
2. Впровадження діагностики в операції технічного обслуговування.
3. Підвищення продуктивності праці.
4. Підвищення якості виконаних робіт.
ХМТ7. ТЕ.КП. 000000.002 ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
29 Арк.
26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 Л.Н.Давидович. Проектирование предприятий автомобильного
транспорта.// М., Транспорт, 1975, с.
2 В.П.Карташов. Технологическое проектирование АТП.// М., Транспорт,
1977, с.
3 В.П.Карташов., В.М.Мальцев. Организация технического обслуживания и
ремонта автомобилей.// М., Транспорт, 1979, с.
4 Г.В.Крамаренко. Техническая експлуатация автомобилей. //М., Транспорт,
1972, с.439.
5 А.А.Лудченко. ТО и ремонт автомобилей. // М., Транспорт, 1977, с.
7 Г.М.Напольский. Техническая експлуатация легковых автомобилей. // М.,
Транспорт, 1975, с.
8 Инструкция по организации и управленню производством ТО и
ремонта автомобилей. 1977.
10 Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков. Техническое обслуживание
автомобилей.// М.. Транспорт, 1982, с.398.
11 Техническая експлуатация автомобилей. Под редакцией Крамаренко
Г.В.// М., Транспорт, 1983, с.
12 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту. Наказ мінтрансу Украйні
від 30 березня 1998 р. №102., 13.Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф. Бедарев.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному
проектированию. І ЇМ., Транспорт, 1991,159 с.
14 Напольський Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных
предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1985
15. Курншов 1.П., Корольов М.К., Токаренко В.М. Технологічне
проєктування підприємств автомоб1льного транспорту. - Київ.: „Вища
школа", 1993
16. Шумик СВ., Болбас М.М., Петухов Е.И. Техническая эксплуатация
автотранспортных средств. Курсовое и дипломное проектирование. -Минск:
«Вышейшая школа», 1998
17. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник. Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк .ун-те, 1984
18 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий
автомобильного транспорта. - М: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1986.-128
с.
19. Положение о техническом обслуживании и ремонте легковых
автомобилей на СТОА системы „Автотехобслуживание". - М.: НАМИ, 1987.58 с.
20.Табель , технологического
оборудования
автотранспортных
предприятий. Минавтотранс УССР. - Киев, 1984. - 177 с.
21. Табель технологического оборудования и специнструмента для
станций технического обслуживания легковых автомобилей. - М.:НИИ
автопром, 1980. - 78 с.
ТЕ.КП. 000000.007.СТО. ПЗ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
30 Арк.
27
31
Download