Uploaded by Deads Queen

СловникТема5

advertisement
Словник №5
*Прикладні аспекти перекладознавства*
Король Владислав 21Ап
Перекладознавство - є філологічною галуззю, яка вивчає закономірності
процесу перекладу з однієї мови на іншу в його різноманітних виявах, а
також досліджує міжмовні відповідники різних рівнів і механізми та способи
досягнення різних типів еквівалентності текстів оригіналу й перекладу.
Когнітивна транслятологія - орієнтована на дослідження концептуальних
структур, які відповідають вербальним формам текстів оригіналу й
перекладу, а також когнітивних механізмів перетворення інформації при
перекладі
Норми перекладу – регламентована сукупність вимог, яким повинен
відповідати переклад.
Еквівалентність перекладу - це головна ознака й умова його існування
розглядається по-різному: з одного боку, як збалансоване співвідношення
двох найбільш важливих характеристик текстів оригіналу й перекладу:
повноти й точності змісту, що передається; з іншого, як тотожність
прагматичного впливу оригіналу на власного читача і перекладу на читача
перекладного тексту.
Модель перекладу - синергетична, тобто відкрита, складна, нелінійна,
нерівноважна суперсистема, що переходить від хаосу рефлексії перекладача
до порядку породження нового тексту й далі від хаосу рефлексії адресата
при сприйнятті ним перекладного тексту до порядку входження тексту до
універсуму нової культури.
Парсер – синтаксичний (або в інших моделях – фонетичний і
морфологічний) аналіз вхідного тексту за допомогою лексикону та
граматики;
Трансфер – застосування проміжних рівнів представлення вхідного тексту
за допомогою мов-посередників, структур знань, лексичних і синтаксичних
фільтрів;
Машинний (автоматичний) переклад - спрямований на комп’ютерне
програмування та створення автоматичних систем перекладу з однієї мови
на іншу переважно науково-технічних і ділових текстів.
Download