Uploaded by laaastivkaaa

Переклад власних назв, до складу яких входять назви установ та організацій

advertisement
2
ЗМІСТ
ВСТУП ..................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. НАЗВИ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ ВЛАСНИХ
НАЗВ ......................................................................................................................... 5
1.1.Власні назви. Їх види ........................................................................................ 5
1.2 Структура та семантика назв установ та організацій у мові ........................ 9
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
У МОВІ ................................................................................................................... 12
2.1. Способи перекладу назв установ та організацій......................................... 12
2.2. Проблеми перекладу міжнародних та всесвітніх назв установ та
організацій.............................................................................................................. 17
2.3. Проблеми перекладу назв установ та організацій за регіональним або
регіонально-галузевим чинником ........................................................................ 22
2.4. Проблеми перекладу назв торгових підприємств ....................................... 23
ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................. 29
ДОДАТКИ .............................................................................................................. 32
3
ВСТУП
Переклад має довгу історію. Все почалося в ті давні часи, коли виникла
потреба у людях, які б володіли декількома мовами і могли бути
посередниками у спілкуванні різних мовних націй. Але як самостійна наука
переклад сформувався лише на початку ХХ ст. В умовах розширення
міжнародних зв'язків та обміну інформацією перекладознавство швидко
розвивалося і цей процес триває і досі, так як мова постійно оновлюється за
рахунок неологізмів та запозичень. З'являються нові теорії, погляди на
проблеми перекладу.
В наш час, час динамічного розвитку, що постійно відбувається та
впливає на всі сфери людської діяльності, час, коли обмін інформацією став,
можливо, як ніколи грандіозним, прямо пропорційно ростуть і вимоги до
перекладу, а саме до якості останнього. Більшість журналістів, вчених,
редакторів, перекладачів, референтів, бібліографів, бібліотекарів та інших –
кожного дня стикаються з необхідністю писати іноземні назви установ та
організацій в українському тексті. Отже, проблема перекладу назв установ та
організацій є, безумовно, актуальною темою.
Мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей
перекладу власних назв на матеріалі економічних текстів.
Завданнями дослідження є
узагальнення функціонування власних
назв у мові; аналіз структури та семантики назв установ та організацій у
мові; висвітлення проблеми перекладу назв установ та організацій.
Об’єктом дослідження є власні назви (назви установ, організацій та
торговельних компаній).
Предметом дослідження є особливості перекладу власних назв з
англійської мови на українську, та навпаки.
Методи дослідження: Відповідно до цільових настанов аналіз
фактичного матеріалу в курсовій роботі передбачає використання ряду
4
методів. Серед них метод суцільної вибірки, метод типологічного аналізу,
метод лінгвістичного аналізу.
Теоретична значущість. Для будь-якого перекладача переклад власних
назв, а саме назв установ та організацій є, з одного боку, цікавою, а, з іншого,
важкою та відповідальною працею, адже недостатнє знання історії, культури,
суспільного ладу, особливостей політичного життя може стати причиною
неадекватного перекладу, що не буде сприйматись реципієнтом, або буде
сприйматись, але не належним чином. Причиною останнього є і те, що назви
установ та організацій досить часто є назвами, які найбільш яскраво
відображають своєрідність культури або політичного життя народу-носія.
Особливості культури, політики, суспільного життя, тощо можуть бути не
відомими певній людині з іншої країни і саме тут вся відповідальність за
“зрозумілий “ людині переклад лягає на перекладача. Що є певним вкладом в
теоретичні джерела.
Практична значущість. Узагальнений у роботі матеріал та результати
аналізу можуть бути застосовані: при підготовці до певних наукових робіт по
даній темі, що стосується проблем адекватності перекладу власних назв
економічних текстів; у теорії і практиці перекладу. Результати даної курсової
роботи можуть бути використані для спецкурсів, для написання рефератів, а
також для науково-пошукової роботи студентів.
В даній курсовій роботі переклад власних назв, а саме назв установ та
організацій розглядається на прикладі перекладу економічних статей
англійської та української преси, так як засоби масової інформації і газети,
якнайповніше відображають суспільно-політичне та економічне життя
країни.
В даній роботі представлено різні
погляди вчених на переклад
різноманітних назв установ та організацій, розглядається специфічність їх
перекладу.
Структура роботи. Дана курсова робота складається зі вступу, двох
розділів, висновків, списку використаних джерел (26 найменувань), додатків.
5
РОЗДІЛ 1. НАЗВИ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ
ВЛАСНИХ НАЗВ
1.1.Власні назви. Їх види
Власні назви – індивідуальні найменування окремих одиничних
об’єктів, тобто назви, що властиві саме цьому предметові, є виразником його
індивідуальності серед інших схожих на нього [22].
У сучасній лінгвістиці власні імена часто визначаються як номінативні
лексичні одиниці на відміну від загальних слів, які вважаються маркованими
одиницями. Інакше кажучи, у власних імен на перший план виходить функція
номінативна – називати, щоб відрізняти однотипні об'єкти один від одного, на
противагу загальним словам, основна функція яких – називати, щоб
повідомляти значення.
Власні назви служать для особливого, індивідуального позначення
предмета, незалежно від ситуації та зобов’язань, які уточнюють визначення.
Всі власні назви несуть в собі значення предметності, тобто мають
частину їх вмісту, є таким собі узагальненням існування якогось предмета (чи
суті, яку ми уявляємо собі як предмет).
Більшість власних імен позначають якийсь клас предметів, серед яких
один предмет особливо виділяється. Дивно було б взагалі говорити про
«антропоніми», «топоніми» та інші категорії власних імен, якщо б вони не
були пов’язані з поняттям «людина», «територіальний об’єкт» та ін., чи якщо
б цей зв’язок був чимось цілком залежним від контексту та власного бажання
тих, хто говорить.
Власні імена несуть в собі якусь інформацію саме про цей предмет, про
його властивості. Ця інформація може бути багатою чи бідною, і вона буває в
різній мірі відомою в різних сферах спілкування. Якщо ця інформація
отримує розповсюдження в масштабах всього мовного колективу, то це
6
означає, що відомості про даний предмет є частиною мовного значення
власного імені.
Відрізняють власні назви від загальних за декількома ознаками.
Першою ознакою є належність одиниці. Це провідна ознака власних назв,
тобто кожній особі її ім’я належить індивідуально, незалежно від наявності
чи відсутності подібних назв. І другою ознакою, яка розрізняє власні та
загальні назви, є відношення до поняття: загальні назви – носії понять, а
власні назви включають усю відому мовцеві інформацію про свої денотати,
без певних узагальнень, і тому пов’язуються з поняттями лише тією мірою,
якою вказують на різновид об’єктів, до яких належать їх денотати.
За денотатами розрізняють такі класи власних назв:
1) особові імена людей (антропоніми);
2) назви географічних об’єктів (топоніми);
3) назви космічних об’єктів (космоніми);
4) найменування божеств, міфічних істот (теоніми, міфоніми);
5) клички тварин (зооніми);
6) назви відрізків часу, подій (хрононіми);
7) назви окремих предметів (хрематоніми, до них належать назви
матеріальних предметів – кораблів, ураганів, алмазів тощо та витворів
духовної культури – заголовки творів, назви музичних п’єс, творів живопису,
кінофільмів та ін.);
8) назви організацій, виробничих та суспільних об’єднань (ця група
власних назв позначається терміном ергонімія і включає величезну кількість
найменувань – від партій, товариств, заводів, вузів до кінотеатрів,
кооперативів, магазинів, фірм тощо) [18].
Оскільки назви організацій та установ входять до системи власних
назв, вони мають відповідні правила написання. З правил правопису, знаємо,
що власні імена можуть писатися, як з великої літери, так і з маленької
літери.
7
Якщо розглядати назви установ та організацій як складову особливої
системи власних назв, то можна розділити їх за призначенням та виявити
структуру організацій тієї чи іншої групи. Це дозволить порівняти структуру
назв українських та англійських організацій. Виділимо наступні групи:
1)
найвищі державні установи: Supreme Court of USA; National Bank
of USA;
2)
найвищі міжнародні організацій: WPC (World Peace Council) –
Всесвітня рада миру (ВРМ); WCC (World Council of Churches) – ВРЦ
(Всесвітня
рада
церков);
IOС
(International
Olympic
Committee)
–
Міжнародний олімпійський комітет (МОК); IMA (International Monetary
Fund) – Міжнародний валютний фонд (МВФ); IDA (International Development
Association) – Міжнародна асоціація розвитку (MAP); ICC (International
Chamber of Commerce) – Міжнародна торгова палата (МТП);
3)
установи, у назвах яких першому слову – видовому найменню
підпорядковані інші видові найменування:Presidential Administration of
Ukraine, Asambleja of the Council of Europe;
4)
державні, громадські, профспілкові, релігійні та інші установи,
органи і організації України (крім найвищих) і зарубіжних держав: The
Australian trade union congress (Австралійський конгрес тред-юніонів);
Association of reserve officers of Ukraine (Асоціація офіцерів запасу України),
the higher arbitration court of Ukraine (Вищий арбітражний суд України), the
main state tax inspection of Ukraine (Головна державна податкова інспекція
України), the Navies of Ukraine (Військово-морські сили України).
5)
державні установи, військових і громадських організацій: White
House; The Pentagon; The Capitol;
6)
6) міністерства і відомства та їхні структурні підрозділи, урядові
та парламентські комісії тощо: Тhe Securities and Exchange Commission
(Комісія по цінним паперам і біржам); The Department of Homeland Security
(Міністерство
внутрішньої
безпеки); The
(Міністерство сільського господарства);
Department
of
Agriculture
8
7)
установи місцевого значення: Krylov Shipbuilding Research
Institute (Суднобудівний науково-дослідницький інститут ім. Крилова);
ALASCOM – Alaska Communications corporation (ALASCOM – Корпорація
зв’язку регіону Аляски); The Kiev military district (Київський військовий округ);
8)
міжнародні громадські профспілки та інші організації (крім
найвищих): The world weather service (Всесвітня служба погоди ), Children's
fund of the United Nations (Дитячий фонд ООН); WFY – World Federation of
Youth (Всесвітня федерація молоді – ВФМ); WFIS – World Federation of
Independent Scouts (Всесвітня федерація незалежних скаутів); World
Association of Guides and Girl Scouts (Всесвітня організація дівчат скаутів);
WIPO – World Intellectual Property Organisation (Всесвітня організація з
інтелектуальної
власності
–
ВОІВ);
WMO
–
World
Meteorological
Organization (Всесвітня метеорологічна організація – ВМО);
9)
політичні організації: Democratic Union ‘’Ukraine”, The Labour
party of the Great Britain (Лейбористська партія Великобританії; the interregional block of reforms (Міжрегіональний блок реформ), Federation of liberal
and democratic parties of European communities (Федерація ліберальних і
демократичних
партій
Європейського
співтовариства);TheLiberal
Democratic Party of Japan (LDPJ) (Ліберально-демократична партія Японії –
ЛДПЯ);
10)
виробничі об’єднання, підприємства, фірми, культурно-освітні,
наукові, навчальні установи, заклади культури, спорту, торгівлі, побуту тощо
(повне офіційне найменування): The House of children's creativity (Будинок
дитячої творчости; NLGI – National Lubricating Grease Institute (АНІПЗМ –
Американський
національний
інститут
пластичних
змащувальних
матеріалів); IP – Institute of Petroleum (БІН – Британський інститут
нафти); Institute of Biochemistry (Інститут біохімії);
11)
родові назви типу банк, видавництво, відділення, комплекс,
компанія, рада, сектор, товариство, управління, президія, приймальня, фірма
в неофіційному вживанні: The agrothought complex (агропромисловий
9
комплекс);publishing house «Osvita» (видавництво “Освіта”); Department of
culture (відділ культури); Department of the humanities (відділ гуманітарних
наук);
12)
традиційні
неофіційні
назви
вітчизняних
і
закордонних
державних (представницьких та адміністративних) органів:The Bundesrat,
Department, the Congress, Municipality, Parliament, the Senate. [21]
Всі власні назви утворюють свою особливу систему, в якій певне місце
займають назви установ та організацій. В
свою чергу, всі власні назви
поділяються на окремі підгрупи за способом утворення, тобто за своєю
структурою.
1.2 Структура та семантика назв установ та організацій у мові
В процесі розвитку світу відбувалось активне поповнення мовного
фонду, як української, так і багатьох інших мов. Це стосується і структури
назв організацій та установ, які бувають прості (одне слово) та складні (два і
більше слів). Останні мають властивість підлягати процесу абревіації чи
скороченню. Серед інновацій – чимало абревіатур, що фіксують нові або
оновлені реалії громадсько-політичного життя (це назви нових партій,
політичних спілок, громадських організацій, об’єднань та ін.).
Особливість абревіації як способу словотворення полягає в тому, що
вона спрямована на створення більш коротких порівняно
з вихідними
структурами (словосполученнями або реченнями) номінацій-синонімів.
Як не дивно, але найчастіше абревіації підлягають саме назви органів
державного управління, державних установ та керівних посад: AFL – CIO –
American Federation of Labour-Congress of Industrial Organisations; АФП –
КВП – Американська Федерація Праці – Конгрес Виробничих Профспілок;
ТОВ – Товариство з Обмеженою Відповідальністю; LLC – Limited liability
corporation; ВР – Верховна Рада; VR – Verkhovna Rada.
10
Найбільш продуктивним способом абревіації в цій групі назв виявився
ініціальний (коли абревіатура складається з початкових звуків або літер слів,
що входять до словосполучення): Word Organisation of the Scout Movement
(WOSM) – Всесвітня Організація Скаутського Руху (ВОСР); WFTU (World
Federation of Trade Unions) – ВФП (Всесвітня Організація Профспілок),
Organisation of the Petroleum Exporting Countries – Організація Країн
Експортерів Нафти .
Але досить цікавим виявився усічено-словесний спосіб абревіації (коли
абревіатура складається з початкової частини слова (слів) та цілого слова), що
є більш властивим для української мови: INTERPOL – Міжнародна поліція,
але властиве для української мови скорочення в англійській мові може мати
зовсім
інший
вигляд,
наприклад:
Нацбанк
–
NB
(National
Bank);
Генпрокуратура – GP (General Prosecution).
Окрім назв державних установ та посад часто скорочуються й назви
партій, громадських організацій та об’єднань:УНР – Українська Народна
Республіка; UNR – Ukrainian National Republic; Асоціація легкоатлетів
України (АЛУ) – Ukrainian Light Athletics Association (ULAA).
Якщо перелічені вище абревіатури назв партій є офіційно визнаними та
регламентованими, то такі абревіатури, скажімо, як «РІПка» («Реформи і
порядок»), «Відро» («Відродження регіонів»), слід розглядати лише як один з
можливих результатів журналістської мовотворчості.
Абревіатури назв підприємств, установ та організацій найчастіше
утворюються за схемою: форма власності організації – у вигляді офіційно
визнаної ініціальної абревіатури: в українському варіанті (ВАТ, ЗАТ та ін.) +
назва організації – у вигляді ініціально-уламкової («Нафтопроммаш»). Але в
англійському – навпаки: назва організації + Со. (Corp. та ін.).
Майже всі абревіатури назв міжнародних об’єднань та організацій є
ініціальними, а вживання їх чітко регламентоване. Частина таких абревіатур
утворена від початкових літер слів (МВФ – Міжнародний Валютний Фонд;
11
IMF – International Monetary Fund; ЄЕС – Економічна Рада Європи; EEC –
European Economic Council).
Є частина абревіатур, які при вимові звучать як єдине слово, утворене
від початкових літер слів (ЮНЕСКО – UNESKO англ. United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization; НАТО – NATO, англ. North
Atlantic Treaty Organization). [10, с. 427]
Таке різноманіття варіантів написаних власних назв може утворити
певні труднощі при перекладі. Хоча на перший погляд, може здатися, що
переклад власних імен не представляє особливих труднощів [1].
12
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ УСТАНОВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ У МОВІ
Найбільшу складність викликає переклад назв установ та організацій.
Це пов’язано з відсутністю можливості знайти довідник, в якому знаходились
би однозначні способи перекладу назв. Проте, правила гарного тону
перекладача вимагають перекладати назви установ та організацій. Перш за
все при виборі варіанта перекладу слід керуватися власними перевагами
представників організацій. Вибір конкретного способу перекладу залежить
від конкретного перекладача.
2.1. Способи перекладу назв установ та організацій
Існує декілька способів перекладу власних імен:
 транслітерація;
 транскрипція;
 транспозиція;
 калькування.[11, с. 280]
Нарівні з перекладацькою транслітерацією мовних одиниць, які не
мають
безпосереднього
відповідника в перекладацькій
мові іноді
використовується калькування – відтворення не звукового, а комбінаторного
складу слова чи словосполучення, коли складові частини слова (морфеми) чи
фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами перекладацької
мови. Калькування як перекладацький спосіб послужило основою для
більшого числа різного роду запозичень при міжкультурній комунікації в тих
випадках, коли транслітерація була неможливою з естетичних, смислових чи
інших причин.
В цілому більшість імен та назв передається в наш час методами
графіки, тобто способом транскрипції.
13
Транскрипції підлягають всі можливі власні імена (імена людей, назви
географічних об’єктів, небесних тіл, закладів, організацій, морських та
річних судів, фірм, готелів, ресторанів, газет, журналів, сценічних постановок
та ін.).
Також транскрибуванню надаються наступні групи власних імен: власні
імена людей, зменшувальні імена, прізвиська, прізвища, клички тварин,
топоніми, астроніми, назви судів, літаків, космічних кораблів, назви
організацій та установ, журналів, книг, кінофільмів та ін.
Транскрипція власних імен з англійської мови нерідко представляє
значні труднощі у зв’язку з низкою обставин.
По-перше, причиною транскрипційних труднощів є те, що історичний
розвиток англійської орфографії призвів до її значного розходження з
вимовою, до великої кількості невимовних чи вимовних в різних словах порізному літер та сполучень літер. Крім того, відмінною рисою англійської
орфографії і, перш за все, орфографії власних імен є часте освоєння
іншомовних сполучень літер з повним чи частковим збереженням
особливостей їх вимови.
Іншим ускладненням, вагомим для транскрипції англійських імен і
назв, є відсутність в українській мові ряду фонем, які існують в англійській.
Такі, наприклад, фонеми [θ] і [∂], представлені сполученнями літер th; до того
ж, в українській мові немає фонематичного протиставлення довгих та
коротких голосних, немає фонеми [æ] та ін.
По-третє, імена можуть мати різну вимову в різних англомовних
країнах. Відомо, наприклад, що англійська літера «а» є в тій самій позиції, де
в південно-англійській вимові вона відповідає вимові [а:], поряд з діалектами
на півночі Англії, в Австралії чи на півдні США, де вона вимовляється як [æ].
Очевидно, що в багатьох випадках не можна ігнорувати особливості вимови
географічних назв місцевими жителями, особливості вимови власних імен
носіями цих імен в багатьох англомовних країнах, де мають розповсюдження
14
пов’язані з нею різновиди американської (в США та Канаді), австралійської
та ін. вимови.
В-четвертих, є скоріш правилом, а не винятком таке положення, коли до
перекладача потрапляє англійське власне ім’я в його графічній формі, без
фонетичної транскрипції чи спеціальних вказівок на вимову. В таких
випадках, особливо якщо до складу власного імені входять сполучення,
вимова яких може бути різною, бажано уточнити читання імені по якимнебудь спеціальним довідникам, серед яких можна привести, наприклад,
списки прізвищ з транскрипцією в словнику Уебстера [9].
Відповідно до багатьох теоретичних джерел, основними способами
перекладу назв установ та організацій є:
1. Транслітерація чи транскрипція назв, транскодування;
2. Дослівний переклад назв.
Перший спосіб, як правило, використовується при перекладі назв
комерційних організацій. Другий же спосіб в основному використовується
при перекладі некомерційних та державних організацій
Що стосується назв підприємств (фірм, компаній, корпорацій тощо), то
вони не перекладаються, а транскодуються: Dow Chemical – (концерн) Доу
кемікал, General Motors – (корпорація) Дженерал моторс, Harris Paint
Company – (компанія) Гарріс Пейнт Компані, Sony Corporation – Соні
корпорейшн,
«StandardVacuumOilCompany»
–
«Стандард
вакуум
ойл
компані», «StandardOilDevelopmentCompany» – «Стандард ойл девелопмент
компані»,
«HurstConsolidatedPublications»
паблікейшенз».
Зустрічаються
й
–
випадки
«Херст
перекладу,
консолідейтед
наприклад,
«KemsleyNewspapersLimited» – «Кемзліпо концерн по виготовленню газет»
(але і в цьому випадку, здається, можливою була б передача «Кемзлі
Ньюспейперз лімітед»).
Зауважимо, що загальний елемент у складі назви (corporation, company
тощо) також не перекладається, якщо він є частиною назви підприємства.
Оскільки в англійських текстах назва підприємства нерідко дається без
15
характеристики підприємства, вираженого звичайно зазначеним загальним
елементом, у перекладі доцільно вводити такий елемент (іноді разом з
поясненням щодо сфери діяльності), особливо коли підприємство є
маловідомим або невідомим взагалі: Texaco – нафтодобувна компанія
Тексако, General Electric – електротехнічна корпорація Дженерал електрик,
White Manufacturers Ltd. – компанія Вайт мануфекчерерз лтд., Stanson &
Brothers – фірма Стенсон енд бразерс.
Абревіатури у складі назв компаній звичайно транскрибуються, а не
транслітеруються: CHC Ltd. – СІ-Ейч-Сі Лімітед, GMN – компанія Джи-ЕмЕн, IK Marketing – компанія Ай-Кей Маркетинг.
При передачі найменування компанії особливості орфографії оригіналу
(використання великих букв та розділових знаків, крім апострофа) в
основному зберігаються і при передачі на українську мову. Англійський
апостроф звичайно усувається з українського варіанта (Harrod's – Херродс,
Macdonald's – Макдоналдс). Скорочення Ltd., Inc., Co., традиційно
передаються як «Лтд.», «Інк.», «Ко».
Назви організацій, установ, підрозділів, комісій, центрів та ін.,
звичайно представляють собою сполучення загальних слів, такі назви
зберігають коротку характеристику організації чи вказівки на її цілі. Тому
вони зазвичай піддаються змістовому перекладу. Що стосується найбільш
відомих організацій, то українські відповідники для їх назв вже закріплені
офіційно, і перекладачу слід їх використовувати, наприклад: the World Health
Organisation – Всесвітня організація охорони здоров'я; the Securities and
Exchange Commission – Комісія по цінним паперам та біржам.
В деяких випадках, коли назва має
не стільки характеризуючий,
скільки образний чи емоційний зміст, використовують й транскрипційні
відповідники, наприклад, Greenpeace – «Грінпіс», «Яблуко» – Yabloko. В
англійському варіанті не використовуються ні лапки, ні курсивне написання,
а тільки виділення всіх повнозначних слів в назві великою літерою.
16
До складу найменувань багатьох організацій та підприємств часто
входять антропоніми, тобто імена тих, в честь кого чи ким ці організації були
засновані, які також підлягають процесу транскрибування. Наприклад,
Carnegie Foundation – Фонд Карнегі, McDonald Observatory – Обсерваторія
Макдональда.
Українські
підприємства,
організації
та
установи, як
правило,
включають антропонім або у звороті зі словом імені, або у формі
прикметника, наприклад: Завод імені Хрунічева. І в тому, і в іншому випадку
слід
передавати
такі
найменування
англійською,
використовуючи
транскрипцію антропоніма в початковій формі на початку відповідника, як
атрибутивний іменник: the Khrunichev Plant, the S. Obraztsov State Puppet
Theatre.
Також допустима і має місце практика прямого переносу імені, тобто
написання його латинськими буквами.
Переклад назв вищих навчальних закладів – університетів та коледжів
може становити певну складність для перекладача початківця. Перекладаючи
такі назви перш за все треба чітко визначити, що позначають власні імена у
складі назви – місто, адміністративну одиницю, особу тощо. Назви
навчальних закладів, що містять назви штатів (США, Австралія), провінцій
(Канада), графств (Великобританія, земель (ФРН), міст тощо перекладаються
переважно наступними способами:
 до назви додається слово «штат», «провінція», «місто» тощо:University
of Toledo – університет міста Толедо, University of Texas – університет
штату Техас;
 топонім-іменник перетворюється у відповідний прикметник: University
of California – Каліфорнійський університет, University of Birmingham –
Бермінгемський університет, University of Sidney – Сіднейський
університет.
17
Деякі назви можуть містити поряд з позначенням штату позначення
міста:
University
of
Massachusetts
Amherst
–
університет
штату
Массачусеттс у м.Амгерст [10. с. 425].
Стосовно перекладу власних назв, у тому числі і назв організацій та
установ, то ця проблема залишається не вирішеною в наш час, і скоріш за все
буде розширюватися у всеохоплюючому вирі глобалізації. Щоб знайти
правильний шлях до перекладу назв організацій, установ, підприємств та ін.,
слід розглядати ці назви, розділивши їх на окремі підгрупи за способом їх
утворення, для того, щоб мати змогу порівнювати їх переклад та робити певні
висновки.
2.2. Проблеми перекладу міжнародних та всесвітніх назв
установ та організацій
У
всеохоплюючому
вирі
глобалізації
та
телекомунікаційної
інформатизації світового розвитку перед світовим суспільством постають
завдання розробки і узгодження єдиних загальноприйнятих стандартів і норм
з метою гармонізації і регулювання соціально-економічних проблем.
Невипадково, що у процесі зростаючого співробітництва держав і суб'єктів
підприємницької діяльності в галузі науково-технічного і промислового
розвитку в Лондоні була заснована Міжнародна організація з питань
стандартизації – ISO (з англ. International Organisation for Standardisation).
Вона створювалася як міжнародна неурядова організація для розробки
міжнародних стандартів і розвитку міжнародного співробітництва у цій
галузі. До її складу входять не тільки неурядові національні організації, а й
державні органи та установи. Завдання стандартизації – створення певних
стандартів для полегшення порозуміння між людьми у процесі їх спілкування
[18].
З цього приводу слушно нагадати, що практика багатостороннього
співробітництва між країнами земної кулі спричинила, починаючи з другої
18
половини XIX століття, а особливо після Другої світової війни і заснування
Організації Об'єднаних Націй, створення на міждержавному й міжурядовому
рівні великої кількості різноманітних регіональних і міжнародних організацій
[20]. У перекладі з англійської мови, яка домінує у назвах цих організацій під
час їх заснування, вони у переважній більшості умовно поділяються на дві
основні
групи
із
стандартизованим
прикметниковим
початком
у
найменуванні кожної організації: «International» (міжнародна) або «world»
(всесвітня).
Дуже часто зустрічаються скорочення назв міжнародних організацій:
U.N. – United Nations; NATO – North Atlantic Treaty Organization та багато
інших. Перекладаючи такі скорочення перекладач має дотримуватись таких
правил: по-перше, багато скорочень назв міжнародних організацій мають свій
еквівалент в українській мові, а якщо назва організації не відома реципієнту,
то перекладач може подати скорочення перекладу назви, але в дужках подати
повний варіант. Також перекладач має враховувати і те, що деякі скорочення
можуть писатись однаково, але в повному варіанті будуть стосуватись різних
організацій :
UDP – Ukrainian Democratic Party або United Department of
Programming;
ВПЗ – Відділ постачання збуту або Відділ праці та зарплати.
Розглядаючи деякі назви в контексті, можна побачити, що точності
перекладу назв установ приділяється багато уваги, бо деякі неточності в
перекладі назви можуть дещо заплутати, або навіть зруйнувати зміст самого
контексту. Тому досить зручно вживати стандартизовані варіанти. Наприклад:
The European Network of Election Monitoring Organizatios (ENEMO), a
coalition of 18 leading civil organizations from Central and Eastern Europe and
Central Asia, observed significant improvement in the Ukrainian parliamentary
elections over the 2004 Ukrainian presidential election.
Європейська мережа організацій, що спостерігають за виборами
(ENEMO), об’єднання 18 провідних громадських організацій Центральної та
19
Східної Європи і Центральної Азії, мала нагоду спостерігати за значним
удосконаленням проведення виборів до Верховної Ради порівняно з
президентськими виборами 2004 року.
З перекладу можна побачити, що абревіатура залишилася в своєму
оригіналі, а переклад має зрозуміле змістове пояснення. Але якщо б назва
була перекладена, як Європейська мережа виборчих спостерігаючих
організацій, це б робило назву організації недостатньо зрозумілою, а тим
самим спотворювало би контекст.
Найчастіше стандартизації підлягають назви міжнародних та світових
організацій та установ. Так як вони використовуються в усьому світі, то дуже
важливо, щоб різні народи могли розуміти істину суть назви без її
спотворення.
«International organizations» – міжнародні організації, створені за
фаховим або за фахово-галузевим принципом. Серед них:

ІСАО (International civil Aviation Organization) – Міжнародна
організація
цивільної
авіації
(ІКАО
–
загальновживана
абревіатура
залишається з англійської мови);

ІМО (International maritime Organisation) – Міжнародна морська
організація;

ISF (International Shipping Federation) – Міжнародна федерація
судновласників.
Саме до міжнародних організацій належать абревіатури, які звучать як
єдине окреме слово. Наприклад:

IAEA (International Atomic Energy Agency) – Міжнародне
агентство атомної енергії (МАРАТЕ);

IMA (International Monetary Fund) – Міжнародний валютний
фонд (МВФ);

IDA (International Development Association) – Міжнародна
асоціація розвитку (MAP);
20
«World organizations» – всесвітні або світові організації, також створені
за фаховим або галузевим, а в деяких випадках – за політико-ідеологічним
принципом з акцентом на універсальність і всеохоплюваність органу, також
підлягають світовим стандартам. Наприклад:

WFTU (World Federation of Trade Unions) – Всесвітня федерація
профспілок (ВФП);

WHO (World Health Organization) – Всесвітня організація охорони
здоров'я (ВООЗ);
Існує ще одна досить чисельна категорія інших міждержавних та
міжурядових організацій, їх назви не починаються стандартним «world» чи
«international», а найменування обумовлені і зафіксовані згідно з відповідною
специфікою кожного об'єднання, але з міжнародно-галузевим характером
його діяльності. Наприклад, назва органу за галузево-фаховим принципом:

United Nations Association (INA) – Асоціація сприяння ООН;

Bank for International Settlements (BIS) – Банк міжнародних
розрахунків (БМР).
Варто зробити зауваження щодо уніфікації назви (у перекладі з
англійської мови) такої важливої і універсальної організації як WTO – Would
Trade Organization. Було зроблено висновок, цю організацію українською
мовою логічно іменувати як «Всесвітня організація торгівлі» (з відповідною
абревіатурою ВОТ замість СОТ) – за аналогією й стандартами вже згаданої
групи
«world
organizations»
(всесвітніх
організацій)
та
враховуючи
універсальний характер діяльності WTO, а також, щоб не призводити до
виникнення через такий переклад ще однієї групи «світових» організацій.
Пропонований варіант найменування є термінологічним і відображає
масштабність і глобальність цієї дійсно універсальної всесвітньої організації
як за змістом і метою її сучасної і перспективної діяльності, так і за складом її
учасників, особливо після вступу до неї КНР та інших країн, в тому числі й
України. У перекладі на російську мову WTO теж названа не як «мировая», а
як «всемирная» організація.
21
Єдине, що корисно було б узгодити з російськими колегами, стосується
зробленого ними повного перекладу WTO як «Всемирной торговой
организации». Правильніше і точніше, з точки зору практики і правил
перекладу з англійської мови таких назв, було б: «Всемирная организация
торговли», що є повною аналогією українському варіанту – «Всесвітня
організація
торгівлі».
Крім
того,
вважаємо,
що
називати
WTO
«торговельною» було б применшенням ролі і масштабності цієї організації та
її діяльності, бо «торговельною» може бути фірма чи контора, яка торгує
певним видом товарів, а не всесвітня універсальна організація, що вирішує
глобальні планетарні проблеми торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків і
пов'язані з ними міждержавні відносини.
Додамо, що з практичної точки зору абревіатура ВОТ українською і
російською мовами – «Всесвітня організація торгівлі» і «Всемирная
организация торговли» – дає можливість уникнути подвійного застосування
одного і того ж скорочення ВТО для ще однієї всесвітньої організації, якою є
«World Tourism Organization» (Всесвітня туристична організація – ВТО), так
і для «World Trade Organization», коли вона перекладалася би як «Всесвітня
торговельна організація» – ВТО. Отже, виходячи із загальної необхідності
гармонізувати та стандартизувати термінологію у сфері торгівлі та
зовнішньоекономічної діяльності і враховуючи перспективу вступу України у
WTO,
було
б
доцільніше
інформаційно
узгодити
із
зацікавленими
українськими відомствами, а також з російськими колегами із Всеросійської
академії зовнішньої торгівлі, остаточний уніфікований варіант перекладу
WTO з англійської мови на основі обґрунтованої вище пропозиції, а саме
«Всесвітня організація торгівлі».
На підтвердження слід навести вже установлені приклади перекладу з
англійської на українську чи російську мову назв, складених з трьох
іменників.
Наприклад,
у
випадку
«World
Peace
Council»
перший
перекладається прикметником, другий і третій – іменником, але у більшості
варіантів – третій іменник ставиться у родовому відмінку. Тобто, в нашому
22
випадку «World Peace Council» буде перекладатися як «Всесвітня рада миру»
й за цією аналогією – з практики перекладу американських адміністративних
назв: PFA (Pension Funds Association) – Асоціація пенсійних фондів; DTA
(Defence Transportation Administration) – Управління військових перевезень;
DSA (Defence Supply Agency) – Управління військового постачання та ін.
Отже, існують аспекти щодо перекладу іншомовних назв організацій,
де посередником є перекладений варіант англійської мови, який значно
відрізняється від оригіналу. Наприклад назва японської організації «Japan
Foundation» – офіційна назва англійською мовою, а японською – «Кокусай
корю кінін» – «Фонд міжнародного обміну». Це досить поширена практика,
коли зміст офіційної назви тієї чи іншої японської організації англійською і
японською мовами може бути різним. А загальноприйняті назви японських
організацій слов’янськими мовами, як правило, калькують з англійської.
Розглянувши деякі з прикладів міжнародних та всесвітніх назв
організацій та установ, бачимо, що найголовніша річ, про яку треба
пам’ятати при перекладі, це те що назва повинна залишати один й той самий
зміст, якою б з мов вона не звучала. Але це правило більш притаманне
міжнародним та всесвітнім організаціям. Інші особливості перекладу
стосуються регіональних установ.
2.3. Проблеми перекладу назв установ та організацій за
регіональним або регіонально-галузевим чинником
Щодо перекладу назв за регіональним або регіонально-галузевим
чинником, то вони, як правило, перекладаються, але слід бути дуже уважним,
щоб не допустити помилок при перекладі та не бути неточним. При перекладі
цього виду організацій, слід звернути увагу на регіон, до якої належить дана
організація. Досить часто при перекладі залишають абревіатуру оригіналу, а
поряд додають пояснювальний переклад. Ось деякі приклади перекладу:
23
– Association of South-East Asia Nations (ASEAN) – Організація країн
Південно-східної Азії (АСЕАН – абревіатура англ.);
– Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) – Організація
країн-експортерів нафти (ОПЕК – абревіатура англ.).
До цієї ж групи належить також велика кількість спеціалізованих
установ та органів системи ООН, які є важливими та впливовими
міжнародними організаціями у своїх галузях:

FAO (Food and Agricultural Organisation) – Організація ООН з
питань продовольства і сільського господарства (ФАО – абревіатура англ.);

UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) –
Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО);

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) –
Фонд ООН міжнародної допомоги дітям (ЮНІСЕФ);
– ECOSOC (Economic and Social Council of the United Nations) –
Економічна і соціальна Рада ООН (ЄКОСОС).
Найголовнішим фактором є уважність при перекладі назв установ та
організацій за регіональним та регіонально-галузевим чинником, тому що
відомими є факти коли навіть в розповсюдженій літературі видавали одну
організацію за іншу. Наприклад: ЕСЕ (Economic Commission for Europe) у
перекладі на українську мову слід називати «Економічна комісія ООН для
Європи», а не «Європейська економічна комісія», як її часто і помилково
іменують в україномовній літературі. Крім того, назва «Європейська
економічна комісія» може викликати плутанину з офіційною назвою
«Європейської комісії Євросоюзу».
2.4. Проблеми перекладу назв торгових підприємств
Розглядаючи попередні приклади та їх переклад, можна побачити, яке
різноманіття назв організацій та установ існує в нашому житті. Кожна з
24
підгруп цих назв має свої індивідуальні особливості. До цього широкого
розмаїття можна віднести і назви торгових підприємств. Саме цих назв
стосується такий факт, що їх індивідуальна особливість в тому, що майже
завжди назва торгового підприємства і назва торговельної марки (бренду)
цього підприємства співпадають. Це робиться для того, щоб якомога
ефектніше показати імідж підприємства, що досить важливо для нього. Ось
чому і назви вибирають яскраві, ефектні та легкі для запам’ятовування.
З точки зору структури торгові назви поділяються на прості (торгові
назви-слова) та складні (торгові назви-словосполучення). До простих,
наприклад, належать торгові марки: Champion – одяг Champion, One –
парфуми One, Skittles – цукерки Skittles, Whoopee – напій Whoopee, Invincible –
стійка губна помада Invincible.
До складних належать назви, наприклад, такі як: Taster’s Choice – кава
Taster’s Choice, King’s Pride – сигари King’s Pride, Healthy Choice –
низькокалорійна їжа Healthy Choice, Royal Island – віскі Royal Island, Red
Cheek – яблучний сік Red Cheek, Gold Medal – борошно Gold Medal, Light Blue
– парфуми Light Blue, Wash and Go – шампунь Wash and Go, Mop and Glo –
засіб для миття підлоги Mop and Glo, Shake and Bake – харчові суміші Shake
and Bake, 9 Lives – їжа для котів 9 Lives , Carolina Herrera 212 – парфуми
Carolina Herrera 212.
Стосовно назв торгових підприємств, то вони дуже рідко підлягають
перекладу. Назви торгових підприємств, як правило, не перекладаються,
лише транскодуються, транслітеруються або транскрибуються. Але можна
допустити дуже багато помилок через неточності при транслітерації та
нерозумінні мети, яку та чи інша компанія ставить створюючи свою назву.
Назви організацій намагаються не перекладати для того, щоб запобігти
підробок, бо зміна хоча б однієї літери в назві відразу ж заперечує належність
товару до фірми оригіналу, наприклад: reebok – reedok; adidas – abibas; umbro
– umbra, тощо. Але у випадку перекладу нових, невідомих фірмових назв
крім транскодування слід застосовувати пояснення назви, що може
25
подаватися як лівостороннє означення або у дужках після транскодованої
назви: Dicryl – фото полімерний матеріал «Дікрил», або «Дікрил» (фото
полімерний матеріал), Pyrex – боросилікатне скло «Пірекс», Naviglade –
курсовий і глісадний приймач системи посадки з радіомаяком «Навіглейд»,
Autodin – автоматична цифрова мережа зв’язку Автодін. Слід мати на увазі,
що наявні у фірмовій назві англійські літери переносяться без змін у
переклад: Triton X-110 – Тритон Х-110 (нейтральний детергент) [10, с. 433].
Іноді фірмова назва не транскодується, але перекладається відповідним
українським терміном: Ohrnell – підвісний замкнутий транспортер. Окремі з
таких назв можуть перекладатися обома способами: Variac – Варіак (або
«регульований
автотрансформатор»
чи
«регульований
трансформатор
Варіак»).[10, с. 432]
Досить часто зустрічаються такі випадки, коли у назві торгового
підприємства починають шукати значення загальновживаного слова і
перекладати його. Так робити не можна, бо назва таким чином втрачає своє
місце на торговому ринку. Наприклад назва компанії «Thunderbird» на
українську мову не перекладається, але, якщо розглядати її як загально
вживане слово, то її переклад буде звучати як Буревісник, це стосується
перекладу в цілому, звичайного літературного перекладу. Якщо ж розділити
слово на Thunder + bird, то отримаємо Грім + птах = Громоптах [12].
Розглядаючи цей варіант перекладу, досить важко навіть згадати, що колись
це була назва торгової організації.
Серед торгових назв зустрічаються різні структурні типи скорочення,
які не перекладаються, але є утвореними від слів, які в житті підлягають
перекладу, наприклад: гусеничні трактори CAT – від caterpillar, автомобілі
Vibe – від vibration, ванільне печиво та вафлі Nilla – від vanilla, програмне
забезпечення для офісів Percuity – від perspicuity.
Розглядаючи такий вид скорочень як абревіатури, вони можуть
підлягати перекладу (повному або частковому) або залишатися у вигляді
оригіналу, наприклад: нафтова компанія BP – British Petroleum (Британський
26
Petroleum), годинники IWC – International Watch Company (Інтернаціональна
годинникова компанія), йогурт TCBY – The Country’s Best Yogurt (Найкращий
йогурт країни). Але в більшості випадків вони використовуються у вигляді
абревіатур оригіналу [3].
Деякі торговельні компанії запозичують слова для створення власної
назви з інших мов, або, навіть, створюють свої власні, невідомі раніше слова.
Наприклад торгова марка преміального шоколаду «КОРОНА INTENZA»
створила рекламу, яка звучить так: Intenza – це шоколадна спокуса, якій
неможливо протистояти! Intenza (інтенза)– це слово, яке було спеціально
створене для цього шоколаду. Intenza не має точного перекладу, але
асоціюється з англійським словом «intense» – інтенсивний, насичений. Цією
назвою фірма хотіла підкреслити, що новий преміальний шоколад від
«Корони» – INTENZA– має інтенсивний насичений смак, що водночас дарує
вишукану насолоду, коли його куштуєш. Латинське написання слова
підсилює зв’язок з європейськими рецептами та стандартами, які є еталоном
шоколадної майстерності [25].
Торгові назви, як і інші власні назви, можуть переходити у клас
загальних назв. Наприклад, слово hoover сьогодні використовується не тільки
для позначення порохотягів, вироблених однойменною фірмою Hoover, а й
будь-яких порохотягів взагалі [23].
Отже, роблячи висновки, можемо сказати, що головне для будь-якої
організації – це її імідж, і для його збереження слід зберігати назву тієї чи
іншої назви організації в оригіналі при перекладі. А зустрічаючи назви
торгових підприємств або їх брендів в контексті, треба бути уважним, щоб не
плутати їх з загальновживаними словами.
27
ВИСНОВКИ
Отже, в даній курсовій роботі було розглянуто деякі аспекти перекладу,
використано
метод
суцільної
вибірки,
проведено
типологічний
та
лінгвістичний аналіз, після чого зроблено висновки.
Метою будь-якого перекладу є досягнення адекватності. Тобто,
вичерпної передачі не тільки змісту оригіналу, але й повної функціональностилістичної відповідності йому. Але є певні труднощі, що можуть виникнути
на шляху перекладача при досягненні ним максимальної адекватності
перекладу [23].
Було поставлено питання щодо власних назв, до складу яких входять
назви установ та організацій, які структурні типи мають назви організацій та
специфічність їх перекладу. Для даної курсової роботи були обрані приклади
міжнародних
та
всесвітніх,
регіональних
та
торгових
організацій.
Міжнародні та світові назви установ та організацій, в більшості випадків,
мають свій еквівалент в мові перекладу, калькуються або транскрибуються.
Стосовно власне назв установ та організацій – то вони, як правило,
транскрибуються, так само як і назви магазинів, готелів, торгових
підприємств. Проте назви організацій, яким важлива не тільки реклама,
міжнародна ідентифікація їх імені, а і популяризація сенсу їх діяльності,
перекладаються. Аналогічно назвам фірм за допомогою транскрипції
передаються назви товарів різних фірм. Перекладаючи назви регіональних
установ слід не забувати, до якого саме регіону вони відносяться, щоб не
допустити помилок. Досить часто назви установ та організацій регіонального
типу плутають з міжнародними та всесвітніми організаціями.
Підсумовуючи все вище написане, можемо вважати, що переклад це не
лише важка та відповідальна праця, це, певним чином, мистецтво. Мистецтво
так подати переклад тексту мови оригіналу, щоб він не був “чужим” для
читача мови перекладу і більше того, сприймався не як переклад, а як
окремий оригінальний текст. Якщо людина не знає мови оригіналу, то текст
28
перекладу вона і буде сприймати як оригінал, тому перекладач несе
відповідальність за адекватність свого перекладу, за збереження змісту та
стилістичних особливостей тексту мови оригіналу.
29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алєксєєва. І.С. Особенности перевода имен собственных. [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://www.transneed.com/philology/art8.html.
2. Бархударов Л. Язык и перевод. – М.: Международные отношения. –
1975.
3. Вінарєва О.В. Структурний, семантичний і прагматичний аспекти
англомовних торгових назв (на матеріалі веб-сайтів мережі Інтернет) /
Автореф. дис... канд. філол наук: 10.02.04 / О.В. Вінарєва; Київ. нац.
лінгв. ун-т. — К., 2005. — 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.lib.ua-ru.net/inode/2698.html
4. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика. Київ, 1993.
5. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова – К., 1999.
6. Дерябина М.Ю. Особенности передачи английских имен собственных
на русский язык / Автореф. дис... канд. філол наук: 10.02.20 / М.Ю.
Дерябина; Северо-Осетинский гос. ун-т. — Владикавказ, 2005. — 20 с.
ресурс]
[Електронний
Режим
-
доступу:
http://www.mirrabot.com/work/work_36851.html
7. Єрмолович
Д.І.
Имена
переводе.[Електронний
собственные
ресурс]
в
оригинале
Режим
-
и
доступу:
http://www.bestreferat.com.ua/referat/detail-8946.html
8. Зовірчак Р. Реалія і переклад. Львів: ЛДУ, 1989.
9. Карабан В.І. Передача власних імен та географічних назв при
перекладі.
[Електронний
ресурс]
-
Режим
доступу:
http://www.Inu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_13.htm
10.Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури:
Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні
проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2002. – 564с.
11.Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ:
Фірма «ІНКОС», 2002. – 320с.
30
12.Ковальов С. Переклад назви "Thunderbird". [Електронний ресурс] Режим доступу: http://mozilla-forum.org.ua/index.php?topic=261
13.Ковганюк С. Практика перекладу К.: Дніпро, 1968.
14.Коломієць Р. Проблеми перекладу назв організацій та підприємств.
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ejournals/SNU/2006-2/06mviosi.pdf
15.Комісаров В. Теория перевода. – М.: Высшая школа.– 1990.
16.Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад):
Підручник. – Вінниця: «Нова книга», 2001.
17.Міньяр-Бєлоручєв Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский
лицей, 1996.
18.Мовні реалії та проблеми їх перекладу. [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://renderimg.com.ua/article.php/names_own.
19.Олікова М.О. Теорія і практика перекладу. – Луцьк, 2000.
20.Перекладацька
матеріалів.
еквівалентність
з
текстів
ресурс]
[Електронний
газетно-інформаційних
Режим
-
доступу:
http://www.roman.by/r_39396.html
21.Півторак Г.П. Велика та мала літери в назвах установ та організацій.
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pravopys
22.Півторак Г.П. Власні назви. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://litopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pravXXl/47.html
23.Полежако Я.О. Переклад суспільно-політичних реалій. [Електронний
ресурс]
Режим
-
доступу:
http://revolution.allbest.ru/languages/00002919_0.html
24.Сайт газети «Вісник». Центральної виборчої комісії. №2 (4) 2006 р.
Висновки
про
спостереження.
виявлені
правопорушення
[Електронний
ресурс]
та
проведення
-
Режим
http.//www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2006_2/visnyk_st_14.pdf
місії
доступу:
31
25.Сайт ЗАТ “Крафт Фудз Україна” 2008. [Електронний ресурс] - Режим
доступу:
http://www.kraftfoods.com.ua/kraft/page?siteid=kraft-prod&locate=
uauk1&PagecR
26.Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: 2002; Hajime
Yamaguchi. Experimental Voyage through Northern Sea Route. – Tokyo.
SOF,
1995.
[Електронний
ресурс]
http://www.fos.ru/foreign/8434_2.html
-
Режим
доступу:
32
ДОДАТКИ
Додаток
Назви установ та організацій
IOЕ (International Organization of Міжнародна організація працедавців (МОП)
Employers)
ILO
Labour Міжнародна організація праці (МОП)
(International
Organization)
(International Міжнародний союз телекомунікації (МСТ)
ITU
Telecommunication)
ICC
(International
Chamber
of Міжнародна торгова палата (МТП)
Commerce)
WIPO (World Intellectual Property Всесвітня
організація
з
інтелектуальної
власності (ВОІВ)
Organization)
European Bank for Reconstruction Європейський
банк
реконструкції
та
розвитку (ЄБРР)
and Development (EBRR)
Inter-American Development Bank Міжамериканський банк розвитку (МБР)
(IDB)
Organization
Cooperation
for
and
Economic Організація з економічного співробітництва і
Development розвитку (ОЕСР)
(OECD)
ЕАЕС (European Atomic Energy Європейське співтовариство з атомної енергії
Community)
(Євратом)
State Hydrographic Enterprise (SHE) Державне гідрографічне підприємство (ДГП)
AFL-CIO (American Federation of АФП-КВП (Американська Федерація ПраціLabour – Congress of Industrial Конгрес Виробничих Профспілок)
Organizations)
LLC (Limited liability corporation)
ТОВ
(Товариство
Відповідальністю)
з
Обмеженою
33
WFTU (World Federation of Trade ВФП (Всесвітня Організація Профспілок)
Unions)
Organization
of
the
Petroleum Організація
Країн
Експортерів
Exporting Countries (ОРЕС)
(ОПЕК)
IMF (International Monetary Fund)
МВФ (Міжнародний Валютний Фонд)
EEC (European Economic Council)
ЄЕС (Економічна Рада Європи)
Standard Vacuum Oil Company
Стандард вакуум ойл компані
Нафти
Standard Oil Development Company Стандард ойл девелопмент компані
Hurst Consolidated Publications
Харст консолідейтед паблікейшенз
Kemsley Newspapers Limited
Кемзлі концерн по виготовленню газет» (або
«Кемзлі Ньюспейперз лімітед»)
Тhe
Securities
and
Exchange Комісія по цінним паперам і біржам
Commission
Carnegie Foundation
Фонд Карнегі
McDonald Observatory
Обсерваторія Макдональда
ISO
(з
англ.)
International Міжнародна
Organization for Standardization
NAM
(National
Association
організація
з
питань
стандартизації
of НАП (Національна асоціація підприємців)
Manufacturers)
The Department of Agriculture
The
Agency
for
Міністерство сільського господарства
International Агентство міжнародного розвитку
Development
State Hydrographic Enterprise (SHE) Державне гідрографічне підприємство (ДГП)
Oil and Gas Shipping
Ойл енд Газ Шіппінг
Royal Wagenborg
Роуял Вагенборг
Arctic Shipping Service
Арктік Шіппінг Сервіс
Russian
Maritime
Register
of Російський морський реєстр судноплавства
34
(РМРС)
Shipping (RMRS)
ISF
Shipping Міжнародна
(International
федерація
судновласників
(МФС)
Federation)
ІОЕ (International Organization of Міжнародна організація працедавців (МОП)
Employers)
IAEA (International Atomic Energy Міжнародне
агентство
атомної
Agency)
(МАРАТЕ)
IMA (International Monetary Fund)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
IDA
(International
енергії
Development Міжнародна асоціація розвитку (MAP)
Association)
Bank for International Settlements Банк міжнародних розрахунків (БМР)
(BIS)
Organization
States Організація американських держав (ОАД)
of American
(OAS)
Association
of
South-East
Asia Організація
країн
Південно-східної
Азії
(АСЕАН) – абревіатура англійська
Nations (ASEAN)
Organization of African Unity (OAU) Організація африканської єдності (ОАЄ)
Organization of Petroleum Exporting Організація
(Food
нафти
(ОПЕК)– абревіатура - англійська
Countries (OPEC)
FAO
країн-експортерів
and
Agricultural Організація ООН з питань продовольства і
сільського господарства (ФАО) – абревіатура
Organization)
англійська
UNIDO (United Nations Industrial Організація ООН з промислового розвитку
Development Organization)
UNICEF
(ЮНІДО)
Nations Фонд ООН міжнародної допомоги дітям
(United
International Children's Emergency (ЮНІСЕФ)
Fund)
ECOSOC
(Economic
and
Social Економічна
і
соціальна
Рада
ООН
35
Council of the United Nations)
(ЄКОСОС)
ЕСЕ (Economic Commission for ЕСЕ (Економічна комісія ООН для Європи)
Europe)
WTO (Would Trade Organization)
Всесвітня організація торгівлі (ВОТ)
PFA (Pension Funds Association)
АПФ (Асоціація пенсійних фондів)
DTA
Transportation Управління військових перевезень (УВП)
(Defense
Administration)
DSA (Defence Supply Agency)
Управління військового постачання (УВП)
World Tourism Organization (WTO) Всесвітня туристична організація (ВТО)
World Trade Organization (WTO)
Всесвітня Торгова Організація ВТО
Car Development Centre
Центр проектування автомобілів
LG
Компанія Ел-Джі
CHC Ltd.
Сі-Ейч-Сі Лімітед
International Relations Committee
Комітет з питань міжнародних відносин
CARE (Cooperative for American ОАБТ (Об’єднане Американське Благодійне
Relief to Everywhere)
Товариство)
EANPG (European Air Navigation EANPG
група
аеронавігаційного планування)
Planning Group)
RACGAT
(європейська
(Russian-American RACGAT
(Російсько-американська
Coordinating Group for Air Traffic координаційна група по УВД)
/Control/)
AACB
(Aerospace
Activity КРАКД (Координаційна рада по авіаційнокосмічній діяльності)
Coordinating Board)
ВAACC (British administrative area ЦУТРБ (Центр управління тилового району
(дивізії, бригади) Британії
control centre)
ESS
(Aerospace
System Society)
and
Electronic ТСАЕС
(Товариство
спеціалістів
аерокосмічним та електронним системам)
по
36
АСР (Азіатський союз по радіоелектроніці)
AEU (Asia Electronics Union)
AIIM (Association for Information АСОІЗ (Асоціація спеціалістів по обробці
інформації та зображень)
and Image Management)
ALASCOM (Alaska Communications ALASCOM
зв’язку
регіону
Аляски)
corporation)
AMIGOSAT
(AMIGO
Satellite Організація
супутникового
зв’язку
латиноамериканських країн «АМИГОСАТ»
Organization)
AMPAD (Amateur Radio Research РНДК
(American
(Радіолюбительська
науково-
дослідницька корпорація)
and Development Corporation)
AMSAT
(Корпорація
Satellite АМСАТ
(Американська
компанія
супутникового зв’язку)
Company)
AMSC (American Mobile Satellite АКРСЗ
(Американський
консорціум
по
Consortium)
рухомому супутниковому зв’язку)
ARA (American Radio Association)
ААР (Американська асоціація радіозв’язку)
ARABSAT
(Arab
Satellite АОСЗ (Арабська організація супутникового
зв’язку)
Communication Organization)
ARRS (Association of Radio Reading АСРР
(Асоціація
служб
реєстрації
радіоконтактів)
Services)
ARRSTC (Asian Regional Remote АРЦДЗ (Азіатський регіональний центр по
Sensing Center)
дистанційному зондуванню)
ASC (American Satellite Company)
АКСЗ
(Американська
компанія
супутникового зв’язку)
AUSSAT
(Australia
Satellite АОСЗ
організація
супутникового зв’язку)
Organization)
International
(Австралійська
Electrotechnical Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК)
Commission (IEC)
CEN
(European
Standardization)
Committee
for ЄКС
(Європейський
стандартизації)
комітет
по
37
ANSI (American National Standard АІС (Американський інститут стандартів)
Institute)
COSMIC
Software ІКЦПЗ (Інформаційно-координуючий центр
(Computer
Management and Information Center) по програмному забезпеченню)
CSDS
(Packet
Data ІСПК (інформаційна служба з пакетною
Switched
Service)
комутацією)
DOE (U.S.) (Departaient of Energy)
Міністерство енергетики (Міненерго) США
EDNA (European
Data
Network ЄАІС
(Європейське
агентство
Agency)
інформаційним сіткам)
ESA (European Space Agency)
ЄКА (Європейське космічне агентство)
по
ETSI (European Telecommunication ЄІСОК (Європейський інститут стандартів в
області телекомунікації)
Standards Institute)
EUTELSAT
Telecommunication
(European ЄОТС
(Європейська
організація
по
Satellite телекомунікаційним супутникам)
Organization)
FARNET (Federation of Academic ФАДС
(Федерація
академічних
Research Networks)
дослідницьких сіток)
FIB (Forwarding Information Base)
ІБП (Інформаційна база переадресації)
FTSC (Fіdonet Technical Standards FIDONET (Технічний комітет стандартів)
Commiltee)
IANA (Internet Assigned Number ККІ (Комісія по константам Internet)
Authority)
IEEE (Institute of Electrical and ІІЕЕ
Electronic Engineers)
INTELSAT
Telecommunication
(Інститут
інженерів-електриків
та
електронників)
International INTELSAT
(Міжнародна
асоціація
по
Satellite телекомунікаційним супутникам)
Organization
ISF
(International
Scientific МНФ (Міжнародний науковий фонд), (фонд
38
Сороса)
Foundation)
(International МТС
ITU
(National
Institute
For НІСТ (Національний інститут стандартів і
технології)
Standards and Technology)
SWIFT
(Society
Worldwide ВТФК (Всесвітнє товариство фінансових
for
Financial Telecommunication)
ААМА
телекомунікаційний
союз)
Telecommunication Union)
NIST
(Міжнародний
(American
комунікацій)
Automobile Американська
асоціація
виготовлення
Manufacturers Association)
автомобілів (ААВА)
ACS (American Chemical Society)
АХТ (Американське хімічне товариство)
ANSI (American National Standards АНІС
національний
інститут по стандартизації)
Institute)
APE
(Американський
(Association
of
Petroleum АОІН (Американська асоціація інженерів-
Engineers) (USA)
нафтовиків)
API (American Petroleum Institute)
АІН (Американський інститут нафти)
ASME
(American
Society
Mechanical Engineers)
of АСІМ (Американське товариство інженерівмеханіків)
ASTM (American Society for Testing АТВМ
(Technical
товариство
по
випробуванню та матеріалам)
Materials)
АТС
(Американське
Committee
of ЄТКВПН (Європейський технічний комітет
Petroleum Additive Manufacturers виробників присадок до нафтопродуктів)
(Europe)
BLF (British Lubricants Federation)
БФЗМ
(Британська
федерація
по
змащувальним матеріалам)
BSI (British Standards Institution)
БІС (Британський інститут стандартів)
CEFIC (European Chemical Industry ЄРХП
Council)
(Європейська
промисловості)
рада
хімічної
39
CMA
Manufacturers АВХП
(Chemical
(Coordinating
досліджень)
Lubrication ОДН
(Cooperative
(Об’єднання
по
дослідництву
нафтопродуктів)
Research)
ELTC (Engine Lubricants Technical ТКЗМ
(Engine
(Технічний
комітет
СЕС
по
змащувальним матеріалам)
Committee) (of CEC)
EMA
хімічної
Research АРКД (Американська рада по координації
Council) (USA)
CLR
виробників
продукції)
Association)
CRC
(Асоціація
Manufacturers АВД (Асоціація виробників двигунів)
Association)
EPA
(Environmental
Protection АООС (Агенція по охороні оточуючого
середовища)
Agency) (U.S.)
IcemE
(Institute
of
Chemical БІІХ
(Британський
інженерів-
хіміків)
Engineers) (UK)
IGL (Investigation Group Lubricants) ДГЗМ
(Дослідницька
група
СЕС
по
комітет
по
змащувальним матеріалам)
(of CEC)
ILSAC
інститут
(International
Standardization
and
Lubricant МКСДВЗМ
(Міжнародний
Approval стандартизації та допуску до використання
Committee)
змащувальних матеріалів)
IP (Institute of Petroleum) (UK)
БІН (Британський інститут нафти)
ISO (International Organisation for ISO
Standardisation)
JAMA
(Japan
Manufacturers Inc.)
Automobile ЯАВА
по
(Японська
асоціація
виробників
автомобілів)
(Японський
дослідницький
автомобільний інститут)
JASO (Japan Automobile Standards ЯОСОА
Organization)
організація
стандартизації)
JARI (Japan Automobile Research ЯДАІ
Institute)
(Міжнародна
(Японська
стандартизації
організація
в
по
області
40
автомобілебудування)
JAST (Japan Society of Tribologists) ЯТТ (Японське товариство трибологістів)
JIS (Japanese Industrial Standards)
ЯПС (Японські промислові стандарти)
NIAI (National Standards Authority ІОС
(Ірландська
організація
по
стандартизації)
of Ireland)
NLGI (National Lubricating Grease АНІПЗМ
(Американський
інститут
Institute) (USA)
пластичних
національний
змащувальних
матеріалів)
NPRA (National Petroleum Refiners НАН
(Національна
асоціація
нафтопереробників)
Association)
PAJ (Petroleum Association of Japan) НАЯ (Нафтова асоціація Японії)
SAE
(Society
for
Automobile ТІА (Товариство інженерів-автомобілістів)
Engineers)
SPE
(Society
for
Petroleum ТІН (Товариство інженерів-нафтовиків)
Engineers)
SME
(Society
for
Manufacture ТПІ (Товариство промислових інженерів)
Engineers)
STLE (Society of Tribologists and СІОТТЗ (Товариство інженерів в області
трибології та техніки змащування)
Lubrication Engineers)
TII
(Technological
Institute
of ІТІ (Ісландський технологічний інститут)
Union
of ЄСНВЗМ (Європейський союз незалежних
Iceland)
UEIL
(European
Independent
Manufacturers)
Lubricant виробників змащувальних матеріалів)
Download