Uploaded by rupa.vika

курсова СМЯ Сметана

advertisement
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра експертизи харчових продуктів
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів.
Модуль 3. Системи менеджменту якості харчової продукції»
На тему «РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ З
ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ на ТДВ «Яготинський маслозавод»
Здобувача IV курсу 11 групи спеціальності 181 «Харчові технології»
Освітньо-професійної програми
«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
Яриш Вікторії Сергіївни
Керівник: Доцент, кандидат хімічних наук
Мельник Оксана Петрівна
Кількість балів підготовки: __________
Кількість балів захисту: __________
Національна шкала __________________
Кількість балів: _____ Оцінка: _____ ECTS
Члени комісії:
__________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
__________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
__________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Київ 2022
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………….………………………………………..…..3
Розділ 1. Складання плану розробки та впровадження системи
менеджменту якості на підприємстві ТДВ «Яготинський маслозавод»…..6
1.1. Мотиви для впровадження системи менеджменту якості…………..……..6
1.2.Опис принципів менеджменту за ISO 9000…………………………...…….9
1.3. Характеристика підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод»…….…..13
1.4. Формування організаційної структури на підприємстві ТДВ «Яготинський
маслозавод»………………………………………………………………………17
1.5. Складання плану розроблення та впровадження системи менеджменту
якості …………………………………………………………………………......19
РОЗДІЛ
2.
Формування
політики
та
цілей
підприємства
ТДВ
«Яготинський маслозавод» у сфері якості…………………………………..21
2.1. SWOT-аналіз діяльності підприємства: переваги та недоліки, можливості
та загрози…………………………………………………………………………21
2.2. Формування політики підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод» у
сфері якості……………………………………………………….………………26
2.3. Формування цілей підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод» у сфері
якості………………………...................................................................................28
Розділ 3. Управління процесами життєвого циклу продукту………...…..29
3.1. Опис життєвого циклу продукту: етап, мета процесу, відповідальна особа.
Визначення обов’язків персоналу………………………………………………29
3.2. Створення структурно-функціональних схем етапів життєвого циклу
харчового продукту……………………………………………………………...32
3.3. Оформлення документації щодо управління кожним процесом………...36
Розділ 4. Розроблення структури документації системи менеджменту
якості на ТДВ «Яготинський маслозавод»……………………… …….........48
Змн.
Арк.
№ докум.
Розроб.
Яриш В.С.
Перевір.
Мельник О.П.
Реценз.
Дата
Курсова робота
Літ.
ЗМІСТ
Арк.
Акрушів
2
63
ННІХТ-4-11
Н. Контр.
Затверд.
Підпис
Арсєньєва Л.Ю.
4.1. Структура документації системи менеджменту якості………..…………..48
4.2. Розроблення проекту документованої процедури …………..………….....52
4.3.Індивідуальне завдання………….……………......…………………………53
ВИСНОВОК……………………………………………………………………..58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...……………..60
ДОДАТКИ
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
3
ВСТУП
Система менеджменту якістю (СМЯ) – це сукупність видів діяльності
організації, що систематично здійснюються, спрямована на створення
організаційних, технічних, економічних і соціальних умов, що гарантують
належний рівень і стабільність якості продукції.
Основою впровадження та функціонування СМЯ є стандарт ISO
9001:2015 "Система управління якістю. Вимоги". Даним документом
визначено вимоги, яким має відповідати система якості, щоб гарантувати
постійну відповідність продукції
вимогам
замовника.
Цей
стандарт
розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) для того, щоб
підприємства та організації могли використовувати його як основу для
розробки власних систем якості.
Система управління якістю регламентує діяльність всіх співробітників
підприємства, які впливають на якість кінцевого результату та на
задоволеність споживачів. Вимоги до системи якості висуваються для того,
щоб споживачі та керівництво були впевнені у здатності організації ефективно
працювати (виготовляти продукцію високої якості протягом тривалого часу).
Якість харчової продукції є комплексним поняттям, що залежить від
характеру впливу значної кількості факторів як зовнішнього, так і
внутрішнього середовища, та формується в процесі ефективного управління
якістю. Ступінь ефективності процесів по управлінню якістю визначається
наявністю та функціональністю системи управління якістю у виробничій
діяльності підприємства харчової промисловості.
На сьогодні, запровадження та удосконалення систем управління якості
на підприємствах України, що основуються на засадах як ДСТУ ISO
9000:2015, так і на принципах TQM є суттєво необхідним кроком.
Впровадження та сертифікація системи управління якістю дозволила
ТДВ «Яготинський маслозавод» підтримувати стабільну якість продукції,
оскільки процес виробництва, на якому працює така система, став керованим.
Вона дала змогу у повній мірі задовольнити запити споживачів, вивести
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
4
підприємство на нові, в тому числі міжнародні ринки з відповідною ціновою
політикою та підвищити конкурентоспроможність в умовах ринкової
економіки.
 Мета курсової роботи: отримання навиків з розроблення рекомендацій
з впровадження системи менеджменту якості на ТДВ «Яготинський
маслозавод»;
У зв'язку з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання:
 проаналізувати основні принципи менеджменту за ДСТУ ISO 9000:2015;
 ознайомитись
із
діяльністю
підприємства
ТДВ
«Яготинський
маслозавод»;
 дослідити мотиви для впровадження системи менеджменту на
молокопереробних підприємствах;
 скласти план розробки та впровадження системи менеджменту якості на
ТДВ «Яготинський маслозавод»;
 провести SWOT-аналіз діяльності даного підприємства та сформувати
політику та цілі підприємства у сфері якості;
 дослідити управління процесами життєвого циклу масла вершкового;
 розробити структуру документації системи менеджменту якості для
підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод».
Об′єкт дослідження: діяльність ТДВ «Яготинський маслозавод».
Предмет
дослідження: система менеджменту якості на ТДВ
«Яготинський маслозавод».
Теоретичною та інформаційною базою дослідження є сучасні теорії
менеджменту якості, сучасні видання, аналітичні і статистичні дані,
періодичні публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, спеціалізована
література.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
5
РОЗДІЛ 1. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
1.1. Мотиви для впровадження системи менеджменту якості
Система менеджменту якістю є узгодженою робочою структурою, що
впроваджується на харчових підприємствах і включає ефективні технологічні
та управлінські методи, що забезпечують найкращі та найбільш практичні
способи взаємодії керівництва, персоналу, процесів, а також інформації з
метою задоволення вимог споживачів до якості продукції, і навіть економії
витрати на її якість.
Світовий досвід управління якістю був сконцентрований у пакеті
міжнародних стандартів ISO 9000, прийнятих Міжнародною організацією зі
стандартизації (ISO) у березні 1987 року. До сьогодні об'єкти стандартизації
цієї серії міжнародних стандартів значно розширилися і охоплюють не тільки
елементи систем якості, критерії їх вибору та моделі систем забезпечення
якості, а й способи перевірок діючих систем якості, критерії кваліфікаційних
характеристик експертів-аудиторів [1].
Система
менеджменту
прогнозувати, вимірювати
якості
є
інструментом,
який
вплив ухвалюваних рішень і
дозволяє
подій, що
відбуваються, в різних сферах бізнесу на якість послуг. Саме показники, за
якими можна відстежити вплив подій на якість послуг, механізми їх
визначення, взаємозв'язки між причиною та результатом, і є об'єктами
впровадження при встановленні СМЯ на підприємстві.
Вищому керівництву відведена основна роль в цьому процесі. Керівник
повинен ухвалити рішення про початок проекту, сповістити співробітників
компанії, а також створити передумови для швидкого здійснення всіх етапів
робіт. Також слід сформулювати цілі побудови СМЯ, виділити на верхньому
рівні процеси СМЯ, які слід контролювати, і критерії оцінки їх якості.
Мотивами
для
впровадження
системи
менеджменту
якості,
сертифікованої за міжнародними стандартами, можуть бути:
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
6
1) вимоги споживачів при підписанні контрактів (договорів);
2) прагнення підвищити конкурентоздатність продукції;
3) необхідність відповідати умовам участі в тендерах, конкурсах і інших
подібних заходах, що можуть закінчитися контрактом і служать
рекламою підприємству;
4) умова одержання державного замовлення, пільгового кредитування або
страхування;
5) усвідомлене бажання вищого керівництва підприємства привести умови
свого виробництва у відповідність з міжнародними вимогами;
6) прагнення забезпечити сертифікацію продукції, обов'язковою умовою
якої є сертифікація системи менеджменту якості, тощо [2].
Менеджмент якості є аспектом керівництва підприємства загалом,
здійснюваний вищим керівництвом, що забезпечує ресурсами, зокрема —
людськими, організує роботу з якості, взаємодіє із зовнішньою середовищем,
визначає політику та плани у сфері якості та приймає стратегічні та важливі
оперативні рішення щодо якості. До виконання зазначених функцій
залучаються всі працівники підприємства, але відповідальність за загальне
керівництво якістю несе найвище керівництво.
Основною метою політики у сфері якості є забезпечення довіри
споживача до якості, надійності поставок та виконання всіх договірних
зобов'язань. На виконання цієї мети спрямовані всі дії керівництва та
працівників підприємства.
Найважливішими напрямками політики підприємства у сфері якості є:
 постійне підвищення задоволеності споживача;
 збереження та зміцнення позицій лідера ринку, виробника високоякісної
продукції;
 розробка, виробництво та постачання якісної конкурентоспроможної
продукції, що відповідає вимогам національних стандартів України,
міждержавних стандартів, а також стандартів країн, у які експортується
продукція;
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
7
 розширення та завоювання нових ринків збуту за рахунок постійного
підвищення якості продукції;
 отримання сталого прибутку підвищення фінансової стабільності
підприємства міста і рівня добробуту кожного працівника [3].
Сертифікат ISO 9001 необхідний у сучасних умовах ведення бізнесу для
підтвердження конкурентних переваг, зміцнення ділової репутації та
авторитету компанії. Наявність сертифіката є показником стабільності та
прогресивності компанії, а також надійним способом формування її іміджу.
Сертифікація системи якості за стандартами ISO 9000 по всьому світу є
основним показником стабільного становища компанії на ринку. Ця
сертифікація свідчить про те, що компанія виконує всі вимоги, встановлені
міжнародними стандартами.
Вигоди від запровадження СМЯ на молокопереробному підприємстві:
 своєчасне виявлення критичних процесів та їх виправлення;
 контроль якості на всіх етапах виробництва;
 чітке розмежування відповідальності;
 економія завдяки зниженню відсотка браку;
 документально підтверджену безпеку виготовлених продуктів;
 створення репутації якісного виробника;
 підвищення конкурентоспроможності продукції;
 за
рахунок
впровадження
зворотного
зв'язку
зі
споживачами,
збільшується ступінь лояльності та довіри до підприємства;
 оптимізується документообіг компанії [4].
Застосування системи управління якістю забезпечує компанії певні
вигоди, зокрема зниження ступеня витрат і ризиків, що дуже важливо як
підприємствам, так споживача. За наявності сучасних технологій, а також
висококваліфікованого персоналу, підвищується стабільність якості всіх
товарів чи послуг. Ця система є додатковою гарантією якості для замовників,
більшість з яких перевіряють систему якості у постачальників, кінцеві
результати якої можуть вплинути на укладення договорів або контрактів. Але
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
8
проблема забезпечення високої якості є складним завданням для менеджерів,
які відповідають за всі процеси, що відбуваються всередині організації.
1.2.Опис принципів менеджменту за ISO 9000:2015
Всього
відомі
7
основних
принципів
системи
менеджменту
якості. Вони документально затверджені в стандарті ДСТУ ISO 9000:2015 і є
основними, з підтримки якості реалізованої продукції. Дані принципи
сприяють досягненню обраних цілей у сфері якості та являються
основоположними критеріями в створенні СМЯ, її ефективного та
результативного функціонування [5].
1) Орієнтація організації на споживача
Організації залежать від споживачів, тому вони повинні розуміти їхні
поточні і майбутні потреби, задовольняти їхні вимоги і намагатися
перевищувати їхні очікування. Стандарт встановлює необхідність вивчення
та оцінки потреб і потреб, вимог до продукції та задоволеності споживачів.
Ключові переваги, які дає впровадження цього принципу, полягають в
наступному:
- збільшення доходу і частки ринку за рахунок більш гнучкої і швидкої
реакції на зміни на ринку;
- збільшення ефективності використання ресурсів організації за рахунок
зростання задоволеності споживачів;
- підвищення лояльності споживачів і за рахунок цього збільшення
повторних замовлень.
2) Лідерство керівництва
Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності
організації. Їм слід створити і підтримувати внутрішнє середовище, в якому
працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань організації.
Важливим у реалізації принципу лідерства є регулярне отримання зворотного
зв'язку безпосередньо по результативності та ефективності системи
управління якістю; розробка на цій основі коригувальних та запобіжних дій.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
9
Ключові переваги, які дає впровадження цього принципу, полягають в
наступному:
- співробітники організації починають розділяти цілі організації, за
рахунок цього вони будуть більше мотивовані на досягнення поставлених
цілей;
- з'являється можливість вибудовувати, виконувати і оцінювати будь-які
дії в організації на основі єдиних несуперечливих принципів;
- скорочується неузгодженість і непорозуміння між різними рівнями
управління в організації.
3) Залученість персоналу
Співробітники представляють найбільш істотну і цінну частину
організації, і найкраще використання їх можливостей може принести
організації максимальну вигоду.
Ключові переваги, які дає впровадження цього принципу, полягають в
наступному:
- з'являється мотивація, активну участь і залучення працівників у всі
процеси організації, що підвищує ефективність їх праці;
- у співробітників з'являється зацікавленість в розробці пропозицій і
впровадженні інновацій в своїй роботі і роботі організації в цілому, що
сприяє більш швидкому досягненню цілей організації;
- з'являється реальна відповідальність співробітників за свої власні
пропозиції і нововведення;
- співробітники прагнуть самі брати участь і допомагати процесу
безперервного поліпшення в роботі організації.
4) Процесний підхід
Бажаний результат досягається ефективніше, коли діяльністю та
відповідними ресурсами управляють як процесом. Такий підхід описує
діяльність заводу, як серію взаємопов'язаних «входів» і «виходів». В умовах
базової моделі системи управління якістю організація на основі цього
принципу буде чітко визначати процеси проектування, виробництва і
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
10
постачання продукції. Систематичне виявлення і менеджмент процесів, що
реалізуються в організації, і їх взаємозв'язків розуміються в стандартах ІSО
9000 як "процесний підхід".
Ключові переваги, які дає впровадження цього принципу, полягають в
наступному:
- знижується вартості і скорочується виробничий цикл за рахунок більш
ефективного використання ресурсів;
- результати роботи стають передбачуваними, повторюваними і можуть
бути поліпшені, якщо в цьому виникає потреба;
- особливо велика увага приділяється можливостям для поліпшення
роботи [6].
5) Постійне поліпшення
Постійне поліпшення повинно бути незмінною метою організації.
Компанії варто постійно прагнути до поліпшення результативності та
ефективності процесів, а не очікувати появи проблеми, щоб виявити
можливості поліпшення. Для цього необхідно розташовувати процесом
управління діяльності з поліпшення. Діапазон поліпшень може бути від
поступових, постійно триваючих поліпшень (коригувальні та запобіжні дії) до
стратегічних проектів прориву.
Ключові переваги, які дає впровадження цього принципу, полягають в
наступному:
- отримання переваг за рахунок збільшення можливостей організації;
- вибудовування дій щодо поліпшення, які виконуються на всіх рівнях
організації, в єдину стратегію організації;
- з'являється можливість швидко реагувати на виникаючі зміни в
зовнішньому оточенні організації.
6) Прийняття рішень, засноване на фактах
Ефективні рішення ґрунтуються на аналізі даних та інформації. Один з
авторів TQM Е. Демінг говорив: "Ми віримо в бога. Від усіх інших потрібно
реальне підтвердження". Реалізація цього принципу вимагає насамперед
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
11
вимірювань і збору достовірних і точних даних, що відносяться до
поставленого завдання. І збір даних, і подальший їх аналіз припускають
володіння знаннями і застосування спеціальних методів. Зокрема, необхідно
розуміння, знання та застосування відповідних статистичних методів.
Ключові переваги, які дає впровадження цього принципу, полягають в
наступному:
- прийняття кожного рішення обґрунтоване набором достовірних даних;
- з'являється можливість підтвердити ефективність прийнятих рішень за
рахунок аналізу фактичних даних;
- з'являється можливість вносити обґрунтовані зміни в раніше прийняті
рішення.
7) Взаємовигідні відносини з постачальниками і партнерами по
бізнесу
Завод та його постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні
стосунки підвищують здатність сторін створювати цінності. Реалізація
принципу вимагає ідентифікації основних постачальників, організації чітких і
відкритих зв'язків і відносин, заснованих на балансі короткострокових і
довгострокових цілей обох сторін, обміну інформацією та планів на майбутнє,
спільної роботи по чіткому розумінню потреб споживачів, ініціювання
спільних розробок і поліпшення продукції і процесів. Система менеджменту
якості повинна мати стимулюючі механізми за визнанням досягнень і
поліпшену постачальника.
Ключові переваги, які дає впровадження цього принципу, полягають в
наступному:
- відбувається оптимізація витрат і ресурсів;
- з'являється зацікавленість обох сторін (організації та її постачальника) в
адекватних спільні дії в разі зміни ситуації на ринку;
- підвищується цінність взаємного партнерства між організацією і її
постачальником.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
12
Успішне
використання
підприємством
вищеописаних
принципів
менеджменту призведе в результаті до збільшення грошового обороту,
створення цінності і підвищення стабільності. Особливістю стандартів серії
ISO 9000 є те, що вони пред'являють вимоги не до якості продукції
безпосередньо, а до системи управління компанією, яка покликана
забезпечувати передбачуваний і стабільний рівень якості продукції. З погляду
стандартів даної серії, якісною вважається та продукція, яка задовольняє як
специфікованим (прописаним), так і передбачуваним (не прописаним)
очікуванням клієнта [7].
1.3. Характеристика підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод»
ТДВ «Яготинський маслозавод» – підприємство харчової промисловості
у місті Яготин Яготинського району Київської області України, яке займається
переробкою молока, виробляє пакетоване молоко і молочну продукцію. Є
одним із найбільших національних виробників молочної
продукції.
Яготинський маслозавод працює цілодобово, 365 днів на рік. Кількість
працівників на заводі становить більше 900 осіб. Виробнича потужність ТДВ
«Яготинський маслозавод»
2021 року складає 300 т молока/добу, 9 300
т/місяць, 109 500 т/рік [8].
На продукцію Яготинського маслозаводу під знаком “Яготинське для
дітей” отримано сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам
міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Підприємство експортує
продукцію у Японію, Францію, Польшу, Китай, Лівії, Алжиру. Продукція
реалізується у торгові мережі: METRO, АТБ, Сільпо, Ашан, Novus.
Після входження Яготинського маслозаводу до групи компаній
“Молочний альянс” у 2006 році на підприємстві відбулась реконструкція та
технічне переоснащення. До складу холдингу “Молочний альянс” входять 9
підприємств: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівський,
Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
13
комбінат,
Яготинський
маслозавод,
Варвамаслосирзавод
та
компанії
«Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон».
Протягом наступних років на заводі було відкрито цех з виготовлення
сухого знежиреного молока з новітніми високопродуктивними виробничими
потужностями, сучасний масло-цех та сирний цех з унікальним обладнанням,
розроблено нові види продукції на основі незбираного молока.
На сьогодні ТДВ «Яготинський маслозавод» випускає 36 видів молочної
продукції під ТМ «Яготинське»: масло, молоко, сметану, кефір, ряжанку,
термостатну молочну продукцію, м'які і кисломолочні сири, йогурти, ноу-хау
підприємства – питну закваску з наповнювачами та без них, а також новинки:
функціональний кисломолочний продукт Геролакт, Какао на молоці, Велике
молоко та кефір.
Нарощуючи
потужності
та
обсяги
виробництва,
збільшувалася
сировинна зона підприємства, яка на сьогодні охоплює Київську, Полтавську,
Чернігівську, Житомирську, Черкаську, Вінницьку та Хмельницьку області. У
кінці 2012 року група компаній “Молочний альянс” вивела на ринок
торговельну марку дитячого молочного харчування “Яготинське для дітей”.
Візитівкою заводу вже багато років вважається вершкове масло ТМ
«Яготинське», яке за майже 60-річну історію свого існування отримало безліч
нагород, високу репутацію та любов українців. Гордістю підприємства також
є унікальний кисломолочний продукт — закваска «Яготинська» з підвищеним
вмістом спеціально підібраних корисних молочнокислих бактерій.
Яготинський маслозавод є лідером з виробництва високоякісного сухого
молока гатунку "Екстра-Грей" в Україні і постачає цей продукт до Японії,
Франції, Польщі, Китаю, Лівії, Алжиру та ін.
ТДВ «Яготинський маслозавод» першим розробив і налагодив випуск
готових до вживання заквасок, створивши нову товарну категорію на
українському молочному ринку. Про стрімкий розвиток категорії заквасок
свідчить постійне зростання обсягів виробництва та реалізації цього продукту
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
14
на підприємстві (з 300 до 30 000 літрів на добу за десять років існування
закваски).
Виробництво нових асортиментних позицій під ТМ «Яготинське», таких
як: сир «Домашній», термостатна продукція (простокваша, ряжанка, сметана з
печі), Геролакт і Какао, стало можливим завдяки установці нового обладнання
на підприємстві.
У цеху кисломолочної продукції відбулася реконструкція технологічних
ліній із вводом в експлуатацію 17 ємностей загальним об'ємом 92 м 3 для
приготування різних видів кисломолочної продукції, двох установок для
пастеризації та охолодження з виробничою потужністю 10 000 та 5 000 літрів
на годину, фасувальних автоматів і ємностей для ферментації. Нове
обладнання працює в автоматичному і напівавтоматичному режимі,
забезпечуючи також приготування йогурту, ряжанки, кефіру, пряженого і
пастеризованого молока.
3 2015 року Яготинський маслозавод починає щорічно отримувати на
власну продукцію Сертифікати Халяль. За даними ТОВ “Тетра Пак” станом на
2015 рік частка продукції під торговельною маркою “Яготинське для дітей”
складала 45,6 % на ринку дитячого молочного харчування та перше місце
серед інших торговельних марок даного ринку.
З метою поліпшення якості продукції на ТДВ «Яготинський
маслозавод» встановлено сучасне високотехнологічне обладнання закритого
циклу від світових виробників, яке виключає безпосереднє втручання людини
у виробничий процес, починаючи від забору сировини і закінчуючи
фасуванням готової продукції. Це гарантує безпеку і якість продукту.
У технічне оновлення підприємства інвестовано близько 50 млн гривень.
Зокрема, осучаснені приймально-апаратне відділення, цех кисломолочної
продукції, маслоцех, ділянка розливу продукції в ПЕТ-упаковку та
компресорний цех.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
15
З моменту заснування підприємства продукція ТДВ «Яготинський
маслозавод» високо оцінюється на загальнодержавному рівні, має багато
нагород і дипломів.
Асортимент продукції, яка виготовляється на ТДВ «Яготинський
маслозавод»:
 Вершки (10%, 12% та 15%);
 Какао на молоці 3,2%;
 Кефір ( 1%, 2,5%);
 Кефір безлактозний 2,5%;
 Айран з кропом 1,8%;
 Айран 2,0%;
 Геролакт 3,2%;
 Сметана (15% та 20%);
 Закваска (0% та 2,5%);
 Йогурти (Йогурт “Чорниця” 2,1% та 1,5%; Йогурт “Полуниця” 2,1% та
1,5%; Йогурт “Персик та сік маракуйї” 2,1%; Йогурт “Манго” 2,1%;
Йогурт “Вишня- ревінь” 2,1%; Йогурт “Полуниця” 2,1% та 1,5%; Йогурт
“Персик”1,5%; Йогурт “Манго- маракуя”1,5%; Йогурт “Вишня- гранат”
1,5%; Йогурт питний “Класичний” 1,5%; Йогурт безлактозний 1,5%;
Йогурт “Грецький” 2,5% ; Йогурт “Класичний” 1,5%; Йогурт
“Турецький” 10%; Йогурт з ароматом “Вишня- чорна смородина” 1,5%;
Йогурт з ароматом полуниці 1,5%; Йогурт з ароматом персика 1,5%;
Йогурт “Льон- ваніль” 1,6% загального жиру; Йогурт “Курага- лісовий
горіх- злаки” 1,7% загального жиру; Йогурт “Кіноа- зернята” 2,0%
загального жиру);
 М’які та розсільні сири (Сир напівтвердий “Моццарелла”, Сир
розсільний “Сулугуні”, Сир напівтвердий “Чеддер”, “Моццарелла” в
розсолі 50%; Сир “Моццарелла” в розсоллі 50%;
Сир розсільний
“Бринза” 45%; Сир м’який “Любительський” 40%, Сир “Адигейський”
45%);
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
16
 Масло солодковершкове (Масло солодковершкове 69,2%, 73% та 82,5%,
Масло топлене 99%);
 Молоко (Молоко 1%, 2,6%, 3,2%,
Молоко пряжене 2,6%, Молоко
ультрапастеризоване 2,6% та 3,2%);
 Продукція “З печі” (Сметана “З печі” 20%, Ряжанка “З печі” 4%,
Простокваша “З печі” 2,5%);
 Сир кисломолочний (Сир кисломолочний 5% та 9%, Сир “Домашній”
нежирний, Сир “Домашній” 5% та 9%);
 Сирки солодкі та десерти (Десерт сирковий тришаровий зі злаками та
вишнею 3,6% жиру, Десерт сирковий тришаровий зі злаками, грушею та
соком лайма 3,6% жиру, Десерт сирковий тришаровий зі злаками,
персиком та соком маракуйї 3,6% жиру, Десерт сирковий «Ананасдиня» 4,2% жиру, Десерт сирковий «Мигдаль» 5,0% жиру, Десерт
сирковий «Персик» 4,2% жиру, Десерт сирковий «Полуниця» 4,2%
жиру, Десерт сирковий «Фісташковий пломбір» 4,7% жиру, Десерт
сирковий «Чорниця» 4,2% жиру, Десерт сирковий «Шоколад-фундук»
5,1%, Сирок солодкий «Дитячий» зі смаком ваніліну, 15% жиру
1.4. Формування організаційної структури на підприємстві ТДВ
«Яготинський маслозавод»
Організаційна
структура
управління
необхідна
для
того,
щоб
забезпечити єдине взаємозв’язане керівництво усіма сторонами його
діяльності на основі визначення і впровадження відповідної технічної,
організаційної, економічної і соціальної політики. Тип організаційної
структури управління підприємством на ТДВ «Яготинський маслозавод» –
лінійно-функціональний [9].
Особливість даної структури полягає в тому, що генеральний директор
слідкує за керівництвом вищої ланками та надає їм конкретні повноваження, а
керівники вищої ланки в свою чергу спостерігають за ефективністю роботи
структурних підрозділів (служб), що є дуже ефективним. Відповідальність
повноважень розподіляються по вертикалі, тобто зверху вниз. Іншими
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
17
словами функціональні підрозділи (відділи) підприємства допомагають
головним керівникам у вирішенні управлінських функцій.
Організаційна структура управління ТДВ «Яготинський маслозавод»
наведена на рис. 1.1.
Генеральний директор ТДВ «Яготинський маслозавод»
Заступник генерального директора – директор філії
Головний
інженер
Начальник з
служби
безпеки
Служба
механіка
Головний
механік
Завідувач
складу
Головний
бухгалтер
Відділ
продажів
Бухгалтерія
Юрист
Технолог
Начальник з
служби
безпеки
Відділ
кадрів
Головний
економіст
Інженер з
охорони праці
Завідувач
виробництва
Начальник виробничої
лабораторії
Начальник
виробничого
цеху
Інженер з якості
Майстер зміни
Виробничий цех
Мікробіологічна
лабораторія
Фізико-хімічна
лабораторія
Рис. 1.1. Організаційна структура ТДВ «Яготинський маслозавод»
Організаційна структура зазнала певних змін, це в свою чергу дало змогу
більш точно прослідковувати за всіма процесами на виробництві. А тому
використання такої організаційної структури показує, що вона є більш дієвою
там, де скоріше за все задачі та функції в компанії повторюються і не часто
змінюються. Адаптація старої структури, орієнтованої на виробництво з
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
18
другорядною роллю маркетингу. Отже, директор заводу виконує головну
роль, надаючи завдання та функції своїм заступникам, начальникам та
головному інженеру компанії, які безпосередньо підпорядковуються йому, а
вони в свою чергу слідкують та контролюють роботу своїх підлеглих.
Підприємство ТДВ «Яготинський маслозавод» має великі обсяги
виробництва, тому виробництво продукту не може обійтися без допоміжних
підрозділів підприємства. До допоміжних належать цехи, що сприяють
випускові основної продукції, створюючи умови для нормальної роботи
основних цехів: оснащують їх інструментом і пристосуваннями, забезпечують
запасними частинами для ремонту устаткування і проводять планові ремонти,
забезпечують енергетичними ресурсами.
Завдання структурних підрозділів на ТДВ «Яготинський маслозавод».
заключається в наступному:
Відділ головного інженера. За посадової інструкції головний інженер
визначає весь технологічний процес виробництва молочної продукції.
Забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його
ефективності і скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на
виробництво продукції, високу їх якість. Забезпечує ефективність проектних
рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію,
ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високого рівня якості
продукції в процесі її розробки і виробництва. За якість виробленої продукції
відповідальність крім директора несе в першу чергу головний інженер. Він
організовує проведення робіт з контролю якості продукції, що випускається
підприємством продукції, виконання робіт відповідно до вимог стандартів і
технічних умов, технічною документацією, умов поставок і договорів, а також
зі зміцнення виробничої дисципліни, забезпечення високого технічного рівня
і якості виконуваних робіт і послуг.
Відділ бухгалтерії. Займається організацією і обліком фінансовогосподарської діяльності на підприємстві. Кругообіг коштів на підприємстві,
організація
обліку
фінансово-господарської
діяльності
підприємства.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
19
Забезпечення щоденного документального відображення на бухгалтерських
розрахунках всіх господарських операціях. В процесі своєї діяльності
бухгалтерія
забезпечує організацію розрахунків по заробітній платі
працівниками підприємства, затвердження плану розрахунків підприємства;
ефективне розрахування фінансової частини.
Відділ контролю якості. Функції відділу контролю якості: розробка і
функціонування документації системи забезпечення якості, в сфері контролю
якості; забезпечення контролю якості на всіх стадіях підготовки проведення
технологічного процесу та контроль якості готової продукції; розробка
аналітичних методик контролю якості, своєчасне виявлення невідповідної
продукції, вхідний контроль сировини, матеріалів, друкованої продукції;
запобігання випуску неякісної продукції.
Відділ
персоналом
підприємства,
кадрів.
є
Головною
створення
головним
метою
діяльності
високоефективного
пріоритетом
відділу
управління
кадрового
потенціалу
діяльності-впровадження
систем
управління персоналом на принципах забезпечення компетентності та
професійності працівників підприємства. Визначає потреби у працівниках на
основі планів економічного і соціального розвитку працівників, надання їм
відпусток відповідно до чинного законодавства, інструкцій і положень .
Здійснює роботу, пов’язану з веденням карток(особові справи) працівників.
Контролює табельний облік, котрий здійснюють керівники підрозділів.
Відділ головного енергетика. Даний відділ є своєчасне та в повному
обсязі забезпечення підприємства енергоносіями, контроль та обслуговування
енергетичного обладнання, розвиток енергетичного господарства відповідно
зростанню виробничих потужностей підприємства. Забезпечення збереження,
належного технічного стану та раціональної експлуатації енергетичного
устаткування. Безперебійного постачання потужності усіма необхідними
видами енергії. Розробка та впровадження заходів з економії природного газу,
теплової та електричної енергії.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
20
1.5. Складання плану розроблення та впровадження системи
менеджменту якості
Впровадження СМЯ – складний і тривалий проект (терміном до 1,5…2
роки), і практика показує, що на етапах впровадження та початкового
функціонування
система неминуче сприймається
співробітниками
як
додаткове навантаження і приводить до опору, подолати який допоможе
програма впровадження СМЯ, котра повинна включати: опис етапів
впровадження, список відповідальних за кожен етап проекту, процедуру
оцінки впровадження СМЯ. Проте, основним чинником успіху в справі
залучення персоналу є наполегливість і неухильне слідування вибраному
курсу [10].
План розроблення та впровадження системи менеджменту якості на
ТДВ «Яготинський маслозавод» згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи
управління якістю. Вимоги» наведений у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
План розроблення та впровадження системи менеджменту якості згідно
з ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»
№
1
1
Етап
2
Пошук та залучення
зовнішнього консультанта,
який має досвід
впровадження та аудитів
СМЯ
Результат
3
Знайдено консультанта для
інформування вищого
керівництва
Відповідальний
4
Генеральний
директор
2
Ознайомлення вищого
керівництва з основними
елементами, принципами та
призначенням СМЯ
Вище керівництво ознайомлено
зі стандартом, його змістом,
розуміє принципи
функціонування СМЯ,
формування знань в області
вдосконалення управління
відповідно до світового досвіду
підвищення якості управління
Зовнішній
консультант
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
21
Продовження таблиці 1.1
3
Створення підготовчого
комітету для виконання
проекту
Створено підготовчий комітет,
до складу якого входять
керівник організації та
керівники функціональних
відділів
Генеральний
директор
4
Створення робочої групи та її
підготовка до різних аспектів
системи якості та методик
реалізації
Створена робоча група, до
складу якої входять керівник
проекту та члени (по одному
представнику від кожного
функціонального підрозділу)
Генеральний
директор
5
Дослідження існуючої в
організації системи якості
Підготовчий
комітет
6
Визначення процесів,
необхідних в системі якості,
їх послідовності і взаємодії, а
також критеріїв і методів,
необхідних для забезпечення
ефективного виконання і
контролю процесів
Розроблення настанов з
якості, методик та інструкцій
з ведення робіт
Визначено недоліки та
відхилення в методиках
забезпечення якості відповідно
до вимог стандартів на системи
якості
Визначено послідовність і
взаємодію процесів, необхідних
в системі якості. Отримано
інформацію для ефективного
виконання і моніторингу
процесів
Розроблено настанови з якості,
методики та інструкції з
ведення робіт
Робоча група
7
8
9
10
11
12
13
Навчання персоналу методам
та методикам системи якості
Випробування нової системи
протягом декількох місяців
та проведення внутрішніх
перевірок
Виконання коригувальних
дій за невідповідностями, які
виявлені за результатами
перевірок
Організація попереднього
аудиту зовнішніми органами
Виконання коригувальних
дій за результатами
зовнішнього аудиту
Організація офіційного
оцінювання та сертифікація
системи органом з
сертифікації
Підготовчий
комітет
Персонал обізнаний у питаннях Робоча група
системи якості
Нова система випробувана.
Робоча група
Отримані результати
періодичних перевірок для
оцінювання відповідності
системи якості існуючим
стандартам
Усунено недоліки та відхилення Робоча група
у системі, виявлені під час
перевірки
Проведено перевірку системи
Аудитор
якості зовнішніми органами
Усунено недоліки та відхилення Робоча група
у системі, виявлені під час
зовнішньої перевірки
Сертифікована система якості
Орган з
сертифікації
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
22
Положення про відділ кадрів регламентує основні питання організації
роботи підрозділу з врахуванням специфіки діяльності підприємства та
механізму управління персоналом. Положення визначає основні завдання,
функції, права і відповідальність кадрової служби, а також взаємовідносини
служби з іншими підрозділами підприємства [11].
На основі Положення про відділ кадрів, з метою чіткішого розподілу
обов’язків, керівництвом підприємства зазвичай повинні розроблятися
Посадові інструкції працівників відділу кадрів. У посадових інструкціях на
основі типових кваліфікаційних характеристик визначаються конкретні
обов’язки та права кожного працівника, передбачається здійснення контролю
за їх виконанням. Слід зазначити, що наявність якісно опрацьованих
інструкцій створюють важливу передумову для ефективної роботи фахівців
кадрової служби в сфері управління персоналом.
Основним керуючим органом є директор, який має функцію
оперативного управління підприємством. В свою чергу директор описує
обов'язки, зазначаючи у пункті про кожного працівника: за який сегмент
відповідає; чию роботу скеровує; що організовує; за кого відповідає, тощо.
Важливо донести до кожного працівника його безпосередні обов’язки для
налагодженої праці всього підприємства.
Висновок за розділом 1
На сьогоднішній день на ТДВ «Яготинський маслозавод» впроваджена
та сертифікована система менеджменту якості (СМЯ) відповідно до вимог
стандартів ДСТУ ISO 9001:2015.
У розділі детально розглянуті мотиви для впровадження СМЯ на
підприємстві, проведено характеристику підприємства, визначено основні
принципи менеджменту за ISO 9000:2015, якими керується підприємство.
Складений план розроблення та впровадження системи менеджменту
якості, що дозволяє забезпечити ефективне її функціонування завдяки
належно
функціонуючій
організаційній
структурі
підприємства
ТДВ
«Яготинський маслозавод».
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
23
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ТА ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА У
СФЕРІ ЯКОСТІ
2.1. SWOT-аналіз діяльності підприємства: переваги та недоліки,
можливості та загрози.
SWOT-аналіз – це інструмент стратегічного планування, який дозволяє
описати реалістичний стан справ будь-якої компанії. Абревіатура "SWOT"
утворена з чотирьох англійських слів: "strengths, weaknesses, opportunities,
threats". Вони відповідно перекладаються:
 сильні сторони – переваги організації;
 слабкості – недоліки організації;
 можливості
–
фактори зовнішнього середовища, використання яких
створить переваги організації на ринку;
 загрози
–
фактори, які можуть потенційно погіршити положення
організації на ринку.
Перевагою SWOT-аналізу є проведення комплексного дослідження
компанії, конкурентів та галузі загалом.
Складання SWOT-аналізу полягає у перерахуванні всіх значущих
аспектів діяльності підприємства. Категорії «сильні та слабкі сторони»
належать до факторів, що визначаються внутрішнім станом справ у
компанії. Категорії «можливості та загрози» – зовнішні фактори, які необхідно
враховувати під час розробки чергового бізнес-плану. [12].
Сильні сторони та можливості відображають позитивні аспекти на
даному етапі розвитку компанії. Це елементи, які сприяють досягненню
поставлених бізнес-цілей. Слабкі сторони та загрози є негативними аспектами,
що перешкоджають розвитку компанії.
Збір всіх даних дає можливість зрозуміти, як мінімізувати збиток від
негативних аспектів. В ідеалі після проведення SWOT-аналізу керівництво
має модернізувати бізнес-стратегію, щоб обернути негативні фактори на нові
точки зростання.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
24
У процесі виконання SWOT аналізу зазвичай складають профіль
середовища, тобто таблицю, в якій відзначають фактори середовища, які
надають або можуть зробити істотний вплив на організацію. Потім для
кожного фактору визначається його важливість для галузі, вплив на
організацію, напрямок цього впливу і підраховується сукупна ступінь впливу
по кожному фактору та в цілому [13].
SWOT-аналіз діяльності підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод»
наведний в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
SWOT-аналіз діяльності ТДВ «Яготинський маслозавод»
ЗОВНІШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
ВНУТРІШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
СИЛЬНІ СТОРОНИ
СЛАБКІ СТОРОНИ
Переваги
(«S» – strength)
1. Широкий асортимент продукції
2. Висока якість продукції
3. Належний контроль якості
4. Вмотивований персоналу
5. Якісне сучасне обладнання
6. Низька собівартість
7. Сильний маркетинг
8. Висока кваліфікація персоналу
9. Хороший імідж продукції
10. Налагоджена збутова мережа
11. Великий досвід роботи
Можливості
(«O» – opportunities)
1. Задоволення попиту на продукцію,
як на зовнішньому , так і на
внутрішньому ринках
2. Налагодження роботи з новими
точками реалізації
3. Експорт продукції
4. Державна підтримка
5. Збільшення реклами
Недоліки
(«W» – weakness )
1. Не повна завантаженість
виробничих потужностей
2. Відставання в галузі
досліджень і розробок
3. Внутрішньополітичні
проблеми
4. Проблеми з заміною
співробітників, що
вибувають
Загрози
(«T» – threats)
1.
2.
3.
4.
Зростання цін на сировину
Зміни тенденцій попиту
Продукти-замінники
Залежність від умов
закордонного ринку, зокрема
карантинних обмежень
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
25
Метою SWOT-аналізу не є з'ясування всіх сильних і слабких сторін, це
надто складно і не забезпечує досягнення ефективності. Підприємство
повинно зосередитися на тих , які можуть стати ключовими факторами успіху
чи провалу.
На основі отриманих даних можна визначити стратегію, які може
використовувати ТДВ «Яготинський маслозавод» для успішного розвитку, а
саме – розвинути сильні сторони у напрямку зростання як в плані виходу на
нові ринки через, так і структурного розширення.
Для
ТДВ
«Яготинський
маслозавод»
рекомендована
стратегія
інтегрованого зростання, а саме зворотної вертикальної інтеграції. Достатньо
ефективним буде придбання виробництв діючих постачальників. Подібна
політика понизить надалі витрати компанії. Дане рішення поліпшить
виробничу базу, підвищить потужності заводу. Це також скоротить кількість
конкурентів.
2.2. Формування політики підприємства у сфері якості
Політика у сфері якості є невід'ємним інструментом системи
менеджменту якості ТДВ «Яготинський маслозавод» і спрямована на
створення стабільного й ефективного управління процесами в сфері якості на
основі технічного, фінансового, правового й інших форм регулювання,
досягнення й утримання конкурентних переваг на ринку, задоволення потреб
і очікувань споживачів і інших зацікавлених сторін.
Загальні етапи розробки політики у сфері якості на ТДВ «Яготинський
маслозавод»:
1) Аналіз інформації та прийняття рішення, що підтверджує доцільність
управління і впровадження СМЯ.
2) Розробка стратегії по впровадженню системи менеджменту якості з
базовим навчанням керівної ланки організації.
3) Підвищення якості продукції шляхом визначення побажань, а також
вимог споживачів.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
26
4) Встановлення тих видів діяльності, які беруть участь в системі
менеджменту якості.
5) Встановлення необхідної структури документації СМЯ організації.
6) Складання графіку з підготовки документації.
7) Визначення ступеня, в якій СМЯ організації відповідає вимогам, що
висуваються ДСТУ ISO 9001: 2015 [14].
Основними пунктами політики у сфері якості ТДВ «Яготинський
маслозавод» є:
 залучення всіх працівників в неухильному підвищені якості продукції
та мотивації на підприємстві;
 досконале вивчення процесів на підприємстві – запорука якісного
продукту;
 попередження проблем, а не усунення наслідків їх прояву;
 досягнення стабільності якості продукції;
 досягнення вищої якості при мінімальних витратах, розвиток як на
українському ринку, так і на міжнародних;
 підвищення репутації.
Підприємство має наступну позицію: «Політика підприємства ТДВ
“Яготинський маслозавод” ґрунтується на тому, що ми виробляємо лише
натуральний продукт із натуральної сировини. Будь-які домішки до молока не
додаються. Вся продукція відповідає вимогам українського законодавства
стосовно якості та безпечності харчових продуктів, усі технологічні процеси
сертифіковані у відповідності до вимог стандартів HACCP та ISO».
Головним завданням діяльності підприємства ТДВ «Яготинський
маслозавод» є створення такого продукту, який відповідає міжнародним
стандартам якості. Ця мета досягається наступними шляхами:
 регулярного проведення моніторингу поточних і перспективних вимог і
очікувань споживачів та їх задоволеність продуктом;
 прийняття таких рішень, які не ведуть до зниження рівня якості
продукту;
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
27
 чітке визначення ступеня відповідальності кожного працівника у
створенні продукту, який повністю задовольняє вимоги споживача;
 систематична робота з підвищення компетентності та обізнаності
кадрів;
 розвиток матеріальної бази, бази знань компанії.
2.3. Формування цілей підприємства у сфері якості
Цілі в області якості – головний метод, який використовується при
трансформації Політики в області якості в плани щодо поліпшення. Цілі в
області якості відображають ключові елементи Політики в області якості
координують зусилля співробітників в їх постійній роботі в цілях поліпшення.
В кінцевому рахунку поліпшення – це ключова мета з якою компанія
впроваджує СМЯ.
Політика в області якості створюється з урахуванням вимог замовника,
в той час, коли цілі у сфері якості мають зворотний зв’язок з вимогами
замовника через Політику в області якості. Цілі в області якості беруть
завдання, що маються на увазі Політикою в сфері якості, і трансформують їх в
завдання щодо поліпшення, з яких, в свою чергу, можуть бути створені окремі
плани [15].
Цілі ТДВ «Яготинський маслозавод» у сфері якості, спрямовані на
споживача і включають в себе перевірку якості сировини , її очищення та
підготовку; усунення усіх недоліків щодо планування та ремонту приміщень і
обладнання; залучення інвесторів для подальшого оновлення застарілого
обладнання; підвищення якості умов зберігання готової продукції. Цілі ТДВ
«Яготинський маслозавод» у сфері якості наведені таблиці 2.2.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
28
Таблиця 2.2
Цілі ТДВ «Яготинський маслозавод» у сфері якості
Показники досягнення цілі
Ціль
1
Розширення асортименту
продукції – випуск
безлактозної лінійки
молочної продукції
Розпочати експорт
молочної продукції в
Грецію та Італію
Розпочати роботу з
новими імпортерами
Відповідність продукції
міжнародним показникам
якості та безпечності
Забезпечити підвищення
рівня заробітної плати
керівним ланкам
підприємства
Встановлення додаткових
резервуарів для
охолодженого молока
Розширення асортименту
( на прикладі розроблення
вітамінізованої ряжанки)
Розробити проект та
побудувати приміщення
для зберігання сипкої
сировини, зберігання якої
на одному складі
несумісне
Підвищення цін на
знежирену молочну
продукцію
Розширення асортименту
( на прикладі розроблення
грецького йогурту з
сушеною зеленню)
Посадові
особи, які
контролюват
Найменува- Од.
Дата
и-муть
Значення
ння
виконання досягнення
вим.
цілі
2
3
4
5
6
Доля
продукту на
ринку
%
2,2
ІІ квартал
2021 р
Маркетингов
ий відділ
Об’єм
експорту
%
3,2
ІІ квартал
2021 року
Маркетингов
ий відділ
Нові
імпортери
шт.
країн
3
ІІ квартал
2021 року
Маркетингов
ий відділ
Показники
безпеки
%
100
І квартал
2021 року
Лаборанти
Заробітна
плата
%
На 6
ІІ квартал
2021 року
Фінансовий
відділ
Інженернотехнічний
відділ
Головний
технолог
Купівля
нового
обладнання
шт.
1
ІІІ квартал
2021 року
Нова
рецептура
-
-
ІІІ квартал
2021 року
Проектування
та побудова
додаткового
складу
-
-
IV квартал Адміністратив
2022 року
ний відділ
Підвищення
цін
%
4,5
IV квартал
2021 року
Фінансовий
відділ
Нова
рецептура
-
-
IV квартал
2021 року
Головний
технолог
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
29
Всі поставлені цілі ТДВ «Яготинський маслозавод» у сфері якості
планує виконати за 2021 рік, окрім розроблення проекту побудови приміщення
для зберігання сипкої сировини. Побудову додаткового складу планується
завершити в 2022 році.
Висновок за розділом 2
Провівши SWOT-аналіз діяльності ТДВ «Яготинський маслозавод» для
його подальшого розвитку прийнято використати стратегію інтегрованого
зростання. Дане рішення поліпшить виробничу базу, підвищить потужності
заводу.
Було визначено цільову орієнтацію підприємства, визначено місію та
політику підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод» , складено перелік
головних завдань для їх реалізації. А також детально розглянуто та
сформовано майбутні цілі підприємства у сфері якості на 2021-2022 роки.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
30
РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ПРОДУКТУ
3.1. Опис життєвого циклу продукту: етап, мета процесу,
відповідальна особа. Визначення обов’язків персоналу
Життєвий цикл продукту — концепція, що визначає послідовність
періодів існування товару.
Концепція життєвий цикл продукту описує збут, прибутки, конкурентів
і стратегію маркетингу від моменту виходу товару на ринок до зняття всіх
ринкових позицій. Цінність концепції життєвого циклу товару (ЖЦТ) полягає
в тому, що вона підкреслює, що хоча основні потреби можуть бути
незмінними), існуючі товари не завжди будуть задовольняти потреби
споживачів. Аналіз життєвого циклу продукту передбачає оцінювання
вихідних даних, які будуть використовуватись і які будуть основоположними
при прийнятті рішень, розробці чи коригуванні політики підприємства в сфері
якості [16].
Поняття «життєвий цикл товару» – важливий показник в маркетинговій
діяльності компанії. Відділ маркетингу не лише розробляє новий товар, а й
повинен вчасно оновлювати та підвищувати конкурентноздатність.
Знання життєвого циклу та розуміння основних його процесів
забезпечить підприємство ТДВ «Яготинський маслозавод такими перевагами:
 швидке реагування на зміни тенденцій ринку споживачів;
 контроль витрат та прибутків;
 розроблення комплексу заходів по підтримці продукту;
 контроль ризиків на всіх етапах виробництва.
Життєвий цикл продукту розглянемо на прикладі сметани жирністю 15
%, що виробляється на підприємстві ТДВ «Яготинський маслозавод і наведено
у табл. 3.1.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
31
Таблиця 3.1
Життєвий цикл сметани жирністю 15 % підприємства ТДВ «Яготинський
маслозавод»
№
п/п
Етап
життєвого
циклу
Мета етапу
Процеси, які відбуваються
на етапі
Виконавець
1
2
3
4
5
1
Маркетинго
ві
дослідження
та вивчення
ринку
Дослідити сучасний ринок
кисломолочних продуктів,
в особливості сметани та
вимоги до неї, вподобання
сучасного споживача
продукту
Маркетингові
дослідження в м. Київ,
аналіз ринку
кисломолочного продукту
- сметани, проведення
анкетування споживачів
2
Матеріально
-технічне
забезпеченн
я, ресурсне
забезпеченн
я
Забезпечення виробництва Закупівля обладнання,
якісною сировиною,
сировини та пакувальних
пакувальними матеріалами матеріалів
та обладнанням
Директор,
постачальники
Досягнення запланованих
вимог щодо якості для
готової продукції,
дослідження та
визначення можливих
ризиків, що можуть
виникнути у ході
технологічного процесу
Головний
технолог,
Завідувач
лабораторії,
Оператори
лінії
3
Підготовлен
ня та
розроблення
виробничої
продукції
3
Налагоджене виробництво
Виготовленн сметани у великих
я продукції обсягах, плановий випуск
готової продукції
4
Контроль
якості,
проведення
випробувань
Відділ
маркетингу,
відділ збуту
Забезпечення
виробництва якісної та
безпечної продукції
Підготовка та
відпрацювання етапів
виробництва готової
продукції від моменту
приймання сировини
до випуску та
реалізації готової
продукції. Виявлення
браку на кожному
етапі виробництва, що
може виникнути та
його швидке усунення
Виробництво сметани,
фасування та пакування
Головний
технолог,
оператор лінії
Контроль на кожному
етапі виробничого циклу;
контроль параметрів,
технологічних процесів
виробництва сметани;
контроль параметрів
згідно з чинними НД
Внутрішній
контроль –
лабораторія
підприємства;
зовнішній
контроль –
акредитована
лабораторія
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
32
Продовження таблиці 3.1
Пакування продукту у таку
тару, яка буде привертати
увагу споживача, з
нанесенням даних про
маркування
Працівники
па кульного
цеху
5
Пакування та
зберігання
продукції
Розробка заходів
захисту готової
продукції від впливу
зовнішніх факторів,
використання
привабливого виду
упаковки
6
Реалізація
готової
продукції
Надання можливості
придбання
споживачами
продукції
Транспортування продукції
до торгівельних мереж, та
інших торгівельних
закладів
Торгівельні
мережі збуту
продукції,
споживачі
Вживання готової
продукції споживачами
Споживачі
Зовнішній
відділ
утилізації,
головний
технолог
7
Організація
споживання
Нанесення на
споживчу тару
інформації щодо
продукту, термінів
придатності продукції
8
Утилізація
відходів,
вторинна
переробка
Розробка заходів по
попередженню браку;
розробка заходів
щодо вторинної
переробки продукту
Аналіз місця та процесів
технологічних операцій по
утилізації та переробці
вторинної сировини та
відходів
Збільшення аудиторії
споживачів
Створення активної
Маркетингови
реклами; аналіз і введення в й відділ
дію нових шляхів швидкого
розповсюдження реклами
9
Реклама
Під час життєвого циклу продукту у його реалізації, просуванні та
контролі його якості задіяна велика кількість працівників різноманітних
підрозділів. Правильний розподіл повноважень і відповідальності – запорука
якісного життєвого циклу продукту. За основні процеси відповідають
керівники
різноманітних
секторів,
що
подалі
делегують
обов’язки
підпорядкованим працівникам. Начальник різноманітних підрозділів часто є
не тільки відповідальними за певні дії, але й паралельно учасниками інших
процесів [17].
Розподіл повноважень та відповідальності на ТДВ «Яготинський
маслозавод» наведено в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
33
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Змн.
Процеси
Арк.
№ докум.
Моніторинг
В
ринку
Реклама
В
Оперативне
управління
підприємством
Керівництво
діяльністю
складу
Вхідний
контроль
Планування
виробництва
Розробка
У
нової
продукції
Розробка та
впровадження
нових
технологій
Підготовка
виробництва
Приймання
та обробка
замовлень
Забезпечення
матеріальнотехнічними
ресурсами
В
Підпис
В
В
В
Дата
У
В
В
Курсова робота
18 Голова служби безпеки
17 Головний механік
16 Головний технолог
15 Начальник відділу постачання
14 Начальник транспортної ділянки
13 Головний конструктор
12 Начальник ділянки
11 Завідуючий лабораторією
10 Юрист-консультант
9 Начальник складу
8 Головний енергетик
7 Начальник відділу кадрів і побуту
6 Головний інженер
4 За ступник директора департаменту
управління прогнозу та аналізу
5 Заступник директора по виробництву
2 Заступник директора з постачання і
збуту
3 Директор
1 Головний маркетолог
Відповідальний
Розподіл повноважень та відповідальності на ТДВ «Яготинський
маслозавод»
В- відповідальний
У- учасник
У
В
В
У
У
У
У
В
У
Арк.
34
Продовження таблиці 3.2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
Забезпечення
кадрами та
управління
персоналом
Забезпечення
енергоресурс
ами
Виробництво
та пакування
Координація
підрозділів,
що
забезпечують
виробництво
продукції
Приймальний
контроль
Реалізація
готової
продукції та
доставка
Утилізація
Забезпечення
підтримки
діяльності
юридичного
відділу
Керівництво
технологічни
ми
розробками
Управління
відділом
продажів
У
В
В
У
У
В
У
В
У
В
В
У
У
В
В
Забезпечення
правильної
експлуатації
обладнання
Керівництво
виробничогосподарської
діяльністю
ділянки
Нанесення
У
шифрів і
умовних
позначень
маркувань
У
В
У
В
В
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
35
Продовження таблиці 3.2
26
27
Розфасовка
продуктів
відповідно до
стандартів
компанії
Керівництво
службою
безпеки
В
В
3.2. Створення структурно-функціональних схем етапів життєвого
циклу харчового продукту
Згідно
виробляють
ДСТУ
з
4418:2005
нормалізованих
«Сметана.
Технічні
пастеризованих
умови»
вершків
сметану
сквашуваних
закваскою, яку готують на культурах молочнокислих бактерій.
Технологічний процес виробництва сметани включає приймання і
підготовку сировини (очищення і охолодження), підігрівання і сепарування
молока (підігрівання і охолодження), теплову обробку знежиреного молока,
пастеризацію, гомогенізацію, заквашування і сквашування молочної суміші,
охолодження, пакування, подальше охолодження, визрівання і зберігання
продукту [18].
Схема технологічного процесу виробництва сметани жирністю 15%
наведена на рис.3.1
Ящик з
гофрованого
картону
Поліетиленова
плівка
Молоко незбиране
Закваска
Приймання
Приймання
Приймання
Очищення, охолодження та зберігання
(при 2…6 °С, до 12 год)
Зберігання
Зберігання
1
Відходи
3
Сепарування молока (45…50°С)
Нормалізація вершків із
врахуванням закваски
Знежирене
молоко
2
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
36
2
Пастеризація вершків (85…90 °С, 15с…10
хв)
Гомогенізація (60…70 °С, 10…15 МПа)
Охолодження до температури
заквашування (28…32 °С)
1
Внесення закваски у підготовлену суміш
та перемішування (10…15 хв)
Заквашування та сквашування суміші в
ємності 65...80°Т, 13...16 год
Охолодження сметани до 202°С та
перемішування (3…15 хв)
3
Фасування , упакування, маркування
(t - 16 °С, не більше 4 год з ємності)
Охолодження сметани ( t - 42°С, 6…12
год), зберігання
Реалізація готового продукту
Рисунок 3.1 Схема технологічного процесу виробництва сметани
Приймання та підготовка молока. Незбиране молоко після приймання
очищують від механічних домішок, охолоджують та зберігають до переробки
не більше 12 годин.
Сепарування молока. Незбиране молоко підігрівають до температури
45...50 ºС та сепарують з одержанням вершків з масовою часткою жиру,
близькою до жирності сметани. За необхідності проводять нормалізацію
вершків знежиреним молоком
Пастеризація вершків. Нормалізовані вершки пастеризують при
температурі 85...90 ºС з витримкою від 15 с до 10 хв.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
37
Пастеризацію проводять з метою знешкодження патогенної мікрофлори
й максимальної кількості іншої мікрофлори без завдання значних збитків
якості готовому продукту. При пастеризації гинуть вегетативні форми
мікроорганізмів, а спорові і деякі види вегетативних термостійких видів
залишаються, проте їх активність значно зменшується.
Гомогенізація вершків. Гомогенізації піддають пастеризовані та
охолоджені до температури 60…70 ºС вершки. В залежності від масової
частки жиру у вершках, тиск гомогенізації складає 7…15 МПа. Новоутворені
жирові кульки адсорбують до 25 % казеїну. Таким чином, при гомогенізації
проходить перетворення жирових кульок вершків, при якому вони починають
поводитися як міцели казеїну, що супроводжується так званим уявним
збільшенням вмісту протеїнів.
Охолодження
вершків
до
температури
заквашування.
Після
гомогенізації вершки охолоджують до температури сквашування 28...32 ºС.
Заквашування та сквашування вершків. Вершки заквашують шляхом
внесення у них бактеріальної закваски в процесі або після заповнення ними
ємності. Для виготовлення сметани 10 і 15%-ї жирності рекомендується
використовувати закваску або бакконцентрати, які утворюють в’язкий
згусток. Закваску краще за все вносити за допомогою насоса-дозатора в потоці
або поступово при перемішуванні через певний час після початку наповнення
емності вершками. Після внесення закваски вершки перемішують 10...15 хв.
Через 1 год допускається повторне перемішування заквашених вершків, після
чого їх залишають у спокої до утворення згустка та зростання кислотності.
Тривалість сквашування вершків - 13...16 год. Сквашені вершки
перемішують протягом 3...15 хвилин до одержання однорідної консистенції,
охолоджують до температури 18...20 ºС та направляють на фасування та
упакування. Перемішування не слід проводити дуже активно: кількість
обертів мішалки на хвилину приймають близько 20-ти.
Фасування, упакування, маркування сметани. Тривалість фасування
сквашених вершків з однієї ємності – не більше 4 годин при температурі не
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
38
нижче 16 ºС. Сметану фасують у поліетиленову плівку та ящик з гофрованого
картону. Фасовану та упаковану сметану направляють у холодильні камери
для охолодження до температури 5...8 ºС та подальшого визрівання.
Охолодження,
визрівання
сметани
та
зберігання.
Сметану
охолоджують в холодильних камерах до температури 4 ± 2 °С. Одночасно з
охолодженням відбувається визрівання її, тобто вона набуває специфічного
аромату і густої консистенції. Після охолодження і визрівання сметани
технологічний процес вважається закінченим — продукт готовий до
реалізації. Температура охолодження і визрівання сметани 4 – 6 °С упродовж
6 – 12 год. Термін придатності сметани — 7 діб [19].
Процес виготовлення сметани можливо розділити на підпроцеси,які
можна відобразити у декомпозиції процесів виготовлення сметани (рис.3.2).
Стратегічні
процеси
Основні
процеси
1.
Дослідження
ринку
2.
Виробництво
продукції
3. Споживач
4.
Дослідження
ринку
2.1 Приймання і
зберігання
сировини
2.2 Очищення
2.3 Сепарування
2.4 Нормалізація
2.5 Пастеризація
2.6
Гомогенізація
2.7 Охолодження
2.8 Внесення
закваски
2.9 Пакування,
маркування,
фасування
Рисунок 3.2 Декомпозиція процесів системи менеджменту якості
Виробництво сметани можливо розділити на декілька підпроцесів, що
значно полегшує контроль якості кінцевого продукту. Першим підпроцесом
виробництва сметани можна вважати підготовку основної сировини, а саме
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
39
молока. Саме цей підпроцес є одним із найважливіших етапів виготовлення
продукту, оскільки у разі використання неякісної сировини – якісного
кінцевого продукту не створити. Структурно-функціональна схема процесу
приймання та оцінки молока наведена на рисунку 3.3.
Акт про
приймання
сировини
Журнал
контролю
миття
Технологічна
інструкція
Приймання
сировини
Молоко
Лаборант
Інструкція з
експлуатації
Начальник
приймальног
о відділу
Начальник
лабораторії
Повернення
постачальнику
Сепарація
Оператор
лінії
Цистерна
Сепаратор
Не відповідає
Інструкція з
експлуатації
Начальник
цеху
Лаборант
Технологічна
інструкція
Тимчасове
зберігання
Оператор
лінії
Журнал
контролю
миття
Доохолодження
Резервуар
Оператор
лінії
Охолоджувач
Рис.3.3 – Структурно-функціональна схема процесу приймання та оцінки
молока
Подальші етапи
виробництвоа сметани жирністю 15 % можливо
обєднати в одну структурно-функціональну схему. Оскільки процес
виготовлення продукту виконується операторами лінії за технологічними
інструкціями, що діють на ТДВ «Яготинський маслозавод». Кінцева мета всіх
технологічних процесів забезпечення створення якісних напівфабрикатів та
кінцевого продукту. Структурно-функціональна схема виробництва сметани
наведена на рисунку 3.4.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
40
Підготовлене
молоко
Вершки
Сепарування
Оператор
лінії
Заквашування
Технологічна
інструкція
Сквашування
Оператор
лінії
Технологічна
інструкція
Гомогенізація
Гомогенізатор
Оператор
лінії
Технологічна
інструкція
Оператор
лінії
Технологічна
інструкція
Охолодження
Оператор
лінії
Оператор
лінії
Оператор
лінії
Технологічна
інструкція
Охолоджувальна
установка
Охолодження
Резервуар
Пастеризатор
Пастеризація
Нормалізатор
Охолоджувальна
установка
Технологічна
інструкція
Технологічна
інструкція
Нормалізація
Оператор
лінії
Сепаратор
Резервуар
Технологічна
інструкція
Технологічна
інструкція
Фасування
Фасувальний
апарат
Оператор
лінії
Рис. 3.4 – Структурно-функціональна схема виробництва сметани
Ще одним технологічним етапом, що заслуговує уваги є етап приймання
допоміжної
сировини,
а
саме
поліетиленових
пакетів.
Структурно-
функціональна схема процесу приймання допоміжної сировини наведена на
рисунку 3.5.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
41
Акт про приймання
сировини
Поліетиленова
плівка
Начальник складу
Відповідає
Приймання
сировини
Начальник
складу
Робітники
складу
Повернення
постачальнику
Доставка на
склад
Робітники складу
Розміщення та
зберігання на складі
Не відповідає
Технологічна
інструкція
Транспортна
тара
Робітники
складу
Рис. 3.5 – Структурно-функціональна схема процесу приймання
допоміжної сировини
Результатом кінцевого у технологічному ланцюзі процесу є сметана
жирністю 15 % гарантованої якості. Перевагою процесного підходу до
управління якістю сметани є виявлення прямих і зворотних зв'язків у схемі
виробничих підпроцесів, що гарантує можливість впливу на результат процесу
у реальному часі.
3.3. Оформлення документації щодо управління кожним процесом
Для кожного процесу складається карта управління, де зазначається
мета процесу, входи та виходи процесу, основні постачальники та споживачі
процесу, управління, ресурси та показники оцінки процесу [20]. Форми карт
процесів наведено в табл.3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
42
Таблиця 3.3
Форма карти процесу на етапі приймання і часткового зберігання сировини
Найменування
Приймання і зберігання
(молоко незбиране)
2.1
Керівник
сировини Завідуючий складом
Приймання молока і запобігання появи на виробництві сировини, яка не
відповідає вимогам НД, а також договорів на постачання, провести інспекцію
молокоцистерни.
Мета
Вхід
Виходи
Приймання
сировини.
Супроводжувальна Молоко, яке направляється на
документація (транспортна накладна на сировину).
охолодження. Реєстраційні
записи про кількість, якість
сировини.
Основні постачальники
Основні споживачі
Приватні постачальники. Відділ матеріально- Приймальне
відділення.
технічного постачання
Резервуари для зберігання молока
Управління
ДСТУ 3662:2018 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови». Технічні інструкції та
методики, передбачені на підприємстві для зберігання.
Ресурси
Інфраструктура
Персонал
Приймальне відділення
Оператор приймання
Органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники
Показники
оцінки
Таблиця 3.4
Форма карти процесу на етапі очищення молока
Найменування
Керівник
Очищення молока
Головний технолог
Мета Отримання молока очищеного від механічних домішок
Вхід
Виходи
Молоко підігріте до t=45-50ºC. Технологічна Молоко
очищене.
Журнали
документація. Реєстраційні протоколи процесу.
контролю під час очищення.
2.2
Основні постачальники
Резервуар для проміжного зберігання
Основні споживачі
Сепаратор-молокоочисник
Управління
ДСТУ 3662:2018 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови»
Ресурси
Показники оцінки
Інфраструктура
Апаратний цех
Чистота молока
Персонал
Оператор лінії
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
43
Таблиця 3.5
Форма структури процесу менеджменту якості на етапі сепарування молока
2.3
Мета
Найменування
Керівник
Сепарація молочної суміші
Головний технолог
Розділення суміші на вершки і знежирене молоко для
нормалізування для необхідної густини
подальшого
Вхід
Молочна суміш. Реєстраційні протоколи процесу.
Виходи
Вершки і знежирене молоко.
Журнали контролю молока під час
нормалізації.
Основні постачальники
Апаратний цех.
Основні споживачі
Цех кисломолочної продукції.
Управління
Технічні умови та методики, передбачені лабораторією підприємства.
Ресурси
Показники
оцінки
Інфраструктура
Персонал
Апаратний цех
Оператор лінії
Органолептичні та фізико-хімічні показники
Таблиця 3.6
Форма структури процесу менеджменту якості на етапі нормалізації вершків
2.4
Мета
Найменування
Керівник
Нормалізація вершків
Головний технолог
Проводиться з метою отримання молока із вмістом жиру залежно від вимог
Вхід
Виходи
Вершки.
Реєстраційні записи про кількість Вершки нормалізовані. Журнали про
прийнятого молока.
технологічні умови процесу.
Основні постачальники
Сепаратор-вершковіддільник
Основні споживачі
Резервуар для нормалізації
Управління
Нормативні документи щодо виробництва молока. Технічні умови та методики, передбачені
лабораторією підприємства.
Ресурси
Показники
оцінки
Інфраструктура
Цех кисломолочної продукції.
Показники якості
Персонал
Оператор виробництва
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
44
Таблиця 3.7
Форма структури процесу менеджменту якості на етапі пастеризації вершків
2.5
Мета
Найменування
Керівник
Пастеризація вершків
Головний технолог
Обробка напівфабрикату при t =85...90 ̊ С з витримкою 15 с, з метою знищення
вегетативних форм мікрофлори.
Вхід
Виходи
Нормалізовані вершки. Реєстраційні протоколи Пастеризовані вершки
процесу.
Журнали
контролю
пастеризації
Основні постачальники
Резервуар для нормалізації
під
час
Основні споживачі
Пастеризаційна установка
Управління
Технічні умови та методики, передбачені лабораторією підприємства.
Ресурси
Інфраструктура
Цех кисломолочної продукції.
Показники
оцінки
Персонал
Оператор лінії
Мікробіологічні показники
Таблиця 3.8.
Форма структури процесу менеджменту якості на етапі гомогенізації вершків
2.6
Мета
Найменування
Керівник
Гомогенізація вершків
Головний технолог
Обробка напівфабрикату при t =60...70 ̊ С з метою подрібнення жирових кульок,
що забезпечує стабільність жирової фази
Вхід
Виходи
Пастеризовані вершки Реєстраційні протоколи Гомогенізовані вершки
процесу.
Журнали
контролю
гомогенізації
Основні постачальники
Пастеризаційна установка
під
час
Основні споживачі
Гомогенізатор.
Управління
Технічні умови та методики, передбачені лабораторією підприємства.
Ресурси
Інфраструктура
Цех кисломолочної продукції.
Показники
оцінки
Персонал
Оператор лінії
Показники якості
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
45
Таблиця 3.9
Форма структури процесу менеджменту якості на етапі охолодження вершків
Найменування
Керівник
Охолодження вершків
Головний технолог
Здійснюється з метою подальшого більш якісного заквашування
2.7
Мета
Вхід
Виходи
Гомогенізовані вершки. Реєстраційні протоколи Охолоджені вершки
процесу.
Журнали
контролю
охолодження
Основні постачальники
Гомогенізатор
під
час
Основні споживачі
Охолоджувальна установка
Управління
Технічні умови та методики, передбачені лабораторією підприємства.
Ресурси
Показники
оцінки
Інфраструктура
Персонал
Цех кисломолочної продукції.
Оператор лінії
Показники якості
Таблиця 3.10
Форма структури процесу менеджменту якості на етапі внесення закваски
2.8
Мета
Найменування
Керівник
Внесення закваски
Головний технолог
Внесення закваски для утворення відповідної консистенції та утворення
корисних бактерії.
Вхід
Охолоджені вершки, закваска.
протоколи процесу.
Виходи
Реєстраційні Сметана. Журнали контролю
утворенні сиркової суміші
Основні постачальники
Охолоджувальна установка
при
Основні споживачі
Резервуар для внесення закваски
Управління
Нормативні документи по виробництву сметани. Інструкції, передбачені лабораторією.
Інфраструктура
Ресурси
Цех кисломолочного
виробництва
Показники
оцінки
Персонал
Оператор лінії
Показники безпечності
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
46
Таблиця 3.11
Форма структури процесу менеджменту якості на етапі пакування та
маркування
Найменування
Пакування та маркування сметани
2.9
Керівник
Головний технолог
Упакувати в споживчу упаковку та нанести маркування для реалізації
Вхід
Виходи
Сметана жирністю 15 %
Сметана в споживчому пакованні та з
нанесеним маркуванням
Мета
Основні постачальники
Цех пакування
Основні споживачі
Торгові мережі
Управління
ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Загальні технічні умови»
Ресурси
Показники
оцінки
Інфраструктура
Персонал
Цех пакування
Оператор лінії
Дотримання вимог паковання та маркування.
Отже, карти процесів дозволяють відслідкувати обов’язки персоналу на
кожному із технологічних етапів, якість продукту, що надходить на кожен
новий етап та ризики, що можуть виникнути під час проходження процесу.
Висновки за розділом 3
У даному розділі було розроблено життєвий цикл сметани жирністю
15
%,
проведено
розподіл
повноважень
та
відповідальності
на
ТДВ «Яготинський маслозавод» щодо системи менеджменту якості, створено
структурно-функціональні схеми технологічних процесів за принциповотехнологічною
схемою
виробництва
продукту,
а
також
оформлено
документацію управління кожним окремим процесом з визначенням ризиків,
що можуть виникнути на кожному технологічному етапі.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
47
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ ДОКУМЕНТАЦІЇ
СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
4.1. Структура документації системи менеджменту якості
Від того, на стільки добре задокументована система менеджменту
якості, буде залежати її ефективність. Процеси – це основні об’єкти
документування в СМЯ. Документування процесів сприяє досягненню їхньої
відповідності встановленим вимогам, оцінці їхньої результативності й
ефективності, а також досягненню рівня необхідної підготовки персоналу.
Документація СМЯ включає:
1) політику і цілі в галузі якості;
2) настанова з якості;
3) методики процесів;
4) документація внутрішнього і зовнішнього походження, необхідна для
забезпечення ефективного планування, здійснення процесів і управління
ними;
5) документи, які підтверджують виконання робіт або досягнення
результатів – протоколи. Всі контрольні примірники документації зберігається
на паперових носіях [21].
Система менеджменту якості оформляється у вигляді настанови з якості
та відповідних процедур по забезпеченню якості згідно ІSО 9001:2015.
Керівництво за якістю є концептуальним документом, зміст якого дає
уявлення про специфіку того чи іншого органу з сертифікації, є його візитною
карткою і включає:
 Область застосування менеджменту якості - враховує подробиці та
обґрунтування будь-яких винятків;
 Документовані процедури, розроблені для системи менеджменту якості
або посилання на них;
 Опис взаємодії процесів системи менеджменту якості.
Керівництво за якістю може бути сформовано як єдиний документ,
представлений на паперовому, електронному або магнітному носії.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
48
При формуванні керівництва з якості слід враховувати положення ІSО
9004-2009, а також рекомендації щодо документування систем менеджменту
якості, викладені в ДСТУ ISO/ТR 10013-2003.
У керівництві за якістю вказується, яким чином в організації досягається
відповідність вимогам ІSО 9001:2015 за якістю.
Щоб уникнути зайвого обсягу керівництва в ньому даються посилання
на затверджені і використовуються в організаціях документи (СТО,
процедури, методики, інструкції, програми якості та ін.). У міру необхідності
керівництво у вигляді додатків може містити: ілюстративний матеріал, схему
організаційної структури організації, матрицю розподілу відповідальності,
блок-схему процесів та інші матеріали, що доповнюють і коригувальні
змістовну частину керівництва.
Форма комплектування керівництва з якості вибирається так, щоб в
нього було легко вносити зміни. Так як багато видів діяльності організації в
системи менеджменту якості, як правило, описані в методологічних
інструкціях, то відтворювати ці документи в керівництві немає необхідності достатньо дати на них відповідні посилання [22].
Заява про політику та цілі в сфері якості, офіційно представлені вищим
керівництвом
організації
по
сертифікації,
повинні
підтримуватися
процедурами більш низького рівня, визначальними, як будуть реалізовані
політика і цілі у сфері якості всередині організації.
Процедури
утворюють основний масив документів
в системи
менеджменту якості. Вони поділяються на управлінські та робітники.
Управлінська процедура встановлює порядок управління роботами з
сертифікації та інспекційними перевірками системи менеджменту якості і
відповідає на питання: хто дає вказівку по виконанню роботи, хто планує
виконання роботи, хто приймає рішення про коригувальні заходи, хто
контролює їх виконання і оцінює результативність роботи.
Робоча процедура
встановлює
порядок управління
роботою з
сертифікації та інспекційних перевірок в рамках системи менеджменту якості
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
49
і відповідає на питання: що, де, кому і в якій послідовності робити.
Система менеджменту в організації вважається впровадженої, якщо
затверджені політика, керівництво за якістю, процедури з розробки та
впровадження в дію внутрішніх документів системи менеджменту якості, а
також забезпечено проведення на плановій основі внутрішніх аудитів
(перевірок) відповідно до ДСТУ ІSО 19011-2015. У цих цілях в організаціях
необхідно:
 Забезпечити підготовку фахівців з внутрішнього аудиту;
 Скласти програму перевірок;
 Забезпечити проведення перевірок;
 Розробити і провести необхідні коригувальні дії за
виявленими невідповідностей;
 Провести
повторні
перевірки
з
метою
підтвердження
усунення невідповідностей;
 Скласти звіти за результатами внутрішніх перевірок СМЯ і провести
узагальнення та аналіз результатів.
У процесі перевірок необхідно оцінити:
 Виконання вимог ISO 9001:2015;
 Працездатність і результативність системи менеджменту якості;
 Розуміння
персоналом
організації
принципів
і
методів
системи менеджменту якості;
 Адекватність документації системи менеджменту якості вимогам ISO
9001: 2015;
 Ведення записів системи менеджменту якості та управління ними.
Етап впровадження закінчується проведенням аналізу керівництвом
результативності
функціонування
системи
менеджменту
якості
і
її
адекватності політиці і цілям в області якості [23].
Організація, що розробила і впровадила системи менеджменту якості
відповідно до ISO 9001:2015, може прийняти рішення на її сертифікацію,
порядок якої встановлений ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
50
Для цього необхідно сформувати і провести підготовку служби якості,
представити об'єктивні свідоцтва результативності своїх процесів і системи
менеджменту якості,
отримані
шляхом спостереження, вимірювання,
випробування, контролю, оцінки та ін., а також вибрати орган з сертифікації.
При виборі органу, що сертифікує в якості основних критеріїв можуть
бути враховані:
 Рівень національного та міжнародного визнання;
 Вимоги споживача;
 Рівень підготовки аудиторів;
 Керівництво принципами (ISO/IEC 17021:2017);
 Наявність позитивного і неупередженого підходу при перевірках.
Структура і формат документованих повинні бути представлені
організацією у вигляді текстів, схем, таблиць, їх поєднання або в іншій
прийнятній формі в залежності від потреб організації. Документована
процедура повинна містити назву, мету розробки та використання процедури,
область застосування, відповідальність і повноваження, опис видів діяльності,
вимоги до записів. Документовані процедури зазвичай описують діяльність,
що включає в себе декілька функцій, і можуть містити посилання на робочі
інструкції, що визначають порядок виконання окремих робіт [24].
Справа в тому, що процеси діяльності організації можна розділити по
області
поширення
на
процеси
загальносистемні
та
спеціальні.
Загальносистемні процеси охоплюють діяльність всіх без винятку підрозділів
організації та їх тих співробітників, які беруть участь у системі менеджменту
якості. Так, кожен співробітник організації у своїй діяльності користується в
тій чи іншій мірі різними документами, веде відповідні записи, на всіх
виробничих ділянках виникають випадки невідповідності, якими потрібно
управляти, весь персонал залучений в процес поліпшення допомогою
коригувальних або запобіжних дій, діяльність всіх підрозділів повинна
піддаватися
періодичним
внутрішнім
перевіркам.
Щоб
уникнути
непорозумінь і неточностей для виконавців загальносистемних видів
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
51
діяльності слід встановити єдиний стандарт і всім співробітникам
дотримуватися його.
Спеціальні ж процеси, такі як управління закупівлями, виробництво
продукції, обслуговування
устаткування,
вимагають залучення
знань
функціональних фахівців і тому поширюються на діяльність окремих
підрозділів організації. Для кожного спеціального процесу формат і рівень
деталізації
документованої
процедури
повинні
відповідати
потребам
виконавців і залежати від складності виконуваної роботи, застосовуваних
методів, рівня підготовки, кваліфікації і майстерності виконавців.
4.2.
Розроблення проекту документованої процедури
Документи мають велике значення в управлінському процесі, є
інструментами управління, через те що вони відображають діяльність
організації, на їх основі приймаються управлінські рішення, документи є
головними аргументом у спірних ситуаціях, закріплюючи права особи і
виступаючи способом доказу. Управлінські документи становлять ядро
документації установи [25].
В основу управлінської діяльності будь-якої організації покладено
процеси отримання інформації, її обробки, прийняття рішення, доведення його
до відома виконавців, здійснення контролю, виконання та підбиття підсумків.
Особливо велике значення має документаційне забезпечення управління у
здійсненні дієвого контролю за виконанням управлінських рішень. Перевірка
ж виконання є головною ланкою в організаційній роботі будь-якої установи.
На
ТДВ
впроваджені
«Яготинський
документовані
маслозавод»
процедури,
що
розроблені
стосуються
та
ефективно
виробництва.
Процедури регулюють дії працівників та керівництва на всіх етапах
виробництва.
Документовану процедуру «Управління документованою інформацією»
на ТДВ «Яготинський маслозавод» наведено в додатку А.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
52
4.3. Індивідуальне завдання
Інструменти та методи управління якістю, застосовувані сучасними
організаціями, формують складову загальної методології менеджменту якості.
Наявне на сьогодні різноманіття практичних підходів до управління якістю на
усіх рівнях управління та етапах життєвого циклу продукту викликає
необхідність їх класифікації. Найдоцільніше всі методи менеджменту якості
поділити на дві групи, орієнтуючись на час їх виникнення:
Серед інструментів управління якістю виділяють: контрольний листок,
гістограму, розподіл даних, причинно-наслідкову діаграму Ісікави,
діаграму Паретто, діаграму розкиду, контрольну карту, «мозкову атаку»,
діаграму спорідненості, діаграму зв’язків, дерево рішень, матричну діаграму
(таблиця якості), стрілочну діаграму, поточну діаграму, діаграму процесів
виконання програми, матрицю пріоритетів. Комплексними інструментами
управління якістю є колективна робота в командах, аналіз форм і наслідків
відмов, розгортання функції якості, методологія реінжинірингу.
Використання кожного інструмента візуалізації даних має свої переваги.
Для діаграми розкиду наведено переваги використання цього інструмента.

Діаграми розкиду - один із найкращих інструментів для
демонстрації кореляції між великими наборами даних.

Це допомагає точно визначити взаємозв'язок між двома точками
даних (або змінними).

Це життєздатний спосіб для відображення нелінійних відносин у
необроблених даних.

Жодних технічних навичок не потрібно, і це досить просто
побудувати та зрозуміти.

Легко визначити точки максимуму та мінімуму на діаграмі
розкиду, а також легко відстежити діапазон даних потоку.

Діаграма розкиду допомагає визначити точне значення набору
даних.
Мінуси використання діаграми розсіювання
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
53

Діаграма розкиду не ідеальна для демонстрації взаємозв'язку
більше двох змінних.

Це рекомендується лише для даних із числовим значенням.

Іноді співвідношення в діаграмі розсіювання може впливати третя
змінна. Отже, припущення, що одна змінна залежить від іншої, може бути
хибним та неточним.

Чим більше діаграмі розкиду відображається пряма лінія, тим
більше взаємозв'язок між двома змінними.

Іноді, коли незалежна змінна (ось x) широко варіюється, на
діаграмі розкиду не буде жодного взаємозв'язку.
Для найкращої демонстрації діаграми розкиду було визначено
розглянути залежність маркетингових пропозицій на попит у звязку з виходом
на ринок нових продуктів від ТДВ «Яготинський маслозавод».
Для збільшення попиту на нові смаки молочнокислих продуктів
маркетинговий відділ використав наступні методи залучення нових
споживачів:
Реклама на телебаченні;
Знижки та спеціальні пропозиції;
Ефективність способів на підприємстві ТДВ «Яготинський маслозавод»
було перевірено за допомогою діаграми розкиду (розсіювання).
Діаграма розкиду (Scatter diagram — кореляційна діаграма) інструмент,
що дозволяє визначити вид і тісноту зв’язку між парами (x, y) відповідних
змінних. Ці дві змінні можуть відноситься до:
а) характеристики якості і фактора, що впливає на неї;
б) двох різних характеристик якості;
в) двох факторів, що впливають на одну характеристику якості.
Коефіцієнти кореляції дозволяють відповісти на питання чи впливає
кількісний фактор на кількісний відгук (r).
r – міра лінійногосв’язку між кількісним фактором і відгуком.
-1 ≤ r ≤1
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
54
менше 0,25 – зв'язок слабкий;
від 0,25 до 0,75 – зв'язок помірний;
більше 0,75 – зв'язок сильний;
якщо r > 0 – зв'язок прямий, тобто зі зростанням фактора відгук
збільшується;
якщо r < 0 – зв'язок зворотній, тобто з ростом фактора відгук
зменшується;
якщо r близько до нуля і р > 0,05 (р – рівень значущості) – зв'язок
відсутній.
В якості графічного уявлення залежності впливу одного фактора на
інший використовується діаграма розсіювання з лінією регресії.
Лінія регресії найточніше відображає розподіл експериментальних
точок на діаграмі розсіювання [26].
Методом дослідження кореляції можна наочно побачити, наскільки
сильний має вплив просування продукції на відсоток її продажів. Тобто,
визначаємо вид і тісноту зв’язку між характеристикою якості та фактора, що
впливає на неї. У таблиці 4.1. наведено дані, отримані за аналізом продажів
нової продукції, залежно від впроваджених способів просування продукції, та
на рисунку 4.1 зображена діаграма розсіювання для досліджуваного об’єкта.
Таблиця 4.1
Дані щодо просування та збільшення попиту на новий продукт
№
Витрати на просування, тис грн
Збільшення попиту, %
1
26
3,5
2
28
2,9
3
32
2,6
4
30
3
5
27
3,2
6
29
2,4
7
23
4,5
8
31
2,2
9
25
4,1
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
55
10
28
2,7
11
35
2,3
12
26
3
13
29
3,3
14
33
2,5
15
24
4
16
22
4,3
17
27
2,6
18
32
2,3
19
30
2,5
20
24
3,9
Рис. 4.1. Діаграма розсіювання
Отже, за допомогою діаграми розсіювання було встановлено зв’язок між
витратами на просування нового продукту та збільшенням попиту. Коефіцієнт
кореляції становить - 0,87. Зв'язок сильний, зворотній, тобто з ростом фактора
відгук зменшується. Зі зростанням витрат на просування збільшується попит
на нову продукцію.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
56
Висновки за розділом 4
Ефективність системи менеджменту якості, в першу чергу, залежить від
того, на стільки добре вона задокументована. Основними обєктами
документування у СМЯ є процеси.
Документування процесів сприяє
досягненню їхньої відповідності встановленим вимогам, оцінці їхньої
результативності й ефективності, а також досягненню рівня необхідної
підготовки персоналу.
На ТДВ «Яготинський маслозавод» всі процеси, які безпосередньо
впливають на якість кінцевого продукту є задокументовані та обов’язкові до
виконання. Їх актуалізацію та виконання регулюють відповідальні особи на
всіх етапах виробництва. Детально було розглянуто процедуру «Управління
документованою інформацією».
Також, було проаналізовано інструменти системи якості, на прикладі
діаграми розсіювання було змодельовано ситуацію попиту і пропозиції для
ТДВ «Яготинський маслозавод» і визначено чи є необхідним просування
нового продукту на ринку України.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
57
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
На сьогодні, запровадження та удосконалення систем управління якості
на підприємствах України, що основуються на засадах як ДСТУ ISO
9000:2015, так і на принципах TQM є суттєво необхідним кроком. Одним із
підприємств, що запровадило та активно покращує систему менеджменту
якості є ТДВ «Яготинський маслозавод».
Впровадження та сертифікація
системи менеджменту якості дозволила ТДВ «Яготинський маслозавод»
підтримувати стабільну якість продукції, оскільки процес виробництва, на
якому працює така система, став керованим. Вона дала змогу у повній мірі
задовольнити запити споживачів, вивести підприємство на нові, в тому числі
міжнародні ринки з відповідною ціновою політикою та підвищити
конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки.
Проте, для підвищення конкурентоспроможності необхідно краще
зосередитись на системі управління якістю на підприємстві, а також на
методології її впровадження відповідно міжнародних стандартів якості ISO
серії 9000.
Тому розглянуто організаційну структуру підприємства, проаналізовано
мотиви для впровадження системи менеджменту якості на ТДВ «Яготинський
маслозавод» та обов’язки і відповідальність всіх учасників в створені та
покращені системи менеджменту якості. Досліджено систему менеджменту
якості на ТДВ «Яготинський маслозавод» та проведено SWOT-аналіз
діяльності підприємства, визначено основні переваги та недоліки його
діяльності, а також зазначено можливості даного підприємства та загрози, які
можуть виникнути під час його діяльності.
Сформовано та проаналізовано політику та цілі у сфері якості на
підприємстві для оцінки потенціалу розвитку підприємства. На прикладі
сметани жирністю 15 % описано життєвий цикл продукту на підприємстві.
Розглянуто виробництво
сметани із застосуванням структурно-
функціональних схем окремих процесів та документування у вигляді карт
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
58
процесів, що дозволяє відслідкувати обов’язки персоналу та ризики на
кожному технологічному етапі..
Проведено аналіз структури документування системи менеджменту
якості, яке сприяє оптимізації, покращенню якості продукції, підвищенню
результативності та ефективності діяльності підприємства.
Проаналізовано вимоги до розроблення документованих процедур та
розроблено документовану процедуру щодо управління документованою
інформацією
на
підприємстві
ТДВ
«Яготинський
маслозавод».
Проаналізовано інструменти системи якості і детальніше розглянуто діаграму
розкиду.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельноресторанному господарстві: навч. посібник / О. Ю. Давидова, І. М.
Писаревський, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. :
ХНАМГ, 2012. – 414 с.
2. Васильева, Н.Д. Системы менеджмента качества и их сертификация /
Н.Д. Васильева, Д.Д. Грибанов. - М.: Русайнс, 2014. - 26 c.
3. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч.
посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с.
4. Практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконан- ня з
навчальної дисципліни "Менеджмент якості" для студентів спеціальності
8.03050701 "Маркетинг" денної форми навчання / укл. Рожко В. І. – Х. : Вид.
ХНЕУ, 2012. – 36 с.
5. ДСТУ І80 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. Чинний від
10.01.2001 р. – К.: Держстандарт, 2001.
6. Мазур И.И. Управление качеством: Учеб. пособие для студ. вузов. –
2е изд. (И.И. Мазур, В.Д. Шапиро) Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: Омега Л,
2005. – 400 с.
7. Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное
пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. - М.: Инфра-М, 2012. 299 c.
8.
Історія
«Яготинського
маслозаводу»
URL:
http://agroprofi.com.ua/statti/520- molochni-riki-jagotinski-beregi
9. Організаційна структура управління ТДВ «Яготинський маслозавод»
URL:https://milkalliance.com.ua/tools/cms/site/download.php?url=/uploads/site_fa
ctory_docs/file/0008/34.pdf&name=zvit-pro-upravlinnya-za-2020-rik
10. . Заика, И.Т. Документирование системы менеджмента качества:
Учебное пособие / И.Т. Заика, Н.И. Гительсон.. - М.: КноРус, 2013. - 186 c.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
60
11. Одноколов О., Тетера В. Засади прийняття та впровадження
міжнародних стандартів в Україні // Стандартизація, сертифікація, якість. 2001. - №2. - С.
12.
Буров
В.Н.
и
др.
Стратегическое
управление
фирмами.
Моделирование. Практикум. Деловые игры. - М.: 2002.
13. Логанина, В.И. Разработка системы менеджмента качества на
предприятиях: Практическое руководство: Учебное пособие / В.И. Логанина и
др. - М.: КДУ , 2008. - 148 c.
14. Минько, Э.В. Менеджмент качества продукции и процессов:
Учебное пособие / Э.В. Минько, А.П. Ястребов. - СПб.: ГУАП, 2011. - 412 c.
15. Овсієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління
якістю / В.В. Овсієвська. – К .: 2002. – 119 с.
16. Антонова, И.И. Всеобщее управление качеством. Основоположники
всеобщего менеджмента качества / И.И. Антонова, В.А. Смирнов, С.А.
Антонов. - М.: Русайнс, 2016. - 16 c.
17. Гродзенский, С. Менеджмент качества: Учебное пособие / С.
Гродзенский. - М.: Проспект, 2019. - 200 c.
18. Машкін М. І., Париш Н.М. Технологія виробництва молока і
молочних продуктів: Навчальне видання [Текст]. – К.: Вища освіта, 2006. – 351
с.: іл. – ISBN 966-8081-53-6.
19.
Власенко В.В. «Технологія виробництва і переробки молока та
молочних продуктів» / Машкін М.І., Бігун П.П. - Вінниця; ГІПАНІС С.200306.
20. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і
сертифікації. - К.,2000 – 230 сс
21. Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методі оценки и
управления качеством промышленной продукции. - М. , 2001.
22. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем
якості: довідник. / Ю.І. Койфман, О.В. Герус, Т.М. Кисельова.– Львів-К., 1995.
– 250 с
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
61
23. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем
менеджмента качества: Монография / М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А.
Станкин. - СПб.: Лань, 2015. - 304 c.
24. Глазов М.М. Функциональная диагностика промышленного
предприятия: Учебное пособие. СПб.: РГГМУ, 2003. - 311 с.
25. Шмелева, А.Н. Оценка эффективности менеджмента и систем
менеджмента качества / А.Н. Шмелева, Р.М. Нижегородцев. - М.: Русайнс,
2015. - 320 c.
26. Л.І. Турчанінова, О.В. Доля. Статистика якості: Конспект лекцій. –
К.: КНУБА, 2014. – 36 c.
Арк.
Курсова робота
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
62
Додатки
Додаток А
ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
Затверджено та введено
в дію наказом 01.01.2021
№123
Директор :
Косяченко С.О.
Погоджено
Представник керівництва:
Сухомлин В.П.
Система менеджменту якості
Документована процедура
УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТОВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
СМЯ ЯМ ДП 7.5.3– 02 – 2021
КИЇВ
ЗМІСТ
1
МЕТА І ОБЛАСТЬ ДІЇ
3
ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
3.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4
ВХОДИ І ВИХОДИ ПРОЦЕДУРИ
5
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА СТАДІЇ УПРАВЛІННЯ
5.1
ДОКУМЕНТАЦІЯ СМЯ
5.2
СТАДІЇ УПРАВЛІННЯ
5.3
РИЗИКИ І ДІЇ ЩОДО ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
6.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДОКУМЕНТИ СМЯ
7.
ПЕРЕГЛЯД АКТУАЛЬНОСТІ ДОКУМЕНТІВ
ДОДАТКИ
1. Мета і область дії
Сферою застосування цієї процедури є встановлення загальних правил
управління документами системи управління якістю та документування
результатів діяльності в межах процесів системи управління якістю, які
впливають на якість надання послуг і регламентує порядок роботи з записами
з моменту їхнього створення до знищення. Ця процедура встановлює види
документації, що застосовуються на ТДВ «Яготинський маслозавод».
Процедура розроблена відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2018. Процедура
поширюється на всі підрозділи підприємства.
2. Терміни, визначення та скорочення
Система менеджменту якості (СМЯ) – сукупність взаємопов’язаних
елементів, яка дає змогу встановлювати політику і цілі, досягати цих цілей, і
яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.
Задокументована інформація - інформація , яку організація має
контролювати та підтримувати в актуальному стані, та носій на якому її
розміщено.
- дані – факти про об’єкт;
- інформація – значущі дані;
- документ – інформація та її носій;
-
задокументована
інформація
–
інформація,
яку
необхідно
контролювати й підтримувати в організації, та її носій;
- настанова у сфері якості – документ, за яким регламентується система
управління якістю організації;
- політика у сфері якості – загальні наміри й спрямованість організації,
пов’язані з якістю, які офіційно сформулювало найвище керівництво;
- положення – нормативно-правовий акт, за яким визначаються основні
правила організації та діяльності її структурних підрозділів;
- протокол (запис) – документ, у якому наведено одержані результати або
докази виконаних робіт;
- процедура – установлений спосіб виконання роботи або процесу;
- посадова інструкція – документ, за яким визначається трудова функція
працівника, його права та обов'язки;
- інструкція – деталізований опис процесу виконання завдання й
реєстрації результатів;
- цілі у сфері якості – те, чого хочуть досягти або до чого прагнуть у сфері
якості;
- форма – документ, що використовують для реєстрування даних, яких
потребує система управління якістю.
3. Відповідальність
3.1.Відповідальність за ведення документів СМЯ та своєчасне
розміщення на вебсайті електронних копій затверджених документів
покладена на головного спеціаліста з питань управління якістю , а у
виконавчих органах ради - на їх керівників.
3.2. Керівники процесів є відповідальними за ознайомлення підлеглих з
вимогами нових документів і змінами до них.
4. Входи й виходи процесу
Входами
процесу
є
внутрішня
інформація,
яку
необхідно
документувати, контролювати, підтримувати в актуальному стані й зберігати,
і зовнішня нормативна задокументована інформація.
Виходами
процесу
є
затверджена
й
упроваджена
внутрішня
задокументована інформація та ідентифікована й доведена до персоналу
зовнішня нормативна задокументована інформація.
5.Структура документації та стадії управління задокументованою
інформацією СМЯ
5.1 Документація СМЯ ТДВ «Яготинський маслозавод складається з
внутрішніх і зовнішніх документів.
5.1.1. Внутрішня задокументована інформація СМЯ містить такі
документи:
- політику у сфері якості;
- цілі у сфері якості;
- настанову у сфері якості;
- інструкції;
- положення про виконавчі органи;
- положення про підрозділи;
- посадові інструкції;
- регламенти;
-організаційно-розпорядчі документи (інструкції щодо охорони праці,
пожежної безпеки; правила внутрішнього трудового розпорядку; накази;
розпорядження; службові записки; договірні документи; акти; листи й факси);
- форми, протоколи й журнали реєстрації;
- шаблони/бланки.
5.1.2. До зовнішніх документів СМЯ належать:
- закони України;
-організаційно-розпорядчі документи ;
- вимоги стандартів ISO.
5.2 Стадії управління задокументованою інформацією СМЯ
5.2.1 Процес управління внутрішніми документами містить такі стадії:
планування розроблення внутрішніх документів; розроблення, погодження й
затвердження; упровадження й застосування; перегляд і внесення змін;
зберігання й вилучення з обігу.
5.2.2. Процес управління зовнішніми документами містить такі стадії:
визначення переліку й придбання необхідних зовнішніх документів;
ідентифікація зовнішніх документів і забезпечення доступу до них; підтримка
актуальності й внесення змін; зберігання й вилучення з обігу.
5.3. Ризики і дії щодо їх попередження
Ризики, які можуть виникнути на стадіях управління документами і дії
щодо їх запобігання наведено в Таблиці 1
Таблиця 1
Ризики, які можуть виникнути на стадіях управління
Ризики
Дії із запобігання ризикам
1. Управління внутрішніми документами
Стадія 1.1. Розроблення, погодження й затвердження
Обсяг задокументованої інформації Під час визначення обсягу задокументованої
СМЯ не є достатнім для її інформації СМЯ необхідно аналізувати актуальні
функціонування
вимоги законодавчих актів і нормативних
документів щодо наявності в міській раді
відповідної документації. Визначити перелік
документів, які застосовуються в виконавчих
органах й оцінити їх на відповідність цим вимогам
Застосування
неактуальної До початку розроблення документа проводити
інформації під час розроблення перевірку актуальності й адекватності інформації,
документа
яка далі буде використовуватися
Зміст документа не відповідає
До початку розроблення документа слід визначити
компетентності працівника, який рівень компетентності працівників, який буде його
буде його
застосовувати
застосовувати
Порушення вимог до оформлення Проведення інструктажу з розробником (- ами)
документів
документа щодо виконання вимог до оформлення
документів, які діють в виконавчих органах
міської ради.
Стадія 1.2. Упровадження й застосування
Зміст документа не доведено до Переглянути
й
удосконалити
процес
працівників
інформування працівників
Стадія 1.3. Перегляд і внесення змін
Недотримання
визначеної Контролювати поточний стан чинної версії
періодичності перегляду документу документа й своєчасно планувати його перегляд.
Внесені зміни до документа є Перед погодженням і затвердженням змін до
недостатніми
для
досягнення документа необхідно оцінити їх вплив на
запланованих результатів
досягнення запланованих результатів .
Стадія 1.4. Зберігання й вилучення з обігу
Порушення правил і умов зберігання Провести
додатковий
інструктаж
з
задокументованої інформації
відповідальними за документообіг у виконавчих
органах стосовно правил і умов зберігання
задокументованої інформації.
Порушення
правил
вилучення Провести
додатковий
інструктаж
з
документа з обігу
відповідальними за документообіг у виконавчих
органах стосовно правил вилучення з обігу
документів.
2 Управління зовнішніми документами
Стадія 2.1. Визначення переліку й придбання необхідних зовнішніх документів
Визначений перелік необхідних Під час визначення переліку зовнішніх документів
зовнішніх документів не є достатнім необхідно
аналізувати
актуальні
вимоги
для
функціонування
системи законодавчих актів і нормативних документів у
управління якістю й діяльності сфері управління якістю.
Тернопільської міської ради
Визначено
неактуальні
версії Під час визначення переліку зовнішніх документів
зовнішніх документів
необхідно додатково перевіряти актуальність
зовнішніх документів.
Придбання
неофіційних Перед
закупівлею
зовнішніх
документів
примірників
(копій)
зовнішніх перевіряти
добропорядність
і
надійність
документів
постачальників.
Стадія 2.3. Ідентифікація, облік зовнішніх документів і забезпечення доступу до
них
Порушення правил ідентифікації Провести
додатковий
інструктаж
з
зовнішніх документів
відповідальними особами стосовно правил
ідентифікації зовнішніх документів
Стадія 2.5. Зберігання й вилучення з обігу зовнішніх нормативних документів
Порушення правил і умов зберігання Провести
додатковий
інструктаж
з
зовнішньої
задокументованої відповідальними особами стосовно правил і умов
інформації
зберігання
зовнішньої
задокументованої
інформації
Порушення правил вилучення з Провести
додатковий
інструктаж
з
обігу зовнішньої задокументованої відповідальними особами стосовно правил
інформації
вилучення з обігу зовнішньої задокументованої
інформації
6. Внесення змін в документи СМЯ
6.1 Підстави для внесення змін Зміни проводяться на основі:
- звітів зовнішніх та внутрішніх аудитів;
- аналізувань СМЯ, здійснюваних керівництвом;
- організаційних змін; - пропозицій посадових осіб;
- впроваджених коригувальних або запобіжних дій;
- пропозицій замовників; - змін у нормативно-правових актах;
- з інших вагомих причин за визначенням уповноваженого з питань
СМЯ.
6.2. Характер змін Зміни можуть носити частковий або системний
характер.
Часткові зміни не вимагають зміни самого документа СМЯ і вводяться в
дію наказами УСУЯ.
Системні зміни – це зміни, які суттєво впливають на зміст документа
СМЯ і потребують прийняття його в новій версії.
6.3. Порядок внесення змін Перегляд внутрішнього документа і внесення
змін до нього проводиться на підставі:
- результатів внутрішніх і зовнішніх аудитів системи управління якістю;
- аналізування системи управління якістю вищим керівництвом міської
ради;
- у випадку змін у законодавстві , на основі яких розроблено певний
документ.
7. Перегляд актуальності документів
Уповноважений з питань СМЯ в разі надходження пропозицій із джерел,
які визначені в п.6.1, періодично, але не рідше одного разу в рік, переглядає
оригінали документів СМЯ щодо актуальності і вносить пропозиції міському
голові про внесення змін до них або про втрату чинності тих чи інших
документів СМЯ.
Внесення змін здійснюється у порядку, передбаченому в п. 6.3 цієї
процедури. Повідомлення про втрату чинності документа головний спеціаліст
з питань управління якістю надсилає згідно з реєстром розсилки, про що
робить запис у протоколі вилучення копій.
ДОДАТКИ
Ф-06/П-СУЯ/01
ПЕРЕЛІК пропозицій про створення документів системи управління
якістю
№ пропозиції
Дата
надходження
пропозиції
Пропозиція
Розробник
пропозиції
Результати
розгляду
Ф-07/П-СУЯ/01
ПРОТОКОЛ вилучення копій документів системи управління якістю
________________________________________________________
(шифр, назва документа СУЯ)
№ копії
ПІП
Виконавчий
орган ради
Дата
вилучення
Підпис
Примітка
Текст протоколу з поміткою про надсилання згідно з реєстром розсилки
повідомлення про втрату чинності документа та зовнішнім одержувачем.
Download