Загрузил Вика Машошина

flis v yakubyak ya solfedzh o dlya 1 4 klas v dmsh semir chok

Реклама
В. ФЛИС, Я. ЯКУБЯК
ж
іо
ДЛЯ І — IV КЛАСІВ
д и т я ч и х МУЗИЧНИХ
ШКІЛ-СЕМИРІЧОК
«М узична Україна»
В І Д А В Т О РІВ
Підручник з сольфеджіо для І— IV класів
дитячих музичних шкіл-семирічок включає
ритмічні та інтонаційні вправи, що за б е зп е­
чують важ ливі форми роботи на уроках соль­
феджіо. Тут відсутній м атеріал для слухового
аналізу та диктанту, оскільки слухові вправи
педагог сам може скласти без особливих тру д­
нощів, диктанти ж доцільніше
укладати
в окремі збірники.
Інтонаційні вправи поділяються на конст­
руктивні (технічні) та зразки з художньої
творчості — народної та професіональної.
Основою роботи на уроках сольфеджіо пови­
нен бути конструктивний матеріал, художні ж
зразки треба використовувати як підсумок.
Виконання прикладів з художньої практики
вимагає дотримання відповідного темпу та ди ­
наміки.
Елементарні технічні завдання — побудова
інтервалів* тризвуків тощо — в підручнику
окремо не виділяються, бо вони входять у кон­
структивні вправи. їх можна вивчати так: від­
шукати у прикладі м атеріал теми уроку
(інтервал, акорд, ритмічну фігуру), виділити
його з контексту у вигляді поспівки і вивчити,
а потім проспівати весь приклад. Маючи на
увазі саме таке трактування . конструктивних
вправ, автори не виставили в них позначень
темпу та динаміки. Певна частина конструк­
тивних вправ спрямована на пробудження та
розвиток творчої ініціативи учнів. Ц е — з а в ­
дання на завершення окремих, наведених л и rue частково, мелодичних побудов, створення
акомпанементу до мелодій.
Щодо обсягу матеріалу, а та к ^ ж послідов­
ності його викладу підручник в основному від­
повідає програмі 1972 р о к у 1. Тему «Мінор»
вміщено в II класі, однак при баж анні її м о ж ­
на проходити і в І класі після теми «Мажор».
В цьому випадку треба використати приклади
№ № 218, 219, 2 2 3 - 2 2 6 , 230, 2 3 1; 235, 236, 239,
$40, 246, 248.
В кожному з розділів підручника зібрано
вправи різного ступеня складності. Це дає
можливість педагогові проявити індивідуаль­
ний підхід до учнів. Якщо спів двоголосних
прикладів — а роботу над двоголоссям реко­
мендується починати вже з І класу — з тих чи
1 С о л ь ф е д ж и о . П р о гр а м м а д л я
ш кол . М ., 1972.
д етск и х м у зы к а л ьн ы х
ОТ А В Т О РО В
Учебник по сольфеджио для I— IV классов
детских музыкальных ііікол-семилеток вклю­
чает ритмические и интонационные уп р аж н е­
ния, которые обеспечивают важ ны е формы р а ­
боты на уроках сольфеджио. Здесь отсутствует
материал для слухового йнализа и диктанта,
поскольку слуховые упражнения педагог сам
может составить без особых трудностей, д и к ­
танты ж е лучше помещать в отдельные сбор­
ники.
Интонационные упражнения разделяю тся на
конструктивные (технические) и образцы из
художественного
творчества — народного
и профессионального. Основой работы на ур о­
ках сольфеджио долж ен быть конструктивный
материал, художественные ж е образцы нужно
использовать
как
итог.
При
исполнении
примеров из художественной практики надо
придерживаться соответствующего темпа и ди­
намики.
Элементарные технические задачи — по­
строение интервалов, трезвучий и т. Д.—
в учебнике не обособлены, та к как они входят
в конструктивные упражнения. Их можно
учить так; найти в примере материал темы
урока (интервал, аккорд, ритмическую фигу­
ру), выделить его из контекста в виде попевки
и выучить, а затем пропеть весь пример цели­
ком. Принимая во внимание именно такую
трактовку конструктивных упражнений, авто­
ры не выставили в них обозначений темпа
и динамики. Определенная часть конструктив­
ных упражнений направлена на пробуждение
и развитие творческой инициативы учеников.
Это — задани я на заверш ение отдельных, при­
веденных лишь частично, мелодических по­
строений, создание аккомпанемента к м ело­
диям.
По объему м атери ала, а т а к ж е последова­
тельности его изложения учебник в основном
соответствует программе 1972 года '. Тема
«Минор» помещена во II классе, однако при
ж елании ее можно проходить и в I классе
после темы «Мажор». В этом случае нужно
использовать примеры № № 218, 219, 223—226,
230, 231, 235, 236, 239, 240, 246, 248.
В каж дом из разделов учебника собраны
упражнения разной степени сложности. Это
д ает возможность педагогу проявить индиви­
дуальный подход к ученикам. Если пение двух­
голосных примеров — а работу над двухголосием рекомендуется начинать уже в I клас1 С о л ь ф е д ж и о . П р о гр а м м а д л я
ш ко л . М ., 1972.
д е т ск и х м у зы к а л ьн ы х
3
інших причин с к л а д а є зн ачні труд но щі, м о ж н а
об м е ж и т и с ь ви ко н а н ня м ок р е м и х голосів.
М ат е р іа л , що міститься в ко ж н ій темі, д о ­
цільно використовувати ч ас т и н а м и на різних
е та п а х її засвоєння: при пе р ш ом у зн ай омс тв і,
при повторенні та з а кр іп л е нн і. Н а п р и к л а д ,
ритмічні вправи 202— 204 д а ти на перш их у р о ­
ка х вивчення теми, а трохи с к л а д н іш і (205,
206) — через декі льк а уроків.
В підручнику є необхідні по яс нення, які або
вказують на спосіб в и ко н а н н я вп рав , аб о ж
визначають н а й в а ж л и в і ш і по няття музичної
теорії.
се — по тем или иным п р ич и н ам с о с т а в л я е т
з н а ч и т е л ь н ы е трудн ости, м о ж н о о гр а н и ч и ть с я
исполнением отд е л ьн ы х голосов.
М а т е р и а л , который вх одит в . к а ж д у ю тему,
имеет смысл и сп о л ь зо в а т ь ч а с т я м и на р а з н ы х
э т а п а х ее усвоения: при первом з н а к о м с т в е ,
при повторении и о т к ре пл е н ии . Н а п р и м е р ,
ри тм ические у п р а ж н е н и я 202— 204 д а т ь на
первых у р о к а х изучения темы, а бол ее с л о ж ­
ные (205, 206) — через н е с к ол ьк о уроков.
В учебнике есть н ео бх оди мы е пояснения, к о ­
то ры е ли бо у к а з ы в а ю т на способ испол нен ия
уп р а ж н е н и й , л и бо ф о р м у л и р у ю т в а ж н е й ш и е
по нятия м у з ы к а л ь н о й теории.
Перший клас
Первый класс
М у з и к а з а п и с у є т ь с я з а д о п о м о г о ю нот, р о з ­
м іщ ен их на нот н о м у стані. Скрипковий ключ
(а б о к л ю ч соль) в к а з у є на р о з т а ш у в а н н я ноти
соль п ер ш о ї о к т а в и .
М у з ы к а з а п и с ы в а е т с я при п о м о щ и нот, р а с ­
п о л о ж е н н ы х на нотном с тан е. Скрипичный
к л ю ч (и л и клю ч с о л ь ) у к а з ы в а е т на п о л о ж е ­
ние ноты соль пер вой о к т а в ы .
I
соль
фа
соль
фа
J
ft
чвертка
восьм а
четверть
J
= ftft
восьм ая
Д осить ж ваво
Подвижно
la
П ри _ йди,
при_йди,
со.
неч _
КО ,
E£=3=S==5
*
*
+*— 1
_
д е.
МО.
ся
П ІД
0
гр і _
як
ТИ,
С п ів а ю ч и , с т у к а й т е рівн ом ір н о: на к о ж н и й
у д а р п р и п а д а є дві восьм і а б о о д н а чверть.
У пісні « П р и й д и , прийди, сонечко» м о ж н а
в и д іл и т и н а г о л о ш е н і ( а к ц е н т о в а н і) та нена-'
голош ені (н е а к ц е н т о в а н і) с к л а д и :
МО_
Г) Е Е
м а_
В! _
€
неч_
ко,
j
- iy - j
... g ' " ш
лен ь_
КО _
-#■
кі
ти.
д і­
В о в р е м я п е н и я ’ р а в н о м е р н о про стучи те: на
к а ж д ы й у д а р п р и х о д и т с я д в е в о с ьм ы х или
о д н а ч етв ер ть.
В песне « П р и й д и , при йд и, сонечко» м о ж н о
в ы д е л и т ь у д а р н ы е (а к ц е н т и р о в а н н ы е ) и б е з ­
у д а р н ы е (н е а к ц е н т и р о в а н н ы е ) слоги:
Д осить ж ваво
Подвижно
>
V~ft' J) Jr
16
П р и_йд и,
при_
ЙДИ,
І) d b j Ш
CO .
неч.
КО ,
П ІД
м о _
є
$ J>11
б у _
де_
мо_
ся
неч _
ко,
ш
г р і-
7
ти
як
В ід с т а н ь м іж д в о м а а к ц е н т о в а н и м и с к л а д а ­
ми (з в у к а м и ) з в е т ь с я тактом. О д и н т а к т в ід
д р у го г о в ід д іл я є т ь с я т а к т о в о ю рискою . К о ж ­
ний т а к т пісні « П р и й д и , пр и йд и, сонечко» м іс ­
т и т ь т р и в а л о с т і, щ о д о р ів н ю ю т ь д в о м ч в ер т я м ,
і т о м у цю пісню м о ж н а з а п и с а т и т а к:
шш
і
ко.
_
м а _ л е н ь _ кі
ді _
Расстояние м еж д у двумя акцентированными
с л о г а м и ( з в у к а м и ) н а з ы в а е т с я тактом. О д ин
т а к т о т д е л я е т с я о т д р у г о г о т а к т о в о й чертой.
К а ж д ы й т а к т песни « П р и й д и , п р и й д и , сонечко»
с ос то и т из д л и т е л ь н о с т е й , к о т о р ы е р а в н я ю т с я
д в у м ч е т в е р т я м , и п о э то м у п е с н ю м о ж н о з а п и ­
с а т ь та к:
g Jitfc ft ш
...
ти.
і A -JL і
ІJ
-ь т
ш жж.
1
2
о
В розмірі I тактують так:
2
В размере 4 тактируют так:
«Савка»
«Савка»
Ж а р т ів л и в о
О
- Л — "6
--------------------------------------------------------------------- " V “ —
да е н ь .
Б о м -
і
( t o
N
-
j
v
^
v
д у _
в у
б о _
л а в _
}
_ е т ь _
вм е р .
С а в _ к а
л о . _
П о _
ч ----------------------------------------------------------------1
]
J J ----------1— J -----------------------J -----------* - ----------------J ------------------- , J —
—
.....
н а
^ ----------
с я .
±
№
П р и . й ш о в
к у .
=
-
Л а в _
-
4
д я к ,
ч
С а в _
_
л и
С а в
г 1 ---------- 0 ------------------ ш
т р И -
к а
т
■.
ж и
с е т ь
_
=
f
=
- 5 = --------------
с я .
С а в
н
—
к а :
к у
« Т а к » .
п р и .й ш о в
п іп ,
_
S
к а
С а в - к а
П о д в и ж н о
в
т о р _
т ій
х л іб
6 І
п а _
л я _
М
к о
_
м у
д о _
в е
_
д е т ь _
с я ,
т о й
б у _
д е
н и
..
_
ц я ,
Я
ж
м у _
р и т ь _
ся .
Досить жваво
П о д в и ж н о
J* h j)
О й
th?
с т а _
р и й
б о б _
р е ,
з а _
х о _
в а й _
с я
с м і _
н
Досить жваво
а
у
д о б ^ _
р е ,
в т ік .
-
Швидко
Бы стро
5
1в —
•гУ—j>
1— FF
э т -і—"----- Ч ^ -- £
H«j Он дзво_ ни дзвО_ нять,
ХОр_ ТИ
BOIі _ к
а го_ нятЬ,
А ..h --Ji
S--“ V——*-h--aJ—,х_
Jl J>..
\
іч—1— ---- і ——
і-—■
-- ■
-- а) --а-“--- 0-- ■
—
1
■
---1і■
■
,_ e
-------------------
. . .
.....................
.............
---------------
по
бо_
л о _ тах,
о_
че_
ре_
тах,
П р и к л а д и 6, 7 с п ів а т и на с к л а д « л я » а б о
«та», д о тр и м у ю ч и с ь певн о ї висоти з в у к а , в т а ­
ких в а р іа н т а х :
а) всі с п ів а ю т ь перш и й голос;
б) всі с п ів а ю т ь д р уги й голос;
в) пе р ш а г р у п а с п ів а є п ер ш и й голос, д р у ­
га — другий;
г) н а в п ак и , т о бто п е р ш а г р у п а с п ів а є д р у ­
гий голос, а д р у га — перш ий.
2в
J
л -J
J
/
'
J _____ JU >
J
J
- J ------------ — «
,J____J
і
і
.
2
4
7
?
4 4
J
jг—*-------—W— ...
’
J
----- V----- -----------------0------
1W
J
j
<
1
1 J ------------
—^
де
лю _
ди
не
J
_
дять.
П р и м е р ы 6, 7 петь на с л о г «л я » ил и «та»,
п р и д е р ж и в а я с ь о п р е д е л е н н о й вы с о ты з в у к а ,
в таких вариантах:
а ) все пою т п е р в ы й голос;
б) все пою т вто ро й голос;
в) п е р в а я г р у п п а поет п е рв ы й голос, в т о ­
р а я — вто ро й;
г) н а о б о р о т , то е сть п е р в а я г р у п п а поет
в то ро й голос, а в т о р а я — первы й.
[) J) і)'])
J
J
J
J
.
.
J
Л J> J
J - Л
J ____ j.
J — — 1
п
J
J
J
rU Z L
J
J----- ----• - ,
хо
-#1---- -# ----- #
■■■■#----
J
g
j
J
j
.
Л
,
1
&
Ь
J -j-= i
j= J
мі
ми
ДОСИТЬ ж в а в о
Подвижно
11
8
...j
■
У країнська народна пісня «П арубочку, парубочку»
У краинская народная песня «П арубочку, парубочку»
ре
ре
"
1-7
1 2
&
о
^
::
—
—
Е
J
п
............о
'
о
-------------------------------------F
..... - - - - і
І
"
—
•
ї
е
-
1 -----------'
1
----------------- =
ц
1ь ^
.......................... .. — ■■**-■"13
; ч
..........о
u
..............
—
Г
_
.
.:
„
z
-
i "
-------------- е
---------------- Е
"
1 -'"
л л -----------O
-
■д
- u
# 1 -------------------------
—
' -
--------------- „
" Ж
..... -
-
j
=
-
'
Г
’ ....... -
" W
.......... .
"
^
=
Ф
=
=
Р
=
=
Р
=
^
і
----------- t--------------------------------
Л
—
:
-------------------------- —
0
w
.......
................. ..
«
Г
"
»
.
.
j
-
■ =
=
ф
=
=
4
------------- 4 ------------------------------К ----------------------------.а
ф
—
у
Г
г
-
_
:
—
^
-
;
-
—
^
-
^
-
.
:
—
і _
=
4
Г
З
.
-
...........>
< ,
т
-
£
-
й
-
л
—
Т
.
Д
-
5
Ь
^
—
V
d
. -
. г :
.
----------------------- J
---------------- ё
-------------------------------- »
*“
^
П
;
-
'
Г
—
=
------------------------------
-
Г
J
=
4
t
*
—
—
J : —
=
г
------------------
=
1--------------------------------- —
—
.1 4
-
Г
—
....................V
1
------------------
1 =
----------------------------
- ■
■"
~ Ш
✓
-
j
-
Н
Т О
-
*
-
-
:
•
—
-
г
Г
Г
|
.........................
' J
—
І
. ’
..
-
4
-----------------------J
-
-
-
H
j
g
4 —
. -------- —
--------------------------------- J
4
"■"
1 Р
#
:
д
=
У
-
:
---------------
Г
" *
»
Г ..........~ 1
-
4
-
......
■ *
1 5
ф
4
—
і
—
:—
і
:
—
.....
.
■
!
-
_____ т . —
-
-
...............T
T
-------------- # - --------------- L
J
.
t
J
ф
—
—
—
^
—
—
<—
--------------
-----------------------------
.--------------------
~
І =
- j -
я
Э
Г
Т
—
........
------------------- —
—
~
I
—
j
~
=
і
- J
=
ш
=
-
-
......
...........................................
11 ■
■"■
—
1
—
J
^
. ..
J .
;
-
—
... "
j r
=
....................
&
=
..................
|
““
У країнська народна пісня «Ой травонько, муравонько»
У краи нская н ародн ая песня «Ой травонько, муравонько»
Швидко
Быстро
lb
і
i n
==щ =
-J-J—
n 1
■
"H Г-і--її«LZl_--rI,1
,!,'!■
*.-“-J-a
= Щ =
-П ij= .. 01
j"
-П
n
H - F J
1
Н а ^ тактують так:
Н а ^ тактируют так:
I J -J
J
J— L-S2 J Л J
n j
4 .J
J
J
J
J -J
JП
Л J
J
17
j
J
J
J
J
J
j
Л Л Л
J
j
J
J
18
*
J
J
J
J
J
J
J
JП n
J
.
J J
J
J
J
J
J
_
—
SQJ
...
- ' ® — о — г — -------------—
's — и
-е—” 4
Q
------- _----О
V
О
13
^
----- — ------— ------V
о
22f Л -TJ і Л J j П.. J .іЛ щ іщ р р
і
11
я ф ^ = = = Ш = =
S.
1
______
m
e = t= p :
g:—:—11:,” ..: ,
----j ---- J — - J --------— J ---- «L —j j r r : j r i
m
= 4 = = f
'
—— ——
і ' ' —1^— '" 1
J
--J
--------— J ---- J - - - j — Е ї= =
1
■— r-----7-------- \
J
U j — j -------- 11
......... - ^ - ^ - - 1
—
1
У
J - ::
----------- . . . ; ;
r — І- - І-1= 1 - : :
г * —і—
у
H3L—
= —
= 4J . ................
............. .....
i : J - J - ---- -— U
J — -J----- - р =F=F=t= •' ........^ = -= * ■ ■— Г " n— г
* — - * ----- JL- 3 ___ +7777—+— ■
-От - « l i —£ i Ш
• іШ .# :*
о .- і- 'я
25 т X
І
1 - 4 ........і - - - .г а = = р 4
Ä = at-----4----- J —J —
- .т а - р р
....- і - - ” •---*•
......................
J
1 ■
•
■
■
■
■------ r -
-
—^—3
~l
11
■^-- -■-j— -—|—— -----м ^ і:::|В
П -1—J-------И — F=^ — j—— ■Ьш---■
L— ■* # : : і :::?.
£ M 4 -= = 1 = 3 =
-J
Jt
J
--------------------
% = »=
іJ д - * : *г 5
..............
Помі рно
А УмЄр*ЕННО
27 lSL-Ф —
Р = |Ь :::"
.
—
—
-----------------------
------------------ н и
----------------------- _
ij
= = Р 1ИВ=Р
*L -j L - J - J —
■
>
JK
----------------------
------------------------------
j
j
---------------------- J L
. . - -------------
A__
її
______
1
Українська парсздна пісня (веснянка)
Украинская нар одная песня (веснянка)
і
—
F = f= F
_ _ Іb f a t
J
£ = і
J
1:” £ : , . . , : : г : : з і : :
.
---------------------------
А
і—
—
.
J
-----------------------------
J
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня «Ой ти, Тимку»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой ти, Т имку»
Українська народна пісня «Шапшани, шапшани»
Украинская народная песня «Шапшани, шапшани»
Помірно
Умеренно
29
т
Iß
I J - 3 - J ...- L j:.....
Українська народна пісня «Ой ходила Марусенька»
Украинская народная песня «Ой ходила Марусенька»
Спокійно
Спокойно
зо
і
Ой
хо_
ди_
І
_ лн_
*
ну,
ла
^
М а_
ppp
г
та й х о д и _
ф
ла,
ру _
ш
с е н ь_
на
.у
сім
щ
Досить жваво
32
f n
я
ка_
літ
і
го _
дн _
ну.
А. Філіпенко. «Калачі»
А. Филиппенко. «Калачи»
Подвижно
Подвижно
, по
ШЩ З J1Ц-
та й блу_ д и _ л а
Д осить ж ваво
I
ліс
Л іП
т
pm
Українська народна пісня «Коровочки мої любі»
Украинская народная песня «Коровочки мої любі»
ж....... в
п ї : з
І
13
Д осить ж ваво
т
Подвижно
33
fä p i
т
г~ г: 1
1
і
0-
♦—
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня «Віночку, віночку»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «В іночку, віночку*
М. Лисенко. «Коза-дереза»
Н. Лысенко. «Коза-дереза»
Не поспішаючи
Не спеша
34
Я
jf—
& .кj)
я
----- y —
я
ли _
hj-
$
гу_
сят_
сич_ ка,
■г ■
с е с т _ рич<. ка
—j---- я
ка
п ас_
ла,
^
S'"
s—
------J------J---------------- ^ ----- jP ----- 1— 0
гу _
сят_
ка
Л"
п ас_
ла,
по_
лю _ вать
\ ------t——
1— 0 ------ 4
по _
д і_
хо_
j ' t— Ґ —
лю _ вать
хо _
-*!,
ди _
4
ла,
ла,
^
J
ди _
и
ла.
Українська народна пісня «Білодень, білодень»
Украинская народная песня «Білодень, білодень»
Д осить ж ваво
Подвижно
р щ ш
^ fl J
без
Українська народна пісня «Ой на горі»
Украинская народная песня «Ой на горі»
Подвижно
14
си д _ жу
'S-- S
-- 4 V 1
EjP—
Д осить жваво
36
не
Ш
іП
J
1Л
г~} і j
j
J
до
СІ
до
си
J=J J
половинна
половинная
I J J .J
37
38
£4 - і
і
J
J
J - J
J
2J
^ -
, „ <w_------w
J — - J ------- 4
і
і
.
J
1
■j-
J
.Л— J— J—J——
J—J**3 J
J
J___Г-Д
, ж ....— w
J
.
.
J
39
40
J___ і
J
і
J..і J
J___ і
X 3 - J—
і
J-—J__
f
J
............................................-
і
J— д
і
і
< U
і
- ^ 1 ........... . ■
і
« Ы
J Uщ ■
15
П о п р о б у й т е с а м о с т о я т е л ь н о з а к о н ч и т ь эту
м е л о д и ю (пр. 4 4 ), и с п о л ь з у я р и т м и ч е с к и й р и ­
сунок, указан н ы й н ад нотным станом .
С п р о б у й т е с а м о с т і й н о з а в е р ш и т и ц ю м ело*
д і ю '( п р . 4 4 ) , в и к о р и с то в у ю ч и р и тм іч н и й м а ­
лю нок, що зазн ач ен и й н ад нотним станом.
Ш в и дк о
Ü
У к р аїн с ьк а н а р о д н а пісня «Ой за гаем, гаем»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой з а гаем, гаем:
Ш в и дк о
Бы стро
С ......і J '.- J '- р
45
Ой
Ш
там
за
га_
і' і
o_
pa_
га _
ем ,
Iü І
ла
д ів _
чи_
г а . ем
ем ,
І
І
шЩ
во_
н о н ь _ ка
і 1 1J
зе _
ле_
ш
н ен ь,
ким,
і jü j
ли_
ком
чор_
н ен ь _
ким,
--------J
f
j
\ —
ч —
- Ь
- —
у
—
< —
1—
там
о_
ра^
ла
J
t
д ів _
Ч ------------------Ь
=
—
-
V
—
—
L
3
Г ----------- —
J
t
—
S
J
S
. .. j
—
“
ч
..“
У
..
,
У
чи_
нонь_
ка
во _
ли_
ком
чор _
.................
і
І
„
—
нень _
к и м ..
Українська народна пісня «Наша млада»
Украинская народная песня «Наша млада»
Не поспішаючи
Не Нісша
спеша
46
шщшшвшь
щ
щ
,і п
4
і л
д
Російська народна пісня «Да у лебедя»
Русская народная песня «Да у лебедя»
Помірно
Умеренно
Російська, народна пісня «Яр-хмель»
Русская народная песня «Яр-хмель»
Швидко
Українська народна пісня «Ой зацвіло море»
Украинская народная песня «Off зацвіло море»
Не поспішаючи
Не спеша
50
т
л - ^
ä
.
ш
у
\ ~ У ~ ......... j
І В П"11 J Ш Н Іл I J 1 I
2. 7-31в7. В. Ф.1НС. Я Якубяк.
17
Українська народна пісня «Ой бором, бором»
Украинская народная песня «Ой бором, бором»
Ш видко
Быстро
51
£
щ
т
p s = f
Р
ЩЩ
■і—
Л. Ревуцький. «Хустина»
Умеренно
52'
.
m
■
1
.
і
.
1
■
)
—
g
л-
J
J
"
-
-
.......... h
ориг. G-dur
J
v =
4
*
'
~
[
J
-
C
J
-
j -J
А. Дворжак. Слов’янський танець
А. Дворжак. Славянский танец
Д у ж е ш видко
Очень быстро
515
я
".
Р
¥
І
І
ПАУЗА
ПАУЗА
П а у з а — це п ер е р в а у звуч ан н і на строго
в и зн ачени й час. П а у з и за п и с у ю т ь с я з а допомогою спец іальни х зн аків .
П а у з а — это п ер е р ы в в зв у ч а н и и на стр ого
о п р ед ел е н н о е вр е м я. П а у з ы з а п и с ы в а ю т с я при
пом о щ и с п е ц и а л ь н ы х зн а к о в .
-Ї—Г-І-—pj-£-г-J—j— —j г^—J і j ^
54
111 j
j
1j -j 1j
j
Ij
j
и — U— Lj— U—
J
4«
p
J
«
Я—
«
і«
• 1
—
J
-
/J
--- J---- £--- J---- --- J---- J---і
і
j . j
J.
J-
1
J — jt— J-
56
|
-J
J
J—
Ц —
J
—
J
—
4
—
J—
t
.
■f— J — і — J — r!s— «D
J*3 —i-J— л— {-
і
J
'J
-eJ-
J' *
i
57
ЛЛ
і
J
J
Д - ц — Д - Ü — J— *.
g" . 3 L
*— m -------- ■
■
Eg:
|т~ r Щ 1
59
£
Г
ГД
- # ----- ph
m
=
~i
Hж =0 —
F t
]
І
60
*
г
г
■дррдииш
'"'
' # ------ я 11" ■■'■■— -— "~а
" ■■■■#
ІМ
іJ
J
f
I
r
I
г
3
N
3 ЛЗ
r
*
І
t
f
I
r r r
і
*
%
f
і
I
I s
г
Г п Г
Ш Ш
г
і
4
і
о
63
і '■
!
p ......... I ' P
і
62
-ё -
Г
і
61
j
ЙР
=•... J~........I J
T
i=
І
ü ü
t j
U
J
•і J
і
.........
и
J
І
г
j
и
і
f
___ I
r r
Придумайте закінчення наведеної мелодії
(пр. 64), використовуючи зазначений над нотним станом ритмічний малюнок:
П ом ірно
Умеренно
І
Придумайте окончание приведенной мелодии (пр. 64), используя указанный над нотным
станом ритмический рисунок:
2
3
.
4
64
J
І
і
J
°1
і
J
J
rJ
Українська народна пісня «Тилили,Іванку»
Украинская народная песня «Тилили, Іванку»
П ом ірно
Умеренно
І
±=±
65
Д - і j ....
я
Українська народна пісня «Єдна мати сина мала»
Украинская народная песня «Єдна мати сина мала»
П омірно
Умеренно
66
■й
J
щщ
—
V — *— т
г— І ■ І ■ ........
І
= =
і .'і .JЩ J,' J
f ^ =
p
=f
і-
■
-#.... ф~
щ ш ш т
Д. Кабалевський. «Про Петю»
Д. Кабалевский. «Про Петю»
Ш видко, весело
- Быстро, весело
67
т
т
-І-'-
ІП Д
Ш
$т
21
Ф. Ш уберт. Симфонія № 2, ч. IV
Ф. Ш уберт. Симфония № 2, ч. IV
Д у ж е ш видко
Очень быстро
П р и к л а д и 69, 70 с п ів ат и н а з р а з о к пр. 6.
JTJ
П р и м ер ы 69, 70 п еть по о б р а зц у п р и м е р а 6.
і =b
— J— J— J}—у
у— J)
J___
у
л
69
f . J~ 3
J
J -------—
J~ 3
J~~3
Y--- r Y —
І!— J
Д
-
J
I
у
«b y
J) у
JZ U
J ) | J )y
70
Д Ш
у—
J
U __ і
t
o
J~] J~3
J— Д - у — j - y — «Ь у
j
Ij
j
у—
j
jb -y
J ) у— .J ) у— у
J ) J""D
Л Л Л Л Л Л
Jij— у — J) J -J — у —A —J—
-
^ Y— # b -Y — »Ь -y
T~3 A
-Y— Y-
J___ У
n
і
J-
у
J ______ I
72
і І> 1 J> V..„4-І1 І
Щ
73
І
Ш
і ;»
■хг
$
* ____ Ж
ш
ЗЕ Е 5
і1 і
»Ш Щ
І р =F=|
Ij
Г~ 3
0 3
р
у
it
■*-----Н
І
І
F— ' Г ^
75<й>3 Щ Р І Р V І р \
~р~>'-11
і
J)
Ш
r mm
74
§Г
і
т
Ш
у і
в
*
її
і ..КТ—ІГУ—
И
Д оси ть ж ваво
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а п іс н я « Е й , з д а л е к а »
У к р аи н ск а я н ар о д н ая песня «Ей, зд ал ек а:
Ш
23
У країнська народна пісня «Н а горі, горі»
У к р а и н с к а я нар о д н ая песня «Н а горі, горі»
Щ-
Д оси ть ш видко
Д овольно бы стро
------------ 4 --------------------------J
--------------- J
0
—
Я
*
=
г
=
F
—
# —
и
f
l
.
- ? --------------------- J
j
r
Ж
- 1
z
............
—
р
. J
-
—
3 —
Q
—
*
=
4
- > --------------------
=
2
------------
.1
.
________
—
—
*
=
л
: ......S -
-
г -------- и
------------------------------------- ------------------------------------ -----
--------- - х —
п ---------------------- f
......... *
9
f c
=
ä
..................* '
=
........................
№
T --------5 7 " --------- —
І
-
1
t J -------------------
п
—
J
—
ц
J
-
i
j
J
j
■■■—
[
j -
ь
■■41
. , * - - 1 1
■ f)
У країнська народна пісня «Щ о на нашій улиці»
У краинская нар о д н а я песня «Щ о на наш ій улиці:
Ш ви дко
Быстро
...... щ
щ
ш
щ
т
Б. С м етан а. «Моя Б а т ь к ів щ и н а »
Б. С м етан а. «Моя Р о д ина»
Ш ироко
Ш ироко
79
f r - ч
1
П
ш іш
Щ j ■ш
щ м
ЗАТАКТ
ЗАТАКТ
О дин а б о дек ілька звуків, які не ск л адаю ть
ловного такту і якими починається тійр а б о
його частина, називається затак том .
О дин или несколько звуков, которы е не (го­
ставляю т п ол н ого такта и которы ми начин ается п р ои зв еден и е или ег о часть, н азы в ается з а ­
тактом .
ш
І
ш
ш
V
81 Ф
-w
у
- —
-■ р
.. ................-
Я
—
: Г - ]
- e = J
m
m
.
j= r —
J—
Y .................... .......
L J ------------_j_---------_
1
.. ш
m
1 -
m
г
L
82
г
m
#
j
^
Щ
—
,
£
і—і -------1 --------- 1------і
J
— ■і
Ы
^
f
-
'
- ,w
І»
r
d
'
--------------------------
*----------------I
г + ---------------- 1------r
J
---------- — ё -------- - J -------а --------X-------
e
І
— f ------------------* ---------------- # ------------------- _ # ----------------- ( k _ —
В темпі м ар ш у
В темпе марша
2
« і ------------------
3
f
о,
h -------------- L
y
8 3
-
v
-
—
Ь
4
—
•
•
=
f
=
4
-
-------------------------------------
*
П
‘
п
Г
1
’
J
J
e
J
Російська народна пісня «Ах, как же мне, матушка»
Русская народная песня «Ах, как ж е мне, матушка»
Швидко
Быстро
84
=
■ f t ...........
| .
P
:Л -Л -У - Щ і
■Ф— #■
І
ш
Ф. Шуберт. Вальс
Ф. Шуберт. Вальс
В темпі вальсу
В т ем п е вальс а
85:
#"П
. --------- --- “ 3 7 ....... '
§£-Г-
11
іЩ
V
V
= & q
- .........Р
........ *
т
f
--- 0 ---------------------------------------------- Е-------- 4 ---
1
--------р —
ц— н = ^
■ ■■ ■ ■ ■ ^ 3
і
—
£
І
І
25
Ф. Шуберт. Лендлер
Ф. Шуберт. Лендлер
Г р а ц іо з н о , в т е м п і в а л ь с у
ориг. G-dur
Грациознс^ в темпе вальса
86
4
Р£
щ
р
: ~
грі
87 ■
4—0
т
0
т
0—0
т
ж а
т
£
щ
ш
1
-
т
р р
у
у— —Р Ч# —=
# J уJ
Ж ваво
Owun npuun
1
•Л
•Т-—
Г#±Е
и
—
V ...
L- J.------J ------L^!
;
—
:1- #ї
—0 -------- я
т
l
А
*
І р І
4 j- 1 Шіг г сп^
" £ е |
І
ш
т
88
Ь ч -П -
я » za
J —J------- J-------Російська народна пісня «Как кума-то к куме»
Русская народная песня «Как кума-то к куме»
V
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня «Я по з а с ік у метений»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Я по з а с і к у метений»
Швидко
Быстро
IÖ
az ä
Російська народна пісня «Воспомянем друж ка малого»
Русская народная песня «Воспомянем друж ка малого»
Повільно
тМедленно
едлені
д
93
І
Ц Ш
■
j. «U
s=*
О д ну й ту ж мелодію м о ж н а з а г р а т и або
за с п іва т и з різною силою зву ч ання, н а п р и к л а д
голосно або тихо. С и л а зв у ч а н н я зветься д и ­
н ам ік ою . Д и н а м ік а у м узичном у творі п о зн а ­
ч ається з а допомогою знак ів: / (ф орте) — го ­
лосно, р (піано) — тихо, m f (м еццо ф о р ­
те) — не д у ж е голосно, т р (меццо піано) —
не д у ж е тихо. П оступове посилення зв у ч а н н я
н а зи в а єть ся креш ендо (
— ), а поступове
п о с л а б ле н н я — д ім інуендо ( —
).
Ц
1 --------------------------------------------------- ш
Г
і
р
О д н у и ту ж е м ел оди ю м ож н о с ы г р а ть или
спеть с р а зн о й силой зву ч а н и я , нап рим ер
гром ко или тихо. С и л а зв у ч а н и я н а зы в а е т с я
ди н ам и к ой . Д и н а м и к а в м у зы к а л ь н о м про и з­
ведении о б о зн а ч а е т с я при помощ и следу ю щ и х
зн а к ов : / (ф о рте) — громко, р (пиано) —
тихо, m f (м еццо ф орте) — не очень громко,
т р (м еццо пиано) — не очень тихо. П о с т е ­
пенное усиление зв у ч а н и я н а з ы в а е т с я к р е ш е н ­
до (
~ ), а постепенное о с л а б л е н и е — д и ­
м инуэндо ( ~
).
*"
г
L
---- ш---- г---- я ---- Ф---- л -----^— --- —----------------- J —-------—
1
и
V
т ...... .. ~ т
J
-"гг"
в --------------------------------------.-................... г " " f /
її
I і"
4
---------------- Г—
р - — ß ----- т----- j
№ а—
— У------------------J
L J
j?
1
f
J— ]
.
Г
і— і
г
,
■ ■«=
------- Г - Т------ '" " Н —
— J — *— J — ;
—
Ц
J ~ b -
- к
" — і ■■ - А
—,
~a ----- f
..... "W '
J
f~
L J
V
т— N..4 — я----------- -— P—
r
[J
- = » 1 ------ r —
_j
■
V
_
»
...............”
■ ■ -........ >
—.........V " "1
4 -------------£-------------- і -------1
-1 —J ---- J ---- ^ -------------- т г
V
. Л
р ..... :у........ г . — І Ґ
ё ,±т *
■!
J——4—
-------f-------- 1
J.—1—5:—J?-- ^
27
1--- —aZ
---Y
—
--4
—
9чп
6 J( f3 —^ч . ----#—
—■:.".*.. ::— —
-#-—
#----- J) *
ш/т
= 7fП■J----- kJ
4- г , , ..7
-ä :::;:.гтгл ^
------ X.. ,ф.
/
p)—=3=
—J - t:.i:......
...:.....
1
__________
V.
...IL ІГ—^
...17—i
“.1
Г ...^ к.—-•ZMl—J."Т"'"-' ■—I----- . ....„
.—.?—J)
Ш - il l A = 4 = —
J J
/
V
-- 4-—d— —
& F
P---W-907#
7@g4..
■*1V--г
—
у_—
—
4
1
—
^
—
NM = /
0=^=
V у
j?
ящ
—
—
щ----рма=3=F F=Vб р -| ■
:■::Г^т
tV
-:i
=t=
—
J
------f
--f
i
-_J----sä
zzzi^
©■■..*...^,,"ж
,'іГ--#—
-- J* J ~Д - —1
/
. .ж....... r v - f
І Г~1
—
ГТ--ж
.,.
_J_3—
........J>-H
у - J: с
(►
І
W "" Ш
a
.......
/ к р а ї н с ь л ka н а р о д н а пісь m
«
O
f
та м при д ол и н і»
>
/
к
р
а
и
н
с
к
ая н а р о д н а я n
eC
Hя «(Эй т а м при до л и н і»
Помірно
Умеренно
V
_y-„.r^v..q
'
ß '...■j5— _ j Lj ------ F
=
ц
=
f
=
=
f
os
.
---—
#
L
Jö m-är •J *
-—4 =
4 = 4 )—
* = tт
* w
<0_ _ 1
_
jp .
Г У ■i t
---------1— і
= ..
H = F f— _^i. . ^.
V
—J
---£=k
'■■■■♦...
? Г.....^
>
Рухливо
Подвижно
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня « Ц а р і в н а »
У к р а и н с к а я нар одн і ая песня « Ц а р і в н а »
se™. —
0909#й-Л
-"^“
Т
---Г
=
F
^
=
Ш
)Л— --- : Ä
—J „., J.,..-J—Lр
у
28
^ =
V
-f-Ч...r q -н
—**—і
—t
4•J—-= —J.--- -- :z::..
—
#L
—
—
* ^ J= ^ = —J--- #—
‘■J.
J
11
В.-А. Моцарт. Музика для трьох скрипок
В.-А. Моцарт. Музыка для трех скрипок
Ш видко
Быстро
МАЖОР
МАЖОР
В мелодії одні звуки — стійкі, інші — не­
стійкі. Система взаємовідношень між стійкими
та нестійкими звуками зветься ладом. Нестій­
кі звуки прагнуть розв’язатися у стійкі. Один
із стійких звуків виділяється більше від інших,
він є головною опорою ладу і зветься тонікою.
В мелодии одни звуки — устойчивые, дру­
гие — неустойчивые. Система взаимоотноше­
ний между устойчивыми и неустойчивыми зву­
ками называется ладом. Неустойчивые звуки
стремятся к разрешению в устойчивые. Один
из устойчивых звуков выделяется больше дру­
гих, он является главной опорой л ад а и назы ­
вается тоникой.
Расположение звуков л а д а в порядке высо­
ты (от тоники до ее повторения через октаву)
называется гаммой. В мажорной гамме между
I I I — IV и V II —V III ступенями находятся по­
лутоны, а между остальными ступенями — це­
лые тоны. Устойчивые звуки мажорной гаммы
(в схеме они указаны белыми нотами в отли­
чие от неустойчивых, изображенных черными
нотами) составляют мажорное трезвучие. То­
нальность до мажор — это мажорный лад, по­
строенный от звука до.
Розміщення звуків ладу в порядку висоти
(від тоніки до її повторення через октаву) н а­
зивається гамою. У мажорній гамі між I II —
IV та V II—VIII ступенями знаходяться півто­
ни, а між іншими ступенями — цілі тони.
Стійкі звуки мажорної гами (у схемі вони по­
значені білими нотами на противагу до нестій­
ких, зображених чорними нотами) складають
мажорний тризвук. Тональність до мажор —
це мажорний лад, побудований від звука до.
до М А Ж О Р
ДО МАЖОР
I____
в в ід н і т о н и
101
m m
ЭЁ
102
------------------ L J ------- J --------- #
.....'■*'... • ....
з
І
,
f
і
=
і J
<1
I
к г
P t - р
ЦТ) ~р---------— *------- «
і
ф - J —
V
jg = f-
J)
J
'T
-Ц -
r ^ i
§v ^о
—
p
у
j
j
«
£
- | І
*
7»------- Ї ------£ -■ *
*
' f
і
—
N
J
J
— і— і — 1
1^ J
J
U
J
' 0..—
•
J
...........Р Ч
1
'
J
" "Г"
9
---------------- = u - - Q ......
-#— *----------*
±
a ------------- J —
■----# ---- -------
— Г— I-------
--------------H
_ r --------ы
=
17
і
—
J
j
9
*'
b l ..........j - —
I J
гі ......... —
-—ж.. —f
t)
E —0--------■------ - J — J —
----------і -------- : -J
J ------- Ф— — —# ------ 0n— a —
-------- l v - F
1 0 4 Ш Ї У J ' * ... —J -------------------^
~P~... r — -------—
- =
7
[ ;
J
ГТ= -J-
1
=
J
--------- *-------------*
H
і
j —
104
■
^
M
- i ----------3
J —j ------1-..—f-
,1
1
ш
I J
ё
- Л =Г З + ]
р
■і
и
і
= ^
р
Ц Щ
Ш
щ щ
І І ІІр
f
З Г
Z 3
I
ЛЛ І
і
і
і
і
і ІР
*і
ä
і' U
і
J і
ЗІ
Весело
У країнська народна пісня «Заграй мі, гудачку»
Украинская народная песня «Заграй мі, гудачку»
т
Весело
107
і
т
т
■w-----1
Українська народна пісня «Ой в зеленім садочку»
Украинская народная песня «Ой в зеленім садочку»
Ж ваво
п с .гп.т
Оживленно
108
£
т
г ) =
------------------------l i
109
J
—
------------------------
2 J
V.7 і) J
j
1
Г ---J-----------J
r J> П
ї
j
p.—<
j
.—і
J
J 3
J
J
, i) J.-J
—П
^—JL----- J---p.___ -___J___ jl.... m.
11°
J
3 J
J
, .П . .Л . >
^
J
_
J
J
j .. j
J
„/ *1) J . J
J
J
Л
j
J
1 .J— H----t--T 1 І
J J
\
.„H a I
fr l
1*
і П
n - i— _—...... —.— і
-------J— L і
.......... =“
.
7
3. 7-3187. В. Ф лис, Я. Я кубяк.
If "
J
1 .. m
. I - j - J .. ■
j
-p— —
1— \-ü---= < = ф =
1 Г
Л -Л
I
..—F—:-- =----- 1
J =fc-J-- J--I"
Iі
i ,2, A-A—
j0-----------1
........
і
= F J. "1 - —d-------■Ц-.. ^ .. У -
lit
і£y&
9 J..і _J::..
1 +—
1
11V
-+f
4 = J .... =F= т а —4----------
J
pj-j—
1
1
—-H
=i
^
—
і
8
J “Г Г = -- 1--- »---h- 1.J !
f "
f
#=f U
------ 4 "!
J
11: і h r г г -1
—
----- ч—
— t—
-J
11
J
щ
r
|= ..--І
г
.......
*>
P
V
■
1
= F ^= qi
f
r
— -Jh=---- 1—
—k
-
1 4- — ------ -i=>-..>-•- 1
- - ^~"~Г
L
—
Lf—
_ Г 1"71..r-J
= ^
ч
1—
_
^
—
---------------------------
J
--------------------------------------------$ —
r
f
і ------------- \
f
1
f
г
=
t
^
З ак ін ч и ти мелодію, орієнтую чись на поданий
ритм (пр. 116):
З а к о н ч и ть мелодию, о ри ен ти ру ясь на у казанн ы й ритм (пр. 116):
Ш видк о
Быстро
1
ш
Щ
'і
т
п р V ‘п
У
1 J
і
j
7п п
і) у
Українська народна пісня «Ой вийся, хмелю»
Украинская народная .песня «Ой вийся, хмелю»
Ш ви дк о
Быстро
І
117І
Щ
І
8J
I
І
Ш
■
1
J
‘
J
;
--
Ш
І
І
1
І
J
i
j
У к р аїн сь к а н ар о д н а пісня «Д ер ево , дерево»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Д ер ево , дерево»
П о м ір н о
118^
»
n
І......f
J ------- J-^-----
-- j
=
-^= p .j ........ i ' - • і
1 F 3 = = F = F ? ...... > II
'
J l j
p F F
------ Jj------Ш
------------------------L d----------V
. . .---------j - -#----------1—2— = * = = 6 -------- + - І
-
Чеська народна пісня «А ти, Юро»
Чешская ні родная песня «А ты, Юра»
В е се л о
Весело
" П. і ц
А - Д . i n
r~ l
----- rJ---- J------ #----#----*---- «
1— г — f= 4 —
і
у
1]
і
0
Г5 ! 1
і
=
\
—---- --------4
* - Л---- d---- J ---- L
:^ Т 7 Н
J ~J
1
—
r * 11------ n F
— 1 - 1 - І — ■і
---------J --- J ---
Г ~ І --1------ - t Q - - f - = q —
--- *---- J------------J:— і ---- J—-----
СОЛЬ М АЖ ОР
J— r.=f
1
■ g
—
—
E
....^ ...
Ü
СО ЛЬ М А Ж О Р
____ _____ л ґ 'ІД________
*
-о ~
1
II
—У—5 -------- Г------------ ^>И1
/L
V
" s
i
VII
І
III
IV
--------------ч_
II
V
-------- ^
II
и~
VI VII
______
III
"
IV
VIII (І)
^ ......... -------------
.........- П
----- И - ____ _______1 - __________ иII
IV
V
■■■»
VI
£
:і 5
у Л n IU
П | П Л ІиГГ-ч
Українська народна пісня «Зоставайте, жички»
Украинская народная песня «Зоставайте, жички»
П омірно
Умеренно
127 і
и
щ
«=Г=t
Не поспішаючи
Не слеша
iq
і
g
p
g
Українська народна пісня «Вийди, вийди, господару»
Украинская народная песня «Вийди, вийди, господару»
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня «Ой л о п н у в о бруч»
У к р а ш і с к а я н а р о д н а я песн я «О й л о п н у в о бруч»
Помірно
Умеренно
129
т
І
І
т
т
ш
J 1 . Б е т х о в е н . К в а р т е т № 8, ч. III
Л . Б е т х о в е н . К в а р т е т № 8, ч. III
Д оси т ь ж в а в о
П одвиж но
р*р
т
130
V
і
£
Знак репризи ( ||*.’.|| ) вказує на необхід­
ність повторення твору або його частини.
13!
¥
II
III
і
З н а к репризы ( ||: *4| ) указывает на необ­
ходимость повторения произведения или его
части.
ФА М А Ж О Р
ФА М А Ж О Р
I
§Ш
^
IV
V
VI
V II
VI I I ( І )
1И8
1
І
Л Щ
135
Л Ш 1і -1 Л :Ш р і 1
¥~"
іI
т
.h J~^ і
і Ц»
З а к ін ч и т и м е л о д ію (пр. 136):
•і j ц ё i>i j
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (пр. 136):
П ом ірно ш ви д ко
Умеренно скоро
і
136
| і-і Л
j ш
2
^
ш
Російська народна пісня «Ай на горе дуб, дуб»
Русская народная песня «Ай на горе Агб, дуб»
Д о си т ь ж в а в о
П од ви ж н о
Російська народна пісня «Как во городе царевна»
Русская народная песня «Как во городе царевна»
П ом ірно
Умеренно
Українська народна пісня «Та казала мені Солоха»
Украинская народная песня «Та казала мені Солоха»
Повільно
М едленно
139^Ф.|: /1|» f
■
>
f
fL"U.тж
-.J—
ж
—я
.-—
тГ—и' -- -■
Г,—
ILJ г .:.J.. іJ "1—
J-1
-Iї ... 1
-+-Ц' г .^........^...
§* J J Г Г =* j- 4Ш :Т. ;pd -[■—:?=йУ-г ——|-J—J---£—-U
—
— £_ Г
Ж—
-----
—
J
Ж-
----
-Ж
- Ж ---
Енергійно
Українська народна пісня «Виступали козаченьки»
Украинская народная песня «Виступали козаченьки»
Энергично
140 І
ш
т
ШШ
ІР
;іі
Українська народна пісня «Іде звізда»
Украинская народная песня «Іде звізда»
Не поспішаючи
Не спеша
Е
Щ Щ .. щ Ш Ш J
Фермата ( (7\ ) позначає довільне продов­
ження тривалості звука.
Фермата ( ґі\ ) обозначает произвольное
продолжение длительности звука.
РЕ МАЖОР
РЕ МАЖОР
" і г =р
^*]Г7—
J- - ------1 = И*= j
V
а ------ *—
■ '------M» f - # * - Л Г ~-
^ ф = =
f
n rlfö f
_Іс _ / Г
гт т "
- .'■" ' " ~ ...-1
- - .'--Д — j _ L -J----- -------^
■
"J -J-- К------
=Н=...Г ]
1&
%
Г~)
J--------■
—h
Ц
—й—d
-- Ш
.—ä
— ' Г - ..1
= д .... ....... -1
J — - J .......71
U r
4
- ьЧ
Ч еськ а н ар о д н а пісня « В ід с т а л а я»
Ч е ш с к а я н а р о д н а я песня « О тс т а л а я»
Рухливо
Подвижно
-
----—=s----- ------------ 4—^--- m--- f ----- в ■ -Z- ...... ч — >—
-М
4----Щ
J
j
L -M
Г - Г 1
A U -2
147
J M * ------- f — f
—j T
— if" 1
— *—
1
,
- П
= F F
C_T J J 1*■—J-_L _j:-— —j
1
1,
c J U ::l- J j
Ь
Українська нарс дна пісня «Ой ж ито горами»
Украинская нар одная песня «Ой жито горами»
Широко
а а
Широко
— ■т- т ..т-|"^
ГЗ
IU и г
г т т
l4s 4 - 4 i * - J - J - 4 -J----- *--------■#----- J-------- 0------•
...'S
о
--—
—
Ч-т—
TJ
-0
■ - Л-щ-І
W----- Ф1— ..—1
tÜ Ü
Українська народна пісня «За городом качки пливуть»
Украинская народная песня «За городом качки пливуть»
Жваво
Оживленно
г
т
-
і
п
-
л
0
0
0
ш
&
J1. Бетховен. Симфонія № 6, ч. III
Л. Бетховен. Симфония № 6, ч. III
Ш в и дк о
Быстро
=Ф
Р осій ська н ар о д н а пісня «Сад»
-д-й-.т 4 кор?
J— j
Ж К j ...........= = i
T .........I— r
v
m
p ’- "
!=
П
^
" п
і
7
і
1
|J - 4 -------- 1
r -д .
Т
ЛІГА
ЛИГА
Л іг а , що пов’язує дві або б ільш е нот однієї
висоти, в к а з у є на п ро д о вж енн я т р и в ал о сті звука; л іга, я к а пов’я зу є ноти різної висоти, в казу є на те, що їх т р е б а виконувати з в ’я за н о
(л егато).
Л и г а , с в я з ы в а ю щ а я две или б о льш е нот
одной высоты, у к а з ы в а е т на п р од о л ж е н и е длительности зв у к а; л ига, ко т о р а я с в я з ы в а е т ноты разной высоты, об озн а ча е т, что их нуж но
исполнять с вязно (л е га т о ).
J---------J—Д— f—p— * ^ .. - i = = ;
і ." tJ' j — —
/
7^' J J------J-------- -я—j---F=
J
1—;--------- ;.\
Qdrz*---*----- 4--------- p-- £--- F#=j=....F
J----- r---------- 4-------->
153
J
-^=--■--s--ж----- т)------ 1------- -L 1 ,- j—у------Q J Ц 7------ä----- *-■■■-■■ ■
■i y - C # J
-f---- - f
--- Ш---- =±==1----f-tN = iL -J .f
^.r.
44
{ Г: ^
If
■4,
^ В"“!“
:■■■■.... Ц ..... L a H H —
в
.« |r j =J
■.| І = Й
1
j
--------- 4 —у ------------------------ -J— j --------- 1-------------1— J ------- Р ------------------------f — f —
^ 3 : 4 -------- ^ ^ ---------0 - ----------- * — ■— —
----- ■------- ^------------ -j------------------------
] г т г ъ " .." »
. ________— I— :---------1
д — - я — t 1—
1
■l?L
1
j
J
ь— \
~
1 J
i M
—
------- T
K 'i~~#—
P ] —f r —
J ~ 3— — — ------------ f—і—
ц
- 4 — 1Д - Г ^ -------- * --- * — r - p ------- * •
1 J ---------------- r J -------- H
Революційна пісня «Ми ковалі»
Революционная песня «Мы кузнецы»
В темпі м ар ш у
д
7
-Г... f
' f
fc
10РУ
—
= т ---- Н я -------------------- —Ж------- -17----V---(—■------ f --- Я--- —=------ Г"!
- [
=
1 .
П
J
.a
^
- j ------------
Подвижно
1
n tr — W----------ш----1-----0 ----Ж'""
1 5 5 T O > А - p - — -г — У
- 1Г
m f
T
4
Д. Шостакович. «Пісня про зустрічний»
Д. Шостакович. «Песня о встречном»
Рухливо
.
—
В т ем п е м а р ш а
ь -У — г** — ---------------------—
_
: ^ Г | і —4 — 4- й — —
J ^ -U - J ------ ж ------- ^ - 2 - ^ ------ f — :1 р
г
...і і
h
1
jL ----- 1....
1
П ------- 4 —
. - ж
J
г ------- —— т— л ..Ж -"je —| я
,
1[„-Г L f
--------------- и
Т.— . j,
ж
£=
c - g - r - i: 0 .
V
W ... Р
Р "
|Д k i s M
»-----^----- р — — s------ г---------------- — ------ ч----J
j « , 1 ..*'---- 1 ... It: ... 1 — 1* ä -ä ä ... І # 1 И
■а- я — ■—
т
[
■>
Помірно
Українська народна пісня «А мій батько»
Украинская народная песня «А мій батько»
Басовий ключ ( аб о ключ ф а ) в к а з у є на розт а ш у в а н н я ноти фа м а л о ї ок та ви на нотному
стані. М ел од ії, з а п и с а н і в б а с о в о м у ключі, сгіів ат и ок т а в о ю вище.
р
Басовый ключ (или ключ ф а ) у к а з ы в а е т на
р а с п о л о ж е н и е ноты фа м а л о й о к т а в ы на нотном стане. М ел од и и , з а п и с а н н ы е в ба со в ом
ключе, петь о кт а в ой выше.
IE
* ....
SX.
к
I
—
1
5
8
^
i- і *
—
► ------------- ^
I
|
е
—
м
=
—
<
>
г
•
f
=
ф
p
=
=
1—
f
-Ш
—
г
—
Г
Г
M
=
N
I# —
£
------L
------------------------------------------
Г
П
—
1
—
"
:=
}
—
^
-
t
-
'
г
--------------------------------- 1
^
1
і »
=
/
4
.
£
»
v
4
=
4
---------------- ---------------------- ■
—
«
-------------- <
^
—
0
—
—
u
^
.
Ь
-
V
-
—
f
=
I
1 6 0
1 о и
^
- у
п
£
--------------------- ж
—
------------------- f
£
=
.........“
■
d
--------------------- >
------------------- 4
—
1
O
' -
.ft
> Ь
-
*
Г
1
-
З
т
I
L
V
j
'
=
1
-
f
r
b
=
1
1 =
.............
1
--------------------
'
Г
.....................
----------------------- г
—
-
= 4
a
r - —
n
r
=
4
f
=
—
... ............ .................. 1
-------------
'
z
----------------------------------------------n
L
L
- L
—
--- ----------------------------- U
:
«
---------------------- 1
=
^
~
ц
=
=
#
=
k
*
=
4
......... r
a
1
>
...........
=
V
■
.
і
■
М
в
Г
------------------------------ я
'
к
Г
| T
------------------------------ L
Г
F
ц
f
—
f
—
p
—
----------------- Ц
*
^
Л
—
-
L
d
^
*
№
1 1
j
—
Г
\
4
J
—
*
”
5 ------------------------------------------P
=
f
-
”
т
T
*
і
я
j
-
..............................
. . . в .
Я
: г
1 ß
f
J
r
=
-
=
1=
--- --------------------------
4
«
_ 1 _____
Г
-
-
1
г ................ і
------------------------------- —
1=
Г
------------------ с ----------------------------------•
А
-
—
-
—
Українська народна пісня «Що на хаті зілля»
Украинская народная песня «Що на хаті зілля»
П о м ір н о
Умеренно
163
w
f
' f
щ
Українська народна пісня «Ой дідуню»
Украинская народная песня «Ой дідуню»
Д оси ть ж ваво
Подвижно
164
;,у
Щ
J — _ + _ ,л д
т
Українська народна пісня «А ти, старий бородачу»
Украинская народная песня «А ти, старий бородачу»
Ж ваво
Оживленно
і
165:
Ш
т
Ш в и дк о
Быстро
166
W
L T ' t j
т
Чеська народна пісня «Хороша в нас пшениця»
Чешская народная песня «Хороша у нас пшеница»
&
т
ш
47
Второй класс
Другий клас
- JJ- J J J ^ Л Л Л Л ;==
=с
Ha * тактують так:
На ^ тактируют так:
Приклад 167 співати так: а) перший голос;
б) другий голос; в) обидва голоси разом. Виконувати одноголосно
або двоголосно, називаючи звуки: до — мі,до — соль, ре —
фа,
ре — ля і т. д.
Пример 167 петь так: а) первый голо^;
б) второй голос; в) оба голоса вместе. Исполнять одноголосно или двухголосно, назцвая
звуки: до — ми, до — соль, ре — фа, ре — ля
и т. д.
А
167
J J J
J
X
і ..J J J
J —X
J 1 J J ІЛ Л Л Л
>б94^ j іг1j р
4-Г ■Г Г J I J
48
...........
ли ш
J J J
І
170
ч
щ
Г
■п
П
Г.........' " ' t p
і 1 - і
т
т
~ш ~Т.
171
172
P
щ
£
r-tf-.. T~r
Закінчити мелодію, орієнтуючись на поданий
ритм (пр. 173):
у
Закончить мелодию, ориентируясь на указанный ритм (пр. 173):
Не поспішаючи
Неспеша
3
1пъ
..-г.„—
.....,.|...■}■-...j. ..... Д...... ■■ -—
'“ #■4 J— J—^—I f
.....
".
4 4 Ї1
%
..- J ...J . *J - J . J .
.................Т ........ ■ " = = = =
4. 7-3187. В. Флис. Я. Якубяк.
-o-
9
л .........................
J
4
---J--- d... ... ді| = 1
*J1 80
----------
,
49
A
174
P
У к р аїн сь к а н аро дн а пісня « К а л а ч »
У к р а и н с к а я н ар о д н ая песня « К а л а ч »
Помірно
ifУмеренно
МСуіГМГ
P
І
-0— т-
*—0-
Ш
~<Г 0
Українська народна пісня «Ой по горіх
Украинская народная песня «Ой по горі>:
Ш видко
Быстро
175-
л
* -0
т
І
П о м ір н о
Л. Бетховен. Концерт для скрклки з оркестром, ч. I
Л. Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром, ч. I
ШВИДКО
V
Умеренно быстро
I
І7 6 3 3 ІІ
Ї
¥
W
f’Jі Jр
ш
№
Б. Сметана. «Моя Батькіпщина>:
Б. Сметана. «Моя Родина»
Ш видко
Быстро
177;
і
V
-&■
-е»-
-еК р а п к а , u?o стоїть біля ноти, п р о д о в ж у є
зв уч ан н я на половину її тривалості.
0
Точка, к о то рая стоит возл е ноты, п р о д о л ­
ж а е т звучание на половину ее длительности.
—4—
-----*-- r-4------ d-- r* ------178j В J J J
j
J
J
.
J
.J
Ij
50
J
. J ..
J
Ji n
J—J- Л J
n
—
^-----1
j
j
J
>
—
4— J— *—
r
~
^
..
1
n
.
f-a
-4
1
1
t
(foX-—
J -j—
a—
6M
- п»—
*
.[■г
і J 1J J f J ir n
--- _z_l
»
•
w
III
J
J
1
J
1ЯПА."Фf- J...
Г—
P
ö
=
j
—
6
—
0
^
—
4
1 ГГ1: Г 4-*-. z>
.1
1
Ö
. •p я.:~
:;f
1
* p•
—
—
z
—t
r
ІИ
loi-Ч'ИН
£-1
..
.
.
.
L
.
.
^
—
=
#f
U
-*ш г U 1^—
--0
—
T
T
І
t
..
ъ
\
—
p
-Ї
-J
-J±A-H
•If r-± ——г—
V
loJnn
r
—
"
*
n
т
j..
■
Jff=
18- 1 [If ■j 1f—-Jй.
--Z
Z•
IZ
_J1
.
.
1
1
1
,
,
»
-*
—
~
JT
L%
--0
—
.
.
.
—
"
C
■
g- ■
H
-1
——
Г—J
J !f f—
i1
o
o
->
-.4-І—
-4
-Є
iu-^
8
3fPt)h-4
I—
.J g-—-—
Ifi-p
f-1
1Г^—
0
—
:
1
■
—
0
-*
—
e---1
і і - [si
,—
jj$‘\J =J w p. —
=
17--1
-j.H.1— JJЗ а к і н ч и т и м е л о ді ю (пр. 184):
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (пр. 184):
В темпі вальсу
В темпе вальса
1
2
8
З
3=
Ш
I
9У *J J “J.
і tf
I -
—{—
- _____і І
12
Щ
іr
14
J.
15
16
Російська народна пісня «Я вечер в луж ках гуляла»
Русская народная песня «Я вечер в луж ках гуляла»
Помірно
Умеренно
Й.-С. Бах. Менует
И.-С. Бах. Менуэт
Помірно
Умеренно
V
?
Не поспішаючи
Не спеша
52
Л . Бетховен- В аріації на швейцарську тому
Л . Бетховен. Вариации иа швейцарскую тему
Вправу 189 співати так, як приклад 167:
f t - * ---------- J —
189
2 П
.
.
*44 «
* ... • *
П
Л
Г ~ .!
Г --------Л
J
.
.
.
.
Упражнение 189 петь такими же способами,
как пример 167:
j j ---------j —
Г
Ґ
П
--------------- —
_ .... п
і
_________________ —0-----0----- -------------- J
і)
і ...........
, Г Ї ..
-
>
У
*-----------
ш|>?і щ і J. j J 11^ ^ ь j-іЩщ
Ш. і» іJ- Щщ
і
ш
194
і
А
г
і
-
Щ
J
-
Щ
J
-
---------------------- Р
И
-
A
Ш
-
Ä
4
......
г
J
ш
=
i
------ -------g
-
-
;
-
L
.
1
Q
і
t
І
------------------------------------------------------------------------------- -----
Г Г Г
Г7
Г f
Г
1
~
O
------------------------------------------------------------------
'
І
З І
Ггт
ї
ї ї
З а к о н ч и т ь м елод и ю (пр. 195):
З ак ін ч и ти мел одію (пр. 195):
Маршово
В т ем п е м а р ш а
3J. J>J J Ч j -hr
і
Г Р ' І г=Щ
195
Повільно
М едленно
Помірно
Ум ер ен но
197
І
54
ш
§
I
і
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня « В и б и р а й с я , сину»
У краинская н ародная песня «В ибирай ся, сину»
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня « П о п ід м остом »
У краинская н ар о д н ая песня «П опід мостом»
% і J- J' J /з
J.-J і Л Л J J i-j-J «ПЛір
ї
Я. Степовий. «В еснянка»
Я. Степовой. «Весн янка»
Помірно
Умеренно
Л*
198
'f
ß '..................... 0
\
-і
= ■ ■ = .
?
- f - f
• -
г-
Г
(!. I
и
У
^ j f c = = =
■—
r
_
‘
П
,
ч
H 5 —
t :
і
Д
-
м
г ...= &
т
| - г - т > J . ------- 0
_ L ■J-—
..I- -J l-
Помірно швидко
П
-
...
-
Ч.......
-J*
---------- >-------\
“
*
II
fa
199
ш щ
f e
H
П
e
1- і
£
і іJ
Швидко
Быстро
л -------
г
т£_Р------»
1$ ------- = #р -----—
-----------
£
0
і > — і— 5----------$ — , f --------- Ф---- ------------ і—
1
...
і ____
— г—
-------
Л P - r-ß----- 0
т
Г ■ i —
ш
t r ü
J.
т
•
і
Л. Бетховен. « Ф ід ел іо», д. I
Л. Бетховен. «Ф идел ио», д. I
Умеренно быстро
200;
Р
-
П
------я.----- ф ------ Я.-----
^ ---- - ----------------- ^-------0 .Л--------------- ^---- .
f
—
і
(Q— p—
~ E
H----- J
-
ß
>
г -
J
—
т
Ш
В.-А. М оцарт. «Д он Ж у а н » , д. I
В.-А. М оцарт. «Д о н Ж у а н » , д. I
р —л
■—
--------- *і —
—
=
—
19-
------------------------ф—
r ^ F ~p---------T~
------ *------ >—
-f =
-1
'z p ------ ^37—4 —
\
1
В.-А. Моцарт. «Чарівна флейта», д. I
В.-А. Моцарт. «Волшебная фл«|£а», д. I
Ш видко
Быстро
201
h
і
4
і
........
' і Iі
Щ
гт
Вправи
к л а д 167:
202— 206
співати
так,
як
при-
ш
І
=j
.п
У п р аж н ен ия 202— 206 петь так, к а к пример
167:
n
і
202
J ....J.
4 ------ 4 -------#■
П
J
cl J J
203
і
і
і
Л
k У . і>J . Іл л л
-
4 -t -4 -в>
Ü J.__ М Ш ±- л
J>..n ~ n
________ І Ш
J
і
J ■ j__ Д73тг3 ..у j)і
J __ J.
56
-
—
і
*
J.
l — l
4-Л~3—/ТГЗ і) г у і ...Л Я ГЗ Ь у і
204
li_j____ х - ___ г т
4 -
J
j
Л Я ГІ
J U -
у і ЛЯ-
л а
Д -.-J__ л ш
у і ,Л Яі-г- J J у—А205
I
л
и
т
а
.
І у
>
л
я
J ____ І
X
л я ля.
J) Л Я , ЛЯу і J _____ JL
у А П Т З ІЛ Я у h Іу. Л ЛЯ1 у A.J U
. а А ---- у----- »b----У-
1-і— JU—J - . у.АЛ... J— л . л я
J .
206
І
Л
А, у J> І Л
J>, t
J--------- J-J-JJ-J-------r-i^—У—
У
J T O J _____ л
J . J. i-J. y- J l .
j J.J3,Ay. y . .J).J g 3 |J-------- Лу-fr
57
ж <| 4 j ш н т д п т п 1 і Д ^ С ц г ' ^ ь Г г - Н
ПЛО
?ЙУ -------- --------------1---- І---- ^—4—+ ---- L»—«—:
J
*
4/
—
^ ^ ^ JJ■J
Ф Ш
209:
у і і
'’ г
с а г іг
Ш
Ь Щ ІГ
210
т
A % ....... ^
Ш-------J ------- J
J
г
Г
а
с а г іг г ц - п д і
С Щ І ^ Ц Ц І П Ш
т
а
---------- f i -
ш
h f
И_Г L _r f
Г
г
£ = i = . = S = . = d = r - ------— г 4Ф Ф
" і ---------= q = ---— ■---— 4—
- **=
П 0---—
- | “J-------------- J
я ёН m—#----------------:
■----^ t= S = S = S
- 1r
’
Ї
- f ................V
' ---------58
З а к ін ч и т и м ел о д ію (пр. 2 1 2):
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (пр. 2 1 2 ):
Помі рно
Я. Степовий. «Огірочки»
Я. Стеновой. «Огурчики»
Швидко
213-
’ Г
г
и
іц
^
п
і П
и
jjg g a i
т
Російська народна пісня «Ой ты утка, утица»
Русская народная песня «Ой ты утка, утица»
Помі рно
Умеренно
тш
т
М. Лисенко. «Наталка Полтавка», д. I
Н. Лысенко. «Наталка Полтавка», д. 1
Не пос пі ша ючи
Не спеша
ш
£ _ Г "
ТИ
і
т
215
т
Щ
Ш
[ j - .....
/
т
Ш
ш
- 1Щ
т
Ш
і
%
59
,
Рухливо
Л. Бетховен. Варіації
Л. Бетховен. Вариации
Подвижно
2 , 6 w
H
ö
m
*
------------------------------
- И
и
l
—
r
•
z
z
a
........... ....................................................—
J )
=i
=
=
- — f
—
■M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * -------------------------- _
Не поспішаючи
Не спеша
U
-------------+ ■
J
.
J
,
------ —
—
' 4 ----------—
- a —
:—
i —
......... 1
---------------------- 1
В.-А. Моцарт. Соната № 5, ч. II
В.-А. Моцарт. Соната № 5, ч. II
МІНОР
МИНОР
Мінорною зветься гама, в основі якої л е­
жить мінорний тризвук. Мінор має три види:
натуральний, гармонічний та мелодичний.
В гармонічному мінорі підвищується VII сту­
пінь, в мелодичному — VI та VII. В низхідно­
му русі мелодична гама переважно звучить, як
натуральна, тобто без підвищення VI та
VII ступенів.
Минорной называется гамма, в основе кото­
рой лежит минорное трезвучие. Минор имееттри вида: натуральный, гармонический и ме­
лодический. В гармоническом миноре повы­
шается VII ступень, в мелодическом — VI
и VII. В нисходящем движении мелодическая
гамма в большинстве случаев звучит, как н а ­
туральная, то есть без повышения VI
и VII ступеней.
ЛЯ МІНОР НАТУ РА Л ЬН ИЙ
ЛЯ М И Н О Р Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й
■>
~ Швидко
Быстро
Українська народна пісня «Лянчику-подолянчику»
Украинская народная песня «Лянчику-подолянчику»
М. Л еонтович. « З а н аш о ю сл ободою »
Н. Л ео нтов ич . « З а наш ей слободой»
П ом ірн о
Умеренно
ШМ Р
ш
224
т
І
Білоруська народна пісня «ІІерепілонька»
Белорусская народная песня «ГІерепелочка»
Помірно
Умеренно
£
22 5 -
i
-
уї'ЛЗ О
*
ü
.
іі
ІГ
і
.
-
..
и
і
~ I'L j LT-''
I»
S
J~~3
|p
I
Л .
п
J
If Ш
I[_r I
- 1 1 ...J - |
Українська народна пісня «Ой ходила дівчина по по.пю»
Украинская народная песня «Ой ходила дівчина по полю»
Жваво
Оживленно
2 26
^ £ іҐ ''3
І
і*
т
11»
j*
J. J
ш
ш
*
... р
«ф
т
ш
Медленно
| Р
*
J
ш
і
Білоруська народна пісня «Ой казали, говорили»
Белорусская народная песня «Толковали, говорили»
Повільно
А
J =
£
J - Ш
І
Російська народна пісня «С горки камешек катился»
Русская народная песня «С горки камешек катился»
Д оволі ш видко
Д овольно
скоро
228-
т
$
О
т — - —---------—
и
и
/
М. Лисенко. «Тарас Бульба», д. III
Н. Лысенко. «Тарас Бульба», д. III
П о м ір н о ш в и д к о
ориг. f-moll
У м еренно бы стро
am
—
Щ
ш
ЛЯ М ИНОР
ЛЯ МІНОР
ГАРМОНІЧНИЙ
ГАРМОНИЧЕСКИЙ
QI
СИ
€>~
4V
•~g~ j ü E
зп=
VII
230:
ш
ш
—
a----.6,.. . -----
4M! =
g 231
Ij
I
I |» 4 H
4\ = >
— і
І ..Щ Ё
63
^ гг|^«<П і л і j
233 ^
J
J ft J
Щ і r Щ Л іШ і.j^gj J' щ
J
IJ
J . ......................
^ ?J J J... I .f f".. -l-f.... ..ц Ij.
Щ
|1 1 J--- 1
—
—
1
-- q.-1-.-.-.-r. J
*••>
« *.1-1 J— 1J-1
г f =f
^
Г г тг у г
....
1
-j:.. J.. J-
.^.J-- Jr.,--J---J; ■J-ТІ 1 1 =41
^ f t :.r '■ГТ"«Г..zJ # ' / ■ •
11
7
Ш
..~
f f > . \.П . m—hж
j=3—
і.і
_ж
..
Ifz
:
.
:
:
:::
і
-я* i—i—td—1 •%
-*—j—r.bd =
*
Українська народна пісіня «Ой чия ти, дівчино»
Украинская народная гсня «Ой чия ти» дівчино»
= Щ = г.
czzy—у.::” .:. 1=т=^=ї
/ J 1 Г"
.:..Ж
.p*—"/.. qіiq
—j1—tі-tf.l~~l
Е—г L J =
f^ N = i
М. Л ео н то в и ч . «Ой час, п ора до курен я»
Н. Л ео н то в и ч . «Ой час, п ора д о куреня»
П о м ір н о
Умеренно
236
т
/
3=
M f "Г =fcf=f
rrvf
т
ш
т
т
щ
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня « Х в а л и л а с я б е р е з а »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песн я « Х в а л и л а с я б е р е з а »
Повільно
М едлен но
£
237"
т
В .- А. М о ц а р т . С о н а т а № 8, ч. III
В.-А’. М о ц а р т . С о н а т а № 8, ч. III
Д у ж е ш видко
Очень быстро
238:
т ш
Р~1
4 J'
м
г
р і [_j* щ 1^ =м1
в
- . К
/ '
VI
239
- -
VI
-73---------------р------------
1
m
5. 7-3187 В. Флис. Я. Як\Гмк
V II
V II
'— е
£=*■
г
II»...... »•
З Е
V II
£
ЛЯ МИНОР МЕЛОДИЧЕСКИЙ
—
N
ї ї
..і
n ' L f r
ЛЯ МІНОР МЕЛОДИЧНИЙ
щ
lj|zl------------ L-4------------
— і -------------------- H = J У
4
И
r
VI
......
— )—
1
_it ---------- I
65
/
24 Г
^j
| j H j~JnД j | I
m
Ш
242
і
I [_
П
»
ft y І - Д Е
Г
З
-
н
Л
j
LT " L H f — = H J
u
243
w m
Pr
P S
m
ш
З а в е р ш и т и м е л о д і ю (пр. 2 4 4 ) ?
Помірно
Умеренно
1
2
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (пр. 2 4 4 ) :
Ф р а н ц у з ь к а н ар о д н а пісня « Д о б р и й стар и й»
Ф р а н ц у з с к а я н а р о д н а я песня « Д о б р ы й ст а р и к »
Помірно
- E- .
f=F=l
4
245:
§
J=
J
.
ll =
і
|H
. -J t=l\
1 ^ m
l= =
l=
r— ...i
aJ
.. —.-1-...
t=i-----J
rj| = ] N
ZF.— }И--- і
....
II
1
Російська народна пісня «Ах,на что ж было по горам ходить»
Русская народная песня «Ах; на что ж было по горам ходить»
Помірно
Умеоенно
О. Варламов. Вальс
А. Варламов. Вальс
В темпі вальсу
В темпе вальса
Українська народна пісня «Гей, волошин сіно косить»
Украинская народная песня «Гей, волошин сіно косить»
Рухливо
Подвижно
248
%
і
т
i
f)
--------. 1... »
:
----- f r
М. Лисенко. Ноктюрн
Н. Л ы сен ко. Н октюрн
В темпі вальсу
В темпе вальса
25 0
IV
t1 fi ' і1
і «/
^
1M
t * ...«/
'Iі
•*
ПРИМА СЕКУНДА
ПРИМА. СЕКУНДА
О дн о ч а с н е а б о посл ід ов не с п о л у ч ен н я д вох
зв ук і в н а з и в а є т ь с я інтервалом. І н т е р в а л , я кий
у т в о ри вс я ві д п ов т ор енн я одног о і того ж с т у ­
пеня, зв ет ьс я пр имою. І нт е р в а л , щ о о х о пл ю є
д в а сусідніх ступені, з в е т ь с я секу н до ю. С е к у н ­
ди є великі (один тон) і м ал і ( пі вт он) .
О д н о в р е м е н н о е или п о с л е д о в а т е л ь н о е соче?
т а н и е д в у х з в у к о в н а з ы в а е т с я интервалом.
И н т е р в а л , ко то р ый о б р а з о в а л с я о т п о в т о р ен и я
одной и той ж е ступени, н а з ы в а е т с я примой.
И н т е р в а л , о х в а т ы в а ю щ и й д ве с ос е дн и х с т у п е ­
ни, н а з ы в а е т с я с екундой. С е к у н д ы е сть б о л ь ­
ш ие (один тон) и м а л ы е ( п о л т о н а ) .
1
І
ж
І
в. 2
б. 2
м. 2
м. 2
251
nh fr ,
І
Ш
252
ТЕРЦІЯ
ТЕРЦИЯ
Інтервал, що охоплює три ступені, називається терцією. Велика терція містить два тони,
а мала — півтора тону.
Интервал, охватывающий три ступени, называется терцией. Большая терция заключает
в себе два тона, а малая — полтора тона.
-іГ—
...
в. 3
б. 3
м. 3
254-
т = т
£
£
255
ш
ш # --------- а-
р
ш
И
р
І
р
р
і
і
ш
j
r
"56
L к v* f-Л* - fj —;■ а---—
і — г|
25Ь<§?$
IJ
Ц
J t p i —f i — .
j h l r - r - i f r — »■J-J j- 7 : —
Г г
r
Латвійська народна пісня «Ви танцю іте разом з нами»
Л атви йская народная песня «Вы танц уйте вместе с нами»
Помірно
Умеренно
"57
7 -Г — Г Т " р " Г - f —
у ♦ L i L f ^ ы
■- Ц -
§ U
4
f.., ' ,
Ы
< C
J ~ 3 = * = . . . ■-!
' - ^ - - - F :— і
г "Г— ?— - ^ — 1=- f — f-------г
1
и
- Lw -
^ Е Е Ф = |
-- ^--- ё-------\
=t
Українська народна пісня «К^азав мені батько»
Украинская народная песня «Казав мені батько»
Жваво
Оживленно
2г-П/£^£
- а -►2uS
4 »... ^ f. Г К —
-
—* — Г— Г- --.0-£ j J 0 0 P ""І
L J И - Г -І- С і ±
•U - M
U
I і , г J ~ ] 1 J г - Г г J-f----■j>--- JJ---- V т' J ш- гW...........
%■ ^ _ / - J J - 1 J - Г-
і
f-
1 1 1 - 4==д
Ж
---- J ---J --- \
J
Українська народна пісня «Ой варил<ї горлиця лободу»
Украинская народная песня «Ой вари ла горлиця лободу»
Жваво
Оживленно
....1 Ь
ft
П
.
.
* [ J
# = n - ГТ іТ
J j J j J.fl
ГЬ:
1—
г-г
Г"-"У=
T F T ?
-----------------
—
_
У *- J —0------
— —
] . T [ ^ - : f q - T +-rr:T Н п
J J
-1
г-
>
Українська народна пісня «На горі-то льон»
Украинская народная песі я «На горі-то льон»
Жваво
О живленно
ОАП2f t a ,
У
* J
#И
m -
i-i
К'
'
= J - ...' L J ' ' L / - 1-
—
гн
I I
I -------------- ------ _----- 0 ----- ------------ н--------------- ■:_;д>Г Ьdr. :J4-^—
_j1
—J1—
-----------------i
=
--і4
q
~
t
j
1
А
=
Г - ■* ------ “--------------- ---------------- K-
А Д г = = = р
J— І
г
-і
і
70
Д = = =
...
*
■* - - < — «
pp
=a
= g
- -------r - ^ ---------l j .—
4
-1
А Лядов. «Зайчик»
А. Лядов. «Зайчик»
Рухливо
Подвижно
261
ФI
іj Л іj IЛ щ
ш
[j* If л-и
т
т
с/
^ г л с / с /
< cj г
Е с т о н с ь к а н а р о д н а п іс н я « З о з у л ь к а »
Э с т о н с к а я н а р о д н а я п е сн я « К у к у ш е ч к а »
Рухливо
Подвижно
262
£
і ■ с_г г
і
I
т
4 ‘ £ ? г ' і 1 i (i
f
і |і
і
\f
і
\ß i
j
i(i- ^ i
ПАРАЛЕЛЬНІ
ТОНАЛЬНОСТІ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
Т О Н А Л ЬН О С Т И
М аж ор та мінор, які мають однаковий зву ­
ковий склад, звуться паралельними. Такі то­
нальності знаходяться на відстані малої тер­
ції одна від одної.
М аж ор и минор, имеющие одинаковый зв у ­
ковой состав, именуются параллельными. Т а ­
кие тональности находятся на расстоянии м а ­
лой терции друг от друга.
до м аж о р
до м аж о р
л я м ін о р
ля минор
МІ МІНОР НАТУРАЛЬНИЙ
МИ МИНОР НАТУРАЛЬНЫЙ
4
%
III
71
ä
fü ü
265
V
£
.3
266
267
і
'
1
P
Р р Ш
£
g
-&
^
...a -------
¥
M
1
J фI | :Ы
« ,,,
P ^ P
g
1
11 _ . - Г -
j
p
Щ ........
іШ
±=+
* — ТІ— —&■
ZU
If
ш
ш
ш
Р
р
£1
^
±
ü
j
j
i
r
.
L
|- 1
H
c7 lt
^ *J.
J> 1J = J
72
'
1
1 I
I
r
r
Щ
|
р
"T'llj- J " " Г Н І
Російська народна пісня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Во ноле береза стояла»
П ом ірно
Умеренно
4 ^
'
1
J
и
■J : Ш fr. - f . ; £ j * . Ш . Д
,
)
|Л
П
и
J". -
Українська народна пісня «Ой гай, мати»
Украинская народная песня «Ой гай, мати»
Помірно
Умеренно
269
Ilm
І
І
ф
і
¥
т
Ш
і
і ш і
$
...... . ' . " ' ' . т . ' . і ' ї р
m
.....
............................................ і
ш
m
т ш
Українська народна пісня «Ой стояла коноплина»
Украинская народная песня «Ой стояла коноплина»
Не поспіш аю чи
Не с п е ш а
2
270
ш
1 1
Щ Іn
і
т
Українська народна пісня «Як піду я в поле»
Украинская народная песня «Як піду я в поле»
Помірно
У м ер ен н о
£
271
У
И: І
ї
г
J"
' І f
f
щ .ї
т
T
І
і
* :ггж
Е. Гріг. Вальс
Э. Григ. Вальс
Ж ваво
Оживленно
а:
І»
i.J -
J j . l — ір
р
щ
ji Л і J J~j j - ї ї- Л H i i =j=bj
&--17Я Щ Щ Г.Ш т
ш
22
т
73
М І
М ІН О Р
Г А Р М О Н ІЧ Н И Й
М И
М И Н О Р
Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня «Ой ти» со л ов еєчк у»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой ти, сол о в еєчк у»
Помірно
Умеренно
277Ї
t o
ищ ш р і
т
t
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня «Ой хто в том у лісі»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «О й хто в том у лісі»
Не поспішаючи
Не спеша
278;
щ
S
ЗЕ
ш
т
ї
Р. Ш у м а н . «Мій гнідий кінь»
Р. Ш у м а н . «Мой кон ь гнедой»
Помірно
Умеренно
279j
ш
г
V
ф
щ ш ш
т
I
т
г
J1г L J 1Г
і
V : ..w ~ ~ y ~
ü
I
І
Г... Г 7^
■ -
Ш
■■
'
> 4 = ^ F N
-
-------------------------------------------------------------
..............і
'
1
М І
М ІН О Р
М Е Л О Д И Ч Н И Й
М И
М И Н О Р
М Е Л О Д И Ч Е С К И Й
Мелоді ю ( пр ик ла д 285) тре ба з а в е р ши т и
відповідно до наведеного ритму ( використати
мелодичний мі нор) :
М е л о ди ю (пример 285) ну жно за кон чи ть соответственно у к а з а н н о м у р ит му ( ис польз ова ть
мелодический м инор) :
Досить жваво
Подвижно
і
2
285-
Я'
dfc
П
ш
J - j L ..L ±
J
6П
J
і и
ТП
11
т
П
8і
Українська щедрівка
Украинская щедривка
Не п о с п і ш а ю ч и
Не спеша
286
?
J
щ ір щ р
ш
IJ .
Щ
й . Маттезон. Сарабанда
РЕ МІНОР НАТУ РА ЛЬН И Й
РЕ М ИНОР Н А ТУ РА Л ЬН Ы Й
Українська народна пісня «Вийду я на гору»
Украинская народная песня «Вийду я на гору;:
Помірно
Умеренно
292
т
•
"j
щ
Російська народна пісня «Как у молодца удалого»
і Русская народная песня «Как у молодка удалого»
Жваво
^
293
иж
ивленно
О живленно
ш ш щ
j J
$
$
Українська народна пісня «Що сей вечір»
Украинская народная песня «Що сей вечір*
Помірно
Умеренно
294
ä
&
ё
т т ш
Ш
Ш
---- г
£
W
і
*
о
79
РЕ МІНОР ГАРМОНІЧНИЙ
РЕ МИНОР ГАРМОНИЧЕСКИЙ
Українська народна пі сня. «Щось вітер віє»
Украинская народная іпесня «Щось вітер віє»
Повільно
Медленно
- Г Ы
У *
#
^
=
г - т
- f g = .......і ....... ....
r - І =і- 4 = h -----------------іЬ -••••-........................ '"'ІJ — ^ ----J ----------£ = » ■ • і 1"
І
=
п
................... * .......ц
і
Не спеша
Уі У'
у ---------------- «
М. Лисенко, «Чорноморці»
Н. Лысенко, «Черноморцы»
Не поспішаючи
30 0
/ --
— F— hP-
я
4 -
•
....1 М - Ч
'U
1
н
Українська народна піісня «Летіла зозуля»
Украинская народная песня «Летіла зозуля»
Помірно
Умеренно
Зої
р*]
J
■>
_
.
Повільно
Медленно
Українська народна піеня «Віють вітри»
Украинская народная песня «Віють вітри»
РЕ МІНОР МЕЛОДИЧНИЙ
Ф:
..
»
V II
4
303
~Т7^
VI
Р Е МИНОР МЕЛОДИЧЕСКИЙ
VII
тг
VI
фщ 1ррГТ j if
305
w~------- г
ІР Р
§
frU
ffffIfl
P$F
р
І
•
*
»
І
§ 1
З а в ер ш у ю ч и м ел одію , в и користайте Звороти
м е л о д и ч н о г о м і н о р у (пр. 3 0 6 ) :
Заканчивая м елодию , используйте
м ел оди ч еского м инор а (п ри м ер 3 0 6 ):
обороты
Д о си т ь ш видко
Д ов ольно быстро
1
306 3
^
Щ
ГІ J J *Л J
82
т
.... ш ш
Г] J
J sj
J
I
I .J J
307
Г = гт
f
I
f
r
r
^
T
f..“ f
А. Д в о р ж а к . « Ч еськ а сю їт а »
А. Д п о р ж а к . « Ч еш ск а я сю ита»
Дуже швидко
О чень бы стро
і ' — і '
Б іл ор у сь к а н а р о д н а пісня «О х. ui м ені, ох»
Б е л о р у сск а я н а р о д н а я песня «О х, эти мне, ох»
Повільно
М едленно
309
Щ г
СІ М ІН О Р Н А Т У Р А Л Ь Н И Й
^
^ -
-
;;
7 - ,
СИ М И Н О Р Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й
,
W
310
р
■: г
::: , f z
if
- Г ^
If "■
=■
■
-... *-- II
з12
J
J
-f
ПП—
р—4-у—
— у—
#-ß.:t>:-f:..::.|>.:.P iiv:.— :r.--=t=q
—^ —
d- \ f
В-------.......... . I
... ..... r -j •-a■*——-j---*•-p •“ *—
—H*-- s--f---^
:
.
.
v
.
.............................
.:... 1
Д
-- “4-- -------- -
.
J. ■
t jr j -X-.-*.... j -ж-- ё....*■
~.|»
...... -......
...............
H...•
,
.!.•J-::::-л
•....* ----.i-j—
i——
j—
-J——J--- .—Д-—-[■
n
jH k
.'Дг-^ж •f f . :.
Не поспішаючи
. jh :........^ ..r-------—---ь--- 4
ErrE^gr-jr
J-7 '"J—
—
Українська народна пісня «Сокіл орлині питається»
Украинская народная песня «Сокіл орлиці питається»
Українська народна пісня «Ой там на горі»
Украинская народная песня «Ой там на горі»
Помірно
Умеренно
£
315
*
£
т
т
P P f P
* ------ '-&■
ш щ
щ
Ф. Ш у б е р т . С и м ф о н і я № 8, ч. І
Ф . Ш у б е р т . С и м ф о н и я № 8, ч. І
Помірно швидко
Умеренно быстро
317
*— d
ш ш
рр
СІ М ІН О Р Г А Р М О Н І Ч Н И Й
-Д Л Е Л
_
TT
318
• " ...
m
JSLT ~ .. t
1 Щ
r—
*—
СИ М И Н О Р Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й
-------------------- Ji—------- Q -----z iq - .- - * — f f * - - ,. -
і
Iуі и W P
ф& І Ш HÜ i ü !
85
319
p
£
wm
g
•j—J-—j-
«L . ...ä
EC
т У ....f
Г...f..-f *J If Iff-l-... II
ff
j;-f-f-fo ‘x r і c j | J
321
щ
J
£
Г Т Т ICJ' Г E f - ^ l '^
..I
Українська народна пісня «ішов чумак»
Украинская народная песня «Ішов чумак»
П ом ірно
У м еренно
\f....f ,I[J Cj-tf-..- p ..tJ;- -1J1If
322
£
&
^ 1 ^
F :'~ ^ .Г .T
Jp—Д -Ір
if
r c r iri =
g
J|3
^
У к р а їн с ь к а н ар о д н а пісня «Ой м а л а нічка»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я пеенн «Ой м а л а нічка>;
Не поспішаючи
„ „ „ -&£.*■ A----------------- ---------- 0 ----------->---------г---- - т т - І -------------------------- x --------------- •» -----------9----------------V ....
...........■ 1
Г ..........
'і
і
—
■Г
ЛГ.......... - ........ІГJ ........... -------------- М--------- -------
-і4 ß j t — W-------- Ш
---------- f —
? *
Г
Г
т ~ ..=
- f ---------f ------ -------------- 1'
J
г
г
!f
P
і
E. Г ріг. «Пер Гюнт»
Э. Григ. «Пер Гюнт»
Не п о с п і ш а ю ч и , сумно
Не спеш а, с грусть К)
ч"і
Г f 7'7"7
f
If
г
f - f —
Г•
т1
....- f =
#U—=
1
| ’f
f ' Г1
і
..... ....тL----
V
Г -F —
■ її,- 4
ІЦ fe = g
..-t—
11
СИ МИНОР МЕЛОДИЧЕСКИИ
СІ МІНОР МЕЛОДИЧНИЙ
f
f
-I
Щ.
Ч
j f
VI
VII
3 2 5 'j j k %
VI
VII
° ü
тг
[>
3
. m
d f l ............................ ..................... .....* *
г,-
~C5
-■ Ж
ї г
-
..:..
--- --------- j
і і ------- f ------- "~ 7 гЗ -------
......^
3 26
g
/ f f l J ...... - if - ................................................................
$r
328 і
г
г
Г
l [ _
j *
^
#F— f
-
f '-
. .» Г
^^z=jz~r f~—Г f-.f
З а в е рш у юч и мелоді ю (пр. 329), використайте звороти мелодичного мінору:
- f -
j
З а к а н ч и в а я мелодию (пр. 329), используйте
обороты мелодического минора:
Повільно
Медленно
i - L
329
J.
j j i
s
J>J J «J Л J J rJ
J J sj.
p
Й.-С. Бах. Сюїта
И.-С. Бах. Сюита
He поспішаючи
ориг. e-moll
He спеша
330:
І
88
|f-.... Щ
ft
m
gJ
L J3 J=
j
Е. Гріг. В альс
Э. Григ. В альс
Помірно швидко
Умеренно быстро
ориг, a -m o ll
Г Т -W
331
т т
т
С И -Б Е М О Л Ь М А Ж О Р
C l-Б Е М О Л Ь М А Ж О Р
у
.....
Ж
.
jf
—LJ----- d----- ------J— La--------------
-
а ,,
.
^
u
- M s --------- . = y - = a
іф к- А—Г-Г—Г-F---------
— г..... .
IJ
J
J
IJ
--
Д
ц ------------- - - j
» 3 1* '« ' "V " і “ —
У * LJ YШ
—
------- - -У- -J [ f
T :J -,
j
~
І / '
j
■
-
J
L
1
j
if
=■=»
а
- с _ г
^
~ J!
P
=
^
П ч Т П Ь г Г r r r-l
IL T b f c M
^
■i
r j
...
P f - f ~ f --- l - p - J — * ■- '-=^
^ F --"=j
Jls f e f c t L - Г
-
т
334
...
n
,
f
j
n = = = f l
9
89
4т4 -т»------ *--- F--- #-
oqc
1------- ь------f -- ----£
і = —
П *— г------- 4------ы
-»—
.. -.....* ....
J — )----- P---- P__
—■
*■
■ '1
IІ=Г.. г ■
= з= ^
■
■
■
! ..J
.... - —
1
J . ;
=Шг- ё——т:.^—»— f---rft*—»— ' і», .= & H i
- • 4
- — -J— ----------------- 1
z J Y ...
B iE = J Г f
—
* г ----і---- і 1
ООН
В і л o p ) ' Сь ка н а р о д н а п і с н я « З а г о р а м и , з а л і с а м и »
Ве л о р у с с к а я н а р о д н а я песня « З а г о р а м и , з а л е с а м и »
Швидко
, Быстро
LU ^ r — Ьі—
=Ffi
^ £ ЖГ Г Г
=»
V
....
р—
—
г
г
г
^
Г -f
г
. п
1 І
J г
• *
V
f —
J—
• —
h
!\
Р о с і й с ь к а н а р( э д н а п і с н я « У ж я л и ю л о д а , о д и н о к а я б ы л а »
Р у с с к а я н а р о д н а я п е с н я « У ж я л и Nю л о д а , о д и н о к а я б ы л а »
О ж ив ленн о
ь * ---------------- ------------------ -
У - 4 А : '—
~АЬ
и П . ■.------ 1
Г
—
-----— v-.pl-..,---- .
—
= t
.
г
г
= 1f —.я ... vz.-
Г
1\
J
^
Н е дуж€ Ш ВИ дко
Не очень б ы с гро
P f
"І— .. \ ..
-J* I"
ттЫ
J
Г
N
■■
£■-=)
V
1
V
М i> і : : = = с
А
ь = з щ = м —
y = b = fc
Ч-
і
1J
V
90
у-П ш-j
У к р а їн с ь к а і а род на пісня «О й орг і» м у ж и к край дороги»
У к р а й некая н а род и а я песня « О й ор ан м у ж и к край дороги»
-"1— — — z— і
g/.ij . --J— : n
£=d
in d n .
Т
J J
j <
.......]
------ *—J-= 2 = = # = J —-
# = =
L
1 Г Ч , -4 --- ж
,
br±±j=±
* •
-= # = |Т_...---- - „-4
1 \;.;ш
.
М
---- ( _ ----- 0 ----- І , — ^ — ■ - ~ Я ----- ---- g-C“ ........... І
j ... ..... 1f ..
- И - « .... ■ ^fL_= о------ 1
Жваво
- „ - Л
=3
ц
і
'J
“і—
і
J — J _ — L J— _ j_
— 1------- ;---- 1— “
— 1^— J - z r J
------ „ ----h ~ '
О
- •д
Досить швидко
Довольно быстро
Ф . Шуберт. «Пауза»
Ф. Ш уберт. «Пауза»
342
u
r f<
L
f
d ........... *-
Г
Ш
Ш
343
Р в *
Ф
........ L
f
Q ^*.tt
Є
f
Українська народна пісня «Нема в світі так нікому»
Украинская народная песня «Нема в світі так нікому»
П о м ір н о
Умеренно
Л.І> ±І : і Г
344
З
И
я
“•-"Г а—
~у
і
іш
р р
ш
і .........
Г
П г
U
-и
Туркменська народна пісня «Лалі-джан»
Туркменская народная песня .Л а л и джан»
А
П ом ірно
І Умеренно
91
1 r j[ ,—
f- ,
~
3 4 5 ^
^
92
'
Г
.....................Щ
І
Г
. р
ш
С О Л Ь
Г А Р М
М
ІН О Р
О Н ІЧ Н И Й
С О Л Ь
Г А Р М
М И Н О Р
О Н И Ч Е С К И Й
350 3 E g
І
Щ
#kT.r.r J U;-j |J J If' f
З а в е р ш и т и м ел о д ію (пр. 3 5 1):
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (пр. 351):
П ом і р но ш ви д ко
Умеренно быстро
b
351 З
< ?.
ш е
*
2
Ш
П
....
р
/ Т Я б Г -] Л
J> Л
C
J
T
.
T
8Л
-
J
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а п і с н я « О й і ц о го у л і с і *
У к р аи н ск ая н а р о д н а я песня «Ой щ о то у лісі»
Помі рно
Умеренно
і
352
ш
\П
j
п
|Л
Р
Досить
I
і= щ
ГП
У к р а їн сь к а н а р о д н а пісня « К р у г о м , ж е н ч и к и , к р у г о м »
У к р аи н ск ая н а р о д н а я песня « К р у г о м , ж ен ч и к и , кругом »
ШВИДК О
Довольно быстро
_ М Л г _ іі
353
-- ----р ------- р--- f .... r
------- = £
J
X Г j..J-#»1
—
П
И
J
- - ?
-
.
Ц
1н
—*-------j—
--- 1
— -*— -4* -----б
••••■.............
.......t l F
J f T
'
• *
—
* = * =
и
•—
И
••••
ä
Умеренно
Л І '*
=—
І— » —
*
—d
і
У к р а ї н с ь к а п а р о д н а п і с н я « Н а к а л и і І ЧО| >ний ворон кряче»
У к р а и н с к а я н ар с д н а я п е с н я « Н а к а л ині ч орний ворон кряче»
Помі рно
1-
J
- = ~ f ------- ------------ --- ------ f ------ 0 ------ - 0 -------0 —
-
.
і,-
,
] —і— J>
1 і = - -------- і
1«
* *=я
У країнська народна пісня «Голуб на черешні)»
Украинская народная песня «Голуб на черешні»
Помірно
С О Л Ь
М
,
М
ІН О Р
Е Л О Д И Ч Н И Й
С О Л Ь
М
М
И Н О Р
Е Л О Д И Ч Е С К И Й
359
1
m
Шг
г г:=£?=*Г'''.
м
F '......f "'
Щ= £:
Ш
і Гг т
tjtx
г ..F-f-'T
J ■J
г
Г .......Г '“ Т - =?Г ^ Г
Українська народна пісня «Ой зорнули запорожці»
Украинская народная песня «Ой зорнули запорожці»
Не п о сп іша ючи
■
■і» и
ісш а
Не
спеша
391 ffi'j J[p ft/1 J~3 ^J.
Ф\>h ГЗ Л - n
#
Ш
І іЛ .Л--Л Л
Щ
I
II
Українська народна пісня «Од Кракова»
Украинская народная песня «Од Кракова»
Жваво
Оживленно
362:
ил
Iл,] и ш
КВАРТА
КВАРТА
Інтервал, що охбплює чотири ступені, зв ет ь­
ся квартою. Кварта, що містить два з полови­
ною тони, називається чистою.
Ин тервал, охв атывающий четыре ступени,
называется квартой. Квар та , имеющая два
с половиной, тона, называется чистой.
' \
ч. 4
1 ,:
.!
я
ф
« п - Я
— j —і —
ш
я
364
ф
.г
.
f
4
..i-
]---- - f ------------ Ш
Ц
H f J - ' - T ' J>"
I ......
1
s63] j f f : j ! i l .
■
------- щу---- ^ ■
— Д- f t -
ll
j.
- *r —
j —g .
- ........і ...... .......4 =
■ ■■
л-...
------- [Л t. . .....................
---------------ф----- ........a ___ ____7,
f,: " 1.:::: уL__К___
.^ L z 1^.
j.-----------"
^
J
%
*
-£
F
= # = £
J
J—
7
■J?L 4 -----1-------f ----ІЇя
365# t »
—
T
#
-
Cj
rJ,
.1=-■
I - n
-Kp..J----- d----*--7. 7 -3 1 8 7 . В, Ф ли с. Я. Я кубяк.
1U
f
W...
=
...у -
4— -Щ—=
J
^ к
&
ь ---------------— 1
ё .... - * ■*
#
= Ф
Г .* '. "
± = ^ = d
--------- y — J H
=
--------------- _______ I_я ___
....-
J - f =
---------------------*
Г
- “f—■n -------------------____ I X . -Я—
1 = = Ь Щ
И
і
f a —
L T
J
.......t - - .... и д
[ J :
- f
I ...... - — 4 ..... - Ч - ' = Я = ■
— і -- -V— ^ ..
■
—
I*
1—
і
f
П
■
-U----------
\
••■
..........
aJ-
і
a -------------------- “
3
6
6
7
^
^
-
4
Ч
*
1
--------------------2
-----------------ß
-----------------------
* 1
і
---------------------J
n
>
J
1 --------------------Ю ------------------- >
------------------- P
-------------------------------------------» --------------------------------------
-
.
.
'
-
У
v
£
Ф
.
.
Р
7
-
.
.
.
U
»
-
*
і
П
У
____
6
7
7 ~ 4 ---------------
—
> —
J
-
■ ■ ■ '
U
~
-J №
4
5
а
-
л
о
м
i
1
м
е
і р
р
-
е
н
н
о
н
о
'
J
ш
в
б
ы
і---------------------------- 0
-
'?
- f -
—
и
д
с т р
к
г
E
0
^
7
J
*
------------------------
*
Л
-
і
-
---------------- Ь -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
г~
3
—
1
M
j —
Щ
f
~
=
f
=
Р
о с і й
р
у
^
=
-
L
с ь к а
н
а р
с с к а я
н а р о д
~
J
о
- ---------------7--------------- —
- ^
д
-
н а
н е і я
п
J
і с н
—
--------------^
Щ
я
п е с н я
«
«
Н
Н
-
а
а
г о р е - т о
г о р е - т о
------------- 1 —
*
к
к
=
а
а
л
л
и
и
Ц
J
н
н
а
а
»
»
о
--------------------—
-
^
=
-
F
3
=
P
p
p —
^
#
-
4
—
#
-
r
j
~
----------------------- Р
=
-----------------------------*
--------------------М
=
.
- Т
m
- ......
*
і
--------- Ш —
р
J
.
J
...... J
-----------------------
^
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня « Д і в к а в с ін я х с т о я л а »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п есн я « Д і в к а в с ін я х с т о я л а »
Ij—Щ J
їф і j
Щ І
..ІД .J —
Щ Г] и j=
.J -IJ
Щ lj =4l
У к р а їн с ь к а н а р о д н а п існ я «О й на гір ці»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п есн я « О й на гір ц і»
369
4
- f ' 1 98
Ш
Українська народна пісня «Паде дощ»
Украинская народная песня «Паде дощ»
Помірно
Умеренно
3 7 0 ^ !
р
І
b t =
r
ш тш
........-
J
0 . -----ф
т
т
0—
ї
#
ш
• \
ц
п
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. І
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. І
Досить жваво
......
1
П
Щ
г
гЛ
щ
-------------- L 4
#A-L.
----------------1
—
г -^ т
----------------------------------------------------------------------------------------
J J
—
—
—
1---------------------------- ж т ------------------ k r -
J
.................
-----------------4
-
-4
-
Н
-
.
7
-------------- *
_
і
3
---------------- *
4
L
1
---------------------------------- # 1 -----------------
---------------------------------
^
1
—
4
__________________ ^
—
ч
* | ------------------- ------ ----------------------------------- п
П. Чайковський. «Пікова дама», д. І
П. Чайковский. «Пиковая дама», д. І
Ш видко
Быстро
372
1■г ш
т
І
І
І
щ
Г
г
Р
іГ
.
.
и
Г
^
шГ ■
*J*г iS-Ш- І іг Г/ г - [ Г If г Д
7*
99
КВІНТА
КВИНТА
Інтервал, що охоплює п’ять ступенів, н а з и ­
вається квінтою. Чиста квінта містить три з по­
ловиною тони.
Интервал, охватывающий пять ступеней, н а ­
зывается квинтой. Чи стая квинта содержит
в себе три с половиной тона.
ч. 5
3
7
J
3
t
ф
і
h
'
I
—
p
р
)
—
f
—
=
f
-
о
u
^
n
.
L
-
А
J
>
L
з
ß
4
1—
—
Q
і—
—
=
.................... —
J
-
—
L
J
=
4
=
------------------------------
К—
Ц
—
m
^
•
—
_
^
J «
ф
=
fr
---------------#—
1Г-
P
.
-
Ц
^
J
J
|
П
і
-
'
Ui
I
.
г
J
к
Л
1
.........
"
"
1
—4-м—-— г~..... т~:-
-—л
----------------- 4
—
■
Л
-------- и-----К-і—
=
З
=
J2—.—Ё .-- -0 1 -----1
Г .....1
....
--------------------
#
"
-6 ■
•
"
----------------- J
я
■ 9
-
k
......................... ~
а
-------------------
=
--- -------------------------------------------
b—^
j
.......
Abg
f
1 j)
T C
----------------- і
j
j
4
a rO
—
^
.....
ф
—
i »
j
i - р
—
=
з
=
—
f
---------------------------------- и
-
1
>
3 7 f t
-
Ш
і
/
T
A
—
------------------------------------- P
-
=
=
p
=
J ------------------------------------------ ‘ --------------------------------------- *----------------
—
_________ _
. С
—
l ...................
:
“
T
f
, р.
—
- 7
M
*
. #
---------------------------- Г
—
-
t
f
—
------------------------ і ...............
—
—
Г
f
-
........... *
=
=
-------------------------------------------------------- »
£
100
-
*
г
—
r ••'• —
-------------------------- #
---------
-------------------- ----------------------------------—
і
ь
-
-
f
Ж
-------------- f t r —
Г
г
7
- ---------------------
-
J
Ь
------------------------------------------
- - —
J
=
^
F
=
^
Ё
=
=Е---- 1 ■ 1
=
—
» ---------------
. . . .
1
------------------- r
—
"
—
|
J
Й.-С. \Бах. Фуга
И.-С. Бах. Фуга
Стримано
Сдержанно
ориг. e s - m o l l
т
377
Ш
А. Д в о р ж а к . С имф онія № 9, ч. I l l
Ш видко
А. Д в о р ж а к . С имфония № 9, ч. Ill
Быстро
378
Є
I
П. Чайковський. « Л е б е д и н е о зе р о » , д. II
П. Чайковский. « Л е б е д и н о е оз е ро», д. II
He поспішаючи
ориг. h-moll
a
He спеша
- Ї У і Ъ-----------—
У
4 Г
■>
*
-f 1--------------- — j ------- j» 4------------------- --------1 pt
p__—
...1: —
- - ....
в
y - f- =
----- —
-=
h
—
--J
М. Ш ск е р д ж іев . « Д р о в о р у б »
М. Ш ек е рд ж н е в. «Д рон ос ок »
Бадьоро
380
■
■ f --1
J . -------^ ----------- *----- 1
Бодро
-щ-
V
Т
m
І
p v £ v T
г
у
&
f
f = f
Г г
Ї
і
f
f vp
V
'-p
v-p -
Г
101
ОКТАВА
ОКТАВА
Інтервал, який охоплює вісім ступенів, називається октавою. Чиста октава містить шість
тонів.
Интервал, охватывающий восемь ступеней,
называется октавой. Чистая октава содержит
шесть тонов:
8
381^>1
Щ
r-l- ____J. j .
Д
J
J
У
J
38°
3.......j “
A
j
.
.
- A
—
H
.
4 *
102
t
J-
.
р
■
I
J
J
-*— J — J --------
J
4
j— >— \
-*—
— -j-— s— ]
1 rll.
----- e-----a- J
■ = = -^ f± . ....
.. 1..........................U —
*— 1
» 1
І
Г
=
'1
........................
Ц
........... i
" ""!—f ---- »---- 5----
l
j
r
M.”
”
1
r
Г
Г
г
] П д ---------S • 0 Г --------|
J
j........ 1
...... 1 ■’F % = = = і
-------- J
-J. -1.... ^ f = J : — І — J ----- ^~ä
J:
.........
...^
Г
P
"" .. W
T"'..J.-:’ ------------- = _ z= i
- * ----- Yth-------- H
------- I -----
—---- v—■*
............- ■
/ l > ~ > — 7— T V
T
у = *= *=
f
J
■- 11
-------C---------- <J _ U ---------
— r ^
384
г
J
I
іJSh
I __ ____
■ —1
J» .......4-------Л----— ------- f------ ~t*
j—
-Ц ..............и
i f b"...P .......... ....... »"
у
Г
jM t =
.
9"
......Tf V
. ' І "„
I
T
n
......J f l . l г
■
...... J
H
f
^ If
-
"
ju ,
І
Г
-
J) J-
J11
II
m
&
r
7
З а в е р ш у ю ч и м е л о д ію , у п р и к л а д і 386 в и к о ­
р и с т а й т е с т р и б к и на о к т а в у :
7
З а к а н ч и в а я м е л о д и ю , в пр. 3 8 6 и с п о л ь з у й т е
скачки на октаву:
П о м ір н о
Умеренно
3J J J J
1
іЛ
Л J
386:
М. Л и с ен к о . « Ч о рн ом о рц і»
Н. Л ы сен к о . « Ч е рн ом ор ц ы »
Ш видко
Быстро
# ------- #
£
М. Л и с ен к о . « Н а т а л к а П о л т а в к а » , д. I
Н. Л ы с е н к о . « Н а т а л к а П о л т а в к а » , д. I
Н е п о сп іш аю ч и
ориг. g-rnoll
Не спеша
388
^i> JT3.J
^ J~~3 j;
= Ё= І
£
I
=!=■-•=
£
Р
І
І
103
Ук раї нсь ка народна пісня «За сві т встали козаченьки»
Ук раинс ка я наро д ная песня « Засві т встали козаченьки»
В темпі марш у
В темпе марша
389
ф
і
щ
фШ. І
1^ р Ш
Ш 1
т
Г l^j* Ш 1^ J lj
lj HI
М. Р им ськ и й-К орсако в « К а зк а про ц ар я С а л т а н а » , д. I ll
Н. Р и м ски й-К орсак ов « С к аз к а о ц аре С а л тан е», д. Ill
Ш видко
СЕКВЕНЦИЯ
С Е К В Е Н Ц ІЯ
С екв ен ц ія — це пов тор ен н я
зв о р о т у на іншій висоті.
391ф ш
щ
т
м е л о д и ч н о го
Я И Я
т
У п р и к л а д а х 392, 393 с а м о с тій н о
п о р о ж н і такти:
з а п о в н іт ь
392
to
VIII ( I )
104
VII
С е к в е н ц и я — это п о в т о р е н и е м е л о д и ч е с к о г о
о б о р о т а на д р у го й высоте.
VI
а
В п р и м е р а х 392, 393 с а м о с т о я т е л ь н о з а п о л ните пусты е т а к т ы :
3
4
III
IV
12
V
IV
ІЗ
III
III
5
6
VI
и
VII
iS
II
і
Г'
393- A U
%
* 1
4 Ц =
I
2
1
" И У :------- ^
9
8 .
J
t
J
_д
10
12
11
14
16
15
17
18
19
m
w
m
-d-------- +
J
rrj
P
13
I
$
394 :
. ..._*
i
1
r
I- -J-Щ
£
¥
105
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня «Ой як б у л о х о р о ш е й к о »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой як б у л о х о р о ш е й к о »
Н е п о сп іш а ю ч и
Не спеша
і.Ш ЩЦГ Щт Ir J ІГ-.г. ЩІГ- г
396
і
If J ІГ
zt
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня «Ой ти з н а в »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой ти з н а в »
Д оси ть ж ваво
П одв и ж н о
397
ї
Г.-Ф. Г е н д е л ь . « С а м с о н »
Г.-Ф. Г е н д е л ь . « С а м с о н »
Ш ви дк о
’А
і
Скоро
h
м
:... 1•
398
і
,
.....
J ----- d
,
J
1 1
_ J. - j
d
—
...+
"
*=И
И
В.-А. Моцарт. «Весілля Фігаро», д. I
В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», д. 1
Д осить ж ваво
Подвижно
а 0 ..... j y - , " 7 ^ " ' ' jft..- .... f — 0 .....\ 1 f .......f - ... Г
I
399 * l i t 3
9
-9
- 9і
------1
----------------------- Л \ к -------------------------------------- # І "
“
1
1
Iі
1
f
-------5 ^
* ------t ------r
f
_ i г.......
. г ...... ^>............i 1f . ....,r
—і .Е- Н ГТ----- - г______Г1............. =
W - l —
*-------------J------------- - J
jf p
— r — f1-----------------— - и=-— ^------ ^5-----------------------
L ............................................1 ---------и я-------« ------ л -------------------V— 1
Ш . . t і ІГ
щ
г
І
Г
і \ н
ТРАНСПОЗИЦІЯ
ТРАНСПОЗИЦИЯ
Т р а н с п о зи ц ією н а зи в а є т ь с я п ер ен есен н я м у ­
з и ч н о г о _ твору а б о й о г о ч а с т и н и з о д н і є ї м а ­
ж о р н о ї ( м і н о р н о ї ) т о н а л ь н о с т і в ін ш у м а ж о р ­
ну ( м і н о р н у ) . Н а п р и к л а д , у к р а ї н с ь к у н а р о д н у
п іс н ю « О й ти з н а в » , в и к л а д е н у в и щ е в соль
м ін о р і ( № 3 9 7 ) , м о ж н а п р о с п і в а т и в л я м ін о р і.
Всі в и в ч е н і р а н і ш е м е л о д і ї с п і в а й т е в п р о й д е ­
них т о н а л ь н о с т я х .
Т ранспозицией назы вается перенесение м у­
з ы к а л ь н о г о п р о и з в е д е н и я и л и е г о ч а с т и из о д ­
ной м а ж о р н о й ( м и н о р н о й ) т о н а л ь н б с т и в д р у ­
гую м а ж о р н у ю (м и н о р н у ю ). Н а п р и м е р , у к р а ­
ин скую н а р о д н у ю песню «Ой ти зн а в » , и з л о ­
ж е н н у ю в ы ш е в соль м и н о р е ( № 3 9 7 ) , м о ж н о
п р о п е т ь в ля м и н о р е . В с е в ы у ч е н н ы е р а н е е м е ­
лодии пойте в п р ой денн ы х то н ал ь н о стях .
106
Третій клас
J> ш
Третий класс
л п
Приклади 400—402 співати так, як вправу
167.
4 J
.
J
Примеры 400—402 петь такими же способами, как упражнение 167.
— J
J“ J
400
J
—
—
J
j
.J____ - 4 — Jk—
—
j
=
.
.
=
!
)
<
- 4----- 4 ------- ---------%--------
ч ------- & -------
У
401
J____ і
і . J? y.. J) -4— 4 -4 - J -
Л
г4 "4й л .
Л Л Э П -Л .
Ij
у .д
і
—
i.
J
J ___ і
Ш -
■Ду- «ft у- A
J J-<—
107
і J-UJ — і ш. Г— *— П і і- і- і і и,
л п
гял »
> ГВХ J
п
Jffj— —
402 _з л
J
>
^ -Ь J 3 J""H J- ] J
Л-ГПЛ*
J
J
J
-t
>
Г"Л J
ПйП -J
> >
* ї
^
1 -І
г
\
\
— j g S : : .
» ....
— -------------------
r w i » .... J ^ i —
J~~
V
|Г Г M
*
Г 7 ! = ^ &
i J ~ 7 3
4 07 ßjk-Р
— — -' 1м - f ------ + я 1
'
J—
z A z f a .J z :
j ----------------u £ ~ У ~ 3
-
L
S
b
, ------- -------
j - Д
«Г— £ _ _ i
" » ..... ■ 4 р ------------?" р
1
L
J" ------------ , , . / Л
r
1 M Щ
к = = a
1 J. , , d : - + : . i h z i f .... ;:fl
—
j
......
....
,
I , - --------------------——# — і
м
r
........
і
— 1
f
r
Л
r1
1
Українська нарс>дна пісня «Ішов козак»
Украинская нар одная песня «Ішов козак»
П ом ір но
У м ер ен н о
408 /L ^ d
-fe t
J><
4
*
j
n
I
......
Ш'ш т
a
J" ---------h r ----- ^
■■■■■g— — * =
‘L J =
......=
J
p
- v
=
i
=
J L
"
Ш
' ß ....*
L
- £
— Н:---------- ß —
у
j
J
—
J—
f
тя і" Р
* _П
і
*...... *
J
~ -~ А * - f
U
ß ....
*
j ^
£
Л......
^
p
£
£
f
-
~£— Е=г
- P-------- » -------- J —
1 --------------------------------- ^ : і
~
-- ж. —
--------------------------- 1
■- 4 ^
>
Українська народна пісня «Ой зацвіли фіялочки»
Украинская народная пес ня «Ой зацвіли фіялочки»
П ом ірно
У м ер ен н о
4ft0
409 Є>
ТЧ ..... ^
J)
«* .
4-
Ой
№ ' ■•*.—
«
p
7-
цві_
за.
—
Я
I
-=
j
та
>
;
й всі
g
-
го_
p
-
ри
^
ß
ß
j
Z
j
я
J
І—
§
л
фі _
ли
-h — j - — ж -—
Л ---- J T
_
f
f
f
c
-
r
А
—
т ~ Г И
1------
1
за _
лоч _ ки,
1 м '■
+
\Г ~
ft
А~
цві _
f
f
^
------
-----------------------------------1
ли
— -J ------------------—
------ ё— 4 — d -------J ------1
j
i
-
}
—
і
^
p
і
до.
ли _
ни
п о_
кри_
ли.
109
Р о с і й с ь к а н а р о д н а пі сня «В с ы р о м б о р у т р о п и н к а »
Р у с с к а я н а р о д н а я п е с н я «В с ы р о м б о р у т р о п и н к а »
Помірно
У м еренно
410
І
-% -40
Ш
Ш
и
М. Лисенко. «Наталка Полтавка», д. І
М. Глінка. «Камаринська»
М. Глинка. «Камаринская»
П ом ірно ш ви д ко
І'
і
------
J
J-
J - 'і
j
J
J
■
— Н
S : — --3 1 -
1:
........
і
-----J *;
-
J
а
...
Ä -E .-----і г - Ч г ..
а
J .J
=■■■■■■■»
11
т
|
4
.
J
J
413
J
Л J
J ...J. J
ІJ
J
і
.
.
.
J
.
J
ІЛ J
Л Л] *J •
J fі j
> і .Л .і J -і
J
* ^
»- J
г
414
.=
.
.
.
.
1.
j
”
-
J) .
.
J
4
J
- е
.
J
3 j
4 f = - - =
-
-b */
^
J)
^
#
^ Vг
J
J
.7 . i -1 J~]
- J1
Л
J> Y J
J~J J l
.
&П- =П
# r = = =
. - _
*1
. . .
- Ju
J
1
. .: Л
-Ч--і
.,------........
— j;
j ....“ ■ .......
Л
і.РП
-43
1
*
J
і! 1 Л Л
J
"tfl .
j>„
>
J Л1 J7 J J l
4I7^ ^
Л.
= ='
3 J. __________
%4
^
n n
-b
*
<
h
J-
V
......
.
J
J' ¥
415
J
J
j
. ...~’W
. ’--- щг -W--- W
j
^ =w ▼..
'у ш
416
--- J---- J ----
^—
4—J—J—J— J J-J—*---^ -Jl_*.-----J--- ——
J
Л
.
,— .
J = & = f c H ± p " Й
я
— f " ’3
---- * ----- ■ J j *
і • .J „У w ... " J — 1111:...................
J >
н-и 4--..n
«1
1g П -^ -у .
~1 * * — :— ^— ——
I.
U
- ^
і.*
гг
Г j ТІ*3
J J
т
- щ
r r t- --!■■■- —ш~т---g.»
y j
,y y j
f-P їJ—
З*---------J----- 11
■'
'. - I S."---------1-Jг J"*
- - ....... і
я л ■~ / ^ l jrJ~
f f Г Г т L:,kfM
1IJ
11
r=r =—^4=]
J _J J —J«1-—
t\, i f ) ~
Г УJ Jї г1
:i, f »l :M
420i£l>^i)
Y * t
г
Г -g-Д-Щ-Г- ■J * W*'"~0
J
ls£££ ^ = - & C f -
—F
f ] .Ш ЧдГГ" -■„ 11
__уЖ-_Ж=Е
^--к*
.1
.. . M^ ЛЧ г
-Z»„,r я +—
я
-0- - .........м
J-- .
----f г , . Л 5ъ \ .......11
~r**'~IHl
дЬ J J J J J1------b tf
•»J-M*-------- и
11
1
c _ r c _ r 1b t f t r
i - i & h t --------------
^ Ц -П
* '
n
C_J" c _ r
=F
--------- э f l п ь - г:1
lf ~ J
■ 7
..
if Т З - 1 — i і г з = j8? ^ ' і / = 3 ^ F H
1
*
.t r L _ f
У прикладі 422 самостійно з авершити мелоДію:
В примере
мелодию:
422 самостоя тельно
закончить
Ж ваво
Живо
5
fe-= ^=
112
---■-
6
7
8
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а п і с н я « Т я ж к о мі на с е р д е н ь к у »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п е с н я « Т я ж к о мі н а с е р д е н ь к у »
Помірно
Умеренно
423
*
P
т
S
-п ія
т
т = ±
і п
т
s
т
М. Лисенко. «Наталка Полтавка», д. II
Быстро
l а 0 — ф—^ — >—
. „ .
)
.
----- ш-
F
— —
==
_і"":..і " i
П
1
ж,.
—
і::
J
ориг. g-moll
*
~
і
........... _ и
.
— J
—
* ------------------------ * —
j
—
J
•
л
" " "
я
■ J
-----------
А. Дворжак. Симфонія № 9, ч. І
А. Дворжак. Симфония № 9, ч. І
Ш в идк о
Б ы стр о
JT 1
Українська народна пісня «Ой пряду, пряду»
Украинская народная песня «Ой пряду, пряду»
д ^ Умеренно
г*Jr
А й ----- —
426
—J — [ | f -:■■■: «■.
ф
......Ї - J j - J
1
.
l
J
~ 3
/
C J --
ш
Г І ---------- 1------Г - 1
i - r j
d .........j — —
■
l
J
~
j
,
Q
. " і
f - 1
Ü
8. 7-3і87. В. Ф.іис, Я. Якубяк.
113
.
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня «Ой в и х о д ь т е , д і в ч а т а »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п ес ня « О й в и х о д ь т е , д і в ч а т а »
Помірно
У меренно
= J= . = П
' T r * t S
Г—
J J L . 1 - . 1----- 1 Д - ч
* - f -
L
1 -p-«T--- ---- ---- f-= ]--- r— --- ---- r --------------j -- j —-k t u - =
0 ^
J ~ U f
і Г
-
r n
і— і
I
j
■
f
-
СЕ1К С Т А
С ї■ K C TA
Інтервал, який охоплює шість ступен ів, називаеться секстою. В елика секста має ютири
з половиною тони, мала — чотири тони.
Интервал, охвать»тающий шесть ступеней,
называется секстой, Большая секста имеет четыре с половиной тс)на, малая — четыре тона.
і - г
- J - I I -1 .. Я.....
Т 'М
в. 6
м. ()
б. 6
w. 6
і
.m - t f -4. 1---------- ,
—і------ -==|---- Jа----------- I......
J ----- 5---------- 1
i= - = !— L h ^ = d 4 -j --——
1°8
^
I
------^
= Рb
4 =І —• :" Т І'" =
Т = И
=*-- - - - - - ТІ-: j : - ... , ....... . а
r i ' F
У прикладах
—у~-^\ -j— f-=
-Ч
430,
•Ч K . ■
■ ,11
= fЯ—
____
---- - 1
= *± 4=
■І
431 порівняйте секети:
-Р - ---- II
== Ы
§*~3
4 = --- --ІЗ 1
------eL------
I3 примерах 430, 431
сі ківните
С*^кстьі;
V
V
V
ЛОЛ А
J
П і - . : fі " —"4
■■h > - ..r ~ = P T F = ф =
г ;д ,J
4du т о
1 Г - J - . = ї р і=
і- ■* *■ 1' '>
і
(
1
V
v ;
<^
s k g — г - - - j .....p f . r = = = ^
=
1
я—
---Г
r
ä
J J іф
" я f= * =
41' т
ч
J г
-М
-
V :
П і
V
----- г— f—------- :------- r----- J ----- і U
^ = ф
v
!
ц
'j
|=
f
^
“------- J -------- 1 —
,.. j ...
- ^ - Г І
..— *—
4
J J '=
і
і
:гж -=?— Jr-І
1
1
1
v
=
ta
l
j= L|— - ft#...... я
« ф и
m
$
<^J..r г Л іг j г J - ^
j
J j
HI
лf
p
I
J
і
I
1
J
J
I
1
J
і
N
|
e
U
'
j
.
"
З а к о н ч и т ь м ел оди ю (пр. 4 3 4 ):
З а к ін ч и т и м ел одію (пр. 4 3 4):
Ж ваво
Живо
в
434;
т
p
p
ü
i
Українська народна пісня «Над річкою бережком»
Украинская народная песня «Над річкою бережком»
Рухливо
Повільно
i
М. Римський-Корсаков. «Казка про царя Салтана», д. I
Н. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане», д. I
Медленно
436;
х-
Ш
т
т
р
я
г
ж
Я
"Ж
і
115
flк
й . Ш траус. «Голубий Д ун ай »
И. Ш т р а у с . " Г о л у б о й Д у н а й »
В темпі в а л ь с у
В темпе вальса
437 -
¥
w
/1 r — 1
! Г
1
Lf------—
П. Чайковський. «Євгеній Онєгін», д. II
П. Чайковский. «Евгений Онегин», д. II
ориг. D-dur
Ш видко
Быстро
zJE?.«TZ
438|
$
й
J
З
t—
J-
B.-A. Моцарт. «Весілля Фігаро», д. IV
В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», д. IV
ориг. B-dur
He поспішаючи
He спеша
439:
W
*
£
P
"w
Я
S a
P
Р
н
е
М "Г
г
і
= ф
J__J J J
441
J -i—
442
J..J J J J-3
J-
XI
----J—|r ------ J J .J . .1
r -- -- 1
'S j j j « W J 4. * J J.i- a ___ -J_
-j
J
J
-
— ---------- ^----- T—
J-------------------------------------- ----------J--------- r-J------- £-----
J _____ і
r f r ^ ---------------J---------------------------
p j—
->
ыы>
443
4 _________ J ) ---------
J
.Г- J
<— . — j ---------- *------------ ,
Г - ]
J
J
.J
.
. J _______J______ X__________ J l
J-
J
b
J
J
J --------- J-------------------117
М. Л и с ен к о . « Т а р а с Б у л ь б а » , д. II
Н. Л ы с е н к о . « Т а р а с Б у л ь б а » , д. II
Швидко
Быст р о
444
щ
Г
ш
Г
i f
Г іГ - Г - ^
і
ш
і
і
Ф. Ш у б ер т . « Г о л у б и н а пош та»
Ф. Ш у б е р т . « Г о л у б и н а я почта»
ориг. G -dur
Досить повільно
445
і
І
Іі
Довольно медленно
Ж
....: і£
р
.. .
h
----*
—ж - -
---
--------------------- і ---------- -------------------------------- к - т = ------------- 1-----------±
і
- И ;
і
•
.......■■■ ді
-
----------------f = — 1 = 4 - '
L _ JL
.........
—. ...і J
>
* ■-#■■■■■■■
Г .......................................
К ----- :----------- І -------------
--------------
-
■j
-
*
-
- ч---------------------,
и —
T T ---------Z U
J
.=>
t-sl
f—
і
Ф>. Ш у б ер т . «сГолубина п ош та»
Ф>. Ш уб ер т . < Г о л у б и н а я почта»
Д о с и т ь пс» в і л ь н о
Довольно IVіедленно
H = fі - t
-id-H ■
=^=i
4=
= i= 1 л h
*"”-- rt“
4Ф—£---- і4*=±=р=“F9---i—1
'r
p J-— p
1 — JvІ-- «t=
У
=4= тЛгїг'і::“!:: ;;
p p ,f
>=(=
.-#
i£«rJ
У г PJ
f f-1 -Ц "
4=
1 -»—
г-f-#—
--«і—f—і
1r
h
У !■ 'P ' * 1=1=tJ l
4 J.f i
440
-/£ $
__ g . f ______ |_ .
.
17
g ---------------------
,
, т
.
.
I
„= fe
.
і
-
... Ж___
....
1 -
*
.......................... j
.....
=
-----
.
118
—
—
.........
---- K ._____
........
......
-------
-Ф — —
■
h
— -------—— _
.....
0
p -------
-•
і
ЛЯ М А Ж О Р
ЛЯ М А Ж О Р
447
L
j
-
ш
M
448
> -r h
Ш
Ш
т е
•"""
4494
:4
% h = \ ґЛ —
ь Ш
Ä fe
450
L/J
"
--- а*
r ] J
J.
=. U : £ = g = J
Г Щ
*Ä
P W
1%»г. = J ЦЛ Г:- ?='•=•.4 -
л it,1- ' - и
1 J ф—
Зак ін чи ти м е л о д ію (пр. 4 5 1 ):
З а в е р ш и т ь м е л о д и ю (пр. 4 5 1):
Помірно
Умеренно
і
451
^ 2
т
5
З
т
Р Р
6
7
- f f e jO jJ Щ
I,'
М едлен н о
т
r
щ
і Iі II
Iі
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня « О й д о к о н ц я , ж е н ч и к и »
У к р аи н ск ая н ар о д н а я песня «Ой до конця, женчи ки »
Повільно
4S3- | l r %
l | L l | ' l!j I і
і
H
&
=
т
b £ :± f =
g
М. Л и с е н к о . « Р і з д в я н а ніч», д. IV
Н. Л ы с е н к о . « Р о ж д е с т в е н с к а я н очь », д. IV
Швидко
Бы стро
Г- IT I г ..- f- rf- g
454
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а п і с н я «Ой н а ш г о с п о д а р »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п е с н я «Ой н а ш г о с п о д а р )
Широко
Ш ироко
4 І
й
455 Э й З
I
ж
0
F
F
0
M
Г и I f l * =1а
0
ш
Р
F
....... —
' "
4
......... ~
П. Ч а й к о в с ь к и й . « Є в г е н і й О н є р і н » , д. I
П. Ч а й к о в с к и й . « Е в г е н и й О н е г и н » , д. I
Помірно
М 1І У м еренно
456д
і Т
I I
.. ................
п
і, і
1
1
ч
4*»fj Ш icier ir > іт Ш іг г г-J-.1гШ
ФА-ДІЄЗ МІНОР
ФА-ДИЕЗ МИНОР
І
Л ^ I f Г C£HfI^ P P
465; ^ j i ^
^ } — ІУ
4 * 'V
g
J
..^ ^ = ^ Ё ' J
^ Э -£
'r ' f ' g ' / / C
Д о п и с а т и закін чен ня (пр. 466 ):
i ' V
^
1! 1
-
1
Д о п и с а т ь конец (пр. 466):
П о в іл ь н о
М едленно
5
6
7
8
i N f c p
Російська народиа'пісня «У ворот, ворот батюшкиных»
Русская народная песня «У ворот, ворот батюшкиных»
Не д у ж е скоро
Не очень быстро
467
#
±
Ш.... •">
Р
т
п
р
т
Ж
її
М. Калачевський. «Українська симфонія», ч. IV
М. Калачевский. «Украинская симфония», ч. IV
Ш видко
Быстро
468
а
г
ш
ГІ I
Р
£
т
- jr ?
S
123
М. Римський-Корсаков. «Казка про царя Салт ана», д. II
Помірно
Н. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане», д. II
Умеренно
, fn
469 Ш
.■
■
■
■
'.... J— ---- J
'— »
у ? '
0
я
- ч Г Г '
-.. т т У h
.... + —
і Г
1
П
1
Л
Г ......Г - '
ц'
4 =
■
.
1
........
•— - — j —
д: -. =7 - ■ ^
F ...
л ’" Ї
J 1у —
д—
Jг г
.
^
....
^
- з ......... ......
• 4 -------------- Г —
Г—
fry
....І
----------- J 1 - 2— *------\
— ^
Українська народна пісня «Не куй, не куй, зозуленько»
Украинская народная песня «Не куй, не куй, зозуленько»
Помірно
Умеренно
470
и
.
Не поспішаючи
Не спеша
.» неuicuid
i7i 38
з&*tT
г j! JГ ■
Н-«—ЛГ- Г - П
•ы
jbi nJ
'^
і
і і
..L. Z7
і 1
-J = П [
jb —:«I=J -
ІГТ~" -— —
1----f ----
Українська народна пісня «Що у саду соловейко»
Украинская народная песня «Що у саду соловейко»
II
—
—
-f— h-u
jі— J... ж
n
і
-Ч ■
J <1 J- J:ЦJ
J .i
1 1 1=1■
3- r-ч ~T T~ I —
■
■
■4 Г Т J~*■
-j ---- -_ + g.. Jg
...4 ■-■I---
-- f — - f j • J
.. J г/т 4-#— -*---
ч — і— l J - _
“ “I--- - К 91 1
1 I,
IШ
t -Д
f—#J---- Jі-----і 4 = t=q=
Ч
“------- ^ ^ ---JL-— __ —
:JH 1
124
МІ-БЕМОЛЬ МАЖОР
МИ-БЕМОЛЬ МАЖОР
П рим ер 476 закончить самостоятельно:
П р и к л а д 476 заверш ити самостійно:
Ж ваво
Живо
і
6
7
8
Л. Бетховен. Соната для скрипки та фортепіано № 3, ч. III
Л. Бетхбвен. Соната для скрипки и фортепиано № 3, ч. 111
Ш видко
Быстро
V
Ж
477
ЗЕ
7 7 *1 -
'Л
І-J -
т
------ *
-f l
—J
JUU-*-----— >--- р=і— J я
ь---- J—J-£ = -'J-- J гіг
Ф. Шуберт. «Прощання»
Ф. Шуберт. «Прощание»
Помірно швидко
Умеренно быстро
478
ш
ш
щ і j).
W
ш
ИГ
ш
Щ
р
Д у ж е помірно
Очень умеренно
479 Ü A v
j-—
-‘C
126
s
fr
AJ4—1- - ......J l
jv - Д
Щ
'
г
.
X
j
*
І
і
..
(
L
T
J
ш
П. Чайковський. «Іоланта»
П. Чайковский. «Иоланта»
.
-Д -" і
j -3
J"*3
= p =
%
- №
r
r
ft - f - H - F= # "
f p
l
-
-
-
r
f— і
МІНОР
ДО МИНОР
m
я., я
J.
;
M
W
g
щ
—
0-
g
..... Щ
...... m
П ри к л ад 489 завершити:
іі ■і
і і
»
Пример 489 закончить:
Помірно
Умеренно
і
5
2
6
7
8
489:
frT T T M c p fi
ж
Українська народна пісня «Не рубай ліщину»
Украинская народная песня «Не рубай ліщину»
П овільно
Медленно
490
Щ
і
І
1Г Щ Щ
т
Українська народна пісня «У суботу рано-поранснько»
Украинская народная песня «У суботу рано-пораненько»
П овільно
Медленно
491-
Р Щ
9. 7-3187
В. Флис. Я. Якубяк.
Щ Щ
J1ш 0 іцрЕГ Щ 1
129
Л . Бетховен. С оната для скрипки та фортепіано № 7, ч. I
Л . Бетховен. С оната для скрипки и ф ортепиано № 7, ч. I
Швидко
Быстро
—
f
V J'
-------------- —7Г‘----------------І
..... - ......
і—
ч І
*
Ч
........ ............................... " ^ 6 1
j
|
-
У країнська народна пісня «Ой понад морем»
У кр аи нская народная песня «Ой понад морем»
В темпі м ар ш у
т т
В темпе м ар ш а
В Щ Ё
49 3-
=
-9 Г .....
> .і ---ф-----------
J~]
у .. ;....... "ж~ж
т
т
V ---- 9
Я. Стемовий. «Перебендя»
Я. Стеновой. «П еребендя»
,
,
4
'
"
|
|
|
IJ
I і
I
і
Ьг гТ
і
V
I
7
і
I
і
^
Ч 4f
Умеренно
й
£
J
i
1
I
і
і
,
'т г г /
1
Iі
і
У країнська народна пісня «Л учш е ж мені»
У к раинская народная песня «Л учш е ж мені»
П о м ір н о
495
l | l
ш
І
г -.......
т
я\
г
130
l'J
І 1 у І ' II
ПАРАЛЕЛЬНОЗМІННИЙ ЛАД
П А РА Л Л ЕЛ ЬН О ­
ПЕРЕМ ЕННЫ Й ЛАД
П аралельно-змінним ладом називають сукупність паралельних м аж ору та мінору, об’єднаиих в одну систему завдяки певній рівноправності тонік.
П араллельно-переменным ладом называют
сочетание параллельны х м аж о ра и минора,
объединенных в одну систему благодаря определенному равноправию тоник.
лак
Л т ..-л м -Е И — -
1
w -----^
- - - w -ф -
..g________
— J
■
1
■
- E -----ß ----- 0-W-* ..
......
p - .......... j = f ~
^
f
1
l
-0------------- 0,------------
1
_
1
■ __ M
J...... .... .
IIі
Л Л А ........;
m
l i l
Л
J1
г
в
------ —------ gj--------
-Ж—
^
1
Ь
г Л
198 i$ t ß
~ .... ...... ....... ti
^ ffl.l « -I-* ' - f
Ш
п
/
r
0л лЛ W..“р .p ___
Л
J
J
-
,
Г
r
г
... ..................-..
V " ..... .....
t s
1
1
.
4
..........,
| J J J
j
1
..... j ~ +
' S " 9 — .......
f
■ » m
С /Г
»j
4 = - f c f
...... ^
1
(■
Г
■,
.
J
II
J
11
,1
1
' " E J ... 1
г П
і
її
j ------------ ^ ---------- и
1
Ä__
SET- Г ----
---- 1
ü
f
f
i
n
- * = * ^ 4 ----------
501
L j-j-i-
1 ^:~Л-Е--—
1 . b U f =^=J=F-T t J l «іР-.
r - 1
I
f-rV
ч
Українська народна пісня «Гаєм зелененьким»
Украинская народная песня «Гаем зелененьким»
Рухливо
Подвижно
502
ш ш ш
т
Щ І Г |> | Л Q jlf І» I j*l J [J & II
J {
Р о с ій с ь к а н ар о д н а пісня «Х од и ла м л а д е ш е н ь к а »
Р усск ая н ар о д н а я песня «Ходила м л ад еш ен ьк а»
Швидко
Б ы стр о
503
І
уц}
г
им
иІ п и м
ш
'J
п
І
т
£
^яяттш
І
J ..-tj
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня « С к и н у к у ж і л ь на п оли ц ю »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п е с н я « С к и н у к у ж і л ь на п о л и ц ю »
Жваво
Д
%
$
132
xi О ж и в л е н н о
» Vі r
* r
r
„Г
L
r —
J = I
г _ П
I d * —
=
-
r
■
C
j
1С
Г
C J *
'■
Р о с і й с ь к а н а р о д н а п і с н я « В д о л ь по у л и ц е »
Р у с с к а я н а р о д н а я п е с н я « В д о л ь по у л и ц е »
Весело
Весел 0
—4
F=3р=3
Російська народна пісня «Выйду ль я на реченьку»
Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку»
Аа
Весело
Весело
-у •••--fg--- і—Ґ-і—-r І»P ' l J І* f■АГ-#
-■—
в—
—
и f—
1J
Г (НЕ
.U M
it .
j
і-Д-Г-— Р—[/'У
Українська народна пісня «Ви музики»
Украинская народная песня «Ви музики»
Ж ваво
Живо
507
Г
1
4
ff
- .П
л
Д
щ
------ г ------- --------- ----- Г"'Ч-------- 3=4-----Г-
J.Д -
. j — ..- J — J - j — ~ —
__ ______ _ ------..........................-........... - ! .... j—
Г " -------------------------- ф.------ а ------------------ я ---- я — p —i —
Я 0 Я
.....
— .... Ж........
............ - J —
...- 4 J - —q j.
— 1
—
j
Ц
і ....f ........
p- “ —
J
—
...J 3 ..........................................
^
I ' J ...J .
»I
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а пісня « С я к - т а к до в е ч о р а б у д у ж и т ь »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я пес ня « С я к - т а к д о п е ч е р а б у д у ж и т ь »
Ш видко
- 0 7 І іЛп Iij i Ш Н п т т т п
Р о с ій с ь к а н а р о д н а пісня « З а д в о р о м л у ж о к »
д
Умеренно
%
ЗМ г
™ п7Е
*— • — ~
ß
... і*""'
А ----- ----------- - ж - f
n
-
^
V---- Р~'Ш ---------- 1“
::1 1
ш
¥I
-
....'W ' -Ф-т
f ------------- ж
#
&
—
f—
j !» .
* C j
і
- E — E » # — *.......
:—
«
f -
....л ........
Г
—
С п о к ій н о
Спокойно
д
л-i /г,|:г4 ^ ? .
°
—р _#_*—в—
.
.. w . ■ - П
ж т г у “j
і
Щ
.
І
Р о сій с ьь ;а н а р о д н а пісня « П с с е я л и д е в к и л е н »
Р у с с к а я н а р о д н а я песн я « П о с е я л и д е в к и л е н »
Г Я |
--
fd g ! T | - q
Е
ге
0
!
O
TJ"'
ü
п
т
-------т = ^
^ n s 3■'f -
^ j
z4 =*j—- - Я | |
1
1
Р о с ій с ь к а па зо д и а тісня «С о с г о р о н у ш к и м оей р о д и м о й »
Р у с с к а я нар( )дпая п есня «С о с т о р о н у ш к и моей р о д и м о й »
r . F=d=
"H u tej
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -_-L
*' L
7
Г
134
“f
1
г -1
..
''I. ^
1
- - - - - -- - ш '
: ---------------------------------- m -i :
a
П о м ір н о ш в и д к о
Умеренно быстро
511 f
....
j J= l
---------— J — 11— 1
f, . ш,
p f = = № f =f
іI --Г
; З*-~ i_T*T "i 5
V J
. (9
—
-
Р о с ій с ь к а н а р о д н і з пісня « У ж ты. п оде м ое»
Р у с с к а я н а р о д н а я песн я « У ж ты , пол е мое»
Не п о с п іш а ю ч и
____
Л ^ Не спеш а
5 io jfc ±
- іі-
■
jjj
“ j—
—
J — »■J - - - - - - - -
1
1
ґя8J *J ^
J J
513
3 J.
^8
' ..
s
В4
J.
8
..
J1Л П
j j j
J.
J.
J
J4 J> Л
J) JT 3 J
V
лГ П - JiJ
—
J-
J> J
J J> Л П JjJ-jJj ІТ Л Л Л
514
УЛ
i l l
ЛТЗ J-
J, ______ J X L -J—J l J-JL x n
J
Пример 521 закончить:
П р и к л ад 521 завершити:
Д о с и т ь ш ви д к о
Довольно быстро
2
,
3
5
4
7
6
8
521
А
Рухливо
Польська народна пісня «Чорний баранчик»
Польская народная песня «Черный баранчик»
Рухливо
Українська народна пісня «Під дубиною»
Украинская народная песня «Під дубиною»
____ І_с
Подвижно
___________ _______
'
523
Російська народна пісня «А мы масленицу дожидаем*
Русская народная песня «А мц масленицу дожидаем»
Рухливо
Подвижно
Ґ7\
-Л ф -я —
- — »■■■ _ г . —
у з л Ь - р 1
г П
р
ц
=
^
Ш
J J J i
Быстро
фз-f^ ірJ ірmщіmі
Не спеша
mf
іpJ'ї
Українська народна пісня «Гаю, гаю, зелен розмаю»
Украинская народная песня «Гаю, гаю, зелен розмаю»
П ом ірно
Умеренно
527
щ
J r _ \
Українська народна пісня «Ой вербо, вербо»
Украинская народная песня «Ой вербо, вербо»
/Ті
Не посп іш аю чи
526
\ф = №
Вірменсьі' (.а народна мелодія
Армянска я народная мелодия
Ш видко
А
4
r f f h
т
ш
ш
Ш
1
£
М. Л и с е н к о . « Н а т а л к а - П о л т а в к а » , д. I
Н. Л ы с е н к о . « Н а т а л к а - П о л т а в к а » , д . I
Ж ваво
Живо
528
Щ
Щ
Ш
Ё
l<tJ J J 1-
m l
m
■
i
r
n
M. К л е м е н т і . С о н а т и н а
М. Клементи. С онатина
Ж ваво
Живо
о ри г. C -d u r
w Ш
529
щ
ш
Д ж . В е р д і . « Т р а в і а т а » , д . II
Д ж . В е р д и . « Т р а в и а т а » , д. II
Швидко
Быстро
ориг. g -m o ll
530
О БЕРН ЕН Н Я
ІНТЕРВАЛІВ
О Б РА Щ Е Н И Я
ИНТЕРВАЛОВ
Обернення інтервалу — це його видозміна
шляхом переміщення нижнього звука на о к т а ­
ву вгору (або навпаки — верхнього на о к т а ­
ву вниз). Інтервали взаємно обертаються:
прима — в октаву, терція — в сексту, к в а р ­
та — в квінту; великі інтервали обертаються
у малі, малі — у великі, чисті інтервали
в оберненні дають чисті.
.
О бращ ение интервала — это его видоизме­
нение путем перемещения нижнего звука на
октаву вверх (или наоборот — верхнего на
октаву вниз). И нтервалы взаимно о б р а щ аю т­
ся: прима — в октаву, терция — в сексту,
кварта — в квинту; большие интервалы о б р а ­
щ аются в малые, малые — в большие, чистые
интервалы в обращении дают чистые.
ЗГ
«J - в в -
нэ-
1
П ^ и
— —о
-4»
К
^
4
°
5
-!
3
8
6
=----j^ —И------=
■Л -ш-
T tJ
n
^
Ф -----------. ~ ~ J1------—
1
і
Г -1
1
.
■
Ц
C -f
—
.
—
J
„
—
^
-Ц — - J —
- T V ............1 ........ - F ^
* = • '.... -
8
П ---І
- r - t z s
П
■■
г '-
.
1
-в-
3
6
і
I - , -----------1
•
----4
Ц--
--- J
Я.---
__ _ --------- - " Г ----Р " — 1
-
...... - ~^9ГЖ~+—
Ч
—
*
“
■
г
..........
і
........ -
У
=
М
.
137
5
532-
533
щ
£
т
т
щ
Т РИ ЗВУ К І його
О БЕРН ЕН Н Я
Т Р Е З В У Ч И Е И ЕГО
О Б РА Щ Е Н И Я
Тризвук складається з двох терцій: м а ж о р ­
ний — з великої та малої, мінорний — з малої
та великої. Звуки тризвука називаються при­
ма, терція та квінта.
1
Обернення тризвука — це його видозміна
шляхом перенесення нижніх звуків на октаву
вгору (або навпаки — верхніх на октаву вниз).
Тризвук
має два
обернення:
секстакорд
і квартсекстакорд.
Трезвучие состоит из двух терций: м а ж о р ­
ное — из большой и малой, минорное — из м а ­
лой и большой. Звуки трезвучия называются
прима, терция и квинта.
Обращение трезвучия — это его видоизме­
нение путем перенесения нижних звуков на
октаву вверх (или наоборот — верхних на
октаву вниз). Трезвучие имеет два обращ ения:
секстаккорд и квартсекстаккорд.
СЕКСТАКОРД
.. .. 1
ft 8—|,s .= *
6 6
^
і
6
СЕК СТА КК О РД
. .-Л
6
535
щ
т
т
t-..
в
540f t * і J s
4 H
:. ^ : ^ 1 J ' ~ p r ^ . . 1
*-J у u ^ j j . . 4
|J
r J r~TJ'T^ ^
1
II
Російська народна пісня «Там за речкой»
Русская народная песня «Там за речкой»
Бадьоро
Бодро
541
:ж
т
т
В темпі м а р ш у
В темпе марша
542
Ф
Українська народна пісня «Прийшла карта з Сянока»
Украинская народная песня «Прийшла карта з Сянока»
т
т
Ж ваво
ж
? т
т
р
т
т
Українська народна пісня «Юж на третій рочок»
Украинская народная песия «Юж на третій рочок»
Живо
543
=3
„■jr::: j t
140
= ^ F = f :Y " :. шВ ü
1
Й. Б р а м с . « П і д г р у ш а м и »
И. Б р а м с . « П о д г р у ш а м и »
Ж ваво
Живо
Ріг р' г j*|J Щ
544
Р
Й. Б р а м с . « Д і в о ч а п іс н я»
й . Б р а м с . « Д е в и ч ь я п есн я »
Ніжно, з рухом
Нежно, с движением
5453№
r m
Q
-
іг
р
і в р
й . Б р а м с . « Н ім е ц ь к и й р е к в іє м » , ч. НІ
Й. Б р а м с . « Н е м е ц к и й р е к в и е м » , ч. I l l
Повільно
Медленно
f Г і -tT-E
546:
V
£
Є
£
КВАРТСЕКСТАКОРД
КВАРТСЕКСТАККОРД
J ~ір
Г yP
ио^ * * і J f Г
I
f
*
c
у1
jHp
J
\\
-
)
?
І
.
.
f
l
j
I
І 1-і1 p '/ p ід
Рухливо
142
IJ J j—Ц
jH - j- j- f Ш
/
j
I 1 '
Ы
■- i - l r
I I 1
"
'
~l~_j j " j
f-j
и
j
( ! *
'О? Щ'j1v- і
Українська народна пісня «Лугом іду, коня веду»
Украинская народная песня «Лугом іду, коня веду»
Українська народна пісня «Горіла липка»
Украинская народная песня «Горіла липка»
Рухливо
Подвижно
554
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня « О д к а л ь п ави чк а л етіл а»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня « О д к а л ь п ав и ч к а л етіл а»
Швидко
Быстро
555
*
4|
„■— і
і і - ....... . і
і •-ЩЩ J
J
і'" ,-
1
1
J: : Д ~
.
Щ
і
Щ
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня «Та кал ин о -м али но»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Та к а л и н о -м али н о»
Не поспішаючи
Не спеша
Г :-Г -1 j
у *
r
— -J— -J- ;
ф
-
r
-
j
lr
- t
Г' - p lf
г
и■
-------f
-L-t...... .- F —L p
::
^
Ф - І ---------- 1
■ ■4
- II
Г '-
K. Вебер. «Вільний стрілець», д. I l l
К- Вебер. «Вольны й стрелок», д. III
Дуже жваво
Очень живо
557® ¥ f e ^ = # i
------ «1
у
і
- J ——
.j
г
]
і
/ л і jti m
+-i
ri
— J ——J
------ 4-4 - J - .1
4
-1 - Н »
-1 Л
— . J
p
p
Подвижно
5 5 8
j j r 4- J — — P T ” F ------ ш-----:f - f -
^ jf e f = ^ = E
-
ґ
і
ч
J
- -+
... 4 - ^
Ґ І-» --------P F n = - - = i r - l
A
*
^
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня «Ой орле, орле»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой о рле, о рле»
У
5 5 0
—
J
H — - ^ 1 — f-— — - f - p r ......■ j* 0 m £ - ■■■]" — -j
------------ ф = £ = £ = = £ = - . Ц -
r« ■ ^ ^
: | J U
Іe = £ =
LT
=
1
143
Помірно
Українська народна пісня «Беру лен»
Украинская народная песня «Беру лен»
Умеренно
„ „ - i s - . - ,
y
4
Li
-і-і
L J
1
і
і
J
1
rl
J
‘
П
і .
г » т г г
_
і .
т
_ - -
t
-і-
1LT И Г 1
,
і
-1
П.
1 g
g
Довольно живо
1 ----
^ * U
............ і
# ~ j
ІН
■*
.........
1 ■■ 1
-
F=FT'
Г'
і
—
J
'
*
1
-
1
11
1
,
Г-
1 ■■■■.
1
1
i
-
U
.
-
!
' U
1
і
------£_f_Lf------- ------ И
і
СЕКВЕНЦИИ
Українська народна пісня «Ідеме, їдеме»
Украинская народная песня «Ідеме, їдеме»
Живо
Л. Бетховен. Симфонія № 4, ч. III
Л. Бетховен. Симфония № 4, ч. III
Швидко
Быстро
і щ
щ
.
j i j u i u j i j
І
Не д у ж е повільно
т
Не очень медленно
р
т
..а
1— 1— ----- ----------- Р— ; ------ я ------------ і ---------- 1
Ж ваво
563
#
.
СЕКВЕНЦІЇ
562:
.in
й. Гайдн. Танець
И. Гайдн. Танец
Д осить ж в а в о
г сл JT ' Э ...... а
. і
&
Д. Кабалевський. «Пісня біля вогнища»
Д. Кабалевский. «Песня у костра»
W
Четвертый класс
Четвертий клас
л = г л
0
г п п
,г п п
ґ т лтэ Jл д
564
D
Л І
- .......
Lrrau
i
і
І л т з
j
J— і
X
J
I J . J
J X i
I n
J
- i
J _ !
m
J~ 1J
J
J______ і
565
j
X U
Л
Л
Л
l _ X - X 3 Ü - X 3i
1
і
X I J ___ Ш
J>. ■ J
г и _ij
У J
J
J.
J
X U ~ LL
X I
......] J
j
j
,J
J-
" ti.
u z z x x - u .x u
г»------ ....... «1'------- 1
---- ---------
■J._________ t - J ____ ■ Д ..J,-------- 3 - -1 _______ І н П - J — J 10 7-3187. В. Флис. Я. Якчбяк.
N5
571
ШS
Щ ІLj-Ш іт ш
ШН і
1
З а в е р ш и т ь п ри м ер 572:
З а в е р ш и т и п р и к л а д 572:
М арш ово
В темпе марша
1
^
572
4
2
і
7
8
U
E
T
F
ц
р
М
-
=
І
Українська народна пісня «Ой хмариться, дощ буде»
Украинская народная песня «Ой хмариться, дощ буде»
Досить ж ваво
Ш
6
f e g
ш
Довольно живо
573
5
* * Р ~ и ...I t L / c J - 1
Ш
Ш
l
r . J
p
Ф. Шуберт. «Притулок»
Ф. Шуберт. «Приют»
Не д у ж е ш видко, а л е енергійн о
Не очень быстро, но энергично
574
---- ф~
Ї
т
я
і: -і— . ».и' = P H -Ш
—1
— ї— 1
_{ГГ
.....--JeЙ
__
:-. 4-2—L
1
J...і
.-:Д
4 = н
Г J 1
1
-1
Ж ваво
Ж иво
Дж. Россіні. «Севільський цирульник», д. I
Дж. Россини. «Севильский цирюльник», д. I
Ф. Шуберт. «Зимова путь»
Ф. Шуберт. «Зимний путь»
Помірно
У меренно
576
Ü
'J
1 « П
ґ
М. Лисенко. «Ода Сапфо»
Н. Лысенко. «Ода Сапфо»
М арш ово
В темпе марша
577
$ші і щшj і.
г
r
c
/
^
-
J
r
і
P
...........
f
S
ш и
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. II
В.-А. Моцарт. «Дон Д у а н » , д. II
Г р а ц іо зн о
Грациозно
578 | і р
Г
Щ і іц_г и
і
ш її і
C _ f - Г І ' £ П " І-г щ
148
ш
щ
СИНКОПА
СИНКОПА
Синкопа — це перенесення
ритмічного
акценту з сильної долі такту' на сл абк у, що
досягається продовж енням тривалості неакцентованого звука, паузою на сильній долі
тощо.
Синкопа — это перенесение ритмического
ак цента с сильной доли та к т а на сл абу ю посредством продо л ж ен ия длительности неакцентированного звук а, паузой на сильной доле
и т. д.
j
J J J,|* J
J J ,J J
J) .
J J ,J J
Jl J ,Л Д J .
J U
579
IS
u
.
-J- Л
"^1
’
u
X -J) I
.
і
і
580
J
J
-
J
J
J J.
J
J— i
J
,
J — e!- ---- J__ J - .J
і
—
J
J.
---------------
J
..
J•
— J ----------------------- ’J J-J
J J
581
J _______ i - J .
І -----J------
i - J __ і
і
J
і
■
J
J
J - J -
j*
■
I
J-
J ,J
i
149
jf-J—
J—
L Л
Д
л
у
у
—
J
J
J
J U
___________
582
Л
-
- л
Д
Д
л
л
...
------------ J
І ) -У
____ л и
j _____ г г
j _____ і
д
Л
Д
583
STL + д JJL
LjXL д и JXL Л Д Д Х
J
л
л
n
j n
Д
J ____ Д
л
л
л
_____ л
584
....л
%д
Д
д а
_Д
х а
Д
Л
д
J
и
л
і j ,,г
І
;( |
І
152
і1
1
г д
П р и м е р 594 за к о н ч и ть:
П р и к л а д 594 з а в е р ш и т и :
Ш в идк о
Быстро
#{,Т. Ь
'——
Jр•;* 1-іJ‘^=——^
г—4і1J.
. —
595
_
1
1
f.-г
—
$ $ г і ЧД f [і ' 1
Н /
Російська народна пісня «А как по лугу»
Русская народная песня «А как по лугу»
Ш видко
Быстро
Досить ж ваво
Українська народна пісня «Два дуби»
Украинская народная песня «Два дуби»
у
Довольно живо
ш
£
597
ш
ш
ш
%
г
Ш м
153
Ук раїнсь ка народйа пісня «Цигане, цигане»
Украи нская нар одная песня «Цигане, цигане»
Ш видко
Быстро
т
598 2 3
J
^
-
i
r
......
я
\
Г
1
--------- ]
Д ж . П е р г о л е з і . « С л у ж н и ц я - п а н і » , д. II
Д ж . П е р г о л е з и . « С л у ж а н к а - г о с п о ж а » , д. II
Н е п о сп іш аю ч и , а л е з р у х о м
Не с п е ш а , но с д в и ж е н и е м
® 5 В
■- р - р
--- 1—к--- Ж---ж
J__________ іг і г - Г — н и
&
£
В.-А. М о ц а р т . « В е с і л л я Ф іг а р о » , д. I
В.-А. М о ц а р т . « С в а д ь б а Ф и г а р о » , д. 1
Ш видко
ориг. E s - d u r
Быстро
m m
600
О
j"j
j
J J U
і
щ
P S
І
і
В.-A. Моцарт. «Дон Жуан», д. I
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. I
Не спеша
r :t ^Е 3 r , І Л г
Sz
Щ
£ 3
II
Н е посп іш аю чи
р
=
P
P
6Q2# f e
. . . L
т
ІЧ П Л 'І^
Ш
gj Г
і
M. Лисенко. Рапсодія
Н. Лысенко. Рапсодия
Ж ваво
Ж иво
60.1
т
£
П ом ірно
£
І
ш
Ї
Українська народна пісня «Серед села дичка»
Украинская народная песня «Серед села дичка»
■М.
l i ' * H
155
У к р а їн с ь к а н а р о д н а пісня « Н а поточну п р а л а »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня « Н а поточку п р ал а»
Помірно
Умеренно
f i r г Ш Ір
605:
Щ
іс_г Щ ip
О - -:! Щ
Ij-
ОСОБЛИВИЙ в и д
РИТМІЧНОГО ПОДІЛУ.
ТРІОЛЬ
Щ І
р 1рр
особый вид
РИТМИЧЕСКОГО ДЕЛЕНИЯ.
ТРИОЛЬ
Тріоль — це поділ тривалості зву к а на три
рівні частини зам ість двох.
Т риоль — это р азделен ие длительности звука на три равные части вместо двух.
З
т
j ______ і
606
* —в —«—«і
J
J___ J ___ U___ і
J
.
.
.
.
3
■M--- 1 --- 4 --- в
.
.
.
.і-
.
3
—в
. . J .... J
П р и к л а д 607 співати в унісон на с к л а д «ля»
або двоголосно та триголосно (називаю чи
звуки тонічного тризв ука) в таких в а ріан тах:
а) перший голос з третім ;
б) всі три голоси разом;
,
в) перший голос з другим.
. ------ J -----
J
..і ___
П ри м ер 607 петь в унисон на слог «ля» или
двухголосно и трехголосно ( н а зы в а я звуки тонического трезвучия) в таки х ва ри ан та х:
а) первый голос с третьим;
б) все три голоса вместе;
в) первый голос со вторым.
J___ і
&
607
ll- J ------ J-
J___ I
J___ J.
ГГЗ.-1
± = 5 3
з
finq
ouj і(<h v l
..г - ж —
а::Ц f i - ф .
.
=
*
3
3
i, ( =
j*------ - .Pл .:,0
j —И
----- m
3
3
.
.
г
"
»
— —•J? fo - - - --- J- T ^ — 1
---- T— ~
—4—i-=r-------- 1-:e— .
W
p
:—
—
±
---— ^ J f - — ■
h K *”
' • * і
- j — . L j r —3-*
y - ^ f =
3
3
- f - я ------------;- J- a . ... i - ^ л .
— at- ^ цф
~ Г — 'T
— V---- h
г J~ L Г
»
гГ =J
г
u j* - 3
3
___
_ J ffJ pi J
r6
m
l tE
if
Fr
Fz
1
0
f
e
g
-
3
3
W
— :— *“ ^ 4 — -
Я
J..J
Я
ä
Г Т 1
Р " * ї= 1
.
:
.
:«
L:
.•
• j 4
J
J
_
_
3 Я
l
А
Гг
Я
>
I
у
r* 4
f
t
.
/
F
F —p ™ 0 —
I
*
■
p
"
«
—
J
_
_
_
L
~
ä
y
L
e
r
.
.
.
!
.
J Ji i
fU
3 ~
f
>
S
"j
H
W
j
4
*
*
j p
•
•
■
ж
.
.
.
.
.
.
. P
^
v
“
-
.
.
■
т
.
.
і
3
_3 ^
ь .
.
.
.
. .
.
..
.
.
.■
4 Л
H
■
"
■
■
■
—
Ät r P --Ш П *-— f
ж.
f
l
^.j^
J
*
J"
t
f
0"
~
"
.
.
"
bi
l I1
; "
J ff
m
ft*
pF
—
— +'
-----------a
1—
L
—
і
—
•
—
—
h
к
-
»
.•
u~ •
*
'
•
.
.
”
►
.
■
:
.
_
"
С
.
.
.
.
fT
=
£
=
|
3
т
£
Ш
1...... Г Г 1
Ш
"
■
•^
$
Й
1
^
j
і і 1
к
■
£
1
&
1
г
•
t
/
'
F
*
s
г г г
f a F ^ / 73 i)i
З а в е р ш и т м е л о д ію (пр. 6 1 3 ) :
1
t ^
' " 1
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (rip. 6 1 3 ) :
М арш ово
=*
613^
В темпе марша
1
т
^
y t 4—
-
т
3 _
і
2
3.
£
£
8
J j J J J I р ЕЕр
а
М. Лисенко. «Коза-дереза»
Не спеша
r
i
l 7
l f c
k
- a
-
-
" " Ч
t
... -
J
..... -
Т
-------------------- J
*
- l | M
'
Ч
p
1
—
i
• » ---------- 4
■
1
----------- j
J
p
=
- a
J
7 jv J )
------------ f
- -------------f
-------------f
------------
ж -----------я
_
Г р а ц іо з н о
Грациозно
^
1
d
0
-------------------------
—
-
1= 4
p
i .
—
, J
г
-
1
4
--------------—
+
7 ------------- - H
Вірменська народна пісня «Потічок»
Армянская народная песня «Ручеек»
615
І
158
lu t
г Щ і Щ ifJf --^ г ■Ь[р^4'Р
I и
Д ж . В е р д і . « Е р м а н і » , д . 11
Д ж . В е р д и . « Э р н а н и » , д. II
Помірно
Умеренно
616
£
¥ ~ з
m
J
w
— Г f - f - P ...... .....■
.<».Щ
..ё~=\1.
------------- —1-----Ь L
з
3
Т
I jj
3
Л-0--- г
в—
Дж. Верді. «Аїда», д. II
Дж. Верди. «Аида», д. II
Скоро
. Скоро
f
Р
Д
Ш
ориг. As-dur
•Г~ Р -1 г г г с£г1Г‘ ' р ^ *
Ш
ш
LLf
'Г
" р
і
M. Римський-Корсаков. «Казка про царя Салтана», д. I
Н. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане», д. I
J
Не поспішаю чи
Не спеша
1
1
618 -ЛШ— 4 -------------
---------11
+Т---- \1--- ш
~Р--- Р--------------- ' 9 " Г Г *
*
' Г ........ 1
І
"31J " Л
*— I*----- = J - -----J --------
Ш
у-
159
sH P
f *
m
Ш-Ф-
■ß---- 0 - ß -
М. Лисенко. «Т арас Бульба», д. I
Н. Лысенко. «Тарас Бульба», д. I
Н е п о сп іш аю ч и
т
а
ш г : .А
ВгА . Моцарт. «Так роблять усі», д. I
В.-А. Моцарт. «Так поступают все», д. I
Досить жваво
Довольно живо
Ж:'..—
620
т
щ
:Е=
г г f
----------- Г
У аЫ == *0=
у= Е
= » --= -+-N—«7—
---Я
-Ь»Ч— 4
- н — -----и----4
Р — -— ■ - у
і - н - Ь £3 Ч -
1
I [Р- —..р щ
Щ.
-i* g a
/Т\
----- В--- -Я---- D----------- F---1
З Р Е=Ж=j J l j l ■ y . {
“1 ■- I J
1ш 3d — - 1
Н а о н а й п р о с т іш е т а к т у в а т и т а к :
о
6
8
(У ш в и д к о м у т е м п і т а к т у ю т ь на д в а :
в о с ь м и х н а к о ж н и й п о м а х р у к и .)
jіЛ
j
і
но т р и
J
(В б ы с т р о м т е м п е т а к т и р у ю т на д в а :
в о с ь м ы х на к а ж д ы й в з м а х р у к и .)
J
J)
J> J
J.
по т р и
j ..... ....
621
:
.
j
—«
-J------- «b—«—ш
160
.
j* ■
.
J) J
..
- 0-- 0---j ---
J----- Ф
J)1«u----J
ф—ф—0--- 0^—0------- —0
J-----J------J---622
J ____
ft J.
j ________
J.
J-
T »J------- w
J>--^
г
Д
-
-
-
w ^
J
rr~ n
J) w
J
w
/
Г Л J
у
n
S
1
..
J.
-
/
L h n r - # f . *■■"■... \
і■Я П - r F —
z J}i =
f
f
6-3 ^>8 J g J J 4— 1 J J L L r J1r Jpsf"
= *± = = * ш
JL----------К •
^
624
^
----
1 f-—І.... .. rt-“F »... .-•--- M-------*
p= 1 4 ............
- pi— m
i\
- Ц ....
1 =
"т:. "■ ■— .— --= \
J = J= ± h m = і г .......... " j.
_ ---- —----J p=*n-i
-Щ
.-- J- •—
Jt-ъ — *i . л г * —-----------
CJLT ^
. .—
-
/ .
J
#
F :f ]
r Jt JF JP -]—
.~ T j
II. 7-3187. В. Флис, Я. Якубяк.
'
v -'m —f —
І Ш
f- f
Ч
m
1........~n
t r ГТ П " 1 - ....— *=------ H
*= ч=
1:..:~y~
_Z_ л.•
............. Ш
j-------- *
И
-j-4r n
1
;
-Hhr
fioc Д " ^ x ----V
—
Ї
-$r--- if П
--f —ИГ-Ж
---- —-j~^ f .. у-------- 1—
Д— f—T"f' ^ Г * 1
--. [^ yjE := -
J
--- — .—
—1------- (
(
---------
i
-1
161
к
626 3 0
д
і
і т
ш
З а в е р ш и т и м е л о д ію (пр. 6 2 8 ) :
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (п р . 6 2 8 ) :
П о віл ьн о
М едлен но
1
5
6
7
8
628
Н е п о с п іш а ю ч и ^ с п і в у ч е
М. М усо ргськ ий . « К а р т и н к и з в и с та в к и »
М. М у соргски й. « К а р т и н к и с в ы с та вк и »
Не спеш а, певуче
Д осить ж ваво
Довольно живо
j
162
іг
М. Глінка. « В е н е ц іа н с ь к а ніч»
М. Г л и н к а. « В е н е ц и а н с к а я ночь»
р г р іц _ г j рщ р
£
Ф. Мендельсон. «Осіння пісня»
Ф. Мендельсон. «Осенняя песня»
Не поспішаючи
Не спеша
*
631
р
р
п . = = * ....-,=1— —
У г - 1— 1 Ч
р
Д
h------- b-
ш
---- _ _ у _
В------ J---- я1—---<£._S
—
£
шв и д к о
F F = n —Ж__а
■ё
F
h
--------- /
.
m
о м
У J— *
J —J
>
Не спеша
і
§
lV :-F---- м
1
г
р
гГ
1
й
М
—г*
-W--
т
т
є
С -Я Г И
—
г П - - ,Ё------- Яh------ф—
-----------—---- —* ----- *—<»—■---------------------------1—
1 = 1 ---------- іч—
:==F=
-------
... я
:
----------1
------ Г Г У
М. Лисенко. «Тарас Бульба», д. II
Н Лысенко «ТаРас Бульба», д. II
ориг. E-dur
Не поспішаючи
взз4% = И ^ г =
mj F
1
"1
В.-А. Моц арт. «Так роблять усі», д. II
В.-А. Моц арт. «Так поступают все», д. II
і ж ваво
Бы стро и и<иво
J L fi
цЕ— Г.....Г
М
= Лг-------------=—
--"
■
■0і--------- в -----------------ті
-------- ~Чті
]
Л . Б е т х о в е н . « Ф ід е л іо » , д. I
Не п о сп іш аю ч у стрим ано
Не спеша, сдержанно _
Л Бетховен. «Фиделио», д. I
_
У ~ |Г ~ ^
- М — ш----- Р м-------------- — І
у ...£ z . . 4 = ^ j = . -
К
1
Г Т Г З
-
—a
ф
Ш
=
1
--------
I - ---------- ш— p —
:....
Г
V і-
- r -------- ---------------- = 1
—J --------J У * = - г - а
И. г айдн. Ква ртет № 79, ч. I
• й . г айдн. Ква ртет № 79, ч. I
гТ Т -ш —
r-v ^
..... i L
P I
r >
» j
" ä -r -f-ä
М0_
I
1 i— T * |
- i J
—
f —
P
=
=
Q j Q J JJ--J
»— j-
0 "F
4 v - i —I І
^ - 3 ^ щ
3
Я :___1— t
=
*—
------К- r -----1
J t t . J
Л. Бетх овен. «Бабак»
Л. Бетх овен. «Сурок»
П ом ірно
A Умеренно
fiPfi А . Д
f p
К
J ) ._ _ 3 - „
j,
e / V
£ -~ \
j) j
Ф
г
p
±
i
f j
г
=
и
ІГ
i - J M
L - L r
b
Ё
н
| h
w
г
Ц
Г - .......P
164
-
n
L /
F j1■ - . А = р
J
P
=
г
- P U
'Г
<
J)
r 7
P = 1 4 u
w
&
1
i f F
¥
r
/ Т
t - L
Д
^
і
r
f ~
...
--------------J "
J-
f
'
В "
Г
Р
і , Ь ------------- J
г
^
i
'f
"If
f e
=
f E
^
=
1
l
ТОНІКА. ДОМ ІНАНТА
ТОНИКА. ДОМИНАНТА
Тризвук, побудований на першому ступені
л аду (тоніці), називається тонічним. Тризвук
иобудований на п’ятому ступені лад у (домінанті), зветься домінантовим.
Трезвучие, построенное на первой ступени
лад а (тонике), называется тоническим. Трезвучиє, построенное на пятой ступени л а д а (доминанте), называется доминантовым.
Ill
V II
VI
IV
V III ( I )
&
■СТ­
IV
ІН
тт-
V II
VI
V III (I )
ш
637
т
—Щ—
щ
D«
D..
т
638
£
639
г
Щ
&
ш
т
т =
ш
Г
РС Ш
Гт .
165
Be
;1[j*
J1
- I■
641
p
*«■ llt-fr
If
i t y f
,
f
pf1
Щ
166
п
тг
т
|
m -гз
£
'
.-
s
f
=
Г
D
и
g
=
Щ Щ
■
К м е л о д и я м (пр. 6 4 3 — 646) п о д о б р а т ь на
ф о р т е п и а н о с о п р о в о ж д е н и е , и с п о л ь з у я тоническое и д о м и н а н т о в о е т р е з в у ч и я и их о б р а щ е н и я :
Жваво
Живо
'*
i
V *іШ ;
Д о м ел о дій (пр. 6 4 3 — 646) п ід іб р а т и на ф ор т е п іа н о с уп ро від , в и к о р и ст о в у ю ч и тонічний
і д о м ін а н т о в и й т р и зв у к и т а їх о б е р н е н н я :
* 5
p
I г Л Г Г: n If I
P
'H r1
643 р
Г
P
-
l g
і
Помірно
Умеренно
644
Щ
'У
■
щ
щ
ш
1
--------- р---------------------------- 1
t z - j " 3 = ------------ 1*— * --- р----„и
y .- Т = :т 1 * ........... ^
М арш ово
В темпе м арш а
645
£
т
П омірно
Умеренно
646
щ
)
j) і
IS
рЩ Щ Ш
(S 3
Б іл о р у с ь к а н а р о д н а пісня « Я н к а »
Б ел о р у с с к ая н ар о д н а я песня «Я н ка»
Ж ваво
Ж иво
і
і
'
........................................... 1
І
І
Я
Ц
і и
Д
й . Г а й д н . С и м ф о н і я № 15, ч. I V
Очень быстро
648
I U
ffi=
іи
f
ориг. B-dur
г-гП Д h
г^ Г Ь | b
~ ... "іГГЖ" =i —■-- 9zra
е а
.
Ü
т
К. Вебер. «Вільний стрілець», д. III
К- Вебер. «Вольный стрелок», д. Ill
Ж ваво
Живо
649
і ' 11 1 U
/
J
4 -^
J lJ 'l
9 ------- 9
J
і
'
J
Щ
I
і
—a M. —
/_ Щ--
- л
^---f—
^ •= g g M
p
I
J
J
j
m
9 ----- 9
i
- 4-- Lr n — -J---J —J -- ——b-i — і — K- ■
1 Л
1- -J —.1 1
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. I
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. I
Ш видко
і
УJ
ш
щ
Д ж. Верді. «Травіата», д. III
Д ж - Верди. «Травиата», д. III
Не поспіш аю чи
.
Г
у: ,.ф у —Щ———і ß
^ - fc fr- Г ----
- 1
.
*
f
І-8 К 1к
? в = *■ ■J И
V
р г
M
ü if a
___ —
iff ^r=
J— Lp— ц—
і
Ф=И
- 1
ß
) I:
Не спеша
4
ш
*
4
--- ■i- y j.J J j- J.- ....
*
В.-А. Моцарт. Дует для 2-х скрипок
В.-А. Моцарт. Д у эт для 2-х скрипок
Д о в о л ь н о ж и в о и гр а ц и о зн о
652
-jN U -—
щ
.---------------N - у
Г —
—
- .........
f)
4 — ---------- ■■
~
Г"
г T
IXT"
h
V
Г
«
— =ф----Ь & 4-------M
—
--------- £ ? ■ ;
Y f .f .... r -#•.
'£ Ь = J
J>=.Д у
г
Х ^ _ *
J
f
—
* -----------------------
1
П
и
г
г-
і
СУБДОМІНАНТА
СУБДОМИНАНТА
Тризвук, побудований на четвертому ступені
ладу (субдомінанті), зветься субдомінантовим,
Трезвучие, построенное на четвертой ступени лад а (субдоминанте), называется субдоми­
на нтовы м.
I
II
III
IV
а
V
-
$
$
II
III
в
t
8
IV
J
т
і
V II
l
V III (1)
j
і
^
D e
т
Du
654
■Ё = ~ . . ц
170
VI
щ
Т,
в
i
D
s . 4
653
n
т
V
s
І
. .
а я§
■*
каденція
каденция
V II
D
s
I
VI
*
т
т
т
U
----------------------------------------------------
т
171
659 -^ U - і - «П
4 ‘
/ Д /
j
і«!
I
■
' #
N
, ^
До прикладів 660—663 підібрати на фортепіано супровід:
1^-^ р
' /
у
^
ґ " / , н ^
К примерам 660—663 подобрать на форте­
пиано сопппвпж
л р н и р сопровождение:
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а п і с н я «І ш у м и т ь , і г у д е »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п е с н я «І ш у м и т ь , і гуде»
Ж ваво
Живо
т
660
V
Ш
тг
т
Ш.Ш.Р
Помірно
Умеренно
"p i ü g Р
а
т
Р
т
т
т
і
Помірно
Умеренно-
662
$
Ш
Ш
.....Lf.
(S )
(t)
р
і
f— -------------------------Чг----- h----------------- -------------- ---------------------* -----(■------------і» --------------- # — ----и— ф .-------------------я _ і _ ------------ 4 — 4 ----------- 4 і---------------J — (-----------------------------------------------
. ї ї
Досить жваво
Д ов ол ьн о ж ив о
J.J... LJ J p s
^
Швидко
w~.------- w
В .-A. М оцарт. «Так роблять усі», д. І
В .-А. М оцарт. «Так п оступаю т в се», д. І
Быстро
І
В .-А. М оцарт. « Д о н Ж у а н » , д. II
В .-А . М оцарт. « Д о н Ж у а н » , д . II
Помірно швидко
У м еренно бы стро
665
nf
p ü
т
т т щ
Ц
с с зр
з
173
Швидко і збуджено
В.-А. Моцарт. «Так роблять усі», д. І
В.-А. М оцарт. «Так поступают все», д. 1
"О---------
Широко
И . Гайдн. Квартет № 79, ч. II
И. Гайдн. К вартет № 79, ч. II
СЕПТИМА
СЕПТИМА
І н т е р в а л , я к и й о х о п л ю є сім с т у п е н ів , н а з и в а е т ь с я с е п т и м о ю . М а л а с е п т и м а м іс т и т ь п ’я т ь
т о н ів. В о н а о б е р т а є т ь с я у в е л и к у с е к у н д у .
И н тер в ал , о х ваты ваю щ и й семь ступеней, наз ы в а е т с я с е п т и м о й . М а л а я с е п т и м а с о с т о и т из
пяти тонов. О н а о б р ащ а е т ся в б ольш ую се­
кунду.
м. 7
4
f
і
Щ
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (п р . 6 7 1 ) :
З а в е р ш и т и м е л о д ію (пр. 6 7 1 ) :
Помірно
Умеренно
в
1____
671 f j p
i
Jjj. p*—
№
.
7
в
j ..f ü g
У країнська народна пісня «Поле, поле широке»
У краинская народная песня «Поле, поле широке»
Швидко
Быстро
672.
i*T I j If, f ••icj m
ii j
и
ip
'гищт
і*
i[j*
— fc—■
II
У країнська народна пісня «Ей, вийш ла я на гірку»
У краинская народная песня «Ей, вийш ла я на гірку»
Помірно
Умеренно
fl п п
Пп
j
1
J
і
IL-Г Ш Ш..- f — I
\г г П
\1
J
II
175
У к р а ї н с ь к а н а р о д н а п існ я « О й на горі п е н ь д у п л а в и й »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я п е с н я « О й н а горі п ен ь д у п л а в и й »
П о м ір н о
Умеренно
674
т
$
ш
т
М. Лисенко. «Утоплена», д. II
Н. Лысенко. «Утопленница», д. II
В.-А. Моцарт. «Так роблять усі», д. I
В.-А. Моцарт. «Так поступают все», д. I
___
ориг. D-dur
Урочисто
Торжественно
676
$
$
^
$
1
і
т
-
Помірно
Умеренно
л
-
1-
Г
л
-h гО. Варламов. «Гірські вершини»
А. Варламов. «Горные вершины»
П. Чайковський. «Средь шумного бала*
П. Чайковский. «Средь шумного бала»
Помірно
Умеренно
678
ДОМІНАНТСЕПТАКОРД
ДОМИНАНТСЕПТАККОРД
Чотиризвучний акорд, звуки якого розміщеііі по терціях, зветься септакордом. Домінантсептакорд — це септакорд, побудований на
V ступені мажору або гармонічного мінору.
Четырехзвучный аккорд, звуки которого располагаются по терциям, называется септаккордом. Доминангсептаккорд — это септаккорд,
построенный на V ступени мажора или гармо­
нического минора.
1
до мажор
до мажор
ля мінор
ля минор
*
679
т
£
12'/». 7-3187. В. Флис. Я.
Якубяк.
т
177
680
Ф
Щ
■
1[Г
681
$
ш
-ж
т
ш т
S
н5>-
і
682
т
г
■
Я
683
Т ^
шЬ -
178
і Д 1' І Ті,| Г г і Т
гі '......Г
1
Г
р
І
’с і / ш
еееІ
» г
J-J—«s = l t J~" —
Jг Т
ш
L
ip
Ш
f
ґ
f
^
г’
Г
Підібрати на фортепіан о супровід (пр. 684—
687):
П о д о б р а т ь на
(up. 684— 687):
ф ортепиан о
сопровождение
П о м ірн о
Ум еренно
686 :
Ш
т
Рухливо
П одв иж на
687
Ь
гз
т
т
т
т т
^лГ-г
179
Л. Бетховен. «Тірольська пісня»
Л. Бетховен. «Тирольская песня»
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. II
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан», д. II
Досить жваво
д
у
Повільно
Медленно
----- Дь...
у
й . Гайдн. «П ори року», № 5
Й. Гайдн. « В рем ен а года», № 5
ориг. A -dur
--------
•» • і , — j-
—
- !!ГД '9Р -^-в—:_
—
....
п іЛі^Л
Велика септима м а є п’я т ь з п о л о в и н о ю т о н ів ,
в оберненні вона д а є м ал у секунду.
Большая септима з а к л ю ч а е т в с е б е п я т ь
с половиной тонов, в об ращ ени и она д ае т м а ­
л у ю секунду:
в. 7
б. 7
692
£
ш
♦
Ш
&
Щ..Щ
...р ..
щ
т
щ
J ...
-I Д л „ .
... .
Щ
... і
Щ ЩЩЩ
ш
ш щ
181
\
694
w
m
695
=£
m
H - J* r ■■p
696
Ш
f
ґ 'Г ^ и
II
f '-J. P Ip і
Щ
Іщщщ
697 f r H V Щ
■ A b - ........* = d
— ; ----------5—
=
J
ш
I I I
.... у
—• — .............. .......•
=
--------
---------
F = Ö
--------- Я — ш----*----■---t
J --------------
—
=
l
ч
f r Щ р * щщ
- J ------- ± ---------- Ф - - і ---------- -------- :------ --- •■J—
6Ю J N
<
-
г-
§
г
(
f
г
^ ------------- J --------- J --------- J ----------- ч -
Г
г
г
J ’—
| j —
Г
J
г
Щ і
ш
-----------------------1
T
Г
J
J
II
г ‘
1
*
1
r
т Ь ~
II
— ------------------у
T
г
д . u Іостакович. Гавот
Д. и Іостакович. Гавот
т
6 9 9
Ф і г ^ г г '' І — ~ F T ~ • —т —
Й Г ^ і
= * = - j - J - , ......... І = і
V
отр
:v
х
І
- - J = i - 3 b = ; = ^
і
1=
---------- :
----- 0 ' ' Я
"Я------ 1
■ J ------:---------------- Г— 1------ 1— . ------1----- = Т ^ - — 0 ---------- J 1 ------ 1--- *
r ^ b z z —_ , — Р— : і -------------------- 1
—р— J —
и f c r ___ ä * і
А
Х.-В. Глюк. «Орфей та Еврідіка», д. Ill
К.-В. Глюк. «Орфей и Эвридика», д. III
ориг. c-moll
Ш видко
і Быстро
7 Т О Д Г г Т " '|Ч
----------- = ^ —
7 и и <Ш г %
} _ -*■------ J- 4
-$■
л ----------- о ----- г-------- 1
^
«1
1
і-------------
-------- О--- -
= ¥= *=
----- -Р------------ Г Э
— £ = *
1
J
1
т
—1--------- І--- 1
1
1
. ^
[ J *
■ - ‘^
ь
І* '
н— N t. - в — и
и ; у
У
д
183 '
МІ МАЖОР
МИ МАЖОР
т и Щ§ п
і
4
Р
і"
' 1 !
і. щ
і
іщ
-Г
і j ,і
ij
і j
G
и
j j
ц
]іЛ ш а і
н
і
1 1
g
і г
1 m
їм
і
i f n r n . i ^ J
З а в е р ш и т и м е л о д ію (пр. 705):
0- 4
J)j
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (rip. 7 0 5 ):
Ж ваво
Живо
і
5
6 - 7
8
I
щ
Х.-В. Глюк. «Орфей та Еврідіка», д. III
К--В. Глюк. «Орфей и Эвридика», д. I l l
П о м ір н о
Умеренно
r07 f
f e
ш
j
І
ш
тр
Aßt
Щ
-JA|ftii у - —-—I. ---- - J - - -i -j. ■
*----Г
і
13 7-3187. В Флис. Я Якубяк
J
І
sA
P
'Г
£
£
J
J
J
---- Я------ ..... -..- С-----
J
J
185
Л. Бетховен..Соната № 27, ч. II
Л. Бетховен. Соната X» 27, ч. II
Співуче
Певуче
ü
0 •
ш
I
т
±— *
ш
ш
* ш
ш
і
£
Ф. Шуберт. «Липа»
Ф. Шуберт. «Липа»
П ом ірно
Умеренно
У 709^ ^
т
£
fei
г
Е Ї
щ
т
Ш
Умеренно
710.
Г
т
[J
1
1
1Ш J Ш
Щ
|р
V
1 . x
------ р=г—
J
д
, .f — і—
f . ~П
і Iз
$ — Г J
186
HI
IJ
Е. Г ріг. «Пісня сторожа»
Э. Григ. «Песня сторожа»
л и # Очень сдержанно
7 ( | 1jfiß fifi'A t -----------
Щ И
ш
т
Щ Щ
Д у ж е стримано
. §
ш
—I----------- <—
і " -------L = _ ---------------— ------------------------ --------------. J—
— J -Ф
---------a---------- —ё---------- ■1—
Р
/
ш
Негритянська народна пісня «Чорний і білий»
Негритянская народная песня «Черный и белый»
П ом ірно
jfn A
т
U
—і— >— ---------- ,----------1— —j--------- *— -I—
*
...... “3 ----- V —
■I
_р
---- J ---- 1
ді
’У
f
# ---
m f
—--k -W
f---*f—l1
1
-■rJ-..■
■
■
■
■U:-.- J>
ДО-ДІЄЗ МІНОР
із*
ДО-ДИЕЗ МИНОР
Завершити молодію (чр. 718):
Закончить мелодию (пр. 718):
Повільно
М едленно
■i A
719!
t
-üS
Мм J.
г
В
?
... f
V ; "
S
„
.
М. Мусоргський. «Борис Годунов», д. I
М. Мусоргский. «Борис Годунов», д. I
Не поспішаючи
А. Д ворж ак. Симфонія № 9, ч. II
А. Д ворж ак. Симфония № 9, ч. II
Рухливо
Подвижно
Й. Брамс. «Угорський танець»
Й . Брамс. «Венгерский танец»
Швидко
•>
Е. Гріг. «Норвезька мелодія»
Э. Грнг. «Норвеж ская мелодия»
189
ЛЯ-БЕМОЛЬ МАЖОР
ЛЯ-БЕМОЛЬ МАЖОР
З а в е р ш и т и м е л о д і ю (п р . 7 2 9 ) :
З а к о н ч и т ь м е л о д и ю (п р . 7 2 9 ) :
Грайливо
Игриво
5
1
729 4 %
730
|g g
#
т
щ
$
I
t
е е
r ==p
щ
I
f
Ip
I
і
J
J ~ -J.... і J
f
f ~ TГ ....P
Т
я
гра _
на
^
1
f
—j
f
f
f
= f
мо_ ло_ да_
ла,
впе_ ред всіх
гу _
ля _
_
ш
" Г ' Г Ь
1A 1
ла.
У к р а їн с ьк а н а р о д н а пісня «Ой ход ил а Г алю н я»
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой ход ила Г алю н я»
732
г 7
8
У к р а їн с ь к а н ар о д н а пісня «Ой у місті Б о гу сл авку »
У к р а и н с к а я н а р о д н а я песня «Ой у місті Б о гу с л а вку »
Бон. да _ рів _
^
+
\l
лі»
Повільно
Медленно
7
ш
Помірно
ка_ пе_
6
і
Ш
ш
т
191
й. Гайдн. «Старий»
й. Гайдн. «Старик»
Д у ж е повільно
Очень
733
медленно
$
І ш
ориг. A-dur
1J
ш
ш
ш
ФА МИНОР
ФА МІНОР
s
d
739 ф
740
у
ц
If V
^
p p
4 ^ 1щ
р
чО
r
>
Ü
J~1
^
/
Т
Л
Г
п
Ш
£
5
4
—И--------V-■-^—и--
—«-=— —
te ■■■■■■f ---- --
4
6
7
■— ■—
8
------ і
------ 1
Ф. Шуберт. «Заціпеніння»
Ф. Шуберт. «Оцепенение»
Д оси ть швидко
ориг. e-moll
Довольно быстро
741
Щ
I
і Ui і
т
... іг Ш
Не спеша
¥ЗЩ
і
Ши ШШ і [ / ЩШJ
р
191
■0— ф
И.-С. Бах. Соната для скрипки
И.-С. Бах. Соната для скрипки
Не поспішаючи
742
& ....... V
za
ш
В. А. М о ц а р т . С о н а т а № 2, ч. II
В.-А. М о ц а р т . С о н а т а № 2, ч. II
Повільно
М едл ен н о
$
kb
743
Р Ш Ш
Л
ш
» .
т
$
Ф. Ш у б е р т . Б а р к а р о л а
Ф. Ш у б е р т . Б а р к а р о л а
Помірно швидко
к*
744
У м ерен н о бы стро
P i JJ і J J I
І
P
■
f
$
h±i
m
і
т а П
ш
г г і
і
а
Помірно
М. Л е о н т о в и ч . «О й з - з а гори к а м ' я н о ї »
Н. Л е о н т о в и ч . «О й з - з а го ри к а м ’я н о ї»
*
У м еренно
745
Ой з-за г о _
ри
ка_м’я_но_
ї
го_лу_бй—
лі_
та_
ють.
Г= Т
Не
за _ зн а _
ла
роз_ко_ш онь_
ки,
вже л і .т а
ми _
на_
ють.
195
СЕКВЕНЦИИ
С Е К В Е Н Ц ІЇ
Подвижно
746-■-Л |Ь ц — Ь - + 0 -ш --:
.... ШЯ ~ ......
і
Л П
і ь
... і , 1 1 - ..... .....- Ч - |у 1
- -
Й . Г а йд н. С и м ф о н і я № 11, ч. II
й . Га йд н. С и м ф о н и я № И , ч. И
Швидко
^ Быстро і
u u Jiy p iü i r : £ f
Ш . Гун о. « Ф а у с т » , д. 111
Ш- Гуно. « Ф а у с т » , д. III
Досить ж ваво
Довольно живо
748
орн г. C - d u r
т
i S
p
£
П. Ч айковський. « Б ар к а р о л а »
Д у ж е жваво
Очень живо
Л . Б е т х о в е н . С о н а т а № 29, ч. II
Л . Б е т х о в е н . С о н а т а N i 29, ч. И
ори г. B - d u r
ЗМІСТ
В ІД А В ТО РІВ
.
.
.
П Е Р Ш И Й КЛАС
.
.
5
Д РУ ГИ Й КЛАС
.
.
48
ТР Е Т ІЙ КЛАС
.
.
.
ЧЕТВЕРТИ Й КЛАС
З
\ ju x m , Ш
т
Іи С Г м f f ]
f/0
ОТ А В ТО РО В
.
.
145
..
УП^ОСЯлМ
ин
з
Л 7
Т-Вь
JU
449
ВТОРОЙ КЛАСС
.
48
Cpotfc ü - u j u w j ^
yäY
ТРЕТИЙ КЛАСС
.
107
t& Y lsT <J
< ilu b
'fSbC
145
%*
ЛСи
fyö
445
р /О сЛ ^ . J •
.
іш ^ и и ^ ш з о
П ЕРВ Ы Й КЛАСС
ш ш ь
107
СОДЕРЖАНИЕ J L KUdU
К лм л
іш Щ к іи
З
! ^ Г5
ЧЕТВЕРТЫ Й КЛАСС
іЛ+сі
кАЛЛ>(Л<Л^
484
4*%-
JT o u fiQ tU M jJy M ^)--^ A i i
^ L a m J ü u A u b UAtcj 1
ty x ^ ju n ^ J
449
ны
4№
4*0
■itsїї*
-/З Г
9^jwiu^-buu uuUfd. 45}
tfksuMZMjLUL. ТкехЦмь 4 M
Л аЛ ь U M k s n e ^ f i,
(рос иМЛ-С+^іф_,
С исі^Ш 4^са
4
49
ß O
Я ,
І9Є
160
Скачать