Загрузил malikat.isayeva.95

Родной язык КТП

Реклама
Родной язык
Дата
03.09
09.09
23.09
01.10
08.10
22.10
29.10
1 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагъай
Дарган мезличила баянти
Школа, класс, белчIудила ваяхI
Школа, класс, белчIудила ваяхI
ХIязла ваяхI
Юрт, азбар, кьакьа
Хъали ва хъа ваяхI
II четверть
12.11
19.11
26.11
03.11
10.12
17.12
24.12
Хъалибарг
Хъалибарг
Беркала ва тIалхIяна
Адамла кьаркьала ва илала умудеш
УчIанна савли лугIи
Адамла арадеш ва бамсриихъни
Адамла арадеш ва бамсриихъни
III четверть
14.01
15.01
21.01
22.01
28.01
29.01
04.02
05.02
11.02
12.02
25.02
26.02
04.03
05.03
11.03
12.03
18.03
19.03
Сагаси дус
Дусла замунти
Дила ВатIан, Шагьар ва ши
Дарган мезла кIирка хIурпрачил тяниш биъни
КI - хIярп руркъни
Къ - хIярп руркъни
Кь - хIярп руркъни
ТI - хIярп руркъни
ПI - хIярп руркъни
ГI - хIярп руркъни
Гь - хIярп руркъни
Гъ - хIярп руркъни
ЧI - хIярп руркъни
ХI - хIярп руркъни
Хъ - хIярп руркъни
Хь - хIярп руркъни
ЦI - хIярп руркъни
КIирка хурпри тикрардарес
Родной язык
Дата
1 класс
Тема урока
IV четверть
01.04
02.04
08.04
09.04
15.04
16.04
22.04
23.04
29.04
30.04
07.05
13.05
14.05
20.05
21.05
КIирка хIурпри дархьли лукIес бални
БелкIла ва кабяхъла хIурпри декIардарес бални
Адамтала ум ива фамилияби халал хIарпличил лукIес
Гьар предложение халал хIярпличил бехIбирхьес бални
БиркIанти ва тIамри хIясибли дугьби руркъни
ТIамри дархьли ирахъес ва гъайбикахъес бурснибарни
Дарган мезла лерилра бурсибарни тIамри дархIли, чучимешути
цархIил тIамрачил гъудурхIедарили дурес
КIирка хIупри дархьли ирес ва лукIес
Бурусиличи лехIиркъес бални
БучIнила ва лукIнила дурсрачир сагати дугьби жигарли руркъни ва
мезлизи духIнакайъни
Учительла суалтас бархьли жаваб лугес бурсибарни
Предложениеби дархьли каргьхъес бурсибарни
Лерилра халат ива диштIати хIурпри хаслира кIирка хIурпри
дархьли лукIес
БучIнилизиб гIягIниси мерличиб интонация ирахъес
Тянишси сурат ХIясибли биштIаси хабар бурес бални
Родной язык
Дата
02.09
09.09
17.09
23.09
02.10
09.10
16.10
23.10
30.10
2 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагъай
1-ибил класслизи белчIунти тикрардарес
Предложение ва дев тикрардарес
Абхьибти ва кIяпIти тIамри
КIирка хIурпри руркъни
ГI – хIярп руркъни ва бузахъни
Гъ – хIярп руркъни ва бузахъни
Гь –хIярп руркъни ва бузахъни
КI – хIярп руркъни ва бузахъни
II четверть
13.11
16.11
20.11
23.11
27.11
30.11
04.12
07.12
11.12
14.12
18.12
21.12
25.12
28.12
Къ – хIярп руркъни ва бузахъни
Кь – хIярп руркъни ва бузахъни
ПI – хIярп руркъни ва бузахъни
ТI – хIярп руркъни ва бузахъни
ХI – хIярп руркъни ва бузахъни
Хъ – хIярп руркъни ва бузахъни
Хь – хIярп руркъни ва бузахъни
ЦI – хIярп руркъни ва бузахъни
ЧI – хIярп руркъни ва бузахъни
КIирка хIурпри тикрардарес
КIирка хIурпри дархьли ирес ва лукIес
Ъ – бурцрила ишара
Ь – кIантIидешла ишара
ДелчIунти тикрардарес
III четверть
15.01
22.01
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02
05.03
12.03
19.03
Даргала алфавит
БиркIан ( слог )
Дугьби чердихни
Дев
Се? Ибси суайс жаваб лугунти дугьби
Чи? Чили? Чихъали? Ибти суайс жаваб лугути дугьби
Чи? Чили? Чихъали? Ибти суайс жаваб лугути дугьби
Адамтала умазиб ва фамилия базиб халал хIарп
Диктант
ХIяйвантала умазиб халал хIарп
Родной язык
Дата
2 класс
Тема урока
IV четверть
02.04
05.04
09.04
12.04
16.04
19.04
23.04
26.04
30.04
07.05
14.05
17.05
21.05
24.05
28.05
Мер мусала, шимала, шагьуртала умазиб халал хIарп
Халал хIарпличил лукIунти дугьби тикрардарес
Сегъуна? Сегъути? Ибти суалбас жаваб лугунти дугьби
Сегъуна? Сегъути? Ибти суалбас жаваб лугунти дугьби
Се бирули? Се бариба? Се биру? Ибти суалтс жаваб лугунти
дугьби
Се бирули? Се бариба? Се биру? Ибти суалтс жаваб лугунти
дугьби
Предложение
Хабарла, суалла ва вявла предложениеби
Предложениела бекI членти
Предложениели зарти дугьбала ургабси бархбас
Предложениеличила лерилра делчIунти тикрардарес
Предложениеличила делчIунти тикрардарес
Диктант
Предложенияла бекI членти тикрардарес
Граматикализи род дусла духIнар делчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
02.09
09.09
17.09
23.09
30.09
07.10
17.10
21.10
28.10
3 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагъай
2-ибил класслизир делгIунти тикрардарес
2-ибил класслизир делчIунти тIикрардарес
Абхьибти тIамри ва хIурпри
КьяпIти тIамри ва хIурпри
Абхьибти ва кьяпIти тIамри ва хIурпри тикрардарес
Дев чуббихни
Диктант
Ъ ва Ь хIурпри дарган мезлизир (белкIла ва мухIлила гъайлизир)
дузахъни
II четверть
11.11
15.11
18.11
22.11
25.11
29.11
02.12
06.12
09.12
12.12
16.12
20.12
23.12
27.12
Аслу ва ахир
ХIячи
Приставка ва суффикс
Девла бутIни тикрардарес (хIечи, аслу, ахир. приста. суфф.)
Учидяхъ дугьби
Существительное
Хасти ва тIинтIи существительноеби
Существительноела жинс
Существительноела лугIни
Существительное тикрарбарес
Прилагательноела мягIна ва суалти
Прилагательное существительноеличил жинслизилб барбиркни
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
III четверть
13.01
20.01
03.02
10.02
17.02
24.02
03.02
13.02
17.02
Прилагательное существительноеличил жинслизилб барбиркни
Прилагательное
существительноеличил
лугIни
хIясибли
барбиркни
Прилагательное дахъликъуни алкIни
Прилагательное тикрарбарес
Числительное
Кьадар числительноеби ва илди лукIни
Гьаб – гIергъидешла числительноеби ва илди лукIни
Диктант
Числительное тикрарбарес
Родной язык
Дата
3 класс
Тема урока
IV четверть
04.04
07.04
11.04
14.04
18.04
21.04
25.04
28.04
05.05
12.05
16.05
19.05
23.05
26.05
Глагол ва илала мягIна
Глагол
Глаголла замунти
Существительноеличил глагол жинслизиб балбиркни
Глагол тикрарбарес
Предложение
Предложениела жураби. Хабарла предложение
Вявла ва суалла предложениеби
Предложениела ахирлизир ишариби
Предложениела бекI членти . Подлежащее
Диктант
Предложениела кIинбил даряжала членти
Предложениела кIинбил дарожала членти
ДелчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
02.09
09.09
17.09
23.09
01.10
08.10
17.10
22.10
26.10
29.10
4 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагай
3 – ибил класслизи делчIунти тикрардирас
3 – ибил класслизи делчIунти тикрардирас
Дев девла цIахIнабик
Гъайла бутIни. Существительное
Существительноела жинс секьяйда декIарбарес вирара
Хасти ва тIинтIи существительноеби секьяйда декIардарес
вирара
Диктант
Существительноела лукIи
Дарган мезла падижуни. ГIадатла
II четверть
12.11
16.11
18.11
23.11
26.11
30.11
03.12
07.12
10.12
14.12
17.12
21.12
24.12
28.12
Уйхъу падеж
Актив падеж
Хас падеж
Лугу падеж
Барх падеж
Гьалабихь падеж
Сабаб падеж
Мер падежуни
Существительоеби падежунардирни
Существительноела хIябал склонение
Существительноеличила делгIунти тикрардарес
Существительноела падежуни тикрардарес
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
III четверть
14.01
21.01
28.01
04.02
11.02
18.02
25.02
04.03
11.03
18.03
Прилагательное. Прилагательноела лугIни
Прилагательноела жинс
Прилагательноела падежини
Числительное
Цалабикни хIясибли числительноела жураби
Иргъахъуси мягIна хIясибли числительноела жураби
Числительноеби падежунардерни
Местоимение ва илала жураби
Диктант
Местоимение жинс ва лугIни
Родной язык
Дата
4 класс
Тема урока
IV четверть
01.04
05.04
08.04
12.04
15.04
19.04
22.04
26.04
29.04
06.05
13.05
17.05
20.05
24.05
27.05
31.05
Местоимениеби падежунардерни
Глагол
Глагола белгиагар форма
Глагол замунти хIясибли барсбикIни
Глаголла гьаннала замана
Глаголла убла замана
Глаголла гIурла замана
Глаголла хIябалра замана
Глаголла бахI
Глаголла бяхIла ахирти
Предложение ва илала мягIна хIясибли жураби
Предложениела бекI членти
Предложениела кIиибил даражала членти
Диктант
Предложениела членти тикрардарес
ДелчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
04.09
09.09
19.09
23.09
30.09
07.10
17.10
21.10
28.10
5 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагъай
4 – ибил класс делчIунти тикрардарес
Девла бутIни тикрардарес
Гъала бутIни тикрардарес
Прилагательное
Глагол ва наречие гьандикахъни
Глагол бяхIни хIясибли баребикIни
Диктант
Дугьбала цалабик
II четверть
11.11
16.11
18.11
23.11
25.11
30.11
02.12
07.12
09.12
14.12
16.12
21.12
23.12
28.12
Дугьбала цалабикурала жураби
Предложение
Предложениела жураби. Хабарла, амрула, суалла ва дигнила
Предложениелизир суалла дугьби ва суалла кесекуни лукIни
Предложениела бек членти. Подлежащее
Сказуемое
Объект
КIиибил даражала членти. Определение
Дополнение
Аги-кьайда
ТIинтIти ва тинтIти ахIенти предложение
Ца жжурала члентар предложениеби
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
III четверть
13.01
20.01
03.01
10.01
17.01
24.01
03.03
13.03
17.03
Дугьабиз
Гварси гъай
Диалог
Гъайла тIамри. Абхьибти ва кьанти тамри
ХIурпри ва алфавит
Кьяпти тIамри мешудиркIни дуртIни ва илди лукIни
Дугьби биркIантачи дуртIни ва илди чердихни
Диктант
Лексика. Дев ва илала мягIна
Родной язык
Дата
5 класс
Тема урока
IV четверть
05.04
07.04
12.04
14.04
19.04
21.04
26.04
28.04
05.05
12.05
17.05
19.05
24.05
26.05
31.05
Дугьбала гьарси ва чехибси мягIна
Дахъал мягIнубар дугьби
Омонимти
Синонимти
Антонимти
Девла лексиколашалси разбор
Девла цалабик. Ца хIячила дегIти дугьби ва ца девла фомаби
Аслу ва ахир
ХIячи, суффикс ва приставка
Девла бутIни лугIни
Морфология. Существительноела мягIна ва лишанти
Хасти существительноеби лукIни
Существительноела жинс ва лугIи
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
04.09
07.09
11.09
18.09
21.09
27.09
02.10
05.10
11.10
16.10
19.10
25.10
01.11
6 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагъай
ДелчIунти гьандикахъни. Фонетика. Синтаксис
Лексика ва фразеология
Дарган мезла дугьбала хазна
Дарган мезлизир аслу-минала ва гIерасибти дугIба
Урус мезлизирад гIерасибти дугьбива илди лукIни
СапигIятла дугьба
Литературный мез ва лугъатла дугьба
Дуркьадиубти ва лугъатла дугьби
Диктант
Даргала литературный мез давлачердикни
Даргала литературный мез давлачердикни
Дарган мезличила делчIунти тикрардарес
II четверть
09.11
13.11
15.11
22.11
23.11
06.12
07.12
11.12
14.12
25.12
28.12
Фразиологизмаби
Девла цалабик ва дев алкIни
ХIедарибти ва дарибти дугьби
Морфологический тяхIярли дугьби алкIни
Учидяхъ, цаладяхъ дугьби
Учидяхъ дугьби лукIни
Дкгьби, илдала формаби алкIуси детар.дарес
Диктант
Девла бутIназир абхьибси лукIни
Морфология
ДелчIунти тикрардарес
III четверть
10.01
15.01
17.01
22.01
24.01
29.01
31.01
05.02
07.02
Существительное ва илала жинс
Существительноела кьадар
Существительноебала дахъликьала кьадар
Существительноела падежуни ва склонение
Сущуствительноела морфологический разбор
Существительноеби детарни
Прилагательное
Прилагательноела жураби
Прилагательноеби падежунардерни
Родной язык
Дата
12.02
14.02
19.02
21.02
26.02
28.02
05.03
12.03
14.03
19.03
6 класс
Тема урока
Прилагательноеби детарни
Прилагательноела меркаб существительное бузахъни
Прилагательноела морфологический разбор
Числительное
Цалабикни хIясибли числительноела жураби
Чеслительноела детарни
Чеслительноела падежунардирни
Диктант
Числительноела морфологический разбор
Местоименияла мягIна ва илала грамматический лишанти
IV четверть
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04
07.05
14.05
21.05
24.05
28.05
31.05
Местоимениела жураби
Глагол. Глаголла белгиагар форма
Цалабикни хIясибли глаголла жураби
Цалабикни хIясибглаголла жураби
Глаголти детарни
Учидяхъ глаголти
Учидяхъ глаголти лукIни
Диктант
Кумекла глаголти
Глаголличила делчIунти гьандушес
ДелчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
04.09
07.09
18.09
25.09
30.09
07.10
18.10
21.10
28.10
7 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагъай
6 – ибил класслизи делчIунти тикрардарес
Чердурхути ва черхIедурхути глаголти
Глаголла жураби
Глаголтала тамнахIенти жураби
Чеббируси глагол
Глаголла наклонениеби. Хабар наклонение
Диктант
Убла заманала глаголти бяхIянардирни
II четверть
11.11
15.11
18.11
22.11
25.11
29.11
02.12
06.12
09.12
13.12
16.12
20.12
23.12
27.12
Гьаннала заманала глаголти бяхIянардирни
ГIурла заманала глаголти бяхIянардирни
ШартI наклонение
Следствиела наклонение
Дигрила наклонение
Амру наклонение
Суал наклонение
Глаголла приставкаби лукIни
Глагол – существительное
Глаголла морфологический разбор
Причастие
Причастие детарни ва лукIни
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
III четверть
13.01
20.01
28.01
03.02
10.02
17.02
24.02
03.30
11.03
17.03
Причастие жинслизиб ва кьадарлизиб. Существительноеличил
балбиркни
Причастиела авид (причастный оборот)
Причастиела морфологический разбор
Причастиеличила делчIунти гьандушес
Деепричастие
Деепричастие лукIни
Деепричастиела авид ( деепричастный оборот)
Деепричастиела морфологический разбор
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
7 класс
Тема урока
IV четверть
04.04
07.04
11.04
14.04
18.04
21.04
25.04
28.04
05.05
12.05
16.05
19.05
23.05
26.05
30.05
Наречиела мягIна
Наречиела жураби
Наречиела жураби
Наречиеби детарни
Наречиеби детарни
Наречиеби лукIни
Наречиела морфологический разбор
Наречие тикрарбарес
Послелог
Союз
Кесек
Междометие
ДелчIунти тикрардарес
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
8 класс
Тема урока
I четверть
04.09
11.09
18.09
25.09
02.10
09.10
16.10
23.10
30.10
Гьалагъай
7 – ибил классилизи делчIунти тикрардарес
Лексика ва фразиология
Девла цахIнабик ва дугьби детарни
Морфология. Синтаксис ва пунктуация
Дугьбала цалабик ва илала бекIлидиубти лишанти
Предложение. Предложениела хасти лишанти
Диктант
Дугьби сари-ургар дархдаснила тяхIурти
II четверть
13.11
20.11
27.11
04.12
11.12
18.12
25.12
МягIналашалси ударение
Царка предложение. Предложениела каргьни
Царка предложениела жураби
Предложениела бекI членти
Царка сказуемое
Цалабяхъ сказуемое
Диктант
III четверть
15.01
22.01
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02
05.03
12.03
19.03
Бигьни
Предложениела кIиибил даражала членти. Определение
Предложениела кIиибил даражала членти. Дополнение аги-кьяйда
БекI членти хIясибли царка предложениела жураби
Белгиагар подлежащеела бегI предложение
Объектагар ва белгиагар объектала бегI предложение
Уахъ предложение
Таманси ва таманах Iенси предложение
Диктант
Предложениела ца журала членти
Родной язык
Дата
8 класс
Тема урока
IV четверть
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04
07.05
14.05
21.05
28.05
Ца журала члентачинлти союзни
Ца журала члентачил багьлабирнила ишараба
Обобщающий дугьби ва илдачил багьлабирнила ишараби
Дугьабиз
Дугьби – предложениеби
Хасдарибти члентар предложениеби
Дурусдешь иргъахъути хасдарибти члентар предложениеби
Диктант
ДечIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
05.09
12.09
26.09
03.10
17.10
24.10
31.10
9 класс
Тема урока
I четверть
Гьалагъъай
8 – ибил класслизи делчIунти тикрардарес
Учибяхъ предложениела тIинтIти баянти
Учибяхъ предложениела жураби
Цалабяхъниличилси союзунаначилси учибяхъ предложение
Диктант
Къаршидурцути союзуначилси учибяхъ предложение
II четверть
14.11
21.11
28.11
05.12
12.12
19.12
26.12
ДекIардирути союзуначилси учибяхъ предложение
Союзунар цалабяхъниличилси учибяхъ предложениелизир
багьлабирнила ишараби
Чебедниличилси учибяхъ предложение
Нукьсанси ва нукьсанси ахIенси чебедиб предложение
Чебедиб предложение бекI предложениелизи бигьни
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
III четверть
16.01
23.01
30.01
06.02
13.02
20.02
27.02
06.03
13.03
20.03
Аги – кьяйдала чебедиб предложениеличилти учидяхъ
предложениеби. Сабабла чебедиб предложение
Мурадла чебедиб предложение, ва шартIла
Заманала, ва мерла чебедиб предложение
Чебедниличилси учибяхъ предложениела разбор бирни
Союзуниагар учидяхъ предложениеби
ТIинтIси учибяхъ предложениеличила баянти
Чумал чедедиб предложениеличилси тIинтIси учибяхъ
предложение
Цалабяхънилара чебеднилара гьуйчил детаурти тIинтIти ва
учидяхъ предложениеби
Диктант
Союзуначилра союзуни агарли интонацияличилра учидяхъ
предложениеби
Родной язык
Дата
9 класс
Тема урока
IV четверть
03.04
10.04
17.04
24.04
15.05
22.05
КIел тяхIярли дархдикибти ва кIел тяхIярли дигьунти
предложениеби
ЖамигIятла гIямрулизиб мезла кьадри
Литературный дарган мез ва лугъатуни
Дарган мез гьаладяхъ дашнилизиб ва давлачердикIнилизи урус
мезла кьадри
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
Родной язык
Дата
11 класс
Тема урока
I полугодие
04.09
11.09
18.09
25.09
02.10
09.10
16.10
23.10
30.10
13.11
20.11
27.11
04.12
11.12
18.12
25.12
Гьалагъай
Мезличила баянти
Даргала литературный мез акIни, дузни ва гьаладяхI дашни
Стилистика ва гъайла культура
Лексика
Фразеология
Фонетика
Диктант
Орфоэпия
Девла цахIнабик. Девла морфемаба
Дугьби детарни
Морфология. Существительное
Прилагательное
Числительное
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
II полугодие
15.01
22.01
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02
05.03
12.03
19.03
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04
07.05
14.05
21.05
Местоимение
Глагол
Причастие
Деепричастие
Наречие
Послелог
Союзличила баян
Кесекуни
Диктант
Междометие
Синтаксис. Синтаксисличила баянти
Предложениела бекI членти. Подлежащее
Сказуемое, объект
Предложениела кIиибил даражала членти
Царка предложениела цалабик
Гьрси гъаай
Диктант
ДелчIунти тикрардарес
Скачать