Загрузил Elena Belotsercovets

Контрольна робота з фізики "Основи термодинаміки"

Реклама
naurok.com.ua
«На Урок»
Контрольна робота з фізики 10 клас за
темою "Основи термодинаміки"
1.
ПІБ:
Клас:
Дата:
Розділ фізики, який вивчає перетворення енергії в системах із багатьох частинок, нехтуючи
при цьому механізмами теплових процесів, називається ...
2.
а) механіка
б) термодинаміка
в) молекулчрна фізика
г) атомна і ядерна фізика
Внутрішня енергія тіла - це...
а) кінетична енергія руху його молекул
б) потенціальна енргія взаємодії його
молекул
в) кінетична енергія хаотичного руху і
г) робота, виконана над тілом іншим
потенціальна енергія взаємодії його
тілом
молекул
д) робота, передана тілу іншими тілами
3.
Зміна стану тіла, а отже, і його внутрішньої енергії може відбуватися...
а) тільки шляхом виконання роботи
б) тільки шляхом надання тілу деякої
тілом (над ним)
в) шляхом виконання роботи тілом (над
кількості теплоти (або забирання)
г) зміна стану тіла не залежить від зміни
ним) і надання тілу деякої кількості
його внутрішньої енергії
теплоти (або забирання)
д) зміна стану тіла не залежить від
зовнішніх факторів
4.
Внутрішню енергію тіла (системи) вимірюють в одиницях...
а) Дж/моль⋅К
б)
в) Дж/К
г) Дж/кг
Дж/кг⋅оС
д) Дж
5.
Кількість теплоти, необхідну для нагрівання тіла масою m кг від температури Т1 до
температури Т2 можна обчислити за формулою:
1
naurok.com.ua
6.
а) Q = - cm (T2-T1)
б) Q = mλ (T2-T1)
в) Q = cm (T2-T1)
г) Q = r m
При постійному тиску p об′єм газу збільшився на V. Яка фізична величина дорівнює
добутку pV у цьому випадку?
а) робота, здійснена газом
б) робота, здійснена над газом
зовнішніми силами
в) кількість теплоти, отримана газом
г) кількість теплоти, віддана газом
д) внутрішня енергія газу
7.
Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії газу, якщо йому передано 500 Дж теплоти, а газ
5
-3
3
при постійному тиску 10 Па розширився на 3⋅10 м ?
8.
а) 200 Дж
б) 400 Дж
в) 600 Дж
г) 1200 Дж
Перший закон термодинаміки формулюється так:
а) внутрішня енергія одноатомного
б) підведена до системи кількість
ідеального газу пропорційна його
теплоти частково йде на збільшення її
абсолютній температурі
внутрішньої енергії і частково на
виконання системою роботи
в) енергія в природі не виникає ні з чого
г) зміна внутрішньої енргії системи
і не зникає: кількість енергії незмінна
завжди дорівнює кількості теплоти, що
та акумулюється в атмосфері Землі
надана системі
д) енергія системи ніколи не змінюється
9.
У результаті отримання кількості теплоти 20 Дж і здійснення роботи внутрішня енергія
ідеального газу збільшилася на 15 Дж. Яку роботу було здійснено?
а) газ здійснив роботу 35 Дж
б) зовнішні сили здійснили роботу над
газом 35 Дж
в) газ здійснив роботу 5 Дж
г) зовнішні сили здійснили роботу над
газом 5 Дж
д) обота дорівнює нулю
10. Перший закон термодинаміки для адіабатного процесу має вигляд:
2
naurok.com.ua
а) Аг = - ΔU
б) Аг = - Q
в) Q = ΔU+Аг
г) ΔU = Q
11. Тепловий двигун віддає холодильнику 0,4 МДж теплоти. Визначити кількість теплоти, що
отримується від нагрівання, якщо ККД такого двигуна складає 35%.
а) η = Qхол/Qнагр ; Qнагр = Qхол/η ; Qнагр = 1,14
МДж
б) η =1-Qнагр/Qхол; Qнагр = Qхол/1-η ; Qнагр =
0,61 МДж
в) η = Qнагр/Qхол ; Qнагр = Qхол⋅η ;Qнагр = 0,14
МДж
3
naurok.com.ua
Ключ до тесту
1. б (1 балів)
5. в (1 балів)
9. в (2 балів)
2. в (1 балів)
6. а (1 балів)
10. а (1 балів)
3. в (1 балів)
7. а (2 балів)
11. б (3 балів)
4. д (1 балів)
8. б (1 балів)
4
Скачать