Загрузил Чёрная Лапка

kalchuk mi kuchinskii mv gaiova la ukrayinska mova 4 klas 3

Реклама
М.І. Каnьчук
М.В. Кучинський
Л.д. Гайова
УКРдУНСЬКд МО ВА
• 3 Ч8СІИН8
Мова рідна! Ти ж
-
· як море
- ,
безконечна, глибинна. .Котиш .і котиш
хвилі с;воїх. 11екснкон1в, а їм . нема~
юнця-краю.
С. Плачинда
дієвідміни дієсnів
ДІЄВІДМІНИ
ПЕРША
-уть, -ють
ЗАКІНЧЕННЯ
В 3-Й ОСОБІ МНО>Ки-іИ
пишуть
ТЕГЕРRJJНЬОГО ЧАСУ
читають
ДРУГА
-ать, -ять
кричать
клеять
Схеми розборів
Присnівник звик, незмінюваний в мові,
ознаки різні внражать при
cnoai.
Д.Бі.лоус
Прнсnівник
1.
На яке питання відповідає?
2.
Як він утворився?
Чисnівннк може визначить тобі
чнсnо речей, порядок при лічбі.
Д.Бі.лоус
Чнсnівник
1. На яке питання відповідає?
2. Розряд за значенням (кількісннй чи порядко.вий)~
З. Рід., число, відмінок (у порядкових числівниках).
М . І. Кальчук
М.В. Кучинський
Л.А. Гайова
УКРАЇНСЬКА
МОВА
*****
4клас
Частина третя
Суми
ТОВ НВП "Росток А.В. Т."
2016
УДК 373.3:811.161.2+811.161.2](075.3)
ВВК 81.2Р·921
К17
Схва.лено для використання у за.гальяоосвітяіх навчальних закладах
(Лист Інституту модернізації змісту освіти
від
-
вя1<овай завдання в групах;
-
цікава інформація;
-
виконай письмові завдання
01.06.16 № 2.1 / 12·Г·262)
-
допоможи самостійно їжачкові;
-
розфарбуй, ваналюй, пофантазуй;
-
зроби позначки в тексті над реченням
(звав
у книжці;
-
-
виконай письмові завдання
-
"+",не знав
-
"-",цікаво
- "!");
івдивідуальва робота над удосконаленням
грамотного і каліграфічного письма;
в окремому зошиті;
-
запиши каліграфічно слова з орфографічного
словника;
-
-
вапиmи слова, які зацікавили чи сподобались,
і пок.лади їх у словникову скривьку;
вислови власну дуr.осу,
повтори вивчене;
проведи від сонечка промінчик до вайцікавіmої,найкорисвішої для тебе вправи, викове.вої
ва уроці. Проведи промінчик із ? до вправ , які для тебе яезрозумі..nі .
-
К
-17
Ка.льчук М. І" Кучинський М. В., Гайова Л. А.
Украївська мова.
4 клас. 3 частина / Кальчук М. !.,Кучинський М. В., Гайова Л. А. -
С.: ТОВНВП"РостокА.В.Т.", 2016. -92с.
ББК 81.2Р-9211
ISBN 978-966-2091-67-0
© Кальчук М .І" Кучинський М.В" Гайова Л.А" 2016
ISBN 978-966-2091 -75-5
© ТОВНВП "РостокА.В.Т.",
2016
РОСЛИННІ СИМВОЛИ
Маnа:.ва
у
кожного
улюблені
квіти.
народу
є
СВОІ
Мальва
здавна
була популярною в Україні.
стебла
з
квітками
прикрашали
мало не кожну садибу.
з
наг1дками
мальва
Її
Нарівні
чорнобривцями
створювала
'
V
нац1ональнии
колорит укра1нського села.
За В. Скуратівським
Кольори квіток мальв
-
мов зітканий різнобарвний
килим: червоні, блідо-рожеві, жовтуваті, білі ...
.Високі
мальви
української оселі,
гордо
визирають
мережать вікна
із-за
тину
кожної
своїм різнобарв'ям,
.
створюють дивовижну веселку на широком у дворищ~.
Вони
густо
вкриті
ніжними
квітами
та
великими
лапатими листками. Живою стіною рослини закривають
.
.
с1льську хату в1д виснажливого сонця
Назва "мальва"
країнах
.1 лихого ока.
- латинського походження. У багатьох
Середземномор'я
ця
назва
збереглася.
Але
існують ще й інші назви (вони з'явились пізніше): рожа,
калачики.
Мальви в Україні ростуть і в дикому стані в лісах, на
узбіччі доріг.
Відваром дикої мальви лікують бронхіт, а з культурних
мальв темного кольору роблять природні барвники.
ЗаГ.Лозко
.•• І там, де звучить рідна мова,
живе український народ.
Володимир Сосюра
ЗМІНЮВАННЯ ЧАСТИН МОВИ.
ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ТА ЇХ ПРАВОПИС
Спостереженн• за змінюванн•м дієсnів у реченн•х.
Початкова форма дієсnів
[[і
1.
2.
Прочитайте речення. Надпишіть, до яких частин мови
належать виділені слова. Усно проаналізуйте їх.
Українську рідну мову в дар мені дали батьки.
Л.Забашта
Довідка. План розбору частин мови
Іменннк
1.
Поч. форма (називний
ВіАМіНОК, ОАНИНИ).
2.
Власна назва чи загальна.
З. Назва істоти чи неістоти.
4.
5.
6.
Прнкметннк
1. Поч. форма (називний
відмінок однини чолові­
чого роду).
2.
Рід.
РіА.
З. Число.
Число.
4.
Відмінок.
Відмінок.
Дієспово
займенник
1. Початкова форма
1. Початкова форма.
(неозначена форма).
2.
3.
4.
5.
2. Час.
3. Число.
4. Особа (в теперішньому і
Особа.
Рід.
Число.
Відмінок.
майбутньому часі).
5.
6.
Рід (в минулому часі).
Дієвідміна.
•Допишіть твердження. Для обr"рунтування своїх думок
використовуйте
власн1
малюнки-опори
про
частини
мови.
Іменник
частина
----------- і
мови,
що
називає
відповідає на питання
- - - - -?або - - - - -l
Займенник
-
частина мови, яка вказує на предмети,
іх ознаки, кількість, але
Прикметник
на питання
1х.
частина
мови,
що
----------
і
називає
відповідає
- - - - -? -----? - - - - -? -----?
Дієслово
частина
мови,
1
що
означає
відповідає
1
------------усі ці частини мови змінюються.
на
питання
.l
.l
Іменники
змінюються
за
Займенники змінюються за
-
_________ _ _
Прикметники змінюються за - - - - - - - - - - -
у 3-й особі однини
за
Перевірте себе: чи можете дописати таке твердження?
Дієслова
змінюються
за
З. Прочитайте подані речення. Простежте за зміною
дієслова.
Яке
слово
вжите
в
різних
формахl
Чи
правильно воно вжите?
Легеньк~й вітерець віяnн з моря.
Легенький вітерець віяnа з моря.
Легенький вітерець віяв з моря.
• Зробіть висновки про необхідність змінювання дієслів
для зв'язку слів у реченні та придумайте про це історію.
Виконайте малюнок до складеної історії.
4. Прочитайте текст, ставлячи слова в дужках у правильну
часову форм у.
У
Київська
давні
Русь.
давньоруська.
У
Але
часи
цій
(існував)
державі
через
могутня
(буде)
незгоди
м1ж
держава
єдина
мова
князями,
через
руйнівні напади монголо-татар ця держава (розпалися).
(Сформуються)
народності -
мови
цього
три
східно-слов'янські
росіяни, українці та білоруси. А на r'рунті
давньоруської
російська,
після
мови
(виріс)
українська
{розвивається)
і
східнослов'янські
білоруська.
в тісному
.
зв' язку
мови
-
Східнослов'янські
одна
з одною,
запозичуючи все краще, що є в 1нших мовах.
З журналу
• Підкресліть граматичну основу 1, 2, 5 речень. Від дієслів
поставте питання до залежних сл1в.
5.
До дієслів у початковій формі випишіть із попередньої
вправи інші форми цих дієслів.
Існувати
бути
-
-
розпастися
сформувати
вирости
- ______________
-
розвиватися
-
~~~~~~~~~~~~~~~-
• Порівняйте їх між собою. У яких із них можна визначити
число, час, а в яких ці ознаки не можна визнач"1тиl
ПриrаАайте!
Дієс11ова існувати, бути, вирости
неозначеної
форми.
Неозначена
-
дієсnова
форма
є
початковою формою дієсnова. Вона відповіда~
на питання що робитиl що зробити?
Неозначена форма дієсnова твориться за
допомоrою
суфікса
-ти
( -ть). Інкоnи пісnя
суфікса -ти стоять частки -ся (-сь): спілнуватис я,
обмінюватись.
6.
Прочитайте прислів' я та поясніть їх зміст. Знайдіть і
підкресліть дієслова неозначеної форми. Поставте до
них запитання.
1.
Книг а вчить, як на світі жить.
змовчати.
2.
У мій сказати, у мій і
За добру справу варто добре постояти.
3.
7. Поставте запитання до дієслів, визначте їх час .
Сміється,
сміявся,
буде
см1ятися,
засм1явся,
засм1ється.
Візьміть до уваги!
Дієсnова можуть виражати як незавершену
дію,
так
і
завершену.
У
теперішньому
часі
дієсnова виражають тіnькн незаверwену дію.
• Складіть і запишіть 2 речення, в яких би дієслова виражали
завершену і незавершену дію.
Словникова
~
8. Випишіть із словникової скриньки по зІ
слова,
що
належать
мови:
іменник,
до
таких
прикметник,
Складіть з ними речення.
частини
д1єслово.
Змінювання дієсnі~ (чисnо, час, особа)
llt
9.
~
1О. Пограймо в гру "Доберіть слова". Доберіть до
поданих іменників якнайбільше дієслів.
Зразок виконання:
Сніг (падає, кружляє, в'ється, виблискує, січе, виграє,
ліпить).
Учень, сонечко, книжка, день.
• Візьміть участь у конкурсі. На основі вивченого у З клас~
матеріалу складіть історію про змінювання дієслів.
11.
Визначте, яку частину мови вам доведеться зміню­
вати у тексті. Прочитайте текст, правильно вживаючи
слова в дужках.
Морозенко
(Дрімають)
земля під глибоким снігом.
(Не спить)
тільки зорі в далекому небі та не спить той старий дідуган
Морозенко.
Білим
гладенькою
кригою
(дишуть)
повітря
в
інеєм
(чіпляються)
(вистилають)
холодом.
собі
він
за
слід
(Розходилася)
дерева,
по
снігу,
сердитий.
(Колеться} від його натовпу чорна земля, (тріскаються)
снігова
кора.
Глухий
бренькіт
від
того
(йдуть)
понад
землею в холодному пов1тр1.
Панас Мирний
•Поясніть необхідність такої зміни дієслів.
Візьміть до уваги!
Дієсnова
змінюються
за
чнсnамн.
Вони
вживаютьс• •к в однині, так і в множині.
В
однині дієсnово вживаєтьс• тоді, коnи
воно називає дію одного предмета.
У множині дієсnово вживається тоді, коли
воно називає дію двох і більше предметів.
~ • Запишіть текст. Визначте число дієслів.
12.
Прочитайте уривки з текстів. Знайдіть і підкресліть у
них дієслова, визначте їх час. У яком у уривку дієслова
не вказують на час діі1 Як називають т~кі дієслова1
1. Кожен українець повинен любити свою Батьківщи­
ну
У країну.
Він
зобов' язаний
вивчати
і
шанувати їі
традиції та історію. Для кожного українця говорити рідною
мовою
2.
-
.
справа чест1.
Здавна в Україні на різдвяні свята ходили з ясною
зіркою
та
срібними
дзвіночками
Несли вони людям радісну звістку
маленькі
колядники.
- Христос народився!
Люди тішилися. До них ішли аж три празники в гості
(Різдво Христове, Щедрий вечір, Водохреще).
3.
коло
Дуже люблять українці барвисту мальву. Садять їі
хати.
Про
ці
красиві
квіти
вони
співають
пісні,
складають легенди. Мальва є символом України.
4. Кожен школяр ·у майбутньому вибере для себе
улюблену професію. Сумлінною працею він буде вносити
посильний вклад у розвиток своєї держави.
юlО~
•Знайдіть текст, у якому дієслова вказують на дію, яка:
- вже відбулася до того моменту, як ви про
- відбувається під час повідомлення про неї;
- має ще відбутися.
неї прочитали;
• Запишіть групами дієслова: теперішній, минулий і майбутній
час. Утворіть від них початкову форму.
Дієсnова змінюються за часами.
Дієсnова минулого часу вказують на дію,
яка відбуваnася до моменту мовnення про неї і
відповідають на питання що робив?
Дієсnова теперішнього часу означають дію,
яка відбувається
у момент мовnення про неї і
відповідають на питання що робить?
Дієсnова майбутнього часу називають дію,
яка
відбудеться
пісnя
розмови
про
не1·
і
відповідають на питання що зробитьl що буде
робити? що робитиме?
Дієсnова неозначеної форми не вказують
на чнсnо, особу, час виконання ді1· і відповідають
на питання що робити? що зробитиl
~Ц) 1З. В англійській мові виділяють 16 часових форм.
~d1
14. Чи змогли б ви пояснити причину зміни дієслів у
поданих реченняхl
1.
Ми (повибігаєте), снігу (накачаєте). (Л.Глібов).
2.
Я (навчаєшся) у красивій школі.
•Визначте особу дієслів.
юllО!І
~~~--1-/------------------------------------~
~
Дієсnова змінюютьс11 за особами.
•Правильно прочитайте речення.
15.
Намалюйте
галявину
дієслів
і
зобразіть
особливості змінювання дієслів. Придумайте
..
.
на
.
ній '
.
1стор1ю
про 1х зм1нювання.
• Порівняйте і проаналізуйте зміст вашої історії з істо­
рією вашої ровесниці Пономаренко Єлизавети з міста
Українки.
Лісова несподіванка
Одного разу я пішла зі своєю великою і дружною
сім'єю на прогулянку у ліс. Скільки цікавих несподіванок
ми побачили і почули там! Почули, як співав хор лісових
дзвіночків, а керував ним соловейко. Підглянули, хто ж
розфарбовує лісові квіти і робить їх запашними.
А
ще
дерево,
ми
на
побачили
якому
таке диво:
можна
було
стояло
незвичайне
прочитати:
Дієслова.
Я попросила мам у зупинитися біля цього дерева, том у що
в
.
школ~
ми
почали
вивчати
слова,
.
ЯКІ
належать
до
ц1є1
дерева,
ми
частини мови.
Придивившись
побачили
багато
до
цього
ц1кавого.
незвичайного
Внизу
на
стовбурі
було
написано, що слова, які живуть на ньому, означають дію~
На дереві було добре видно три великі гілки, на яких
розм1стились
слова. На одній сиділи втомлені слова, бо
ю
12 crs
вони вже свою роботу зробили · і натомились. На іншій слова
старанно
працею.
Третя
працювали,
гілочка
.
1
ми
була
.
спостер1гали
заповнена
за
..~хньою
словами,
які
відпочивали і планували свою роботу у майбутньому.
Під деревом сиділа часточка Не і сум увала. Дієслова
їй не дозволяли близько підходити і не хотіли з нею дружи­
ти, бо вона все заперечувала і з ними не погоджувалась.
Як тільки ми прийшли з прогулянки, я зразу ж все
побачене відтворила на своєму малюнку.
Спостереженн11 за змінюванням дієсnів за часами
у тексті. Часн дієсnів
16.
17. Озвучте за власним малюнком інформацію про
змінювання дієслів.
Розкажіть про особливість дієслів
неозначеної форми.
• Перевірте себе: чи зможете ви самостійно дописати
таке твердженняl
Дієслова
змінюються
за
вказуючи на виконавця діі~ за - - - - - - - - - - - - '
вказуючи на кількість виконавців діі~ за
вказуючи, коли відбувається дія.
ю
13 О!
-------'
18.
Прочитайте групи дієслів. Знайдіть ознаку, за якою
сформовані групи. Визначте, чи є зайве слово у кожній
груn1.
Виросту, збудую, рости, прилетять, поселю.
Люблю, раділа, цвіте, посміхається, пахне.
Зуnинилася,вискочила,подивилася,побачила,зникнути.
•Допишіть тверАЖення.
Дієслова змінюються за
_____ ________
Дієслова мають ------------- часи.
Дієслова
на діі: які відбувалися до моменту мовлення про них,
.
.
.
в1дпов1дають
1
на
------------ -.
1
питання
-------------.
1
Дієслова - - - - - - - - - - - - - часу означають
діі: які відбуваються в момент мовлення про них, 1
відповідають на питання
Дієс л о в а
ють
.
діі:
.
які
в1дпов1дають
часу
відбудуться
на
l
-------------
питання
після
розмови
про
назива-
них,
1
-------------l
- ------------?- -- -- - -- ---- ---·1
Дієслова
вказують
на
форми
час
ДіЇ
І
.
.
в1дпов1дають
на
не
питання
------------ ------l - - - -- - - - - - - - - -1
ю
14 (.'3
•
Запишіть дієслова. Усно поставте до них запитання та
визначте час.
• Усно побудуйте зі словами будь-якого рядка зв'язну
.
розпов~дь.
19.
•
Розкажіть історію про різні часові форми дієслова.
Уявіть ситуацію у Лісовій школі та візьміть участь у їі
І
•
розв язанн1.
Ведмедик крутився і не слухав пояснення Сови про
часи
дієслів.
Коли
Сова
попросила
його
пояснити,
як
розрізнити часи дієслів, то він не зміг цього зробити.
Після уроків Ведмедик змушений був попросити Білочку
пояснити йому цей матеріал.
• Зіграйте роль Білочки і поясніть Ведмедику, як розрізнити
часи ДІЄСЛІВ.
20. Прочитайте текст. Які твори В.О.Сухомлинського ви
читалиl Які герої вам сподобалисяl Чомуl
Васнпь Олександрович Сухомnинський
Жив
на
письменник
св1т1
педагог,
Василь
учений,
Олександрович
Сухомлинський. Він дуже любив дітей і
написав для них багато оповідань та
казок
зелену
про
ласкаве
травичку,
мурашок
1
сонечко
про
веселого
'
1
І
м яку
працелюбних
метелика,
про
зайчика-хвалька та голосистого півника,
І ю15~
про ласкаві мамині руки і добру бабусю.
Він писав казки про доброту,
бо сам був доброю
людиною і дуже хотів, щоб ви, діти, виросли добрими,
чуйними,
працьовитими,
любили
тата
й
маму,
рідну
дом1вку.
Хай усі книжки Василя Сухомлинського стануть вашими
друзями.
О. СухомАинська
•
Підкресліть дієслова і надпишіть над ними час.
• Твори яких письменників ви зараз читаєте? Розкажіть коротко
"
.
ІХ ЗМІСТ.
• Дієслова якого часу ви
використовували під час побудови
розповіді? Чому? Запишіть їх, добираючи до них дієслова в
майбутньому часі. Поставте запитання до дієслів теперішнього
і майбутнього часу.
21. Розкажіть про свій сьогоднішній день за таким
планом.
•
1.
Що вн робнлн вранці!
2.
3.
Що вн робите тепер у школі!
Що вн буде робнти після школи?
Запишіть
використані вами дієслова у три групи: за допо­
могою яких ви розповідали про події минулого; про дjі, які ви
робите тепер;
до них
діі, які будете робити
після школи. Поставте
запитання.
22.
Дослідіть у прочитаних творах читанки вживання
дієслів у різних часових формах. Випишіть дієслова і
визначте 1х час.
23. Прочитайте оповідання В.О. Сухомл.-rнського "Суниці
для Наталі". В.-rзначте мету цього твору.
юlбсs
Суниці дл• Натаnі
У четвертому класі вчиться маленька дівчинка Наталя.
Вона довго хворіла. Повернулася до школи бліда, швидко
втомлювалась.
Андрійко
розповів
своїй
мамі
про
Наталю.
Мама
сказала:
- Цій дівчинці треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане
бадьорою, червонощокою ... Понеси їх суниць, Андрійку.
Андрійкові хочеться понести суниць Наталі, але чомусь
соромно.
Наступного дня він усе ж таки взяв з дому
банку з суницями. Коли закінчились уроки, він підійшов до
Наталі. Вімав їх банку і тихо сказав:
- Це суниці. Ти їж, і щоки в тебе будуть червоні.
Наталя взяла банку з суницями. І тут сталося дивне.
Щічки
їі
стали
червоними,
немов
мак.
Вона
ласкаво
подивилася Андрійкові в очі й прошепотіла:
- Спасибі.
- Чому це щічки в неї стали червоними1 - з подивом
ду мав Андрійко. - Вона ще ж не їла суниць ...
• Чом у дівчинка почервоніла, коли Андрійко пригостив її
суницямиl
•
Чого вчить це оповідання1
• Знайдіть у перших чотирьох реченнях дієслова. Визначте
їх час. Зробіть висновок про зв' язок речень у тексті.
•
У тре тьом у реченні не названа дійова особа. Як ви
здогадалися, що це Наталяl
r~
~
24. Випишіть із прочитаних казок Василя
Сухомл.-.нського слова, які б ви
у словникову скриньку.
ю17~
пом1стили
Осо6nивості змінювання дієсnів минупоrо часу
25.
26. Візьміть участь у конкурсі на найцікавіше озвучення
історіі про змінювання дієслів.
27. Утворіть і запишіть від неозначеної форми дієслова
теперішнього, минулого і майбутнього часу.
Цікавитися,
виступати, аплодувати.
Зразок виконання:
Читати
•
-
читаю, читав, читатиму, буду читати.
Складіть і запишіть З речення, вживаючи дієслова у рtзних
часових формах.
28.
Спробуйте прочитати текст, вставляючи
ДІєслова
спочатку у теперішньому часі, потім у минулому часі
нарешті у майбутньому часі.
•
Поясніть, яку
роль відіграли дієслова у подіях, описаних у
текст~.
• Як змінюється текст?
У ліс . . . справжня весна. У зелене вбрання . . . дерева
та кущі.
. ..
лісові квіти і трави .... джмелі та інші комахи.
У затишному гіллі
29.
...
солов'ї,
...
зозулі.
Прочитайте текст.
•Спишіть його, розкриваючи дужки.
•Підкресліть двома лініями дієслова.
Дуб
Дуб люди недарма (називати) патріархом наших л1с1в.
Це могутнє дерево заввишки 20 метрів з міцними гілками,
ю18w
товстим стовбуром і темно-сірою потрісканою корою.
{Жити) понад
500-1 ООО років. З його кори ( видобу­
вати) дубильні речовини, а жолуді є доброю їжею для
свиней.
З
род у-віку
{шанувати)
у
народі
це
дерево.
"Міцний, як дуб",
- (висловлювати) люди своє ставлення
до нього. У літописах дуб (згадувати) як дерево Перуна бога дощу, блискавки та грому.
Віками
з
дубових
гілок
(нагороджувати)
сміливців, найхоробріших з хоробрих.
•
геро1в­
З журналу
Випишіть із тексту дієслова минулого часу із зв'язаними з
ними словами. Поставте між ними запитання. Визначте число і
. .
час ДІЄСЛІВ.
• Поясніть лексичне значення слова патріарх.
Зразок виконання:
Людн (що роблятьl) називають (множ., теп. час, ІІІ особа).
ЗО. Прочитайте текст. Як потрібно змінити дієслова, щоб
вони були зв'язані з іншими словами в реченнях? Як би ви
пояснили свій вибір?
Яроспав розбудовує місто
Коли Ярослав (бути) у Новгороді, (прийти) до нього
звістка, що печеніги {взяти) в облогу Київ.
Ярослав (зібрати) багато
воїнів і (рушити) на
Київ.
(Зустрітися) він з ворогами на тій горі, де зараз (стояти)
собор Софії. (Бути) тоді тут чисте поле.
(Початися) жорстока січа, і ледве до вечора (здолати)
лютих ворогів Ярослав. (Кинутися) печеніги (тікали) в усі
боки і не (знати), куди (бігла). Одні (тонути) в річках, інші в
болотах.
юl9UJ
За
князювання
Ярослава
Київ
прикрасився
новими
спорудами такими як Софіївський собор та Золоті ворота,
а в Печерськом у монастирі проводилось літописання та
книг описання.
За В. Бл.изнецем
• Спа..шіть текст, ставлячи запитання від іменника до дієслова.
Визначте час і число дієслів.
• Яку особливість мають дієслова минулого часу?
Дієсnова
минуnоrо
чнсnами, а в однині
Визначити
-
. рід
часу
змінІОІОться
за
і за родами.
дієслів
минулого
часу
допомагають займенники 3-ї особи однини 1
питання що робив? що робилаl що робило?
З 1• Назвіть спільну ознаку поданих дієслів. Утворіть від
. .
.
.
них ДІєслова в минулому час1 ус1х трьох род1в за зразком.
Закінчити, бачити, учити.
Зразок виконання:
Рости - росла (що робила!, жін. р.), ріс (що робивl, чол.
р.), росло (що робило?, с. р.).
•Складіть З речення, вживаючи дієслова у різних родах.
32.
Вставте пропущені букви у подані слова.
Т •.. л ..• фон
( .. .?) ... ; т •.. л ... грама ( .. .?) ... ;
юн ... ат ( .. .1) .•. ; т ... мп .•. ратура ( .. .?) ... ; тра .•. вай ( .. 3)
... ; фу ... бол ( .. 3) ... ; д ... ржава ( .. 3) ....
ю20сs
• Доберіть ДО цих СЛІВ ДІЄСЛОВа у минулом у час• ОДНИНИ І
поставте до них запитання.
• Запишіть складені словосполучення. Визначте рід дієслів.
33. Спишіть дієслова в порядку посилення діі (руху).
Мчав, йшов, летів, біг, повз.
•Складіть речення з цими словами і запишіть їх.
•Доберіть усно до слів кінь, поїзд, вуж дієслова в порядку
посилення 1х руху.
Змінювання дієсnів за особами і чнсnамн
у теnеріwньом у і майбутньому часі
~
34.
r:;;;:J
35.
~
Доnовніть цей текст 3-4 реченнями.
Незабаром
лелеки.
повернуться
на
нашу
співучу
землю
Вони прилітають тоді, коли ще сніг лежить на
землі. Jхній шлях додам у з вирію нелегкий.
Летітимуть вони через
.••
• Доберіть заголовок до складеного тексту.
• Підкресліть дієслова у минулому часі. Позначте над ними
ЧИСЛО І рІД.
•Визначте час інших дієслів.
ю21сs
36. Встановіть зв'язок сл1в у реченн1. Зробіть анал1з
виділеного слова як частини мови.
Нам батьки і вчителі хочуть щастя на землі.
М. Рильський
Довідка
Занменннк.
1. Початкова форма (Н.в.).
2.
Особа.
3.
Чнсло.
4.
ВіАмінок.
•Позначте особи займенників.
я
Тн
.
- - -- - - - -- - - '
Він, вона, воно
~
~
37.
- _____;
вонн
-
----------
Визначте, за якою граматичною ознакою поділено
дієслова на групи. Яка група дієслів відсутняl Допишіть їі.
Шумлять,
співають,
кричать,
малюють,
бігають,
пишуть, кидають.
Шумітимуть,
люють,
заспівають,
будуть
кричати,
нама-
напишуть, кинуть.
• Розкажіть про особливості д~єсл1в майбутнього часу (АНВ.
"Це цікаво").
ю22сs
1
В
38.
українській
мові
майбутній
час
має
просту, складну і складену форми: проста
понесу,
нестиму,
виросту,
встану,
вивчатиму,
вивчу;
ходитиму;
складна
складена
буду нести, буду вивчати, буду ходити.
39.
Прочитайте
речення
та
визначте
час
виділених
ДІЄСЛІВ.
1.
Я вранці голос горлиці nюбnю.
в степу за вітряками.
3.
Він там живе
2.
Я не забуду, тату, вас ніколи.
4. Вся Україна полум'ям rорить, він і на цьому наrріє
руки.
Л.Костенко
•
Визначте
граматичну
основу
речень
та
встанов1ть
за
допомогою питань зв'язок між головними членами .
•Закінчіть таке твердження :
Дієслова теперішнього 1 майбутнього часу зм1нюються за
---------------------
та
40. Підкресліть граматичну основу речень. Визначте
особові закінчення у дієсловах.
1. Я nюбn
2.
Тому він сміє
nюб
книгу
свій рідний край, а ти його nюб
,
що
сонечко ся
свою школу, береж
про історію свого
їі.
4.
рідного краю.
ю23~
. 3.
1
Ми
Я прочита:___
5.
Він
завжди
з•йд
до бабусі,
6. Вона завжди вітає
принес
щось смачненьке.
з дорослими.
•Позначте над дієсловами час та число.
• Позначте над займенниками їх число та особу.
• Зробіть висновки про змінювання дієслів у цих часах.
Візьміть до уваги 1
Дієсnова теnеріwньоrо і майбутньоrо часу
змінюються за чисnами та особами.
Змінювання дієслів теnеріwньоrо часу
Число
Однина
Особа
Відповідає
на питання
Приклади
1-ша (я)
що роблю?
пишу, стою
2-га (ти)
що робиш?
пишеш, стоїш
З-тя (він,
що робить!
пише, СТОІТЬ
1-ша (ми)
що робимо1
пишемо, стоамо
2-га (ви)
що робите/
пишете, стоїте
З-тя (вони)
що роблять/
пишуть, стоять
..
вона, воно)
Множина
ю24сs
Змінюваннs. дієсnів майбутньоrо часу
Чнсnо
Особа
1-ша (я)
Відповідає
на питання
Прнкnадн
що зроблюl
прочитаю
що буду робитнl
буду читати
що робитнмуl
читатиму
що зробишl
прочитаєш
що будеш робитиl
будеш читати
що робитимеш!
читатимеш
З-тя (він,
що зробитьl
прочитає
вона, воно)
що буде роб_итиl
буде читати
що робитнмвl
читатиме
що зробимо!
прочитаємо
що будемо робитиl
будемо читати
що робитимемо!
читатимемо
що зробите!
прочитаєте
що будете робити?
будете читати
що робитнметеl
читатимете
що зроблять?
прочитають
що будуть робити?
будуть читати
що робнтимуть1
читатимуть
2-га (тн)
Однина
1-ша (ми)
2-га (ви)
Множина
З-тя (вони)
ю25сs
41 •
Прочитайте речення. Підкресліть дієслова і визначте
їх число, особу.
·1. ·
Я поїду в · Карпати.
На повні груди ти вдихаєш
2.
пахощі тонкого свіжого аромату.
густий ліс.
4.
3.
За селом шумить
Від поцілунку ранкового сонця прокинеться
стоголосе поле.
•Перебудуйте і запишіть
речення так, щоб дієслова стояли у
множині. Визначте їх час і особу.
42. Перебудуйте речення, замінивши займенник ."я" на
"м~". , потім на "ти". Озвучте змінені тексти.
Я встаю рано, вмиваюся, прибираю постіль, снідаю
йду в школу. По дорозі заходжу до друга.
Я йом у з захопленням розповідаю про всі вчорашн~
новини. Я з .Радістю іду до школи.
• Запишіть один змінений текст (за вибором).
• Перевірте правильність написання дієслів за орфографічним
словником.
•Визначте час, число та особу дієслів.
Візьміть до уваги І
Особу
і
чнсnо
...
дієсnова
.
.
визначаємо
за
допомогою занменннка, питання та зак1нчення
дієсnова. Наnрнкnад: сиджу (що я ро6nю!)
1-wa
-
особа однини; сидять (що вони ро6nятьJ)
3-тя особа множини.
ю26сs
43. Прочитайте текст. Чи nравильно вжито дієслова в
дужках1 Чи дає це можливість зрозуміти основну думку
текстуl
Я (повести) вас на берег ставу і
ви
(побачити)
(сидіти)
в
ранкову
кущах,
зорю.
Ми
затамувавши
подих, щоб побачити соловейка. Він
(прокидатися) рано і (пити) краплину
роси. А потім дзвінко (розливатися)
його вранішня пісня.
В. Сухомлинський
• Перебудуйте і запишіть текст, поставивши ц1 д1єслова у
майбутньому часі.
• Випишіть граматичну основу речень, ставлячи між словами
запитання. Визначте число, особу дієслів.
Зразок виконання.
Я (що зроблюl) поведу (одн., 1 особа).
Сло~вникова
44.
Випишіть із словникової скриньки по
2 дієслова,
які ви
найчастіше вживаєте і ті, які рідко вживаєте. Запишіть їх
-
у теперішньому часі в різних особах однини і множини.
скрин~;ка
• Складіть і запишіть речення з двома дієсловами (на
вибір).
ю
27 ('1
Спостереження за особовими закінченнями дієслів.
Дієвідміни дієсnів
45.
46.
Прочитайте текст. Повторіть правила, які допомага­
ють написати слова з пропущеними буквами. Назвіть
причини необхідності змінювання дієслів у дужках.
Київ
Півтори
ш
- одне з найкра ... их міст світу.
тисячі
.
років
(височіти)
він
над
... роким ... н1пром.
В усі пори року
... иїв (прикрашати)
в ... л ... чезний парк. Та особливо красиве
.
м1сто
нав
(цвісти)
своє
.
.
... сн1,
коли
каштани.
.
на
... ого
вул
... цях
Кияни дуже (любити)
р1дне МІСТО.
Зжурнал,у
• Доберіть заголовок до тексту, обr'рунтовуючи свій
вибір. Запишіть удосконалений текст.
• Виділіть закінчення у дієсловах. Підкресліть д1єслова
третьої особи множини.
47. Випишіть із прочитаних творів читанки п' ять речень.
Підкресліть в них дієслова.
•Визначте час, число, особу і рід (якщо є) дієслів.
ю28ОJ
48. Прочитайте дієслова. За якою ознакою вони поділені
на дві групи? Виділіть закінчення у дієсловах. Визначте їх
особу.
Пишуть, малюють,
Бачать, кроять,
будують, течуть.
мовчать, біжать, стоять.
• Поставте подані дієслова у 1 особу множини; у 2 особу
множини. Запишіть їх у відповідні колонки.
• Які труднощі у написанні дієслів ви зустріли? Чи знаєте ви
правило,
яке
допомагає
правильно
написати
заКІнчення
в
дієсловах?
•Ознайомтесь із порадами Сови і спробуйте виконати вправу,
використовуючи нов1 знання.
Запам'ятайте!
Усі дієсnова подіnяються на дві дієвідміни.
До І дієвідміни наnежать дієсnова, які в 3-й
особі множини мають закінчення -уть, -ють, а в
інших особових закінченнях
несемо, копають
До
11
-
-
е1 є
: несуть -
копає мо.
дієвідміни наnежать дієсnова, які в 3-й
особі множнни мають закінчення -ать, -ять, а в
Інших особових закінченнях
-
и, ї
: бачать
бачиш, стоять - стоімо.
49.
Придумайте
дієвідміни.
історію
Зобразіть
це
про
на
скористайтесь ідеєю з довідки.
ю29сs
поділ
дієслів
малюнку.
При
на
дв1
потребі
Довідка
Дієслова
"зустрічаються"
з
проблемою
правильного
написання особових закінчень. У такій проблемній ситуації
вони
приймають
дієвідміни,
рішення
ознакою
поділитися
яких
є
на
зак1нчення
групи
2
у
З-й
особі
множини. Букви "е", "є", які між собою дуже схожі за
написанням,
Букви
"н",
вирішнли
"і",
"ї ",
"жити"
які
у
дієсловах
так_ож
між
написанням, залишилися в дієсловах
50.
І дієвідміни.
собою
схожі
за
11 дієвідміни.
Допишіть таке твердження:
Щоб визначити АЇЄВіАміну Аієслова, потрібно
поставити
51.
них
його
в
особу
Користуючись правнлом, визначте дієвідміну пода­
дієслів
і
правильно
вставте
букви
в
особових
зак~нченнях.
Вч_те, чита_те, дума_те, рад__мо,
здобуд___ш,
напиш_ш, вивч_мо, поміт_ш, пригрі_ш, прикле_мо,
заточ
- -
ш, спиш
-
ш, побіж
-
мо.
• Запишіть подані дієслова за дієвідмінами та визначте в них
особові закінчення.
Зразок виконання:
І АієвіАміна І/ АіЄ8іАМіНіІ -
юЗОсs
•••
• • •
І
І
52. Визначте дієвідміни дієслів ·1ду, nоіДу, стою, постою.
Змініть їх за особами в однина 1 в множин~. Повторіть
правило,
за
яким
ви
будете
перев1ряти
правопис
особових закінчень.
Зразок виконання:
...,.
1 особа: я - іАІХ], поіА [В сто ~ посто §
ми-
2 особа:
3 особа:
- ... ;
вони ....
ти
- ... ;
ви
він , вона, воно
- ... ;
•Виділіть особові закінчення дієслів.
53. Поясніть, які букви потрібно вставити на місці крапок,
розкрийте
дужки.
Поясніть
написання
частки
не
з
д1єсловами.
1.
Ід ... ш
вранці
полем.
На
пахощі тонкого свіжого аромату.
поженешся
гроші
-
жодного
повні
2.
груди
вдиха ... ш
За двома зайцями
(не)впійма ... ш.
3.
Здоров'я
за
(не)куп ... ш.
4. Поспіш ... ш - людей насміш ... ш.
5. З ким nовед ... шся, того й набер ... шся. 6. Що зна ... ш,
що вм1 .•. ш, те за nл ... чима (не)носити. 7. Ви чита ... те
історичні книжкиl
• Спишіть текст. Вкажіть дієвідміну дієслів. Виділіть у них
особові закінчення.
•Запишіть підкреслені дієслова в 2-й особі множини.
ю
31 (!6
Змінювання дієслів за часами
[[®
54.
55.
Прочитайте
текст.
Поясніть
спосіб
перевірю-і
правопису особових закінчень дієслів із пропущеними
буквами.
На обрії все вище п1д1има ••. ться сонце. ' Вийд ... ш на
вулицю і відчува .•. ш лагідне тепло його проміння. На три
години подовшав день. Із південної сторони дерев починає
танути сніг. Сьогодні лунають перші дзвінкі пісні птахів.
Метушлива синичка довго сидить на гілочці і висвистує
нехитру пісеньку. Весна не за горами.
З журна.лу
•Допишіть такі твердження:
До І АЇЄВіАміни належать Аієслова, які в 3-й особі
множини мають закінчення
- - - - - ' - - - - -І
інших особах мають закінчення
До
,
а
В
-----
11 АієвіАміни належать Аієслова, які в 3-й особі
множини мають закінчення
- - - - - ' -----І
інших особах мають закінчення
а
8
-----'-----
• Чи пом1тили ви зм1ни в природі? Складіть про це
речення.
•Вставте сво"і речення в текст. Запишіть його.
ю
32 C"(J
56. Озвучте за власним малюнком правило про зміню­
вання дієслів за часами.
• Перевірте себе!
Дієслова змінюються:
-
теперішній і майбутній час;
- минулий час;
- числами;
- родами (в однині).
особами (1-а, 2-а, 3-я);
числами.
57. Визначте час та дієвідміну поданих дієслів. Змініть 1х
за особами в однині і в множині.
Читаю, скажу.
•Визначте час, число дієслів та змініть їх за родами.
Співав, бачила, зраділо.
-
58. Прочитайте текст. Назвіть і поясніть причини змінювання
д1єсл1в
у
поданих
реченнях.
Визначте їх
час,
число, особу.
Як заєць узимку живе
Зима.
Усі
тварини
від лютого
холоду
(поховався).
А в зайця нема ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущиком
(виспалися),
Вдень
заєць
завтра
в
ярочку
(спала),
а
як
(прилягли).
прийде
"
ніч,
0
(виходять) погуляти й попоїсти. На високий
замет (вилізли), із кущів, із дерев молоді
гілочки пообгризає або кори поїсть.
Інколи
й у село (завітала) і почне сіно смикати. Так
і (жили) заєць цілу зим у.
Г. Скребицький, В. Чапліна
юЗЗсs
..,
о
0
о
• Що ви читали про життя зайців узимку1 Доповніть текст
власною інформацією.
59.
Визначте спільну граматичну ознаку поданих дієслів.
Позначте над дієсловами їх дієвідміни.
Читати, сидіти, рахувати, летіти, бігати, писати, рости,
говорити,
будувати,
сіяти,
кричати,
гор1ти,
дивитися,
стояти.
• Запишіть подан1 д1єслова у 2-й особі однини майбутнього
часу.
• Позмагайтесь у складанні речень із введенням у них якнай­
більшої кількості записаних дієслів.
60.
Прочитайте текст. Підкресліть дієслова і надпишіть їх
час.
Ніч у лісі
І
в
холодні
хруснула
деревами
легенько
зимові
ночі
триває
життя
і зламалась мерзла гілка заєць-біляк.
По діамантовій
пробігають лисиці.
це
у
л1с1.
пробіг попід
скатертині
Пролітають
Ось
снігів
над сніговими
наметами сови.
3
каJtендаря
• Випишіть дієслова минулого часу в однині, визначте 1х р1д.
Змініть їх за родами.
Зразок виконання:
Писав (ч. р.)- писала (ж.р.), писало (с.р.).
ю34ОJ
61.
-
Прочитайте речення. Письмово встанов1ть зв'язок
-
сл1в у реченн1.
Лісова галявина вкрилась білим пухнастим снігом.
о
о
'3
о
о
о
(J
'і)
Q
о
о
о
о
о
о
о
(J
о
о
о
о
о
о
о
о
о
•
о
о
• Знайдіть і підкресліть у реченні дієслово. Виконайте повний
розбір цього слова як частини мови, дотримуючись такого
плану.
Пnан розбору дієсnова
1.
2.
Частина мови.
Початкова форма.
З. Час.
62.
4.
Число.
5.
6.
7.
Особа.
РіА.
Дієвідміна.
Повторіть за власними малюнками правопис словни­
кових слів: (на)пам'ять, (будь)ласка, (до)побачення.
•Складіть із словами речення. Запишіть їх.
ю
35 ('3'
Граматичні форми дієсnова
63.
64. Розкажіть про особливості д1єсл1в у неозначеній
формі.
Продемонструйте,
як
ви
1х
зобразили
на
малюнку.
•
Замініть
подані
словосполучення
одним
д1єсловом
у
неозначеній формі.
Зразок виконання:
Давати. оцінку
-
оцінювати.
Давати оцінку, стати друзями, говорити пошепки, зняти
з себе одяг, давати дозвіл, робити ремонт.
65.
Замінити одним словом вислови.
Іти чітко в ногу. Іти дуже повільно.
•
Складіть речення з цими дієсловами.
•
Визначте час дієслів.
•Підкресліть їх двома лініями.
66.
•
Озвучте власний малюнок про змінювання дієслів.
Від
поданих
дієслів
утворіть
дієслова
час1в.
Лікувати, доглядати, турбуватися.
ю36сs
вс1х
трьох
67.
Прочитайте казку. Випишіть з тлумачного словника
значення
слова
npononic.
Визначте
основну
думку
твору.
Орел і 6джоnа
Орел сказав Бджолі:
Дивлюсь я не тебе. Вічно ти працю_ш: то соти
ліп_ш, то мед по краплинці збира_ш і у вулик нос_ш.
Ні хвилини не відпочива_ш. І для чого все це? Все одно
ніхто не відрізнить твоєї роботи і слави ти не нажив_ш.
Бджола відповіла:
- Ти роб_ш свою справу, а я роблю свою. Коли я
дивлюсь
на
.
наш1
соти,
то
.
розум1ю,
що
мого
меду
прополісу краплинки тут є. І від цього мені радісно.
З журналу
• Соти - чашечки з воску, що їх створюють бджоли і
оси у вигляді правJ.Ільних рядків для зберігання меду і
кладки яєць.
• За яким правилом можна перевірити правильність
написання дієслів із пропущеними буквами? Надпишіть
над дієсловами їх дієвідміни та вставте пропущені букви .
68. Запишіть дієслова rраю, напишу в ус1х особових
формах однини і множини.
• Виділіть особові закінчення та визначте д1єв1Дм1ну.
69.
Прочитайте текст. У якому часі слід поставити діє­
слова в дужках? Чому?
Книги - джерело знань. Вони (відповідати) на різні
запитання, (поповнювати) ваші знання. Книги (допомагати)
ю37ui
вивчати історію та літературу,
знавство,
фізику
і
х1м1ю.
про далеке минуле, інші
і
бережіть
книги.
географію та природо­
Одні
з
них
(розповідати)
- про ваших сучасників. Любіть
Завжди
пам'ятайте,
що
вони
ваші
найкращі друзі.
З журналу
• Чи можете ви довести, що книги дпя вас є друзями?
•Спишіть текст, розкривши дужки.
70. Прочитайте початки двох казок. Визначте час подій у
них.
Змініть час дієслів у тексті.
Як зміниться
зміст
тексту від зміни часу дієслів?
Як дятлик провчив ледачоrо синка
Жив собі в лісі дятлик із сім'єю. І були в нього два
синочки. Кожного дня тато вчив їх, як дерева лікувати.
Старший синок старанно вчився. А молодший ....
Чому сорока будує кілька хатинок!
Не за високими горами, не за
глибокими морями, а в темному
лісі жила-була Сорока-білобока.
Мала
вона
діток
маленьких
своїй хатинці. Та одного разу. . •
• Складіть і запишіть
у
.
за вибором продовження однієї казки,
вживаючи дієслова в іншому часі.
ю38сs
Добір часових форм дієсnова
заnежно від змісту тексту
71.
72. Прочитайте текст. Підкресліть у ньому дієслова та
визначте 1х час.
Ліниво встають пізні ранки. Ранні вечори фарбують сніг
червоними кольорами.
Гол осно затріщала криг а на річці. Чорні дерева стояли
в темряві. Вітер зняв із них білий сніговий покрив.
За С. Васильченком
•Одне дієслово за вибором розберіть як частину мови.
73.
Озвучте за власним малюнком, як дієслова зміню­
ються за часами.
• Знайдіть дієслова-антоніми. За зразком поставте їх у
теперішньому, минулому, майбутньому часі.
Лінуватися, сваритися, трудитися, миритися, товаришувати, ворогувати.
Зразок виконання:
Добре: люблю, любила, полюблю;
...
Погано: ненавиджу, ненttвиділа, ненавидітиму; •..
7 4. Подані дієслова зап1о1шіть у теперішньому, минулому,
майбутньому часі.
Зеленіти, пекти, працювати, жити.
ю39С6
Розподіліть дієслова за часами.
•
Літав, 1здила, ходить, читає, вивчала, напише~
читатиме, пізнає, зрозумІЛа, сховався, знайде, падає, І
співає, намалювало, вивчить.
~
75.
Прочитайте текст. Визначте його основну думку.
Про
Наші
слова
говорять
нас
судять,
показують
проникливому
аналізуючи
нашу
слухачев1
наше
мовлення.
інтелігентність;
про
те
товариство,
якому ми перебуваємо; вони вказують на
. .
ОСВІТИ І культури.
вони
в
наш р1вень
Д.Корнегі
• Перебудуйте текст так, щоб дієслова були в майбутньому
часі.
7 6. Прочитайте текст. Розкрийте дужки, поставивши
дієслова у потрібному часі. Обr'рунтуйте свій вибір .
Початок України-Руси
Набирав могутності і розвивався Київ. (Поселитися) в
ньом у
нові прихідці, (припливати) Дніпром купці із півдня і
півночі, (приїздити) гості з усіх усюд.
І
(стати)
могутні
Київ
славним
городом,
і
(володіти)
ним
князі: Аскольд і Дир, далі князь Олег, а по ньому
Ігор. Ігор (узяти) собі дуже розумну дружину Ольгу. По
його смерті стала сама володіти Українською державою
(Володіти) Ольга Україною-Руссю довгі роки, і слава
І про велику й мудру княгиню (піти) по всьому світу_J
ю40~
(Підкорити)
вона
і
(об'єднати)
плем'я
древлян,
(розбудувати) місто Київ, (упорядкувати) державу, а сама
(прийняти) християнську віру.
А. лоmОЦЬ1'Uй
•Спишіть удосконалений текст. Визначте
число і рід (якщо є)
ДІЄСЛІВ .
~
77.
Проч11тайте текст. В11значте його головну думку.
Заради
процв1т анн я
своєї
Вітчизни
українці
повинні від.цавати усі свої сили, здібності, працю. Кожен
громадянин України здатен зрозуміти, що для досягнення
цієї святої і справедливої мети потрібно щиро і віддано
любити Україну, працею примножувати їі багатства.
З журналу
•Озвучте текст, вживаючи кожний раз дієслова в іншому часі.
Визначте головну думку тексту.
• Запишіть текст, вживаючи в ньом у дієслова в теперішньому
час1.
78. Прочитайте текст. Доберіть із дужок дієслово , що
найбільше підходить за змістом . Обr'рунтуйте свій вибір .
Конституція
-
основний Закон України. За цим
Законом (керують, керували, керуватимуть) державою,
(жили, житимуть, живуть), (працюватимуть, працювали,
працюють), (вчаться, вчились, вчитимуться), (відпочивали,
відпочивають, відпочиватимуть) їі громадяни.
• Запишіть текст.
ю41~
79.
Прочитайте вірш. У якому часt повинн1 стояти д1є­
слова в дужках?
Батьківщина
На білому світі є різні країни,
Де ріки, ліси і лани
...
Та тільки одна на землі У країна,
А ми
-
її доньки й сини.
Усюди є небо, і зорі скрізь(сяяти),
...
І квіти усюди (рости)
Та тільки одну Батьківщину
Мимаєм-
Її Україною звуть.
Валентина Новомирова
Спостереження за вживанням дієслів на -ться, -шся
Сі
~
~
80.
81 .
П~вторіть за мал~нково_ю олорою вивчений матеріал
про д1єслова та допиш1ть так~ твердження:
Початкова форма дієслова - це - - - - - - - - Дієслова
та
ЗМІНЮЮТЬСЯ
за
ч
ч
-----------ю420&
------------
Дієслова можуть мати форму - - - - - - -- - - '
часу та
----------форму.
Усі дієслова поділяються на дві
~~~~~~~~~~-
82. Прочитайте текст. Що ви могли б розпов1сти про
"життя"
рослин
узимку?
Доповніть
текст
власною
інформацією.
По-різному переживають зим у рослини.
Мовчазний
стоїть дуб. Заціпеніли темні стовбури буків і грабів. Лиш
де-не-де серед них блисне сріблястою корою береза.
В. Пар хоменко
• Випишіть дієслова і визначте 1х число
час.
Одне
з ни х
розберіть як частину мови.
83. Прочитайте слова і визначте різницю у їх значеннях.
.
Вітаю
в1таюся,
одягає
одягаюся,
умиваю
взуває
Довідка. Дієслова у
11
-
умиваюся,
взуваюся.
стовпчику називають дію, яна
спрямована на самого виконавця (на самого себе).
• Опишіть свій ранок. Запишіть дієслова, які вам довелось
використати.
ю43 or4
84. Потренуйтесь у правильній вимові слів на -шся, -ться.
Пишіть!
Вимовляйте!
Смієшся
[с
Вчаться
[в ча ц' :а]
м' і й' е с': а]
Вимовляється, вигинаєшся, підписується, помиляєшся,
візьмуться.
•Виконайте звуко-буквений розбір слова навчається.
85. Прочитайте правильно і виразно вірш.
Ми питали у пшениці:
-
Скоро будеш колоситься?
Колос мій тоді наллється,
Як земля води нап'ється.
• Які слова вимовляються не так, як пишуться1 Запишіть 1х
звукову модель.
86.
Прочитайте речення. Поясніть, як ви їх розумієте.
1. Людину, що вміє гарно говорити, шанують,
захоплюються
2.
нею,
прагнуть
бути
в
11
товаристві.
Щоб навчиться правильно і гарно говорити, потрібні три
.
основн1
передумови:
.
волод1ти
.
техн1кою
мовлення;
знати
головні стосунки між людьми; мати що сказати (І. Томан).
3.
З двох людей, що сперечаються, більше винен той, хто
розумніший.
•
Випишіть дієслова, що закінчуються на -ться. Визначте їх
початкову форму та доберіть до них усі часові форми.
ю44w
87. Прочитайте текст. Якою інформацією ви могли б
доповнити текст? Доберіть заголовок.
На заході
високих
... країни
простягаю ... ся гори
ст1кають
р1чки
Карпатські
ліси
.
.
г1р
... еремош.
мінеральні води.
.
... арпати. З
... истриця, .•. иса,
... рут,
багаті
на
лікарські
трави,
У лісах водя ... ся олені, ведмеді, рисі,
вовки. На скелях гніздя ... ся могутні беркути.
3
каАендаря
•Повторіть правило вживання великої букви. Поясніть правопис
слів із пропущеними буквами.
• Запишіть удосконалений текст.
•Над дієсловами надпишіть час.
'~
88.
Запишіть речення під диктовку. Підкресліть у них діє­
слова і визначте їх час.
1. Старовинне місто Львів. Його заснував князь Данило
Галицький
Галичини
і
назвав
ім' ям
називається
сина
Лева.
Івано-Франківськ
2.
на
Одне
честь
Івана Франка.
•Визначте, чи можна змін"1ти часи дієслів. Чому?
•Спробуйте визначити рід дієслів у цих реченнях.
ю45оt
із
міст
поета
повторення І закрІnnення
вивченоrо про дієсnова
Сі
~
~
89.
90.
Візьміть участь у виставці малюнкових опор до теми
"Дієслово".
Визначте
найбільш
вдалі
епізоди
на
цих
малюнках.
91 . Визначте, до якої інформації про дієслова підібрані
подані завдання. Виберіть для самостійного виконання
завдання за бажанням.
1. Від іменників утворити дієслова неозначеної форми.
Біг
життя
.
.
-~~-~~~~--~-----'
--~--------~-~--'
сміх
мовчання
перемога
- ______________;
молодість-
~~~~~~~-~----~
2. Визначте час записаних дієслів.
Іду, пишу,
1
читаю, знаю, лежу, біжу,
вожу, кошу,
даю.
•Запишіть ці дієслова в минулому та майбутньому часі.
• Складіть з одним дієсловом три речення, вживаючи його в
різних часових формах.
ю46сs
3.
Визначте особу і число дієслів.
Бережуть, сиджу, дружите, думаєш, складає, ідемо.
4.
Розділіть дієслова за дієвідмінами.
Цвітуть,
грають, кричать, стоять, зацв1туть, постоять,
сіють, люблять.
92.
щоб
Змініть
поданий
описані
подіі
текст
так,
відбувалися
в
майбутньому.
Настала весна. Сонце піднялося вище
над
горизонтом.
Дні
ст али
довгими
і
ясними.
На деревах почали набухати бруньки.
Все навколо ожило.
93. Удоскональте текст, вставляючи потрібні дієслова.
Поясніть ваш вибір часу дієслів.
У далекі княжі часи Київ
в1домим
торговим центром. У ньому
велик1
ярмарки. Сюди
Китаю,
Єгипту.
купці з Німеччини,
Вони
до
Києва
шовкові тканини, золоті й срібні нитки, вино, фрукти,
зброю, прикраси.
купці з України
товари, які користувалися попитом у їхніх країнах: хліб,
мед, риба, хутро.
За М. Слабошпицьким
ю47
ors
94. Слова якої частини мови потрібно викори~тати, щоб
пояснити значення українських народних висловів?
Намилити чуба, похнюпити носа, закарбувати на нос1,
байдики бити, ні пари з вуст, накивати п'ятами.
• Доберіть із дові.дки слова, якими можна їх замінити.
Довідка.
Втекти,
покарати,
мовчати,
запам'ятати,
лінуватися,
засмутнтися.
Незмінюваність
-
основна rраматична
•
•
ознака присn1вннюв
96.
Перевірте свої знання про
вивчен1 частини мови.
Допишіть їх назви.
Враховуючи сукупність певних ознак, ус1 слова, наявн1
в
нашій
мов1,
поділили
на
частини,
які
називаються:
~ •Розкажіть, що ви знаєте про кожну частину мови.
ю48<'3
97. З'єднайте лініями (різними кольорами) особливості,
які характеризують кожну частину мови окремо.
Число
Іменник
Рід
Прикметник
Відмінок
Дієслово
Час
Особа
Займенник
Дієвідміна
Прислівник
• До якої частини мови ви не провели лінііl Чом у?
•Запам'ятайте таке твердження:
Присnівником називається незмінна частина мови,
яка виражає ознаку дії і відповідає на питання як! де!
куди! коnн! звідки! чому! навіщо! в якій мірі!
98.
Прочитайте
речення.
Вставте
пропущені
слова.
Поставте запитання до них. До якої частини мови вони
належать?
1.
2.
3.
4.
5.
Учні
_____ _____ слухали
вчителя.
наш клас іде на екскурсію.
Літак піднімався
Ніколи
~~~~~~~~~~-
________ __ не
ображай людей.
можна було побачити квіти.
r
Довідка. Уважно, завтра, вгору, скрізь, згар.ячу.
· ю49сs
• Придумайте і запишіть з одним підібраним присл1в­
ником
кілька
речень.
Перевірте
твердження
про
незмінюваність прислівників.
99. Допишіть до слів першого стовпчика слово кращий,
до другого - слово краще.
______,.
______,.
Дерево (якеl)
іграшка
( якаl)
малюнок (янийl)
пиши (янl)
______,.
прибирають (як!)
_ _ _ _ _і
відповідай (якl)
_ _ _ _ _;
•Якою частиною мови є дописані слова у першому і другому
стовпчиках?
• Виділіть у прикметників закінчення.
• Чи мають закінчення прислівники?
Візьміть до уваги!
Прнсnівннкн не мают1а закінчен1а, том у що
не змінюют1ася. Схожі на закінчення частннн є
су
•
Л
ф1ксамн:
рано,
1ОО.
А
навесн1.
Доберіть до дієслів прислівники. Запишіть.
Зустрічати ( янl)
Прийти ( нолиl)
.
---------'---------'
--------- ' ----------'
Піднятися (нуди?)
ю
50 <t6
1О1
.
Власну малюнкову опору про частини мови доповніть
інформацією про прислівники.
• Придумайте історію , як виникла потреба вживати
nрисл1вники.
Подані
102.
словосполучення
замініть
сполученнями
дієслів у неозначеній формі з прислівниками.
Гарний
малюнок,
в1дм1нне
навчання,
в1дмова, весела гра, приємна бесіда,
.
.
""
.
ц1кава
чемна
.
розпов1дь,
рад1снии см1х.
Зразок виконаннs.:
Дружна робота
-
робнтн дружно.
•Яка частина мови стала основою творення прислівників?
Візьміть до уваги!
Прнсnівннкн
прнкметннків
найчастіше
утворюються
за допомоrою суфіксів
-о,
від
-е:
гарн~, добр~
103. Розташуйте прислівники у порядку посилення ознаки
ДІІ.
Набагато зручніше, якнайзручніше, зручно, зручніше,
найзручніше.
Весело,
""
.
значно
весел~ ше,
веселіше,
найвеселіше,
якнаивесел1ше.
•Позначте префікси і суфікси, за допомогою яких утворилися
присл1вники.
• Утворіть самостійно різні прислівники за допомогою префіксів
і суфіксів.
ю
51 (!8
104.
Простежте за вживанням прислівників у прочитаних
творах читанки. Випишіть їх. Розберіть за будовою.
105.
Прочитайте
текст.
Спробуйте
замість
крапок
ввести в текст прислівник. Як змінився від цього його
зміст?
Давній знайомий
Ведмідь ... полюбив табір геологів. У таборі .•• пахло
від кухні. Люди пригощали гостя. Та
на
нове
.
м1сце,
а
склад
.
1з
. . . геологи переїхали
продуктами
залишили
там
на
деякий час. Ведмідь прийшов на обід. Але нікого . . . не
було. Тоді він знайшов склад і сам пригостився в ньом у.
Є. Гуцало
• Перевірте правильність підібраних слів за дов1дкою.
Довідка. Смачно, невдовзі, довкола, надто.
ю
52 <"4
106.
Прочитайте вислови та поясніть їх значення.
Намокнути до останньої нитки, спати без задніх
ніг, жити .на широку ногу, кинутися з усіх ніг, йти як не
..
сво1ми ногами.
•Замініть їх висловами, вживаючи прислівники. Перевірте себе
за допомогою фразеологічного словника.
Правопис найуживаніших прислівників
107.
108.
Створіть малюнок-опору про прислівники.
Про­
коментуйте його.
Проведіть
•
конкурс
на
найповніше
і
найцікавіше
відображення інформації про прислівники.
109.
.
Прочитайте речення. Поясніть значення видалених
..
.
сл1в та визначте 1х приналежн1сть до частин мови.
1. На круту ropy спортсмени піднімалися досить
швидко. 2. На показ одягу прийшло багато глядачів.
3.
Підніматися нагору набагато важче.
вивчити досить великий вірш напам'ять.
пам'ять
значно
-
впливає
11
розумова
І
виставляи душу напоказ.
ю5301
4.
5.
Юрко зумів
На людську
робота.
6.
Не
Візьміть до уваги І
Присnівники найчастіше пишуться разом:
присnівники, утворені споnученнJІм при­
-
йменника з іменником: ввечері, вгору, вдень,
взимку
вперед,
напам'ять,
позаду,
усіrід,
усередині та ін;
І
-
І
присn1вники,
утворен~
споnученням
при-
йменника з прислівником: забагато, назовсім,
насправді, .якнайкраще, позавчора та ін.;
присnівники, утворені сполученням при­
-
нменника
з
числівником:
вдвоє,
вперше,
начетверо, утрьох, поодинці та ін.;
присnівники, утворені сполученням часток
-
аби-, де-,
чи-,
що-,
як-, ані- із будь-JІкою
частиною мови: абикуди, абияк, аніяк, дедалі,
чимало,
щоденно,
щонайкраще,
щохвилини
та ін.
Не
з
присnівниками
пишеться
разом:
недовго, недалеко.
11 О.
Згрупуйте прислівники за значенням (час дjі, місце
ді~).
Придумайте
малюнки
для
запам'ятовування
їх
правильного написання.
Сьогодні, ліворуч, влітку, праворуч, взимку, щоденно,
вперед,
щогодини,
попереду, вчора,
вдень,
посередин1,
ззаду,
.
вранц1,
.
ввечер1,
щотижня, назад.
• Складіть і запишіть речення, одночасно ввівши в них по 2-3
присл1вники.
ю
54 <'1
•
Позмагайтесь у складанн~ речень 1з влучним вживанням
.
.
ПрИСЛІВНИКІВ.
111.
Випишіть із прочитаних творів читанки прислівники.
Поясніть їх роль у реченнях.
112.
Запишіть
прислівники під диктовку.
При потребі
використайте орфографічний словник.
Навесні, напам'ять, попереду, тепер, навкруги,
швидко,
легко,
захоплююче,
терпляче,
.
усл1д,
.
назустр1ч,
дзвінко, дружно, чемно, охайно, nнпь.но, безтурботно,
уголос, ретеnьно.
•Запишіть прислівники, які ви рідко вживаєте у мовленні,
і помістіть у словникову скриньку. Усно складіть із ними
речення.
• Використовуючи тлумачний словник, дізнайтеся про
значення в1-1ділених слів.
113.
Спишіть, розкриваючи дужки. Перед прислівниками
поставте питання.
1. (С)початку думай, а потім роби. 2. Перемога
(по)переду, а боягуз (по)заду. З. Старий ворон (за)дарма
(не)каркне. 4. Цапа бійся (с)переду, коня (з)заду, а лихої
людини (з)усіх боків. 5. (В)сюди добре, та (в)дома
найліпше . .
Зразок виконання: (коли?) Спочатку ...
114.
В1-1пишіть із прочитаних творів читанки
ників і утворіть з ними словосполучення.
ю
55 С8
5-6 прислів­
11 5. До
поданих
прислівників
доберіть
близькі
за
значенням. Запишіть.
Швидко, .•. , . • . . Колись, ... , . . . • Дбайливо, . . . .
116. Прочитайте речення. Визначте, якими прислівниками
їх можна доповнити1
синички ночують у гніздечку, з1гр1ваючи яєчка або
.... синиц1 висиджують пташенят
або три рази на літо .... синички сплять на гілках.
маленьких пташенят
два
• Запишіть речення, вставляючи замість крапок прислівники.
,
Довідка. Дбанлнво, постійно, рідно.
Спостереження за правильним
вживанням числівників
~
~
117.
118.
У бджіл немає дитинства. Уже на третій день п1сля
свого
вулик.
народження
З
квітковим
вони
четвертого
пилком.
У
починають
дня
в1ц1
годують
12-18
ю56сs
працювати:
личинок
днів
чистять
медом
бджоли
1
вже
самостійно будують з власного воску соти. А в
виконують
найпочеснішу
роботу:
пилок. Живе робоча бджола влітку
збирають
15 днів
нектар
і
35-36 днів. Причина
такого короткого життя бджоли - важка робота.
3
календаря
•Запишіть правильно числа словами.
• До якої частини мови відносяться ц1 слова? Яке 1х
значення у нашем у мовленні?
• Придумайте заголовок до тексту.
119.
Запам'ятайте таке твердження.
Числівником називається частина мови, яка означає
кількість або порядок предметів при лічбі. Числівники
відповідають на питання скільки! (один, два, триста);
котрий? (перший, другий, сотий).
120.
До власної малюнкової опори
про частини мови
додайте інформацію про числівники.
•Придумайте історію, як виникла потреба в існуванні ще
одн1є1 частини мови.
Візьміть до уваги І
За
значенням
чис11івникн
і
граматичними
поді11яються
nор11дкові.
ю57оs
на
ознаками
кіпькісні
та
~Це
1АА л
~~~
\'ц~оt)
В українській мові запроваджено суворий
121.
порядок розташування числівників та іменників.
Якщо
числівник
стоіть попереду іменника,
тоді
він виражає точну кількість (три ясени). Якщо
числівник стоіТь після іменника, тоді в1н виражає
приблизну кількість (років чотири).
122.
За
допомогою
закінчення
-ин,
-ін
утвор1ть
в1д
кількісних порядкові числівники.
Один, два,
чотири,
п'ять, шість, сім,
в1с1м, дев'ять,
десять, двадцять, сто.
Зразок виконання:
123.
Три
Простежте
третій.
-
за правильним вживанням
числівника
три у сполученні з іменником метелики.
метелики,
метелик1в,
__________
метеликам.
Візьміть до уваги!
Кількісні
числівники
•
ЗМІНЮЮТЬСJІ
за
відмінками, але не змінюютьс• за числами
...
н не мають роду.
124.
Простежте
за правильним вживанням числ1вника
третій, зв'язавши його з іменником.
1. Вони навчаються у - - - - - - - - - - ю58сs
клас~.
2. - - -- - -- - -- - - - - класи брали участь у
спортивних змаганнях.
3.
дівчинка бігла щви,о,ко, а
хлопчик
-
пов1льно.
Порядкові
чисnівники,
як
прикметники,
змінюються за відмінками, чисnами і родами.
125.
Спишіть словосполучення, розкриваючи дужки.
(Два)
подругами,
(восьмий)
дівчинки,
у
(третій)
вагону,
у
(чотири)
під'їзді,
(три)
на
кімнатах,
(сьомий)
тиждень,
з
(два)
поверсі,
(п ' ять)
із
велосипед,
(дванадцять) голуб, на (шість) столі, у (третій) клас.
•Складіть і запишіть з трьома словосполученнями речення.
126.
Поставте наголос над числівниками, перевіривши
правильн1сть
виконано~
роботи
за
орфографічним
словником.
..
Дванадцять,
чотирнадцять,
одинадцять,
в1с1мдесят.
•
Утворіть
.
і
.
запишіть
порядковt ЧИСЛІВНИКИ.
вад
поданих
юльюсних
.
с1мдесят,
.
.
ЧИСЛІВНИКІВ
Вимова н правопис найуживаніших чисnівників
127.
128.
1.
Якого
3.
Дайте відповіді на такі запитання.
Скільки тобі років? У яком у році ти народився?
числа?
2.
Скільки
років
ти
навчаєшся
у
школі?
Скільки учнів у вашому класі? Скільки хлопчиків? А
скільки дівчаток?
4.
Скільки місяців триває рік? А кожна
пора року? Яким по порядку місяцем у році є вересень?
5.
А травень?
•
Скільки місяців триває навчальний рік?
Запишіть числівники словами та поставте над ними наголос.
129.
Порівняйте вимову і правопис так1-1х числівників .
[ ш' існац' ат'] - шістнадцять, [ ш 'ісдес '~т] - шістдесят,
[ш'ісдес' атИ] - шістдесяти, [ш'іс:от] - шістсот.
Користуючись
•
.
.орфографічним
словником,
запиш1ть
словами таю числ1вники:
50, 500, 60, 600, 70, 80, 1
•
ооо ооо.
Придумайте малюнки, які допоможуть запам 'ятати їх
правильне написання .
1ЗО.
Напишіть словами числівники. При потребі викори­
стайте орфографічний словник.
700, 800, 40, 400, 12, 137, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15.
• Складіть і запишіть із числівниками
речення.
ю
60 ("1
(за вибором) чотири
131.
Дослідіть у прочитаних творах читанки вживання
числівників . Випишіть з ними три речення та правильно
прочитайте їх.
132.
Спишіть текст, записуючи числівники словами.
У холодних морях далеко видно кита за характерним
фонтаном,
головою.
що здіймається до
Кити
більше
метрів.
близько
1 години.
пірнають
Вони
Новонароджені
10-15 метрів над його
великі глибини 500 і
на
можуть
малята
перебувати
китів
сягають
під
водою
5-6
метрів
завдовжки. Китеня живиться материнським молоком і
швидко
росте.
Через
2
роки
воно
твариною.
стає
дорослою
З юtиги "Тварин.пий світ "
• Встановіть зв'язок сл1в у виділеному реченні. Усно дайте
характеристику кільком частинам мови.
133.
Прослухайте цікаву інформацію про тваринний світ
і запишіть числа словами.
1.
Довжина китів сягає
ж важать
25
33 метрів, вага 120 тонн. Стільки
слонів.
2.
3.
Заєць розвиває швидкість до
70 кілометрів на годину.
Жайворонка не видно, коли він злітає на висоту 300
метрів, а його пісню чути навіть із висоти 600 метрів.
4.
Найдужчим щодо власної ваги є жук-носоріг. Сам він
важить усього
5.
14 грамів,
а може тягти "вантаж"
1580 грамів.
Найбільша кількість зубів у звичайного садового
слимака: 14 175. І
З тв. Б. Друзя
ю61UJ
134.
Випишіть
із
тлумачного
словника
значення
сл1в
запрошення, оголошення.
•
Прочитайте
запрошення
та
оголошення.
Складіть
аналог1чн1 тексти з життя вашого класу.
Запрошення
Оленко І
Запрошую тебе на святкування свого дня
народження
19 травня о 17 годині. Свято
відбудеться за адресою: вул. Соснова, 8, кв. 253.
Рада тебе бачитиІ
З повагою Надія
Оголошення
18 січня у 4-А
класі відбудеться лялькова
вистава "Двоє мишенят".
Початок вистави о
12. ОО годині.
Актив 4-А класу
ю62~
Повторення і закріnnення вивченоrо
про зв' язок сnів у реченні
135.
136.
Прочитайте текст. Визначте його основну думку.
Світ пізнається у слові
Першим
до
нас
приходить
слово.
З
колисковою
материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою.
"Мама, тато, баба, киця", - лепече дитина. Які дивні перші
двоскладові слова!
.
Згодом дитина спинається на ноги,
.
п1знає за день десятки нових сл1в: сонечко,
.
кв1тка,
казка,
хліб, вода .
У школі за допомогою слова відкриваємо таємничість і
скпадність наук: історії, географії, фізики та інших.
І.Цюпа
•У виділених словах визначте кількість букв~ звуків.
Словникова
.
137.
Помістіть у скриньку два різні за значенням слова
книrа і підручник.
скрин1>ка
•
Випишіть із тлумачного словника значення слів · книга і
підручник.
138.
Прочитайте вірші.
кращу
Візьміть участь у конкурсі на
казку про частини мови,
казкових геро1в.
ю
63 Cl!J
зображуючи їх
як
Іменник
Прикметник
Іменник любить називати
Ознаку чи прикмету в слові
Завжди на ймення кожну річ:
прикметник вказує тобі:
Земля, країна, сонце, мати,
весняні котики вербові,
Печаль і радість, день і ніч.
Фіалки ніжні, голубі.
В. Верховець
ДіЄСJІОВО
А дієслово ні хвилини,
Числівник
повір, без дії не живе:
працює, вчить, співає, лине,
ЧисJІівиик може визначить тобі
читає, грається, пливе.
число речей, порядок при лічбі.
Прислівник
Ознаку дії називає,
а також місце, час, причину
цієї дії визначає,
і кожен цю частину знає.
Бо це прислівник - всім відомий.
Незмінна ця частина мови
інапитання як? коли?
готова всім відповісти.
Л. Лужицька
3айменИИR
А поспитай звичайного займенника
За кого він у мові? За іменника!
(Хоч може цей наш скромний посередник
замінювать числівник і прикметник)
і кожен цю частину знає.
·Д.Вілоус
ю
64 "3
139.
Прочитайте текст. Визначте, яку частину мови в
ньому вживали найчастіше.
Запам'ятайте: ви повинні читати в три, в чотири
рази більше, ніж рекомендує шкільна програма. Книга - то
джерело знань. Ще древні єгиптяни говорили: "Ти повинен
звернути своє серце до книг. На світі немає кращого за
книги. Я хотів би показати твоїм очам їхню красу ... ".
І.Цюпа
• Випишіть речення, яке б ви хотіли запам'ятати. Поясніть свій
вибір.
• Розкажіть, що ви запам ' ятали про дієслово як частину мови.
Визначте дієвідміну виділеного дієслова.
140.
Прочитайте речення і надпишіть над кожним словом,
до яко1 частини мови воно належить.
..,
Тихо прокрадається з нічного полювання старий
рудии лис.
•
Встановіть зв'язок слів у реченні.
• Зробіть повний розбір виділеного слова.
141.
Прочитайте речення. Знайдіть помилки у вживанні
сл1в
у
реченнях.
Виправте
їх
та
поясніть
правильне
написання сл1в.
Січень - найхолодніше місяць, середина зима. Ставки
й ріки закуті кригу, заметена сн1гом поля й ліси. Ночі
.
СТОЯЛИ ДОВГІ.
Г. Скребицький
•
Запишіть удосконалений текст.
• Продовжіть текст, доповнивши його власними спосте­
реженнями.
ю65 с.'3
142.
Складіть із слів речення, правильно вживаючи слова
в ньому.
Граматика,
половиною тисячі,
стародавні,
як
до
приблизно,
виник,
рік.
як наука,
Ще,
мистецтва,
до
том у,
народів,
дві
з
ставилися,
писемнності.
Шано­
ваною, були, професія, писаря, дуже.
~ •Чи вважаєте ви себе грамотною людиною? Чому?
~
• Провідміняйте іменники професія, осінь.
РЕЧЕННЯ
Спостереження за вживанням і роллю
речень у мовленні
143.
144.
Прочитайте текст. На основі його змісту скажіть,
. .
.
чим в1др1зняється мова вад мовлення.
Мова і мовлення
Мовлення
- це діяльність людей, яка полягає у спілку­
ванні людей між собою за допомогою мови.
Мова
Мова
- це найважливіший засіб спілкування людей.
живе тільки в мовленні - у сном у чи писемному.
Розвивається вона тільки в суспільстві.
О.Олійник
ю66сs
145.
Визначте,
які
поради
Сови
висловлювати думки правильно,
·цікаво.
З'єднайте
л1н1ями
можуть
допо~оnи
зразу м1ло, грамотно,
ці
поради
з
відповідним
словом.
Мовnення людини
•
розміщення слів у реченні згідно з
висловлюваною думкою;
•
правильне
•
І
граматично правильно зв язан1 слова
у реченн1;
•
зрозум1ле
при потребі речення поширюються
та ускладнюються;
грамотне
І
•
правильна вимова і наголос слів;
•
вживання
сл1в
відповідно
до
..
ІХ
цікаве
значення;
•
1
використання
.
у мовленн1
. .
синон1м1в,
образне
антонімів, слів у переносному значенні,
. ,..
приказок, присл1в 1в;
146.
Повторіть казку із З класу "На дружній галявині
речень"
та
проінсценізунте
їі
зміст.
За
опорним
малюнком про речення розкажіть усе, що ви знаєте
про нього.
ю67 <tг
147.
Допишіть твердження.
Речення виражає
Речення бувають
Речення відрізняється від словосполучення тим, що
має
Головні члени речення - - - - - - - - - - - - - Інші
члени
речення
є
За метою висловлювання речення поділяються на
За інтонацією речення поділяються на
~
148.
______
Поділіть текст на окремі речення.
Зима л1сова галявина вкрита білим пухнастим сн1гом
•V
зараз на н1и тихо
•
1 пусто
•
•
т1льки зр1дка пролетить над нею
зграйка щиглів чи синиць
.
.
1нод1
вискочить
на
галявинку
білий пухнастий заєць.
Г. Скребиць1'ий
•Прочитайте інтонаційно правильно речення.
• Спишіть текст, позначаючи початок та кінець речень.
ю
68 (.'-8
149.
Випишіть із прочитаних творів читанки
2-3
речення,
які вам найбільше сподобались.
•В одному із речень встановіть зв'язок слів.
•Надпишіть над словами частини мови.
• Одне із слів охарактеризуйте як частину мови.
Словникова
tat
• Яке слово із записаних речень вам найбільше сподо­
балось?
Помістіть
це
слово
у
словникову
скриньку.
Складіть із ним речення.
150.
Складіть із слів речення та запишіть їх.
Вічність, зелений, означає, життя, барвінок.
Верби, плеса, річок, охороняють, озер.
•Складіть речення про рослини-символи України. Запишіть їх.
•Доберіть синоніми до слова Укра"1"на та запишіть їх.
151.
Прочитайте словосполучення. Чи можна вважати їх
реченнями? Чом у?
Сильний вітер. Мерзла земля. Легенькі сніжинки.
•
Доповніть
. словосполучення
.
зрозум1л1, зм1стовн1
речення.
ю
69 (.11
словами,
щоб
утворились
Реченнt1 за метою внсnовnювання та інтонаціЕ:ю.
Зв' t1зок сnів у реченн11х. Чnен·и речення
152.
153.
Проч1о1тайте
Якою
текст,
інформацією
nоділивш1о1
про
обереги
його
ви
на
могли
речення.
б
його
доповнити?
Укра·1нські обереrн
Вишиті рушники -
обереги від усього злого вишита
мамою сорочка оберігатиме в дорозі людину лелеки
приносять щастя кущ калини під вікном оберігає затишок і
благополуччя.
• Спишіть текст, позначте початок і кінець речення. Доповніть
його кількома своїми реченням1о1.
• Які це речення за метою висловлювання? Які ще є речення за
метою в1о1словлювання?
~
~
154.
З'~айте пініями види речень за метою висnовnю­
вання та 1нтонац1єю.
розповідне
спонукальне
неоклнчнв
Чим тн займаєшся у вільний час?
діАусь розповіА8В онукам про своє
АНТННСТВО.
питальне
окличне
Добре учіться, АітнІ
ю70сs
•Допишіть такі твердження.
У розповідних реченнях
------------
------------ про якусь подію або факт.
У
питальних
реченнях
------------про щось.
У
спонукальних
реченнях
висловлюються
різні
------------- ДО діі:
155.
Озвучте
інтонаційно
правильно
речення
даного
тексту. Обr'рунтуйте вибір необхідної інтонації.
Як звірятка рятуються від гоnоду!
Зима заволокла все кругом своїм сніговим покривом.
Юрчик і Бог дан чик дивляться у вікно.
-
Мамусю, мамусю!
-
кричать.
-
Подивись, що то за
пташки посідали на ялинці?
Мама підійшла до вікна, подивилася й каже:
-
То, діти, синички, які живуть у нас.
А чому вони не
відлітають у вирій?
А чому їх так багато?
-
-
питає Юрчик.
питає Богданчик.
То, діти, вам краще скаже дідусь. Ідіть до нього.
Л. Бачинський
•
Виступіть у ролі дідуся і розкажіть про зимівлю птахів.
• Запишіть кілька розповідних речень про те, як зимують птахи.
156.
Із слів складіть і запишіть речення про осінні турботи
птах1в.
Птахів, у, восени, тепла, відлітати, край.
• Поясніть необхідність змінювання слів у реченні.
ю
71 ("і
•Змініть за особами дієслово. Провідміняйте слово край.
•Визначте граматичну основу речення.
•Встановіть зв'язок слів у реченні.
157.
ПіАмет
-
Допишіть такі твердження.
це головний член речення, який називає,
Присудок- це головний член речення, який означає,
Підмет і присудок
головн1 члени речення, або
-
Усі інші слова, які щось означають і відповідають
на
певне питання, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Слово друrорядннй означає: неосновний,
менш
що
важливий.
.
другорядн1
Чи
означає
члени
речення
даний
менш
факт,
.
важлив1
для вираження думок! Щоб перевірити цю
гіпотезу, здійсніть експеримент.
Спробуйте розказати про nоАіЇ сьогоднішнього дня
реченнями, що складаються лише з граматичних основ.
Що у вас вийшло!
...
Який висновок можна зробити про
роль другорЯАНИХ членів у мовленні?
ю72UJ
Л. Скуратівський
Словникова
{
~'
'~
•
Знайдіть
у
тлумачному
словна..ку
значення
слова
rіnотеза. Помістіть це слово у словникову скриньку.
158. Прочитайте і випишіть речення, ЯКІ вам найбільше
сподобались. Поясніть свій вибір.
1. Ранкове сонечко забарвлює рожевим промінням
снігові замети.
4.
2.
Со.нце зайшло.
3.
Сніг став синюватим.
Із калинових вуст дівчини злітає задушевна пісня.
•
Підкресліть у записаних реченнях граматичну основу.
•
В одному з речень встановіть зв'язок слів. Надпишіть над
словами
назви частин мови.
159. Пригадайте, як називаються речення, в яких є лише
головні члени? А як називаються речення, що мають ще
і другорядні члени?
• Допа..шіть такі твердження:
Речення,
називаються
Речення,
в
яких є
~---------------------
в
яких є
речення, називаються
160.
т1льки головні члени речення,
І ГОЛОВНІ,
І другорядні члени
----------------
Поw1о1рте речення другорядними членами і запишіть
'іх. Поясніть роль другорядних членів у реченні.
1.
Ведмідь спить.
відпочиває.
4.
Задумався журавель.
2.
Ліс дрімає.
5.
3.
Земля
Сніжинки падають.
•Чи є у записаних реченнях слова, які не відповідають на питання?
ю
73 (.'1
Прийменники
не називають ні преАметів,
ні ознак, ні Аій, ні кількості, не відповідають на
питання,
а
тому
і
не
вважаються
членами
речення.
161. Пригадайте, що таке звертання?
•Розкажіть, що ви знаєте про звертання.
•Перевірте свої відповіді з таким твердженням:
Звертання -
це слово або кілька слів, що називають
того, АО кого звернена наша мова. Під час вимови
звертання
ВИАІЛЯЄТЬСЯ
.
.
ІНТОНаЦІЄЮ,
а
на
.
письм1
комою
або знаком оклику.
162.
Визначте, які це речення за метою висловлювання.
Знайдіть
у
них
звертання
і
виділіть
їх
відповідними
розділовими знаками.
1.
Друже швидше підростай!
лузі гнешся1
успішно
3.
2.
Червона калин0 чого в
Люди будьте взаємно ввічливими.
оволодівайте
знаннями.
5.
Розцвітай
дорогий мій краю.
•Складіть речення із звертаннями та запишіть їх.
ю740!
і
4.
Учні
багатій
Поняття про однорідні чnени речення.
Спостереженнt1 за вживанням речень
з однорідннмн чnенамн
rN)l
~ 163.
164.
Підкресліть граматичну основу речення та пере-
•
І
•
в1рте, чи правильно встановлено зв язок сл1в у ньому.
Мереживом висить на деревах іній.
Іній (що робить?) висить;
мереживом (на чому?) на деревах;
висить (янl) мереживом.
•
Виконайте завдання правильно.
165.
Продовжте речення.
. . . . 2. Лагідний
материнський наспів .... 3. У дуплі величезної ялинки ...•
4. Ми довго милувалися ... .
1.
Пізньої зими у ведмедиць
• Які це речення за наявністю головних і другорядних членів
речення? Доведіть свою думку.
• Запишіть складені речення.
• Розберіть за будовою слово наспів.
166.
Прочитайте
речення.
Визначте
1х
граматичну
основу.
Олеся читає wвндко, виразно, правнпьно.
ю75ur
Колись хустки українці вишивали шовком, срібnом та
зоnотом.
• Поясніть роль виділених слів у реченні.
• Усно встановіть зв ' язок слів у реченн1. Випишіть виділені
слова
разом з1 словом,
І
•
•
з яким вони зв язан1, та поставте ВІД
нього запитання.
Допишіть таке твердження:
Члени речення, які відносяться до
і відповідають на
_____ _ _
_ _______ __________ _
питання, називаються однорідними членами речення.
167.
Визначте в реченнях головні та другорядні члени.
1. Жінки, дівчата в Україні завжди вишивали
рушники. 2. День біжить, дзвенить, сміється, пере­
гукується.
3.
Грецькі та римські лікарі вважали рисовий
відвар за вельми цінні ліки.
..
.
звучала укра1нська п1сня.
4. Дуже гарно і мелодійно
• Встановіть зв'язок слів у реченнях. Знайдіть і підкресліть у
них
однорідні
члени
речення.
Визначте,
якими
членами
речення вони є.
Допишіть таке твердження:
О,о,норі,о,ними можуть бути - - - - - - - - -
ю76сs
168.
1.
Доповніть речення однорідними членами речення.
.
Синичка
волю.
2.
І
на
Мама подивилась на сина
~---------
і
--------покрилися білим туманом.
•Усно встановіть зв' язок слів у другому
реченні. Підкресліть
головн1 члени речення.
• Поясніть роль однорідних членів у реченнях.
169.
Доповніть
опорний
малюнок
"Галявина
речень"
новою інформацією про однорідні члени.
•
Придумайте
історію
про
те,
як
однор~дн1
члени
вживанням
одно­
вирішили удосконалити речення.
170.
Проведіть
спостереження
за
рідних членів речення у читанці. Випишіть такі речення за
власним вибором.
Словникова
~
• ~оповніть скриньку словом наспів. Дізнайтесь, що
воно означає. У якій мовній ситуації ви його будете
використовувати?
ю77w
Роздіnові знаки
при однорідних чnенах речення
171.
172.
.
Позмагайтесь на доцільне і доречне введення одно-
.
р1дних член1в у дане речення.
Тануть сніги.
173.
Візьміть участь у конкурсі на кращу історію про
допомогу
однор1дних
.
член1в
речення
.
1ншим
членам
речення.
174.
Знайдіть і підкресліть у реченнях однорідні члени.
Поставте до них запитання 1 визначте, якими членами
речення вони є.
1. З перших днів твого життя про тебе турбуються
мама, тато, бабуся, дідусь. 2. Сергійко присів і пильно
придивлявся до сніжинок.
гріло.
5.
4.
3.
Сонечко світило, але вже не
Хлопчик часто малював не фарбами, а олівцями.
Мама купила синові зошити та олівці.
право виконати пісню або танець.
7.
6. Учень мав
Школярі працювали
недовго, зате завзято.
• Простежте за поєднанням однорідних членів, підкресл"1вши
.
. . .
ВІДПОВІДНІ МІСЦЯ.
ю
78<'1
Візьміть АО увагн 1
Однорідні чnени реченн• можуть з'єднуватисt~
сnоnучниками (і, й, та, або, чи, а, але, проте,
зате)
або
інтонацією.
Ікщо
однорідні
чnенн
реченнt~ з'єднані одиничними споnучникамн та, і, й,
чн, або, то між ними кома не ставитьсt~; t~кщо
сnоnучники
повторюються,
то
кома
ставиться
перед друrнм споnучником: якщо однорідні чnени
поєднуються
nиwe
інтонацією,
то
між
ними
ставиться кома.
Перед споnучниками а, але завжди ставиться
кома.
175.
Запишіть на
.
малюнку коротко інформацію про
.
поєднання однорІДНнх член1в речення.
176.
Прочита~те текст і зна~діть речення з однорідними
членами. Підкресліть однорідні члени речення.
Ont1nкa
Був тріскучий мороз. Біля ополонки весело метушилась
маленька пташка.
Раптом вона підскочила, пірнула на саме дно і побігла
по
ньом у.
В
одном у
місці
затрималась
і
перекинула
дзьобом каміння. З-під нього витягла чорного водяного
жука. А через мить вискочила на лід, стріпнула крильцями
і залилась веселою піснею. Це був водяний горобець
-
оляпка. У неї пір' я вкрите тонким шаром жиру, і їй не
холодно навіть у льодяній воді.
3
ю79us
журналу
• Поясніть, як між собою з'єднані однорідні члени .
Словни~
~
• Виберіть із тексту слово чи словосполучення, яке ви
~
177. Прочитайте групи речень. Знайдіть і підкресліть у
помістили б у словникову скриньку . Усно складіть із н~м
власне речення.
них однорідні члени. Перевірте правильність постановки
розділових
знаків.
Виправте
допущені
помилки,
об"рунтовуючи свою думку.
1. Коло хати росли калина вишня яблуня. 2. На Землі
дуже багато води. У морях, і океанах безліч скарбів. Тут і
риби і їстівні рослини й корисні копалини.
3.
Дівоча хустина
була символом глибокої вірності, та любові (За о. Воропаєм) .
4.
Мама пояснила доньці правила спілкування але Оленка
5.
не прислухалась до маминих порад.
людину а розум.
Не одяг прикрашає
6. Навчання - нелегка праця але дуже
потрібна.
• Запишіть речення під диктовку.
178. Допишіть такі твердження.
Якщо однорідні члени речення вимовляються з
перелічувальною
інтонацією,
то
на
- - - - - - -- - - - - - -- -члени речення
письмі між ними
· Якщо однорі,4ні
'
.
з єднан1 неповторюваними
та, і(й), то між ними кома
сполучниками
~~~~~~~~~~~~~~~
Якщо ОАНоріАні члени речення з' єАнані повторювальними сполучниками і(й), то між ними кома _ __ _ _ __
ю80сs
179.
Запишіть
п1д
диктовку
речення,
правильно
розставляючи розділові знаки між однорідними членами
речення, а потім перевірте написане за підручником.
Слово
живучою
може
стати
водою,
.
1
і
ніжною
гострим
запашною
ножем,
.
квіткою,
розжареним
1
залізом, і брудом. Мудре і добре слово дає радість.
В. Сухомл.инський
• Знайдіть і підкресліть однорідні члени речення.
•
Поставте запитання до підкреслених слів. Значення яких слів
вони доповнюютьl
Візьміть АО уваги/
Однорідні чnенн речення можуть матн прн
собі залежні сnова.
180.
Прочитайте текст. Знайдіть і підкресліть залежні
слова при однорідних членах речення. Поясніть їх роль.
З
писемних документів,
усних оповідань,
народних
пісень, мудрих прислів'їв ми дізнаємось про життя людей
у минулому.
Вчені старанно збирають і уважно вивчають стародавні
речі, цікаві доку менти, найдавніші легенди.
З журналу
• Спишіть текст.
• Доберіть спільнокореневі слова до слова мудрнх
та розберіть його за будовою.
I081UJ
РозрізненнJІ простих і скnаДних речень
181.
182.
Спишіть
текст,
вставляючи
пропущені
букви.
Поясніть правопис особових закінчень дієслів.
Ти живеш в У країні і розмовля •.. ш україн ... ю мовою.
Любов до рідної мови почина ... ся з колиски, з мамино1
пісні. Наша мова багата, співуча.
• Зробіть повний розбір підкресленого д1єслова як частини
мови.
• Пі.дкресліть однорідні члени в реченні. Поставте до них
запитання і визначте, якими членами речення вони є. Поясніть
розділові знаки між ними.
183.
.
Поширте речення словами, залежними в1д одно-
.
р1дних член1в речення.
Україна багата на степи, ліси, озера.
184.
Порівняйте
речення.
Що
в
них
спільного
ЩО
відмінного?
Праворуч зеленів ліс.
Праворуч
зеленів ліс,
а ліворуч блищала на
сонц1
р1чечка.
• Знайдіть і підкресліть у них граматичн1 основи. В чому
особливість другого речення?
ю
82 (.'1
Візьміть до уваrн!
Речення, в яких дві чи біnьwе rраматичних
основ,
називаються скnадними. Одна
частина
скnадноrо речення на письмі відокремnюється
від іншої комою. Прості речення поєднуються в
скnадне як
інтонацією, так і
споnучників (і, а,
185.
Придумайте
за допомоrою
ane).
історію
речення ПОАружились
про
те,
як
об' єднались в
деяк~
прост1
одне складне
речення.
•
Позначте
на
малюнку
інформацію
про
складн1
речення.
186.
Прочитайте речення. Підкресліть у них п1дмет
присудок. Як називаються такі речення1
1. Вчений іде, а неук слідом спотикається.
2. Незнайко на печі сидить, а Знайко по дорозі біжить.
3. Осінь збирає, а зима з'їдає.
4. Дрімає сад, і гостро пахне м'ята.
5. Човен тихенько погойдувався, діти
6.
хлюпались у воді.
Запахла волога земля, бруньки набрякли, дерева
взялися прозеленню.
•Визначте, яким способом з'єднані складні речення.
ю83сs
187. Прочитайте групи речень. Об'єднайте пари речень
у складні речення різними способами: без сполучників,
за допомогою сполучник1в.
1. За вікном сіріло зимове небо. Земля спала п1д
сніговим
килимом.
2.
У
школі
пролунав дзвінок.
гамірливою юрбою висипали на подвір'я.
У матері серце болить.
3.
Діти
Дітки плачуть.
Українці люблять дерев' яні
4.
вироби. Без потреби дерева ніколи не зрубують.
• Запишіть складені речення за вибором. Підкресліть у них
граматичну основу.
188.
Дослідіть у прочитаних творах читанки вживання
складних
речень.
вибором.
Підкресліть
Випишіть
у
них
речення
за
граматичні
власним
основи
та
поясніть спосіб поєднання їх у складні речення.
Повторення і закріпnення вивченоrо
.про речення
189.
190. Прочитайте словосполучення.
Чи
можуть
вони
бути реченнями1 Чом yl
Старезний
зимою.
дуб.
Зігрівало
Багряне
дерево.
ю84сs
вбрання.
Холодною
Нагадувало
осінь.
•Складіть текст, використавши подані словосполучення.
• Запишіть складений текст. Придумуйте заголовок.
191 .
Озвучте за власним малюнком увесь теоретичний
матер1ал про речення.
192.
Поєднайте лініями правильні визначення.
Вндн речень
1
За метою висловлювання
поширені, непоширені.
За інтонаційним забарвленням
прості, склаАНі.
За наявністю і віАсутністю
окличні, неокличні.
АРУГОРЯАНИХ членів
розповіАНі, питальні,
За кількістю граматичних основ
193.
спонукальні.
Прочитайте текст мовчки. Визначте види речень за
інтонаційним забарвленням та метою висловлювання.
Рідний край! Дорога серцю земля батьків і прадідів
наших. Оспівані в піснях народних безмежні степи, зелені
ліси й долини, високі блакитні небеса! Хіба є що на св1т1
краще за це миле серцю привілля, хіба є що на св1т1
дорожче за Вітчизнуl
І
ти починаєш розуміти,
що таке Батьківщина.
Що
звідси, від батьківського порога, від материнської пісні вона
бере свій початок. Бережи, шануй і люби свою Вітчизну.
•
Інтонаційно правильно озвучте речення.
ю85 <'3
194.
Поділіть текст на речення. Спишіть його, правильно
вживаючи розділові знаки.
Прихід весни
Весна сонце все вище підбивається в небі від теплого їі
подиху скрізь течуть дзюркотливі стр у мочки зливаються в
гомінкий
потік
і
мчать
до
річки лунко
зітхає
тріскається від берега до берега.
крига
і
Ю. Старостенко
• Визначте граматичну основу та встанов1ть зв 'язок слів у
другом у реченн1.
• Позначте в останньому реченні над словами частини мови,
до яких вони належать. Зробіть розбір однієї частини мови за
вибором.
•Прочитайте поширене і непоширене речення.
• Підкресліть речення з однорідними членами.
195.
Прочитайте текст.
Про іrраwкн
Дитячі іграшки
виникли дуже давно. Спочатку це були
камінчики, шишки, палички, глиняні шматочки. Пізніше для
розваги дітей виготовляли зменшені копії різних речей
-
посуду, зброї, будиночків, тварин.
Був
час,
коли
люди
поклонялися
скульптурним
зображенням жінки, коня та вершника, птаха. Поступово
ці скульптури перетворилися на хатні прикраси і дитячі
забавки.
Зображення
жінки
перетворилося
ляльку.
згодом
на
З журна.л.у
• Розкажіть про свої улюблені іграшки.
ю
86 (.'1
• Знайдіть речення з однорідними членами. Визначте, якими
членами речення вони є.
•Виконайте розбір останнього речення за планом.
План розбору реченнt~
1.
Вид речення за метою висловлювання (розповідне,
питальне, спонукальне).
2. Вид речення за інтонацією (окличне, неокличне).
3. Головні члени речення (підмет, присудок).
4. Вид речення за наявністю Другорядних членів
(поширене, непоширене).
5.
6.
7.
Другорядні члени речення.
Однорідні члени речення (якщо є).
Звертання (якщо є).
196.
Запишіть речення під д.иктовку, правильно розстав-
ляючи
.
.
розд1лов1
знаки,
а
.
пот1м
.
перев1рте
написане
за
п1дручником.
Лагідна колискова пісня засівала дитячу душу nюбов'ю
до
людей,
..до
матерннсько1
природи,
. .
п1сн1
до
всього
виростали
живого.
поети
1
Під
спів
композитори,
хлібороби і захисники рідної землі, філософи та мудреці,
просто люди.
В. Скураті8ський
•Охарактеризуйте кожен звук у вид1лених словах.
197.
За даним початком продовжте текст, використо­
вуючи подані нижче словосполучення
.
Чорнобнnь
Було собі на Україні давнє місто Чорнобиль. Затишне,
красиве, мальовниче. Та біля нього побудували атомну
ю87"1
електростанцію. І недогледіли їі. Погано збудували. Погано
й пиnьнуваnи.
Сталася аварія на атомній електростанції...
За Д. Чередниченком
Сnовосnоnученн• до
1 і 3 абзаців тексту: землі брудні; не можна
сіяти хліб; заражені землі; треба лікувати; велика рана України.
•Як ви розумієте вислів: "Землю треба лікувати".
•До виділеного слова доберіть синоніми.
•Випишіть слова, в яких звуків більше ніж букв.
• Дізнайтесь у дорослих про трагедію у Чорнобилі.
Удосконалення речень. Побудова речень
198.
199.
Придумайте
правильно
історію
утворювати
про
речення,
Слова,
ЯКІ
том у
що
не
вм1ли
н1чого
не
знали про існування Галявини речень.
200. Поділіть
текст
на
речення.
Прочитайте
-
иого,
інтонаційно позначаючи початок і кінець речень.
До лав козацтва вступали найсміливіші люди на них
чекали походи й битви, сувора боротьба проти нападників
проте з народження вони
були
селянами
перед ними
простягалися простори родючої землі, повноводні річки,
незаймані степи і
козаки бралися за плуга,
ю88~
полювали
хижого
.
.
зв1ра,
рем1сникували
вони
засновували
хутори
та
села, буд ували й відроджували зруйновані загарбниками
м1ста
саме
козацтво
пост1ино
повертало
до
життя
спустошені татарами українські степи баrате внутріш~є
життя
сприяло
.
.
розвитков1
письменност1,
.
д1ловодства
у
запорізькій канцелярії служили високоосвічені, відомі на
той
час люди
з їхнього
середовища вийшли історики­
літописці, державні діячі.
За М. Слабошпицьким
• Доберіть заголовок до тексту. Визначте його основну
думку.
• Доберіть до виділених слів сnільнокореневі слова і
розберіть їх за будовою.
201.
За допомогою сполучників та інтонації перел1чу­
вання
об' єднайте
nрост1 речення
в
речення
з одно­
р~дними членами.
1. У нічному небі яскраво світять зорі. У нічному небі
яскраво світить місяць.
люблю свою родину.
2. Я дуже люблю Україну. Я дуже
3. Даруйте людям щирі посмішки.
Даруйте людям тепло сердець.
• Запишіть складені речення.
202.
Замініть
Запишіть
виділені
зм1нен1
слова
речення,
однор~дними
правильно
членами.
з' єднуючи
однор~дн1 члени.
1.
Птахи можуть собі знайти поживу зимою.
засинають і сплять до тепла.
гралися на подвір'ї.
4.
3.
Діти весело
На уроці учні працюють.
ю89сs
2.
Звірята
дружно
103.
Доповніть однорідні члени речення залежними в1д
. ..
них словами та введ1ть 1х у речення.
1•
Для птахів ми підготували насіння, ягоди.
хлопчик вишукав шишки,
гіллячки,
корінці.
З.
1.
Василько
розв'язав задачу, прочитав казку, написав вправу.
школи ростуть берези, тополі і липи.
5.
У л1с1
4.
Біля
Ми згадали ніч,
грозу.
204.
З поданими словосполученнями складіть речення.
Тане сніг; вночі підмерзло; бурульки звисали; бурулька,
мов райдуга; Юрко милується.
•Запишіть речення, визначте у них граматичну основу.
• Утворіть якнайбільше дієслів від слова підмерзnо з допомо­
гою префіксів.
205.
Складіть речення за моделями.
Хтоl, хтоl, хтоl що роблять? де?
Якl, якl, якl хтоl що робили? кудиl
Деl хтоl що роблять!, що роблять!, що роблять!
206.
Закінчіть речення:
а) порівняннями:
.... l. Цвіт опадає,
наче з перини . . . . З. Сніг білий, неначе . . • . 4. Може
1.
Дівчинка Оксанка розцвіла, наче
ВИГНУТИСЯ І МОВ
••• •
б) ОАНОрідними членами:
1•
Зграйки синиць літ али у . . . і . . • .
1.
У л1с1 росли
висок~ ... , ... , . . . . З. У дятла дзьоб міцний і ...
ю90~
207. Прочитайте текст. Доповніть його кількома речен­
нями.
Куди б не закинуло тебе життя
- пам'ятай про хліб,
яким тебе годували. Твій батько і мати дали тобі
IV
ТВІИ
перший хліб. Твій обов'язок - дати їм останній.
• Запишіть складений текст.
•Поясніть правопис виділених слів.
208.
Запишіть під д1-1ктовку текст, правильно розставлючи
розді.лові знаки. Перевірте написане за підручником.
Тарас Гриrорович Шевченко
Тарас
Григорович
LUевченко
славетний поет і художник.
щиро,
правдиво,
чесно.
голос,
знав багато
Він писав
Мав
народних
гарний
пісень і
дуже гарно співав. Він любив кобзарів,
бандуристів. Поет сам грав на кобзі й
.
скрипц1.
Життя Тараса було тяжке. Рано залишився сиротою
поневірявся по світу, був на засланні, у солдат ах.
З журналу
• Доведіть правильність написання слів, у яких ви допустили
.
.
помилки
та
правильн1сть
вживання
.
розд1лових
.
знак~в
при
однорrдних членах речення.
209. Складіть і запишіть невеликий твір за поданим
початком.
Пасхаnьне яйце
Писанка, дряпанка, крашанка. Чи є у світі с:::::=~
щось дивовижніше1
ю91сs
ЗМІСТ
1.
Змінювання частин мови. Змінювання дієслів та їх правопис.
Спостереження
за
зм1нюванням
д1єсл1в
у
реченнях.
Початкова форма дієслів
2.
. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. ..
Змінювання дієслів (число, час, особа) ••••...••...•••..••••....• "
З.
Спостереження за змінюванням дієслів за часами у тексті.
Часи дієслів
4.
5.
.. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. ..
Особливості змінювання дієслів минулого часу . ••• .• • ..• ..•. .. .
1З
18
Змінювання дієслів за особами і числами
у теперішньому і майбутньому часі
6.
4
9
• . . . . . • • • . . . . • . . • . • . • . . •• •. • •• . .
21
Спостереження за особовими закінченнями дієслів.
Дієвідміни дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • •. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .
28
7. Змінювання дієслів за часами . . . . • • . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . • . . . . . • • . . • •• . 32
8. Граматичні форми дієслова •••.• " ••• " •..••••• •"." •• ". "......... 36
9. Добір часових форм дієслова залежно від змісту тексту ..•. 39
1О.
Спостереження за вживанням дієслів на -ться, -шся
11 .
12.
Повторення і закріплення вивченого про дієслова
.... .. .. . . 42
. . . . . . • . . . . . • . 46
Незмінюваність - основна граматична ознака прислівників . . .
48
1З. Правопис найуживаніших прислівників •••••• " •••••••••••••••• "... 53
14. Спостереження за правильним вживанням числівників • • • . •• • • 56
15. Вимова і правопис найуживаніших числівників • • . . ••• . . . • •• • . . .. . . 60
16. Повторення і закріпле.ння вивченого
І
63
про зв язок сn1в у реченн1 ........................................... .
17. Речення.
Спостереження за вживанням і роллю речень у мовленні . . . 66
•
18.
•
Речення за метою висловлювання та інтонацією.
Зв'язок слів у реченнях. Члени речення •••.•••....••• "." •• . .•. •
19.
70
Поняття про однорідні члени речення. Спостереження
за вживанням речень з однорідними членами . . . •• . . • . • . • . . . . . . .
75
20. Розділові знаки при однорідних членах речення .••......... ". .. 78
21 • Розрізнення простих і складних речень .• " •.••••.•.•.• " •.• " ... " 82
22. Повторення і закріплення вИвченого про речення ••. .. . .•• ..••.. 84
23. Удосконалення речень. Побудова речень •.••••...•......• "... •. 88
Народні присnіа' ~ про матір
Ще в колисці немовля
Слово мама промовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати, матівка, матуся!
Мама, мамочка, мамуся.
Так звуть мам у всьому світі
Своїм сло:ізом: їхні діти.
І з великою любов· ю
Називаю так і я
Дороге й святе мені -
Твоє, матінко, ім'я.
(Із тлумачного <1Сл.овника школярика»
В. Лук'яненка, К. Прищепи.· К.:
1.
2.
1996 ).
Дитина плаче, а матері боляче.
Доти ягнятка скачуть, АОКИ матір бачать.
3. · Любов АО матері -
найсильніша і найАорожча в світі.
4.
Матері не купити, ні заслужити.
5.
Материн гнів
-
як весняний сніг: рясно випаАе, та
скоро розтане.
6.
Мати ОАНОЮ рукою б' є, а Аругою голубить.
7.
На сонці тепло, а біля матері АОбре.
8.
Нема цвіту пишнішого
як маківочка,
нема роду
ріднішого як матіночка.
9. Нащо й ліпший клаА, коли в сім'їлад.
10. Нема того краму, щоб купити маму.
11. Рідна мати високо замахує, а помалу б' є.
12. Сліпе щеня - і те АО матері лізе.
Примітка. Цен матеріал може викорнстатн вчитель у nіАrотовці учнів АО усної
чн письмової розповіді АО МіжнароАноrо жіночого AHR на тему:
«Матерннська любов нансв11тіша» 1160 твір-міркування «Чому R
люблю свою маму1•. Можна також заучуватн прнслів'11 і тлумачнтн
іх зміст, збаrачуючн словннковнн запас школ11рів.
Навчальне видання
УКРМ'НСЬКА МОВА
4
RЛЗС
Частина третя
Автори:
Кальчук М.І. - вчитель-методист, вчитель початкових класів Української
загальноосвітньої школи 1-ІП ступенів № 1 Обухівського району Київської
області;
Кучинський М.В.
-
кандидат філологічних наук, доктор філософії, професор
кафедри українознавства НАУ;
Гайова Л.А. - вчитель-методист, вчитель початкових класів НВК "Соціум" №
м. Києва.
240
Рецензент:
Лобода Т. М.
-
кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова.
Редактор
О.П. Гряцеико
Технічний редактор
Р.С. МеJІЬвик
23.09.16. Формат 84х108/ 18 • Папір офсетний.
9,66. Обл.-вид.арк. 8,98.
Тираж 2100 прим. Вид. No 207. Зам. No 165. Ціва договірна.
Шдпвсав:ододруку
Друк офсетний. Умовв.-друк. арк.
ТОВНВП "РостокА.В.Т."
40004,
м. Суми, вул. Металургів, З
тел.
(0542) 25-15-94
2545 від 29.06.2006 р.
Свідоцтво ДК №
Віддруковано ФОП Гриценко О. П.
40004, м. Суми, вул. Металургів, 9/1, 65
Свідоцтво ДК № 2782 від 01.03.2007 р.
Скачать