Загрузил Вязовик Евгений

16 Контрольна робота № 1. Цілі вирази

Реклама
УРОК № 16. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1.
«ЦІЛІ ВИРАЗИ».
Мета: перевірити рівень компетентностей учнів з теми, контролювати
засвоєння.
Компетентності: математичні: вміння оперувати числовою інформацією,
вміння застосовувати набуті компетентності при розв’язуванні завдань,
передбаченим розділом, процедурна ‒ вміння розв’язувати типові завдання,
розвивати увагу, уяву, пам`ять, абстрактне й логічне мислення, творчий підхід до
розв`язування задач, навички усного рахунку, методологічна ‒ уміння оцінювати
доцільність використання математичних методів для розв'язання практичних та
прикладних задач; ключові: розвивати математичну та інформаційно-цифрову
грамотності, формувати соціальні та громадянські компетентності; вміння
вчитися впродовж життя, вміння спілкуватися державною мовою.
Тип уроку: урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей.
Обладнання та матеріали: підручник, дидактичні посібники.
План уроку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Організаційний етап.
Повідомлення теми й мети, мотивація навчальної діяльності.
Вступний інструктаж.
Виконання контрольної роботи.
Підведення підсумків.
Задання домашнього завдання.
Перебіг уроку.
I варіант.
II варіант.
1. Знайти значення виразу:
а) 1,5 · 62 – 23;
2
3
1. Знайти значення виразу:
а) 2,5 · 24 – 72;
0
2
 1 1  4 
5
б)   1          1 .
 2   3   17 
2. Виконати дії:
а) х8 · х2;
б) х8 : х2;
х   х
4 5
в) (х ) ;
8 2
г)
3
0
 1 1  5 
б)   1         (1)8 .
 3   2   19 
2. Виконати дії:
а) х7 · х5;
б) х7 : х5;
х   х
3 6
2
в) (х ) ;
7 5
г)
4
х12
3. Представити вираз у вигляді
одночлена стандартного вигляду:
а) –3а2b4 · 3a2 · b5;
б) (–4a2b6)3.
4. Обчислити:
.
х18
3. Представити вираз у вигляді
одночлена стандартного вигляду:
а) –4т3п5 · 5п2 · т4;
б) (–3т7п2)4.
4. Обчислити:
46  29
 2 3
а)
;
б)  2     .
4
32
 3 8
5. Спростити вираз:
125a6b3 · (–0,2a2b4)3.
6. Спростити вираз і обчислити його
значення:
1
2
5
3
2
а) а  b  a  b , якщо а = – 1 ,
4
3
6
4
7
b = –36.
310  273
 1  3 
а)
;
б)  5     .
9
9
 3   16 
5. Спростити вираз:
8х3у4 · (–0,5х2у5)3.
6. Спростити вираз і обчислити його
значення:
3
1
11
1
3
а) х  у  х  у , якщо х = – 1 ,
8
6
12
4
13
у = –24.
5
.
5
7
8
б) 0,5 · (1,6х – 6,4у) – 2,4 · (1,5х + у),
якщо х = 3, у = –4,5.
7. При яких значеннях змінної має
7х  3
зміст вираз
?
х 2
б) 1,5 · (–2,4а + 3,8b) – 1,6 · (2,5a – b),
якщо а = 2, b = –3.
7. При яких значеннях змінної має
5х  4
зміст вираз
?
х 3
Домашнє завдання.
Повторити матеріал § 1-5, означення; виконати по АГМ на с. 14:
І. № 62, 66.
ІІ. № 69, 71(4-6), 72.
ІІІ. № 69, 71(4-6), 72, 52*.
Скачать