Загрузил Елизавета Кикирешко

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР с отелем

Реклама
АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № ______
с. Н. Солотвино
«__»_____ 2019 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Саламандра-Закарпаття» в особі Генерального директора Данчул
Володимира Степановича, що діє на підставі Статуту, надалі - Принципал з однієї сторони, та Товариство з
обмеженою відповідальністю «_______________________» в особі Директора _____________________________, що
діє на підставі Статуту, надалі - Агент, з другої сторони, окремо – сторона, а разом – сторони, уклали даний
Агентський договір (надалі - Договір) про наступне:
1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
1.1. Послуги з тимчасового розміщення (проживання) – діяльність Принципала з надання місця для ночівлі у
засобі розміщення за плату, а також інша діяльність, пов'язана з тимчасовим розміщенням (проживанням),
передбачена законом.
1.2. Інші послуги – конференц-сервіс, СПА-послуги, базове лікування в медичному центрі «Ірис».
1.3. Бронювання – попереднє замовлення послуг з тимчасового розміщення (проживання), здійснене Агентом
відповідно до Правил бронювання та скасування замовлення в Апартамент-готелі та/або Правил та умов бронювання
в готелі «Ірис».
1.4. Лист бронювання
– письмовий запит Агента, надісланий Принципалу поштовим, електронним чи
факсимільним засобом зв’язку за формою, встановленою Додатком № 1 до даного Договору ( є його невід’ємною
частиною).
1.5. Підтвердження бронювання (акцепт) – підтвердження Принципала, надіслане Агенту на його лист бронювання
поштовим, електронним чи факсимільним засобом зв'язку, у якому міститься згода Принципала на надання послуг.
Така відповідь Принципала може бути надана у вигляді рахунку, виписаного Агенту відповідно до його листа
бронювання.
1.6. Сезонність – періоди різного ступеня туристичної активності, від яких залежать тарифи на послуги тимчасового
розміщення (проживання). Поділяється на: Низький Сезон, Сезон та Високий Сезон, періоди яких визначаються
Принципалом самостійно та оприлюднюються на веб-сайті http://derenivska-kupil.ua.
1.7. Ануляція – письмова відмова Агента від підтвердженого бронювання, надіслана Принципалу поштовим,
електронним чи факсимільним засобом зв’язку або фактичний незаїзд.
1.8. Правила – перелік вимог щодо користування засобом розміщення, дотримання яких є обов’язковим при наданні
послуг з тимчасового розміщення (проживання), оприлюднені на сайті: www.derenivska-kupil.ua. Термін «Правила»
охоплює Правила користування Апартамент-готелем «Деренівська Купіль», Правила бронювання та скасування
замовлення в Апартамент-готелі, Правила проживання в готелі «Ірис», Правила та умови бронювання в готелі «Ірис»,
Правила поводження з газовими приладами.
Всі інші терміни та поняття, що вживаються у даному Договорі, мають значення ідентичні тим, що містяться у
чинному законодавстві України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Агент від імені, за дорученням та в інтересах Принципала за винагороду здійснює посередницьку діяльність з
надання послуг тимчасового розміщення (проживання) та інших послуг, надалі – послуги, третім особам: юридичним
або фізичним, у складі власного турпродукту або як окремої туристичної послуги.
2.2. Послуги надаються Принципалом у засобі розміщення, яким є Апартамент-готель «Деренівська Купіль» та/або
готель «Ірис» (надалі – засіб розміщення), що знаходяться у с. Нижнє Солотвино Ужгородського району
Закарпатської області.
2.3. Кінцевим споживачем послуг є юридичні або фізичні особи – туристи Агента (надалі – туристи), в інтересах
яких Агент бронює і купує послуги.
2.4. Агент підтверджує, що на момент укладення даного договору ознайомлений з послугами, що пропонуються
Принципалом для продажу туристам, їх вартістю та порядком надання.
2.5. Формою підтвердження повноважень Агента є пред’явлення третім особам даного Договору та підтверджені
бронювання, отримувані від Принципала.
3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Замовлення (бронювання) послуг здійснюється шляхом направлення Принципалу Листа бронювання за формою,
встановленою Додатком № 1 до Даного Договору. Всі пункти листа бронювання повинні бути заповнені. Лист
бронювання повинен бути направлений Агентом Принципалу не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до початку терміну
надання заброньованих послуг.
3.2. Принципал обробляє замовлення не пізніше 4 годин з моменту отримання листа бронювання і підтверджує його,
або надає відмову, у разі відсутності можливості надання послуг.
3.3. Після підтвердження бронювання Принципал надсилає Агенту електронним або факсимільним засобом зв’язку
рахунок на оплату, із зазначенням загальної вартості заброньованих послуг.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг з тимчасового розміщення (проживання) за одну добу в Засобі розміщення, та інших послуг
зазначається на сайті www.derenivska-kupil.ua.
4.2. Вартість кожного окремого бронювання Агента визначається за формулою:
(КН + ДЛ) х П, де:
-
КН – вартість номера обраної категорії за добу або вартість іншої послуги;
-
ДЛ – вартість додаткового ліжка в обраній категорії номера за добу;
-
П – період надання послуг тимчасового розміщення (проживання).
і вказується у рахунку на оплату, який виставляється Принципалом Агенту після підтвердження бронювання. На
момент виставлення
рахунку за основу розрахунку вартості бронювання беруться зазначені на веб-сайті
www.derenivska-kupil.ua ціни, що є актуальними на момент підтвердження бронювання.
4.3. Розмір агентської винагороди залежить від сезонності, виду та обсягу послуг, які бронюються Агентом, та
встановлюється у відсотках (%) від вартості відповідних послуг, помноженій на період надання послуг:
№
з/п
Найменування послуги
(туристичного продукту)
1.
Тимчасове розміщення
(проживання)
2.
Базове лікування в
медичному центрі «Ірис»
(від трьох днів)
Розмір
агентської
винагороди, %
15
Примітки
Розмір агентської винагороди може бути збільшено за
рішенням Принципала у разі бронювання групового заїзду,
тобто більше 10 (десяти) номерів (апартаментів) одночасно.
Базове лікування на 1 день включає в себе:
5
1) одна консультація лікаря;
2) одна мінеральна ванна;
3) один масаж спини;
4) одна спеціальна (апаратна) процедура по призначенню
лікаря;
5) споживання
«Закарпатська 2».
мінеральних
вод
«Закарпатська
1»,
4.4. Принципал не нараховує та не виплачує агентську винагороду у разі бронювання Агентом послуг відповідно до
спеціальної/их або акційної/их пропозиції/ій Принципала, або бронювання СПА-турів (релакс-тур, детокс-тур тощо).
У вказаних випадках, у порядку винятку, Принципал може встановити розмір агентської винагороди та сплатити її
Агенту з урахуванням обсягів конкретного бронювання.
4.5. Агент отримує агентську винагороду одним із наступних способів:
4.5.1) Безпосередньо від туристів. У цьому випадку Агент самостійно нараховує туристам та отримує від них
агентську винагороду у розмірі, що погоджений Сторонами у даному Договорі, виходячи із загальної суми коштів,
вказаної в рахунку Принципала;
4.5.2) Безпосередньо від Принципала. У цьому випадку агентська винагорода виплачується Принципалом на користь
Агента виключно після повної стовідсоткової оплати рахунка Принципала та підписання Сторонами акту прийманняпередачі виконаних робіт (наданих послуг), але не раніше, як через 14 календарних днів з моменту отримання
Принципалом всієї суми коштів згідно виставленого рахунку. При цьому розмір агентської винагороди вказується в
акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).
4.6. Забезпечити туристам Агента заброньовані послуги, їх належну якість, відповідно до умов даного Договору та
чинного законодавства України. Зобов’язання Принципала щодо виконання умов цього пункту Договору виникає
тільки після повної та своєчасної сплати Агентом вартості підтвердженого бронювання.
4.7. Після завершення надання послуг підписати акт виконаних робіт, у разі відсутності взаємних претензій.
4.8. Агент протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку на оплату, але не пізніше ніж за один
день до дати початку надання послуг, повинен в повному обсязі сплатити суму грошових коштів, зазначених в ньому,
шляхом їх безготівкового переказу на поточний рахунок Принципала. У випадку прострочення оплати, Принципал
має право в односторонньому порядку відмовитись від підтвердження бронювання.
4.9. Кошти, отримані Агентом від туристів в межах виконання цього Договору є транзитними, не є власністю та
доходом Агента і підлягають перерахуванню Принципалу.
4.10. Вартість послуг з тимчасового розміщення (проживання) та інших послуг може змінюватися Принципалом в
односторонньому порядку. Агент повідомляється про зміну вартості послуг не менш, як за 14 календарних днів до їх
запровадження шляхом оприлюднення інформації про нові тарифи на веб-сайті www.derenivska-kupil.ua або шляхом
надіслання на електронну адресу Агента, вказану в цьому Договорі. Вартість послуг, які оплачені Агентом в строк
визначений п. 4.8 цього Договору, зміні не підлягає.
4.11. У разі своєчасної ануляції, Принципал повертає Агенту сплачену ним суму вартості бронювання протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання ануляції.
4.12. У разі несвоєчасної ануляції (в т.ч. фактичний незаїзд), Принципал повертає Агенту сплачену ним суму вартості
бронювання протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання ануляції за мінусом суми штрафу,
визначеної п. 6.6 цього Договору.
5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
5.1. Принципал зобов'язаний:
5.1.1. Надати Агенту інформацію про правила користування засобом розміщення, послуги з тимчасового розміщення
(проживання) та їх вартість, додаткові послуги та їх вартість, а також іншу інформацію на прохання Агента,
пов'язану із наданням послуг.
5.1.2. Приймати від Агента замовлення на послуги, оформлені у відповідності із вимогами даного Договору, і
опрацьовувати їх у встановлений п.3.2 Договору строк.
5.1.3. Надавати Агенту агентську винагороду на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором.
5.2. Принципал має право:
5.2.1. Залучати до виконання цього Договору третіх осіб.
5.2.2. Отримувати від Агента документи та інформацію, необхідні для виконання підтвердженого бронювання.
5.2.3. Встановлювати для Агента додаткові знижки та бонуси, розмір яких визначається за результатами співпраці і за
погодженням сторін.
5.2.4. Отримати відшкодування збитків, завданих неправомірними діями Агента.
5.2.5. Вносити зміни до умов цього Договору за погодженням сторін або розірвати Договір у зв’язку із зміною його
істотних умов, якими сторони керувались під час укладання Договору, якщо одна із сторін відмовляться працювати у
змінених умовах.
5.3. Агент зобов’язаний:
5.3.1.Здійснювати замовлення послуг шляхом надіслання листів бронювання за формою, встановленою Додатком № 1
до даного Договору.
5.3.2. Здійснювати оплату підтверджених бронювання згідно умов даного Договору.
5.3.3. Надавати туристам повну та достовірну інформацію про послуги з тимчасового розміщення (проживання) та
інші послуги Принципала, в тому числі але не виключно, про їх права та обов’язки, порядок відшкодування збитків,
про порядок надання послуг та етикет згідно правил Принципала, що опубліковані на веб-сайті http://derenivskakupil.ua, про умови цього Договору які є істотними для туристів Агента, зокрема, умови п. 6.4. цього Договору.
5.3.4. Письмово повідомляти Принципала про ануляцію бронювання.
5.3.5. Відстежувати інформацію про сезонність та тарифи на веб-сайті http://derenivska-kupil.ua.
5.4. Агент має право:
5.4.1. Самостійно і на власний розсуд встановлювати умови розрахунків з туристами, за виключення вартості послуг
та умов, які безпосередньо стосуються розрахунків за цим Договором.
5.4.2. Отримувати від Принципала документи та інформацію, що стосуються виконання даного Договору.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно
чинного законодавства. Не вважається неналежним виконанням даного Договору суб’єктивне сприйняття та
оцінювання туристами Агента якості послуг. Принципал не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг
суб’єктивним очікуванням та оцінкам туристів Агента.
6.2. Принципал не несе відповідальність за неможливість з незалежних від нього причин споживання туристами
Агента підтверджених і оплачених послуг, в тому числі, за односторонню зміну туристами Агента дати заїзду. За
відсутності належно надісланої Ануляції, кошти за підтверджені і оплачені, але не спожиті послуги не повертаються.
6.3. Принципал несе відповідальність за повноту і якість надання туристам підтверджених й оплачених Агентом
послуг.
6.4. Претензії туристів Агента з приводу якості послуг приймаються через Агента не пізніше 7 (семи) календарних
днів з моменту виселення туристів і за наявності письмово оформленого у довільній формі акта про порушення,
завіреного підписами туриста та представника Принципала, із зазначенням суті порушення.
6.5. Агент несе відповідальність за своєчасність оплати вартості підтвердженого бронювання. У випадку порушення
Агентом строків оплати, передбачених умовами даного Договору, Агент сплачує на користь Принципала пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості підтвердженого бронювання за кожен день прострочення.
6.6. При несвоєчасній ануляції бронювання Агент сплачує Принципалу штрафи, у наступних розмірах:
6.6.1. Ануляція бронювання у Низький Сезон не менше, ніж за 14 діб до заїзду є безкоштовною. У разі відмови від
бронювання менше, ніж за 14 діб до прибуття в Засіб розміщення, або у випадку незаїзду гостей (туристів), Агент у
безспірному порядку сплачує Принципалу штраф у розмірі 100% вартості проживання, вказаної в рахунку
Принципала.
Ануляція бронювання у Сезон не менше, ніж за 21 добу до заїзду є безкоштовною. У разі відмови від бронювання
менше, ніж за 21 добу до прибуття в Засіб розміщення, або у випадку незаїзду гостей (туристів), Агент у безспірному
порядку сплачує Принципалу штраф у розмірі 100% вартості проживання, вказаної в рахунку Принципала.
У випадку ануляції замовлення під час проживання (у випадку виселення з номера раніше підтвердженої
бронюванням дати), Агент у безспірному порядку сплачує Принципалу штраф у розмірі 100% вартості проживання,
вказаної в рахунку Принципала.
6.6.2. При відмові від бронювання у Високий сезон сума сплачених коштів за бронювання апартаментів не
повертається, незалежно від дати анулювання бронювання.
6.7. У разі несплати Агентом штрафу за вимогою Принципала, відповідна сума штрафу вираховується із суми
агентської винагороди у майбутніх періодах.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання, несвоєчасне чи неналежне виконання зобов’язань за цим
Договором, якщо таке невиконання, несвоєчасне чи неналежне виконання зумовлено форс-мажорними обставинами
(обставинами непереборної сили) у розумінні ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»
№ 671/97-ВР від 02.12.1997 (із змінами).
7.2. Сторона, що зазнала форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але не пізніше, ніж через 3 (три) календарних
дні після початку їх дії, повідомити у письмовій формі іншу сторону про ці обставини і їх вплив на виконання
відповідних зобов’язань та вжити всі можливі заходи, з метою мінімізації негативних наслідків форс-мажорних
обставин. Виникнення форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено Торгово-промисловою палатою України.
7.3. Сторона, що зазнала форс-мажорних обставин, зобов’язана також негайно, але не пізніше, ніж через 3 (три)
календарних дні, повідомити у письмовій формі іншу сторону про припинення дії зазначених обставин.
7.4. Будь-яке неповідомлення чи затримка в повідомленні стороною, що не має можливості виконати зобов’язання за
цим Договором внаслідок форс-мажорних обставин, іншій стороні, служить причиною втрати права посилатися на такі
обставини, за виключення неможливості такого повідомлення внаслідок дії форс – мажорних обставин.
7.5. Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання даного Договору на період їх
тривалості, якщо сторони не вирішать інакше.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1 Даний договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та
скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє до 31 грудня 2020 року, але в будь-якому випадку до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань.
8.2. Цей договір не розповсюджується на групові поселення від 10 номерів (апартаментів). Умови групових поселень
та тарифи узгоджуються Сторонами окремо.
8.3. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної Сторони.
8.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із діяльністю,
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.
8.5. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються
цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть
ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
8.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі,
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
8.8.Сторони мають право вносити зміни у цей договір. Зміни вступають в силу після їх письмового узгодження
Сторонами.
8.9. Кожна зі Сторін може розірвати Договір у будь-який час без зазначення причин, але повідомивши про це у
письмовому вигляді іншу Сторону за 14 календарних днів до дати розірвання.
8.10. Після розірвання Договору Принципал має виконати усі зобов’язання по замовленням, що були оформлені
раніше незалежно від того, чи передує дата заїзду та виїзду Гостя даті припинення дії договору чи йде після неї. Щодо
грошових зобов’язань Сторін цей Договір залишає свою чинність до повного проведення взаєморазрахунків, про що
складається відповідний акт.
8.11. У випадку, якщо умови Договору та/або виконання умов Договору передбачають передачу персональних даних в
розумінні Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року, відповідна Сторонаволоділець / розпорядник таких баз персональних даних передає іншій Стороні зазначені персональні даних та право
здійснювати з нею виключно дії, необхідні для виконання умов цього Договору.
8.12. Сторона, яка згідно цього Договору передає персональні дані іншій Стороні, підтверджує, що вона є належним
володільцем / розпорядником відповідних баз персональних даних та отримала від суб’єктів персональних даних
згоди на обробку персональних даних.
8.13. Сторона, яка відповідно до умов цього Договору отримує від іншої Сторони персональні дані, зобов’язується
обробляти такі персональні дані виключно з метою виконання зобов’язань за цим Договором та реалізації мети
співробітництва Сторін за цим Договором, а також забезпечити належний захист отриманих персональних даних.
8.14. Принципал є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах та платником ПДВ, Агент –
платник _________________________________________________________________________________________.
9. Додаток: форма Листа Бронювання.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Принципал:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Саламандра-Закарпаття»
89441, Закарпатська область, Ужгородський район,
с.Нижнє Солотвино, 151 А
Код ЄДРПОУ 39695043
п/р UA693123780000026009053913909
у Закарпатському РУ АТ КБ
«Приватбанк» м. Ужгород, МФО 312378,
ЄДРПОУ банку 14360570
ІПН 396950407143
Витяг реєстру платників податку на додану вартість
№ 1607144500123
Адреса електронної пошти (e-mail):
irys.hotel@derenivska-kupil.ua
Агент:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«___________________»
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адреса електронної пошти (e-mail)
_____________________________________
Генеральний директор
Директор
_____________________ В. С. Данчул
___________________ _________________
Додаток № 1
до Агентського договору № _________від ________ 201__ року
ЛИСТ БРОНЮВАННЯ
(Форма)
Замовник
Відповідальна особа замовника
Контактний телефон відповідальної особи
e-mail замовника/відповідальної особи
ЗАМОВЛЕНО ПОСЛУГИ:
Дата заселення:
Дата виселення:
Орієнтовний час заїзду:
Орієнтовний час виселення:
Послуги проживання
Категорія номеру * _______________________________________________
в т.ч. основних місць _______________додаткових місць ________________
Категорія номеру * _______________________________________________
в т.ч. основних місць _______________додаткових місць ________________
Категорія номеру * _______________________________________________
в т.ч. основних місць _______________додаткових місць ________________
К-сть номерів обраної
категорії_____
К-сть номерів обраної
категорії_____
К-сть номерів обраної
категорії_____
Послуги харчування:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(опис послуг харчування, що замовляються)
Послуги СПА-Комплексу «Срібні Терми»:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(опис послуг харчування, що замовляються)
Додаткові послуги:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(опис додаткових послуг, що замовляються)
 категорія номеру зазначається відповідно до визначень, що містяться на сайті: www.derenivska-kupil.ua.
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ ТУРИСТІВ:
П.І.Б.
Дата:
Дата народження
Паспортні дані (серія, №, дата
видачі, орган видачі)
Контактний
номер телефону
_______________________
Підпис відповідальної особи: ___________________________ _____________________________
М.П.
(прізвище, ініціали)
ФОРМУ ПОГОДЖЕНО:
Принципал:
ТОВ «Саламандра-Закарпаття»
Агент:
ТОВ «___________________________»
____________________В. С. Данчул
___________________ __________________
Скачать