Загрузил Denis Poltavchenko

Географія населення план

Реклама
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет геолого-географічний
Кафедра фізичної та економічної географії
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-педагогічної
роботи
Чернецький С.О.
“______”_______________2016 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
______________ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ__________
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки_________6.040104 Географія _____________________________
(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність ____________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
факультет/центр_________геолого-географічний_________________________________
(назва факультету/центру)
Дніпро – 2016 рік
2
Робоча програма ___Географія населення та розселення__________для студентів
(назва навчальної дисципліни)
за напрямом підготовки ___6.040104 Географія, спеціальністю ____________.
„____” _______, 2016 року – с.
________________________________________________________
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
Бойко З.В, к.г.н., доцент кафедри фізичної та економічної географії
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної та економічної географії
__________________________________________________________________________________
Протокол від. “07” червня 2016 року № 86
Завідувач кафедри фізичної та економічної географії
_______________________ (Зеленська Л.І.)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
“ ”
2016 року
Схвалено науково-методичною радою факультету
_____________________________103 Науки про Землю __________________________________
(шифр, назва)
Протокол від. “29” серпня 2016 року № 1
Голова
_______________ (Шерстюк Н.П.)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
“ ”
2016 року
Схвалено Вченою радою геолого-географічного факультету
__________________________________________________________________________________
(шифр, назва)
Протокол від. “29” серпня 2016 року № 12
Голова
_______________ (Шерстюк Н.П.)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
“ ”
2016 року
3
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів – 3
Модулів –1
Змістових модулів – 3
Індивідуальне науководослідне завдання
(назва)
Загальна кількість годин
– 108/54(заоч)
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента - 4
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання
Галузь знань
0401 Природничі науки
(шифр і назва)
Напрям підготовки
6.040104 Географія
(шифр і назва)
Спеціальність (професійне
спрямування):
_______________
заочна форма
навчання
Нормативна
Рік підготовки:
4-й
4-й
Семестр
7-й
7-8-й
Лекції
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр
30 год.
6 год.
Практичні, семінарські
15 год.
4 год.
Лабораторні
- год.
Самостійна робота
63год.
20/24 год.
У тому числі
індивідуальні завдання: --/КНР
Вид контролю: екзамен
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1:1,25
для заочної форми навчання – 1:4,4
4
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - пізнання закономірностей та особливостей розміщення населення та поселень на
Землі.
Завдання:
 розкрити поняття і категорії географії населення і розселення;
 виявити особливості відтворення населення світу та окремих країн;
 дослідити особливості розселення населення світу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 особливості формування кількості і відтворення населення світу і
 України;
 закономірності розміщення населення та поселень на Землі;
 особливості расового та етнічного складу населення;
 географічні форми розселення та урбанізаційні процеси.
вміти:
 аналізувати особливості динаміки чисельності населення у розрізі
 континентів і груп країн;
 визначати абсолютний приріст та темпи приросту населення;
 оволодіти методами побудови та аналізу статево-вікових пірамід;
 визначати особливості галузевої структури зайнятості у різних типах країн;
 розрахувати показники міграційної рухомості населення
 визначати основні показники сільського розселення.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Предмет географії населення. Чисельність і відтворення
населення. Расовий та етнічний склад населення.
Тема 1. Предмет, методи і завдання географії населення.
1. Населення як об’єкт вивчення географічних наук. Історія становлення географії
населення як науки.
2. Географія населення в Україні.
3. Предмет і об’єкт вивчення географії населення, її структура та зв'язок з іншими
науками.
4. Завдання географії населення, методи її наукових досліджень.
5. Закони і теорії народонаселення.
Тема 2. Чисельність і відтворення населення.
1. Методи обліку населення. Їх організація і проведення в сучасних умовах.
2. Динаміка чисельності населення світу, його розподіл по континентах і групах країн.
3. Природний рух населення. Поняття про демографічну ситуацію, демографічний
перехід та демографічну політику
4. Статевовікова структура населення світу
Тема 3. Расовий та етнічний склад населення
1. Сучасні теорії та концепції походження людини та формування людських рас.
2. Раси. Поділ населення світу на раси.
3. Поняття про етногенез та етнічні спільності.
4. Принципи класифікації народів. Карта народів світу.
Тема 4. Трудові ресурси та їх використання.
1. Поняття «трудові ресурси» та їх склад.
2. Економічно активне та економічно пасивне населення. Особливості використання
трудових ресурсів у різних країнах світу.
5
3. Галузева структура зайнятості і баланс трудових ресурсів.
4. Освітній та професійний склад населення.
Змістовий модуль 2. Розміщення та міграції населення.
Тема 1. Розміщення населення світу.
1. Розміщення населення і фактори, що його визначають. Густота населення.
2. Загальні риси заселеності Землі.
Тема 2. Міграції населення та їх географія.
1. Поняття міграції населення. Причини і мотиви міграцій.
2. Класифікація міграцій. Показники оцінки інтенсивності та ефективності міграцій.
Змістовий модуль 3. Розселення населення.
Тема 1. Системи розселення та їх географічні форми.
1. Розселення населення та його форми.
2. Типи населених пунктів і критерії, що їх визначають.
3. Міські поселення. Виникнення і розвиток міст.
4. Структурні елементи і внутрішня територіальна організація міст.
5. Системи міських поселень.
Тема 2. Урбанізація.
1. Урбанізація як соціально-економічний процес. Показники і закономірності урбанізації.
2. Територіальні відмінності розвитку урбанізації у світі та в Україні.
3. Міські агломерації. Субурбанізація.
Тема 3. Сільське розселення.
1. Поняття про сільське розселення і фактори його формування.
2. Класифікація сільських населених пунктів.
3. Системи сільського розселення. Сучасні проблеми сільської місцевості в Україні.
Назви змістових
модулів і тем
Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л
п
лаб інд с.р.
л п
лаб інд с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
Змістовий модуль 1. Предмет географії населення. Чисельність і відтворення населення.
Расовий та етнічний склад населення.
Тема 1. Предмет,
12
2
1
9
2
2
методи і завдання
географії населення
Тема 2. Чисельність і
5
4
1
6
2 2
2
відтворення
населення
Тема 3. Расовий та
14
4
2
8
4
2
2
етнічний склад
населення
Тема 4. Трудові
12
4
2
6
8
2
6
ресурси та їх
використання
Разом за змістовим
43
14
6
23
24
4 2
6
12
модулем 1
Змістовий модуль 2. Розміщення та міграції населення
Тема 1. Розміщення
12
4
2
6
6
6
населення світу.
Тема 2. Міграції
12
4
2
6
12
2 2
2
6
населення та їх
усього
6
географія.
Разом за змістовим
модулем 2
24
Тема 1. Системи
розселення та їх
географічні форми.
Тема 2. Урбанізація.
Тема 3. Сільське
розселення.
Разом за змістовим
модулем 3
Усього годин
8
4
12
18
2
2
2
Змістовий модуль 3. Розселення населення
19
4
2
13
2
12
2
12
10
2
2
2
1
9
6
7
3
41
8
5
28
12
-
108
30
15
63
54
6
2
5
3
-
2
10
4
10
34
4. Структура навчальної дисципліни
5. Теми семінарських занять
№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
не передбачені
6. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Назва теми
Предмет, методи і завдання географії населення
Чисельність і відтворення населення
Расовий та етнічний склад населення
Трудові ресурси та їх використання
Розміщення населення світу
Міграції населення та їх географії
Системи розселення та їх географічні форми
Урбанізація
Сільське розселення
Усього:
Кількість
годин
1
1/2
2
2/2
2
2
2
2
1
15/4
7. Самостійна робота (денна форма)
Тема
1. Теоретичні
засади географії
населення
2. Етноси та
релігія країни
3. Соціальний
склад населення
країни
4. Регіональні
Вид
роботи
Інформаційн
і ресурси*
Форма
звітності
Кількість
годин
конспект
Форма
контролю
знань**
ПК
Законспектувати
дане питання
1,3,4
Підготувати
реферат (за
варіантом***)
Побудувати
картосхему(за
варіантом***)
Підготувати
1,5
реферат
ФО
8
1,6.7
карта
ІС
8
1,6
реферат
ФО
6
6
7
особливості
заселеності Землі
5. Основні
міграції населення
світу та України
6. Класифікація і
типологія міст
7. Сучасні
тенденції
урбанізації
8. Районування
сільського
розселення країни
(за варіантом***)
9.Словник
термінів****
реферат по темі
Законспектувати
дане питання
2, 8
конспект
ФО
6
Скласти таблицю
класифікації міст
Законспектувати
дане питання
1,2
таблиця
ЕО
9
6,7
конспект
ПК
6
Накреслити схему
сільського
районування
1,3,6
схема
ІС
6
Пояснити
(письмово) всі
терміни
1,2,6,7
словник
ЕО
8
Усього:
63
* - номер відповідно списку рекомендованих джерел інформації;
** – форма контролю знань: ПК – перевірка конспекту, ЕО – експрес-опитування, КНР –
контрольна робота, ФО – фронтальне стандартизоване опитування за допомогою тестів, ІС –
індивідуальна співбесіда зі студентом;
*** - варіанти до завдань самостійної роботи.
**** - терміни словника
(Заочна форма)
Тема
1. Етноси та
релігія країни
(за
варіантом***)
2. Соціальний
склад
населення
країни (за
варіантом***)
3. Регіональні
особливості
заселеності
Землі
4. Основні
міграції
населення світу
та України
5. Сучасні
тенденції
урбанізації
6. Районування
сільського
розселення
країни (за
варіантом***)
7.Індивідуальне
завдання (КНР)
Вид
роботи
Кількість
годин
конспект
Форма
контролю
знань**
ПК
1,6.7
карта
ПК
4
Підготувати
реферат по темі
1,6
реферат
ФО
6
Законспектувати
дане питання
2,8
конспект
ПК
4
Законспектувати
дане питання
6,7
конспект
ПК
6
Накреслити схему
сільського
районування
1,3,6
схема
ІС
8
Законспектувати
дане питання
Побудувати
картосхему
Інформаційн
і ресурси*
Форма
звітності
1,5
6
10
8
Усього:
44
* - номер відповідно списку рекомендованих джерел інформації;
** – форма контролю знань: ПК – перевірка конспекту, ЕО – експрес-опитування, КНР –
контрольна робота, ФО - фронтальне стандартизоване опитування за допомогою тестів, ІС індивідуальна співбесіда зі студентом
*** - варіанти до завдань самостійної роботи.
8. Індивідуальні завдання (заочна форма)
№
змістового
модуля,
теми
1.2
Кількість
годин
Вид завдання, тема
Контрольна робота. Чисельність і відтворення
населення країни
(за варіантом***)
Разом
10
10
Варіанти до завдань 1,2.6 самостійної роботи (денна форма)
1. Швейцарія
4.Бельгія
7. Литва
10.Нідерланди
13. Греція
16. Данія
19.Норвегія
22.Австрія
25.Чехія.
2.Франція
5. Канада
8.Бангладеш
11. Іспанія
14.Італія
17.Бразилія
20.Ісландія
23. Півд.Корея
3.США
6 Швеція
9. Австрія
12. Португалія
15.Китай
18.Німеччина
21.Польша
24.Індія
Перелік термінів до завдання 9 самостійної роботи (денна форма)
1. географія населення
2. перепис населення
5. режим відтворення
населення
9.загальний коефіцієнт
народжуваності
6. брутто-коефіцієнт
відтворення населення
10. сумарний
коефіцієнт
народжуваності
13. вікова структура
14. статева структура
населення
населення
17. коефіцієнт старіння 18. шлюбність
населення
21. поліандрія
22. раса
25. релігія
29. місто
33. мегаполіс
37. рурбанізація
26. розселення
30. сільське поселення
34. урбанізація
38. міграція населення
41. міграційна політика
42. екзистенційна
міграція
3. реєстр населення
7. нетто-коефіцієнт
відтворення населення
11. смертність
4.відтворення
населення
8. народжуваність
12. біологічна
тривалість життя
15. статевовікова
піраміда
19. моногамія
16. демографічне
старіння населення
20. полігамія
23. етнічний склад
населення
27. система поселень
31. міська агломерація
35. міське населення
39. міграційний рух
населення
43. щільність населення
24. етнос
9. Методи навчання
лекції, практичні роботи, індивідуальні науково-дослідні завдання.
28. система розселення
32. конурбація
36. субурбанізація
40. мігрант
44. нація
9
10. Методи контролю
ПК – перевірка конспекту, ЕО – експрес-опитування, КНР – контрольна робота, ФО фронтальне стандартизоване опитування за допомогою тестів, ІС - індивідуальна співбесіда зі
студентом
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Денна форма
Змістовий
Змістовий модуль 1
модуль 2 Змістовий модуль 3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т1
Т2
5
10
5
5
5
10
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Т1
5
Заочна форма
Змістовий модуль 1
Т1
20
Т2
20
Т3
20
Т2
5
Екзамен
Сума
40
100
Т3
10
Екзамен
Сума
40
100
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
Оцінка за національною шкалою
Оцінка ECTS
А
В
С
D
Е
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно
FX
незадовільно з можливістю
повторного складання
F*
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
0-59
для заліку
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
* - оцінка F ставиться тільки за результатами складання заборгованості комісії.
12. Методичне забезпечення
Підручники, атласи, довідники, настінна карта «Населення України»,мультимедійний
проектор
13. Рекомендована література
Базова
1. Копылов В. А. География населения: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005. – 164 с.
2. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: Артек, 1995. – 256 с.
Допоміжна
1.Брук С.И. Население мира: этнодемографический справочник/С.И.Брук. – М.: Наука, 1985. –
828 с.
2.Влах М. Географія населення: Словник-довідник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана
Франка, 2005.
3.Гудзеляк І. Географія населення[навчальний посібник] / І.Гудзеляк .-Львів: Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с.
10
4.Гудзеляк І.І., Анісімова Г.М. Бібліографічний покажчик наукових видань з географії
населення і розселення Західного регіону України // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана
Франка, 2000. - 43 с
5.Джаман В.О., Круль В.П., Чернюх Г.Я. Демогеографія. Навчальний посібник. – Чернівці:
Рута, 2002.
6.Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
7. Доценко А. І., Зінич В. Т., Великохатько О. Т., Танцюра В. Л. Розселення в Україні: проблеми
і перспективи / Під ред. Б. М. Данилишина – К.: РВПС України НАН України, 2006.
8. Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура). – К.: НАН України,
РВПС України, К.: «Фенікс», 2010.
9. Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика). – К.: НАН України,
РВПС України, К.: «Фенікс», 2010.
10. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua
11. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України: Навч.
посібник. – Тернопіль, 2007.
12. Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). –
Львів: ІРД НАН України, 2007.
13. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. − Львів: Львівський
національний університет ім. Івана Франка, 2001.
Інтернет-джерела про населення світу та України
14. Результати Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua
15. Організація Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org
16. Представництво ООН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.un.kiev.ua
17. Фонд ООН з народонаселення (UNFPA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.unfpa.org/
18. Програма ООН з населених пунктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.un.org/ru/ga/habitat
19. Відділ населення департаменту економічних і соціальних проблем ООН [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/popin/
20. Комісія по народонаселенню і розвитку Економічної і соціальної Ради ООН [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/ecosoc/about/population_commission.shtml
21. Міжнародна організація праці (МОП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ilo.org.un
11
14. Структура рейтингової системи оцінювання
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Кафедра фізичної та економічної географії
Дисципліна «Географія населення та розселення»
Академічна група ГГ -13-01,02 ГГ-13- 01з
Навчальний рік 2016/2017
4 курс
8 семестр
Денна форма
Елементи контролю за змістовним модулем 1
4 практичні роботи – (максимальна оцінка 20 балів). Термін здачі 2, 4, 6 тижні
Самостійна робота – (максимальна оцінка 5 балів). Термін 4 тиждень
Елементи контролю за змістовним модулем 2
2 практичні роботи – (максимальна оцінка 10 балів). Термін здачі 8, 10 тижні
Самостійна робота – (максимальна оцінка 5 балів). Термін 10 тиждень
Елементи контролю за змістовним модулем 3
3 практичні роботи (максимальна оцінка 15 балів). Термін здачі 12, 14 тижні.
Самостійна робота – (максимальна оцінка 5 балів). Термін 16 тиждень
Заочна форма
Елементи контролю
5 практичних робіт – (максимальна оцінка 35 балів).
Самостійна робота – (максимальна оцінка 10 балів).
Індивідуальна робота (КНР) – (максимальна оцінка 15 балів).
Викладач-екзаменатор_____________________________Бойко З.В.
Затверджено на засіданні кафедри протокол № 87 від 07.06.2016
Завідувач кафедри_______________________________ Зеленська Л.І.
Скачать