Загрузил Елена Катасонова

МЕТОДРЕКОМЕНДАЦІЇ ВОРД

Реклама
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
НАКАЗ
№ 1654
29.09.2016
Київ
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення
положення про структурний підрозділ туризму та курортів
місцевої державної адміністрації
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
26.09.2012 № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний
підрозділ місцевої державної адміністрації” та Положення про Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2014 № 459,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення положення про
структурний підрозділ туризму та курортів місцевої державної адміністрації,
що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент туризму
та курортів.
Перший віце-прем’єр-міністр –
Міністр
45
С. І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.09.2016 № 1654
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розроблення положення про структурний підрозділ туризму та курортів
місцевої державної адміністрації
1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної та
методологічної допомоги місцевим державним адміністраціям під час
розроблення положень про структурні підрозділи туризму та курортів (далі –
структурний підрозділ) відповідно до Типового положення про структурний
підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887, та з урахуванням галузевих
повноважень, необхідних для реалізації державної політики у сфері туризму та
курортів (далі – галузеві повноваження).
2. Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації утворюється
головою місцевої державної адміністрації і в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на
цей підрозділ завдань, здійснює керівництво у сфері туризму та курортів, несе
відповідальність за її розвиток.
3. Структурний підрозділ підзвітний і підконтрольний голові місцевої
державної адміністрації та Мінекономрозвитку.
4. Структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами
Мінекономрозвитку,
розпорядженнями
голови
місцевої
державної
адміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.
5. Основними завданнями структурного підрозділу є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та курортів на
відповідній території;
підготовка пропозицій до проектів регіональних програм розвитку туризму
та курортів, вжиття заходів щодо виконання цих програм;
2
сприяння туристичній діяльності в регіоні та створенню сучасної
туристичної інфраструктури;
розробка та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних
ресурсів;
сприяння розвитку дитячого та молодіжного туризму.
6. Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції та законів України, указів Президента
України та постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів
законодавства, наказів Мінекономрозвитку, розпоряджень голови місцевої
державної адміністрації, а також положення про структурний підрозділ.
2) готує пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері туризму та
курортів на регіональному рівні;
3) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів
іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні
подорожі за кордон;
4) надає у межах своїх повноважень необхідну допомогу туристам, які
опинилися в надзвичайній ситуації;
5) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, пропозиції стосовно
включення заходів регіональних програм з розвитку туризму та курортів до
відповідних державних програм;
6) бере участь у розробленні проектів місцевих бюджетів, регіональних
програм економічного і соціального розвитку;
7) здійснює заходи, спрямовані на розвиток ринкових відносин та
конкуренції у сфері туризму та курортів, створення на ринку туристичних
послуг рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх
форм власності;
8) готує пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення
зростання обсягів реалізації регіонального туристичного продукту на
міжнародному та внутрішньому ринках;
3
9) сприяє розширенню міжнародного співробітництва у сфері туризму та
курортів;
10) готує пропозиції щодо реалізації державної інвестиційної політики у
сфері туризму та курортно-рекреаційній сфері;
11) здійснює соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворює відповідні
інформаційні центри;
12) проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері
туризму та курортів;
13) бере участь в організації та проведенні національних і міжнародних
виставково-ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів,
конференцій тощо;
14) сприяє координації роботи підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для
розміщення,
харчування,
транспортного,
торговельного,
медичного,
культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності
курортних закладів незалежно від форм власності, пов'язаної з використанням
лікувальних ресурсів;
15) готує пропозиції до проектів програм облаштування транспортних
магістралей об’єктами туристичної інфраструктури у відповідному регіоні;
16) надає в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної діяльності
методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності;
17) розробляє і впроваджує заходи для захисту місцевих туристичних
ресурсів;
18) організовує створення інформаційної мережі у сфері туризму та
курортів на відповідній території;
20) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації загальнодержавних і
місцевих програм освоєння земель оздоровчого та рекреаційного призначення,
генеральних планів (програм) розвитку курортів;
21) бере участь у здійсненні контролю за раціональним використанням і
охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і
прилеглих до них округів санітарної охорони;
4
22) готує пропозиції щодо визначення режиму округів і зон санітарної
(гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення;
23) бере участь у здійсненні обліку туристичних ресурсів на відповідній
території;
24) проводить аналіз ринку туристичних послуг у межах адміністративнотериторіальної одиниці, подає центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері туризму та
курортів, необхідні відомості про розвиток туризму та курортів на відповідній
території;
25) готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку та звітності у
сфері туризму; забезпечує збирання та обробку статистичних даних на
відповідній території;
26) вивчає потребу у фахівцях сфери туризму та курортів, бере участь у
підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів у галузі
туристичної діяльності, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету;
27) виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних
досліджень;
28) залучає підприємства, установи та організації, розташовані у
відповідному регіоні, до розв’язання проблем розвитку туризму;
29) здійснює іншу діяльність у галузі туризму та курортів відповідно до
законодавства.
7. Структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання
визначених завдань має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших
структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
спеціалістів,
фахівців
інших
структурних
підрозділів
місцевої
держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
5
3) уносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення
роботи місцевої державної адміністрації у відповідній галузі;
4) користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів
виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального
зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари,
конференції, тощо з питань туризму та курортів.
8. Структурний підрозділ у встановленому законодавством порядку та в
межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом
місцевої
держадміністрації,
органами
місцевого
самоврядування,
територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, а також підприємствами, установами та організаціями з питань, що
потребують спільного вирішення, зокрема щодо строків, періодичності
одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання
покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
9. Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду та
звільняється з посади відповідно до законодавства.
10. Керівник структурного підрозділу:
1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє
створенню належних умов праці в підрозділі;
2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про
структурний підрозділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та
розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу структурного підрозділу, уносить пропозиції щодо
формування планів роботи місцевої держадміністрації;
5) уживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення
ефективності роботи структурного підрозділу;
6) звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання
покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;
6
7) входить до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;
8) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що
належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти
відповідних рішень;
9) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси структурного підрозділу за дорученням
керівництва відповідної місцевої держадміністрації у взаємовідносинах з
іншими
структурними
підрозділами
місцевої
держадміністрації,
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх
виконанням;
12) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації проекти
кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами структурного підрозділу в межах
затвердженого головою місцевої держадміністрації кошторису (у разі
утворення підрозділу зі статусом юридичної особи);
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців структурного підрозділу;
16) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади в порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовців структурного
підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому
законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є
державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень структурного підрозділу;
7
18) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил
внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Керівник структурного підрозділу може мати заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади головою місцевої
держадміністрації за поданням керівника структурного підрозділу.
13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного
підрозділу визначає голова місцевої держадміністрації в межах відповідних
бюджетних призначень.
14. Штатний розпис та кошторис структурного підрозділу затверджує
голова місцевої держадміністрації за пропозицією керівника структурного
підрозділу відповідно до чинного законодавства.
15. Структурний підрозділ є юридичною особою публічного права, має
самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
Директор департаменту
туризму та курортів
І. Л. Ліптуга
Скачать