Загрузил Александр Ревков

химия моносахаридов

Реклама
Військовий інститут танкових військ
Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”
Факультет радіаційного, хімічного, біологічного
захисту та екологічної безпеки
ХІМІЯ МОНОСАХАРИДІВ
Виконав:
курсант 221 навчальної групи
солдат О. Федоренко
Харків
2019
Актуальність теми
2

Більше ніж половина органічного вуглецю на Землі
існує у формі вуглеводів, вони є найпоширенішими
органічними сполуками на нашій планеті. Щороку
фотосинтезуючі організми перетворюють 100
мільярдів тон вуглекислого газу і води у целюлозу та
інші речовини. У організмі людини і тварини
вуглеводи становлять до 2% сухої речовини.

Система знань про моносахариди являється
основою для структурної організації оліго- та
полісахаридів, а отже і для подальшого вивчення
більш складних вуглеводів
Мета роботи:
3
Метою даної роботи є систематизація,
накопичення і закріплення знань про
моносахариди.
Моносахариди
4
- це прості вуглеводи, що не піддаються гідролізу, не
розщеплюються водою на простіші вуглеводи.
До моносахаридів відносяться:
глюкоза, фруктоза, рибоза, аміноцукри.
Підгрупами моносахаридів є:
альдокетози, уронові кислоти й аміноцукри.
Моносахариди
5
(піранозні)
Маноза
Глюкоза
Галактоза
Хімічні властивості моносахаридів
6
Виходячи з функціонального складу, моносахариди
проявляють властивості багатоатомних спиртів,
карбонільних сполук, напівацеталю і специфічні
властивості.
Розглянемо деякі з них:
1. Властивості багатоатомних спиртів
проявляються в якісній реакції взаємодії
моносахаридів з осадженим гідроксидом міді (II) Сu(OH)2. В результаті відбувається утворення
розчинної хелатного комплексу яскраво-синього
кольору. У реакцію вступає -діольний фрагмент
молекули моносахариду.
Хімічні властивості моносахаридів
7
1. Властивості багатоатомних спиртів
2
O
HC
2
H
C
OH
HO
C
H
H
C
OH
H
C
OH
H2C OH
C
+ Cu(OH) 2 +
2OH
O
O
Cu
-
-4H 2O
C
O
C
2+
O
фрагмент хелата
C
-
Хімічні властивості моносахаридів 8
2. Властивості альдегідів проявляються в якісній
реакції взаємодії альдегідної групи з м'якими
окислювачами- Сu(OH)2 або Ag2O- при
підвищеній температурі.
 Дана реакція в біохімічному аналізі сечі
називається пробою Троммера і
використовується для виявлення глюкози в сечі
(глюкозурія).
Хімічні властивості моносахаридів 9
2. Властивості альдегідів
O
O
HO
HC
C
H
C
OH
HO
C
H
H
C
OH
H
C
OH
H2C OH
Д-глюкоза
+
2Cu(OH) 2
t°
H
C
OH
HO
C
H
H
C
OH +
H
C
OH
2CuOH
Cu2O
H2C OH
Д-глюконовая кислота
+
HOH
HOH
Хімічні властивості моносахаридів
10
3. Властивості спиртів проявляються в
реакції етерифікації ОН-групи під дією
кисневмісних кислот. Біологічне значення
мають ефіри фосфорної кислоти - фосфати, які
утворюються зазвичай за місцем останньої
ланки за участю ферменту фосфорілази.
Хімічні властивості моносахаридів
3. Властивості спиртів
,D-глюкопираноза
6-фосфат
,D-глюкопиранозы
11
Значення моносахаридів
12
Глюкоза широко використовується в медицині,
фармації, побуті, у харчовій промисловості тощо.
 Моносахариди досить реакційноздатні сполуки,
тому у вільному стані існують рідко (виключення –
глюкоза та деякі кетози). В живому організмі
моносахариди існують у вигляді: ефірів фосфорної
кислоти, глікозидів, оліго- та полісахаридів,
глікопротеїнів, гліколіпідів, нуклеїнових кислот.

Висновки




13
В курсовій роботі було розглянуто моносахариди та відзначено, що
вони відрізняються від інших груп вуглеводнів відсутністю реакції
гідролізу, тобто не реагують з водою і не розкладаються на більш
прості речовини.
Описано, що моносахариди класифікують, зважаючи на дві ознаки:
характер оксогрупи (альдегідна або кетонна) і довжину
карбонового ланцюга. Залежно від наявності в структурі
моносахаридів альдегідної або кетонної групи їх поділяють на
альдози і кетози. За кількістю атомів Карбону в молекулі
моносахариди класифікують на триози (С3), тетрози (С4), пентози
(С5), гексози (С6) і т. д.
З’ясовано, що найважливішим способом добування моносахаридів
є кислотний гідроліз природних ди- і полісахаридів. Синтетичні
методи застосовують звичайно для добування малодоступних
моносахаридів.
Відзначено, що будучи полігідроксикарбонільними сполуками,
моносахариди виявляють хімічні властивості карбонільних сполук,
багатоатомних спиртів, а також циклічних напівацеталів.
Дякую за увагу!
Скачать