Загрузил da8in4eg

Биомеханические возможности слизисто-надкостнечных лоскутов во время аугментации пльвеолярного отростка

Реклама
Українська медична стоматологічна академія
КАФЕДРА ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ З
ПЛАСТИЧНОЮ ТА РЕКОНСТРУКТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
БІОМЕХАНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ СЛИЗОВООКІСНИХ КЛАПТІВ ПІД ЧАС АУГМЕНТАЦІЇ
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА
АСПІРАНТ КАПЛУН Д.В.
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: ПРОФ. АВЕТІКОВ Д.С.
1
Мета дослідження
Вдосконалити
методику
підйому
та
мобілізації слизових і слизово-окісних
клаптів у порожнині рота на етапах
аугментації
альвеолярного
відростка,
враховуючи їх біомеханічні та гемодинамічні
особливості.
2
Завдання дослідження:
1.Визначити шляхом математичного моделювання границь
розтягнення та допустимої пластичної деформації слизових
клапів порожнини рота.
2.Підвищити ефективність проведення кісткової аугментації у
хворих на вторинну адентію.
3.Зменшити ризик виникнення післяопераційних ускладнень
викликаних ішемією слизових клаптів в результаті їх
перерозтягнення.
3
Методи дослідження:
- Математичний – для моделювання допустимих меж розтягнення
слизових клаптів;
- Морфологічний
–
гістологічна
верифікація
результатів
моделювання.
- Клінічний
–
для
оцінки
характеру
перебігу
репаративної
встановлення
об’єктивності
регенерації післяопераційних ран.
- Варіаційної
статистики
–
для
одержаних результатів і визначення змін кількісних параметрів.
4
Математичне моделювання

В якості методу дослідження була обрана двохкомпонентна модель
Муні–Рівліна, що враховує показники пружності та статичної міцності з
плоскими зразками на розтяг,
що дозволяє проаналізувати їх
гіперпружну поведінку на малих та помірних деформаціях. Для
комп’ютерного моделювання процесу деформації клаптя епітелію під
час операції методом скінченних елементів за допомогою програмного
середовища ANSYS.
z
F1
m
B
F6
F2
n
y
O
ΔS
A
F3
F5
x
m
F4
5
Визначення допустимих границь розтягнення
слизового клаптя
За законом Лапласа нормальна компонента напруження в окружному напрямку 𝜎𝜃 яке виникає в
стінці судини внутрішнім радіусом 𝑟𝑖 під дією внутрішнього 𝑝𝑖 та зовнішнього тисків 𝑝𝑜 визначається
за формулою:
𝑝𝑖 𝑟𝑖 − 𝑝𝑜 𝑟𝑜
𝜎𝜃 =
,
ℎ
де ℎ = 𝑟𝑜 − 𝑟𝑖 – товщина стінки судини, а 𝑟з відповідно її зовнішній радіус. Напруження розтягування
𝜎𝑧 направлене вздовж осі судини вдвічі менше ніж окружне напруження.
З формули видно, що якщо зовнішній тиск 𝑝𝑜 буде
𝑝𝑖 𝑟𝑖
𝑝𝑜 ≥
,
𝑟𝑜
окружному напруження 𝜎𝜃 в стінці судини буде від’ємним, тобто воно буде стискаючим, і
відповідно, до цього просвіт судинного русла буде зменшуватися.
po
σθ
pi
ro
σz=σθ/2
ri
6
h
Визначення допустимих границь розтягнення
слизового клаптя
y
x
F
T1 T2
H
X
Далі ми оцінили якій деформації у напрямку осі 𝑥
відповідає стискаюче напруження у напрямку осі 𝑦.
Зробимо це за формулою:
𝜎𝑦
𝜀𝑥 = −𝜈 .
𝐸
Оцінка деформації дає:
𝜀𝑥 = 0,135.
Таким чином, якщо клапоть Н дорівнює 20 мм то
максимально допустима деформація Х в одноосному
напрямку дорівнює значенню 22,2 мм.
7
Розподіл експериментальних тварин по групах
Кількість
дослідних
зразків
Контрольна
Експеримен Експеримен
група(без
тальна
тальна
розтягнення) група №1
група №2
(Розтягненн (Розтягненн
я в межах
я в межах
5%)
7%)
Експеримен
тальна
група №3
(Розтягненн
я в межах
10%)
9
9
9
9
8
Будова клаптя слизової
оболочки нижнього
альвеолярного відростка в
нормі.
Забарвлення гематоксилін-эозином. Об. 25х.,
ок. 7х.
1 – базальний шар покровного епітелію;
2 – меланоцит; 3 – проміжний шар
покровного епітелію; 4 – поверхневий шар
покровного епітелію; 5 – сполучнотканинний
сосочок конічної формы.
9
Будова клаптя слизової
оболочки при розтягуванні
в межах 5%.
Забарвлення гематоксилін-эозином.
Об. 25х., ок. 7х.
1 – епітеліоцити з явищами
гідропічної дистрофії;
2 – сполучнотканинний сосочок
конічної формы; 3 – лімфацитарні
інфільтрати у власній пластинці
слизової оболонки.
10
Будова клаптя слизової
оболочки при розтягуванні
в межах 7%.
Забарвлення гематоксилін-эозином.
Об. 25х., ок. 7х.
1 –сплощений сполучнотканинний
сосочок; 2 – відсутність форменних
елементів в просвіті артеріоли.
11
Будова клаптя слизової
оболочки при розтягуванні
в межах 10%.
Забарвлення гематоксилін-эозином.
Об. 25х., ок. 7х.
1 –сплощений багатошаровий
плоский епітелій; 2 –
сполучнотканинні сосочки атипічної
форми з вираженим набряком; 3 –
кровоносні мікросудини без
форменних елементів; 4 –
деструктивні зміни в сітчатому шарі
власної пластинки слизової
оболонки.
Традиційна методика відшарування
13
Запропонована авторська методика
14
Розподіл хворих по групам
Метод закриття дефекту
Контрольна група
Експериментальна
група
Проводилося підйом
Проводилося підйом
та мобілізація
та мобілізація
слизово-окісних
слизово-окісних
клаптів за
клаптів за авторською
класичною
методикою
методикою
Кількість хворих
27
15
30
Клінічна картина групи контролю
Ознака
Доба 1
Доба 3
Доба 7
Доба 14
Гіперемія:
-
Виражена
25
14
4
4
-
Помірна
2
13
13
2
-
незначна
0
0
3
12
Набряк:
-
виражений
24
16
4
2
-
помірний
3
11
7
1
-
незначний
0
0
16
1
Больові відчуття:
-
виражені
19
12
3
2
-
помірні
7
8
1
1
-
незначні
1
7
22
1
Некротичні зміни
0
4
3
0
Наявність грубих рубців
0
0
0
4
16
Клінічна картина групи експерименту
Ознака
Доба 1
Доба 3
Доба 7
Доба 14
Гіперемія:
-
Виражена
24
13
3
1
-
Помірна
6
16
6
2
-
незначна
0
1
11
9
Набряк:
-
виражений
27
10
1
0
-
помірний
3
19
7
1
-
незначний
0
1
22
3
Больові відчуття:
-
виражені
17
7
3
1
-
помірні
8
15
5
1
-
незначні
5
8
22
1
Некротичні зміни
0
1
1
0
Наявність грубих рубців
0
0
0
1
Показники температури тканин тіла ясен в
зоні операційної рани в процесі лікування
Групи
Кількість
хворих
хворих
Контрольна група
Експериментальна
27
30
Температура ясен (в С)
1-а доба після
3-а доба після
7-а доба після 14-а доба після
операції
операції
операції
операції
Mm
Mm
Mm
Mm
38,11,4*
37,60,2*
37,00,5*
36,60,3*
37,70,3
37,03,6
36,80,7
36,60,2*
група
18
Шкала оцінки стану післяопераційного рубця:
1. “Відмінно” – рубець завширшки до 0,1 см м'який, безболісний, гладкий, блідий чи
блідо-рожевий.
2. “Добре” – рубець завширшки до 0,2 см м'який чи з ділянками ущільнень, безболісний
при
пальпації чи з ділянками незначної болісності , блідий, блідо-рожевий або
рожевий.
3. “Задовільно” – рубець завширшки до 0,3 см з ділянками ущільнень чи щільний при
пальпації, з незначною або помірною болісністю, рожевий або яскраво-рожевий.
4. “Незадовільно” – рубець завширшки 0,3 см і більше, болісний при пальпації, щільний
або горбистий, виступаючий над рівнем поверхні слизової оболонки, рожевий чи
яскраво-рожевий.
19
Загальна сума балів згідно шкали оцінки
стану післяопераційного рубця
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 місяць спостереження
Експериментальна група
3 місяць спостереження
Контрольна група
20
Висновки

Математичне моделювання дозволяє з високою достовірністю
розраховувати границі розтягнення та допустимої пластичної
деформації слизових клапів порожнини рота.

Морфологічно обумовлене розтягнення слизових клаптів
порожнини рота в межах 5% від початкової довжини.

Застосування авторської методики дозволяє знизити ризик
виникнення післяопераційних ускладнень викликаних
ішемією слизових клаптів.
21
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
22
Скачать