Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 14, I p.

advertisement
1
PROGRAM – ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИСлавяне – проблемы геокультуры
KONFERENCJI Słowianie – problemy geokultury
Miejsce obrad: Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 14, I p.
04.12.2015
Gdz.
10.0010.30
10.3010.50
10.5011.10
11.1011.30
Nazwisko
Prof. Dr hab. Bogdan Szlachta
Dziekan WSMiP UJ
JE Arcybiskup Szymon
GEOKULTURA.
ГЕОКУЛЬТУРА
Председатель/Przewodniczący
Dr hab. Dmitrij Zamiatin;
Высшаяшколаэкономики" Moskwa
Dr hab. Natalia Narocznicka; RAN;
руководитель Института демократии
и сотрудничества (Париж), президент
Фонда исторической перспективы.
Moskwa
Prof., dr hab. Anna Raźny
UJ, Kraków
Temat
Powitanie
WSPÓŁCZESNEPOGLĄDYNASŁOWIAŃSZCZYZNĘ
СОВРЕМЕННЫЙВЗГЛЯДНАСЛАВЯНСТВО
Prof. Dr hab. Lucjan Suchanek
Понятиегеокультуры:
онтологияиметодологияинтерпретации; Pojęcie
geokultury: ontologia i metodologia interpretacji.
Славянствовновыхгеополитическихреальностях;
Słowiańszczyzna w nowej geopolitycznej rzeczywistości.
Русская аксиология культуры в конфронтации с
глобальными мегатрендами.
Rosyjska aksjologia kultury wobec globalnych
megatrendów;
11.3011.50
11.5012.10
12.1012.40
12.4013.00
13.0013.20
Michaił Nazarow, Почетный член
Совета Международного Фонда
Славянской Письменности и
Культуры, Moskwa
DYSKUSJA
СлавянствоиНовыймiровойпорядок
Słowiańszczyzna i nowy porządek światowy.
ДИСКУССИЯ
PRZERWA
Председатель/Przewodniczący
Dr Władimir Polak; руководитель
консультационной фирмы «Эльвик»,
Rechowot, Izrael
Ks dr hab. Aleksander Posacki
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium
Duchowne w Karagandzie (Kazachstan).
Drhab. Dmitrij Zamiatin
Диалог с духовным миром как метод исследования
геокультурных конфликтов с участием представителей
славянской культуры (Украина, Прибалтика, Израиль).
Dialogze światem nadprzyrodzonym jako metoda badawcza
konfliktów geokulturowych z udziałem przedstawicieli
kultur słowiańskich (Ukraina, Kraje Nadbałtyckie, Izrael).
Славянская война цивилизаций? Современное
евразийство и украинский конфликт.
Słowiańska wojna cywilizacji? Współczesny euroazjatyzm
2
rosyjski wobec konfliktu ukraińskiego
13.2013.40
Hieromn. Ignatij (Szestakow)
Red. Prtalu “Pravoslavie.ru”.
13.4014.00
Archim. Symeon (Tomaczyński), dr hab.
Rektor WSD w Kursku
14.0014.20
14.2015.20
DYSKUSJA
Косово и Метохия: духовная и культурная трагедия
славянского мира
Kosowo i Metochija: duchowy i religijny dramat Słowian.
Братья-славяне: есть ли потенциал для сотрудничества
Bracia-Słowianie: czy istnieje wola współpracy.
ДИСКУССИЯ
PRZERWA OBIADOWA
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
SESJA POPOŁUDNIOWA
GENEZA TOŻSAMOŚCI
Председатель/Przewodniczący
Dr Andriej Rostoszynskij
Воронежский государственный
университет, Директор Фонда
Хованского,
ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ СЕССИЯ
ИСТОКИ ИДЕНТИЧНОСТИ
Archim. Dr hab. Symeon Tomaczyński
Индоевропейскиекультурноцивилизационныеистокиславянства
Indoeuropejskie kulturowo-cywilizacyjne korzenie
Słowiańszczyzny.
15.4016.00
Mgr Roman Turowski
Doktorant UJPII
Значение традиции Изихазма для формирования русской
культурной идентичности согласно Сергею Хоружему.
Znaczenie tradycji hesychasmu dla kształtowania tożsamości
kultury rosyjskiej w opinii Sergiusza Chorużego.
16.0016.20
PPRZERWA
ПЕРЕРЫВ
WIZERUNEK SŁOWIAN
КАРТИНА СЛОВЯН
Председатель/Przewodniczący
DrJakubWalczakUniwersytetWrocławski
W MEDIACH I PAMIECI ZBIOROWEJ
ВСМИОБЩЕСТВЕННОЙПАМЯТИ
Ks. Dr hab. Aleskander Posacki
Религия и религиозность в пространстве таблоидов на
примере избранных польских и русских СМИ.
Religia i religijność w przestrzeni tabloidowej na przykładzie
wybranych mediów polskich i rosyjskich
16.4017.00
Dr Agata Krzywdzińska
UJ
Славянская идентичность в изображении польского и
русского телевидения.
Słowiańska tożsamość z perspektywy polskiej i rosyjskiej
telewizji
17.0017.20
Mgr Daria Janowiec
Dokt. UJ
Русское православие в католических СМИ на примере
журнала «Gość Niedzielny»
Rosyjskie prawosławie w katolickich mediach na
przykładzie Gościa niedzielnego
17.2017.40
Dr Michał Kuryłowicz UJ
ВЕвропемыизгои, вАзии – господа. Картина России в
исторической памяти жителей Центральной Азии.
W Europie jesteśmy niewolnikami, w Azji - panami. Obraz
Rosji w pamięci historycznej społeczeństw Azji Centralnej
15.2015.40
16.2016.40
3
17.4018.00
18.30
DYSKUSJA
ДИСКУССИЯ
KOLACJA
УЖИН
4
05.12.2015
Gdz.
Nazwisko
PRAWOSŁAWIE I
ПРАВОСЛАВИЕ И
Председатель/Przewodniczący
DrPaweł Wróblewski,
UWr.
Temat
OKCYDENTALIZMWROSJI
И ЗАПАДНИЧЕСТВО В РОССИИ
Prof. drhab. HannaKowalska-Stus
Св. Иларион Троицкий – критик западной
культуры и ее восприятия в русском
православии.
Św. Hilariona Troickiego krytyka kultury
zachodniej i jej recepcja w rosyjskim prawosławiu
10.2010.40
Dr Magdalena Sławińska
Совместное Послание к Народам Польши и
России в контексте римо-православного
диалога.
Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji” w
świetle dialogu katolicko-prawosławnego
10.4011.00
Mgr Kamil Szybalski,
Dokt. UJ
Западноевропейские наущения в формировании
«нового человека» в России.
ОтЧернышевскогодоЛенина.
Zachodnioeuropejskie inspiracje w ukształtowaniu
"nowego człowieka" w Rosji. Od
Czernyszewskiego do Lenina
11.0011.20
Dr hab. Urszula Cierniak,
AJD
Россия и Европа в геополитической теории
Владимира Буковского.
Rosja i Europa w geopolitycznej teorii Władimira
Bukowskiego
11.2011.40
11.4012.10
DYSKUSJA
ДИСКУССИЯ
PRZERWA
ПЕРЕРЫВ
SŁOWIANIE
СЛАВЯНЕ
Председатель/Przewodniczący
Dr hab. Dorota Gil
UJ
PROBLEMY TOŻSAMOŚCI
ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
Prof. Dr hab. Anna Raźny
Културные, религиозные и геополитические
источники (само)идентификации Черногорцев.
Kulturowe, religijne i geopolityczne wyznaczniki
(auto)identyfikacji Czarnogórców
Dr hab. Celina Juda
UJ
Антиномии македонского просвещения – между
императивом открытости и мечтой об автаркии.
Antynomie macedońskiego oświecenia - między
10.0010.20
12.1012.30
12.3012.50
5
imperatywem otwartości i marzeniem o autarkii
Doc. Siergiej Bortnik
Dr hab.
Киевская Духовная Академия
(Украинская Православная
Церковь)
Наследие митрополита Петра Могилы через 400
лет: богословские аспекты.
DYSKUSJA
ДИСКУССИЯ
PRZERWA OBIADOWA
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
POPOŁUDNIOWA
СЕССИЯ
POPRZEZ SZTUKĘ I OBRZĘD
ВИКУССТВЕИОБРЯДАХ
Drhab. Dorota Gil
Славянство как предмет изучения. От Лаврентия
Суровецкого до Федора Тарановского.
Słowiańszczyzna jako przedmiot badań. Od
Larentego Surowieckiego do Fiodora
Taranowskiego.
14.5015.10
SESJA
ПОСЛЕДЕННАЯ
SAMOIDENTYFIKACJA
АВТОИДЕНТИФИКАЦИЯ
Председатель/Przewodniczący
DrJelenaBondariowa;
директор центра
общественных и издательских
программ
Фонда исторической
перспективы.
Dr Bartłomiej Brążkiewicz,
UJ
15.1015.30
Mgr Agata Kilar doktorantka
Ignatianum
Христианский похоронный обряд в романах
Федора Достоевского и Льва Толстого.
Chrześcijański obrządek pogrzebowy w
powieściach Fiodora Dostojewskiego
12.5013.10
13.1013.30
13.3014.30
14.3014.50
15.3015.50
Mgr Klaudia Morawska KUL,
Lublin
15.5016.10
16.1016.40
Dziedzictwo metropolity Piotra Mohyły po 400
latach.
Смирительная рубашка для гениев Siergieja
Arno, czyli rzecz o kryzysie literatury.
Смирительная рубашка для гениев Сергея Арно
или вопрос о кризисе литературы.
i Lwa Tołstoja
Стереотипырусскостинасеребряномэкране.
Русские о русских на языке кино.
Stereotypy rosyjskości na srebrnym ekranie.
Rosjanie o Rosjanach językiem filmu.
DYSKUSJA
PRZERWA\ПЕРЕРЫВ
WPRZESTRZENIKULTURY
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Mikołaj Nazarow
16.4017.00
PAŃSTWOIKOŚCIÓŁ
ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ
Председатель/Przewodniczący
Prof. Dr hab. Hanna KowalskaStus UJ
17.00-
DrJelenaBortnikowa
Геополитическое измерение современного
Богословиегосударстваивопросыгеокультуры
Teologia państwa i zagadnienia geokultury.
6
17.20
Киевский национальный
университет имени Тараса
Шевченко, Kijów
Православия в Украине.
Wymiar geopolityczny współczesnego prawosławia
na Ukrainie.
17.2017.40
Dr hab. Józef Kuffel
Кирпич Ивана Грозного или московский
вариант симфонии.
Cegła Iwana Groźnego, czyli moskiewski wariant
symfonii
17.4018.00
Mgr Katarzyna Walasek,
Dokt. UJ
Русское киберпространство и вопросы
геокультуры.
Rosyjska cyberprzestrzeń a problemy geokultury
18.0018.45
19.00
DYSKUSJA/ДИСКУССИЯ
ZAMKNIĘCE OBRAD\ЗАКРЫТЬЕ
BANKIET\БАНКЕТ
Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej UJ
Komisja Kultury Słowian PAU
Prawosławna Parafia Zaśnięcia NMP w Krakowie
Download