Xəzər Universitəsi Bioloji elmlər departamentinin müdiri, tibb üzrə

Реклама
Xəzər Universitəsi Bioloji elmlər departamentinin müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Müşfiq Teyyub oğlu Orucovun çap olunmuş elmi işlərinin
SİYAHISI
Title of publication
Publications All Authors
type/publication
activities
Publisher & Place of
Publication
Year
Published
Vol. &
Pages
Periferik sinirlərin başlanğıc hissəsində yerləşən
damar və qişa törəmələrinin keçiricilik
xüsusiyyətləri.
tezis
Qasımov E.K.
Əkbərov E.Ç.
Orucov M.T.
N.Nərimanov adına
ATU-nun morfoloji
kafedralarının 80-illik
yubileyinə həsr
olunmuş elmi
konfransın materialları.
Bakı
2000
səh.81-83.
Структурные основания механизма
поддержания высокого гидростатического
давления в эндоневральном пространстве
периферических нервов.
тезис
Гасымов Э.К.
Оруджев М.Т.
Материалы научной
конференции,
посвященной 70летию
Азербайджанского
Медицинского
Университета. Баку
2000.
стр.135.
Ультраструктурные изменения элементов стенки
эпи- и эндоневральных микрососудов при
гиперволемическом отеке у белой крысы.
статья
Гасымов Э.К.
Оруджев М.Т.
Клиническая и
экспериментальная
медицина. Тбилиси
2001
№4,
стр.39-40.
Гистотопографические взаимоотношения
оболочек, сосудов и нервных волокон в
глазничной части зрительного нерва белой
крысы.
статья
Оруджев М.Т.
Гасымов Э.К.
Азербайджанский
Медицинский Журнал
2001
№3,
стр.25-30.
Взаимоотношение структурных элементов
оболочек, нервных волокон и кровеносных
сосудов в области субарахноидального угла
зрительного нерва белой крысы.
статья
Гасымов Э.К.
Оруджев М.Т.
Медицинский Журнал
«Vita», Баку
2001
№3-4,
стр.16-22.
Источники и гистотопографические
характеристики кровеносных сосудов в
различных отделах зрительного нерва (обзор).
статья
Оруджев М.Т.
Здоровье
2001
№7,
стр.67-71.
Ağ siçovulun görmə sinirlərinin başlanğıc hissəsində
yerləşən mikrodamarların tərkibi.
tezis
Orucov M.T.
Prof. T.Ə.Əliyevin 80illik yubileyinə haəsr
olunmuş elmi
konfransın materiaları.
Bakı
2001
səh.96-97.
Внутриствольное строение внутричерепной
части зрительного нерва белой крысы.
тезис
Оруджев М.Т.
Материалы IV съезда
аллергологов и
иммунологов СНГ.
Россия, Москва, 12-14
сентября 2001 г. В
журнале:
«Аллергология и
иммунология»,
Москва
2001
том 2,
№2,
стр.134.
Миелоархитектоника и нейроглиальные
взаимоотношения в стволе глазничной части
зрительного нерва белой крысы.
тезис
Оруджев М.Т.
Материалы VIII
30 апреля-01 стр.52-53.
республиканской
мая, 2002
конференции
аспирантов и
молодых
исследователей. Баку
məqalə
Qasımov E.K.
Əkbərov E.Ç
Bağırov M.Z.
Orucov M.T.
Sağlamlıq
Sərt və hörümşək torunabənzər qişa elementlərinin
qarşiliqli histotopoqrafiyasi və quruluş
xüsusiyyətləri.
2003
№5,
səh.43-47.
О механизме возникновения эндоневрального
отека при воздействии гистамина.
статья
Гасымов Э.К.,
Наджафова Т.М.,
Оруджев М.Т.,
Багиров М.З.
Elektron mikroskopiyasinda bloklarin itilənməsi
zamani bloksaxlayicinin təsbiti üçün stol.
Азербайджанский
Медицинский Журнал
2003,
№2-3,
стр.31-37.
səmərələşdirici Bağırov M.Z.
təklif
Qasımov E.K.
Orucov M.T.
Elektron mikroskopiyasinda istifadə olunan şüşə
səmərələşdirici Qasımov E.K.
biçaqlarin alinmasi üçün yeni, ucuz qurğu.
təklif
Bağırov M.Z.
Orucov M.T.
Görmə sinirinin kəllədaxili hissəsində qişa və ucqar
tezis
Qasımov E.K.
qliya elementlərinin histotopoqrafiyasi və
Orucov M.T.
ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.
Bağırov M.Z.
ATU, Vəsiqə № 453
30.06.2003
ATU, Vəsiqə № 454
30.06.2003
Təbabətin aktual
məsələləri. Professor
Z.M.Salayevanın 80illik yubileyinə həsr
olunmuş elmi
konfransın məqalələr
toplusu. Bakı
2003
səh.54-56.
Görmə sinirinin kəllədaxili hissəsinin
qidalanmasında iştirak edən arterial damarların
histotopoqrafiyası və ultrastruktur quruluş
xüsusiyyətləri.
Orucov M.T.
Qasımov E.K.
Bağırov M.Z.
Nəcəfova T.M.
Təbabətin aktual
məsələləri. Professor
Z.M.Salayevanın 80illik yubileyinə həsr
olunmuş elmi
konfransın məqalələr
toplusu. Bakı
2003
səh.151153.
Гистотопографические и ультраструктурные
автореф. канд. Оруджев М.Т.
особенности строения оболочечных, сосудистых
дисс.
и нервных элементов по ходу зрительного
нерва.
Баку, Издательство
«Муаллим»
2004
20 стр.
Гистотопографические и ультраструктурные
особенности строения ламинарной части
зрительного нерва белой крысы.
Материалы
международной
научной конференции
посвященной 80-
2004
стр.314319.
tezis
статья
Оруджев М.Т.,
Гасымов Э.К.
летнему юбилею
з.д.н., проф.
М.С.Абдуллаева. Баку
Azərbaycan Tibb Universiteti histologiya,
embriologiya və sitologiya kafedrası üzrə tədris
proqramı.
Görmə sinirinin gözdaxili hissəsində damarların
histotopoqrafiyası və ultrastruktur quruluşu.
Ультраструктурная организация паутинной
оболочки зрительного нерва белой крысы
Histologiya. Rənglə və öyrən.
Kəllə sinirlərinin klinik anatomiyası.
tədris metodik Qasımov E.K.
Bakı, “Təbib”
vəsait
Həsənov I.Ə.
nəşriyyatı
Şahməmmədova A.I.
Orucov M.T.
Nəcəfova T.M.
məqalə
Orucov M.T.
Ə.e.x., prof.
Qasımov E.K.
K.Ə.Balakişiyevin 100Əkbərov E.Ç.
illik yubileyinə həsr
olunmuş beynəlxalq
konfransın elmi
məqalələr toplusu. Bakı
статья
2006
64 səh.
2006
səh.332335
Гасымов Э.К.
Оруджев М.Т.
Азербайджанский
Медицинский Журнал
2006
tədris metodik Qasımov E.K.
vəsait
Sultanova T.Ə.
Orucov M.T.
Bakı, “Səda” nəşriyyatı
2007
№2,
стр.99102.
170 səh.
dərs vəsaiti
Əkbərov E.Ç.
Orucov M.T.
Bakı, “ŞAT
nəşriyyatı
Print”
2007
84 səh.
Ультраструктурные и морфометрические
особенности внутриглазной части зрительного
нерва белой крысы.
статья
Азербайджанский
Медицинский Журнал
2007,
№3,
стр.141143.
Анизотропии в количестве кровеносных сосудов
по ходу зрительного нерва.
статья
Оруджев М.Т.
Гасымов Э.К.
Акбаров Э.Ч.
Гасымов Э.К.
Оруджев М.Т.
Материалы докладов
IX
конгресса
ассосиации
морфологов.
Узбекистан, г. Бухара
2008.
В
журнале
2008
№2,
стр.30-31.
«Морфология»,
Москва
Морфо-функциональная характеристика
фибриллярных астроцитов зрительного нерва
белой крысы.
статья
Оруджев М.Т.
Гасымов Э.К.
Материалы научной
конференции
посвященной
75летнему
юбилею
з.д.н.,
профессора
Р.А.Аскеров.
Баку,
издательство
«Муаллим»
2008,
стр.183187.
Гистотопография и ультраструктурная
организация белочной оболочки глазного
яблока.
тезис
Оруджев М.Т.
Буниатзаде Э.Д.
Шахмамедова А.И.
Тахирова С.Н.
Гулиев М.И.
2010
стр.475476.
Морфо-функциональные особенности
субарахноидального угла зрительного нерва
белой крысы.
тезис
Оруджев М.Т.
Материалы
международной
научной
конференции,
посвященной
80летию
Азербайджанского
Медицинского
Университета. Баку
Материалы докладов
XI
конгресса
ассоциации
морфологов. Россия,
г. Самара, 2012. В
журнале
«Морфология»,
Санкт-Петербург
2012
том 141,
№3,
стр.119.
Скачать