E W K

Реклама
HJ=:GBA:PBY
H;T?>BG?GGUOG:PBC
E
WDHGHFBQ?KDBC
BKHPB:EVGUCKH<?L
Distr.
GENERAL
TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2
6 October 2003
RUSSIAN
Original: ENGLISH
?<JHI?CKD:YWDHGHFBQ?KD:YDHFBKKBY
DHFBL?LIHJ:A<BLBXLHJ=H<EBIJHFURE?GGHKLB
BIJ?>IJBGBF:L?EVKL<:
JZ[hqZy]jmiiZihk_evkdhohayckl\_ggufklZg^ZjlZfdZq_kl\Z
Ki_pbZebabjh\ZggZyk_dpbyihjZajZ[hld_klZg^Zjlh\
gZkmob_bkmr_gu_ijh^mdlunjmdlu)
Iylb^_kylZyk_kkby-bxgy]h^[email protected]_g_\Z
>HDE:>HJ:;HL?IYLB>?KYLHCK?KKBB
>h[Z\e_gb_
IJH?DLIJHP?>MJUHL;HJ:IJH;BBGKI?DPBB
Ijbf_qZgb_K_dj_lZjbZlZGZklhysbcl_dkl[uekhklZ\e_gjZ[hq_c]jmiihcgZ
iylb^_kylhck_kkbbKi_pbZebabjh\Zgghck_dpbb;uehj_r_ghij_ijh\h^blv^Zgguc
l_dklie_gZjghfmkh\_sZgbxHWKJ\f_kl_kfg_gb_fKi_pbZebabjh\Zgghck_dpbb
hlghkbl_evgh\Z`ghklbkh]eZkh\Zgbyijhp_^mjbgki_dpbbbhl[hjZijh[kmobob
kmr_guonjmdlh\<k_f^_e_]Zpbyf[uehij_^eh`_ghij_ijh\h^blvkhhl\_lkl\mxsb_
dhff_glZjbbeb[hg_ihkj_^kl\_gghKo_f_HWKJeb[hq_j_aK_dj_lZjbZl?WDHHG
_kebhgbg_y\eyxlkyqe_gZfb
GE.03-32337 (R)
041103 041103
TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2
page 2
Ijh_dlijhp_^mjuhl[hjZijh[bbgki_dpbbkmobobkmr_guoijh^mdlh\?WDHHG
P_evgZklhys_]h^hdmf_glZkhklhbl\lhfqlh[uhij_^_eblv_^bgucfbgbfZevguc
f_lh^dhgljheykihfhsvxdhlhjh]hbgki_dlhjufh]mlhp_gb\Zlvkhhl\_lkl\b_kmobob
kmr_guonjmdlh\klZg^ZjlZf?WDHHGWlbf_lh^uijba\Zguij_^klZ\eylvkh[hc
fbgbfZevgucmjh\_gvdhlhjhfmijh^mdpby^he`gZhl\_qZlv\kemqZyo__g_khhl\_lkl\by
lj_[h\ZgbyfklZg^ZjlZHi_jZlhjufh]mlijbgylvb[he__rbjhdhfZkrlZ[gu_f_lh^u
h^gZdhdhgljhevaZijh^mdpb_c^he`_ghkgh\u\Zlvkyihf_gvr_cf_j_gZ
bgki_dpbhgguolj_[h\Zgbyodhlhju_hibku\Zxlkya^_kv
<imgdl_gZklhys_]h^hdmf_glZhij_^_ey_lkyagZq_gb_l_jfbgh\Z\imgdl_
^Z_lkyoZjZdl_jbklbdZbgki_dpbhgghcijhp_^mj_
1.
HIJ?>?E?GBY
Z
Ijh\_jdZkhhl\_lkl\by:
Bgki_dpbyijh\h^blkybgki_dlhjhfkp_evxijh\_jdbkhhl\_lkl\bykmobob
kmr_guoijh^mdlh\mklZgh\e_ggufklZg^ZjlZf
LZdZybgki_dpby\dexqZ_l\k_[y
b)
-
ijh\_jdmb^_glbqghklbb^hdmf_glh\ijh\_jdm^hdmf_glh\beb
k_jlbnbdZlh\khijh\h`^ZxsboiZjlbxbijh\_jdmkhhl\_lkl\bygZebqguo
lh\Zjh\blh\Zjh\mdZaZgguo\wlbo^hdmf_glZo
-
nbabq_kdmxijh\_jdmihkj_^kl\hfhl[hjZijh[baiZjlbbkl_fqlh[u
m[_^blvkyqlhhgbkhhl\_lkl\mxl\k_fmkeh\byfklZg^ZjlZ\dexqZy
iheh`_gbydZkZxsb_kylh\Zjgh]h\b^Zijh^mdpbbbfZjdbjh\dbmiZdh\hdZ
lZd`_kZfbomiZdh\hd
Bgki_dlhj:
Ebphmiheghfhq_ggh_dhfi_l_glgufbgki_dpbhggufhj]Zghfbf_xs__b
ijhoh^ys__gZj_]meyjghchkgh\_khhl\_lkl\mxsmxih^]hlh\dmdhlhjZyiha\hey_l_fm
ijh\h^blvijh\_jdbkhhl\_lkl\by
TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2
page 3
k
=jmah\ZyiZjlby:
H[t_fijh^mdpbbih^e_`Zs_cj_ZebaZpbbl_fbebbguflhj]h\p_fdhlhjZy
ij_^klZ\e_gZgZfhf_glijh\_jdbb^hdmf_glZevghaZj_]bkljbjh\ZgZ=jmah\ZyiZjlby
fh`_l\dexqZlv\k_[yh^bgbebg_kdhevdh\b^h\ijh^mdpbbhgZfh`_lkh^_j`Zlvh^gm
bebg_kdhevdhiZjlbckmobobkmr_guoijh^mdlh\
d)
IZjlby:
Hij_^_e_ggh_dhebq_kl\hijh^mdpbbh[eZ^Zxs__gZfhf_glijh\_jdb\h^ghf
f_kl_ZgZeh]bqgufboZjZdl_jbklbdZfb\lhfqlhdZkZ_lky
-
miZdh\sbdZbbeb]jmahhlijZ\bl_ey
kljZguijhbkoh`^_gby
oZjZdl_jZijh^mdpbb
deZkkZijh^mdpbb
jZaf_jZ_kebdZeb[jh\dZijh^mdpbbhkms_kl\ey_lkyihjZaf_jm
khjlZbebdhff_jq_kdh]hlbiZkh]eZkghkhhl\_lkl\mxsbfiheh`_gbyf
klZg^ZjlZ
lbiZmiZdh\dbblh\Zjgh]h\b^Z
H^gZdh_keb\oh^_ijh\_jdbiZjlbbijh^mdpbbg_\hafh`ghijh\_klb
jZa]jZgbq_gb_f_`^mjZaebqgufbiZjlbyfbbbebg_\hafh`ghijh\_klbijh\_jdm
bg^b\b^mZevguoiZjlbclhfh`ghjZkkfZljb\Zlv\k_iZjlbb\lhcbebbghc]jmah\hc
iZjlbbdZdh^gmiZjlbx_kebhgbZgZeh]bqgu\lhfqlhdZkZ_lkylbiZijh^mdpbb
]jmahhlijZ\bl_eykljZguijhbkoh`^_gbydeZkkZbkhjlZbebdhff_jq_kdh]hlbiZijb
lhfmkeh\bbqlhwlh^himkdZ_lkyklZg^Zjlhf
_
Hl[hjijh[:
<oh^_ijh\_jdbkhhl\_lkl\bybalhcbebbghciZjlbb\j_f_gghhl[bjZ_lky
ij_^klZ\bl_evgZyijh[Z
f)
I_j\bqgZyijh[Zkm[h[jZa_p):
<aylZybaiZjlbbmiZdh\dZbeb\kemqZ_ihklZ\hdgZ\Zehfhij_^_e_ggh_dhebq_kl\h
\aylhcbaiZjlbbijh^mdpbb
TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2
page 4
g)
=jmiih\Zyijh[Z
G_kdhevdh\ayluobaiZjlbbij_^klZ\bl_evguoi_j\bqguoijh[km[h[jZaph\
dhebq_kl\Zdhlhjuo^hklZlhqgh^eyhp_gdb^ZgghciZjlbbih\k_fdjbl_jbyf
h)
<lhjbqgZyijh[Z:
<lhjbqgZyijh[Z-wlhij_^klZ\bl_evgh_dhebq_kl\hijh^mdpbb\aylh_badZ`^hc
i_j\bqghcijh[u\]jmiih\hcijh[_\_kdhlhjh]hkhklZ\ey_lhl]^hd]?keb
i_j\bqgZyijh[ZkhklhblbamiZdh\Zgghcijh^mdpbblh\lhjbqghcijh[hc^he`gu[ulv
h^gZbebg_kdhevdhmiZdh\hdh[sbf\_khfg_f_g__ ]jZff
i)
Dhfie_dkgZyijh[Z:
Dhfie_dkgZyijh[Zij_^klZ\ey_lkh[hckf_kv\k_o\lhjbqguoijh[\ayluoba
]jmiih\hcijh[uh[sbf\_khfg_f_g__d]Kf_kvijh^mdlh\\dhfie_dkghcijh[_
^he`gZ[ulvkijZ\_^eb\hij_^klZ\bl_evghc
j)
KhdjZs_ggu_ijh[u:
Ij_^klZ\bl_evgh_dhebq_kl\hijh^mdpbb\aylh_badhfie_dkghcijh[uh[t_f
dhlhjhc^hklZlhq_g^eyhp_gdbhij_^_e_gguobg^b\b^mZevguodjbl_jb_\<kemqZ_k
hj_oZfb\kdhjemi_khdjZs_ggZyijh[Z^he`gZ\dexqZlv\k_[yg_f_g__ hj_oh\
\ayluobadhfie_dkghcijh[u<kemqZ_kf_edbfbijh^mdlZfbgZijbf_jd_^jh\u_
nbklZrdh\u_e_sbggu_hj_obbaxfbl^g_h[oh^bfh[jZlvfbgbfmf]jZffh\
Ba dhfie_dkghcijh[ufh`gh\u[jZlvg_kdhevdhkhdjZs_gguoijh[kl_fqlh[u
ijh\_jblvkhhl\_lkl\b_iZjlbbihklZ\dbjZaebqgufdjbl_jbyf
2.
HKMS?KL<E?GB? IJH<?JDBKHHL<?LKL<BY Z
H[s__aZf_qZgb_:
Nbabq_kdZyijh\_jdZijh\h^blkyiml_fijh\_jdb]jmiih\hcijh[u\jZaebqguo
kemqZcguolhqdZoiZjlbbihklZ\dbih^e_`Zs_cdhgljhex<hkgh\___e_`blijbgpbi
ij_amfipbbkhhl\_lkl\byiZjlbbihklZ\db]jmiih\hcijh[_
TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2
page 5
b)
B^_glbnbdZpbyiZjlbcbbebh[s__\i_qZle_gb_h]jmah\uoiZjlbyo:
B^_glbnbdZpbyiZjlbcijhba\h^blkygZhkgh\_bofZjdbjh\dbbeb^jm]bo
djbl_jb_\<kemqZ__keb]jmah\ZyiZjlbykhklhblbag_kdhevdboiZjlbcihklZ\hd
bgki_dlhjmg_h[oh^bfhkhklZ\blvh[s__\i_qZle_gb_h]jmah\hciZjlbbkihfhsvx
khijh\h^bl_evguo^hdmf_glh\beb^_deZjZpbchlghkbl_evgh]jmah\hciZjlbbIhke_
wlh]hbgki_dlhjhij_^_ey_lgZkdhevdhij_^klZ\e_ggu_iZjlbbkhhl\_lkl\mxl
bgnhjfZpbbkh^_j`Zs_cky\wlbo^hdmf_glZo
?kebijh^mdpby]jmablkybeb[ueZih]jm`_gZgZljZgkihjlgh_kj_^kl\hlh^ey
b^_glbnbdZpbb]jmah\hciZjlbbfh`_l[ulvbkihevah\Zg_]hj_]bkljZpbhggucghf_j
c)
Lh\Zjguc\b^ijh^mdpbb:
Bgki_dlhjj_rZ_ldZdb_miZdh\dbih^e_`Zlijh\_jd_beb\kemqZ_ij_^klZ\e_gby
ijh^mdpbbgZ\Zehfhldm^Z[jZlvh[jZapu>ZggZyijhp_^mjZ^he`gZ\dexqZlvhp_gdm
lh\Zjgh]h\b^Zijh^mdpbbij_^klZ\e_gghcgZ\Zehf?keb\hagbdZ_lg_h[oh^bfhklv\
khdjZs_gguo\lhjbqguobebdhfie_dkguoijh[Zolhbgki_dlhjhl[bjZ_lboba
]jmiih\hcijh[uKe_^m_lihaZ[hlblvkyhlhfqlh[ubatylb_ijh[hljbpZl_evghg_
kdZau\ZehkvgZdZq_kl\_ijh^mdpbb
d)
Nbabq_kdZyijh\_jdZ:
i)
Hp_gdZmiZdh\hdblh\Zjgh]h\b^ZgZhkgh\_i_j\bqguoijh[
MiZdh\db\dexqZyfZl_jbZeubkihevam_fu_\miZdh\d_ijh\_jyxlkygZ
ij_^f_lijb]h^ghklbbqbklhlu\khhl\_lkl\bbkiheh`_gbyfbklZg^Zjlh\
?keb^himkdZxlkyebrvhij_^_e_ggu_\b^umiZdh\hdlhbgki_dlhjijh\_jy_l
bkihevamxlkyeblZdb_miZdh\db
ii)
Ijh\_jdZfZjdbjh\dbgZhkgh\_i_j\bqguoijh[
Ij_`^_\k_]hhij_^_ey_lkyijhba\_^_gZebfZjdbjh\dZijh^mdpbb\
khhl\_lkl\bbkhklZg^ZjlZfb<ijhp_kk_dhgljheyijh\_jy_lkylhqghklv
fZjdbjh\dbbbebhij_^_eyxlkyfZkrlZ[ug_h[oh^bfuobaf_g_gbc
iii)
Ijh\_jdZkhhl\_lkl\byijh^mdpbbkbkihevah\Zgb_f]jmiih\uobeb
dhfie_dkguobbebkhdjZs_gguoijh[
TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2
page 6
Bgki_dlhjhij_^_ey_ljZaf_j]jmiih\hcijh[ulZdbfh[jZahfqlh[u[ulv\
khklhygbbijhba\_klbhp_gdmiZjlbbihklZ\dbBgki_dlhjijhba\hevgh
\u[bjZ_lmiZdh\dbih^e_`Zsb_ijh\_jd_beb\kemqZ_ij_^klZ\e_gby
ijh^mdpbbgZ\Zehfhldm^Z\iZjlbbihklZ\dbke_^m_l[jZlvbg^b\b^mZevgu_
ijh[u
Ih\j_`^_ggu_miZdh\dbg_bkihevamxlkydZdqZklv]jmiih\hcijh[uBoke_^m_l
hleh`blvbihf_j_g_h[oh^bfhklbfh`ghijh\_jblvhl^_evghbij_^klZ\blv
khhl\_lkl\mxsbchlq_l
Ijbh[ty\e_gbb]jmah\hciZjlbbg_m^h\e_l\hjbl_evghc]jmiih\Zyijh[Z^he`gZ
\dexqZlv\k_[yke_^mxs__fbgbfZevgh_dhebq_kl\h
Ijh^mdpby\miZdh\dZo
Dhebq_kl\hmiZdh\hd\iZjlbb
>h
Hl^h
Hl^h
Hl^h
;he__
Dhebq_kl\hmiZdh\hdih^e_`Zsbo
batylbxi_j\bqgu_ijh[u
5
7
9
10
fbgbfmf
Ij_^klZ\e_gb_ijh^mdpbbgZ\Zehf_kebijh^mdpbyij_^klZ\ey_lkygZ\Zehf
\ g_miZdh\Zgghf\b^_\ljZgkihjlghfkj_^kl\_g_h[oh^bfh\aylvfbgbfmf
15 \lhjbqguoijh[
?kebbgki_dlhjijh\_^ybgki_dpbxihgbfZ_lqlhj_r_gb_g_fh`_l[ulv
ijbgylhlhfh`ghijh\_klb_s_h^gmbgki_dpbxb\ukdZaZlvh[sbcj_amevlZldZd
kj_^g__^\moijh\_jhd
Hij_^_e_ggu_djbl_jbbkl_i_gbjZa\blby\hlghr_gbbgZebqbybebhlkmlkl\by
\gmlj_ggbo^_n_dlh\fh`ghijh\_jblvgZhkgh\_khdjZs_gguoijh[\hkh[_gghklbwlh
dZkZ_lkylZdboZki_dlh\dhgljheydhlhju_ebrZxlijh^mdpbxijh^Z`ghcp_guJZaf_j
khdjZs_gghcijh[u^he`_g[ulvh]jZgbq_gfbgbfZevgufdhebq_kl\hfg_h[oh^bfuf
^eyhp_gdbiZjlbbh^gZdh_kebgZebqb_^_n_dlh\mklZgh\e_ghbeb_klvhkgh\Zgby
ih^haj_\Zlvqlhhgbbf_xlf_klhlhjZaf_jkhdjZs_gghcijh[ug_^he`_gij_\urZlv
ijh[ui_j\hgZqZevgh\aylhc^eyp_e_cbgki_dpbb
TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2
page 7
e)
Dhgljhevijh^mdpbb:
Ih^e_`ZsZybgki_dpbbijh^mdpby^he`gZiheghklvxbaufZlvkybamiZdh\db^ey
dhgljheyIjh\_jdZh^ghjh^ghklbkhhl\_lkl\byfbgbfZevguflj_[h\ZgbyfdeZkkZf
dZq_kl\ZbjZaf_jm^he`gZijh\h^blvkygZhkgh\_dhfie_dkguoijh[Ijbh[gZjm`_gbb
^_n_dlh\bgki_dlhjmklZgZ\eb\Z_lkhhl\_lkl\mxsmxijhp_glgmx^hexijh^mdpbbg_
hl\_qZxsmxklZg^ZjlmgZhkgh\_qbkeZbeb\_kZ\khhl\_lkl\bbkdhgdj_lguf
klZg^Zjlhf
Djbl_jbbkl_i_gbjZa\blbybbebkh^_j`Zgby\eZ]bfh`ghijh\_jblvk
bkihevah\Zgb_fbgkljmf_glh\bf_lh^h\hij_^_e_gguo\wlbop_eyo\klZg^ZjlZobeb\
khhl\_lkl\bbkijbgylhcijZdlbdhc
f)
Hlq_lhj_amevlZlZoijh\_jdb:
?keb\uy\ey_lkygZebqb_^_n_dlh\h[mkeh\eb\Zxsbog_khhl\_lkl\b_lhlhj]h\_p
beb_]hij_^klZ\bl_ev^he`_g[ulvihklZ\e_g\ba\_klghklvh[wlbo^_n_dlZo?keb
khhl\_lkl\b_ijh^mdpbbklZg^Zjlmfh`_l[ulv^hklb]gmlhaZkq_lbaf_g_gbyfZjdbjh\db
lhlhj]h\_pbeb_]hij_^klZ\bl_ev^he`_g[ulvh[wlhfijhbgnhjfbjh\Zg?keb\
ijh^mdpbb\uy\eyxlky^_n_dlulhg_h[oh^bfhmdZaZlv\uy\e_ggmxijhp_glgmx^hex
g_hl\_qZxsmxklZg^ZjlmIhf_j_g_h[oh^bfhklbfh`_l\u^Z\Zlvkydhgljhevguc
k_jlbnbdZlh[jZa_pdhlhjh]hijb\h^blky\ijbeh`_gbb
g)
Mf_gvr_gb_klhbfhklbaZkq_lijh\_jdbkhhl\_lkl\by:
Ihke_ijh\_jdbijh[Zi_j_^Z_lky\jZkihjy`_gb_hi_jZlhjZbeb_]hij_^klZ\bl_ey
Bgki_dpbhgguchj]Zgg_h[yaZg\ha\jZsZlvwe_f_gluijh[umgbqlh`_ggu_\oh^_
ijh\_jdb
Ijbeh`_gb_>he`ghkh^_j`Zlvh[jZa_pdhgljhevgh]hk_jlbnbdZlZ?WDHHGHWKJ
------
Скачать