Anexă la ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

Реклама
Anexă
la ordinul Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare
nr. 124 din 9 iunie 2014
Lista
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Produse din carne”
care stabilesc reguli de verificare a calităţii şi metode de încercări
SM CEN ISO/TS 6579- Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda
2:2013
orizontală pentru detectarea, numărarea şi tipizarea serologică a
bacteriilor de genul Salmonella. Partea 2: Metoda de numărare
miniaturizată a numărului cel mai probabil
(Микробиология
пищевых
продуктов
и
кормов.
Горизонтальный
метод
выявления,
подсчета
и
серологического типирования Salmonella. Часть 2: Подсчет
миниатюризированным методом наиболее вероятного
количества)
SM CEN ISO/TS 11133- Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid pentru
2:2013
prepararea şi producerea mediilor de cultură. Partea 2: Ghid
practic pentru încercarea performanţelor mediilor de cultură
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Руководство по подготовке и приготовлению
питательных сред. Часть 2: Практическое руководство по
тестированию эффективности питательных сред)
SM EN ISO 6579:2013
SM GOST R 7218:2010
SM GOST R 51604:2004
SM GOST R 52417: 2007
SM ISO 4831:2010
Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda
orizontală pentru detectarea bacteriilor de genul Salmonella spp.
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод обнаружения Salmonella
spp.)
Microbiologia produselor alimentare şi а furajelor pentru
animale. Cerinţe generale şi recomandări privind analizele
microbiologice
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Общие требования и рекомендации по
микробиологическим исследованиям)
Carne şi produse din carne. Metoda histologică de identificare a
compoziţiei
(Мясо и мясные продукты. Метод гистологической
идентификации состава)
Carne de pasăre dezosată mecanic. Metode de determinare a
fracţiei masice a incluziunilor de oase şi a calciului
(Мясо птицы механической обвалки. Методы определения
массовой доли костных включений и кальция)
Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metodă orizontală pentru
detectarea şi enumerarea bacteriilor coliforme. Tehnica
numărului cel mai probabil
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета
колиформных бактерий. Методика наиболее вероятного
числа)
SM ISO 4832:2013
Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda
orizontală pentru numărarea bacteriilor coliforme. Metoda de
numărare a coloniilor
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод подсчета колиформных
бактерий. Метод подсчета колоний)
SM ISO 21527-1:2011
Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă
orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea
1: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu activitatea
apei mai mare de 0,95
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и
плесневых грибов. Часть 1: Методика подсчета колоний в
продуктах, активность воды в которых больше 0,95)
SM ISO 21527-2:2011
Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă
orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea
2: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu activitatea
apei mai mică sau egală cu 0,95
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и
плесневых грибов. Часть 2: Методика подсчета колоний в
продуктах, активность воды в которых меньше или равна
0,95)
SM SR EN 12014-1:2012
Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau
nitriţi. Partea 1: Consideraţii generale
(Продукты пищевые. Определение нитратов и/или нитритов.
Часть 1: Общие положения)
SM SR EN 13804:2006
Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Criterii de
performanţă, consideraţii generale şi pregătirea probei
(Продукты
пищевые.
Определение
микроэлементов.
Критерии качества, общие положения и подготовка проб)
SM SR EN 13805:2011
Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Digestia
sub presiune
(Продукты
пищевые.
Определение
микроэлементов.
Деструкция под давлением)
SM SR EN ISO 4833:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda
orizontală pentru enumerarea microorganismelor. Tehnica de
numărare a coloniilor la 300C
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных.
Горизонтальный
метод
подсчета
микроорганизмов.
Методика
подсчета
колоний
микроорганизмов при температуре 300C)
SM SR EN ISO 6887- Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea
1:2011
probei pentru analiză, a suspensiei iniţiale
şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 1:
Reguli generale pentru pregătirea suspensiei iniţiale şi a diluţiilor
decimale
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Подготовка образцов для испытания, исходной
суспензии
и
десятичных
разведений
для
микробиологических исследований. Часть 1: Общие правила
подготовки исходной суспензии и десятичных разведений)
SM SR EN ISO 6888- Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda
1:2011
orizontală pentru numărarea stafilococilor coagulază-pozitivi
(Staphylococcus aureus şi alte specii). Partea 1: Tehnica pe
mediu de agar Baird-Parker
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод подсчета коагулазо–
положительных
стафилококков
(Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 1: Метод с
применением агаровой среды Бейда-Паркера)
SM SR EN ISO 6888- Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă
2:2013
orizontală pentru enumerarea stafilococilor coagulazo-pozitivi
(Staphylococcus aureus şi alte specii). Partea 2: Tehnică ce
utilizează mediu de agar cu plasmă de iepure şi fibrinogen
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод подсчета коагулазо–
положительных стафилококков (Staphylococcus aureus и
другие виды). Часть 2: Метод с применением агаровой среды
с плазмой кролика и фибриногеном)
SM SR EN ISO 6888- Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă
3:2013
orizontală pentru enumerarea stafilococilor coagulazo-pozitivi
(Staphylococcus aureus şi alte specii). Partea 3: Detecţie şi
tehnică pentru numere mici
(Микробиология пищевых продуктов и корма для скота.
Горизонтальный метод подсчета коагулазо–положительных
стафилококков (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть
3: Обнаружение и метод МРN для малых чисел)
SM SR EN ISO 11290- Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metodă orizontală pentru
1:2013
detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 1:
Metoda de detecţie
(Микробиология
пищевых
продуктов
и
кормов.
Горизонтальный
метод
обнаружения
и
подсчета
микроорганизмов Listeria monocytogenes. Часть 1: Метод
обнаружения)
SM SR EN ISO 11290- Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă
2:2013
orizontală
pentru
detectarea
şi
numărarea
Listeria
monocytogenes. Partea 2: Metoda de numărare
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета
Listeria monocytogenes. Часть 2: Метод подсчета)
SM
SR
EN
ISO Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metodă orizontală pentru
16654:2013
detectarea Escherichia coli O 157
(Микробиология пищевых продуктов и кормов
для животных. Горизонтальный метод обнаружения палочки
Escherichia coli O 157)
SM SR ISO 1443:2012
Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de
grăsime totală
(Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания
жира)
SM SR ISO 1444:2012
Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de
grăsime liberă
(Мясо и мясные продукты. Определение содержания
свободного жира)
SM SR ISO 1841-1:2002
Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de clorură.
SM SR ISO 1841-2:2002
SM SR ISO 16649-2:2011
SMV EN 15763:2010
SMV EN 15764:2010
SMV EN 15765:2010
SMV ISO 2294:2010
SMV ISO 16649-1:2012
Partea 1: Metoda Volhard
(Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли
хлоридов. Часть 1: Метод Volhard)
Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de clorură.
Partea 2: Metoda potenţiometrică
(Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли
хлоридов. Часть 2: Потенциометрический метод)
Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda
orizontală pentru enumerarea Escherichia coli pozitive la betaglucuronidază. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor la 44
°C folosind 5-bromo-4-cloro-3-indolil beta-D-glucuronat
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных.
Горизонтальный
метод
подсчета
бетаглюкуронидаза-положительных Escherichia coli (кишечная
палочка). Часть 2: Методика подсчета колоний при
температуре 44 °С с применением 5-бромо-4-хлоро-3индолил бета-D-глюкуронида)
Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de
urme. Determinarea conţinutului de arsen, cadmiu, mercur şi
plumb în produse alimentare prin spectrometrie de emisie cu
plasmă indusă prin înaltă frecvenţă şi spectrometrie de masă
(ICP-MS) după digestie sub presiune
(Продукты пищевые. Определение микроэлементов.
Определение мышьяка, кадмия, ртути и свинца в пищевых
продуктах методом масс-спектрометрии
с
индуктивно
связанной плазмой (ICP-MS) после деструкции под
давлением)
Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de
urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de
absorbţie atomică cu flacără şi cuptor grafit (FAAS şi GFAAS)
după digestie sub presiune
(Продукты
пищевые.
Определение
микроэлементов.
Определение
олова
методами
пламенной
атомноабсорбционной спектрометрии и атомно-абсорбционной
спектрометрии с применением графитовой печи (FAAS и
GFAAS) после деструкции под давлением)
Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de
urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de
masă indusă prin înaltă frecvenţă (ICP-MS) după digestie sub
presiune
(Продукты
пищевые.
Определение
микроэлементов.
Определение олова методом
масс-спектрометрии, с индуктивно связанной плазмой (ICPMS) с предварительной деструкции пробы под давлением)
Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de fosfor
(Metodă de referinţă)
(Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания
фосфора (контрольный метод)
Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metoda orizontală
pentru enumerarea coloniilor de Escherichia coli betaglucuronidază pozitive. Partea 1: Tehnica de numărare a
coloniilor la 44 °C folosind membrane şi 5-bromo-4-cloro-3indolil beta-D-glucuronat
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных.
Горизонтальный
метод
подсчета
бетаглюкуронидаза-положительных Escherichia coli (кишечная
палочка). Часть 1: Методика подсчета колоний при
температуре 44 °С с применением мембран и 5-бромо-4хлоро-3-индолил бета-D-глюкуронида)
SMV ISO/TS 11133-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid pentru
prepararea şi producerea mediilor de cultură. Partea 1: Ghid
general de asigurare a calităţii pentru prepararea mediilor de
cultură în laborator
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Руководство по подготовке и производству
питательных сред. Часть 1: Общее руководство по
обеспечению качества подготовки питательных сред в
лаборатории)
GOST 8756.0-70
Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и
подготовка их к испытанию
(Produse alimentare conservate. Prelevarea probelor şi pregătirea
lor pentru încercări)
GOST 8756.1-79
Продукты
пищевые
консервированные.
Методы
определения органолептических показателей, массы нетто
или объема и массовой доли составных частей
(Produse alimentare conservate. Metode de determinare a
caracteristicilor organoleptice, masei netă sau volumului şi
fracţiei masice de părţi componente)
GOST 8756.18-70
Продукты
пищевые
консервированные.
Методы
определения внешнего вида, герметичности
тары и
состояния внутренней поверхности металлической тары
(Produse alimentare conservate. Metode de determinare a
aspectului exterior, ermeticităţii ambalajului şi a stării suprafeţei
interioare a ambalajului metalic)
GOST 9792-73
Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины,
говядины и мяса других видов убойных животных и птиц.
Правила приемки и методы отбора проб
(Mezeluri şi produse din carne de porc, carne de oaie, carne de
vită şi din carne de alte tipuri de animale şi păsări pantru
sacrificare. Reguli de recepţie şi metode de prelevare a probelor)
GOST 9958–81
Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы
бактериологического анализа
(Mezeluri şi produse din carne. Metode de analiză
bacteriologică)
GOST 9959-91
Продукты
мясные.
Общие
условия
проведения
органолептической оценки
(Produse din carne. Condiţii generale pentru efectuarea evaluării
organoleptice)
GOST 23231-90
Колбасы и продукты мясные вареные. Метод
определения остаточной активности кислой фосфатазы
(Parizere şi produse din carne fierte. Metoda de determinare a
activităţii reziduale a fosfotazei acide)
GOST 25011-81
Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
(Carne şi produse din carne. Metode de determinare a proteinei)
GOST 26183-84
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и
мясорастительные. Метод определения жира
GOST 26668-85
GOST 26669-85
GOST 26671-85
GOST 26930-86
GOST 29185-91
GOST 29299-92
(ISO 2918-75)
GOST 29301-92
(ISO 5554-78)
GOST 30425-97
GOST 30538-97
GOST 30615-99
GOST 31081-2002
(ISO 4134-78)
GOST 31107-2002
(ISO 1442:1997)
GOST 31110-2002
(ISO 13730:1996)
(Produse din prelucrarea fructelor şi legumelor, conserve de
carne şi mixte carne-legume. Metoda de determinare a grăsimii)
Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для
микробиологических анализов
(Produse alimentare şi gustative. Metode de prelevare a probelor
pentru analize microbiologice)
Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для
микробиологических анализов
(Produse alimentare şi gustative. Pregătirea probelor pentru
analize microbiologice)
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и
мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных
анализов
(Produse din prelucrarea fructelor şi legumelor, conserve de
carne şi mixte carne-legume. Pregătirea probelor pentru analize
de laborator)
Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
(Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare a
arsenului)
Продукты пищевые. Методы выявления и определения
количества сульфитредуцирующих клостридий
(Produse alimentare. Metode de identificare şi determinare a
numărului de clostridii sulfito-reducătoare)
Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита
(Сarne şi produse din carne. Metoda de determinare a nitritului)
Продукты мясные. Метод определения крахмала
(Produse din carne. Metoda de determinare a amidonului)
Консервы.
Метод
определения
промышленной
стерильности
(Conserve. Metoda de determinare a sterilităţii industriale)
Продукты пищевые. Методика определения токсичных
элементов атомно-эмиссионным методом
(Produse alimentare. Determinarea elementelor toxice prin
metoda de emisie atomică)
Сырье и продукты пищевые. Метод определения фосфора
(Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare a
fosforului)
Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(+)глутаминовой кислоты
(Carne şi produse din carne. Metoda de determinare a acidului L(+)glutamic)
Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой
доли влаги
(Carne şi produse din carne. Metoda de determinare a fracţiei
masice de umiditate)
Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод
определения массовой доли общего фосфора
(Carne şi produse din carne. Metoda spectrofotometrică de
determinare a fracţiei masice de fosfor total)
Скачать